of 2 /2
zdravotnické zařízení: MEDICON Services s.r.o. se sídlem: Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4 IČ: 480 28 479 RDG oddělení Poliklinika Budějovická Jméno a příjmení: Rodné číslo: Prohlašuji, že jsem pacientce/pacientovi vysvětlil důvod indikace výše uvedeného vyšetření způsobem, který je podle mého soudu pro ni/něho srozumitelný, dále jsem pacientku/pacienta poučil o způsobu podání kontrastní látky a o důvodu proč se látka podává. Část A – vyplní lékař klinického oddělení: Pacient udává alergii na: jodové látky léky píchnutí hmyzem jiné: Premedikace – pouze u alergických pacientů a u astmatiků: 40 mg Prednisonu 12–18 hodin před vyšetřením a 20 mg Prednisonu 6–9 hodin před vyšetřením. Závažná onemocnění: V Praze, dne podpis a jmenovka lékaře Já, pacientka/pacient (zák. zástupce): Prohlašuji, že jsem lékařem byl/a srozumitelně informován/a o důvodu indikace lékařského výkonu/lékařského postupu uvedeného výše, byl/a jsem též informován/a o způsobu podání kontrastní látky a důvodu, proč se látka podává. Dále mne informující lékař seznámil s možnými alternativami k výkonu/postupu i důsledky toho, že by se výkon/postup neprovedl. Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré dotazy byly zodpovězeny. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu: V Praze, dne podpis pacienta (zákonného zástupce) Radiodiagnostické oddělení – Poliklinika Budějovická | MEDICON Services s. r. o., IČ: 480 28 479, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4

Poliklinika - Amazon Web Services

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Poliklinika - Amazon Web Services

informovany_souhlas.cdrse sídlem: Antala Staška 1670/80, Kr, 140 00 Praha 4
I: 480 28 479 RDG oddlení
Poliklinika Budjovická
Jméno a píjmení: Rodné íslo:
Prohlašuji, e jsem pacientce/pacientovi vysvtlil dvod indikace výše uvedeného vyšetení zpsobem, který je podle mého soudu pro ni/nho srozumitelný, dále jsem pacientku/pacienta pouil o zpsobu podání kontrastní látky a o dvodu pro se látka podává.
ást A – vyplní léka klinického oddlení:
Pacient udává alergii na:
Premedikace – pouze u alergických pacient a u astmatik:
40 mg Prednisonu 12–18 hodin ped vyšetením a 20 mg Prednisonu 6–9 hodin ped vyšetením.
Závaná onemocnní:
podpis a jmenovka lékae
Já, pacientka/pacient (zák. zástupce): Prohlašuji, e jsem lékaem byl/a srozumiteln informován/a o dvodu indikace lékaského výkonu/lékaského postupu uvedeného výše, byl/a jsem té informován/a o zpsobu podání kontrastní látky a dvodu, pro se látka podává. Dále mne informující léka seznámil s monými alternativami k výkonu/postupu i dsledky toho, e by se výkon/postup neprovedl. Ml/a jsem monost klást lékai doplující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré dotazy byly zodpovzeny.
Prohlašuji, e jsem shora uvedenému pouení pln porozuml a výslovn souhlasím s provedením zdravotního výkonu:
V Praze, dne
podpis pacienta (zákonného zástupce)
Otote na druhou stranu1/2 Radiodiagnostické oddlení – Poliklinika Budjovická | MEDICON Services s. r. o., I: 480 28 479, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, Kr, 140 00 Praha 4
2/2
se sídlem: Antala Staška 1670/80, Kr, 140 00 Praha 4
I: 480 28 479 RDG oddlení
Poliklinika Budjovická
Informovaný souhlas pacienta s aplikací kontrastní látky bhem diagnostického výkonu CT nebo MR
Seznámil jsem ji/ho s technickým provedením výše uvedeného výkonu a s monými riziky, zejména následujícími:
Prohlašuji, e jsem pacientku/pacienta pouil o rizicích moných neádoucích reakcí na kontrastní látku, zejména s moností alergické reakce, dušností, sníení krevního tlaku, zvýšení tlaku, bolesti na hrudi, kopivky, keových stav.
ást B – vyplní léka na CT nebo na MR pracovišti:
podání kontrastní látky ústy
podání kontrastní látky i.v.
podpis a jmenovka lékae
Na základ tohoto pouení prohlašuji, e souhlasím: s podáním tohoto typu kontrastní látky, o které jsem byl/a podrobn informován.
Já, pacientka/pacient (zák. zástupce): Prohlašuji, e jsem lékaem/radiologickým asistentem byl/a srozumiteln informován/a o povaze lékaského výkonu/ lékaského postupu uvedeného výše, byl/a jsem té nformován/ao technickém provedení výkonu a moných rizicích a komplikacích tohoto výkonu. Dále mneinformující léka/radiologický asistent seznámil s monými alternativami k výkonu/postupu i dsledky toho, e by se výkon/postup neprovedl. Ml/a jsem monost klást lékai/radiologickému asistentovi doplující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré dotazy byly zodpovzeny.
V Praze, dne
Radiodiagnostické oddlení – Poliklinika Budjovická | MEDICON Services s. r. o., I: 480 28 479, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, Kr, 140 00 Praha 4
jmeno:
alergie:
onemocneni_1:
rodne_cislo: