of 2/2
Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU In š titut za slovensko narodopisje Novi trg 2, 1000 Ljubljana E - naslov : [email protected] - sazu.si POLETNA Š OLA VIZUALNE ETNOGRAFIJE Ljubljana: 8. do 16. julij 2017 (Gaberje pod Matajurjem, Italija, 2016. Foto: Špela Ledinek Lozej.) PROGRAM IN RAZPIS Poletna šola vizualne etnografije je oblika izvenšolskega izobraževanja na področju sodobnih metod snemanja avdiovizualnega gradiva, analize in montaže prezentacijskih izdelkov, v prvi vrsti etnografskih filmov. Namenjena je študentom, muzealcem, mentorjem in raziskovalcem, ki bi pri svojem delu želeli uporabljati videokamero. Zamisel šole sloni na predpostavkah sodobne vizualne etnografije in vizualne antropologije, ki dokumentarno snemanje razume kot kompleksno in heterogeno aktivnost, pri kateri poteka več vzporednih raznolikih procesov. Snemalec tako nek dogodek hkrati dokumentira, ga spoznava in raziskuje ter želi tako pridobljeno gradivo kasneje urediti v narativno filmsko prezentacijo. V ta proces se vključujejo še avtonomni protagonisti, ki sooblikujejo končno obliko filmske prezentacije. Slušatelji se bodo z vsemi temi vplivi soočili, ko bodo na delavnici izdelali svoj kratek raziskovalni film.

POLETNA ŠOLA VIZUALNE ETNOGRAFIJE …¡titut za slovensko narodopisje ZRC SAZU Title Microsoft Word - PSV2017.docx Created Date 6/5/2017 9:30:16 AM

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POLETNA ŠOLA VIZUALNE ETNOGRAFIJE …¡titut za slovensko narodopisje ZRC SAZU Title Microsoft Word...

 • A v d i o v i z u a l n i l a b o r a t o r i j Z R C S A Z U I n t i t u t z a s l o v e n s k o n a r o d o p i s j e

  N o v i t r g 2 , 1 0 0 0 L j u b l j a n a E - n a s l o v : m i h a . p e c e @ z r c - s a z u . s i

  P O L E T N A O L A V I Z U A L N E E T N O G R A F I J E L j u b l j a n a : 8 . d o 1 6 . j u l i j 2 0 1 7

  (Gaberje pod Matajurjem, Italija, 2016. Foto: pela Ledinek Lozej.)

  P R O G R A M I N R A Z P I S Poletna ola vizualne etnografije je oblika izvenolskega izobraevanja na podroju sodobnih metod snemanja avdiovizualnega gradiva, analize in montae prezentacijskih izdelkov, v prvi vrsti etnografskih filmov. Namenjena je tudentom, muzealcem, mentorjem in raziskovalcem, ki bi pri svojem delu eleli uporabljati videokamero. Zamisel ole sloni na predpostavkah sodobne vizualne etnografije in vizualne antropologije, ki dokumentarno snemanje razume kot kompleksno in heterogeno aktivnost, pri kateri poteka ve vzporednih raznolikih procesov. Snemalec tako nek dogodek hkrati dokumentira, ga spoznava in raziskuje ter eli tako pridobljeno gradivo kasneje urediti v narativno filmsko prezentacijo. V ta proces se vkljuujejo e avtonomni protagonisti, ki sooblikujejo konno obliko filmske prezentacije. Sluatelji se bodo z vsemi temi vplivi sooili, ko bodo na delavnici izdelali svoj kratek raziskovalni film.

 • Dr. Nako Krinar je etnolog in vizualni antropolog, ustanovitelj delavnice. Predaval bo o nartovanju produkcije vizualne etnografije in etnografskega filma.

  Miha Pee, univ. dipl. umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, cineast, zaposlen v AVL

  ISN ZRC. Vodil bo produkcijo raziskovalnega filma.

  Dr. Ins Ponte je vizualna antropologinja, olala se je na Univerzi v Manchestru. Je avtorica ve mednarodno odmevnih etnografskih filmov, med drugim Tender kisses are hard to find (2011). Na delavnici bo sodelovala pri produkciji raziskovalnega filma.

  Dr. Ana Sarah Lunaek je asistentka za kulturno antropologijo na Oddelku za etnologijo in

  kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Moderirala bo oglede in analize etnografskih filmov.

  Manca Filak je etnologinja in kulturna antropologinja, (so)avtorica ve etnografskih filmov, ki

  so gostovali na tevilnih festivalih etnografskega filma po Evropi. Njen prvi etnografski film Odnesel te bom na morje (2012) je prejel mednarodno nagrado srebrna podkev (Asterfest, Makedonija). Sodelovala bo pri produkciji raziskovalnega filma.

  S P L O N E I N F O R M A C I J E Delavnice bodo potekale v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra, Novi trg 2, Ljubljana. Delovni dan bo razdeljen na tri seanse, dopoldansko, popoldansko in veerno. Vsak udeleenec si bivanje ureja individualno. Sluatelji lahko prinesejo s seboj tudi svoje snemalne naprave in prenosne raunalnike, e jih imajo, drugae bodo opremo dobili na delavnici. Kotizacija za Poletno olo vizualne etnografije 2017 znaa 90 evrov (za tudente 50). Polonica za plailo olnine bo poslana po prijavi. Tokrat bo ola sprejela najve 10 sluateljev, zato vas vabimo, da svojo prijavo ime, kraj bivanja in davno tevilko poljete najkasneje do 24. junija 2017 na e-naslov: [email protected] Po prijavnem roku bodo prijavitelji prejeli dodatna navodila. Miha Pee Avdiovizualni laboratorij Intitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU