of 27 /27
POGLAVJE 2 OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POGODBE, DODATKI A, B in C

POGLAVJE 2 OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN … · storitve inŽenirja po pogodbenih doloČilih fidic in nadzornika po zakonu o graditvi objektov pri ureditvi poplavne varnosti na obmoČju

Embed Size (px)

Text of POGLAVJE 2 OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN … · storitve inŽenirja po pogodbenih doloČilih fidic...

 • POGLAVJE 2 OBRAZEC POGODBE, SPLONI IN POSEBNI POGOJI POGODBE,

  DODATKI A, B in C

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 26

  P O G O D B A o izvedbi storitev inenirja po pogodbenih doloilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi

  objektov pri ureditvi poplavne varnosti na obmoju Dravinje s Polskavo (1. faza) (t. projekta: KS OP ROPI/.)

  ki jo dogovorita in skleneta: NARONIK: REPUBLIKA SLOVENIJA - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister mag. Dejan IDAN (v nadaljevanju: Naronik) ID za DDV: 31162991 Matina tevilka: 2399253000 in IZVAJALEC: ..............................................................................................................................................................................., ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu kot izvajalec) ID za DDV: ... Matina tevilka: ... TRR: ...

  I. UVODNE DOLOBE

  1. len

  Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Naronik dne objavil na Portalu javnih naroil pod t.: .. in Portalu za uradne objave v EU dne............................... razpis za izbor izvajalca po odprtem postopku za izbor izvajalca Storitev inenirja po pogodbenih doloilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri ureditvi poplavne varnosti na obmoju Dravinje s Polskavo (1.faza)", na osnovi katerega je bil kot najugodneji ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

  II. PREDMET POGODBE

  2. len

  S to Pogodbo Naronik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:

  STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvriti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz Splonih in Posebnih pogojev pogodbe, in dodatkov k pogodbi - Dodatka A, B in C in Poglavja 3.

  Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo ter soglasja podizvajalcev so sestavni del te Pogodbe.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 27

  III. POGODBENA VREDNOST DEL

  3. len Razpisana dela se bodo financirala iz proraunskih sredstev Republike Slovenije. Sredstva za projekt so zagotovljena na evidennem projektu 25-08-0006 CF-07-13-5.3 RP Zmanjevanje kodljivega delovanja voda, po rebalansu prorauna RS za leto 2013 pa bodo na NRP 2511-11-0076 Zagotovitev poplavne varnosti na poreju Drave, na proraunski postavki PP 131054 - 5.3 Kohezijski sklad - dodatne pravice - 07-13 - EU (evropski del) in PP 131055 - 5.3 Kohezijski sklad - dodatne pravice - 07-13 - SLO (slovenski del). Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada (Odloba t.: KS OP ROPI/5/3/Poplavna varnost Drave/0). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - podroje voda; prednostne usmeritve Zmanjevanje kodljivega delovanja voda.

  4. len Pogodbena vrednost Del je doloena na osnovi Ponudbe Izvajalca t. ................. z dne ................. v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaa:

  pogodbena vrednost z DDV znaa: ............................................................................................................................................... EUR z besedo: ...EUR oz. podrobneje:

  Pogodbena vrednost brez DDV EUR Vrednost DDV EUR Skupna vrednost z DDV znaa EUR od tega:

  dele EU (PP 131054) EUR dele SLO (PP 131055) EUR

  Vrednost DDV je obraunana po ..... % stopnji.

  5. len Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zakljuka vseh Pogodbenih obveznosti. Morebitne spremembe investicijske vrednosti ne vplivajo na pogodbeno ceno.

  IV. POGODBENI ROK

  6. len Od uspenega Ponudnika se priakuje, da bo z deli priel takoj po uvedbi v delo in da bo vsa Dela izvedel v roku sedemsto (700) dni po sklenitvi pogodbe.

  7. len

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 28

  e izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonanja del iz 6. lena te pogodbe, je o tem dolan pred iztekom roka pisno obvestiti naronika in ga zaprositi za podaljanje roka.

  V. PODIZVAJALCI

  8. len Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci: 1. Naziv: ________________________________________________________________ Naslov: ________________________________________________________________ Matina tevilka: ________________________________________________________________ Davna tevilka: ________________________________________________________________ TRR: ________________________________________________________________ Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Predmet, koliina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 2. Naziv: ________________________________________________________________ Naslov: ________________________________________________________________ Matina tevilka: ________________________________________________________________ Davna tevilka: ________________________________________________________________ TRR: ________________________________________________________________ Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Predmet, koliina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

  9. len Izvajalec se obvezuje, da je podizvajalcem predloil vso razpololjivo dokumentacijo za pripravo ponudbe oz. pogodbe. Naronik se obvezuje, da bo namesto Izvajalca poravnal podizvajalevo terjatev do Izvajalca, za kar Izvajalec predloi pisno soglasje, ki je sestavni del te pogodbe.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 29

  10. len Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naronika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Pogoji za spremembo podizvajalcev oz. sodelovanje z drugimi podizvajalci so navedeni v Splonih in Posebnih pogojih pogodbe. e Izvajalec brez soglasja Naronika zamenja podizvajalca ali posreduje dele naroila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naronik odstopi od pogodbe. Prav tako lahko Naronik odstopi od pogodbe v primeru, da Izvajalec brez predhodnega soglasja Naronika sklene s podizvajalcem aneks k pogodbi za dela, ki so predmet te pogodbe.

  11. len Ponudnik, ki izvaja javno naroilo z enim ali ve podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naronikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naroniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naronikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

  VI. PREDSTAVNIKA IZVAJALCA IN NARONIKA

  12. len

  Za urejanje vseh vpraanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaena predstavnika doloata: za Naronika: mag. Nevenka Colnari

  za Izvajalca:

  ...

  VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

  13. len

  Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 4. lenu te Pogodbe, so sestavni del te Pogodbe e naslednji dokumenti, ki se jih tolmai po vrstnem redu, kot so navedeni:

  (1) Pogodba (2) Ponudba izvajalca s ponudbenim predraunom (3) Posebni pogoji Pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem (4) Sploni pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem (FIDIC (Bela knjiga),

  treta izdaja 1998) (5) Dodatki k posebnim pogojem pogodbe:

  Dodatek A Obseg storitev Dodatek B Osebje, oprema in storitve drugih, ki jih priskrbi naronik Dodatek C Pogoji plaila, nain plaila in sprememba cen

  (6) Tehnine specifikacije (7) Drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno in pogodbeno dokumentacijo

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 30

  VIII. POGODBENA KAZEN

  14. len

  e Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvril pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljanih rokih, je dolan plaati Naroniku pogodbeno kazen 5 (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni koledarski dan. Izvajalec del je prav tako dolan Naroniku plaati pogodbeno kazen 5 (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni koledarski dan v kolikor ne bi pri ugotovljenih neskladjih s projektom za izvedbo ali gradbenimi predpisi ali kritvami izvajalca gradnje pri dogovorjenih rokih izgradnje pravoasno postopal v skladu z doloili 88. lena Zakona o graditvi objekta. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

  15. len

  Konna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega lena, se ugotavlja na podlagi Konne situacije. Pogodbena kazen se obrauna s Konno situacijo. Naronik in Izvajalec soglaata, da pravica zaraunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom kode Naroniku. Povrailo tako nastale kode bo Naronik uveljavljal po splonih naelih odkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

  IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  16. len

  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: ne bosta krili dolnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga

  doloajo s strani drave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruenjih;

  ne bosta dali oziroma obljubili kakrnegakoli darila ali plaila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslubencu ali drugemu zaposlenemu pri naroniku ali drugem dravnem organu (slubi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politini stranki ali kandidatu politine stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslubenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega poloaja ali k vplivanju na zakon ali odloitev naronika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrala ali usmerila posle k naronikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomoniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizini osebi;

  ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naronika pri poslovanju po predpisih o javnem naroanju;

  ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroena .koda ali je omogoena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

  Pogodbe je nina, e je sklenjen s subjektom, v katerem je naronikov funkcionar ali njegov druinski lan: udeleen kot poslovodja, lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik, neposredno ali preko drugih pravnih oseb v ve kot 5% deleu udeleen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju

  ali kapitalu. V primeru kritve ali poskusa kritve te klavzule je e veljavno sklenjena pogodba nina. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odloilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kritve ali poskusa kritve protikorupcijske klavzule e ni nastopil, se teje, da ni bila sklenjena.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 31

  Na ninost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiem v Republiki Sloveniji.

  X. KONNE DOLOBE

  17. len

  Pogodba je sklenjena z odlonim pogojem tako, da postane veljavna ele s predloitvijo naslednjih dokumentov: Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za

  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vkljuno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci,

  Odlob Inenirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v asu oddaje ponudbe kadri, na katere se je

  Izvajalec skliceval v ponudbi, niso bili lani Inenirske zbornice Slovenije,

  Zavezujoega pravnega akta o skupni izvedbi naroila kot je doloeno v Navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe, kadar kot Izvajalec nastopa skupina izvajalcev.

  Vse navedene dokumente mora Izvajalec predloiti Naroniku najkasneje v 15-ih dneh od podpisa Pogodbe. Pravice in obveznosti iz Pogodbe zanejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega lena.

  18. len

  e spornega vpraanja pogodbeni stranki ne bi mogli reiti sporazumno, je za reevanje spora pristojno sodie v Ljubljani.

  19. len Ta Pogodba je sestavljena v estih (6) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 17. lena te Pogodbe. Vsaka od pogodbenih strank prejme po tri (3) izvode Pogodbe. Za datum sklenitve te Pogodbe se teje zadnji podpisani datum. Podpisano dne: Podpisano dne:

  IZVAJALEC:

  NARONIK: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

  minister

  Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglaamo, da so

  sestavni del Pogodbe.

  Podpis:__________________________________ (oseba, ki je pooblaena za podpisovanje v imenu ponudnika)

  Kraj in datum podpisa:_______________________

  Ponudnikov ig:

 • POGLAVJE 2 sploni pogoji pogodbe Stran 32

  SPLONI POGOJI POGODBE

  IZJAVA

  Razpis in izvajanje svetovanja in nadzora del se bo izvajalo v skladu z doloili Vzorca pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003 v nadaljevanju (Sploni pogoji pogodbe). Navedeni publikaciji je mogoe nabaviti na naslednjem naslovu: Fdration Internationale des Ingnieurs Conseils (FIDIC) FIDIC bookshop P.O. Box 311, CH1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +41 227 994 905 Fax: +41 227 994 901 e-mail: [email protected] http://www.fidic.org Slovensko verzijo je mogoe nabaviti na naslovu: Gospodarska zbornica Slovenije Zdruenje inenirsko svetovalnih podjetij-ZISP Dimieva ul. 13 1504 Ljubljana Tel: +386 01 58 98 254 Fax: +386 01 58 98 100 http://www.gzs.si Sploni pogoji v skladu z vzorec pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem so podvreni spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebni pogojih. Gradbena dela pri projektu se bodo izvajala v skladu s Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, FIDIC prva izdaja 1999 (rumena knjiga). Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino vseh zgoraj navedenih FIDIC pogodb in bo moral, na zahtevo naronik,a, predloiti izvod, podpisan s strani osebe pooblaene za podpis pogodbe.

  Podpis:__________________________________ (oseba, ki je pooblaena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum podpisa:_______________________ Ponudnikov ig:

  mailto:[email protected]

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 33

  POSEBNI POGOJI POGODBE SPLONO Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule vzorcu pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem, ki so predstavljeni v Poglavju 2 razpisne dokumentacije. Sploni pogodbeni pogoji in posebni pogoji doloajo pravice in dolnosti obeh pogodbenih strank (naronika in izvajalca svetovanja in nadzora del oz. inenirja, izvajalca razpisanih del v skladu s to pogodbo). V primeru neskladnosti med splonimi in posebnim delom vzorca pogodbe, veljajo doloila posebnih pogodbenih pogojev. Doloila iz tok, ki niso spremenjene z doloili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrni so podana v splonih pogodbenih pogojih.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 34

  Posebni pogoji k Vzorcu pogodbe za storitve med naronikom in svetovalcem, Tretja izdaja 1998, Prevod v slovenski jezik 2003, Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC):

  1 SPLONE DOLOBE

  1. Definicije

  lenu 1 se doda naslednja vsebina:

  Projekt je Ureditev protipoplavne varnosti Polskave v Zgornji Polskavi in ureditev

  protipoplavne varnosti Framskega potoka v Framu in Akumulacija Medvedce in iritev Polskave.

