Pogosto prijavljene težave - mf.gov.si 3/16 1. UVOD V dokumentu so navedene najbolj pogosto prijavljene napake preko zahtevkov glede aplikacij APPrA‐O, OPPrA in

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Pogosto prijavljene težave - mf.gov.si 3/16 1. UVOD V dokumentu so navedene najbolj pogosto...

 • Pogosto prijavljene teave

  Naronik: Ministrstvozafinance

  Status: Delovnaverzija

  Datumverzije: 31.05.2012

  Avtor: SRC

  Stopnjazaupnosti: Zaupno

 • Stran2/16

  VSEBINA

  1. UVOD....................................................................................................................................................3

  2. CONFIGDATOTEKEZAAPPRAO,OPPRACLIENTINAGITOAUTOUPDATE...............................................3

  2.1 APPRAO..................................................................................................................................................32.2 OPPRACLIENT............................................................................................................................................32.3 AGITOAUTOUPDATE....................................................................................................................................4

  3. NASTAVITVEVAPLIKACIJIAPPRAO.......................................................................................................4

  3.1 NASTAVITVEPONAMESTITVINOVERAZLIICEAPLIKACIJE......................................................................................53.2 POVEZAVANALOKALNISTRENIK.....................................................................................................................53.3 POVEZAVANABAZOMASTER.......................................................................................................................6

  4. VERZIJAMICROSOFTACCESS..................................................................................................................6

  5. AGITOAUTOUPDATESERVICE................................................................................................................6

  6. NEMOREMSPREMENITISTOPNJEPRORAUNA,KIPRIDESPODATKOVNOBAZO...................................7

  7. APLIKACIJAPRIZAGONUJAVLJAOPOZORILA.........................................................................................7

  7.1 PRIPRIJAVIVOPPRAMIJAVINASLEDNJONAPAKO.............................................................................................87.1.1 NASTAVITEVIZJEMZAPROXYSTRENIK...................................................................................................9

  8. ODJEMALEC SENEMOREPOVEZATINA SQL STRENIK,KJER JENAMEENAPODATKOVNABAZA ZAAPLIKACIJOAPPRAO...................................................................................................................................10

  9. AGITO AUTOUPDATE JE APLIKACIJO POSODOBIL, VENDAR PRI PRIJAVI E VEDNO KAE STARORAZLIICO...................................................................................................................................................10

  10. TEAVAPRIPOILJANJUPRORAUNA..............................................................................................10

  10.1 NEVZPOSTAVISEZVEZASSTRENIKOM...........................................................................................................1010.2 VNESENONANAPAENKONTO.....................................................................................................................1210.3 NAPAKA9IN1.........................................................................................................................................12

  11. NISAMODEJNEGAPOSODABLJANJAAPPREINOPPRE......................................................................13

  12. TAKOJPOPRIJAVIVRAUNALNIKJAVI,DASENEPOSODABLJA........................................................13

  12.1 WINDOWS7(64BITNI)+ACCESS2003.....................................................................................................14

  13. KNJINICE.........................................................................................................................................14

  14. KOPIRANJEPROJEKTA......................................................................................................................15

  14.1 TEAVEPRIKOPIRANJUSTOPNJEALIPROJEKTA.................................................................................................15

  15. GESLOVINTERNETEXPLORERJU.......................................................................................................16

  16. POVEZAVE........................................................................................................................................16

 • Stran3/16

  1. UVOD

  VdokumentusonavedenenajboljpogostoprijavljenenapakeprekozahtevkovgledeaplikacijAPPrAO,OPPrA inAgitoAutoUpdate.Privsakinapakijeopisanpredlogreitvenapake.Vepopolnomarazlinihnapakselahkoreinaistinain.Vednojepriporoljivonajprejpreveritinaslednjetoke:

  Ime strenika, ime podatkovne baze, uporabnika imena in gesla v CONFIG datotekah za APPrAO inOPPrAClient (podrobneje opisano v poglavju 2. Config datoteke za APPrAO, OPPrAClient in AgitoAutoUpdate)

  Imestrenika,imepodatkovnebaze,uporabnikaimenaingeslavaplikacijiAPPrAO(podrobnejeopisanovpoglavju3.NastavitvevaplikacijiAPPrAO)

  VerzijaprogramaMicrosoftAccessa(podrobnejeopisanovpoglavju4.VerzijaMicrosoftAccess)

  2. CONFIGDATOTEKEZAAPPRAO,OPPRACLIENTINAGITOAUTOUPDATE

  VsekonfiguracijskedatotekeodpretenaprimersprogramomNotepad.Privsehimenihingeslihpazitenamaleinvelikerke.e katera koli od konfiguracijskih datotekmanjka pomeni, da program ni bil pravilno nameen. Ponoviti jepotrebnonamestitev.

