of 89 /89
PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 1

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE...

Page 1: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

1

Page 2: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

2

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA

Autor: šejh Ahmed bin Hamūd el-Hālidī

Uvodna riječ:

šejh el-'allame Hamūd bin 'Aqlā' eš-Šu'ajbī i šejh 'Alī bin Hudajr el-Hudajr

Plav, Sandžak rebi'ul-ewwel 1428. hidžretske

april 2007. godine

Page 3: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

3

Izdavač:

''K e l i m e t u l – H a qq'' Plav, Sandžak

www.kelimetulhaqq.net [email protected]

Naslov arapskog originala: ''Indžāhu Hadžetis-Sā'il fī Ehemmil-Mesā'il''

Prijevod sa arapskog jezika: Ebū Muhammed

Prelom i lektura teksta: Ebū Ahmed

Dizajn korice: Ebū Merjem

Štampa: ''K e l i m e t u l – H a qq''

V A Ž N A N A P O M E N A !

Svako kopiranje i umnožavanje ove knjige ili bilo kojeg njenog dijela bez odobrenja

autora ovog prijevoda je veoma pohvaljeno i preporučljivo

Page 4: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

4

Rekao je Allāhov Poslanik

Muhammed, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Najvrijedniji džihād je reći riječ istine pred nepravednim vladarem.'' 1 ''Prvak šehīdā je Hamza, a potom čovjek koji dođe nepravednom vladaru, kaže mu istinu u lice, pa ga vladar ubije.'' 2

''Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti nafaku.'' 3

1 hadīth bilježe Ebū Dāwūd, et-Tirmidhī i Ibn Mādže u svojim ''Sunenima'' od Ebū Se'īda el-Hudrija i Ebū Umāme el-Bahilija 2 hadīth bilježi Hākim od Džābir ibn 'Abdullāha 3 hadīth bilježi imām Ahmed u svome ''Musnedu'' od Ebū Se'īda el-Hudrija

Page 5: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

5

Page 6: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

6

SADRŽAJ:

Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda bin 'Aqlā' eš Šu'ajbija......................................................................7 Uvodna riječ šejha 'Alī el-Hudajra..............................................................9 Predgovor knjizi.....................................................................................................11 Poglavlje o konstataciji tewhīda i objašnjenju njegovih vrsta...........................................................................13 Poglavlje o obaveznosti kufra u tāgūta i objašnjavanju njegovog značenja...........................................................19 Poglavlje o objašnjenju suštine islāma i širka i o razlici između njih.........................................................................................25 Poglavlje o pojašnjavanju značenja el-welā' i el-berā', o obaveznosti ispoljavanja vjere i o opravdanju potlačenih...............................................................................31 Poglavlje o značenju Lā ilāhe illAllāh i objašnjenju njegovih uvjeta (šartova)...................................................37 Poglavlje o spomenu stvari koje negiraju islam i o kufru onoga koji počini jednu od njih, izuzev prisiljenog..................................................................................................45 Poglavlje o obaveznosti razlikovanja između poznatih i manje poznatih mes'ela (pitanja)............................................................51

Page 7: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

7

Poglavlje o spomenu prepreka i uvjeta za tekfīr sljedbenika strasti i novotarija.....................................................................53 Poglavlje o spomenu prepreka ostvarenja prijetnje....................55 Poglavlje o spomenu uvjeta uspostave argumenta i objašnjavanju njenog značenja.................................................................57 Poglavlje o tome da su ime i sud razdvojeni prije uspostaveargumenta, a sastavljeni nakon njega.................................................................................63 Poglavlje o sūdu (propisima) vezanim za život (krv) nevjernika i o spomenu uvjeta džihāda...............................................67 Poglavlje o objašnjenju vrsta teritorija (područja) i propisa vezanih za njihove stanovnike.............................................73 Poglavlje o obaveznosti hidžre i objašnjenju njenih propisa...........................................................................77 DOSADAŠNJA IZDANJA ''KELIMETUL-HAQQ''...............83

Page 8: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

8

Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda bin 'Aqlā' eš Šu'ajbija

BISMILLĀHIR-RAHMĀNIR-RAHĪM U ime Allāha, Milostivog, Samilosnog

Sva hvala pripada samo Allāhu, Gospodaru svjetova,

neka je salawāt i selām na najplemenitijeg vjerovesnika i poslanika, našeg vjerovesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve prijatelje.

A zatim: Pregledao sam knjigu ''Et-Tibjān lima Waqa'a fid-

Dawabiti Mensūben li Ehlis-Sunneti bilā Burhān'' (''Objašnjenje pravila koja su pripisana ehlis-sunnetu bez dokaza''), koju je sastavio i pripremio šejh Ahmed bin Hamūd el-Hālidī, Allāh ga podržao, te sam je ocijenio vrijednom i korisnom u oblastima o kojima govori, poput pitanja vezanih za imena i sudove (propise), širk i uspostavu argumenta i pitanja koja se vežu za spomenuto, kao i pitanja novotarija i načina uspostave argumenta u njima, te mes'elā (pitanja) (vezanih za) prijetnju.

Ove mes'ele (pitanja) spadaju u najvažnije mes'ele u ovom vremenu za svakog kome je Allāh pomogao da ih shvati i istinski spozna. Neka ga Allāh nagradi najboljom nagradom zbog toga.

Kao što sam pregledao spomenutu poslanicu sa nazivom ''Indžāhu Hadžetis-Sā'il fī Ehemmil-Mesā'il'' u kojoj je on sažeo mes'ele tretirane u knjizi ''Et-Tibjān'', a dodatno je spomenuo neke temelje vezane za pitanja tewhīda i širka,

Page 9: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

9

te tāgūta itd., u kojima je također na lijep i koristan način prikazao tu materiju.

Molim Allāha da nas učvrsti i podrži, i njega i svu

našu braću muslimane u dolasku do istine, a Allāh je Upućivač ka pravome putu.

Neka je salawāt i selām na našeg vjerovesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashābe.

Izdiktirao:

Hamūd bin 'Aqlā' eš-Šu'ajbī, 19/6/1422

Page 10: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

10

Uvodna riječ šejha 'Alī el-Hudajra

U ime Allāha, Milostivog, Samilosnog. Sva hvala pripada samo Allāhu i neka je salawāt i selām na onoga nakon kojeg više neće biti vjerovesnikā, a zatim:

Pročitao sam poslanicu ''Indžāhu Hadžetis-Sā'il fī Ehemmil-Mesā'il'' autora i cijenjenog šejha Ahmed bin Hamūd el Hālidija, neka ga Allāh podrži i nagradi najboljim, u kojoj je spomenuo 36 temelja vezanih za tewhīd, stvari koje ga nište, njegove vrste, (pred)uvjete, njegove temelje (fundamente), kufr u tāgūta, el-welā' i el- berā' (prijateljstvo i odricanje), mes'elu šerī'atskih imena, islām i širk, poznate i manje poznate mes'ele, sticanje imena i propisa, uspostava argumenata u tome, a završio ju je govorom o teritorijama (područjima), kako islamskih, tako i nevjerničkih.

On je sažeo te mes'ele i naveo ih u vidu temeljā, služeći se metodom korištenom od strane najeminentnijih i prvaka vrhunskih učenjaka, kako iz prvih tako i iz potonjih generacija.

Pa zbog toga, a i obzirom na sažetost i obuhvatnost u obrađivanju ovih važnih i neminovnih pitanja, ja savjetujem svakog muslimana, a pogotovo omladinu ''sahwe'', da nabave ovu poslanicu i da je izučavaju.

Molim Allāha da sve uputi i podrži ka onom što On voli i čime je zadovoljan.

Napisao 'Alī bin Hudajr el-Hudajr, el-Qasīm, Burejda, 28/6/1422

Page 11: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

11

Page 12: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

12

U ime Allāha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allāhu na Njegovim dobrima i neka Mu je zahvala na Njegovim blagodatima. Svjedočim da nema nikog zaslužnog obožavanja osim Allāha, Jedinog, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada sūd na Njegovoj Zemlji i na Njegovim nebesima. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik i pečat Njegovih vjerovesnikā. On ga je poslao nakon vremena nedolaska poslanikā, te njime uzdigao istinu i njime uputio stvorenja, pa je put postao jasan i njime se argument uspostavio. Neka je salawāt i selām nad njime, njegovom porodicom i svim njegovim prijateljima…

A zatim:

Obzirom na to da je tewhīd temelj svih temeljā i načelo i početak da'we svakog poslanika, duh svih nebeskih knjiga, srž svih vjerovesničkih poslanica i osobina njihovog govora, neka braća žedna za znanjem i njegovim sticanjem su me zamolila da im načinim sažetak o tewhīdu, u kojem bih okupio njegove temelje i pravila (stubove), uz spominjanje dokaza, što bi pomoglo muwehhidima da steknu jasnu predodžbu u vjeri i budu na njoj. Pomogao sam se Allāhom i sakupio ono čega se sjećam od govora eminentnih učenjaka i šejhova islāma, neka je Allāhova milost nad svima njima, uz navođenje izvora riječi nekih (od njih), a ponekad u potpunosti prenosim tekstove iz njihovog izvora ili neke djeliće sastavljene sa drugim, kako bi se različite i u govoru 'uleme razbacane mes'ele sastavile na jednom mestu i nazvao sam je ''Indžāhu Hadžetis-Sā'il fī Ehemmil-Mesā'il'' (''Udovoljenje potrebi onoga koji pita u najvažnijim pitanjima'').

Page 13: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

13

Otuda kažem, moleći Allāha da ostvari željeno:

Ovo su temelji vjere i važne mes'ele vezane za tewhīd i ono što se na njega nadovezuje i za njega veže od propisa, a obradio sam ih u nekoliko poglavlja.

Page 14: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

14

POGLAVJE O KONSTATACIJI TEWHĪDA I OBJAŠNJENJU NJEGOVIH VRSTA

1) Mudrost u stvaranju džinnā i ljudi jeste da čine 'ibādet samo Allāhu i da ostave činjenje 'ibādeta bilo kome drugom mimo Njega, zbog riječi Uzvišenog Allāha:

أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى''Zar čovjek misli da će biti ostavljen uzalud?'' 4

أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ''Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti?'' 5

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ''Nisam stvorio džinne i ljude, osim da bi samo Mene obožavali.'' 6

Ibn 'Abbās kaže: ''...osim da Me jednim učine''.

Također kaže da svako naređenje da se čini 'ibādet – ustvari naređuje tewhīd.