  Storitve po tej pogodbi so Storitve inenirja po pogodbenih doloilih FIDIC in nadzornika po

  Zakonu o graditvi objektov

  Svetovalec po tej pogodbi je Izvajalec storitev inenirja in nadzornika ali Inenir, ki v skladu s splonimi in posebnimi pogoji gradbene pogodbe izvaja Storitve inenirja po pogodbenih doloilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov

  Odgovori inenir je hkrati tudi odgovorni nadzornik v skladu z 2. lenom ZGO-1.

  Odgovorni inenir je pooblaeni predstavnik Inenirja imenovan v pogodbi.

  Naronik je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki ga zastopa minister, Dejan IDAN

  Osebje naronika oz. pooblaeni predstavnik naronika pomeni odgovorno osebo naronika pooblaeno za podpis pogodbe oziroma pooblaenega predstavnika naronika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Naronika, za katerega Naronik pisno obvesti Izvajalca, da je to osebje Naronika.

  6. Lastnina naronika

  V lenu 6 se zadnji stavek zamenjaj s sledeo vsebino:

  Izroitev teh stvari se teje kot normalna storitev.

  9. Pomo

  V 9. lenu se zbrie (i), (iii), (iv) in (v) alinea.

  14. Predstavniki

  V 14. lenu se na koncu doda sledea vsebina:

  Pogodbena partnerja imenujeta pooblaena predstavnika, ki skrbita za realizacijo pogodbe. Le ta sta navedena v 11. lenu te pogodbe.

  17. Trajanje odgovornosti

  17. lenu se doda sledea vsebina:

  Rok trajanja odgovornosti se teje od uvedbe izvajalca v delo in do skrajnega roka za izvedbo del, sedemsto (700) dni po sklenitvi pogodbe.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 35

  18. Omejitev nadomestila za kodo in odkodnine

  Podlenu 18.1 se doda sledea vsebina:

  Pogodbena kazen ali nadomestilo za kodo je maksimalno 10% pogodbene vrednosti z vkljuenim DDV.

  19. Zavarovanje odgovornosti in odkodnina

  Vsebina 19.lena se nadomesti s sledeo vsebino:

  Svetovalec mora na lastne stroke skleniti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje svoje odgovornosti napram tretji osebi.

  20. Zavarovanje lastnine naronika

  Zbrie se zadnji stavek 20.lena.

  22. Zaetek in dokonanje del

  Vsebina 22.lena se nadomesti s sledeo vsebino:

  Zaetek storitve v skladu s to pogodbo je z dnem uvedbe izvajalca v delo. Izvajalec mora vsa dela dokonati v roku sedemsto (700) dni.

  Naronik je dolan uvesti izvajalca v delo, tako da mu izroi:

  razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca gradbenih del z vsemi prilogami, ki so sestavni del

  pogodbe, vso razpololjivo investicijsko, prostorsko, projektno in okoljsko dokumentacijo, ki je bila izdelana za

  predmet svetovanja in nadzora vkljuno z vsemi projektnimi pogoji, soglasji, smernicami in mnenji ter opremo in objekte naronika, ki bodo izvajalcu storitve na voljo v asu svetovanja in nadzora in gradbeno dovoljenje za predmet nadzora, e bo/je e pridobljeno.

  izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z doloili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanaajo na prietek Del.

  Izvajalec bo uveden v delo za vsako gradbeno pogodbo posebej.

  Ob izpolnitvi vseh pogojev, ki so navedeni v 22. lenu se smatra, da je izvajalec uveden v delo.

 • POGLAVJE 2 diagram zaporedja dogodkov Stran 36

  DODATKI A, B IN C

  DODATEK A 1. Nadzor in svetovanje pri predhodnih delih, koordinacija in poroila

  Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki se nanaajo na dela te pogodbe, pri emer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomino v okviru doloil te pogodbe, z angairanjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z dokumentacijo, ki jo potrebuje za nemoteno izvajanje prevzetih del, opredeljenih v 2. lenu te pogodbe ter se s to dokumentacijo strinja.

  Inenir je dolan opravljati sledee storitve svetovanja in nadzora:

  1.1. Svetovanje naroniku in projektna dokumentacija

  pregled obstojeih podatkov in doloitev njihove ustreznosti in primernosti predaja zaetnega poroila v roku 30 dni po uvedbi v delo pregled izdelane projektne dokumentacije in izdelava poroila o pregledu s komentarji

  (recenzija projektne dokumentacije, ki naj obsega usklajenost projektnih reitev z veljavno zakonodajo, pregled pravilnosti reitev s tehninega, tehnolokega in ekonomskega vidika in pregled medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije s poudarkom na popisih del)

  nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije, ki se bo izdelala tekom izgradnje in izdelava poroila o pregledu s komentarji (recenzija projektne dokumentacije, ki naj obsega usklajenost projektnih reitev z veljavno zakonodajo, pregled pravilnosti reitev s tehninega, tehnolokega in ekonomskega vidika in pregled medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije s poudarkom na popisih delu)

  sestava poroila o pregledu projektne dokumentacije za potrebe naronika pregled in sugestije pri tehnologiji napredovanja del (gradnje) pregled skladnosti in ustreznosti projektne dokumentacije izdelane ob zakljuku del (PID, dokazila o

  zanesljivosti objektov,.) iskanje alternativnih reitev, ki lahko tehnino ustrezajo zahtevanim nalogam in lahko izboljajo

  kvaliteto predmeta gradnje razvoj alternativ do nivoja, ki omogoa preliminarno globalno vrednotenje uinkov vsakega

  prorauna izdelava analiz izvedljivosti s pregledi in raziskavami izbranih alternativ v skladu z doloenimi

  standardi in kriteriji za dokaz tehnine izvedljivosti in izvedbo vrednotenja uinkov do zahtevane stopnje tonosti

  izdelava okoljevarstvenih analiz finanne analize priakovanih strokov in prihodkov projekta ekonomske analize priakovanih strokov in koristi projekta priporoilo samo ene alternative pri analizah izvedljivosti svetovanje naroniku v vseh fazah izvajanja pogodbe sodelovanje pri morebitnih nujnih intervencijskih posegih tudi izven rednega delovnega asa, reevanje sprememb in eventualnih predlogov za dodatna dela, preveriti ali zavraati alternativne, dodatne ali kakrnekoli druge zahteve izvajalca,

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 37

  izvajati razlina navodila in zahteve v smislu napredovanja del in zaite interesa naronika.

