Poglavlje 24 Menadžment kvaliteta - vladaf/Courses/Matf RS2/Prezentacije/SE 24... · PDF fileKvalitetni pregledi(proizvodi i standardi) 30 . Vrste pregleda 31 . Kvalitetni pregledi

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Poglavlje 24 Menadžment kvaliteta - vladaf/Courses/Matf RS2/Prezentacije/SE 24... · PDF...

 • Poglavlje 24

  Menadment kvaliteta DARKO STOI 1059/2014

 • Menadment kvaliteta

  Menadment kvaliteta predstavlja menadment softverskog procesa i

  proizvoda

  1

 • Ciljevi

  Upoznavanje sa procesom menadmenta kvaliteta i glavnim aktivnostima

  vezanih za tu temu

  Objanjenje uloge standarda u menadmentu kvaliteta

  Objanjenje koncepta metrike softvera, metrike predvianja i metrike

  kontrole

  Objanjenje koje mere mogu biti preduzete pri odreivanju kvaliteta

  softvera

  2

 • Pokrivene teme

  Garantovanost kvaliteta i standardi

  Kvalitetno planiranje

  Kvalitetna kontrola

  Mere i metrike softvera

  3

 • Menadment kvaliteta softvera

  Zabrinutost za obezbeivanjem potrebnog nivoa kvaliteta softvera

  Ukljuuje definisanje prikladnih standarda kvaliteta i procedura, takoe

  garantujui da e biti potovane

  Treba uvek ciljati ka razvitku kulture kvaliteta, gde je kvalitet vien kao

  svaija odgovornost

  4

 • ta je kvalitet?

  Kvalitet, laiki, znai da proizvod treba da zadovolji svoju specifikaciju

  To predstavlja problem za softverske sisteme

  Tenzije izmeu zahteva za kvalitetom muterije(efikasnost, pouzdanost, itd...) i

  zahteva za kvalitetom razvijaoca(odravanje, upotrebljivost, itd...)

  Neki zahtevi kvaliteta su teki za jednosmislenu specifikaciju

  Softverske specifikacije su esto nekompletne i nesaglasne

  5

 • Kompromis kvaliteta

  Ne moe se ekati da se specifikacije poboljaju pre nego to obratimo

  panju na menadment kvaliteta

  Moraju se postaviti procedure koje poboljavaju kvalitet bez obzira na

  nesavrenost specifikacije

  to e rei, menadment kvaliteta nije samo skoncentrisan na eliminisanje

  defekata ve obraa panju i na druge kvalitete proizvoda

  6

 • Aktivnosti menadmenta kvaliteta

  Garantovanost kvaliteta

  Uspostavljanje organizacionih procedura i standarda kvaliteta

  Planiranje kvaliteta

  Odabir primenljivih procedura i standarda za specifian projekat i njihova

  modifikacija po potrebi

  Kontrola kvaliteta

  Obezbediti da su procedure i standardi praeni od strane razvojnog tima

  Menadment kvaliteta treba biti odvojen od menadmenta projekta da

  bi se zadrala njegova nezavisnost

  7

 • Menadment kvaliteta i razvoj softvera

  8

 • ISO 9000

  Internacionalni skup standarda za menadment kvaliteta

  Primenljiv na irok dijapazon organizacija, od proizvodnje do servisne

  industrije

  ISO 9001 je primenljiv na organizacije koje dizajniraju, razvijaju i odravaju

  proizvode

  ISO 9001 je generiki model procesa kvaliteta, primena se razlikuje od

  organizacije do organizacije

  9

 • ISO 9001

  10

 • ISO 9000 potvrda

  Standardi kvaliteta i procedure trebaju biti dokumentovane u

  organizacionom uputstvu za kvalitet

  Spoljanje telo moe potvrditi da je organizaciono uputstvo za kvalitet

  prilagoeno ISO 9000 standardima

  Muterije, sve vie i vie, trae da su dobavljai ISO 9000 odobreni

  11

 • ISO 9000 i menadment kvaliteta

  12

 • Garantovanost kvaliteta i standardi

  Standardi su klju ka efektivnom menadmentu kvaliteta

  Mogu biti internacionalni, nacionalni, organizacioni ili projektni standardni

  Standardi proizvoda definiu karakteristike koje sve komponente trebaju

  da prikazuju npr. opti stil programiranja

  Standardi procesa definiu kako proces softvera treba biti usvojen

  13

 • Znaaj standarda

  Enkapsulacija najboljih praksi izbegavanje greaka iz prolosti

  Okvir za proces garantovanja kvaliteta ukljuuje proveru saglasnosti

  standarda

  Obezbediti kontinuitet novi lanovi mogu da razumeju organizaciju

  preko razumevanja primenjenih standarda

  14

 • Standardi proizvoda i procesa

  15

 • Problemi sa standardima

  Nisu vieni kao relevantni i aurni od strane softverskih ininjera

  Ukljuuju previe birokratskog popunjavanja formi

  Nisu podrani od strane softverskih alata i ukljuuju monoton runi rad oko

  odravanja standarda

  16

 • Razvijanje standarda

  Ukljuiti ljude koji ih praktikuju u razvoj. Ininjeri treba da razumeju ideju iza

  standarda

  Recenzije standarda i njihova esta upotreba. Standardi brzo mogu

  postati zastareli i time gube kredibilitet kod praktikanata

  Detaljni standardi trebaju imati softversku pratnju. Prekomeran papiroloki

  rad je glavna alba protiv standarda

  17

 • Dokumentacioni standardi

  Naroito vani dokumenti su vidljiva manifestacija softvera

  Standardi procesa dokumentacije

  Kako dokument treba biti razvijan, validiran i odravan

  Standardi dokumenta

  Zabrinutost za sadraj dokumenta, strukturu i izgled

  Standardi razmene dokumenata

  Kako se dokumenti uvaju i razmenjuju izmeu razliitih sistema za

  dokumentaciju

  18

 • Proces dokumentacije

  19

 • Standardi dokumenta

  Standardi identifikacije dokumenta

  Kako se dokumenti jedinstveno identifikuju

  Standardi structure dokumenta

  Standardna struktura za projektne dokumente

  Standardi prezentacije dokumenta

  Definisanje fontova, stilova, korienje logoa, itd...

  Standardi auriranja dokumenta

  Definisanje kako su promene iz prethodnih verzija reflektovane u dokumentu

  20

 • Standardi razmene dokumenata

  Dokumenti se proizvode koristei razliite sisteme i na razliitim raunarima

  Standardi razmene omoguavaju da se elektronski dokumenti razmenjuju,

  alju mejlom, itd...

  Potreba za arhiviranjem. ivotni vek sistema za obradu teksta moe biti

  mnogo krai od ivotnog veka softvera koji se dokumentuje

  XML je jedan od standarda koji se koristi za razmenu dokumenata

  21

 • Proces i kvalitet proizvoda

  Na kvalitet razvijenog proizvoda utie kvalitet produkcionog procesa

  Posebno je bitan u razvoju softvera, jer su neki atributi kvaliteta proizvoda

  teki za procenu

  Ipak, postoji veoma kompleksna i loe razumljiva veza izmeu softverskog

  procesa i kvaliteta proizvoda

  22

 • Kvalitet zasnovan na procesu

  Jednostavna veza izmeu procesa i proizvoda u robi

  Kompleksnija za softver:

  Aplikacija individualnih vetina i iskustva je vrlo bitna u razvoju softvera

  Spoljanji faktori kao to su novina nove aplikacije ili potreba za ubrzanim

  razvojem moe loe uticati na kvalitet proizvoda

  Treba voditi rauna da se ne postave neadekvatni standardi procesa

  23

 • Kvalitet zasnovan na procesu

  24

 • Kvalitet zasnovan na procesu u praksi

  Definisati standarde procesa poput naina vrenja recenzija,

  konfiguracionog menadmenta, itd...

  Posmatranje procesa razvoja da bi se obezbedilo primenjivanje i praenje

  standarda

  Izvetavati menadment zaduen za projekt i softverskog dobavljaa o

  procesu

  25

 • Kvalitetno planiranje

  Kvalitetan plan postavlja eljene kvalitete proizvoda unapred i njihov

  nain ocenjivanja. Takoe definie najbitnije atribute kvaliteta

  Treba da definie proces procenjivanja kvaliteta

  Treba da postavi organizacione standarde koji e se primenjivati i, ako je

  potrebno, da definie nove

  26

 • Struktura kvalitetnog plana

  Opis proizvoda

  Planovi za proizvod

  Opis procesa

  Ciljevi za kvalitet

  Rizici i njihov menadment

  Kvalitetni planovi trebaju biti kratki, saeti dokumenti

  Ako su dugaki, niko ih nee proitati

  27

 • Atributi softverskog kvaliteta

  28

 • Kontrola kvaliteta

  Proveravanje procesa razvoja softvera da bi se obezbedilo da su

  procedure i standardi praeni

  Dva pristupa kontroli kvaliteta

  Pregled kvaliteta

  Automatizovano procenjivanje softvera i njegovih mera

  29

 • Kvalitetni pregledi

  Predstavljaju glavni metod validacije kvaliteta procesa ili proizvoda

  Grupni pregled dela procesa(ili celog) ili sistema i njegove dokumentacije

  radi pronalaenja potencijalnih problema

  Postoji razliite vrste pregleda sa razliitim ciljevima

  Inspekcije za otklanjanje defekata(proizvod)

  Pregledi za procenu napretka(proizvod i proces)

  Kvalitetni pregledi(proizvodi i standardi)

  30

 • Vrste pregleda

  31

 • Kvalitetni pregledi

  Grupa ljudi paljivo istrauju deo ili ceo softveski sistem i vezanu

  dokumentaciju

  Kod, dizajn, specifikacije, planovi testiranja, standardi, itd... sve se

  pregleda

  Softver ili dokumenti mogu biti otpisani pri pregledu to oznaava da je

  napredak ka sledeoj fazi odobren od menadmenta

  32

 • Proces pregleda

  33

 • Funkcije pregleda

  Funkcija kvaliteta deo generalnog procesa upravljanja kvalitetom

  Funkcija upravljanja projektom obezbeuju informacije za projektne

  menadere

  Funkcija treninga i komunikacije znanje o proizvodu se prenosi izmeu

  lanova razvojnog tima

  34

 • Kvalitetni pregledi

  Cilj je pronalaenje sistemskih defekata i nedoslednosti

  Svaki dokument stvoren u procesu moe biti pregledan

  Timovi za pregled trebaju biti relativno mali i sami pregledi rel

Search related