Pokok Bahasan 1 - IST Akprind 2008-09-28¢  Pokok Bahasan 7 ¢â‚¬¢ Pokok Bahasan Sistem komunikasi satelit

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pokok Bahasan 1 - IST Akprind 2008-09-28¢  Pokok Bahasan 7 ¢â‚¬¢...

 • PokokPokok BahasanBahasan 77

  SatelitSatelit

 • PokokPokok BahasanBahasan 77

  •• PokokPokok BahasanBahasan SistemSistem komunikasikomunikasi satelitsatelit

  •• Sub Sub PokokPokok BahasanBahasan –– JenisJenis--jenisjenis satelitsatelit –– Link budgetLink budget –– SegmenSegmen bumibumi –– SegmenSegmen angkasa angkasa

  •• KompetensiKompetensi SetelahSetelah mengikutimengikuti kuliahkuliah iniini mahsiswamahsiswa mampumampu menjelaskanmenjelaskan tentangtentang sistemsistem komunikasikomunikasi satelitsatelit

 • JenisJenis –– jenisjenis satelitsatelit

  •• Satelit AstronomiSatelit Astronomi •• Satelit KomunikasiSatelit Komunikasi •• Satelit Pengamat BumiSatelit Pengamat Bumi •• Satelit NavigasiSatelit Navigasi •• Satelit MataSatelit Mata--matamata •• Satelit Tenaga SuryaSatelit Tenaga Surya •• Satelit AngkasaSatelit Angkasa •• Satelit CuacaSatelit Cuaca •• Satelit MiniaturSatelit Miniatur

 • SatelitSatelit AstronomiAstronomi

  SatelitSatelit yang yang digunakandigunakan untukuntuk mengamatimengamati

  planet, planet, galaksigalaksi, , dandan objekobjek angkasaangkasa lainnyalainnya

  yang yang jauhjauh

 • SatelitSatelit KomunikasiKomunikasi

  SatelitSatelit buatanbuatan yang yang dipasangdipasang diangkasadiangkasa dengandengan tujuantujuan telekomunikasitelekomunikasi menggunakanmenggunakan radio radio padapada frekuensifrekuensi gelombanggelombang mikromikro. . KebanyakanKebanyakan satelitsatelit komunikasikomunikasi menggunakanmenggunakan orbit orbit geosinkrongeosinkron atauatau orbit orbit geostasionergeostasioner, , meskipunmeskipun beberapabeberapa tipetipe terbaruterbaru menggunakanmenggunakan satelitsatelit pengorbitpengorbit bumibumi rendahrendah

 • SatelitSatelit PengamatPengamat BumiBumi

  SatelitSatelit yang yang dirancangdirancang khususkhusus untukuntuk megamatimegamati bumibumi daridari orbit, orbit, sepertiseperti satelitsatelit reconnaissance reconnaissance tetapitetapi ditujukanditujukan untukuntuk penggunaanpenggunaan nonnon--militermiliter sepertiseperti pengamatanpengamatan lingkunganlingkungan, , meteorologimeteorologi, , pembuatanpembuatan map, map, dlldll..

 • SatelitSatelit NavigasiNavigasi SatelitSatelit yang yang menggunakanmenggunakan sinyalsinyal radio yang radio yang disalurkandisalurkan keke

  penerimapenerima didi permukaanpermukaan tanahtanah untukuntuk menentukanmenentukan lokasilokasi

  sebuahsebuah titiktitik dipermukaandipermukaan bumibumi. . SalahSalah satusatu satelitsatelit navigasinavigasi

  yang yang sangatsangat populerpopuler adalahadalah GPS GPS milikmilik AmerikaAmerika SerikatSerikat

  selainselain ituitu adaada jugajuga GPS GPS GlonassGlonass milikmilik RusiaRusia. . BilaBila pandanganpandangan

  antaraantara satelitsatelit dandan penerimapenerima didi tanahtanah tidaktidak adaada gangguangangguan, ,

  makamaka dengandengan sebuahsebuah alatalat penerimapenerima sinyalsinyal satelitsatelit ((penerimapenerima

  GPS), GPS), bisabisa diperolehdiperoleh data data posisiposisi didi suatusuatu tempattempat dengandengan

  ketelitianketelitian beberapabeberapa meter meter dalamdalam waktuwaktu nyatanyata..

 • SatelitSatelit MataMata--matamata

  SatelitSatelit pengamatpengamat BumiBumi atauatau satelitsatelit

  komunikasikomunikasi yang yang digunakandigunakan untukuntuk tujuantujuan

  militermiliter atauatau matamata--matamata

 • SatelitSatelit TenagaTenaga SuryaSurya

  SatelitSatelit yang yang diusulkandiusulkan dibuatdibuat didi orbit orbit BumiBumi

  tinggitinggi yang yang menggunakanmenggunakan transmisitransmisi tenagatenaga

  gelombanggelombang mikromikro untukuntuk menyorotkanmenyorotkan

  tenagatenaga suryasurya kepadakepada antenaantena sangatsangat besarbesar didi

  BumiBumi yang yang dapatdapat digunakandigunakan untukuntuk

  menggantikanmenggantikan sumbersumber tenagatenaga konvensionalkonvensional

 • SatelitSatelit AngkasaAngkasa

  StrukturStruktur buatanbuatan manusiamanusia yang yang dirancangdirancang sebagaisebagai tempattempat tinggaltinggal manusiamanusia didi luarluar angkasaangkasa. . StasiunStasiun luarluar angkasaangkasa dibedakandibedakan dengandengan pesawatpesawat angkasaangkasa lainnyalainnya oleholeh ketiadaanketiadaan propulsipropulsi pesawatpesawat angkasaangkasa utamautama atauatau fasilitasfasilitas pendaratanpendaratan. Dan . Dan kendaraankendaraan lain lain digunakandigunakan sebagaisebagai transportasitransportasi daridari dandan keke stasiunstasiun. . StasiunStasiun angkasaangkasa dirancangdirancang untukuntuk hiduphidup jangkajangka--menengahmenengah didi orbit, orbit, untukuntuk periodeperiode mingguanmingguan, , bulananbulanan, , atauatau bahkabbahkab tahunantahunan..

 • SateltSatelt CuacaCuaca

  SatelitSatelit yang yang digunakandigunakan untukuntuk mengamatimengamati cuacacuaca dandan iklimiklim didi bumibumi

 • SatelitSatelit MiniaturMiniatur

  SatelitSatelit yang yang ringanringan dandan kecilkecil. . KlasifikasiKlasifikasi barubaru

  dibuatdibuat untukuntuk mengkategorikanmengkategorikan satelitsatelit--satelitsatelit

  iniini: : satelitsatelit mini (500mini (500--200 kg), 200 kg), satelitsatelit mikromikro

  ((dibawahdibawah 200 kg), 200 kg), satelitsatelit nanonano ((dibawahdibawah 10 10

  kg).kg).

 • JenisJenis –– jenisjenis orbitorbit

  •• Orbit Orbit rendahrendah •• Orbit Orbit menengahmenengah •• Orbit Orbit GeosinkronGeosinkron •• Orbit Orbit GeostasionerGeostasioner •• Orbit Orbit TinggiTinggi •• Orbit Orbit MolniyaMolniya •• Orbit Orbit SunsynchronousSunsynchronous •• orbit Polarorbit Polar

 • Orbit Orbit rendahrendah

  Orbit Orbit rendahrendah (low earth orbit, LEO): 300(low earth orbit, LEO): 300--

  1500km 1500km didi atasatas permukaanpermukaan bumibumi

 • Orbit Orbit menengahmenengah

  •• Orbit Orbit menengahmenengah (medium earth orbit, (medium earth orbit, MEO): 1500 MEO): 1500 -- 36000 km.36000 km.

 • Orbit Orbit GeosinkronGeosinkron

  Orbit Orbit GeosinkronGeosinkron (Geosynchronous orbit, (Geosynchronous orbit,

  GSO): GSO): sekitarsekitar 36000 km 36000 km didi atasatas permukaanpermukaan

  BumiBumi..

 • Orbit Orbit GeostasionerGeostasioner

  Orbit Orbit GeostasionerGeostasioner (Geostationary Orbit, (Geostationary Orbit,

  GEO): 35790 km GEO): 35790 km didi atasatas permukaanpermukaan BumiBumi..

 • Orbit Orbit TinggiTinggi

  Orbit Orbit TinggiTinggi (High Earth orbit, HEO): (High Earth orbit, HEO): didi atasatas

  36000 km.36000 km.

 • Orbit Orbit MolniyaMolniya

  orbit orbit satelitsatelit dengandengan periodaperioda orbit 12 jam orbit 12 jam

  dandan inklinasiinklinasi sekitarsekitar 6363

 • Orbit Orbit SunsynchronousSunsynchronous

  Orbit Orbit satelitsatelit dengandengan inklinasiinklinasi dandan tinggitinggi

  tertentutertentu yang yang selaluselalu melintasmelintas ekuatorekuator padapada

  jam jam lokallokal yang sama.yang sama.

 • Orbit PolarOrbit Polar

  Orbit satelit yang melintasi kutubOrbit satelit yang melintasi kutub

 • JenisJenis--jenisjenis orbit orbit satelitsatelit

  •• Orbit Orbit GeostasionerGeostasioner

  DenganDengan perhitunganperhitungan link budget link budget sederhanasederhana dandan dengandengan menggunakanmenggunakan spesifikasispesifikasi umumumum yang yang dapatdapat diperolehdiperoleh didi internet, internet, yaituyaitu antenaantena dandan modem modem dandan menggunakanmenggunakan parameter Telkomparameter Telkom--1 1 untukuntuk standard Cstandard C-- band, band, makamaka tabeltabel 1 1 memperlihatkanmemperlihatkan bahwabahwa untukuntuk kecepatankecepatan data 2 data 2 Mbps, Mbps, makamaka antenna yang antenna yang diperlukandiperlukan didi pelangganpelanggan minimum minimum adalahadalah 2 2 meter. meter. SedangkanSedangkan untukuntuk kecepatankecepatan data 30 Mbps yang data 30 Mbps yang menggunakanmenggunakan satusatu transponder transponder penuhpenuh, , makamaka antenaantena 1,8 meter 1,8 meter dapatdapat digunakandigunakan adalahadalah ViterbiViterbi 3/4. 3/4. JenisJenis modulasimodulasi QPSK QPSK terlihatterlihat bahwabahwa margin yang margin yang diperolehdiperoleh sangatsangat kecilkecil bilabila terjaditerjadi redamanredaman..

 • SistemSistem KomunikasiKomunikasi SatelitSatelit

  •• SegmenSegmen AngkasaAngkasa •• SegmenSegmen BumiBumi

 • SegmenSegmen Angkasa Angkasa

  •• StrukturStruktur/Bus/Bus •• PayloadPayload •• Power SupplyPower Supply •• kontrolkontrol temperaturtemperatur •• KontrolKontrol Attitude Attitude dandan OrbitOrbit •• SistemSistem propulsipropulsi •• TelemetriTelemetri, tracking, , tracking, dandan Command (TT & C)Command (TT & C)

 • SegmenSegmen BumiBumi

  •• User terminal, SB Master User terminal, SB Master dandan JaringanJaringan

 • SoalSoal--soalsoal::

  •• Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi satelit?Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi satelit? •• Apa yang sebenarnya terdapat didalam satelit?Apa yang sebenarnya terdapat didalam satelit? •• Sebutkan 3 jenis satelit, dan digunakan sebagai apa Sebutkan 3 jenis satelit, dan digunakan sebag