  1.2. Koordinacija aktivnosti skladno z doloili FIDIC

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je odgovoren za koordinacijo aktivnosti tekom izvajanja pogodbe med:

  Izvajalcem gradbenih del Naronikom

  Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku.

  1.3. Sodelovanje z naronikom pri koordinaciji del izvajalca na objektih

  V smislu pravoasnega izvajanja del je potrebno:

  sodelovanje z naronikom pri koordinaciji vseh del na objektu vodenje tedenskih koordinacij izvajalca del ob sodelovanju naronika, ki se bodo vrila na lokacijah

  gradbi operativno spremljanje terminskega in finannega plana izvajanja del na objektih ter odprave vseh

  pomanjkljivosti na izvedenih delih

  Operativni sestanki morajo biti dokumentirani v pisni obliki v smislu zapisnikov, enako velja za sklepe sestankov. Iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti, rok za odpravo pomanjkljivosti, odgovorne osebe za realizacijo pripomb inenirja ter pooblaenega predstavnika naronika. Inenir svetuje naroniku pri sledeih podrojih:

  na relaciji naronika z izbranim izvajalcem gradnje na relaciji naronika in upravne enote, ki izdaja gradbena dovoljenja, na relaciji naronika z izvajalcem stikov z javnostmi, v okviru organizacije dokazovanja izpolnjevanja garantnih tehnolokih parametrov, na relaciji naronika z upravljavci komunalne in druge infrastrukture, na relaciji naronika z upravljavci zgrajenih objektov in lastniki nepreminin, na relaciji naronika s pristojnimi soglasodajalci, na relaciji naronika s Posrednikim telesom, Organom upravljanja in Organom potrjevanja.

  Za dokumentiranje sklepov sestankov bo voden zapisnik, kjer bo razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti in realizacija pripomb izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja ter pooblaenega predstavnika naronika. Zapisnik mora izvajalec strokovnega svetovanja predloiti naronika najkasneje v 7 delovnih dneh po sestanku.

  1.4. Priprava poroil naroniku o izvajanju del na objektih

  V okviru opravljanja strokovnega nadzora je izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja dolan pripraviti in dostaviti naroniku mesena poroila oz. tedenska, e se to izkae za potrebno z naslednjim podatki:

  opis in koliina izvedenih del

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 38

  sprotna finanna realizacija del po pogodbenem predraunu opis odprave ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih, realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka priprava poroil o izvedenih aktivnostih za izvajalca stikov z javnostmi, odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih podrojih potek poskusnega obratovanja na objektih, kjer je to predvideno fotografije v elektronki obliki, ki izkazujejo napredovanje del na kanalizacijskem omreju

  (cevovodi,objekti) , fotografije materiala pred vgradnjo, fotografije istilne naprave

  Izvajalec je dolan o poteku prevzetih del poroati meseno, do 5. v mesecu za pretekli mesec, oziroma na zahtevo naronika tudi vekrat.

  Za spremljanje izvajanja gradbenih del bo Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja sestavil ustrezno tabelo, kjer bo aurno spremljana koliinska in finanna realizacija del na objektih.

  1.5. Priprava mesenih poroil skladno z doloili FIDIC ter priprava konnega poroila

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja pregleda in potrdi mesena poroila o napredovanju del izvajalcu gradenj in jih posreduje naroniku. Ob zakljuku del in izstavitvi konne situacije izdela Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja konno poroilo o zakljuku del. Na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku garancijske dobe pa pripravi Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja tudi zakljuno poroilo.

  1.6. Priprava in uskladitev standardnih dokumentov za izplaila po pogodbi skladno z doloili FIDIC ter svetovanje v zvezi s pripravo dokumentov za rpanje sredstev

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja posreduje izvajalcu gradbenih del vzorec mesene konne situacije, kot ju zahteva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (posredniko telo), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja) in Ministrstvo za finance RS (organ za potrjevanje) ter jim svetuje v zvezi s pripravo situacij. Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja posreduje izvajalcu gradbenih del vzorec mesene konne situacije, kot ju zahteva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (posredniko telo), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja) in Ministrstvo za finance RS (organ za potrjevanje) ter jim svetuje v zvezi s pripravo situacij. Inenir mora poskrbeti, da izvajalec gradbenih del pravoasno preda garancijo za dobro izvedbo del (v kolikor ta ni pridobljena e pred podpisom pogodbe z inenirjem). Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih del veljavna in unovljiva, dokler izvajalec gradbenih del ne izvri in ne dokona del ter dokler ne odpravi vseh napak.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 39

  2. Strokovni nadzor med gradnjo

  2.1. Splono

  Strokovni nadzor mora biti izvajan v obsegu in v skladu:

  z zakonom o graditvi objektov ZGO-1, z doloili FIDIC in s terminskim planom gradnje.

  Strokovno nadzorstvo morajo izvajati pooblaeni inenirji in lani Inenirske zbornice Slovenije, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. Spremembo odgovornega nadzornika lahko izvajalec izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Naronika. Spremembo odgovornega osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naronik. V primeru spremembe bosta Naronik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi. Izvajati je potrebno nadzor nad izvedbo vseh del, ki so predmet nadzora, zlasti gradbenih, geomehanskih, strojnih in elektro instalacijskih del in opreme ter geodetskih del. Prav tako nadzorujejo izvajanje del s podroja tehnologije obdelave odpadnih vod, tehnologije vakuumskih kanalizacijskih sistemov in tehnologije objektov vodovodnega sistema.