Tewhīd je, dakle, prva stvar koju je obaveza naučiti svakom mukellefu (šerī'atskom obvezniku), on je prvi wādžib

4 sūra el-Qijāme, 36. ājet 5 sūra el-Mu'minūn, 115. ājet 6 sūra edh-Dharijāt 56. ājet

Page 15: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

15

i zadnji wādžib, prvo čime čovek ulazi u islām i zadnje čime napušta dunjaluk i o njemu će biti pitan u kaburu. 7 2) 'Ibādet je u jezičkom značenju uzet od ''poniznosti''. Kaže se ''tarīqun mu'abbed'', tj. prokrčen, utaban put. A što se tiče šerī'atskog značenja pojma 'ibādet, on predstavlja ime koje obuhvata sve što Allāh voli i čime je zadovoljan od riječi i djela, kako vanjskih tako i srčanih, zbog riječi Uzvišenog:

الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ''Oni koji vjeruju u skriveno i uspostavljaju namāz i od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju...'' 8 3) On je izgrađen na dva rukna a) vrhunac ljubavi, uz b) vrhunac poniznosti i potčinjenosti voljenom. 9 4) Prema iščitavanju šerī'atskih tekstova i govora 'uleme, tewhīd se može podijeliti na tri vrste: a) Tewhīdur-rububijje, tj. tewhīd (Allāhovo jedinstvo, jednoća) u gospodarstvu, a on znači činjenje Allāha Jednim u Njegovim djelima, poput stvaranja, vlasti, upravljanja, opskrbljivanja itd., zbog riječi Uzvišenog:

7 Pogledaj ''Tejsīrul-'Azīzil-Hamīd'' 29. str. i ''El-Intisār Lihizbillāhil-Muwehhidīn'' od šejha el-allame 'Abdullāha Ebū Batīna 8 sūra el-Beqare, 3. ājet 9 Pogledaj ''El-'Ubudijje'' od šejhul-islāma Ibn Tejmijje i ''Medžmū'atu-Tewhīd'', 1/62-64

Page 16: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

16

الأَبصار ومن قُلْ من يرزقُكُم من السماء والأَرضِ أَمن يملِك السمع و رالأَم ربدن يمو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخي

فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ تتقُونَ''Reci: 'Ko vas opskrbljuje sa neba i zemlje, ili ko vlada sluhom i vidom i ko izvodi živo iz mrtvog i mrtvo iz živog i ko upravlja naredbom?' Oni će reći: 'Allāh', a ti reci: 'Zar se nećete bojati?' '' 10 b) Tewhīdul-ulūhijje, tj. tewhīd (Allāhova jednoća, jedinstvenost) u božanstvu, a on znači činjenje Allāha jednim kroz djela robovā, poput namāza, klanja, zavjetovanja, zbog riječi Uzvišenog:

رِيكلاَ ش الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي وسنلاَتِي وقُلْ إِنَّ صلِمِينسلُ الْماْ أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه

''Reci: 'Uistinu moj namāz i moj obred i moj život i moja smrt pripada samo Allāhu, Gospodaru svjetova, On nema sudruga; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.' '' 11 c) Tewhīdul-esmā'i wes-sifāt, tj. tewhīd (Allāhova jednoća) u imenima i svojstvima, što znači (zahtjeva) da opisujemo Allāha onim čime je Sām Sebe opisao u Svojoj knjizi ili na jeziku Svog Poslanika, bez iskrivljivanja značenja (tahrīf), negacije (ta'tīl), određivanja kakvoće (tekjīf) i bez poređenja (temthīl), zbog Njegovih riječi:

10 sūra Jūnus, 31. ājet 11 sūra el-En'ām, 162. i 163. ājet

Page 17: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

17

ين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِ ''I samo Allāhu pripadaju najljepša imena, njima Ga molite i ostavite one koji zastranjuju u Njegovim imenima.'' 12

صِيرالب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي ''Ništa nije isto kao On, i On je Svečujući i Svevidjeći'' 13

كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعالْم لَهو ''Njemu pripada najuzvišeniji opis na nebesima i na zemlji, i On je Silni i Svemudri.'' 14 15 5) Tewhīdur-rububijje su potvrđivali i mušrici, ali ih sām on nije uveo u islām. Naprotiv, Allāhov Vjerovesnik, sallallāhu 'alejhi we sellem, se borio protiv njih, ohalālio njihovu krv, imetke i nastambe i zarobljavao njihove žene, zbog riječi Uzvišenog:

ن اللَّهولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُ ''Kada bi ih upitao: 'Ko je stvorio nebesa i zemlju?' oni bi ti sigurno rekli: 'Allāh'.'' 16

وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ 12 sūra el-A'rāf, 180. ājet 13 sūra eš-Šūra, 11. ājet 14 sūra er-Rūm, 27. ājet 15 Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/5 16 sūra ez-Zumer, 38. ājet

Page 18: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

18

''Većina njih ne vjeruje u Allāha, osim kao mušrici.'' 17 On, iako je obavezan, nije dovoljan za ostvarenje

obaveze. 18

To zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, koje prenosi Ibn 'Umer: ''Naređeno mi je da se borim protiv ljudi, dok ne posvjedoče LĀ ILĀHE ILLALLĀH i da je MUHAMMED ALLĀHOV POSLANIK, dok ne uspostave namāz i daju zekāt, pa kad to urade – sačuvali su od mene svoje živote i imetke, osim kad je u pitanju pravo islāma, a obračun će polagati pred Uzvišenim Allāhom.'' 19 6) Otuda naredba tewhīda ima prednost nad bilo kojom drugom stvari, poput namāza, zekāta, hadždža, posta i ostalih islamskih propisa, zbog riječi Uzvišenog:

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

''A nije im bilo naređeno (ništa drugo) osim da obožavaju Allāha, čisto, jedino Njemu vjeru ispovijedajući, ostavivši svaku neistinu, pravovjerno, i da uspostave namāz i daju zekāt, a to je istinski dīn.'' 20

17 sūra Jūsuf, 106. ājet 18 ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/170, ''Ed-Durerus-Senijje'' 2/24, 10/97, 98 19 Muttefekun 'alejhi 20 sūra el-Bejjineh, 5. ājet

Page 19: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

19

Allāhov Vjerovesnik, sallallāhu 'alejhi ve sellem, je ostao u Mekki 13 godina pozivajući u tewhīd, dok je namāz, prema jednom mišljenju, propisan tek u 10. godini.

A kada je poslao Mu'ādha u Jemen, desete godine po

hidžri, rekao mu je: ''Ti odlaziš narodu od sljedbenikā Knjige, pa neka prvo u šta ćeš ih pozvati bude šehādet da nema drugog boga osim Allāha...''

A u jednom riwājetu (stoji da mu je rekao): ''...da ostvare Allahov tewhīd (da učine Allaha jednim)...''

A u drugom: ''...da čine 'ibādet samo Allāhu''

A nakon toga je spomenuo namāz, zatim zekāt, itd. 21 7) Isto tako i širk i zabrana istog ima prednost nad svakom drugom zabranom, poput ženidbe sa majkom ili sestrama, zakopavanja živih novorođenih devojčica, jedenja strvine, pijenja opojnih pića, zbog riječi Uzvišenog:

لَيع كُمبر مرا حلُ ماْ أَتالَوعئًاقُلْ تيرِكُواْ بِهِ ششأَلاَّ ت كُم ''Reci: 'Dođite, pročitaću šta vam je vaš Gospodar zabranio: da Mu ništa ravnim ne činite...' '' 22

A zatim je spomenuo zabranu bespravnog ubijanja i ostale razvrate, kako javne, tako i tajne. 23

21 Svi ovi riwājeti su u ''Sahīhu'' Buhārije 22 sūra el-En'ām, 151. ājet 23 ''Ed-Durerus-Senijje'' 2/121,32,272

Page 20: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

20

POGLAVLJE O OBAVEZNOSTI KUFRA U TĀGŪTA I OBJAŠNJAVANJU NJEGOVOG ZNAČENJA

1) Naredba tewhīda predstavlja opšti dīn (vjeru) oko kojeg su se složile da'we svih poslanika, uz raznolikost njihovih šerī'atā (zakonodavstavā), zbog riječi Uzvišenog:

رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن فَاعبدونِ

''Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, pa samo Mene obožavajte!' '' 24

I zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Mi vjerovesnici smo braća, dīn nam je jedan, a majke različite.''

O zakonima je rekao Uzvišeni Allāh:

لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا''Svakom od vas smo odredili zakon i put.'' 25

I to je značenje izraza ''braća'', spomenutog u hadīthu. 26

24 sūra el-Enbijā', 25. ājet 25 sāra el-Mā'ide, 48. ājet 26 Kažem: Otac im je jedan, tj. tewhīd, a majke različite, tj. zakonodavstva. (napomena prevodioca)

Page 21: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

21

Dakle, tewhīd je ona stvar koja je od davnina, pa i danas, predmet rasprave i sukoba između poslanika i njihovih sljedbenika i tāgūtā i njegovih štićenika (prijatelja). Uzvišeni je rekao:

سةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدبولاً أَنِ اع فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ

''Mi smo svakom narodu poslali poslanika: 'Samo Allāha obožavajte i klonite se tāgūta', pa je među njima bilo i onih koje je Allāh uputio, a i onih koji su zaslužili zabludu.'' 27 28 2) 'Ibādet Allāhu neće biti ostvaren, osim sa kufrom u tāgūta, zbog riječi Uzvišenog:

لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ هِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه سمِيع ويؤمِن بِاللّ

لِيمع ''Nema prisile u vjeri, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa ko zanevjeruje u tāgūta, a povjeruje u Allāha – za najčvršću vezu se prihvatio, kojoj nema kidanja, a Allāh je Svečujući i Sveznajući'' 29

I zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem:

27 sūra en-Nahl, 36. ājet 28 Pogledaj mes'ele prvog poglavlja ''Kitabut-Tewhīd'' 29 sūra el-Beqare, 256. ājet

Page 22: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

22

''Ko obavi tewhīdullāh...'' A u riwajetu:

''Ko kaže LĀ ILĀHE ILLALLĀH i učini kufr u sve što se obožava mimo Allāha – sačuvao je (zaštićen mu je) imetak i život, a obračun će polagati pred Allāhom Uzvišenim.'' 30

Ovo spada u stvari koje najbolje objašnjavaju značenje LĀ ILĀHE ILLALLĀH.

On (ovdje) nije učinio izgovaranje šehādeta onim što

štiti život i imetak, niti spoznaju njegovog značenja, čak ni potvrdu toga; štaviše, ni činjenicu da se on ne moli osim Allāhu, Jedinom, Koji nema sudruga; odnosno, neće mu biti zaštićeni imetak i život sve dok (tome) ne doda kufr u sve što se obožava mimo Allāha. A ako bude sumnjao ili se dvoumio – neće mu biti imetak i život sačuvani.

Divna li je i veličanstvena li je ova mes'ela! I kako je

samo ovo objašnjenje i ovaj dokaz jasan za svakog protivnika. 3) Pojam tāgūt u jeziku je riječ izvedena od riječi ''tugjān'', što znači prelazak granice. Uzvišeni kaže:

إِنا لَما طَغى الْماء حملْناكُم فِي الْجارِيةِ''Mi smo, kada je voda prešla granicu, vas ponijeli u lađi'' 31

30 Prenose ga Ahmed i Muslim, a osnova je kod Ahmeda 31 sūra el-Haqqa, 11. ājet

Page 23: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

23

Njegovo značenje u šerī'atu je: sve ono u čemu rob pređe svoju granicu, od obožavanog ili slijeđenog ili onog kome se pokorava. ''Tāgūt je, dakle, svako pred kojim se sudi (od kojeg se traži presuda) mimo Allāha i Njegovog Poslanika, ili kojeg obožavaju mimo Allāha, ili ga slijede bez dokaza od Allāha, ili mu se pokoravaju u onome za što neznaju da je ono pokornost Allāhu. Ovo su tāgūti svijeta, o kojim ako razmisliš i ako razmisliš o stanju ljudi sa njima – vidjećes većinu njih kako su se okrenuli od 'ibādeta Allāhu 'ibādetu tāgūtu, te od pokornosti Njemu i slijeđenja Njegovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, pokornosti tagutu i slijeđenju njega.'' 32 4) Kakvoća činjenja kufra u tāgūta se sastoji od pet stvari, koje je sažeo imām, reformator, Muhammed bin 'AbdulWehhāb, rahimehullāhu te'ālā, a one su:

1. čvrsto uvjerenje u lažnost (neispravnost) činjenja 'ibādeta svakom mimo Allāha,

2. ostavljanje (napuštanje) istog, 3. mržnja istog, 4. tekfīr tāgūta i onoga koji ga obožava, i 5. neprijateljstvo prema njima radi Allāha (tj.

suprotstavljanje njima).