  2.1 APPRAO

  KonfiguracijskadatotetkaAPPrA_Settings(XMLConfigurationFile)senahajavmapi:C:\ProgramFiles\APPrAalinaOSWindows7:C:\ProgramFiles(X86)\APPrA.Datotekavsebujenaslednjepodatke:"Server","ImeStrenika""Baza","PodatkovnaBaza""User","UporabnikoImeZaDeloZAplikacijo""UserSA","UporabnikoImeZaNameanjePopravkov""g_SA","GesloZaNameanjePopravkov""g_SU","GesloZaDeloZAplikacijo"OPOMBE:

  1. NIKOLInespreminjatetedatoteke!2. Geslig_SAing_SUstatukajzakodirani.Zatojunikolineprepisujte!

  2.2 OPPRACLIENT

  Konfiguracijska datotetka OPPrA.exe.config (XML Configuration File) se nahaja v mapi: C:\ProgramFiles\APPrA\OPPrAClient ali naOSWindows 7: C:\Program Files (X86)\APPrA\OPPrAClient. Datoteka vsebujenaslednjepomembnepodatkezanastavitve:

 • Stran4/16

  Zaurejanjepotrebujeteadministratorskepravice(lahkoNotepadzaenetetudikotskrbnik).OPOMBA:

  1. Ime strenika, podatkovna baza ter uporabniko ime se morajo popolnoma ujemati s tistimi izkonfiguracijskedatotekeAPPrA_Settings.exe.eseneujemajo,jihpopravitesamovOPPrA.exe.config.Imestrenikanesmebitilocalhost,ampakpravoimestrenikazinstancovred!(/.../...)

  2. Tukajgeslozanameanjepopravkovnizakodirano!3. V vrstici je navedena

  potdoLOGdatotekeinnjenoime.

  2.3 AGITOAUTOUPDATE

  Konfiguracijska datoteka Agito.AutoUpdate.Tray.exe.Config se nahaja v mapi: C:\Program Files\Agito\AgitoAutoUpdate

  Agito.AutoUpdate.Service.exe.config

  OPOMBE:

  1. NIKOLInespreminjatetedatoteke(Agito.AutoUpdate.Tray.exe.Config)!2. Pri teavahzAgitoAutoUpdate lahkozgorajpripetokonfiguracijskodatotekoprekopiratevC:\Program

  Files\Agito\AgitoAutoUpdateinnatoizvedeteerestartraunalnika.

  3. NASTAVITVEVAPLIKACIJIAPPRAO

  Okno kjer so navedeni ime strenika, podatkovna baza, uporabnika imena ter gesla se v aplikaciji prikae zuporabokombinacijtipk:CTRL+SHIFT+C.

  Vnesenipodatkisemorajoujematispodatkivkonfiguracijskihdatotekah(APPrA_SettingsinOPPrA.exe.config).

 • Stran5/16

  OPOMBA:vasih jepotrebnopopotrditviVreduponovnoodpretitookno inponovnopreverititerpopotrebipopravitinastavitve.

  3.1 NASTAVITVEPONAMESTITVINOVERAZLIICEAPLIKACIJE

  Ob namestitvi nove razliice aplikacije APPrAO se resetira ime baze (vzpostavi se prvotno stanje, kakrno bimoralo ebiti nekatereobine imebaze spremenijo), vasihpa se resetira tudiuporabniko ime in geslo.Vvsakemprimeru je treba priprvem zagonuaplikacijeAPPrAOpreveriti terpopotrebipopraviti zgorajopisanenastavitve.euporabnikobprviprijavisprejmenastavitve,kotjihponudiaplikacijainletenisopravilno,seprogrampoveeznepravilno bazo.V tem primeru se lahko pojavljajo napake kot recimo (najpogosteje je problem pri odpiranjukaterihkoliifrantov):

  - 2147217900Couldnotfindstoredprocedure'tbl_sys_NASTAVITVE'

  3.2 POVEZAVANALOKALNISTRENIK

  Aplikacijavaslahkovpraaaliseelitepovezatinalokalnistrenik.OdgovorjeNE.

 • Stran6/16

  Odpresevamoknozanastavitevstrenika(glejzaetektegapoglavja).

  3.3 POVEZAVANABAZOMASTER

  Dasonastavitvevaplikacijinapaneprikazujespodnjaslika,kjerjepodbazonavedenMASTER.Posledino lahkoprinadaljniuporabiaplikacijajavljarazlinenapake.

  4. VERZIJAMICROSOFTACCESS

  PogostostanaraunlanikunameenivsajdveverzijiMicrosoftAccessa.Preveritijepotrebnoskateroverzijosezaganjaaplikacijaoziromablinjicaaplikacije.Enaizmedmonihnapak,kiselahkopojavije:

  Delovanjeaplikacijelahkopreveritetuditako,danajprejodpreteMicrsoftAccessinnatoiztegaprogramaodpretevmapiC:\ProgramFiles\APPrAalinaOSWindows7:C:\ProgramFiles(X86)\APPrAdatotekoskonnico.ADP.

  5. AGITOAUTOUPDATESERVICE

  ZagnanmorabitiAgitoAutoUpdateServiceinpriporoamo,dajenastavljennaAutomatic.

 • Stran7/16

  6. NEMOREMSPREMENITISTOPNJEPRORAUNA,KIPRIDESPODATKOVNOBAZO.

  Teava se pojavi pri tistih raunalnikih, ki na podatkovnem streniku nimajo nameenih zadnjih popravkov.Trenutno za podatkovni strenik obstaja popravek SP4. Vsi ki elite ta popravek namestiti ga lahko dobite naMicrosoftovihspletnihstraneh:http://www.microsoft.com/sql/downloads/2000/sp4.mspx

  7. APLIKACIJAPRIZAGONUJAVLJAOPOZORILA

  Prizagonuaplikacijemijavinaslednjonapako:

  Toninapaka,ampaklevarnostnoopozorilo,kiga imajovsiprogramskiproduktivzbirkiMSOffice.Zagotavljamovam,davaplikacijiAPPrAOninevarneprogramskekode.VtempogovornemoknuklikniteNe.Prizagonuaplikacijemijavinaslednjonapako:

  Toninapaka,ampaklevarnostnoopozorilo,kiga imajovsiprogr