  S strani glavnega nadzornika se zahteva prisotnost na gradbiu v asu od prietka gradnje do primopredaje objekta naroniku. V asu prisotnosti na gradbiu mora inenir opraviti vse zahtevane aktivnosti, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji ali so zahtevane v gradbeni zakonodaji. Predvideva se minimalna inenirjeva prisotnost na gradbiu v asu izvedbe v obsegu 1 ure/delovni dan. S strani nadzornikov za posamezno podroje je zahtevana obvezna prisotnost v dnevnih, ki se izvajajo dela nad katerimi so zadoleni vriti nadzor ali jih za izvajanje nadzora angaira glavni nadzornik. V asu prisotnosti na gradbiu morajo nadzorniki za posamezna podroja opraviti vse zahtevane aktivnosti, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji ali so zahtevane v gradbeni zakonodaji. Predvideva se minimalna prisotnost na gradbiu v obsegu 1 ure/delovni dan. Strokovno usposobljeni sodelavci morajo imeti dolnosti in pooblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona o graditvi objektov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

  Izvajalec bo delavcem iz predhodnega odstavka izdal odlobe v skladu z Zakonom o graditvi objektov za konkretna dela, ki jih bo delavec opravljal. Inenir sklicuje redne tedenske operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in podajanja navodil inenirja. Na sestankih je obvezna prisotnost odgovornega nadzornika, odgovornega vodje del, odgovornega vodje gradbia in delovodje. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoi. Inenir mora o terminih sestanka redno obveati tudi naronika in mu dovoliti prisotnost na sestankih. Inenir je naroniku zavezan predloiti tedenska, mesena in konna poroila, ki vkljuujejo opis izvedenih del, fotografije, ki izkazujejo napredovanje del in fotografije materiala pred vgradnjo.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 40

  2.2. Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbia, roki Inenir mora izvajalca obvestiti o datumu zaetka v roku tirinajstih (14) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum zaetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Inenir mora zagotoviti tudi uvedbo izvajalca gradenj v delo in organizirati prijavo gradbia. Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj le-te nemudoma sporoiti osebi, ki je s to pogodbo doloena kot predstavnik naronika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, le-ta odgovarja za kodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naroniku. V primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo naronik pisno doloil rok v katerem je izvajalec dolan pomanjkljivosti odpraviti. e izvajalec v doloenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naronika ne odpravi, mu naronik za opravljeno delo ne prizna plaila in lahko tudi razdre pogodbo.

  2.3. Nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je izdano gradbeno dovoljenje Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja bo skrbel, da se bodo dela izvajala v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, soglasji in gradbenim gradbenih dovoljenjem ter da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema.

  2.4. Pregled zavarovanja gradbi

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja bo pregledal nart organizacije gradbi s poudarkom na elaboratu iz varstva pri delu na gradbiih ter doloitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati tono po potrjenem vrstnem redu izvajanja del. V smislu izvajanja del bo potrebno tudi zagotoviti, da bo sklenjen dogovor o skupnem varstvu pri delu na gradbiu med vsemi izvajalci gradbenih del ter izvedena dokazna prouitev usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih. Pred zaetkom in med izvajanjem gradbenih del bo Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja sprotno pregledoval zavarovanje gradbia skupaj z vodjo gradbia, predstavniki soglasodajalcev in upravljalcev ter naronikom. Med zavarovanje gradbia spada tudi organizacija uvajske slube in kodno zavarovanje ljudi, del in materialov.

  2.5. Nadzor kvalitete izvedenih del V smislu nadzora kvalitete izvedenih del in njihovih prevzemov je obveznost Izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja sledea:

  kontrola skladnosti projektnih reitev z geotehninimi parametri tal, podanimi v geotehninem

  elaboratu in strokovno presojo ustreznosti izbranih reitev kontrola skladnosti geotehninih razmer na terenu s prognozo po geotehninem elaboratu in z

  osvojenimi projektnimi reitvami

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 41

  spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov

  geotehnino svetovanje pri reevanju tekoe in specialne geotehnine problematike, ki se bo javljala na terenu ob izvajanju zemeljskih del

  izvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzemov vzorcev in preiskav s strani neodvisne intitucije, e se za to pokae potreba

  pregled vgrajene armature pred betoniranjem spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s

  potrjenim projektom betona izvajalcev pregled poroil za vse vrste vgrajenih materialov po programu tekoe kontrole kvalitete izvajalcev pregled poroil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in naprav, ki se

  vgrajujejo v objekt pregled in spremljanje rezultatov tesnostnih in tlanih preizkuanj kolektorjev, cevovodov in

  objektov pregled in kontrola vseh potrebnih izvrenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, pretoki, hrup,

  obratovalni monitoring istilnih naprav); pregled konnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov; pregled ienja gradbia po konanih delih v smislu vrnitve v prvotno stanje; skladnost dobavljene in vgrajene opreme s pogodbeno in projektno dokumentacijo., kontrolo izvajanja ukrepov v skladu z Uredbo o prepreevanju in zmanjevanju emisije delcev iz

  gradbi izvajanje nadzora s podroja tehnologije obdelave odpadnih vod v okviru istilne naprave in

  tehnologije objekta.

  Pred vgraditvijo materialov, opreme in naprav v objekt mora izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, opremo in naprave predloijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se tejejo vsa poroila in ostala dokazila o ustreznosti in kvaliteti, ki so izdani od pooblaenih institucij v Republiki Sloveniji. Prav tako mora izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja sodelovati z naronikom za izvajanje izredne kontrole izvedenih del ter pri morebitni atestaciji kvalitete vgrajenih materialov na zahtevo izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja, naronika ali njegovega pooblaenega zastopnika.

  2.6. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je zadolen za nadzor in kontrolo rokov izvajalca gradenj, da bo le-ta v pogodbenem roku izdelal podroben terminski plan izvedbe del, v katerem mora posebej opozoriti na kritine roke izvedbe, jih po predloitvi izvajalca preveriti, po potrebi korigirati in predlagati naroniku v potrditev. Terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naronikom, ki ga tudi potrdi. Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja tekoe spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvea naronika na koordinativnih sestankih. Roki se lahko spremenijo le v primeru vije sile, ki jo definirajo doloila FIDIC.

  2.7. Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu

  Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:

  zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 42

  kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehninem pregledu in pred izdajo uporabnega dovoljenja

  kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta

  kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v asu poskusnega obratovanja kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v asu za reklamacije napak.

  Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana s predstavnikom izvajalca, vodjami gradbia in tekoo kontrolo izvajalca gradbenih del. Poleg izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja ima tudi naronik monost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov. V okviru izvajanja nadzora mora biti realizirana odprava ugotovljenih pomanjkljivosti pred primopredajo objekta, tehninim in kvalitetnim pregledom, pred izdajo uporabnih dovoljenj, pred izdajo potrdil o prevzemu objektov in pred izdajo potrdil o izvedbi projektov.