32 Ovo je definicija Ibnul-Qajjima u '' 'Ilāmul-muweqqi'īn'', za koju učenjaci tewhīda kažu da je naljepša definicija za pojam tāgūta

Page 24: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

24

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog:

و اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينإِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو

''Vi imate divan uzor u Ibrāhīmu i onima koji su sa njim, kada rekoše svom narodu: 'Mi se odričemo od vas i onoga što obožavate mimo Allāha, ne vjerujemo u vas i očigledno će između nas biti neprijateljstvo i mržnja, zauvijek, sve dok ne povjerujete samo u Allāha.'' 33

Dakle, ko god ne ostvari opis koji sačinjava kakvoću činjenja kufra u tāgūta – neće biti vjernik u Allāha i kāfir u tāgūta. 34 Naprotiv, biće suprotno tome, jer su īmān u tāgūta i īmān u Allāha dvije suprotnosti, koje se nikada ne mogu sastaviti u srcu jednog čovjeka, jer nije moguće da se jedna te ista osoba opiše da je mušrik i muwehhid u isto vrijeme. 33 sūra el-Mumtehane, 4. ājet 34 Kažem: Nisu sve stvari koje sačinjavaju cjelinu kufra u tāgūta na istom stepenu. Bez nekih od njih ta cjelina nikako ni ne postoji, što znači da su rukn u toj cjelini, a ima i nekih koje sačinjavaju obaveznu potpunost kufra u tāgūta, koje kada čovjek ostavi – ponekad bude fāsik, nekad i kāfir, a nekad i nema grijeha, obzirom na njegovo znanje o dotičnom pitanju. Zato nije od preduvjeta ispravnosti ulaska u islām da čovjek odmah na početku zna i vjeruje i čini tekfīr nad određenim djelima i njihovim počiniocima, jer može biti neznalica u tome pitanju, ali da bi bio musliman mora znati i vjerovati i dijelima sačuvati, da se nijedna vrsta 'ibādeta ne smije usmjeriti bilo kome mimo Allāha i da sav 'ibādet smije biti usmjeren samo Allāhu (napomena prevodioca)

Page 25: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

25

Naprotiv, ona neminovno zaslužuje jedan od dva opisa, a trećeg nema, zbog riječi Uzvišenog:

مِنؤمِنكُم مو كَافِر فَمِنكُم لَقَكُمالَّذِي خ وه ''On je Onaj Koji vas je stvorio, pa među vama ima kafirā i mu'minā.'' 35

I zbog riječi:

إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكِرا وإِما كَفُورا''Mi smo mu ukazali na put; ili će biti zahvalan ili nezahvalan.'' 36 37

Ovo je, dakle, taj tāgūt u kojeg nam je naređeno da učinimo kufr i da ga se klonimo i ovo je 'ibādet njemu koji nam je zabranjen i kojeg nam je naređeno da ostavimo, kao i one koji to rade, i da im se suprotstavimo. 38 35 sūra et-Tegābun, 2. ājet 36 sūra ed-Dehr, 3. ājet 37 Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/8 i ''Ed-Durerus-Senijje'' 2/359-360 38 Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/12,17

Page 26: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

26

POGLAVLJE O OBJAŠNJENJU SUŠTINE ISLAMA I ŠIRKA I O RAZLICI IZMEĐU NJIH

1) Izvor na kojeg se vraćamo u pogledu šerī'atskih imena, poput imena musliman, mušrik, kāfir, novotar ili fāsik, jeste ono što je ograničio Zakonodavac, suštinski i u značenju. A onaj koji ne bude razlikovao suštine ovih naziva i o njima ne bude imao ispravnu predstavu – upašće u miješanje pojmova i greške. Uzvišeni Allāh je pokudio one koji ne znaju granice onoga što je Allāh objavio Svom Poslaniku, rekavši:

ى الأَعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلاَّ يعلَمواْ حدود ما أَنزلَ اللّه علَ رسولِهِ

''Beduini su najvećeg kufra i nifāqa i najpreči da ne znaju granice onoga što je objavio Allāh Svom Poslaniku.'' 39 40 2) Uzvišeni Allāh je u Svojoj Knjizi i na jeziku Svog Poslanika objasnio suštinu islāma i širka i onoga što se na njih nadovezuje od dunjālučkih i āhiretskih propisa.

Tako je islām – predanost samo Uzvišenom Allāhu sa tewhīdom i potčinjenost Njemu sa pokornošću i odricanjem od širka i njegovih počinioca.

39 sūra et-Tewbe, 97. ājet 40 Pogledaj ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 19/335, ''Minhādžut-Tes'is wet-Takdis'' od šejha el-'allameh Abdul-Latīfa Ālu šejha, str.12, i ''El-Intisār...'' od šejha el-'allameh Abdullāha Ebū Batīna, str. 20

Page 27: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

27

Rekao je Uzvišeni:

سِنحم وهلِلّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب ''Naprotiv, ko god preda svoje lice samo Allāhu a dobročinitelj je...'' 41

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Islām je da činiš 'ibādet Allāhu i da mu ništa ne pridružuješ i da uspostaviš namāz.''

Pa ga je definisao predanošću Allāhu sa tewhīdom i ostavljanjem širka, kao prvo, i uspostavljanjem vanjskih propisa koji ukazuju na potčinjenost.

A širk je – izjednačavanje stvorenja sa Stvoriteljem, usmjeravanjem bilo koje vrste 'ibādeta njemu. Uzvišeni kaže, govoreći o priznanju mušrikā svojih grijeha:

الَمِينالْع بيكُم بِروسبِينٍ إِذْ نلَالٍ ما لَفِي ضاللَّهِ إِن كُنت ''Allāha nam, bili smo u jasnoj zabludi kad smo vas izjednačili sa Gospodarem svjetova''. 42

مونَفَلاَ تجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَ ''Pa nemojte Allāhu činiti endade 43 a znate.'' 44

41 sūra el-Beqare, 112. ājet 42 sūra eš-Šu'arā', 97. i 98. ājet 43 ''Endād'' je množina riječi ''nidd'', što znači sličan, isti, itd. (napomena prevodioca) 44 sūra el-Beqare, 22. ājet

Page 28: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

28

U hadīthu se kaže: ''...da Allāhu učiniš 'nidda', a On te stvorio.''

Jezičko značenje također pojašnjava značenje širka u šerī'atu. Širk je u jeziku uzet od ''mušareke'' među dvojicom, tj. ''učesništvu'' dvojice (ili više njih) u nečemu.

Uzvišeni je rekao:

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ شركَاء متشاكِسونَ ورجلًا سلَما لِّرجلٍ هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

''Allāh navodi primer čovjeka, koji je u vlasništvu šurekā' (ortakā) koji se oko njega otimaju i čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku; jesu li primeri njih dvojice isti? Sva hvala pripada samo Allāhu, ali većina njih ne zna'' 45

Prvi je predmet saučesništva, a drugog je spomenuo čistog, bez ''ortakluka'' (tj. saučesništva i sudjelovanja). 3) Veliki širk se ne oprašta, osim tewbom od njega prije smrti, a Allāh će oprostiti ono što je manje od njega kome bude htio. Rekao je Uzvišeni:

هِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءإِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِ ''Allāh neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je manje od njega kome bude htio.'' 46

45 sūra ez-Zumer, 29. ājet 46 sūra en-Nisa', 116. ājet

Page 29: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

29

U hadīthu se kaže: ''Allāh od čovjeka, koji nakon svog islāma učini širk, neće primiti nijedno djelo.'' 47 4) Ko god umre na velikom širku – biće mu zabranjen ulazak u džennet i on zaslužuje vječnost u vatri, zbog riječi Uzvišenog:

إِنه من يشرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

''Onaj ko Allāhu širk učini – Allāh će mu džennet zabraniti, a boravište njegovo će biti vatra, a dhulumćarima neće nikakva pomagača biti.'' 48

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Ko umre moleći se (nekom) mimo Allāha – ući će u vatru.''

U drugom hadīthu stoji: ''Ko sretne Allāha, ne čineći mu širka ni u čemu – ući će u džennet, a ko ga sretne, čineći mu širk u bilo čemu – ući će u vatru.'' 49

Ulazak mušrikā u vatru je opšteg karaktera; tj. svaki će mušrik ući u nju i u njoj ostati večno. U tome nema razlike između Židovā, obožavalaca idola, vatre ili krsta, onima koji

47 Pogledaj ''Sahīh'' Ibn Hibbāna 1/376 48 sūra el-Mā'ide, 72. ājet 49 Bilježi ih Muslim

Page 30: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

30

se suprotstavljaju dīni-islāmu ili se njemu pripisuju, niti onoga koji prkosi istini 50 ili je ne zna 51 od ljudi i džinnā. 52

50 Kažem: To je 'inadžija, od riječi '' 'inād'', a takav biva nakon saznanja. Kufr 'ināda je jedna od vrstā kufra, ali ne i jedina (napomena prevodioca) 51 Spomenuto neznanje ovdje je neznanje i'rāda, tj. okretanja, odbijanja i nemara, ono koje je mukellef mogao otkloniti, ali nije mario. Zbog toga ima isti propis u zasluzi kazne poput onoga koji zna. Kufrul-i'rada takođe predstavlja jednu od vrsta kufra, i danas je to najčešći vid nevjerstva u Allāha. Zato, nek' se pripaze neznalice i oni koji ih opravdavaju bez znanja (napomena prevodioca) 52 Pogledaj ''Fethul-Medžīd'', Poglavlje o strahu od širka

Page 31: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

31

Page 32: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

32

POGLAVLJE O POJAŠNJAVANJU ZNAČENJA EL-WELĀ' I EL-BERĀ',

O OBAVEZNOSTI ISPOLJAVANJA VJERE I O OPRAVDANJU POTLAČENIH

1) Znaj da čovjekov islām neće biti ispravan, pa makar došao sa tewhīdom i ostavio širk, osim uz neprijateljstvo prema mušricima i jasno izricanje toga njima, zbog riječi Uzvišenog:

ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا تمهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو

''Nećeš naći (nijedan) narod, koji vjeruje u Allāha i u Posljednji dan, a da su u ljubavi sa onima koji se suprotstavljaju Allāhu i Njegovom Poslaniku, pa makar bili njihovi očevi, ili njihovi sinovi ili njihova braća, ili njihove familije.'' 53

U hadīthu se kaže: ''Najčvršća veza īmāna je ljubav u ime Allāha i mržnja u ime Allāha.'' 54 55

El-'allame Hamed bin 'Atīq kaže:

''Što se tiče neprijateljstva prema nevjernicima i mušricima, znaj da je Uzvišeni Allāh to obaveznim učinio i njegovu obaveznost

53 sūra el-Mudžādila, 22. ājet 54 ''Ed-Durerus-Senijje'', 8/435, 10/139-140, ''Sebīlun-Nedžāti wel-Fikāk min Muwālātil-Murteddīne we Ehlil-Išrāk'' 55 Prenosi ga imām Ahmed od Berā'a ibn Aziba, a hadīth je, obzirom na mnoštvo njegovih puteva, hasen. To kaže el-Albānī, rahimehullāh

Page 33: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

33

potvrdio, i da je zabranio prijateljevanje sa njima i velik 'akcenat' tome dao, tako da u Knjizi Uzvišenog Allāha, nakon obaveznosti tewhīda i zabrane njemu suprotnog (širka) – skoro da nema nijednog propisa sa tolikom brojnošću i jasnoćom argumenata od ovog propisa.''

Dakle, neophodno je ostvariti el-welā' i el-berā'.

2) (Neophodna) 56 osnova el-berā'a je mržnja, a (neophodna) osnova el-welā'a je ljubav, zbog riječi Uzvišenog o riječima Ibrāhīma 'alejhis-selām, svom narodu:

تم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ فَإِنهم عدو لِّي إِلَّا أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ أَنالَمِينالْع بر

''Šta vi mislite o onome što obožavate vi i vaši davni preci? E, oni su mi neprijatelji, osim Gospodara svjetova'' 57

Obzirom da je osnova el-berā'a mržnja, čije je mjesto u srcu, njen vanjski ogranak je neprijateljstvo. Uzvišeni je rekao:

مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَدبيننا إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو

56 Riječ ''neophodna'' je dodatak prevodioca, zbog toga je u zagradi (napomena izdavača) 57 sūra eš-Šu'arā', 75.-77. ājet

Page 34: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

34

''Vi imate divan uzor u Ibrāhīmu i onima koji su sa njim, kada rekoše svom narodu: 'Mi smo čisti (odričemo se) od vas i od svega što obožavate mimo Allāha. Zanevjerovali smo u vas i očigledno će biti neprijateljstvo i mržnja između nas i vas; zauvijek, sve dok ne budete jedino u Allaha vjerovali.' '' 58

I ona, kao što smo prethodno spomenuli, spada u opis kufra u tāgūta. ''Ovdje u vezi riječi Uzvišenog:

براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِإِنا ''Mi smo čisti (odričemo se) od vas i od svega što obožavate mimo Allāha...'' – postoji velika poruka i korist. Naime, Uzvišeni Allāh je spomenuo odricanje od mušrika, obožavalaca drugih mimo Allāha, prije odricanja od idolā obožavanih mimo Allāha, zbog toga što je prvo važnije od drugog. Jer, moguće je da se osoba odrekne idolā, ali da se ne odriče onih koji ih obožavaju i da, kao takva, ne ostvari ono što joj je naređeno. Međutim, kada se odrekne od mušrikā – to za sobom neminovno povlači odricanje od njihovih božanstava. Dobro shvati ovu opasku, jer će ti ona otvoriti vrata neprijateljstva prema Allāhovim neprijateljima. Koliko je ljudi koji ne čine širk, ali ne neprijateljuju prema mušricima, pa i nisu muslimani, jer su ostavili vjeru svih poslanika. Zatim dolaze riječi Uzvišenog:

كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ هدحو

''Zanevjerovali smo u vas i očigledno će biti neprijateljstvo i mržnja između nas i vas; zauvijek, sve

58 sūra el-Mumtehane, 4. ājet

Page 35: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

35

dok ne budete jedino u Allāha vjerovali.'' 59 Njegove (Allāhove) riječi: ''...očigledno će biti...'', tj. vanjštinski i jasno. Obrati pažnju na to da je neprijateljstvo spomenuo prije mržnje, zbog toga što je prvo važnije od drugog. Jer čovjek možda zamrzi mušrike, ali im se ne suprotstavlja, i kao takav nije ostvario wādžib sve dok se sa njegove strane ne ostvari neprijateljstvo i mržnja, iako je mržnja vezana za srce, jer ona ne koristi sve dok se ne ukažu njeni tragovi i dok njen znak ne postane jasan. A takva neće biti sve dok se ne sastavi sa neprijateljstvom i bojkotom.'' 60 ''Musliman se neće tretirati onim koji ispoljava svoju vjeru sve dok se ne suprotstavi svakoj skupini u onome po čemu je poznata i dok (im) jasno ne pokaže neprijateljstvo i odricanje od toga. Pred onim čiji je kufr činjenje širka – ispoljavanje vjere je jasno iskazivanje tewhīda, zabrana širka i ukazivanje na njega. Onaj čiji je kufr u prijateljevanju sa mušricima i ulasku u pokornost njima – ispoljavanje vjere pred njim će biti iskazivanjem neprijateljstva prema njima i odricanjem od njega i od mušrikā.'' 61 ''Ponekad musliman možda nije u stanju da ispolji neprijateljstvo nevjernicima i mušricima zbog neke prepreke ili opravdanja, poput potlačenosti, u slučaju onoga koji nema snage (zaštite) ili zbog prisile kada će biti opravdan 62 do nestanka prepreke. Što se tiče onoga koji ne ispolji neprijateljstvo mušricima zbog nekog dunjālučkog cilja ili davanja prednosti nekoj ovosvjetskoj koristi,

59 sūra el-Mumtehane, 4. ājet 60 Ovo su riječi šejha el-'allameh Hameda bin 'Atīqa, rahimehullāh. Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/334-335 61 Riječi šejha Hameda bin 'Atīqa, rahimehullāh. ''Sebīlun–Nedžāti wel-Fikāk...'' iz ''Medžmū'atut-Tewhīd'', 1/336-367, ''Idahul-Mehadždžeti wes-Sebīl'', 36. str. od šejha Ishāqa bin 'AbdirRahmāna 62 Opravdan u stvari koju ne može ispoljiti (napomena prevodioca)

Page 36: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

36

uz mržnju prema njima i ubjeđenost da su nevjernici – takav je 'āsija (neposlušan) i griješnik. Svaka osoba ima propis za svoje stanje. Pa ako nestane mržnje u srcu, sa njom nestaje i īmān zbog vezanosti vanjštine i srca, jer je njeno mjesto u srcu i niko nije u stanju da prisilom ili nečim drugim ukloni mržnju iz srca, kao što se jasno vidi u riječima Uzvišenog:

نانِإِلاَّ مبِالإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه ''...osim ko je prisiljen, a srce mu ostane smireno u īmānu...'' 63 Zato, obrati pažnju (razmisli).'' 64

63 sūra en-Nahl, 106. ājet 64 ''Ed-Durerus-Senijje'', 2/8, 305, 359, ''Tekfīrul-Mu'ajjen'' od šejha Ishāqa bin 'AbdirRahmāna Ālu šejha, 21. str.

Page 37: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

37

Page 38: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

38

POGLAVLJE O ZNAČENJU LĀ ILĀHE ILLALLĀH I OBJAŠNJENJU NJEGOVIH UVJETA (ŠARTOVA)

1) Rečenica ihlāsa, ''LĀ ILĀHE ILLALLĀH'' opstoji na dva rukna: ruknu negacije i ruknu potvrde.

''LĀ ILĀHE'' negira sva lažna božanstva, a ''ILLALLĀH'' potvrđuje istinsko božanstvo samo Allāhu, subhānehu we te'ālā. Otuda je njeno značenje: ''Nema nikog zaslužnog obožavanja osim Allāha''.

El-Halīl se o njemu izrazio negacijom i potvrdom, o

čemu nam Allāh govori:

إِننِي براء مما تعبدونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ وجعلَها كَلِمةً عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَباقِيةً فِي

''Ja se odričem (čist sam) od onoga što vi obožavate, osim Onoga koji me je stvorio, On će me uputiti. I on ih učini riječima koje ostadoše među njegovim potomcima, ne bili se vratili.'' 65

Prema idžmā'u mufessirā, riječju spomenutom u ajetu se misli na ''LĀ ILĀHE ILLALLĀH''. 2) Izgrađena je na dva temelja: a) Sidqu / istinoljubivosti (istinitosti, iskrenosti) b) Ihlāsu / čistom obožavanju Allāha

65 sūra ez-Zuhruf, 26.-28. ājet

Page 39: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

39

Iskrenošću se ostvaruje čistoća od nifāqa, a ihlāsom se ostvaruje odricanje i čistoća od širka. Ibnul-Qajjim kaže u svojoj ''Nunijji'':

''Sidq i ihlās su dva stuba tog tewhīda, poput zgrade i njena dva (najvažnija) zida.'' 66

3) Po idžmā'u učenih, ova veličanstvena riječ neće koristiti onome koji je izgovara, osim uz prisutnost i ostvarenje sedam uvjeta.

Time se ne misli samo na njihovo nabrajanje ili njihovo učenje napamet, jer koliko je samo običnih muslimana kod kojih su se oni sastali i koji ih se pridržavaju, a kad bi im bilo rečeno da ih nabroje – oni to ne bi znali učiniti? I koliko je onih koji ih znaju napamet; izbacuju ih iz sebe poput strijele, a vidiš ih da upadaju u ono što ih negira.

Šejh el-'allame, Sulejmān bin 'Abdullāh Ālu Šejh je rekao: ''Što se tiče izgovaranja njega – LĀ ILĀHE ILLALLĀH – bez spoznaje njegovog značenja, niti rada po onome što on zahtijeva – to ne koristi po idžmā'u.'' 67 a) Prvi uvjet je el-'Ilm (znanje koje isključuje neznanje), zbog riječi Uzvišenog:

لِذَنبِك فِرغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع

66 Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/168 67 ''Tejsīrul-'Azīzil-Hamīd fī Šerhi Kitābit-Tewhīd'', 64.-70. str.

Page 40: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

40

''Znaj da nema boga osim Allāha i moli oprost za svoj grijeh.'' 68

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi

we sellem: ''Ko umre, znajući da nema boga osim Allāha – ući će u džennet.'' 69 b) El-Jeqīn (čvrsto ubjeđenje), koje isključuje sumnju, zbog riječi Uzvišenog:

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ

''Pravi mu'mini su samo oni koji vjeruju u Allāha i Njegovog Poslanika, a zatim više ne sumnjaju, i bore se njihovim imecima i životima na Allāhovom putu. Ti, oni su iskreni.'' 70

I zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Koga god sretneš iza ovoga zida (vrta) da svedoči da nema boga osim Allaha, bivši čvrsto uvjeren u to – obraduj ga džennetom...''

A u riwājetu: ''Neće sa njima nijedan rob sresti Allāha, ne sumnjajući u njih – a da neće ući u džennet.'' 71

68 sūra Muhammed, 19. ājet 69 Prenosi ga Muslim od 'Uthmāna ibn 'Affāna, radijallāhu 'anhu 70 sūra el-Hudžurāt, 15. ājet 71 Hadīth se prenosi od Ebū Hurejre, radijallāhu 'anhu

Page 41: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

41

c) El-Ihlās (čisto obožavanje Allāha) koji isključuje širk, zbog riječi Uzvišenog:

لَّه مخلِصا لَّه الدينفَاعبدِ ال ''Zato obožavaj (samo) Allāha, čisto Mu dīn (vjeru) ispovedajući.'' 72

والَّذِين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَ''...i oni koji svom Gospodaru (ništa i nikog) ne pridružuju.'' 73

I zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Ko kaže LĀ ILĀHE ILLALLĀH hālis (čisto) iz svog srca...''

A u riwājetu:

''...muhlisan (ostvarivši ihlās)...'' 74

Te zbog hadītha: ''Ko sretne Allaha, ne čineći Mu širk ni u čemu – ući će u džennet, a ko Ga sretne, čineći mu širk u bilo čemu – ući će u vatru.'' 75 d) Es-Sidq (iskrenost), koja isključuje lažljivost (laganje), zbog riječi Uzvišenog:

72 sūra ez-Zumer, 2. ājet 73 sūra el-Mu'minūn, 59. ājet 74 Prenosi ga el-Buhārī 75 Prenosi ga Muslim od Džābira, radijallāhu 'anhu

Page 42: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

42

كإِن لَمعي اللَّهولُ اللَّهِ وسلَر كإِن دهشافِقُونَ قَالُوا ننالْم اءكإِذَا جالْمنافِقِين لَكَاذِبونَلَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ

''Kada ti dođu munāfici, govore: 'Svjedočimo da si ti zaista Allāhov Poslanik.' Allāh zna da si ti Njegov Poslanik i Allāh svjedoči da su munāfici zaista lažljivci.'' 76

U hadīthu stoji: ''Niko neće posvjedočiti da nema boga osim Allāha i da je Muhammed Allāhov Poslanik, iskreno iz svog srca, a da ga Allāh neće zabraniti vatri.'' 77 e) El-Qabūl (prihvatanje), koje isključuje redd (odbijanje), zbog riječi Uzvišenog;

قُولُواْ آمنا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا''Recite: 'Vjerujemo u Allāha i ono što nam se objavljuje...' '' 78

I zbog hadītha:

''Neće u džennet ući niko u čijem srcu bude zrno oholosti.'' 79 f) El-Inqijād (potčinjenost, pokoravanje), koji isključuje ostavljanje, zbog riječi Uzvišenog:

فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ 76 sūra el-Munafiqūn, 1. ājet 77 Bilježe ga el-Buhārī i Muslim od Enesa, radijallāhu 'anhu 78 sūra el-Beqare, 136. ājet 79 Prenosi ga Muslim

Page 43: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

43

''Što vam Allāhovog Poslanik dā – uzmite ga, a što vam zabrani – okanite ga se.'' 80

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Kad vam nešto zabranim – klonite ga se, a kad vam nešto naredim – obavite ga koliko god možete.'' 81 g) El-Mehabbe (ljubav), koja isključuje njoj suprotno od mržnje i netrpeljivosti, zbog riječi Uzvišenog:

اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبت مقُلْ إِن كُنت ''Reci: 'Ako volite Allāha, onda me slijedite, pa će vas Allāh voljeti...' '' 82

A u hadīthu stoji: ''Najčvršća spona īmāna je mržnja u ime Allāha i ljubav u ime Allāha.'' 4) Ovim se jasno ističe mišljenje ehlis-sunneta i džemā'ata u pitanju īmāna i da je īmān govor jezikom, uvjerenje srcem i rad po propisima/ruknovima. Pa kad izostane (makar) jedna od ove tri stvari i izgubi se – osoba gubi īmān zbog riječi Uzvišenog:

نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعن دملًا مقَو نسأَح نمولِمِينسالْم

80 sūra el-Hašr, 7. ājet 81 Prenosi ga el-Buhāri od Ebū Hurejre, radijallāhu 'anhu 82 sūra Ālu 'Imrān, 31. ājet

Page 44: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

44

''Ko je ljepšeg govora od onoga koji poziva Allāhu i radi dobra djela i govori: 'Ja sam uistinu od muslimana.' '' 83 84

83 sūra Fussilet, 33. ājet 84 Pogledaj ''Medžmū'atut-Tewhīd'', 1/131, ''Ed-Durerus-Senijje'', 2/35

Page 45: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

45

Page 46: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

46

POGLAVLJE O SPOMENU STVARI KOJE NEGIRAJU ISLAM I O KUFRU ONOGA KOJI POČINI JEDNU OD

NJIH, IZUZEV PRISILJENOG 1) Svakom pojedincu je obaveza da upozna i nauči poništivače islāma, tj. stvari koje nište islām, kako bi ih se klonio i od njih udaljio.

