Click here to load reader

Podstawy chemii - ZUCH · Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Podstawy chemii wykład 1 Pojecia˛ podstawowe Chemia to dziedzina nauk fizycznych,

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Podstawy chemii - ZUCH · Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy...

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Podstawy chemiiwykład

  1 Pojęcia podstawowe

  Chemia to dziedzina nauk fizycznych, badająca skład, strukturę, właściwości i

  przemiany materii, w szczególności układów atomowych i molekularnych. Jako taka,

  chemia jest nauką bardzo wszechstronną, opiera swoje metody, czerpie wiedzę i

  przenika się tematycznie z innymi dyscyplinami, jak matematyka, fizyka czy biologia.

  Chemia jest multidyscyplinarna, stąd nie występuje obecnie pojęcie chemii jako takiej,

  ale istnieje w postaci takich dziedzin jak chemia fizyczna (zajmująca się badaniem

  zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek reakcji chemicznych oraz

  ich własnościami fizycznymi), chemia organiczna (badająca budowę, właściwości oraz

  reakcje związków chemicznych zawierających węgiel i metodami ich syntezy), chemia

  kwantowa (zajmująca się zastosowaniem teorii kwantowej i kwantowej teorii pola w

  chemii), chemia teoretyczna (zajmująca się modelowanie cząsteczek, przewidywaniem

  przebiegu reakcji, właściwości chemicznych, fizycznych oraz aktywności biologicznej

  związków), chemia analityczna (badająca jakościowo, ilościowo i strukturalnie skład

  substancji) oraz wiele innych dyscyplin.

  Pochodzenie terminu „chemia” jest samo w sobie tematem licznych dociekań. W tradycji

  europejskiej pochodzi on od słowa „alchemia”, który z kolei jest transkrypcją arabskiego „al-

  kimia”, który to z kolei wywodzi się z greckiego χηµια lub χηµ�ια. Drugi przypadek tłumaczy

  się jako sztukę stapiania metali, zaś pierwszy wywodzi od staroegipskiej nazwy państwa

  egipskiego właśnie, a więc Czarnej Ziemi(staroeg. „khem” to czarny) i jest to pogląd najbardziej

  powszechny.

  Zasługi na polu słowotwórczym przypisują sobie również Persowie, według których „chemia”

  pochodzi od staroperskiego „kimiya” oznaczającego „złoto” oraz Chińczycy, którzy uważają, że

  wzięła się ona raczej ze starożytnego chińskiego zwrotu „Kim Ya”, oznaczającego „złotą wodę”.

  Jak w każdej dziedzinie wiedzy, również w chemii stosuje się swoisty język i

  pewien zasób pojęć, niezbędnych do opisu obiektów i zajwisk, które podlegają

  1

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  zainteresowaniu chemików. Ich znajomość jest nieodzowna dla sprawnego poruszania

  się w chemicznym świecie - przyswajania i poszerzania wiedzy w tym zakresie.

  Atom - podstawowy, z punktu widzenia chemii, element struktury materii.

  Substancja prosta - inaczej pierwiastek, składa się z atomów jednego rodzaju.

  Substancja złożona - inaczej związek chemiczny, składa się z różnych atomów

  (różnych pierwiastków).

  Liczba atomowa - liczba protonów w jądrze atomowym, np. dla węgla 66C.

  Liczba masowa - liczba nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze, np. dla węgla12C.

  Nuklidy - atomy (jądra) o danej, określonej ilości nukleonów. Nuklidy można

  podzielić na pewne grupy:

  Izotopy - nuklidy o jednakowej liczbie atomowej (protonów), ale różnej masowej

  (różna liczba protonów), np. trzy izotopy wodoru: wodór 11H, deuter21H i tryt

  31H;

  Izotony - nuklidy o tej samej liczbie neutronów w jądrze, np. 20: 3717Cl,3818Ar,

  3919K;

  Izobary - nuklidy o tej samej liczbie masowej (ale różnych proporcjach nuklidów

  w jądrze, a więc różnym ładunku jądra), np. 40: 4018Ar,4019K,

  4020Ca;

  Izomery - nuklidy o identycznych liczbach atomowych i masowych, różniące się

  stanem kwantowym jąder.

  Pierwiastek - jest to zbiór izotopów, np. tlen jest zbiorem trzech stabilnych izotopów o

  liczbie atomowej 8: 168O (ponad 99%),178O i

  188O.

  Masa atomowa bezwzględna - masa atomu, wyrażona w sposób bezwzględny - w

  jednostkach masy, np. gramach.

  Masa atomowa względna - wyrażona w atomowych jednostkach masy u. W

  związku z tym, że pierwiastek jest zbiorem izotopów, które różnią się pomiędzy

  sobą liczbami masowymi, masa atomowa pierwiastka jest średnią ważoną mas

  izotopów tego pierwiastka występujących w przyrodzie. Wagami są procentowe

  udziały poszczególnych izotopów:

  mat =m1 ×%m1 +m2 ×%m2 + . . .

  100%Jednostka masy atomowej - inaczej u lub Da (dalton), stosowana w chemii jednostka

  masy, równa 1/12 masy atomowej 126C, co odpowiada 0, 166× 10−23gMol - jest liczbową miarą ilości substancji (atomów, jonów, cząsteczek, elektronów,

  etc.), którą definiuje się jako równą ilości atomów węgla w 12 g jego nuklidu 126C. Ilość

  ta jest równa liczbie Avogadro (NA = 6, 022× 1023).

  2

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Amadeusz Avogadro, na cześć którego nazwano jedną z najwazniejszych stałych, jakimi

  posługuje się chemia, był jedną z najwazniejszych postaci w kontkście prac nad licznością

  materii: sformułował prawo o stałej objętości gazów, wprowadził pojęcia gramoatomu i

  gramocząsteczki, opracował metody wyznaczania mas atomowych i cząsteczkowych.

  Jego pełne nazwisko brzmiało: Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro hrabia di Quaregna

  e Cerreto. Z woli rodziców był z wykształcenia prawnikiem o szerokich zainteresowaniach

  humanistych. Jako fizyk i chemik był... samoukiem, co nie przeszkodziło mu w zostaniu

  profesorem matematyki fizycznej na Uniwersytecie w Turynie.

  Masa molowa - jest to masa mola substancji wyrażona w gramach. Dla przykładu,

  masa atomowa węgla wynosi 12 u, co oznacza 1, 99× 10−23 grama. Mol atomów węglazawiera ich tyle, co liczba Avogadro, czyli 6, 022 × 1023, co odpowiada masie 12,011grama.

  Reakcja chemiczna - przemiana, w której zmienia się skład materii (rodzaj substancji).

  Zjawisko fizyczne - przemiana, w której materia nie zmienia swojego składu.

  Właściwości chemiczne - cechy substancji (atomów, cząsteczek), decydujące o jej

  zdolności lub braku do łączenia się z innymi substancjami - wchodzenia w reakcje

  chemiczne.

  Właściwości fizyczne - paramtery określające pozostałe cechy substancji, takie jak

  barwa, gęstość, stan skupienia, temperatury przejść fazowych itp.

  Podstawowe prawa chemiczne

  Prawo zachowania masy

  Prawo to można sformułować w następujący sposób: łączna masa wszystkich

  3

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  substancji przed reakcją (substratów) jest równa łącznej masie wszystkich substancji

  powstałych w reakcji (produktów). Innymi słowy, w układzie zamkniętym (nieko-

  niecznie izolowanym) całkowita masa substancji uczestniczących w reakcji chemicznej

  pozostaje niezmienna:

  ∑m = const

  Prawo zachowania masy zostało sformułowane przez Rosjanina Michaiła Łomonosowa (1756

  r.) oraz Francuza Antoine’a Lavoisiera (1785 r.). Przyjmuje się, że dokonali tego niezależnie od

  siebie, choć oba przypadki dzieli prawie 30 lat!

  Obaj panowie mieli rozgległe zainteresowania - poza chemią fascynowali się oni fizyką,

  astronomią, geologią. Łomonosow był ponadto poetą, mistrzem ody paniegirycznej oraz autorem

  podręcznika gramatyki rosyjskiej; jego imieniem nazwano Uniwersytet Moskiewski. Z kolei

  Lavoisier miał duże zasługi w dziedzinie botaniki oraz w przemyśle materiałów wybuchowych;

  w związku z tym, że piastował urząd poborcy podatkowego, został przez rewolucjonistów

  uznany za zdrajcę i ścięty na szafocie.

  Prawo zachowania materii

  Bardziej współczesną formą wyrażenia prawa zachowania masy jest prawo zacho-

  wania masy spoczynkowej układu izolowanego, które uwzględnia nie tylko masy

  skladników, ale również uwzględnia (zgodnie ze szczególną teorią względności) różne

  formy energii, w tym kinetycznej skałdników i potencjalnej oddziaływań między nimi:

  ∑(m+

  E

  c2

  )= const

  Prawo stałości składu (Prawo stosunków stałych Prousta)

  Mówi ono, że każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo

  metody otrzymywania ma stały skład jakościowy i ilościowy, charakterystyczny dla

  tego związku. Prawo to historycznie przyczyniło się do rozwoju teorii atomistycznej

  budowy materii.

  Prawo stosunków wielokrotnych Daltona

  Jeśli dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka związków, to ilości wagowe jednego z nich,

  przypadające na te same ilości wagowe drugiego pierwiastka pozostają w stosunku do

  4

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  siebie jak wartości niewielkich liczb całkowitych, np. dla tlenków azotu:

  N2O 7:4

  NO 7:8

  N2O3 7:12

  NO2 7:16

  N2O5 7:20

  Prawo Avogadra

  W tych samych warunkach fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim

  samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama

  liczba cząsteczek. Objętość jednego mola gazu w warunkach normalnych (ciśnienie

  równe 101326 Pa, temperatura 273,15 K) wynosi 22,4 dm3.

  Wartościowość - liczba wiązań chemicznych, jaką może utworzyć dany atom z innymi.

  Stopień utlenienia - ładunek, jaki uzyskuje dany atom tworząc związek o wiązaniach

  jonowych.

  Typy reakcji chemicznych

  Jak wspomniano wcześniej, reakcja chemiczna jest rodzajem przemiany, w której

  zachodzi zmiana składu chemicznego substancji. W związku z tym zapis symboliczny

  reakcji (równanie) podaje rodzaj oraz ilość substratów i produktów reakcji, determinu-

  jąc jej bilans masowy. Istnieje szereg kryteriów podziału reakcji chemicznych.

  Ze względu na schemat reakcji:

  ? reakcje syntezy - procesy polegające na łączeniu się atomów, w wyniku którego

  produkt zawiera wszystkie atomy wchodzące w skład substratów, np.:

  C + O2 −→ CO2

  5

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? reakcje analizy - procesy polegające na rozdzieleniu się atomów substratów na

  prostsze produkty, np.:

  2 HgO −→ 2 Hg + O2

  Ze względu na rodzaj energii, jaka jest dostarczana do substratów, by uległy one

  rozkładowi, reakcje analizy można podzielić dodatkowo na reakcje:

  - dysocjacji termicznej, np.:

  CaCO3T−→ CaO + CO2

  - fotochemiczne (fotolizy), np:

  2 AgClhν−→ 2 Ag + Cl2

  - radiacyjno-chemiczne (radiolizy), np:

  O2ν−→ O + O+ + e−

  - elektrochemiczne (elektrolizy), np.:

  2 NaClelektr−−−→ 2 Na + Cl2

  ? reakcje wymiany - procesy przebiegające z przegrupowaniem atomów między

  substratami, prowadzące do nowych produktów, np:

  NaCl + AgNO3 −→ AgCl + NaNO3

  Ze względu na kierunek wymiany energii między układem a otoczeniem:

  ? reakcje egzoenergetyczne - energia wewnętrzna produktów jest mniejsza od

  energii substratów; zachodzi ciągły przepływ energii z układu reakcji do

  otoczenia. Przykład:

  2 H2 + O2 −→ 2 H2O + ∆H

  ? reakcje endoenergetyczne - produkty mają energię wewnętrzną większą niż

  substraty; następuje ciągły przepływ energii w kierunku układu reakcji, jak w

  przypadku:

  2 HgO + ∆H −→ 2 Hg + O2

  Ze względu na stan fazowy substratów i produktów reakcji:

  ? reakcje homogeniczne - kiedy substraty i produkty reakcji występują w tej samej

  fazie :

  H2(g) + F2(g) −→ 2 HF(g)

  6

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? reakcje heterogeniczne - substraty i produkty występują w różnych fazach:

  C(s) + O2(g) −→ CO2(g)

  Ag +(aq) + Cl−(aq) −→ AgCl(s)

  Ze względu na chemiczny rodzaj reagentów:

  ? reakcje jonowe - pomiędzy jonami:

  Ba 2+ + SO 2−4 −→ BaSO4

  ? reakcje cząsteczkowe - pomiędzy cząsteczkami:

  SO2 +12O2 −→ SO3

  ? reakcje rodnikowe - z udziałem rodników (atomów bądź cząsteczek posiadają-

  cych niesparowane elektrony):

  Cl2 + hν−>2 Cl •

  CH4 + Cl• −→ CH3Cl + H •

  Ze wzgledu na stopień przereagowania substratu:

  ? reakcje odwracalne - nie przebiegają całkowicie, prowadząc do stanu równowa-

  gi między substratami i produktami:

  N2 + 3 H2 −−⇀↽−− 2 NH3

  CH3COOH + H2O −−⇀↽−− CH3COO− + H3O+

  ? reakcje nieodwracalne - przebiegają w jednym kierunku, prowadzą do całko-

  witego przereagowania substratów (nieodwracalne są reakcje z wytworzeniem

  osadu, uwolnieniem gazu bądź jego absorpcją):

  HCl(g) + H2O −→ H3O+ + Cl−

  CaCO3 + 2 HCl −→ CaCl2 + CO2 (g) ↑ + H2O

  Ze względu na przeniesienie elektronu pomiędzy atomami:

  ? reakcje bez zmiany stopnia utlenienia - np.:

  NaCl + AgNO3 −→ AgCl + NaNO3

  ? reakcje redox - występuje proces zmiany stopnia utlenienia:

  C + O2 −→ CO2

  7

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  2 Budowa materii

  Podstawową z punktu widzenia chemii jednostką strukturalną materii jest atom.

  Słowo to pochodzi od greckiego ατoµoς , co oznacza „nie dający się podzielić”. Nazwa

  ta pozostaje w użyciu, mimo iż od ponad stu lat wiadomo o istnieniu cząstek

  subatomowych. Chociaż koncepcja atomistycznej budowy materii sięga starożytnej

  filozofii, to jej naukowe podstawy biorą swój początek od odkryć pierwszych

  chemików fizycznych, tj. od prawa zachowania masy Lavoisiera i jego definicję

  pierwiastka, jako substancji nie podlegającej rozdziałowi metodami chemicznymi,

  od prawa stosunków stałych Prousta, mówiącego o stałym stosunku masowym

  pierwiastków w związku oraz od prawa stosunków wielokrotnych Daltona, które

  mówi o tym, że stosunki ilości reagujących ze sobą pierwiastków można przedstawić

  w postaci niewielkich liczb naturalnych. To właśnie Daltona uznaje się za ojca

  współczesnej teorii atomistycznej, postulującej istnienie pierwiastków chemicznych

  zbudowanych z atomów jednego rodzaju, które mogą wchodzić w reakcje ze sobą.

  Ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy o atomach w kontekście ich budowy odegrało

  odkrycie elektronów podczas prac nad promieniami katodowymi przez Josepha

  Thomsona w 1987 r., który zapostulował pierwszy model struktury atomu jako

  dodatnio naładowanej sfery z ujemnie naładowanymi elektronami wewnątrz oraz

  doświadczenie Ernesta Rutherforda z 1909 r., w którym w wyniku bombardowania

  cienkiej folii ze złota promieniowaniem α (jądrami 42He) zaobserowowano, że tylko

  niewielka jego część ulega odbiciu. Dało to początek koncepcji budowy atomu,

  w którym dodatnio naładowane jądro stanowi jego centrum, otoczone obszernym

  ładunkiem ujemnym elektronów. W rzeczywistości średnice atomów są rzędu 10−10m,

  a więc jednostki zwanej angstromem [Å], natomiast średnice jąder rzędu 10−14m, a

  więc części femtometrów [fm], co odpowiada mniej więcej relacji takiej, jak wielkość

  muchy siedzącej na środku boiska piłkarskiego do wielkości calego stadionu.

  Choć znanych jest kilkaset cząstek elementarnych, do najważniejszych - z punktu

  widzenia chemii - cząstek elementarnych, z których zbudowane są atomy, należą:

  elektrony, protony i neutrony.

  cząstka symbol ładunek masa [g]

  elektron e – −1 9, 109× 10−28

  proton p +1 1, 673× 10−24

  neutron n 0 1, 675× 10−24

  8

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Istnieje teoria fizyki nazywana Modelem Standardowym, która wprowadza podział cząstek

  elementarnych na 12 budujących materię, zwanych fermionami oraz 12 odpowiedzialnych za

  przenoszenie oddziaływań, zwanych bozonami. Wśród fermionów wyróżnić można leptony -

  cząstki lekkie (jak np. elektrony, miony, taony, pozytony, neutrina) oraz zbudowane z trzech

  kwarków każdy - bariony (wśród nich protony, neutrony, cząstki Lambda).

  Według jednej z nowszych teorii fizyki cząstek - teorii strun, każda cząstka fundamentalna jest

  przejawem innego rodzaju drgań superstruny (struny drgają bezustannie w sposób podobny jak

  fale stojące. Z kolei w teorii superstrun cząstki są strunami mającymi rozmiary rzędu 10−35m,

  które wibrują z pewnymi ściśle określonymi częstotliwościami - inna częstotliwość determinuje

  wystąpienie innej cząstki elementranej.

  W związku z tym, że masy nukleonów są kilka rzędów większe od masy elektronu,

  to one determinują masę całego atomu. Jednak masa atomowa nie jest wprost równa

  sumarycznej masie nukleonów występujących w jądrze, co tłumaczy się tzw. defektem

  (deficytem masy) masy równym:

  ∆m =∑

  mnukl −mat

  Deficyt masy związany jest z energią wiązania nukleonów w jądrze równą ∆E =

  ∆mc2. Np. w atomie helu, deficyt masy wynosi:

  ∆m = (2× 1, 00727u+ 2× 1, 00866u)− 4, 00150u = 0, 03036u

  co odpowiada ∆E = 2, 73 × 109 kJ/mol, równoważnej energii z blisko 100 t węglakamiennego!

  Tylko niektóre jądra atomowe są trwałe. Decydują o tym oddziaływania między

  tworzącymi je nukleonami. Większość jąder atomowych o liczbie atomowej od 1

  (wodór) aż do 83 (bizmut) posiada trwałe izotopy. Cięższe pierwiastki zawsze

  są nietrwałe, jednak ich okresy półrozpadu są tak duże, że można znaleźć je w

  naturze. Najcięższym z tych pierwiastków jest posiadający liczbę atomową 94 pluton.

  Cięższe pierwiastki nie występują na Ziemi, jednak można je sztucznie wytworzyć w

  akceleratorach cząstek.

  Jądra z parzystą ilością neutronów i protonów (parzysto-parzyste) cechują się

  największą trwałością i można je odnaleźć na Ziemi w znacznych ilościach. Jądra

  z nieparzystą liczbą protonów lub neutronów (parzysto-nieparzyste) są już dużo

  9

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  mniej trwałe. Nieparzysta liczba protonów i neutronów powoduje nietrwałość jąder,

  choć od tej reguły są wyjątki (np: jądro wodoru), które wyjasnia model powłokowy

  jądra atomowego, utworzony na wzór modelu powłokowego układu elektronów

  w atomie. Model ten rozpatruje nukleony jądra jako niezależnie poruszające się

  cząstki w polu jądra utworzonym przez pozostałe nukleony: protony i neutrony.

  Pole wytworzone przez nukleony jądra nazywane jest potencjałem jądrowym i

  jest interpretowane jako uśrednienie oddziaływań międzynukleonowych. Wnioskiem

  z modelu jest stwierdzenie, że jądra atomowe, posiadające wypełnione powłoki,

  powinny mieć mniejszą energię od innych, czyli są stabilniejsze niż jądra sąsiednie.

  Liczby protonów, neutronów dla których wypełnione są powłoki nazwano liczbami

  magicznymi. Liczby magiczne dla protonów i neutronów to: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126,

  a dla samych neutronów także 184. Dla protonów magiczna może być liczba 126 lub

  120, lub nawet 114. Jądra o "magicznej" liczbie protonów lub neutronów nazywa się

  jądrami magicznymi, a podwójnie magicznymi, jeśli zarówno liczba protonów jak i

  neutronów jest magiczna.

  Kiedy równowaga między nukleonami w jądrze nie jest zachowana, dochodzi do

  ich rozpadów z wydzieleniem promieniowania - promieniotworczość naturalna. Trzy

  podstawowe typy promieniowania naturalnego:

  ? promieniowanie β - przy nadmiarze neutronów w jądrze, z których powstaje

  proton, elektron i antyneutrino elektronowe:

  10n −→ 11p + e− +

  Liczba atomowa pierwiastka podwyższa się, masowa pozostaje bez zmian,

  emitowany jest strumień elektronów (w przemianie β+ pozytonów);

  ? promieniowanie γ - przy nadmiarze protonów w jądrze, następuje ich zamiana

  10

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  w neutrony, pozytony i neutrino elektronowe:

  11p −→ 10n ∗ + e+ + ν

  10n∗ −→ 10n + 1 γ

  Spada liczba atomowa, masowa pozostaje bez zmian, emitowane są wysokoener-

  getyczne fotony.

  ? promieniowanie α - jądra o dużej masie emitują jądra helu 42He2+ (cząstki α):

  22688Ra −→ 22286Rn + 42He 2+

  Jednostką wielkości promieniowania jest bekerel (1Bq=ilość rozpadów promieniotwórczych na 1

  sekundę), wprowadzoną na cześć Henriego Becquerela. Historycznie jednostką promieniowania

  był kiur (1Ci = 3, 7 · 1010Bq), odpowiadające w przybliżeniu aktywności promieniotwórczej1g radu 226Ra.