  2.8. Pregled in sodelovanje pri izdelavi projekta izvedenih del

  Pri izdelavi projekta izvedenih del (PID) je naloga Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja sodelovati z izvajalcem in izdelovalcem PID za aurno izdelavo PID in vnos vseh sprememb, predhodno odobrenih s strani izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja, naronika in po potrebi pristojnega ministrstva, ki bodo morda nastala med gradnjami objektov. Za vse morebitne spremembe bo izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja poskrbel, da bo izvajalec dokazno vodil dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta.

  2.9. Organizacija tehninega in kvalitetnega pregleda objekta

  Za izvedbo tehninega pregleda bo izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja:

  V imenu in za naronika preveril, e je izvajalec pridobil vsa potrebna soglasja soglasodajalcev k uporabnemu dovoljenju,

  Poskrbel, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnini pregled (atesti, certifikati, konna poroila, dnevniki, tabele,) in izvrili geodetske posnetke vseh objektov in ostalih zgrajenih infrastrukturnih objektov ter naprav,

  sodelovanje pri olanju kadrov, sodelovanje do pridobitve uporabnega dovoljenja vkljuno z oblikovanjem celotne dokumentacije,

  potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, organizacija tehninega prevzema za posamezno fazo ali celotno investicijo s predloitvijo vse

  potrebne dokumentacije, udeleba na tehninem pregledu in tolmaenje poteka gradnje komisiji, nadzor v fazi enoletnega poskusnega obratovanja objekta istilne naprave organizacija odprave ugotovljenih napak ter nadzor nad odpravo ugotovljenih napak in

  pomanjkljivosti gradbeno obrtnikih in instalacijskih del ter opreme in organizacija ter nadzor nad odpravo ugotovljenih napak v asu trajanja te pogodbe in s tem povezana koordinacija, administrativno tehnina, strokovna opravila,

  kvalitetni prevzem objekta po izteku garancijskega roka, po preteku roka za reklamacijo napak in dejanski odpravi le-teh zagotovil izdajo Potrdila o izvedbi.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 43

  Inenir bo organiziral pregled kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo in projektno dokumentacijo ter pravili stroke.

  2.10. Organizacija tehnolokih meritev

  Po uspeno opravljenem tehninem pregledu (ali pridobitvi dovoljenja za poskusno obratovanje, e bo v projektni dokumentaciji PGD, PZI in gradbenem dovoljenju to predvideno), bo moral izvajalec dokazati izpolnjevanje projektiranih in s pogodbo definiranih tehnolokih parametrov. Tehnoloke meritve bo izvajala pooblaena organizacija skladno z veljavno zakonodajo, ob sodelovanju Izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja. Zapisnik o uspenih tehnolokih garancijskih meritvah je sestavni del zapisnika o primopredaji objekta.

  2.11. Predaja objekta naroniku

  Kot zakljuek izvajanja del na objektu bo Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja organiziral komisijsko primopredajo objekta naroniku in mu predal vso dokumentacijo:

  Izvajalca nadzora in strokovnega svetovanja (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in

  prevzemov kvalitete materialov, konni obraun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnolokih meritev);

  Izvajalca gradbenih del (navodila za obratovanje in vzdrevanje objekta, opreme in naprav, gradbena knjiga, tabele z vso vpisano dokumentacijo, atesti, konno poroilo, certifikati, PID, geodetski in video posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture,);

  Vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom. Naroniku bodo predloeni tudi potrebni podatki in dokumenti za knjienje osnovnih sredstev.

  3. Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

  3.1. Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in fazi izvajanja projekta

  Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Ur.l.RS, t. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaasnih in preminih gradbiih (Ur. list RS t. 83/2005, 43/2011-ZVZD-1).

  Inenir bo pregledal nart organizacije gradbi s poudarkom na elaboratu iz varstva pri delu na gradbiu ter doloitvi posebnih nevarnih del (v kolikor obstajajo), ki morajo potekati tono po potrjenem vrstnem redu izvajanja del. V smislu izvajanja del bo potrebno zagotoviti, da bo sklenjen dogovor o skupnem varstvu pri delu na gradbiu med vsemi izvajalci gradbenih del ter izvedena dokazna prouitev usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih (e le-ta obstajajo). Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v asu gradnje veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaasnih in preminih gradbiih.

  V fazi priprave in izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

  Usklajuje izvajanje temeljnih nael varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odloitev o tehninih

  in organizacijskih vidikih, pri planiranju posameznih faz dela ter pri doloanju rokov, ki so potrebni za varno dokonanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;

  Usklajuje izvajanje ustreznih dolob, da bi zagotovil, da tako izvajalci kot delodajalci dosledno upotevajo temeljna naela varnosti in zdravja pri delu ter, da ravnajo po varnostnem nartu;

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 44

  Naroi izdelavo varnostnega narta; Izdelava potrebne uskladitve varnostnega narta in dokumentacije s spremembami na gradbiu; Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim

  delajo na gradbiu, s ciljem prepreevanja pokodb ali zdravstvenih okvar pri delu; Preverja varno izvajanja delovnih postopkov in usklajuje nartovane aktivnosti; Zagotavlja, da na gradbie vstopajo le osebe, ki so na gradbiu zaposlene in osebe, ki imajo

  dovoljenje za vstop na gradbie.

  4. Vsebinski in finanni nadzor

  4.1. Obveznosti in pooblastila inenirja skladno z doloili FIDIC (Pogoji gradbenih pogodb, 1999)

  Inenir bo svoje delo opravljal v skladu s Pogoji gradbenih pogodb (FIDIC, 1999) vendar upotevaje naslednja doloila pri t. 3.1:

  3.1 Obveznosti in pooblastila inenirja

  Inenir bo pridobil posebno dovoljenje Naronika, preden bo: (a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po lenu 4.4 Splonih in Posebnih pogojev pogodbe; (b) odobril (potrdil) stroke, doloene v lenu 13; (c) doloil podaljanje roka po lenu 8.4; (d) odobril spremembe in prilagoditve po lenu 13; (e) doloil cene po lenu 12. Ne da bi kril zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, e po mnenju Inenirja pride do nujne situacije, ki bi ogroala varnost ivljenja ali Del, ali lastnine, sme Inenir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvri vsa takna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inenirja potrebno za odpravo ali zmanjanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naronika. Inenir bo doloil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s taknimi navodili, v skladu s lenom 12 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naronika.