Rekao je šejh Muhammed bin 'AbdulWehhāb: ''Znaj da je deset stvari koje nište islām: 1. Širk u 'ibādetu Allāhu, dželle we 'alā.

Uzvišeni je rekao:

إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء''Allāh neće oprostiti da Mu se neko pridružuje, a oprostiće ono što je manje od toga kome On hoće.'' 85

ن يم ها إِنمو ارالن اهأْومةَ ونلَيهِ الْجع اللّه مرح بِاللّهِ فَقَد رِكش لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

''Ko god Allāhu nešto pridruži – Allāh će mu zabraniti džennet i boravište će mu biti vatra, a dhulumćarima neće biti pomagača.'' 86 U njega spada klanje nekom drugom mimo Allāha, poput klanja džinnima i kaburovima. 2. Ko učini između sebe i Allāha posrednike, kojima se moli i od kojih traži šefā'at i na koje se oslanja. Takav je nevjernik po idžmā'u. 3. Ko ne tekfīri mušrike, sumnja u njihovo nevjerstvo ili smatra ispravnim njihov put.

85 sūra en-Nisā', 116. ājet 86 sūra el-Mā'ide, 72. ājet

Page 47: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

47

4. Ko vjeruje da je uputa nekog drugog mimo Vjerovjesnika, sallallāhu 'alejhi we sellem, potpunija od njegove, ili da je sūd nekog drugog bolji (ljepši) od njegovog sūda, poput onih koji daju prednost sūdu tāgūta nad njegovim sudom. Takav je kāfir. 5. Ko zamrzi nešto od onoga sa čime je došao Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem. Takav je nevjernik, pa makar i obavljao to što mrzi. 6. Ko se izruguje nečemu od dīna Allāhovog Poslanika ili nagradom ili kaznom – nevjernik je. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

دعم بتكَفَر واْ قَدذِرتعونَ لاَ تزِؤهتست مولِهِ كُنتسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللّهِ وانِكُمإِيم

''Reci: 'Zar ste se Allāhu, Njegovim ājetima i Njegovom Poslaniku rugali!? Ne pravdajte se, zanevjerovali ste nakon vašeg īmāna.' '' 87 7. Sihr, od kojeg je 'sarf' i 'atf'. Pa, ko god da ga uradi, ili je njime zadovoljan – postaje nevjernikom. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

نفِت نحا نمقُولاَ إِنى يتدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يموكْفُرةٌ فَلاَ ت ''Oni (dvojica) nisu nikoga podučavali, dok ne bi rekli: 'Mi smo samo kušnja, pa nemoj nevjerovati...' '' 88 8. Podupiranje i pomaganje mušrika protiv muslimana. Dokaz su riječi Uzvišenog:

نَّ اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِ ''Ko ih od vas za prijatelje uzme, pa on je sigurno od njih. A Allāh neće uputiti dhulumćarski narod.'' 89

87 sūra et-Tewbe, 65 i 66. ājet 88 sūra el-Beqare, 102. ājet 89 sūra el-Mā'ide, 51. ājet

Page 48: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

48

9. Ko vjeruje da je nekim osobama dozvoljeno da izađu iz šerī'ata Muhammeda, sallallāhu 'alejhi we sellem, kao što je Hidru bilo dozvoljeno da uzađe iz šerī'ata Musā'a, 'alejhis-selām – kāfir je. 10. Okretanje od Allāhovog dīna; ne podučavanje njemu, niti rad po njemu. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

عرض عنها إِنا مِن الْمجرِمِين ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُم أَ منتقِمونَ

''Ko je nepravedniji od onoga koji je opomenut ājetima Gospodara svoga, a zatim se okrene od njih? Mi ćemo se sigurno osvetiti zlikovcima.'' 90 U svim ovim 'poništivačima' nema razlike između onog koji se šali i onoga koji je ozbiljan, ili onoga koji se plaši, osim prisiljenog. Svaka od ovih stvari spada u najopasnije i one koje se najčešće događaju, tako da je muslimanu obaveza da ih se čuva i da ih se plaši. Utječemo se Allāhu od uzroka Njegove srdžbe i Njegove bolne kazne.'' 91 2) Sve što je prethodilo otvara pravednome spoznaju važnosti izučavanja poglavlja o sūdu murtedda i potrebe za time, kojeg spominju pravnici iz svakog mezheba, kada kažu: ''Murtedd je svaki onaj koji zanevjeruje posle islāma, putem riječi ili djela, ili uvjerenjem, ili sumnjom, ili džehlom ili te'wīlom...''

Zbog toga se kaže:

''...traži se od njega da se pokaje...'',

– kako bi mu se reklo da je poništio svoj islām i učinio ono što je uzrok njegovog otpadništva i nevjerstva. Pa ako 90 sūra es-Sedžde, 22. ājet 91 ''Medžmū'atut-Tewhīd'', 1/38-39 i ''Ed-Durerus-Senijje'' 2/360

Page 49: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

49

se pokaje – biće ostavljen, a ako ne – ubija se. I nisu izuzeli (nikoga) osim prisiljenog, pod uslovom da mu je srce smireno u īmānu, zbog riječi Uzvišenog:

إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ''...osim ko bude prisiljen, a srce mu smireno u īmānu...'' 92 93

Sve ovo se ostvaruje u riječima Uzvišenog:

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ رِكِينشالْم اْ مِنا أَنماللّهِ و

''Reci: 'Ovo je moj put, pozivam samo Allāhu, na jasnoj predodžbi, ja i oni koji me slijede. Neka je slavljen Allāh i ja nisam od mušrikā...' '' 94

Ovdje se jasno vidi kolika je vrijednost znanja i učenih. I razmisli, o ti koji voliš Allāhov govor, o Njegovim riječima Vjerovjesniku, sallallāhu 'alejhi we sellem, nakon 20 godina poslanstva:

إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع ''Znaj da nema boga osim Allāha.'' 95

92 sūra en-Nahl, 106. ājet 93 Pogledaj ''El-Intisār...'' od šejha 'Abdullāha Ebū Batīna, ''Medžmū'atut-Tewhīd'', 1/107,114, ''Ed-Durerus-Senijje'', 10/88. 94 sūra Jūsuf, 108. ājet 95 sūra Muhammed, 19. ājet

Page 50: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

50

3) Nakon objašnjenja pojma 'ibādeta i njegovih vrsta, tewhīda i njegovih vrsta, tāgūta i njegovih primjera i obaveznosti napuštanja njega, znaj da ko god usmjeri nešto od 'ibādeta nekom drugom mimo Allāha – da je povjerovao u tāgūta i zanevjerovao u Allāha, pa makar i tvrdio da je musliman i obavljao propise/ruknove. To zbog toga što primljenost djela ovisi od uvjeta njihove ispravnosti, a to je tewhīd, zbog riječi Uzvišenog:

لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُرن يمو ''Ko zanevjeruje u īmān – propalo mu je djelo.'' 96

اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن ''Ako bi širk učinio – sigurno bi ti djelo propalo i bio bi od izgubljenih.'' 97

مثَلُ الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ لاَّ يقْدِرونَ

''Primjer onih koji su zanevjerovali u svog Gospodara je da su njihova djela poput pepela, koje uskovitla vjetar u burnom danu, nisu u stanju...'' 98

Te zbog toga što nije naučio (saznao) značenje LĀ ILĀHE ILLALLĀH, niti je ostvario islām, mimo kojeg Allāh nijednu drugu vjeru ne prima. Rekao je Uzvišeni:

96 sūra el-Mā'ide, 5. ājet 97 sūra ez-Zumer, 65. ājet 98 sūra Ibrāhīm, 18. ājet

Page 51: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

51

مِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِن ومن يبتغِ غَير الإِسلاَاسِرِينالْخ

''Ko bude želeo neku drugu vjeru mimo islāma neće mu biti primljena, a na āhiretu će biti od izgubljenih.'' 99

Nakon ovoga, svakome u čijem srcu se otvarila suština

tewhīda i īmāna postaje jasno koliki je gurbetluk ovog dīna (vjere), i kakva je suština da'we svih poslanika, i millet našeg oca Ibrāhīma, 'alejhis-selām, kojeg nam je naređeno da slijedimo, kao što je u riječima Uzvišenog:

إِبراهِيم حنِيفًا وما كَانَ مِن الْمشرِكِينثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ''A zatim smo objavili tebi: 'Slijedi millet Ibrāhīma pravovjernog, i nije bio od mušrika' '' 100 101

99 sūra Ālu 'Imrān, 85. ājet 100 sūra en-Nahl, 123. ājet 101 Pogledaj ''Ed-Durerus-Senijje'' 11/6, 545, ''Ed-Durerus-Senijje'' 2/350, ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 170, 171.

Page 52: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

52

POGLAVLJE O OBAVEZNOSTI RAZLIKOVANJA IZMEĐU POZNATIH I MANJE POZNATIH

MES'ELA (PITANJA)

1) Što se tiče onoga koji porekne neki wādžib ili ohalāli neki harām, a slični njima ne znaju ''dotične propise'', poput novonastalog muslimana, ili odraslog u dalekoj pustinji – takav je opravdan svojim neznanjem i ne presuđuje mu se kufrom, ali mora biti upoznat; pa ako se suprotstavi nakon uspostave argumenta nad njim – postaje murteddom (otpadnikom) od islāma. Međutim, što se tiče onoga koji je odrastao među muslimanima, u gradovima i selima, takav se ne opravdava, niti se od njega, po idžmā'u, ne prihvata tvrdnja ''neznanja'', jer ''propisi'' ne postaju obavezni osim nakon ''dolaska''.

A argument se, u pogledu propisa, ostvaruje: a) mogućnošću sticanja znanja i b) sposobnošću obavljanja djela. 102 2) Što se tiče neznanja nekih Allāhovih Imena i Svojstava; onaj koji je neznalica po pitanju toga – nije kāfir ako potvrđuje ono sa čime je došao Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, i do njega nije došlo ono (dokaz) što obavezuje na znanje onoga što ne zna, na način koji sa sobom povlači kufr u slučaju neznanja, poput čovjeka koji je

102 Pogledaj ''Et-Tefsīr fi Me'ālimid-Dīn'' od Ibn Džerīra, str. 112, 113, ''Al-Intisār'' od Ebū Batīna, str. 11, 18, ''El-Mugnī'' od Ibn Qudāme 3/351, ''Ed-Durerus-Senijje'' 10/371, 370, 355, 372, 432, 423, ''Medžmū'atul-Fetāwā'' (28/50), (12/94,20), (4/259,252), (18/54) i (2/54).

Page 53: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

53

naredio svojoj familiji da ga zapale. Ali, za takvog se kaže da je ''počinilac greške'' ili ''zabludjeli'', nije se nad njim uspostavio argument. I kaže se: ''Ko kaže to i to – kāfir je'', pa se tekfīr izriče uopšteno, a što se tiče konkretizacije (tekfīra), on ovisi od ostvarenja uvjeta i nestanka prepreka u slučaju konkretne osobe.

Dakle, neminovno je da se prilikom donošenja sūda nad ''neznalicom'' pravi razlika između ''poznatih'' mes'ela i ''manje poznatih'', preciznih mes'elā (pitanja), čiji dokaz može biti nepoznat (skriven) nekim ljudima.

O tome kaže šejhul-islām: ''Ako se radi o manje poznatim pitanjima, moglo bi se reći da je on u njima ''počinilac greške'' i ''zabludjeli'', nije se nad njim uspostavio argument, čiji prekršitelj postaje nevjernikom. Ali se kod nekih njihovih grupacija dešava u poznatim stvarima, za koje znaju i posebni i obični među muslimanima. Čak i Židovi i kršćani i mušrici znaju da je Muhammed sa njima poslan i da je protekfīrio onoga ko im se suprotstavi, poput njegovog naređenja da se 'ibādet čini samo Allāhu, Jedinom, Koji nema sudruga, i zabrane činjenja 'ibādeta bilo kome mimo Allāha, od melekā, vjerovjesnikā i drugih. Ove stvari spadaju u najpoznatije propise islāma; ili poput neprijateljstva prema Židovima, kršćanima i mušricima, i poput zabrane razvrata, kamate, vina, kocke i slično tome. I uprkos tome, naći ćeš mnoge od njihovih glavešina da su upali u ove vrste, te postali murteddima, i ako bi se neki kajali od toga i vraćali se (istini).'' 103

103 Pogledaj ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 18/54, 7/12, 535, 491, ''Minhādžut-Te'sis'' od šejha 'AbdulLatīfa Ālu šejha, ''Fethul-Bārī'' 2/297, ''Ed-Durerus-Senijje'' 10/355, 333, 332, 11/449, ''Idžmā'us-Sunnet'', str. 146.

Page 54: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

54

POGLAVLJE O SPOMENU PREPREKA I UVJETA ZA TEKFĪR SLJEDBENIKA STRASTI I NOVOTARIJA

1) Uvjeti tekfīra sljedbenika strasti i novotarija: a) uspostava argumenta i b) uklanjanje šubhe. 2) Prepreke tekfīra sljedbenika strasti i novotarija: a) nedolazak tekstova koji obavezuju na poznavanje istine, b) ili da su tekstovi stigli, ali kod njega nisu ''mjerodavni'' (vjerodostojni, čvrsti), c) ili da su vjerodostojni, ali im oponira nešto što kod njega što ga je obavezalo na te'wīl njih (tekstova), d) ili da su vjerodostojni, ali ih nije razumio (nije bio sposoban razumjeti), e) ili da mu se isprečila neka šubha, kojom ga Allāh opravdava, f) ili da je mudžtehid, uz lijep nijjet, g) ili je muqallid uz nastojanje spoznaje istine.

A zabluda nastupa zbog manjkavosti u traženju istine ili nepotpunosti u shvatanju, ili zbog obje stvari.

Onaj ko je bio mudžtehid u traženju istine, pa je

pogrešio, Allāh će mu oprostiti grešku, bilo da se radi o teoretsko–znanstvenim pitanjima ili pitanjima praktične prirode, i to po idžmā'u.

A što se tiče onoga koji se ogrešio prema svome Gospodaru, slijedio svoju strast i nije dovoljno uložio u traženje istine, već je govorio bez znanja, takav je 'āsija

Page 55: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

55

(neposlušan), griješnik, a nakon toga moguće je da se nad njim ostvari prijetnja, a i da se ne ostvari, zbog prepreka koje to sprečavaju. 104

104 Pogledaj ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 12/180, 500, 497, 19/217, 12/494, 20/25, ''Et-Temhīd'' od Ibn 'AbdilBerra 9/145

Page 56: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

56

POGLAVLJE O SPOMENU PREPREKA OSTVARENJA PRIJETNJE

Slijedeće su prepreke ostvarenja prijetnje nad griješnim

'āsijama (neposlušnima) i zabludelim novotarima:

a) iskrena tewba, b) dobra djela koja će obrisati ili prevagnuti loša, c) nevolje, zbog kojih će mu biti oprošteni grijesi, d) šefā'at zagovornika koji će se prihvatiti, e) milost Najmilostivijeg,...

...i drugi koji ulaze pod značenje ovih. A onda kad ovih prepreka ne bude bilo prijetnja će stići griješnike i novotare, a one neće nestati, osim u slučaju onoga koji je odbjegao od svoga Gospodara, kao što kamila pobjegne od vlasnika. 105

105 Pogledaj ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 12/180, 20/254, ''El-Qawā'id wel-Fewā'idul- usūlijje'', str. 52, 53

Page 57: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

57

Page 58: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

58

POGLAVLJE O SPOMENU UVJETA USPOSTAVE ARGUMENTA

I OBJAŠNJAVANJU NJENOG ZNAČENJA 1) Allāhov argument se uspostavlja nad Njegovim robovima sa dvije stvari: 106 a) dolazak Qur'āna i poslanika i b) mogućnost dolaska do njih (dvoje), tj. Qur'āna i sunneta

Zbog riječi Uzvišenog:

لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ''Da bi njime opomenuo vas i onoga do koga dođe.'' 107

وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً''Mi ne kažnjavamo, dok ne pošaljemo poslanika.'' 108

نَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِرسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُو ''Poslanike, donosioce radosne vijesti i opominjače, da ne bi ljudi protiv Allāha imali argumenta nakon poslanika.'' 109

106 ''El-Fetāwā'' 16,166, 28/125, ''Ar-Redd 'alel mentikijjīn'', str 99, ''Ad-Durerus-Senijje'', 11/72, ''Tefsīr'' od Ibn Džerīra i Ibn Kethīra kod 19. ājeta sūre el-En'ām i 15. ājeta sūre el-Isrā', ''Tefsīr'' Ibn Kethīra, ājet 72.,73.,74. iz sūre el-A'rāf 107 sūra el-En'ām, 19. ājet 108 sūra el-Isrā', 15. ājet 109 sūra en-Nisā', 165. ājet

Page 59: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

59

I zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Nikom nije draže opravdanje od Allāha, zbog toga je poslao poslanike kao donosioce radosne vijesti i opominjače.'' 110 ''Neće za mene čuti niko iz ovoga ummeta, ni Židov niti nasrānija (kršćanin), a zatim umrijeti ne povjerovavši u ono sa čime sam poslat, a da neće biti od stanovnika vatre.'' 111

I u vezi ovoga postoji idžmā' ehlis-sunneta, jer je Allāh

poslao poslanike da podsjete ljude na ugovor koji je Allāh od njih uzeo, što se vidi u Njegovim riječima:

مهتيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبذَ رإِذْ أَخلَى وع مهدهأَشو أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذَا غَافِلِين أَو تقُولُواْ إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً من

لِكُنهأَفَت دِهِمعطِلُونَببلَ الْما فَعا بِم ''I kad tvoj Gospodar uze od sinova Ādemovih, iz njihovih kičmi, njihove potomke i uze ih kao svjedoke protiv njih: 'Zar nisam Ja vaš Gospodar?' Rekoše: 'Jesi, posvjedočili smo.' – Da ne biste rekli na Qijametskom danu: 'Mi ovo nismo znali.' - ili da ne biste rekli: 'Naši preci su bili

110 Prenose ga el-Buhārī i Muslim od el-Mugīre ibn Šu'be, radijallāhu 'anhu 111 Prenosi ga Muslim od Ebū Hurejre, radijallāhu 'anhu

Page 60: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

60

mušrici (širk činili), a mi smo bili potomci nakon njih. Zar ćeš nas uništiti zbog onoga što su lažljivci radili?' '' 112

U tom smislu je, nakon toga, ukazao na slanje poslanika riječima:

لِك نفَصلُ الآياتِ ولَعلَّهم يرجِعونَوكَذَ ''I tako isto Mi detaljno objašnjavamo ājete, ne bi li se vratili.'' 113

A detaljno objašnjenje ne biva (drukčije), osim putem Allahovog Poslanika, da bi se ljudi vratili onome na čemu su stvoreni i što su ranije potvrdili. Rekao je Uzvišeni:

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

''Pa ti usmjeri svoje lice prema dīnu (vjeri), pravovjerno, po Allāhovoj fitri (stvaranju), na kojoj je ljude stvorio. Nema promene u Allāhovom stvaranju. To je prava vjera, ali većina ljudi ne zna.'' 114

Te zbog hadītha: ''Svako se novorođenče rađa na ''fitri'', pa ga onda roditelji požidove ili pokrste, ili ga učine vatropoklonikom ili mušrikom.'' 115

112 sūra el-A'rāf, 172. i 173. ājet 113 sūra el-A'rāf, 174. ājet 114 sūra er-Rūm, 30. ājet 115 Muslim

Page 61: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

61

Otuda, do koga god dođe Qur'ān ili čuje za Allāhobog Poslanika, a mukellef (šerī'atski obveznik) je, i u mogućnosti je da stekne znanje, tj. punoljetan je, razuman, kādar da pita i čuje odgovor, i nije mu potreban prevodilac, poput stranca ili gluhog ili nijemog, koji ne nalazi puta do spoznaje istine – nad njime se uspostavio argument.

Kaže Uzvišeni:

اللّه من يشاء وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيضِلُّكِيمالْح زِيزالْع وهاء وشن يدِي مهيو

''Nijednog poslanika nismo poslali, a da nije govorio jezikom svoga naroda, kako bi im objasnio. A Allāh vodi u zabludu koga hoće i upućuje koga hoće, i On je Silni i Mudri.'' 116

الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعِينفَلِلّهِ''Allāhu pripada savršen argument i, da hoće, sve bi vas uputio'.' 117 ''Da, 118 neminovno je u ovom pitanju detaljno objašnjenje nakon kojeg će nestati problematika; a to je razlikovanje između 'muqallida', koji je bio u mogućnosti da sazna i spozna istinu, ali se okrenuo od tog, i 'muqallida' koji ni u kom smislu nije bio u mogućnosti da to uradi. A obje ove vrste postoje u stvarnosti.

116 sūra Ibrāhīm, 4. ājet 117 sūra el-En'ām, 149. ājet 118 ''Tarīqul-Hidžretejn'', 17. kategorija, ''Medāridžus-Sālikīn'' ''Poglavlje o slušanju i znanju'', ''Minhādžut-Te'sis'', str. 99-223, ''Kešfuš-Šubhetejn'' od 'allame Sulejmāna bin Sehmāna, str. 91.

Page 62: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

62

Tako je onaj koji je bio u mogućnosti (mutemekinn), i koji se okretao (mu'rid) – nemaran i ostavljač je onoga što mu je obaveza, pa nema opravdanja kod Allaha. A što se tiče nesposobnog (nemoćnog) da pita i da sazna, onog koji nije bio u mogućnosti, na bilo koji način, da stekne znanje – takvi se takođe dijele na dvije grupe: § Prva grupa: onaj koji želi uputu, daje joj prednost, voli je, a

nema moći do nje, niti da je traži, zbog nepostojanja nekog ko bi ga uputio; sūd o ovome je poput sūda o 'ehlul-fetri' i onima do kojih nije došla da'wa.

§ Druga grupa: nemaran, koji nema volje, niti mu pada na pamet nešto mimo onoga na čemu je.

Tako prvi govori: 'Gospodaru! Kada bih znao vjeru bolju od onoga na čemu sam, pokorio bih Ti se njome i ostavio bih ono na čemu sam, ali ja ne znam drugo, osim ono na čemu sam i nisam kādar da drugo učinim. Ovo je vrhunac mog truda i kraj moje spoznaje.' A drugi je zadovoljan onim na čemu je, ne daje ničemu prednost nad time, niti mu duša traži nešto drugo mimo toga, niti u njegovom slučaju ima razlike između stanja nemoći i sposobnosti (moći). Obojica su nemoćni, a ovog drugog nije obavezno pridružiti prvom, zbog razlike koje je među njima. Prvi je poput onih koji traže dīn u 'fetri', a nisu ga našli, pa se okanu nakon ulaganja maksimalnog truda u njegovom traženju, zbog nemoći i neznanja. A drugi je poput onoga koji nije tražio, već je umro na svom širku, iako bi, i da je tražio, bio nemoćan da dođe do njega. Dakle, razlika je između nemoći onoga koji traži i nemoći onoga koji ne mari (okreće se).'' 119 119 Vidi ''Tarīqul-Hidžretejn'', 17. kategorija, ''Minhādžut-Te'sis'' od 'allame 'AbdulLatīfa bin 'AbdirRahmāna Ālu Šejha, str. 316, i ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 35/220-227, 20/37-38

Page 63: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

63

Page 64: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

64

POGLAVLJE O TOME DA SU IME I SUD RAZDVOJENI PRIJE USPOSTAVE ARGUMENTA, A SASTAVLJENI NAKON NJEGA

1) Allāh je (neka) imena i sudove prije poslanice razdvojio, a nakon nje je tā imena i sudove je sastavio. Tako uspostava argumenta ne menja šerī'atska imena onoga što je Zakonodavac nazvao širkom, kufrom ili fiskom, iako počinilac toga neće biti kažnjen ako se nad njim nije uspostavio argument i ako do njega nije došla da'wa.

U tom smislu je ime mušrik potvrđeno prije dolaska Poslanika, jer on pridružuje (nekoga ili nešto) svome Gospodaru i druge sa Njime izjednačava. I svaki sūd koji je vezan za vjerska imena, poput imena islām, īmān, kufr, nifāq, riddet, požidovljavanje, pokrštavanje, pravosnažno je konstatovan u slučaju onoga koji je okarakterisan (opisan) atributima koji obavezuju na to. a) Primjer za ''ime'' je: musliman, kafir, mušrik...itd.

Uzvišeni je rekao:

اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى''Idi faraonu, on je prešao granicu.'' 120

Pa ga je nazvao ''tāgijom'' prije odlaska Musā'a, 'alejhis-selām, k njemu. Govoreći o Belkisi i njenom narodu prije nego što je do njih došlo Sulejmānovo, 'alejhis-selām, pismo:

120 sūra en-Nāzi'āt, 17. ājet

Page 65: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

65

مٍ كَافِرِينمِن قَو تا كَانهإِن ''Ona je bila od naroda nevjerničkog'' 121

Pa ih je nazvao kāfirima zbog onoga što su radili od kufra i širka. 122 b) Sud je ono što se nadovezuje na tā imena od propisa, u smislu postojanja i nepostojanja. 123

A sudovi se dijele na: § Sudove vezane za ovaj svijet, poput ohalaljivanja krvi,

časti, prijateljevanja i neprijateljevanja, itd, te

§ Sudove vezane za ahiret, poput thewāba i kazne. Uzvišeni kaže o faraonu, nakon što je utjerao Musā'a, 'alejhis-selām u laž:

فَعصى فِرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلًا''Pa se suprotstavi faraon poslaniku, te ga kaznismo bolnom kaznom.'' 124

Također nas obavještava da je Sulejmān, 'alejhis-selām, naumio kazniti Belkisu i njen narod i nije ih opravdao u 121 sūra en-Neml, 43. ājet 122 Pogledaj ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 20/37,38, 12/496 i ''Komentar Wasitije'' kod riječi šejha ''Asma'ud-din'' 123 Tj. u smislu postojanja ili nepostojanja suština koje je Zakonodovac nazvao određenim imenima i za njih vezao određene propise (napomena prevodioca) 124 sūra el-Muzzemil, 16. ājet

Page 66: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

66

nevjerovanju nakon dolaska njegovog pisma do njih, pa je kazao:

لَّةً وهم صاغِرونَفَلَنأْتِينهم بِجنودٍ لَّا قِبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذِ ''Sigurno ćemo im doći sa vojskom, protiv koje nemaju nikakvog izlaza, i uistinu ćemo ih iz nje izvesti poražene i ponižene.'' 125

Tako je postalo jasno da se onaj koji uradi širk – naziva mušrikom, jer se to od njega dogodilo, i nije ga moguće ni u kom slučaju od njega negirati, s time što to za sobom ne povlači njegovo kažnjavanje, jer su širk i kufr imena kuđenja djela i među njima 126 nema neminovne uzročne povezanosti, iako postoji ''inicijator'' za to i njegov uzrok, i to zbog postojanja prepreke, a to je neuspostavljenost argumenta i nedolazak poslanice, nakon kojih nastupa kažnjavanje.

Tako ima razlike između kufra koji za sobom ne povlači kaznu i koji biva prije uspostave argumenta, i kufra koji za sobom povlači kažnjavanje, a koji nastupa nakon nje. I ovo pravilo predstavlja jedan veliki temelj, koga je obavezno shvatiti i njemu se posvetiti. 127

125 sūra en-Neml, 37. ājet 126 Tj. imena i propisa kažnjavanja. (napomena prevodioca) 127 ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 20/37, 2/78, ''Tefsīr'' Ibn Džerīra, u sūretun-Neml, ājet 43., ''Der'u Te'arudil-'Aqli wen-Naql'' 8/490-492, ''Bedā'iut-Tefsīr'' od Ibnul-Qajjima, 2/184

Page 67: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

67

Page 68: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

68

POGLAVLJE O SŪDU (PROPISIMA) VEZANIM ZA ŽIVOT (KRV) NEVJERNIKA

I O SPOMENU UVJETA DŽIHĀDA 1) Osnova je da je život čovjeka zaštićen. I krv nevjernika na početku islāma je bila zaštićena osnovnom, prvobitnom zaštitom i Allāhovom zabranom mu'minima da ih ubiju.

Rekao je Uzvišeni:

كُمدِيكُفُّواْ أَي مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت أَلَم ''Zar nisi vidio one kojima je rečeno: 'Sustegnite se (svoje ruke)...!' '' 128

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi

we sellem: ''Još mi nije naređeno da se borim.''

I poput života Kopta, kojega je Musā', 'alejhis-selām, ubio i krvi nevjernika do kojih nije došla da'wa u našem vremenu, jer je to Musā', alejhis-selam, ubrojao u grijehe na dunjāluku i na āhiretu, obzirom da je dolazak da'we – ''opšte traženje pokajanja'' od svakog kāfira.

I mi ne dozvoljavamo ubijanje nijednog kāfira dok od njega ne zatražimo da se pokaje, jer ubistvo onoga do koga nije došla da'wa nije dozvoljeno, zbog riječi Uzvišenog:

لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ إِن يكَفَر قُل لِلَّذِين

128 sūra en-Nisā', 77. ājet

Page 69: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

69

''Reci onima koji ne vjeruju: 'Ako prestanu, oprostiće im se ono što je bilo...' '' 129

I to je značenje traženja pokajanja.

Džihādu protiv nevjernika mora prethoditi pozivanje

njih, jer nema kazne, osim nad onim do koga je došla da'wa, zbog dugačkog hadītha Burejde, kojeg prenosi Muslim, nakon što je Vjerovesnik, sallallāhu 'alejhi we sellem, spomenuo naredbu pohoda protiv nevjernika, pa je rekao: ''A kad sretneš tvog neprijatelja od mušrikā, pozovi ih trima stvarima... ''

– do riječi: ''...a zatim ih pozovi u islam.''

Kada susretnemo našeg neprijatelja, mi ga pozivamo u islām, pa ako odbije – onda ga pozivamo da dā džizju, pa ako odbije – pomoći ćemo se Allāhom i borićemo se protiv njega zbog prethodnog hadītha Burejde.

Ali, ako se da'wa proširila i zna za nju i bliski i daleki, i mi smo uvjereni u to (ustanovili smo to) – napadaćemo ih u svakom stanju, jer...: ''...je Vjerovjesnik, sallallāhu 'alejhi we sellem, napao Benul-Mustalak iznenada, pa je pobio njihove borce i porobio njihove žene i djecu.'' 130

I ovo ne biva osim nakon potpunog razdvajanja između dvije partije i razlikovanja između dvije teritorije –

129 sūra el-Enfāl, 38. ājet 130 Prenose ga el-Buhārī i Muslim od Ibn 'Umera

Page 70: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

70

dārul-kufra i dārul-islāma. U suprotnom, nemoguće će biti boriti se protiv njih, zbog riječi Uzvišenog:

إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ''Oni koji su povjerovali i hidžru učinili i borili se na Allāhovom putu...'' 131

Ibnul-Qajjim, govoreći o stepenima džihāda, kaže u ''Zādul-Me'ād'': ''Ne ostvaruje se džihād, osim hidžrom, a hidžra i džihād, osim īmānom.''

Što se tiče ''odvojenosti'', pa zbog Allāhove zabrane vjernicima da se bore protiv Mekkelija, jer je postojala prepreka za borbu, a to je postojanje muškaraca i žena vjernika koji su živjeli među mušricima, a nisu bili odvojeni mjestom ili nastambama na kojem im ne mogu doći neprijatnosti (tj. na kojem bi bili sačuvani neprijatnosti). Zbog toga je rekao:

موهطَؤأَن ت موهلَمعت لَّم اتمِنؤاء منِسونَ ومِنؤالٌ ملَا رِجلَوو اء لَوشن يتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِييةٌ بِغرعم مهنكُم مصِيبفَت

نذَّبلُوا لَعيزاتا أَلِيمذَابع مهوا مِنكَفَر ا الَّذِين ''I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti – Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allāh u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni – doista bismo

131 sūra el-Beqare, 218. ājet

Page 71: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

71

bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.'' 132

To je obrazložio neodvojenošću i nerazlikovanjem. Zato obrati pažnju na ovaj temelj, jer su mnogi, uslijed neuzimanja njega u obzir, skrenuli u pogledu (mes'eli) borbe protiv nevjernika i džihāda protiv njih.

Takođe, riječi Uzvišenog:

مِنكُم لَئِكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعواْ مِن بنآم الَّذِينو ''A oni koji su povjerovali poslije i hidžru učinili i sa vama se borili – takvi su od vas.'' 133

Objasnio je da onaj koji vjeruje nije bio sposoban voditi džihād, osim nakon hidžre. Također, obrati pažnju na riječi Uzvišenog:

كُمعم ''...sa vama...''

...tj. nakon što je učinio hidžru, gdje je Allāh jasno

nadovezao džihād na hidžru.

Također, riječi Uzvišenog:

إِذْ أَنتم بِالْعدوةِ الدنيا وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى

132 sūra el-Feth, 25. ājet 133 sūra el-Enfal, 75. ājet

Page 72: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

72

''Na dan kada su se sastale dvije skupine i kada ste vi bili u dolini bližoj, a oni u dolini daljoj...'' 134

U svakom slučaju, ājeti o ovoj temi su toliko mnogobrojni, tako da se ne moraju spominjati, a i jasni su svakom ko o njima razmisli. 135

134 sūra el-Enfal, 42. ājet 135 ''Es-Sārimul-Meslūl'' str. 104, ''Es-Safedije'', str. 317-323, ''Es-Sārimul-Meslūl'', str. (321, 325, 323), ''Komentar poglavlja o onome što je prenio o pozivu u šehadet LĀ ILĀHE ILLALLĀH u Kitābut-Tewhīd'', ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 9/245, 280, 252, 253, ''Zādul-Me'ād'' 3/71, 50, 108, 160, ''Ed-Durerus-Senijje'' 8/240, 241, 9/253.

Page 73: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

73

Page 74: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

74

POGLAVLJE O OBJAŠNJENJU VRSTA TERITORIJA (PODRUČJA)

I PROPISA VEZANIH ZA NJIHOVE STANOVNIKE 1) Područja se djele na dvije grupe, bez treće: a) Dārul kufr, tj. područje kufra, poput Mekke prije poslanstva i nakon njega.

Rekao je Uzvišeni:

أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها''...izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici...'' 136

الْفَاسِقِين ارد أُرِيكُمس ''...pokazaću vam zemlju griješnika.'' 137 b) I dārul-islām, tj. područje islāma, poput Medīne poslije hidžre, jer je hidžra iz Mekke u Medīnu bila obaveza.

Rekao je Uzvišeni:

ذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِموالَّ ''Oni koji su izabrali područje i īmān prije njih, vole one koji čine hidžru prema njima...'' 138 136 sūra en-Nisā', 75. ājet 137 sūra el-A'rāf, 145. ājet 138 sūra el-Hašr, 9. ājet

Page 75: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

75

...dok nije Mekka oslobođena, nakon čega je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Nema hidžre poslije oslobođenja, ali zato ima džihād i nijjet.'' 139

Tako je dārul-islām ono područje, kojim vladaju propisi islāma, iako su većina njegovih stanovnika kāfiri, poput stanja Medīne u početku, prije ukidanja ugovora i izbacivanja ili prognanjivanja Židova. Isto tako i Jemen, Nedžran, Bahrejn i Šām u vrijeme 'Umera, radijallāhu 'anhu.

A dārul-kufr je područje u kojem vladaju zakoni nevjernikā, pa makar većina njegovih stanovnika bili muslimani, poput područja 'Ubejdija, koji su osvojili Misr, Šām i Magrib.

Otuda, kad god snaga bude kod nevjernika – vladaju i sprovode se njihovi propisi, a kada je god snaga u rukama muslimana – neminovno će njihovi propisi biti gornji.

Dakle, sūd se veže za ''jačeg'', ne za ''nadvladanog''.

Stanja ''područja'' su poput stanja robova (ljudi). Nekada su vjernička, a nekada nevjernička, to zbog toga što im je karakter (opis) prolazan i nije neodvojiv, a propis je egzistencijalno i u smislu nepostojanja vezan, tj. okreće se sa svojim uzrokom (zbog kojeg je presuđen).

Međutim, ako vladari upadnu u kufr i uz to ne sprovode nevjerničke zakone u zemljama, niti sprečavaju ispoljavanje islamskih propisa, a vjernici su okupljeni oko istine i uz to ispoljavaju svoju vjeru i niko im to ne sprečava 139 Muttefekun 'alejhi od Ibnu 'Abbāsa, radijallāhu 'anhuma

Page 76: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

76

– područje u ovom slučaju ostaje darul-islām, i to zbog nesprovođenja nevjerničkih zakona nad njima, ali je obaveza svrgnuti vladara otpadnika i postaviti drugog, ako je to moguće učiniti bez štete i smutnji. 2) Darul-kufr se dijeli na: a) područje nevjernika, koji imaju status ratnika, na ar. harbijjūn b) područje onih sa kojima se ima ugovor o primirju, na ar. mu'āhedūn.

Primjer za harbijūn su Mekkelije prije primirja na Hudejbiji. A za mu'āhedūn – Mekkelije nakon primirja na Hudejbiji.

A što se tiče ehludh-dhimme, 140 njihovo područje je darul-islām, jer se nalaze pod vlašću muslimana i njihovom zaštitom i ugovorom su bezbjedni. Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je uzimao džizju od Židova i kršćana, zbog riječi:

لْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَحتى يعطُواْ ا ''...dok ne daju džizju iz ruke poniženi'' 141

...kao što je uzimao džizju i od Medžusija Hedžra. 142 143

140 Tj. dhimmija, Židova, kršćana i medžusija koji žive u islamskoj državi, plaćavši džizju, i uživaju zaštitu islamske države 141 sūra et-Tewbe, 29. ājet 142 Prenosi ga el-Buhārī od 'AbdurRahmāna ibn 'Awfa, radijallāhu 'anhu

Page 77: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

77

143 ''Ed-Durerus-Senijje'' 9/257, 248, 428, 8/261-263, 491, 497, ''Idžmā'u Ehlis-Sunneti wel-Džemā'ah'', str 93. ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 18/281-284, 27/53, 45, 143, 35/139, ''Ahkāmu Ehlidh-Dhimmeh'', od Ibnil-Qajjima, str 269, ''Tefsīr Sa'dija'' sura el-Hašr 9. ājet, ''Zādul-Me'ād'' 3/108

Page 78: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

78

POGLAVLJE O OBAVEZNOSTI HIDŽRE I OBJAŠNJENJU NJENIH PROPISA

Ako postoje oba područja – obavezno je učiniti hidžru

iz dārul-kufra u dārul-islām. ''Hidžra u jeziku znači preseljenje iz jedne zemlje u drugu, dok je ona u šerī'atu preseljenje iz mjesta širka i griješenja u mjesto islāma i pokornosti. I svako mjesto u kojem čovjek nije kādar ispoljiti svoju vjeru – obaveza je ga napustiti i učiniti hidžru u mjesto u kojem će biti u mogućnosti da ispolji svoju vjeru.'' 144

Allāh, subhānehu we te'ālā, je rekao:

م قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُوأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي بأَح

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه ''Reci: 'Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, vama draži od Allāha i Njegovog Poslanika i džihāda na Njegovom putu – pa sačekajte dok Allāh ne dođe sa Svojom odredbom. A Allāh neće uputiti narod griješnički.' '' 145

144 Riječi šejha Sa'd bin 'Atīka 145 sūra et-Tewbe, 24. ājet

Page 79: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

79

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنا فِي الأَر فِينعضتسا مواْ فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللّهِ و ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْو

فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِيرا''Oni koje su meleki usmrtili, koji su prema sebi nepravedni bili, rekli su im: 'Gdje ste vi bili?' Rekoše: 'Bili smo potlačeni na zemlji.' Rekoše: 'A zar nije Allāhova zemlja bila prostrana, pa da hidžru u njoj činite?!' Takvima je boravište džehennem, a ružan je to završetak.'' 146

Te zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem: ''Ja sam čist od (svakog) muslimana koji boravi među mušricima...''

U jednom hadīthu se kaže: ''...ne raspoznaju im se vatre...''

A u drugom se kaže: ''...ko bude u 'zajednici' sa mušrikom i stanuje sa njim – isti je kao i on.''

Svi ovi hadīthi su u ''Sunenima'', pa ko ostavi hidžru, a kādar je da je učini – on je počinilac harama po idžmā'u, a onda kada je čovjek u mogućnosti da ispolji svoju vjeru – hidžra mu biva mustehabb (preporučljiva), zbog riječi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, u dugačkom hadīthu Burejde:

146 sūra en-Nisā', 97. ājet

Page 80: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

80

''Naredi im da napuste svoje područje ka 'dāru' muhādžira. Pa, ako odbiju – obavijesti ih da bivaju poput beduina muslimana.'' 147

A što se tiče ''potlačenih'', to su oni koji zbog svoje

slabosti i nemanja zaštite nisu u stanju da ispoljavaju svoju vjeru, niti su u mogućnosti učiniti hidžru zbog svoje nemoći i nesposobnosti. Njih je Allāh izuzeo u riječima:

إِلاَّ الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ لاَ يستطِيعونَ حِيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً

''...osim potlačenih od muškaraca i žena i djece, koji nisu u stanju da se nikakvog lukavstva domognu i ne mogu naći puta.'' 148

A u drugom ājetu:

وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساء أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا

واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا''Šta vam je pa se ne borite na Allāhovom putu i radi potlačenih od muškaraca, ženā i djece koji govore: 'Gospodaru naš, izbavi nas iz ovog grada čiji su stanovnici nasilnici i daj nam od sebe zaštitnika i daj nam od sebe pomagača'?'' 149

147 Muslim 148 sūra en-Nisā', 98. ājet 149 sūra en-Nisā', 75. ājet

Page 81: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

81

Dakle, oni nisu u stanju da izađu. A i kad bi bili u stanju – oni ne bi mogli naći put. Pored toga, oni se mole svom Gospodaru da ih izbavi iz dārul-kufra u dārul-islām i da ih pomogne pomagačima i zaštitnicima, koji će ih izbaviti iz ruku nevjernika.

A kada se prošire novotarije i griješenje u dārul-islāmu

– propisana je hidžra u dārus-sunneh i dārul-īmān, a ako ne postoji dārul-islām – obaveza je učiniti hidžru u manju od dvije štete, zbog ''uspostavljanja'' vjere i i rada po njoj, kao što je bilo naređenje Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, njegovim prijateljima da učine hidžru u Abesiniju, koja je bila područje kršćanā u to vrijeme, rekavši da u njoj postoji kralj, kod koga se nikom ne čini nepravda.

A Allāh je rekao:

يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ''O robovi moji koji ste povjerovali, Moja zemlja je uistinu prostrana, pa samo mene obožavajte.'' 150 151

Ovim bi se ostvarilo ono što smo željeli, i neka je salawāt i selām na Muhammeda, njegovu porodicu i sve njegove prijatelje (ashābe). 150 sūra el-'Ankebūt, 56. ajet 151 ''Ed-Durerus-Senijje'' 8/496, 10/140, ''Medžmū'atut-Tewhīd'' 1/371, ''Tefsīr Ibn Džerīra'', ājet 23. sūre et-Tewba, ājet 93. sūre en-Nisā' u ''Tefsīru Ibn Kethīra'', ''Ed-Durerus-Senijje'' 8/428, 290, 429, 9/258, ''Medžmū'atu-Tewhīd'' 1/366-375, ''Medžmū'atul-Fetāwā'' 28/291, ''Ed-Durerus-Senijje'' 8/291,457, 9/258, ''Tefsīr Ibn Džerīra'' ājet 56. sūre el-'Ankebūt i ''Tefsīr Sa'dija i Ibn Kethīra''

Page 82: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

82

Završeno: 24/04/1422

Al-Ahsa'/Al-Hufuf

Preveo Allāhov rob, Ebū Muhammed

Page 83: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

83

Page 84: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

84

DOSADAŠNJA IZDANJA

''KELIMETUL-HAQQ'': § Dokazi za obaveznost pokrivanja lica

(Kelimetul-Haqq) § Dokazi da je isbāl harām

(Kelimetul-Haqq) § Pridruži se karavani

(šejh 'Abdullāh 'Azzām) § Ovo je naša 'aqīda

(šejh Ebū Muhammed el-Maqdisī) § Kritika demokratije i ilustracija njene stvarnosti

(šejh 'AbdulQādir bin 'Abdul'Azīz) § Mi smo zalutala omladina!

(šejh Husejn bin Mahmūd) § Poruka ummetu

(šejh Usāma bin Lādin) § Bolest irdžā'a

(grupa autora) § Fundamentalizam

(mulla Muhammed Mesūd Azhar) § Šta čini ''Lā ilāhe illAllāh'', a šta ga poništava?

(Hamid 'Alī Khān)

Page 85: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

85

§ Propisi koji se odnose na žene vjernice (šejh Sālih Fewzān)

§ Kome se to priviđaju tekfirovci u Sandžaku

i Bosni? (''Proglas o tekfīru'' i odgovori na njega) (Kelimetul-Haqq)

§ Zalutale sekte sūfija i ši'īja

(Kelimetul-Haqq) § Isukana sablja na psovača Allāha,

vjere i Poslanika (šejh Ebū Muhammed el-Maqdisī)

§ Šubhe vezane za propis demokratije u islāmu

(Tibyān Publications) § El-Welā' wel-Berā' (Privrženost i Odricanje)

u islāmu (šejh Sālih el-Fewzān)

§ 'Aqīda potpomognute skupine

(šejh 'AbdulMedžīd el-Munī') § Tewhīd el-hākimijje

(grupa autora) § Allāhova pomoć je, zaista, blizu

(šejh Sulejmān bin Nāsir el-'Ulwān)

§ Demokratija je vjera (šejh Ebū Muhammed el-Maqdisī)

Page 86: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

86

§ Dužnost suđenja po Allāhovom zakonu (šejh 'Abdul'Aziz bin Bāz)

§ Obaveze koje je dužan spoznati

svaki musliman i muslimanka (šejhul-islām Muhammed bin 'AbdulWehhāb)

§ Ovo je ono što vam je vaš Gospodar obećao

(Reagovanje na incident u Novom Pazaru ispred Arap-džamije 3. nov. 2006. god.) (Kelimetul-Haqq)

§ Podučavanje najvažnijim pitanjima

(šejh Ahmed el-Hālidī) § Može li se opravdavati neznanjem

u djelima velikog kufra i jasnog širka? (Kelimetul-Haqq)

§ Nasljednici vjerovjesnikā 1 (grupa autora)

§ Nasljednici vjerovjesnikā 2

(grupa autora) § Millet Ibrāhīm

(šejh Ebū Muhammed el-Maqdisī) § 'Aqīda ehlis-sunneta wel-džemā'ata

(Metn/tekst sedam velikih djela 'aqīde muslimana na jednom mjestu, u jednoj knjizi: ''Wasitijjska 'aqīda'', ''Tahāwijeva ‘aqīda'', ''Kitābut-tewhīd'', ''Tri načela'', ''Otklanjanje sumnji'',

Page 87: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

87

''Djela koja izvode iz vjere'' i ''Šest načela'') § 39 načina da služite džihādu i učestvujete u njemu

(šejh Muhammed bin Ahmed es-Sālim / 'Īsā el-Aušin) § Osuda demokratskog procesa, glasanja

i islamski stav po tom pitanju (šejh Ebū Qatāda el-Filastīnī)

§ Šerī'atski hidžāb

(Kelimetul-Haqq)

Page 88: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

88

Page 89: PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi · 2016. 8. 26. · PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi 8 Uvodna riječ šejha el-'allame Hamūda

PODUČAVANJE NAJVAŽNIJIM PITANJIMA šejh Ahmed el-Hālidi

89