  Źródłem promieniowania są nie tylko rdzenie elektrowni atomowych czy słońce, ale również np:

  źródło promieniowanie [Bq/kg]

  banan 125

  mleko 50

  superfosfat 500

  woda morska 12

  granit 7000

  popiół węgla 2000

  dziecko 600

  dorosły człowiek 10000

  Jądra ciężkie mają tendencję do przechodzenia w formy trwalsze poprzez szereg reak-

  cji (rozpadów) jądrowych. Do naturalnie występujących szeregów promieniotwórczych

  należą:

  ? szereg uranowo-radowy:

  238Uα−→ 234Th β−→ 234Pa β−→ 234U α−→ 230Th α−→ 226Ra α−→ 222Rn α−→ 218Po α−→ 214Pb

  214Pb−>[β]214Biβ−→ 214Po α−→ 210Pb β−→ 210Bi β−→ 210Po α−→ 206Pb

  11

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? szereg uranowo-aktynowy:

  235Uα−→ 231Th β−→ 231Pa α−→ 227Ac β−→ 227Th α−→ 223Fr β−→ 223Ra α−→ 219Rn α−→ 215Po

  215Poα−→ 211Pb β−→ 211Bi α−→ 207Tl β−→ 207Pb

  ? szereg torowy:

  232Thα−→ 228Ra β−→ 228Ac β−→ 228Th α−→ 224Ra α−→ 220Rn α−→ 216Po α−→ 212Pb

  212Pbβ−→ 212Bi β−→ 212Po α−→ 208Pb

  ? szereg neptunowy:

  237Neα−→ 233Pa β−→ 233U α−→ 229Th α−→ 225Ra β−→ 225Ac α−→ 221Fr α−→ 217At α−→ 213Bi

  213Biβ−→ 213Po α−→ 209Pb β−→ 209Bi

  Zjawisko rozpadu promieniotwórczego wykorzystuje się w datowaniu obiektów, najczęściej

  metodą radiowęglową. Izotop węgla 14C, który powstaje w górnych warstwach atmosfery,

  rozchodzi się równomiernie w atmosferze i w wyniku fotosyntezy w organizmach

  autotroficznych wchodzi do obiegu pierwiastków, budując organizmy żywe i pozostając w nich

  w proporcjach takich, jak w atmosferze przez okres życia. Po obumarciu organizmu, wymiana

  pierwiastkowa z otoczeniem ustaje, a izotop 14C ulega rozpadkowi:

  146C −→ 147N + e− +

  a okres jego połowicznego rozpadu wynosi 5740 lat. Na podstawie tego czasu, proporcji

  radiowęgla do węgla w ogólności i ilości radiowęgla w atmosferze w okresie życia organizmu,

  określa się wiek próby.

  Podstawy mechaniki kwantowej

  Wprawdzie pierwsze modele budowy atomu, takiej jak wspomniany model Ruther-

  forda, oparte były o zasady mechaniki klasycznej, za pomocą której opisuje się ruchy

  ciał makroskopowych, to bardzo szybko przestała ona wystarczać do opisu szeregu

  zjawisk, jak chociażby fakt oddziaływań elektronów z jądrami oraz zachowanie i

  12

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  lokalizację elektronów w atomie. Wielu odpowiedzi na postawione kwestie dała

  mechanika kwantowa, której podstawy zrodziły się na początku ubiegłego stulecia.

  Pierwszym podstawowym niedostatkiem mechaniki klasycznej jest założenie, że

  energia może być pochłaniana lub emitowana w sposób ciągły. Dobrą ilustracją są

  doświadczenia z ciałem doskonale czarnym, a więc pochłaniającym w założeniu

  całkowicie wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego (modelowanym

  np. przez zamkniete naczynie ze szczeliną). Zauważono, że każde ciało zdolne do

  pochłaniania energii promienistej jest również zdolne do jego emisji, czyli wysyłania

  promieniowania o te jsamej długości fali, a im większa zdolność absorpcyjna, tym

  większa również zdolność emisyjna. Ilość energii wysyłanej przez ciało wzrasta

  znacznie z temperaturą, począwszy od promieniowania podczerwonego, przez

  widzialne, do nadfioletowego, a natężenie promieniowania zależy od długości fali.

  Próby wyjaśnienia tej zależności na gruncie mechaniki klasycznej dokonywane przez

  Wilhelma Wiena, Jamesa Rayleigha czy Jamesa Jeansa nie dały się zastosować w

  pełnym zakresie długości fal. Pozwolił na to dopiero wzór zaproponowany w roku

  1900 przez Maxa Plancka, który założył, że światło emitowane i absorbowane jest

  przez ciało doskonale czarne nie w sposób ciągły, lecz w porcjach nazwanych przez

  siebie kwantami energii. Wielkość kwantu energii wg Plancka jest proporcjonalna do

  częstości drgań promieniowania ν, a co za tym idzie odwrotnie proporcjonalna do

  długości fali:

  ε = hν = hc

  λ

  a stała proporcjonalności (stała Plancka) wynosi 6, 626× 10−34 J·s.

  Ze względu na rolę, jaką odegrało wprowadzenie przez Maxa Plancka pojęcia kwantu oraz

  wyznaczenia pierwszego jej przybliżenia, stała Plancka jest szczególnie traktowana przez

  fizyków i teoretyków. Pojawia się w przeważającej większości równań mechaniki kwantowej.

  Jej wartość wynosi:

  h = 6, 6260693(11) · 10−24J · s

  W praktyce bardzo często stosuje się tzw. stałą Plancka „kreśloną” (właściwie: zredukowaną

  stałą Plancka lub stałą Diraca) jako kwant momentu spinu:

  h̄ =h

  2π= 1, 05457168(18) · 10−34J · s

  Stała Plancka kreślona znajduje się w logo Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki

  Stosowanej UMK.

  13

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Dzięki wprowadzeniu teorii kwantów udało się wyjaśnić m.in. dwa bardzo ważne

  zjawiska badane intensywnie na początku ubiegłego wieku. Pierwszym z nich jest

  tzw. efekt fotoelektryczny, który polega na tym, że powierzchnia metalu (np. potasu),

  na którą pada promieniowanie ultrafioletowe, emituje ze swej powierzchni elektrony,

  których liczbę i prędkość można zbadać doświadczalnie. Stwierdzono, że poniżej

  pewnej wartości częstości drgań padającego światla ν0 efekt nie zachodzi, a im wieksza

  częstość promieniowania ν, tym większa energia kinetyczna elektronów i im większe

  natężenie promieniowania, tym większa liczba elektronów. W 1905 r. Albert Einstein

  wykazał, że światło należy traktować jako strumień kwantów energii świetlnej -

  fotonów, o energii E = hν i wyjaśnił efekt fotoelektryczny następująco: należy przyjąć,

  że do wyrwania elektronu z powierzchni metalu konieczne jest dostarczenie pewnej

  energii równej tzw. pracy wyjścia (W ) (kwantu o dostatecznej energii):

  ε0 = W

  której odpowiada częstość drgań:

  ν0 =W

  h

  poniżej której efekt nie zachodzi. Jeśli z kolei kwant promieniowania ma energię

  wyższą od pracy wyjścia, to jej nadmiar jest przekazywany uwolnionemu elektronowi

  postaci energii kinetycznej, zatem:

  ε = hν = W +1

  2mev

  2

  Drugim zjawiskiem jest efekt Comptona, w którym dochodzi do zderzenia fotonu

  ze wobodnym elektronem, w wyniku którego elektron zyskuje energię kinetyczną

  i pojawia się nowy foton o energii ε2 mniejszej od energii fotonu promieniowania

  padającego ε1. Zderzenie takie przebiega z zachowaniem energii, czyli:

  ε1 = ε2 +1

  2mev

  2 = hν2 +1

  2mev

  2

  Kąt, na jaki rozbiegają się elektron i nowy foton (wtórny) zależy od różnicy energii

  powstającego i ginącego fotonu. Zasadne jest to wtedy, gdy fotonom można przypisać

  określony pęd i określoną masę. Z teorii względności można wywieść, że masa fotonu

  dana jest:

  m =ε

  c2=hν

  c2=

  h

  14

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  a jego pęd:

  p = mc =ε

  c2c =

  c=h

  λ

  O ile w mechanice klasycznej wyznaczenie położenia obiektu makroskopowego i

  jego pędu w układzie odniesienia nie nastręcza trudności, o tyle w mechanice

  kwantowej, która zajmuje się cząstkami elementarnymi (fotony, elektrony itd.), nie

  jest to możliwe. Mówi o tym zasada niezoznaczości Heisenberga. Biorąc pod uwagę

  zdolności rozdzielcze mikroskopu, błąd wyznaczenia położenia elektronu wynosi:

  ∆x =λ

  2sinα

  a błąd wyznaczenia składowej x pędu:

  ∆px =2h

  λsinα

  Zatem całkowita niepewność pomiaru położenia i pędu cząstki:

  ∆x ·∆px ≥λ

  2sinα

  2h

  λsinα ≥ h

  Z powyższych rozważań wynika, że promieniowanie ma charakter dalistyczny

  - z jednej strony ma naturę falową (ulega dyfrakcji np. na kryształach), ale

  również ma naturę korpuskularną (cząstek) - wspomniany efekt fotoelektryczny

  czy efekt Comptona. Wg hipotezy de Brogile’a z 1924 roku każdej cząstce materii,

  w tym promieniowania (jak np. fotonowi czy elektronowi) można przypisać falę

  elektromagnetyczną, której długość jest związana z jej masą i prędkością (pędem):

  λ =h

  mv

  Tak jak dla mechaniki klasycznej podstawę stanowią równania ruchu Newtona,

  pozwalające okreslić dowolne położenie obiektu w oparciu o jego położenie

  początkowe i informacje o siłach działających na obiekt, tak dla mechaniki kwantowej

  podstawę stanowi równanie Erwina Schrödingera z 1926 roku, które w uproszczonej

  postaci (z rozwiniętym operatorem energii całkowitej i niezależnej od czasu) przyjmuje

  postać:

  ∂2ψ

  ∂x2+∂2ψ

  ∂y2+∂2ψ

  ∂z2+

  8π2m

  h2(E − V ) = 0

  gdzie ψ jest funkcją falową - amplitudą fali de Broglie’a, V energią potencjalną a E

  energią całkowitą cząstki (np. elektronu w atomie).

  15

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Rozwiązaniem równania Schrödingera nie są liczby, ale funkcje falowe ψ(x, y, z). Sens

  funkcji falowej jest taki, że jej kwadrat ψ2(x, y, z) określa gęstość prawdopodobieństwa

  znalezienia elektronu w pobliżu punktu o współrzędnych (x, y, z). Funkcje falowe

  muszą być skończone, jednoznaczne, ciągłe i całkowalne w całym obszarze oraz

  wygasać w nieskończoności (jak prawdobodobieństwo występowania cząstki).

  Konsekwencją rozwiązania równania jest pojawienie się liczb kwantowych, określają-

  cych stan energetyczny (położenie) elektronów w atomie:

  ? główna liczba kwantowa n - określa energię elektronu (powłokę) lub średnią

  odległość elektronu od jądra. Wartości głównej liczby kwantowej to liczby

  całkowite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...; stosuje się również oznaczenia literowe (głównie

  mówiąc o powłokach): K,L,M,N,O,P,...;

  ? poboczna (orbitalna) liczba kwantowa l - związana z orbitalnym momentem

  pędu elektronu, określa podpowłokę i jej kształt (orbital):

  l = 0, 1, ..., n− 1

  Do orbitali stosuje się również oznaczenia literowe: s, p, d, f, g,...

  ? magnetyczna liczba kwantowa m - związana z precesją orbitalnego wektora

  momentu pędu; określa orbitale podpowłoki i ich kierunek:

  m = −l, 0,+l

  ? spinowa - określa spin cząstki, dla elektronu przyjmuje wartość 1/2;

  ? magnetyczna spinowa s - określa kierunek spinu cząstki, ms = 1/2,−1/2

  Gdy danemu poziomowi energetycznemu odpowiada więcej niż jedna funkcja falowa,

  nazywa się go poziomem zdegenerowanym. I tak, gdy brak jest zewnętrznego

  pola magnetycznego, orbitale w stanach p, d, f itd. nie różnią się energią i są

  zdegenerowane, odpowiednio: trzykrotnie, pięciokrotnie i siedmiokrotnie.

  Realacje między liczbami kwantowymi

  Przy kolejności obsadzania powłok elektronowych obowiązuje dwie kardynalne

  zasady. Zakaz Pauliego mówi, że żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć

  identycznych wszystkich liczb kwantowych. Z kolei Reguła Hunda stanowi, że jeżeli

  w podpowłoce dostępnych jest kilka orbitali, elektrony obsadzają puste orbitale, zamin

  utworzą parę w jednym z orbitali (maksymalna liczba niesparowanych elektronów).

  16

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Przykładowy zapis ostanu elektronowego 10Ne:

  1s2 2s2 2p6

  bądź z wykorzystaniem symbolu gazu szlachetnego z zapełnioną w pełni powłoką K:

  He 2s2 2p6

  3 Pierwiastki chemiczne

  W 1869 roku rosyjski chemik, Dymitryj Mendelejew sformułował prawo okresowości

  pierwiastków chemicznych stwierdzając, że „ich właściwości są periodycznie zależne

  od ich mas atomowych”. I choć w jego czasach nie znano jeszcze wielu pierwiastków

  i trudno było znaleźć uzasadnienie dla tego prawa, to z biegem czasu broniło się

  ono samo, pozwalając przewidywać istnienie nieodkrytych pierwiastkół w opraciu

  o puste miejsca w okresach. Graficznym obrazem prawa okresowości jest układ

  okresowy pierwiastków, szeregujący je w grupy i okresy wg rosnącej liczby atomowej.

  Współcześnie wiadomo, że numer okresu jest tożsamy z numerem najwyższej zajętej

  powłoki elektronowej (walencyjnej).

  17

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Oryginalny układ okresowy został stworzony przez Mendelejewa bez żadnej znajomości

  wewnętrznej struktury atomów nie miał więc żadnego logicznego uzasadnienia. Opierał się

  on na własnych obserwacjach, ale na isntiejących już wówczas koncepcjach. Prawdopodobnie

  pierwszą osobą, która zauważyła, że pierwiastki ułożone według rosnących mas atomowych

  wykazują pewną regularność własności był niemiecki chemik Johann Wolfgang Döbereiner,

  który w 1817 roku zestawił grupy składające się z trzech pierwiastków, o podobnych

  własnościach chemicznych i cyklicznie wzrastających masach atomowych - były to tzw. triady

  pierwiastków.

  Do postaci listy pierwiastków ułożonej względem ich mas atomowych i jednocześnie

  poukładanych w okresy sprowadził układ geolog francuski - Antoine Beguyer de Chancourtois.

  Chancourtois opublikował w 1863 roku rysunek swojego „bębna pierwiastków”: narysowanego

  na bębnie spiralnie wznoszącego się łańcucha nazw pierwiastków. Średnica bębna była tak

  dobrana, że łańcuch tworzył pełen obrót spirali co osiem pierwiastków. Dzięki temu, patrząc

  wzdłuż linii prostopadłych do podstawy bębna na jego powierzchni bocznej widziało się zawsze

  pierwiastki o podobnych własnościach chemicznych.

  Większy odzew od „muzycznego układu” uzyskało opublikowane przez Johna Newlandsa jasno

  sformułowane prawa okresowości w 1864 roku, w którym stwierdził, że jeśli utworzyć listę

  pierwiastków według wzrastających mas atomowych (od wodoru do wapnia) to ich własności

  powtarzają się w cyklu co osiem pierwiastków; grupy nazwał - po raz kolejny przez analogię do

  muzyki - oktawami.

  Okresowe własności pierwiastków:

  ? promień atomowy - połowa odległości między środkami sąsiednich atomów.

  Dla metali dotyczy fazy stałej sieci metalicznej, zaś dla niemetali - chodzi o

  odległość między środkami atomów tworzących wiązanie chemiczne (promień

  kowalencyjny). Promienie atomowe wzrastają w dół grupy (co jest związane z

  rosnącym okresem atom ma coraz więcej powłok - jest coraz większy), a maleją

  w okresie od strony lewej do prawej (ponieważ rośnie ładunek jądra, co powduje

  tendencję jak największego przyciąga w kierunku jąder);

  ? promień jonowy - najbardziej oddalonych elektronów od jądra atomu w

  przypadku jonów utworzonych z jednego atomu, lub też od geometrycznego

  centrum jonów złożonych z większej liczby atomów, zachowuje się podobnie jak

  promień atomowy;

  18

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? energia jonizacji - energia potrzebna do oderwania elektronu od atomu

  pierwiastka w fazie gazowej; mówi o łatwości utworzenia form kationowych

  - wchodzenia w reakcje chemiczne. Energia ta maleje ku dołowi grupy (coraz

  łatwiej oderwać elektron od coraz bardziej oddalonych powłok), a rośnie w

  okresach od lewej do prawej (coraz większy ładunek dodatni jądra). Isnieją

  jednak pewne skoki w przebiegu energii jonizacji wewnątrz okresu, które są

  związane z obsadzeniem orbitali przez elektronu (np. trudniej oderwać elektron

  z orbitalu, gdy jest on sparowany);

  ? elektroujemność - miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy

  danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego

  pierwiastka. Popularna i stosowana jest skala elektroujemności wg Paulinga,

  oparta na pomiarach energii i polaryzacji wiązań prostych dwuatomowych

  związków chemicznych. Elektroujemność maleje w dół grupy i rośnie w okresie

  od lewej do prawej - najniższą elektroujemność w skali Paulinga ma Li (0,98),

  najwyższą - F(3,98).

  Pierwiastki

  Jak wspomniano wcześniej, pierwiastki to mieszaniny izotopów - atomów o

  jednakowej ilości protonów w jądrze i stanowią one większość znanej materii. Wśród

  pierwiastków najwięcej jest takich, które w warunkach normalnych występują w stanie

  stałym. Trzynaście pierwiastków występuje w stanie gazowym, w tym H, N, O, F i

  Cl występują naturalnie w postaci dwuatomowych cząsteczek, natomiast tzw. gazy

  szlachetne z grupy 18 (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) występują jako gazy atomowe. Tylko

  dwa pierwiastki występują w stanie ciekłym: rtęć - srebrzysty płynny metal oraz Br

  - brnatnoczerwona ciecz o drażniącym zapachu, niemetal. Metale stanowią cały blok

  pierwiastków d oraz grupę 1 i 2 (z wyjątkiem H).

  Część pierwiastków była znana już od starożytności, a większość ich nazw pochodzi z łaciny, jak

  np. żelazo (Fe) od ferrum czyli „mocny”, miedź (Cu) od cuprum czyli nazwy Cypru, gdzie

  ją wydobywano czy węgla (C) od carboneum czyli „wegla drzewnego”. Jednakowoż nazwy

  arsenu (As) i antymonu (Sb) pochodzą z języka greckiego i oznaczają odpowiednio „silny,

  bojowy” oraz „nie-pojedynczy”. Z kolei nazwa siarki (S) pochodzi bezpośrednio z sanksrytu

  19

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  i oznacza „żółty”, a bizmutu (Bi) od niemieckiego weissmut co oznacza „białą masę”.

  Pewna grupa nazw pierwiatków pochodzi od ich widocznych właściwości, jak barwa, np.: chlor

  (Cl) od grec. chlorus - „zielony”, jod (I) od grec. ioeides - „fioletowy”, a rubid (Rb) od

  łac. rubidus - „czerwony”, bądź zapach: brom Br pochodzi od łac. bromos czyli „fetor”, a

  osm od łac. osme czyli „smród”.

  Sporą grupę stanowią pierwiastki, których nazwa czci pamięć wielkich ludzi nauki, jak np.

  nobel (No) czy einstein (Es).

  Obecnie, w momencie odkrycia pierwiastka, jego odkrywca ma prawo do zaproponowania jego

  własnej nazwy. Musi ona zostac zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i

  Stosowanej (IUPAC). Ma to miejsce, kiedy odkrycie spełni szereg restrykcyjnych warunków i

  zostanie zweryfikowane przez innych badaczy. Często wokół niedawno odkrytych pierwiastków

  istnieją liczne kontrowersje, dotyczące zarówno samego odkrycia jak i ustalenia kogo uznać za

  pierwszego odkrywcę. Ostatnio uznanym pierwiastkiem (19 lutego 2010 r.) był pierwiastek

  o liczbie atomowej 112, któremu nadano nazwę Copernicium - Cn, na cześć toruńskiego

  astronoma, Mikołaja Kopernika.

  Pierwiastki bloku s

  Cechy charakteryzujące pierwiastki tego bloku:

  ? poza H i He są metalami;

  ? są reaktywne;

  ? pierwiaski grupy 1 są na +1 stopniu utlenienia, a grupy 2 na +2;

  ? sa silnymi reduktorami (Li najslilniejszym);

  ? wystepują w przyrodzie nie w stanie wolnym, ale w postaci związków

  (chlorków, fluorków) ze względu na reaktywność w kontakcie z powietrzem;

  ? otrzymuje się głównie przez elektrolizę stopionych soli;

  ? mają niskie temperatury topnienia i wrzenia, są kowalne, a Na i K plastyczne;

  ? są dobrymi przewodnikami prądu i ciepła (niestosowane z powodu reaktywno-

  ści);

  ? tworzą wiązania jonowe;

  ? barwią płomień (charakterystyczne widmo emisyjne), przez co możliwa jest ich

  identyfikacja na drodze tzw. analizy płomieniowej; barwy płomieni:

  20

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - karminowoczerwony Sr

  - ceglastoczerwony Ca

  - zielony Ba

  - fioletowy K

  - niebieski Cs

  - żółty Na

  - czerwonawy Li

  Pierwiastki bloku p

  Cechy charakteryzujące pierwiastki tego bloku:

  ? zwykle posiadają dwa stopnie utlenienia;

  ? wykazują własności amfoteryczne;

  ? ze wzrostem liczby atomowej rośnie: gęstość, temperatura topnienia, właściwo-

  ści metaliczne;

  ? ulegają pasywacji (pokrywają się warstewką tlenku, jak np. Al);

  Związki pierwiastków grup głównych

  ? Litowce:

  - stopień utlenienia: +1

  - z wodorem: XH

  - z tlenem: X2O

  - własności: okres 2-6: zasadowe

  - związki: XOH, XO2

  ? Berylowce:

  - stopień utlenienia: +2

  - z wodorem: XH2

  - z tlenem: XO

  - własności: okres 2-6: zasadowe

  21

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - związki: X(OH)2, XO2

  ? Borowce:

  - stopień utlenienia: +3

  - z wodorem: XH3

  - z tlenem: X2O3

  - własności: okres 2: kwasowe | okres 3-6: amfoteryczne

  - związki: H3XO3 | X(OH)3, HXO2

  ? Węglowce:

  - stopień utlenienia: +2,+4

  - z wodorem: XH4

  - z tlenem: XO, XO2

  - własności: okres 2-3: kwasowe | okres 4-6: amfoteryczne

  - związki: H4XO4 | X(OH)4, H2XO3, X(OH)2, H2XO2

  ? Azotowce:

  - stopień utlenienia: +3,+5

  - z wodorem: XH3

  - z tlenem: X2O3, X2O5

  - własności: okres 2-3: kwasowe | okres 4-5: amfoteryczne | okres 6:

  zasadowe

  - związki: H3XO4, H3XO3 | X(OH)3, HXO2 | X(OH)3

  ? Tlenowce:

  - stopień utlenienia: +2,+4,+6

  - z wodorem: XH2

  - z tlenem: XO, XO2, XO3

  - własności: okres 2-3: kwasowe | okres 4-6: amfoteryczne

  - związki: H2XO4, H2XO3 | X(OH)4, H2XO3, X(OH)2, H2XO2

  Fluorowce:

  ? - stopień utlenienia: +1,+3,+5,+7

  22

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - z wodorem: HX

  - z tlenem: X2O, X2O3, X2O5, X2O7

  - własności: okres 1-6: kwasowe

  - związki: HXO4, HXO3, HXO2, HXO

  4 Budowa cząsteczki

  Wyróżnia się następujące typy wiązań chemicznych:

  ? jonowe;

  ? kowalencyjne niespolaryzowane (czysto atomowe);

  ? metaliczne;

  ? koordynacyjne;

  ? wodorowe;

  ? oddziaływania niespecyficzne (van der Waalsa)

  W jednej cząsteczce może występować jednocześnie kilka typów wiązań, jak np.

  w CH3COONa, gdzie w anionie organicznym występują wiązania kowalencyjne,

  natomiast z kationem sodowym łączy się on wiązaniem jonowym, czy też w H3O+,

  gdzie obok wiązań kowalencyjnych występuje wiązanie koordynacyjne.

  Na podstawie rozważań mechaniki kwantowej należy rozpatrywać sytuację, w której

  podczas zbliżania się atomów do siebie, ich funkcje falowe (orbitale atomowe)

  zaczynają się przenikać i powstają nowe funkcje falowe (orbitale molekularne). Z

  każdej kombinacji dwóch orbitali atomowych tworzą się dwa obitale molekularne,

  wiążący:

  ψ+AB = cAψA + cBψB

  i niewiążący:

  ψ−AB = cAψA − cBψB

  Przy obsadzaniu elektronami tak powstałych orbitali molelkularnych obowiązują te

  same zasady, co w przypadku orbitali atomowych.

  Warunki powstawania orbitali molekularnych:

  ? porównywalne energie orbitali atomowych,

  23

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? dostateczne przenikanie orbitali,

  ? odpowiednia symetria orbitali atomowych względem osi łączącej oba jądra.

  Teoria orbitali molekularnych

  Najważniejsze wnioski płynące z teorii orbitali molekukarnych:

  ? możliwości kombinacji orbitali atomowych:

  - czołowe nakładanie się orbitali atomowych typu s-s, s-p, p-p daje orbital

  molekularny (wiązanie) typu σ;

  boczne nakładanie orbitali atomowych p-p daje orbital (wiązanie) typu π;

  ? kolejność energetyczna orbitali molekularnych:

  σ1s < σ∗1s < σ2s < σ∗2s < σ2py < π2px = π2pz < π∗2px = π

  ∗2pz < σ∗2py

  ? rząd wiązania - ilość par elektronów orbitali wiążących nie kompensowanych

  prez pary orbitali antywiążących:

  R =

  ∑wiąż−

  ∑antywiąż

  2

  ? system zapisu analogiczny do zapisu orbitali atomowych, np. dla O2:

  KK(σ2s)2(σ∗2s)2(σ2px)2(π2py)

  2(π2pz)2(π∗1py)

  1(π∗2pz)1

  24

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  ? moment dipolowy - dla cząsteczki, w której wyróżnić można biegun dodatni

  „+δ” i ujemny „−δ” nazywa się dipolem, a miarą przesunięcia ładunku jestmoment dipolowy µ, definiowany jako iloczyn bezwzględnej wartości ładunku

  elektrycznego, zawartego w jednym z biegunów oraz odległości biegunów:

  µ = δ · l

  i jest wyrażany w układzie SI w kulombometrach (C ·m), a w praktyce w debajach(D):

  1D = 3, 338 · 10−30C ·m

  Rysunek 1: Orbitale molekularne cząsteczki H2

  Rysunek 2: Orbitale molekularne cząsteczki He+2

  25

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Rysunek 3: Orbitale molekularne cząsteczki N2

  Rysunek 4: Orbitale molekularne cząsteczki O2

  Teoria wiązań walencyjnych

  Według tej teorii orbital molekularny tworzy się wówczas, gdy orbitale atomowe

  zawierają pojedyncze elektrony. Aby tak było, atomy wchodzące w skład cząsteczki

  26

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Rysunek 5: Orbitale molekularne cząsteczki HF

  muszą znaleźć się w stanie wzbudzonym, w którym następuje rozparowanie

  elektronów na powłokach walencyjnych i ich przeniesienie na wyższe, nieobsadzone

  orbitale.

  Teoria ta również wprowadza pojęcie hybrydyzacji orbitali. Powstają w jej wyniki

  nowe orbitale atomowe zhybrydyzowane poprzez zmieszanie orbitali tego samego

  atomu (np. s + p, s + p + d). Są one wówczas równocenne pod względem energii,

  przyjmując specyficzną symetrię, inną niż orbitale z których powstały.

  symetria figura orbital ilość wiązań

  digonalna linia prosta sp 2

  trygonalna trójkąt równoboczny sp2 3

  tetraedryczna czworościan foremny sp3 4

  kwadratowa kwadrat dsp2 4

  bipiramidalna bipiramida trygonalna dsp3 5

  oktaedryczna osmiościan foremny d2sp3 6

  bipiramidalna bipiramida pentagonalna d3sp3 7

  Przykładem wystepowania różnej hybrydyzacji występującej w strukturze i wyni-

  kających z tego różnic we właściwościach fizykochemicznych jest węgiel w swoich

  odmianach alotropowych. W diamencie występuje hybrydyzacja sp3, a jego struktura

  ma trójwymiarowy charakter przestrzenny, a diament jest twardym kryształem,

  dielektrykiem. Grafit ma hybrydyzację sp2 - jest miękkim ciałem stałym, o dobrym

  przewodnictwie cieplnym i elektrycznym.

  W teorii wiązań walencyjnych wiązania pojedyncze tworzą się gdy nakładają się

  pojedyncze orbitale zhybrydyzowane i są skierowane wzdłuż prostej łączącej jądra

  27

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  atomów (wiązania σ). Wiązania wielokrotne powstaja z bocznego nakładania się

  orbiali niezhybrydyzowanych (wiązania π).

  Charakterystyka wiązań chemicznych

  ? wiązanie jonowe - czyste powstaje między atomami o nieskończenie dużej

  różnicy elektroujemności. W rzeczywistości między metalem a niemetalem o

  różnicy elektroujemności przynajmniej 1,7 w skali Paulinga. Cechy związków

  jonowych:

  - tworzą sięuporządkowane struktury krystaliczne,

  - substancje jonowe mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia,

  - sa kruche,

  - z reguły bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie elektrolity,

  - w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny,

  - same z siebie dielektryki,

  ? wiązania kowalencyjne - związki kowalencyjne pokrywają pełną różnorodność

  tanów skupienia i cech; w przypadku polaryzacji - gdy cząsteczka nie ma

  geometrycznego środka symetrii - pojawia się w cząsteczce moment dipolowy.

  ? wiązania koordynacyjne - inaczej donorowo-akceptorowe; powstają, gdy jedno

  indywiduum chemiczne dysponuje parą elektronową, a drugie tzw. luką

  elektronową; wówczas para elektronowa staje się parą wspólną, jak np. w H3O+,

  NH+4 , [AlCl4] – , kompleksach;

  ? wiązanie wodorowe - wytwarzana przez atom wodoru (silnie sprotonizowany)

  połozony między dwoma niewielkimi i silnie elektroujemnymi atomami, jak np.

  O, N czy F; cechy wiązania wodorowego:

  - charakter oddziaływania elektrostatycznego oraz donorowo-akceptorowego;

  atomo wodoru może łączyć więcej niż dwa elektroujemne atomy,

  - energia wiązania około 20kJ/mol,

  - wysoki stopień ukierunkowania,

  - kooperatywność,

  28

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Wiązanie wodorowe międzycząsteczkowe: rysunek k. 14 wewnątrzczą-

  steczkowe:

  ? wiązanie metaliczne,

  ? oddziaływania międzycząsteczkowe - są to siły wynikające z oddziaływań

  elektrostatycznych, są rzędu kilku kJ/mol. Przyczyny powstawania:

  - efekt dyspersyjny -powszechny, jego wielkość związana z geometrią

  cząsteczek,

  - oddziaływania dipol chwilowy-dipol chwilowy, które powstają w wyniku

  chwilowej deformacji powłok elektronowych,

  - efekt orientacyny - typu dipol-dipol oraz jon-dipol,

  - efekt indukcyjny - typu dipol-dipol indukowany oraz jon-dipol indukowa-

  ny; proporcjonalne do momentu dipolowego

  5 Termodynamika chemiczna

  Termodynamika zajmuje się ilościowym opisem efektów energetycznych towarzy-

  szących przemianom chemicznym i fizycznym oraz przewidywaniem możliwości

  samoistnego przebiegu tychże przemian, jak też opisu układów, które osiągnęły stan

  równowagi.

  Do najważniejszych pojęć stosowanych w termodynamice należą:

  układ - dowolnie wybrana część wszechświata, która stanowi przedmiot

  rozważań termodynamicznych; układem może być żywa komórka, naczynie

  reakcyjne, fabryka bądź galaktyka. Wyróżnia się układy:

  - otwarte - dla których zachodzi wymiana masy i energii z otoczeniem,

  - zamknięte - dla których zachodzi jedynie wymiana energii z otoczeniem,

  - izolowane - gdy nie zachodzi wymiana ani energii, ani masy,

  - izolowane adiabatycznie - przekazywana jest tylko energia na sposób pracy;

  otoczenie - pozostała część wszechświata, która znajduje się poza rozpatrywa-

  nym układem;

  parametry stanu - zespół wielkości, których wartości liczbowe są charaktery-

  styczne dla danego układu. Wśród nich wyróżnia się:

  29

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - parametry ekstensywne - tj. takie, które są proporcjonalne do ilości materii

  w układzie, jak np. masa, objętość, liczba moli,

  - parametry intensywne - niezależne od ilości materii w układzie, jak

  temperatura, ciśnienie, ułamek molowy;

  proces odwracalny - proces termodynamiczny, którego kierunek można

  odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednego lub więcej

  parametrów stanu termodynamicznego. Proces w kierunku powoduje zmianę w

  otoczeniu, przy czym procesy odwracalne zachodzą przy niezmienionej sumie

  entropii układu i otoczenia.

  funkcje parametrów stanu - funkcje zależne wyłącznie od stanu układu, czyli

  od aktualnych wartości jego parametrów. Zmiana wartości funkcji stanu zależy

  tylko od stanu początkowego i końcowego układu, a nie od sposobu w jaki ta

  zmiana została zrealizowana. Określają zdolność ukłądu do przejścia z jednego

  stanu w drugi. Określonych jest pięć termodynamicznych funkcji stanu:

  - energia wewnętrzna (U),

  - entalpia (H),

  - entropia (S),

  - energia swobodna (F),

  - entalpia swobodna (G),

  notacja termodynamiczna - przyjmuje się, że przy przepływie „do układu”

  energia przyjmuje znak dodatni, natomiast „od układu” znak ujemny, np. przy

  wymianie energii z układu do otoczenia na sposób pracy związanej ze zmianą

  objętości:

  W = −p∆V

  Pierwsza zasada termodynamiki

  Pierwsza zasada termodynamiki opisuje zmiany energii wewnętrznej układu, czyli

  sumy energii zgromadzonej przez poszczególne cząsteczki oraz energii oddziaływań

  międzycząsteczkowych:

  - enegia kinetyczna - związana z ruchem translacyjnym (postępowym), rotacyj-

  nym (obrotowym) oraz oscylayjnym (drganiami) cząsteczek;

  - energia stanów elektronowych;

  30

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - energia wewnątrzjądrowa;

  - energia oddziaływań międzycząsteczkowych (dyspersyjnych, elekrostatycz-

  nych).

  Wartości bezwzględnej energii wewnętrznej nie sposób wyznaczyć, dlatego wyznacza

  się jej zmianę w układzie:

  ∆U = U2 − U1

  Zmiana taka w ukłądzie zamkniętym równa jest sumie algebraicznej ilości energii

  wymienionej między układem a otoczeniem na sposób pracy (W) oraz na sposób ciepła

  (Q):

  ∆U = W +Q

  I zasada termodynamiki w skrócie mówi, że całkowita energia układu izolowanego

  jest stała, co jest równoważne zapisowi:

  ∆U = 0

  Inną funkcją termodynamiczną stanu jest entalpia, która jest równa sumie energii

  wewnętrznej, czyli energii jaka jest potrzebna do utworzenia układu gdy jest on

  tworzony w otoczeniu próżni oraz iloczynu pV , który jest równy pracy jaką należy

  wykonać nad otoczeniem by w danych warunkach uzyskać miejsce na układ:

  H = U + pV

  co w powiązaniu z I zasadą termodynamiki daje wyrażenie na zmianę entalpii:

  ∆H = Q+ V∆p

  Łatwo zauważyć, że w warunkach izobarycznych (tzn. stałego ciśnienia), gdy ∆p = 0,

  zmiana entalpii jest równa ilości wymienionego ciepła. Zmiana entalpii identyfikuje

  charakter energetyczny przemiany: gdy ∆H > 0 - zgodnie z notacją termodynamiczną

  - proces jest egzotermiczny, gdy ∆H < 0 - przemiana jest endotermiczna.

  Entalpia zapisana dla reakcji chemicznej uzupełnia informację z równania reakcji o jej

  efekt energetyczny; wyrażana jest w jednostkach energii na mol dla stechiometrycz-

  nych liczb moli reagentów, wynikających z równania reakcji, np.:

  CH4 (g) + 2 O2 (g) −→ CO2 (g) + 2 H2O(c) ∆H = −890kJ/mol

  W związku z tym, że zmiana entalpii zależy od stanu fizykochemicznego substancji i

  warunków, wprowadzono wartości standardowych entalpii reakcji, których substraty

  i produkty znajdują się w swych stanach standardowych. Warunki standardowe

  31

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  oznaczają ściśle określone wartości ciśnienia (1at = 101325Pa) i temperatury,

  najczęściej 298, 15K = 25◦.

  Prawo Hessa

  Standardowe entalpie reakcji chemicznych sprawdzają się podczas realizacji prawa

  Hessa, które mówi, że entalpia reakcji sumarycznej jest sumą entalpii procesów, na

  które reakcję tę można podzielić. Dla przykładu:

  C(s) +12O2 (g) −→ CO(g) ∆H

  = −110, 5kJ/mol

  CO(g) +12O2 (g) −→ CO2 (g) ∆H

  = −283, 0kJ/mol

  C(s) + O2 (g) −→ CO2 (g) ∆H = −393, 5kJ/mol

  Przy obliczeniach bazujących na prawie Hessa bardzo ważną rolę spełniają (zebrane

  w tablicach fizykochemicznych) wartości standardowych entalpii reakcji:

  ? tworzenia ∆Htw - entalpia reakcji powstawania 1 mola substancji z pierwiastków

  w ich najtrwalszej postaci w warunkach standardowych, np:

  4 C(s) + 6 H2 (g) + O2 (g) −→ 2 C2H5OH(c) ∆H298,tw = −277, 7kJ/mol

  ? spalania ∆Hsp - entalpia zmiany 1 mola substancji reagującej z tlenem w

  warunkach standardowych.

  Druga zasada termodynamiki

  Zasada ta pozawala ocenić naturalny kierunek przemiany:

  ? przemiana samorzutna - zachodzi bez potrzeby napędzania przez bodźce

  zewnętrzne, jak np. przepływ powietrza, rozprężanie gazów, itp.

  ? przemiana niesamorzutna - zachodząca pod wpływem jakiegoś bodźca, jak w

  przypadku sprężania gazów.

  Dla ilosciowego opisu II zasady i przebiegu procesów procesów samorzutnych

  wprowadzono pojęcie entropii (S), jako miary nieuporządkowania. Im wieksza

  wartość entropii, tym większy stopień nieuporządkowania. Jest ona jedyną z

  32

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  funkcji termodynamicznych stanu, której wielkość bezwzględną można okreslić.

  Z termodynamicznego punktu widzenia definicja entropii mówi, iż dla procesu

  odwracalnego jest ona równa stosunkowi stosunkowi energii wymienianej na sposób

  ciepła do temperatury:

  S =Q

  T

  O ile więc stosowana przy I zasadzie termodynamiki energia wewnętrzna jest miarą

  ilości przechowywanej w układzie energii, o tyle entropia przedstawia kryterium

  jakościowe tej energii i jej wymiany. II zasada termodynamiki mówi więc, że w każdej

  przemianie zachodzącej samorzutnie w układzie izolowanym entropia układu wzrasta

  (∆S > 0). W procesach odwracalnych zamiana entropii jest równa zeru (∆S = 0).

  Ze statystycznego punktu widzenia entropia definiowana jest jako:

  S = k · ln(W )

  gdzie k jest stałą Boltzmanna, a W oznacza liczbę mikrostanów, za pomocą których

  realizuje się dany makrostan. Stąd wypływa bezpośrednio sformułowanie III zasady

  termodynamiki, która mówi, że entropia kryształu doskonałego (pozbawionym

  defektów sieci, niezanieczyszczonym domieszkami, nieskończenie objętościowy) w

  temperaturze 0K wynosi 0 (logarytm naturalny z 1 mikrostanu).

  Z II zasady termodynamiki wynika też hipoteza tzw. śmierci cieplnej Wszechświata. Miałaby

  ona polegać na tym, iż po jakimś czasie Wszechświat, jako całość, dojdzie do stanu równowagi

  termodynamicznej, czyli będzie miał jednakową temperaturę w każdym punkcie i wymiana

  energii termicznej całkowicie zaniknie, a co za tym idzie zanikną wszelkie inne rodzaje wymiany

  energii, które w ten czy inny sposób są zawsze związane ze zmianą temperatury. Teoria śmierci

  cieplnej jest jednak nadinterpretacją, wynikającą z przeniesienia rozumowania pochodzącego z

  fizyki fenomenologicznej w dziedzinę przekraczającą zakres jej stosowalności – do kosmologii.

  Taka interpretacja II zasady termodynamiki zakłada bowiem, że Wszechświat jako całość jest

  układem izolowanym, co jest nieprawdą, gdyż rozszerzający się wszechświat jest raczej układem

  otwartym

  Z połączenia I zasady termodynamiki (samorzutnie przebiegają procesy, dla których

  ∆H < 0) oraz II zasady, w myśl której samorzutne są procesy, w których ∆S >

  0 wyłania się bardziej kompletny obraz, w którym samorzutny przebieg procesu

  jest uwarunkowany przeciwstawnymi tenedncjami: z jednej strony z dążeniem

  33

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  układu do stanu o minimalnym zasobie energii, a z drugiej strony o maksymalnym

  nieuporządkowaniu.

  Wygodne w tym miejscu jest zastosowanie nowej funkcji termodynamicznej

  stanu zwanej entalpią swobodną, wyrażoną (w układzie izotermiczno-izobarcznym)

  równaniem Gibbsa-Helmholtza:

  ∆G = ∆H − t∆S

  Funkcja ta również determinuje kryterium samorzutności procesu: dowolny proces

  izotermiczno-izobaryczny może zachodzić samorzutnie wtedy, gdy towarzyszy mu

  zmniejszenie entalpii swobodnej układu.

  ∆H ∆S ∆G temperatura proces

  ∆H < 0 ∆S > 0 dla każdego ∆G < 0 dowolna samorzutny

  δH < 0 ∆S < 0 ∆G < 0 i ∆G > 0niska samorzutny

  wysoka niesamorzutny

  δH > 0 ∆S > 0 ∆G < 0 i ∆G > 0niska niesamorzutny

  wysoka niesamorzutny

  ∆H > 0 ∆S < 0 ∆G > 0 dowolna samorzutny

  6 Podstawy kinetyki chemicznej

  Kinetyka zajmuje się przewidywaniem zmian stężeń substratów i produktów reakcji

  chemicznych w czasie, badaniem szybkości reakcji, wpływu rozmaitych czynników na

  tę szybkość i ogólnie przebiegiem całej reakcji. Badanie reakcji od strony kinetycznej

  polega na ustaleniu zależności tempa powstawania produktów (i ubytku substratów)

  od temperatury, ciśnienia, rodzaju rozpuszczalnika, rodzaju i stężenia katalizatora oraz

  wyjściowych proporcji substratów. Uzyskane dane mogą pozwolić na wyznaczenie

  stałych szybkości reakcji i sformułowanie matematycznego równania kinetycznego

  reakcji oraz na ustalenie mechanizmu reakcji.

  szybkość rekacji chemicznej v mierzy się zmianą stężenia reagujących substancji

  (substratów lub produktów) w jednostce czasu t:

  Rzeczywistą szybkość reakcji w danej chwili określa się jako stosunek nieskończenie

  małej zmiany stężenia substratu lub produktu do nieskończenie małego przyrostu

  czasu:

  v = lim∆t→0

  dc

  dt

  34

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Istnieją dwie główne teorie kinetyczne, traktujące o przebiegu reakcji:

  Teoria zderzeń - mówi ona, że aby zaszła reakcja chemiczna, musi dojść do

  zderzenia między reagującymi cząsteczkami. Żeby zaszła reakcja, zderzenie

  musi być efektywne, a cząsteczki reagujące muszą posiadać energię większą

  od pewnej granicznej wartości zwanej energią aktywacji. Wg tej teorii szybkość

  reakcji zalezu od:

  - rodzaju reagujących substacji (stosunek energii aktywacji);

  - liczby zderzeń w jednostce czasu (a więc od stężeń substancji i ich energii

  kinetycznej);

  - relacji zderzeń efektywnych do całkowitej liczby zderzeń;

  Teoria kompleksu aktywnego, zwana również teorią stanu przejściowego. W

  myśl tej teorii cząsteczki w chwili zetknięcia tworzą kompleks aktywny, który

  cechuje się:

  - stanem energetycznym niezbędnym do zajścia reakcji;

  - krótkotrwałością;

  - możliwością rozpadu zarówno w kierunku substratów, jak i produktów:

  A + B −−⇀↽−− AB ∗ −−⇀↽−− C + D

  Szybkość reakcji wg tej teorii zależy od:

  - stężenia kompleksu aktywnego,

  - szybkości jego rozpadu.

  Energia, jaką muszą uzyskać cząsteczki substratów, aby utworzyć kompleks

  aktywny również nosi nazwę energii aktywacji. W zwykłych warunkach liczba

  cząsteczek posiadajacych to minimum jest niewielka (reakcje wodne); istnieją

  dwie drogi, aby przekroczyć próg energetyczny:

  35

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - dostarczyć energii do układu (np. grzejąc układ);

  - obniżyć energię aktywacji (poprzez zastosowanie katalizatora).

  Rysunek 6: Entalpia swobodna reakcji egzotermicznej.

  Rysunek 7: Entalpia swobodna reakcji endotermicznej.

  Im wieksze jest stężenie (ciśnienie) substratów, tym większa jest liczba zderzeń, a tym

  samy większa szybkość rekacji. Dla reakcji danej równaniem:

  aA + bB −−⇀↽−− cC + dD

  zależność między szybkością i stężeniami molowymi substratów wyraża równanie

  kinetyczne:

  v = −dcdt

  = k · ca′A · cb′

  B

  36

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Rysunek 8: Entalpia swobodna reakcji katalizowanej.

  gdzie k jest stałą szybkości reakcji, a a′ i b′ są doświadczalnie wyznaczonymi

  współczynnikami, noszącymi nazwę rzędów reakcji w stosunku do kolejnych

  reagentów, a ich suma nazywana jest ogólnym rzędem reakcji chemicznej.

  Klasyfikacja kinetyczna reakcji chemicznych wg rzędu:

  ? reakcje I rzędu:

  v = kI· c

  szybkość reakcji zależy od stężenia jednego substratu, np.:

  CaCO3 −→ CaO + CO2

  ? reakcje II rzędu:

  v = −dcdt

  = kII· c2

  jak w przypadku:

  2 N2O5 −→ 4 NO2 + O2

  bądź

  v = −dcdt

  = kII· c1c2

  jak dla reakcji:

  C + O2 −→ CO2

  ? reakcje III rzędu:

  v = −dcdt

  = kIII· c1c2c3

  37

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  albo

  v = −dcdt

  = kIII· c1c22

  dla np.:

  2 H2 + O2 −→ 2 H2O

  bądź:

  v = −dcdt

  = kIII· c3

  ? reakcje 0. rzędu:

  v = −dcdt

  = k0

  gdzie szybkość nie zalezy od stężeń substrató, jak np.:

  2 NH3Pt,T−−→ N2 + 3 H2

  ? reakcje złożone:

  - reakcje następcze:

  Ak1−→ B k2−→ C

  - reakcje rownoległe:

  - reakcje mieszane:

  W przeważającej większości przypadków wzrost temperatury przyspiesza przebieg

  reakcji. Relację między stałą szybkości reakcji a temperaturą wyraża izobara van’t

  Hoffa:d(lnK)

  dT=

  ∆H

  RT 2

  gdzie K jest stałą reakcji, T temperaturą, R uniwersalną stałą gazową a ∆H entalpią

  reakcji.

  38

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Z kolei związek stałej szybkości reakcji z energią aktywacji podaje równanie

  Arheniusa:

  K = pz0exp

  (− EaRT

  )gdzie p to tzw. współczynnik steryczny, a z0 średnia liczba zderzeń aktywnych.

  Reakcje z udziałem katalizatora

  Obecność katalizatora w układzie powoduje obniżenie energii aktywacji (tworzenia

  kompleksu aktywnego); wpływa więc na szybkość reakcji, nie zaś na ilościowy aspekt

  powstawania produktów. Dobierając katalizator należy zwracać uwagę na to, czy

  nie wiąże się on zbyt trwale z substratami, co może podwyższyć faktyczną energię

  aktywacji. Ponadto kryteria, jakie stosuje się przy ocenie katalizatora, to:

  ? aktywność,

  ? selektywność,

  ? odporność na starzenie,

  ? odporność na zatrucia.

  Wśród reakcji katalitycznych wyrównić można:

  ? kataliza homogeniczna - gdy katalizator występuje w tej samej fazie, co reagenty,

  np.:

  SO2NO−−→ SO3

  ? kataliza heterogeniczna - gdy katalizator stanowi wyraźnie odrębną faze w

  stosunku do mieszaniny reagentów, np.:

  2 NH3Pt−→ N2 + 3 H2

  ? autokataliza, jak w przypadku działania jonów Mn 2+ czy H3O+

  ? mikrokataliza (biokataliza enzymatyczna)

  39

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  7 Równowaga chemiczna

  Stan równowagi chemicznej, jaki ustala się w układzie reakcyjnym, danym

  przykładowym równaniem:

  aA + bBv1−⇀↽−v2

  cC + dD

  należy sobie wyobrażać jako sytuację dynamiczną - gdzie w jednostce czasu tyle

  samo produktów powstaje z substratów, ile produktów przekształca się ponownie w

  substraty. W związku z tym, że

  v1 = k1[A]a[B]b

  v2 = k2[C]c[D]d

  to w stanie równowagi chemicznej: v1 = v2, a więc również k1[A]a[B]b = k2[C]c[D]d,

  toteż:

  k1k2

  =[C]c[D]d

  [A]a[B]b= const = Kc

  Powyższe równanie definiuje stałą stężeniową równowagi reakcji chemicznej; jest

  również matematycznym wyrazem prawa Guldberga-Waagego, zwnanego inaczej

  prawem działania mas. Mówi ono, że w stanie równowagi chemicznej, w stałej

  temperaturze, stosunek iloczynu stężeń molowych produktów do iloczynu stężeń

  molowych substratów, podniesionych do odpowiednich potęg odpowiadających

  ich współczynnikom stechiometrycznym reagująych substancji jest wielkością stałą,

  charakterystyczną dla danej reakcji w tej temperaturze.

  Równowagi w fazi gazowej.

  Równowagi w fazie gazowej można zapisać zarówno przy pomocy stężęń, jak również

  za pomocą ciśnień cząstkowych, mając na uwadze równanie Clapeyrona dla gazu

  doskonałego w postaci:

  pV = nRT

  , można zapisać:

  p =n

  VRT = cRT

  a stałą równowagi jako stałą ciśnieniową:

  Kp =pc

  c· pd

  d

  paa· pb

  b

  40

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Równowagi w układach heterogenicznych

  Podczas pisania wyrażeń na stałe równowagi w takich układach stężenia ciał stałych

  i cieczy pomija się, dlatego że stężenie czystego ciała stałego czy cieczy jest stałe,

  niezależnie od jego ilości, np.:

  H2O(c) + H2O(c) −−⇀↽−− H3O+ + OH−

  K = Kw = [H3O+][OH−]

  (iloczyn jonowy wody) czy też:

  Ca(OH)2 (s) −−⇀↽−− Ca2+ + 2 OH−

  K = Is = [Ca2+][OH−]2

  (iloczyn rozpuszczalności).

  Reguła przekory (reguła LeChateliera-Brauna)

  Jedna z podstawowych reguł dotyczących równowag dynamicznych, mówiąca,

  że jeżeli na układ będący w stanie równowagi dynamicznej działa jakiś czynnik

  zewnętrzny, to powoduje on taką zmianę stanu równowagi, która minimalizuje jego

  działanie.

  Przykłady oddziaływań na układ:

  ? dodatek lub odprowadzenie reagentów (wpływ stężenia) - gdy do mieszaniny

  reakcyjnej w stanie równowagi wprowadzi się lub usunie reagent, ustala się

  nowy stan równowagi. Dla przykładu, jeśli w reakcji

  N2 + 3 H2p,T=const−−−−−−⇀↽−−−−−− 2 NH3

  dla której stan równowagi zapisuje się jako:

  K =[NH3]

  2

  [N2][H2]3

  zacznie się odprowadzać produkt (amoniak), np. absorbując go, wówczas układ

  zareaguje w ten sposób, że wytworzy on więcej amoniaku tak, aby (K = const).

  ? sprężanie mieszaniny reakcyjnej (wpływ ciśnienia) - wzrost ciśnienia sprzyja

  reakcji, która przebiega ze zmniejszeniem objętości, obniżanie - reakcji, w której

  dochodzi do zwiększenia objętości układu. Dla przykładu w reakcji:

  N2 + 3 H2p,T=const−−−−−−⇀↽−−−−−− 2 NH3

  41

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  w której z 4 moli gazów powstają 2 mole produktu gazowego, zwiększenie

  ciśnienia będzie sprzyjać szybkości reakcji, zmniejszenie - przeciwnie.

  Gdy w wyniku reakcji liczba moli pozostaje stała, wpływu ciśnienia na

  równowagę reakcji nie obserwuje się, jak w przypadku:

  H2 (g) + I2 (g)T=const−−−−−⇀↽−−−−− 2 HI(g)

  gdzie z dwóch moli gazu powstają dwa mole gazu. Zależność stałej równowagi

  od ciśnienia opisuje ilościowo równanie izotermy van Laara-Plancka:

  dlnK

  dp= − V

  RT

  ? zmiana temperatury - podwyższenie temperatury układu reakcji egzotermicznej

  sprzyja tworzeniu substratów, reakcji endotermicznej - produktów. Zależność

  stałej od tmeperatury opsiuje wspomniane równanie izobary van’t Hoffa:

  d(lnK)

  dT=

  ∆H

  RT 2

  Gdy proces jest endotermiczny (∆H > 0), wówczas wzrost teperatury podnosi

  stałą równowagi, a w procesie egzotermicznym (∆H < 0) - obniża. Obniżenie

  temperatury działa odwrotnie.

  Równowagi w roztworach wodnych

  Substancje ulegające w roztworach wodnych dysocjacji na jony nazywa się

  elektrolitami. Elektrolity dzieli się na:

  ? mocne - w całości dysocjujące na jony w roztworach wodnych. Należą do nich:

  - prawie wszystkie sole;

  - niektóre kwasy nieorganiczne (np. HNO3, HCl, H2SO4, Hbr);

  - niektóre kwasy organiczne (np. chlorowcokwasy);

  - wodorotlenki metali I i II grupy, (np. NaOH, KOH, Ba(OH)2;

  ? słabe - dysocjujące w rotworach wodnych tylko częściowo do formy jonowej.

  Należą do nich:

  - część kwasów nieorganicznych (np. H3BO3, H2CO3, H2SO3) i większość

  kwasów organicznych;

  42

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  - część zasad nieorganicznych (np. NH3 aq), większość trudnorozpuszczal-

  nych wodorotlenków metali i aminy aromatyczne.

  Miarą „mocy” elektrolitu jest stopień jego dysocjacji dany wyrażeniem:

  α =c

  c0

  czyli stosunek stężenia formy zdysocjowanej do niezdysocjowanej.

  Bardzo ważny z punktu widzenia chemii doświadczalnej jest podział elektrolitów na

  kwasy i zasady.

  Wg historycznej teorii Svantego Arrheniusa, szwedzkiego chemika, który otrzymał za

  opracowanie teorii kwasów i zasad w 1903 r. Nagrodę Nobla, kwasem jest substancja,

  która w wyniku dysocjacji elektrolitycznej uwalnia kation wodorowy (de facto: proton

  H+), a zasadą substancja uwalniająca anion wodorotlenkowy (OH – ).

  Szerszy zakres ma teoria, zwana protonową teorią kwasów i zasad, ogłoszona w

  1923 roku niezależnie przez Johannesa Brønsteda, chemika duńskiego i Thomasa

  Lowry’ego, chemika angielskiego. Wg niej kwasem jest substancja, która oddaje proton

  (jest donorem protonu), natomiast zasadą substancja, która może proton przyłączyć

  (jest akceptorem protonu):

  HAH2O−−−⇀↽−−− A− + H+

  B + H+H2O−−−⇀↽−−− BH+

  Teoria ta rozszerza, w porównaniu do teorii Arrheniusa, zakres substancji, które mogą

  być kwasami, ale przede wszystkim zasadami, jak np.

  - czasteczki obojętne (NH3, H2O, CH3NH2),

  - kationy (HS – , CH3COO– , Cl – , CO 2 –3 ),

  - kationy ([Al(H2O)4(OH)2]+)

  Co ważne, w myśl tej teorii zasadami nie są wodorotlenki metali, ale pojawiający się

  w wyniku ich dysocjacji anion OH – , który jest akceptorem protonu.

  Również w 1923 roku światło dzienne ujrzała elelktronowa teoria kwasów i zasad

  autorstwa chemika amerykańskiego - Gilberta Lewisa. W myśl tej teorii kwasem jest

  akceptor pary elektronowej (czynnik elektrofilowy), natomiast zasadą jest substancja

  zdolna o oddawania par elektronowych (czynnik nukleofilowy). Rozszerza to

  43

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  spektrum związków, które można uznać za kwasy (np. o H+, Al 3+, Ag+, BF3, FeCl3)

  oraz za zasady (np. o H2O, NH3, CN– ).

  Słabe i sredniej mocy kwasy i zasady

  Eletrolity słabe w rotworach wodnych zdysocjowane są w jedynie częściowo, a

  ilościowy aspekt tego zjawiska znajduje odzwierciedlenie w szeregu parametrów.

  Jednym z nich jest stała stężeniowa reakcji dysocjacji (nazywana, odpowiednio, stałą

  kwasową lub zasadową). Dla wodnego roztworu amoniaku, który dysocjuje wg

  równania:

  NH3 + H2OKb−−⇀↽−− NH+4 + OH−

  zapisać można wyrażenie na stałą zasadową:

  Kb =[NH+4 ][OH

  −]

  [NH3]

  która odzwierciedla stan dynamicznej równowagi między formami zdysocjowaną

  i niezdysocjowaną, jaka ustala się w roztworze w wyniki trwającej równocześnie

  dysocjacji zasady i asocjacji jonów. Jeśli przyjąć, że stężenie jonów OH – w roztworze

  pochodzi wyłącznie z dysocjacji zasady (pomija się udział jonów oksoniowych z

  autodysocjacji wody), to zgodnie ze stechiometrią reakcji, stężenia powstających jonów

  są sobie równe ([NH+4 ]∼=[OH – ]). Kładąc za początkowe stężenie zasady c0 , możnawprowadzić wyrażenie na wielkość nazywaną stopniem dysocjacji:

  α =[OH−]

  c0=

  [NH+4 ]

  c0

  Stopień dysocjacji może być wyrażony bez wymiaru (j.w.) bądź w procentach. Pozwala

  na intuicyjne rozeznanie o dysocjacji zachodzącej w danym roztworze. Uwzględniając

  wyrażenie na stopień dysocjacji, można zapisać, co następuje:

  [NH+4 ] = [OH−] = αc0

  [NH3] = c0 − [NH+4 ] = c0 − αc0 = c0(1− α)

  i otrzymać alternatywne wyrażenie na stałą zasadową:

  Kb =α2c0

  (1− α)nazywane prawem rozcieńczeń Ostwalda. Gdy stopień dysocjacji jest mniejszy niż

  5% (α ≤ 0, 05), mianownik można uznać za równy jedności i zapisać równanie wuproszczonej formie:

  Kb = α2c0

  44

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  co stanowi znaczne ułatwienie podczas obliczeń. Moc kwasu nie jest miarą

  bezwzględną; zależy od warunków w jakich zachodzi dysocjacja, np. od temperatury,

  rozpuszczalnika czy stopnia rozcieńczenia. Przytoczony w przykładzie amoniak w

  roztworze wodnym jest słabą zasadą, w bezwodnym kwasie octowym jest silną

  zasadą. Analogicznie chlorowodór rozpuszczony w wodzie stanowi silny kwas, w

  bezwodnym kwasie octowym jest kwasem słabym, a w stężonym kwasie siarkowym

  działa jak zasada. Wg definicji, odczyn roztworu (inaczej pH) jest to ujemny logarytm

  o podstawie 10 ze stężenia jonów hydroniowych w roztworze:

  pH = −lg[H3O+]

  Czysta chemicznie woda ulega w nieznacznym stopniu autodysocjacji na jony wg

  równania:

  H2O + H2OKw−−⇀↽−− H3O+ + OH−

  a stała równowagi takiej reakcji (stała wody) wynosi 10−14, co odpowiada stężeniu

  jonów hydroniowych 10−7 i odczynowi pH = 7. Mówi się wówczas o odczynie

  obojętnym. Wprowadzenie do takiego układu substancji zdolnej do uwolnienia jonów

  hydroniowych bądź oksoniowych zmienia ich stężenie w roztworze i determinuje jego

  odczyn. Dla elektrolitów mocnych przyjmuje się, że stężenie jonów H3O+ (OH – ) równe

  jest - wobec stopnia dysocjacji 1 - stężeniu wyjsciowemu kwasu (zasady). Stężenie

  H3O+ (OH – ) w roztworach słabych elektrolitów wyznacza się w opraciu o znaną

  wartość stałej dysocjacji.

  Kwasy wieloprotonowe dysocjują stopniowo, np. kwas fosforowy, który jest

  trójprotonowy, dysocjuje trojstopniowo wg równań:

  H3PO4 + H2OK1−−⇀↽−− H2PO−4 + H3O+

  K1 =[H3O

  +][H2PO−4 ]

  [H3PO4]

  H2PO−4 + H2O

  K2−−⇀↽−− HPO 2−4 + H3O+

  K2 =[H3O

  +][HPO 2−4 ]

  [H2PO−4 ]

  HPO 2−4 + H2OK3−−⇀↽−− PO 3−4 + H3O+

  K3 =[H3O

  +][PO 3−4 ]

  [HPO 2−4 ]

  Skumulowana stała całkowitej dysocjacji kwasu fosforowego jest dana równaniem:

  Ka = K1 ·K2 ·K3

  45

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  Mocne kwasy i zasady - teoria Hückla-Debye’a-Onsagera

  Roztwory elektrolitów mocnych o stężeniu powyżej 0,01M nie spełniają prawa

  działania mas i wykazują odstępstwa od prawa Ostwalda. Właściwości takich

  roztwórów opisywane są zamiast stężeniami, przez tzw. aktywności (stężenia

  efektywne):

  a = f · c

  gdzie f jest współczynnikiem aktywności. Miarą oddziaływań wszystkich jonów

  obecnych w roztworze jest jego siła (moc) jonowa:

  I =1

  2

  n∑i=1

  ci · z2i

  gdzie zi to ładunek jonu i, a ci to jego stężenie. wówczas współczynnik aktywności

  danego jony wyznacza się z uwzględnieniem mocy jonowej całego roztworu

  (przyczynek od wszystkich jonów), gdy I < 0, 01 jako:

  logf = −Az2√I

  gdy I > 0, 01 jako:

  logf = − Az2√I

  A+Ba√I

  gdzie A,B to stałe zależne od rozpuszczalnika.

  Wraz ze wzrostem wartościowości jonu i siły jonowej, współczynniki aktywności

  maleją - zależność ma charakter wykładniczy. W miarę rozcieńczania rozworu

  współczynniki aktywności dążą do jedności, a aktywność zbliża się do wartości

  ciśnienia. Można zapisać dla równowagi chemicznej tzw. termodynamiczną stałą

  dysocjacji:

  K =aA · aBaAB

  Istnieją kwasy silniejsze niż stężony 100% H2SO4 i zasady silniejsze niż NaOH, których nie

  obejmuje skala kwasowości/zasadowości pH. Stosuje się do nich m.in. funkcję Hammeta, daną

  wyrażeniem:

  H0 = −log(aH3O+fBfBH+

  )

  a H0 może przyjmować wartości daleko poza tradycyjną skalą pH, również ujemne.

  Do najsilniejszych kwasów (superkwasów) należą kwas fluorosiarkowy, kwas magiczny

  46

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  (kwas fluorosiarkowy/pentafluorek antymonu 1/9), kwas triflatowy (CF3SO3H), kwas

  fluoroantymonowy czy kwas karboranowy (H(CHB11Cl11), w którym resztą kwasową jest

  trójwymiarowy klaster karboranowy). Dla przykładu superkwas fluoroantymonowy jest 2 ·1019

  razy mocniejszy od H2SO4Przykładem superzasady jest stosowany w syntezie organicznej metanolan sodu (CH3ONa),

  którego pH wynosi około 17.

  Amfotery

  Amofoterami (substancjami amfoterycznymi, amfiprotycznymi) nazywa się takie

  substancje, które w roztworach wodnych mogą zachowywać się zarówno jak kwas,

  jak i zasada. Dla związków o ogólnym wzorze X-O-H można stwierdzić w zależności

  od X:

  - gdy X jest metalem o elektroujemności między 0, 7−1, 0, to związek ma przewagęwłasności zasadowych;

  - gdy X jest niemetalem o elektroujemności między 2, 5 − 3, 0, to związek maprzewagę własności kwasowych;

  - gdy X ma elektroujemność pośrednią, między 1, 5−2, 5, to możliwa jest zarównojego dysocjacja kwasowa, jak i zasadowa, w zależności od środowiska.

  Dla przykładu można zapisać dwojakiego rodzaju dysocjację Zn(OH)2 - zasadową:

  Zn(OH)2 −−⇀↽−− [ZnOH]+ + OH−

  [ZnOH]+ −−⇀↽−− Zn 2+ + OH−

  i kwasową:

  Zn(OH)2 −−⇀↽−− HZnO−2 + H+

  HZnO−2 −−⇀↽−− ZnO 2−2 +

  Bufory

  pH buforów wyznacza się z równania Hendersona-Hasselbacha. Dla buforu

  octanowego powstałego ze zmieszania roztworu kwasu octowego CH3COOH z

  47

 • Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

  roztworem np. octanu sodu o zliżonym stężeniu, zachodzą w układzie dwie reakcje:

  dysocjacji kwasu:

  CH3COOH + H2OKa−−⇀↽−− CH3COO− + H3O+

  oraz reakcji pochodzących z dysocjacji soli anionów octanowych:

  CH3COO− + H2O

  Kb−−⇀↽−− CH3COOH + OH−

  Sprzężenie tych dwóch reakcji prowadzi do utworzenia układu kwas-zasada o

  włanościach buforujących. Rolę kwasu pełni tutaj donor protonu (kwas octowy),

  natomiast rolę sprzężonej z nim zasady (akceptor protonu) spełnia jon octanowy.

  Podstawą do wyznaczenia pH takiego buforu jest równanie dysocjacji kwasu, dla

  którego stałą równowagi (kwasową) można zapisać jako:

  Ka =[CH3COO

  −][H3O+]

  [CH3COOH]

  W układzie buforującym, w odróżnieniu od roztworu samego kwasu octowego,

  równowaga jest znacznie przesunięta. Jak wspomniano wcześniej, sól słabego kwasu

  i mocnej zasady dysocjuje w tak znacznym stopniu, że można przyjąć, iż cała

  ilość jonów octanowych w tym układzie pochodzi właśnie z soli. Z kolei stężenie

  kwasu octowego można uznać za równe wyjsciowemu stężen