  4.2. Izvajanje kontrole mesenih situacij, izdanih s strani izvajalca, skladno z doloili FIDIC (Pogoji

  gradbenih pogodb)

  Izvajalec izstavlja za opravljena dela mesene situacije na podlagi potrjene knjige obraunskih izmer v 10 izvodih. Le-te polje Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja v pregled in potrditev. Na osnovi finannega plana, pogodbene vrednosti in dejansko izvrenih del opravi Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja vsebinsko in raunsko kontrolo prejetih situacij in jih, e ustrezajo dejanskemu stanju na gradbiu, potrdi ter posreduje naroniku najkasneje v 14 dneh po prejemu situacije s strani izvajalca gradbenih del. Ta jih preveri in s pomojo Inenirja pripravi Poroilo o napredku glede na finanne in fizine kazalce za projekt. Potrjene mesena situacije obina skupaj s poroili preda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v nadaljnjo obravnavo. Le-ta situacije in poroila pregleda in jih v primeru njihove pravilnosti potrdi, pripravi odredbo za izplailo ter jih polje na Ministrstvo za finance.

  4.3. Obraun izvedenih pogodbenih del

  Za obraun izvedenih del bo izvajalec gradbenih del vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer, na osnovi katerih bo izvajalec izstavil meseno situacijo. Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 45

  dolan gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer spremljati in nadzorovati. Potrjevanje situacij in izplailo poteka po postopku, opisanem v prejnji toki.

  4.4. Pregled konnih situacij in sestava konnega poroila skladno z doloili FIDIC Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del (Taking-Over Certificates) in so bili na delih izvedeni vsi doloeni preiskusi vkljuujo preskuse po dokonanju, mora Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja izvajalcu del potrditi Plailo zadranega zneska, e je le ta dogovorjen.

  V ta namen mora izvajalec predhodno predloiti banno garancijo za polovico zadranega zneska. Konni obraun del s poravnavo konnih obveznosti se bo vril skladno s podleni 14.10., 14.11. in 14.12. Pogojev gradbenih pogodb za gradbeno inenirska dela, ki jih nartuje naronik, FIDIC 1999. Izdaja potrdila o konnem plailu pa se bo vrila na slede nain: Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja mora po prejemu dokumenta o konni poravnavi in konnega obrauna le ta pregledati in v 14 dneh naroniku izstaviti Potrdilo o konnem plailu, kjer mora biti navedeno:

  a) Konni dolni znesek in b) Saldo (e obstaja), ki ga je naronik dolan plaati izvajalcem ali izvajalci naroniku, kot je

  primer, po tem, ko je bilo naroniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naronik plaal, in vse zneske, do katerih je naronik upravien.

  Naronik, posredniko telo in plailni organ si pridrujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaenih predstavnikov, izvrijo kakrno koli inpekcijo na deloviu i pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, e mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelega konnega obrauna.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 46

  DODATNE STORITVE, ki jih izvajalec nadzora in svetovanja NE opravlja v okviru prevzetih nalog: 1. Nadaljnje delo glede Naronika, da poie zakonska pooblastila 2. Nasvet Naroniku v smislu sprejemanja kakrnihkoli korakov za reevanje spora in razlike, ali kakrnekoli

  razsodbe, arbitrae ali pravde v zvezi s Projektom ali Deli 3. Geoloko geomehanske raziskave terena 4. Raziskave onesnaenja na lokaciji 5. Izdelava projektne dokumentacije faze IP, PGD, PZI ali PID. 6. Pogajanja v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisanega postopka.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 47

  DODATEK B 1. Osebje naronika

  Pooblaeni predstavnik naronika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana je:

  Ime in priimek: Delovno mesto: Telefonska tevilka: 02/ Faks: 02/ Elektronska pota:

  2. Oprema in objekti naronika, ki bodo izvajalcu storitve na voljo

  Izvajalec gradbenih Del mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, ienje in vzdrevanje enosobnega kontejnerja do zakljuka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inenir, vendar ne dlje kot do konca roka, doloenega za odpravo napak. Kontejner, ki ne sme biti manji od 20 m2, bo inenir uporabljal kot pisarno. Izvajalec gradbenih Del mora priskrbeti in vzdrevati tudi stranie na splakovanje in umivalnik za umivanje rok. Strania morajo biti zaprtega tipa, praznjenje keminih strani mora izvajalec izvajati na dovoljen nain in vsebine ne sme odlagati na zemljie ali v vodne tokove. Odpadke iz kanalizacije in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to doloeno odlagalie. Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno kljuavnico in kljue. Celoten prostor mora biti uinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, intalirani e dve vtinici. V zimskih mesecih mora biti ogrevanje zadostno za vzdrevanje temperature 18C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno notranjo opremo in inenir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno opremo. Izvajalec gradbenih Del mora priskrbeti telefon in telefaks za izkljuno uporabo inenirja in ju mora neodvisno prikljuiti na javno telefonsko omreje. Zahtevana je internetna linija. Prostor mora biti opremljen s spodaj natetim pohitvom in opremo:

  eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra in petimi predali, ki jih je mogoe zakleniti eno pisalno mizo, dimenzij 2,0 x 0,75 metra in petimi predali, ki jih je mogoe zakleniti enim vrtljivim pisarnikim stolom, z naslonjalom za roke eno stensko magnetno tablo dimenzij 3 x 1,5 metre z magnetki za pritrjevanje papirja eno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in iroko 0,3 metra, z drsnimi vrati

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 48

  eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra obealnikom za plae enim prenosnim naronikim GSM telefonskim aparatom enim telefaksom enim strojem za fotokopiranje, format A3 estimi lumi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra eno jekleno omaro, visoko dva metra, iroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki jo je

  mogoe zakleniti tremi oblazinjenimi pisarnikimi stoli estimi pisarnikimi stoli dve grelni telesi en ko za odpadke en podstavek s tremi predali za odlaganje dokumentov spenjalec za papir in luknja en gasilni aparat

  Izvajalec gradbenih Del mora priskrbeti, vzdrevati, na deloviu skladiiti in dati inenirju na voljo za uporabo naslednjo opremo do zakljuka vseh del ali tako dolgo kot inenir lahko zahteva, vendar pa ne dlje kot je rok veljavnosti pogodbe:

  en prenosni raunalnik (operacijski sistem Windows 7 ali 8, Office 2007 ali noveji, MS Project 2007)

  z modemom in laserskim barvnim tiskalnikom A3 (raunalnik zmogljivosti vsaj: procesor IntelCore i5, zaslon 15.4, resolucija 1920 x 1080, spomin 4GB RAM, trdi disk 500-GB, grafika 1GB RAM, DVD+/-RW pogon, mrena kartica, povezave Bluetooth Modul in integriran wireless Lan, prikljuki 3x USB2.0, 1x VGA, SD/MMC italec kartic, COM port, SMART card reader)

  USB prenosni medij zmogljivosti vsaj 8 GB internetno povezavo eno digitalno napravo za merjenje dolin en izvod FIDIC pravil (Rumena knjiga,) en vodnik za uporabo FIDIC pravil digitalni fotoaparat z loljivostjo vsaj 8 miljona tok (10x optini zoom), pomnilniko kartico

  (kapaciteta vsaj 8GB) in z opremo za prenos podatkov na prenosni raunalnik vodoodporno baterijsko svetilko, z gumijasto prevleko in potrebnimi baterijami dva para gumijastih kornjev dva denika.

  Izvajalec gradbenih Del mora poskrbeti za ureditev in vzdrevanje utrjenega prostora za parkiranje dveh avtomobilov poleg pisarne inenirja. Izvajalec mora poskrbeti za ureditev in vzdrevanje dostopa do in iz pisarne, vkljuno z odstranjevanjem snega in ledu.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 49

  DODATEK C 1. Pogoji plaila

  Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja se obvezuje, da bo dela po tej pogodbi evidentiral dnevno, poroila o izvedenih aktivnostih pa naroniku dostavljal vsaki mesec. Opravljena dela bo izvajalec obraunal z izstavitvijo zaasne oz. konne situacije, ki jih bo v desetih (10) izvodih dostavljal Naroniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec. Situacija bo izdelana na podlagi knjige izvrenih storitev v obliki, odobreni s strani naronika in podpisani s strani pooblaenega predstavnika izvajalca. Pri izstavitvi rauna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na tevilko pogodbe. Raun za opravljene storitve bo izstavil za asovno obdobje enega (1) meseca oz. tako, da bo znaal minimalni znesek rauna brez DDV 4.000,00 EUR z izjemo konne situacije. Naronik pregleda in potrdi obraun v roku 20 dni od prejema. e naronik ne pregleda in potrdi obrauna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se teje, da je potrjen s potekom tega roka. Na vsakokratnem raunu bo izvajalec izjavil, ali je na podlagi Zakona o DDV identificiran za DDV. Naronik mora raun, situacijo, potrditi in nesporni del plaati na transakcijski raun izvajalca 30. dan po prejemu situacije, stanje po konnem obraunu pa plaati 30. dan po izvedbi vseh del in pisni potrditvi naronika izvajalcu, da so bila prevzeta dela opravljena v skladu z doloili te pogodbe. Kot zaetek roka, v katerem mora naronik plaati raun, situacijo izvajalcu, se teje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. Zaasni obrauni del z manjimi korekturami se ne popravljajo in zavraajo, ker se te korekture v soglasju obeh pogodbenih strank upotevajo v naslednjem obraunu.

  V primeru, da je bila kot najbolja izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesene situacije in konna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naronik Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu raunu oziroma situaciji obvezno priloil potrjene raune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  Izvajalec v skladu z doloili Zakona o javnem naroanju (Ur.l. RS t. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011) pooblaa Naronika, da na podlagi potrjenega rauna oziroma situacije neposredno plauje podizvajalcem.

  Naronik je dolan namesto Izvajalca poravnati Podizvajalevo terjatev do Izvajalca, za kar Podizvajalec predloi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

  Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu raunu oz. situaciji priloil izjavo, da so priloene obraunske situacije vseh, v tiste mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 50

  2. Nain plaila

  Izvrena dela bo Naronik Izvajalcu in Podizvajalcu plaeval na podlagi zaasnih mesenih in konne situacije. Kadar je kot najugodneja Ponudba izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo plaila izvedena na transakcijskih raun vodilnega partnerja, ki je naronik Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naronik je dolan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa plaati 30. dan od prejema. Kot zaetek roka, v katerem mora naronik plaati raun, situacijo izvajalcu, se teje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da Naronik pride v zamudo z obveznostjo plaila potrjene situacije, ima Izvajalec pravico do obrauna in plaila zakonsko doloenih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca do Naronika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plaane. Pogodbeni stranki se strinjata, da se Izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

  Naronik bo raune poravnal na transakcijski raun izvajalca t.. odprtega pri.. oz. na transakcijske raune podizvajalcev kot so navedeni v 12. lenu pogodbe.

  3. Spremembe cene

  Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zakljuka vseh pogodbenih obveznosti. Morebitne spremembe investicijske vrednosti ne vplivajo na pogodbeno ceno.

  4. Obdavitev

  Davek na dodano vrednost (DDV) se obraunava in plauje po stopnji 20 %. V ponudbeno oz. pogodbeno ceno so vkljueni vsi stroki vkljuno s potnimi stroki in davki.

  Na vsakokratnem raunu bo izvajalec izjavil, ali je na podlagi Zakona o DDV identificiran za DDV.

 • STORITVE INENIRJA PO POGODBENIH DOLOILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI UREDITVI POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOJU DRAVINJE S POLSKAVO (1. FAZA)

  POGLAVJE 2 - obrazec pogodbe Stran 51

  5. Pogodbena kazen

  e Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali e Inenir o vzrokih zakasnitve naronika ni predhodno obvestil, je dolan plaati naroniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) promilov dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar najve 10 % pogodbene vrednosti del z vkljuenim DDV.

  e Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti ve kot 50 dni lahko naronik odstopi od pogodbe. V tem primeru se teje, da Inenir svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolan plaati naroniku pogodbeno kazen v viini 10% pogodbene vrednosti z vkljuenim DDV. Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je dolan naroniku povrniti tudi vso nastalo kodo in stroke.

  Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloili Posebnih Pogojev Vzorca pogodbe za storitve, da smo jih razumeli ter soglaamo, da so sestavni del Pogodbe.

  Podpis:__________________________________ (oseba, ki je pooblaena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum podpisa:_______________________ Ponudnikov ig: