of 79/79
Strona 1 z 79 SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Nazwa modułu Biochemia kliniczna Rodzaj modułu Obowiązkowy Wydział PUM Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów Analityka medyczna Specjalność - Poziom studiów jednolite magisterskie Forma studiów stacjonarne Rok studiów IV Semestr studiów 7 Liczba przypisanych punktów ECTS 7 Formy prowadzenia zajęć Wykłady (15h), seminaria (15h) i ćwiczenia (45h) Osoba odpowiedzialna za moduł Prof. Andrzej Ciechanowicz ([email protected]) Osoby prowadzące zajęcia Dr n. med. Agnieszka Bińczak-Kuleta ([email protected]), dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka ([email protected]), dr n. med. Mariusz Kaczmarczyk ([email protected]) Strona internetowa XXXX Język prowadzenia zajęć język polski Informacje szczegółowe Cele modułu Uzyskanie wiedzy, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie biochemii klinicznej Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Podstawy biochemii, chemii klinicznej i metod analiz laboratoryjnych Umiejętności Umiejętność pracy w laboratorium analitycznym z uwzględnieniem zasad bhp

Podstawy biochemii, chemii klinicznej i metod analiz ... · Formy prowadzenia zajęć Wykłady (15h), seminaria (15h) i ćwiczenia (45h ) ... Wiedzy Podstawy biochemii, ... zarządzania

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podstawy biochemii, chemii klinicznej i metod analiz ... · Formy prowadzenia zajęć Wykłady...

Strona 1 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu Biochemia kliniczna

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiw Analityka medyczna

Specjalno -

Poziom studiw jednolite magisterskie

Forma studiw stacjonarne

Rok studiw

IV

Semestr studiw 7

Liczba przypisanych punktw ECTS 7

Formy prowadzenia zaj Wykady (15h), seminaria (15h) i wiczenia (45h)

Osoba odpowiedzialna za modu Prof. Andrzej Ciechanowicz ([email protected])

Osoby prowadzce zajcia Dr n. med. Agnieszka Biczak-Kuleta ([email protected]), dr n.

med. Magdalena Ostanek-Paka ([email protected]), dr n.

med. Mariusz Kaczmarczyk ([email protected])

Strona internetowa XXXX

Jzyk prowadzenia zaj jzyk polski

Informacje szczegowe

Cele moduu Uzyskanie wiedzy, nabycie umiejtnoci i kompetencji

spoecznych w zakresie biochemii klinicznej

Wymagania wstpne w

zakresie

Wiedzy Podstawy biochemii, chemii klinicznej i metod analiz

laboratoryjnych

Umiejtnoci Umiejtno pracy w laboratorium analitycznym z

uwzgldnieniem zasad bhp

Strona 2 z 79

Kompetencji

spoecznych

Nawyk samoksztacenia i umiejtno pracy w zespole

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposb weryfikacji

efektw ksztacenia

(forma zalicze)

W01 Zna objawy i przyczyny wybranych

zaburze i zmian chorobowych oraz

metody ich oceny

K_W05 E

W02 Ma wiedz o budowie i funkcji

wglowodanw, lipidw, kwasw

nukleinowych, peptydw i biaek oraz

procesach metabolicznych na poziomie

molekularnym, komrkowym,

narzdowym i ustrojowym. Zna metody

oceny procesw biochemicznych i

przemian metabolicznych w warunkach

fizjologicznych i patologicznych

K_W06 E

W03 Zna rol bada laboratoryjnych w

rozpoznawaniu, monitorowaniu,

rokowaniu i profilaktyce zaburze

narzdowych i ukadowych oraz

kryteria doboru tych bada i zasady

wykonywania

K_W20 E

W04 Zna wskazania do poszerzenia

diagnostyki laboratoryjnej w wybranych

stanach chorobowych oraz zalecane

testy specjalistyczne

K_W21 E

W05 Zna kliniczne aspekty zaburze

metabolicznych oraz metody

laboratoryjnej oceny procesw

metabolicznych w aspekcie

mechanizmw rozwoju i przebiegu

choroby

K_W23 E

W06 Zna teoretyczne i praktyczne aspekty

prb czynnociowych i metod oznacze

biochemicznych oraz ich znaczenie dla

rozpoznawania, diagnostyki rnico-

wej, monitorowania przebiegu choroby i

oceny efektw leczenia w rnych

stanach klinicznych

K_W24 E

W07 Zna zasady interpretacji wynikw

bada laboratoryjnych w celu

rnicowania stanw fizjologicznych i

patologicznych

K_W41 E

W08 Zna zasady doboru, wykonywania i

organizacji bada przesiewowych w

profilaktyce i leczeniu

K_W46 E

Strona 3 z 79

U01 Potrafi przekazywa informacj o

wyniku bez ingerencji w kompetencje

lekarza

K_U02 E

U02 Potrafi interpretowa zakresy wartoci

referencyjnych (z uwzgldnieniem

wieku, pci, stylu ycia, wartoci

decyzyjnych) oraz ocenia dynamik

zmian parametrw laboratoryjnych

K_U08 E

U03 Potrafi oceni wyniki bada

biochemicznych w odniesieniu do

okrelonej patologii lub jednostki

chorobowej

K_U14 E

U04 Potrafi przewidzie wpyw przebiegu

choroby i okrelonego postpowania na

wyniki bada laboratoryjnych

K_U37 E

K01 Rozumie potrzeb uczenia si przez cae

ycie, potrafi inspirowa i organizowa

proces uczenia si innych osb

K_K01 E

K02 Wykazuje umiejtno i nawyk

samoksztacenia

K_K06 E

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

wic

zen

ia

klin

iczn

e

wic

zen

ia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

W01 K_W05 X X X W02 K_W06 X X X W03 K_W20 X X X W04 K_W21 X X W05 K_W23 X X X W06 K_W24 X X W07 K_W41 X X X W08 K_W46 X X U01 K_U02 X X X U02 K_U08 X X X U03 K_U14 X X X U04 K_U37 X X X K01 K_K01 X X X K02 K_K06 X X X

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol treci

ksztacenia Opis treci ksztacenia

Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK01 Zaburzenia metabolizmu biaek osocza. Biaka

ostrej fazy. Gammapatia monoklonalna.

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

Strona 4 z 79

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK02 Enzymologia kliniczna K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK03 Markery nowotworowe K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK04 Zaburzenia gospodarki wglowodanowej. Kryteria

rozpoznania i rnicowania typw cukrzycy.

Monitorowanie przebiegu klinicznego i wskaniki

kontroli metabolicznej cukrzycy. Stany

hipoglikemii

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK05 Biochemia kliniczna zaburze lipidowych. K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK06 Nowe biochemiczne czynniki ryzyka miadycy K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK07 Zaburzenia metabolizmu hemu i bilirubiny. K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK08 Zaburzenia rwnowagi kwasowo-zasadowej K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK09 Gospodarka wodno-elektrolitowa K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK10 Biochemia kliniczna nadcinienia ttniczego K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK11 Biochemia kliniczna okresu noworodkowego

wrodzone bdy metabolizmu

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

Strona 5 z 79

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK12 Biochemia kliniczna zaburze czynnoci wtroby i

zewntrzwydzielniczej czci trzustki.

Rnicowanie przyczyn hiperbilirubinemii

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK13 Biochemia kliniczna niewydolnoci nerek. K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK14 Zesp nerczycowy, rnicowanie przyczyn

biakomoczu

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

TK15 Biochemia kliniczna chorb przysadki, tarczycy i

nadnerczy

K_W05, K_W06, K_W20,

K_W21, K_W23, K_W24,

K_W41, K_W46, K_U02, K_U08,

K_U14, K_U37, K_K01, K_K06

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. Dembiska-Kie A., Naskalski J. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii

klinicznej

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie

sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Nauczyciel Student rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 75

Przygotowanie do wicze 60

Czytanie wskazanej literatury

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu 30

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta 175

Strona 6 z 79

Punkty ECTS za modu 7

Uwagi

Metody oceniania np.:

E egzamin- rozwizanie problemu

S sprawdzenie umiejtnoci praktycznych

R raport

D dyskusja wynikw

P prezentacja

Inne -

Strona 7 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu wiczenia specjalistyczne i metodologia bada

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiw Analityka medyczna

Specjalno -

Poziom studiw jednolite magisterskie

Forma studiw stacjonarne

Rok studiw

IV

Semestr studiw 8

Liczba przypisanych punktw ECTS 2

Formy prowadzenia zaj Wykady (45h)

Osoba odpowiedzialna za modu Prof. Andrzej Ciechanowicz ([email protected])

Osoby prowadzce zajcia Dr n. med. Agnieszka Biczak-Kuleta ([email protected])

Strona internetowa

Jzyk prowadzenia zaj jzyk polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Uzyskanie wiedzy, nabycie umiejtnoci i kompetencji

spoecznych niezbdnych dla studenta w przygotowaniu

pracy magisterskiej i przygotowaniu do egzaminu

dyplomowego.

Wymagania wstpne w

zakresie

Wiedzy Znajomo podstaw metodycznych metod analitycznych i

ich zastosowania w badaniach naukowych, znajomo

podstaw metod statystycznych i ich zastosowania w

badaniach naukowych

Strona 8 z 79

Umiejtnoci Umiejtno pracy w laboratorium analitycznym z

uwzgldnieniem zasad bhp

Kompetencji

spoecznych

Nawyk samoksztacenia i umiejtno pracy w zespole

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposb weryfikacji

efektw ksztacenia

(forma zalicze)

W01 Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych i analizy wynikw bada

laboratoryjnych, metody opracowania

wynikw i oceny ich wartoci

diagnostycznej

K_W40

W02 Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czuo i

swoisto diagnostyczn, wartoci

predykcyjne i wskaniki

prawdopodobiestw, zasady doboru

wartoci odcicia, itd.)

K_W42

W03 Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej

i prawa autorskiego oraz konieczno

zarzdzania zasobami wasnoci

intelektualnej

K_W47

U01 Potrafi wspdziaa w planowaniu i realizacji zada

badawczych

K_U38

U02 Potrafi formuowa i wykorzystywa wnioski z bada naukowych i wasnych

obserwacji

K_U39

U05 Potrafi przygotowa i przedstawi wybrane problemy medycyny

laboratoryjnej w formie ustnej i

pisemnej w sposb dostosowany do

przygotowania osb/grup docelowych

K_U40

K01 Potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role

K_K02

K02 Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez

siebie lub innych zadania

K_K03

K03 Wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia

K_K06

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

Strona 9 z 79

numer efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

wic

zen

ia

klin

iczn

e

wic

zen

ia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

W01 K_W40 X

W02 K_W42 X

W03 K_W47 X

U01 K_U04 X

U02 K_U06 X

U03 K_U38 X

U04 K_U39 X

U05 K_U40 X

K01 K_K02 X

K02 K_K03 X

K03 K_K06 X

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol treci

ksztacenia Opis treci ksztacenia

Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK01 Wiedza i nauka. Teoria poznania a nauka.

Podstawowe pojcia z zakresu nauki. Zasada

falsyfikowalnoci. Pojcie paradygmatu.

K_U38, K_U39, K_K03

TK02 Badania naukowe. Proces bada naukowych.

Medycyna oparta na dowodach. Schematy bada

w naukach biomedycznych.

K_U38, K_U39, K_K03

TK03 Problem naukowy. Rodzaje problemw

naukowych.

K_U38, K_U39, K_K03

TK04 Stawianie i weryfikacja hipotez. K_U38, K_U39, K_K03

TK05 Metody naukowe. K_U38, K_U39, K_K03

TK06 Dobr metod badawczych. Podzia metod

badawczych. Obserwacja. Eksperyment naukowy.

K_W40, K_W42, K_U38, K_U39,

K_K03

TK07 Etapy pracy naukowej. K_U38, K_U39, K_K03

TK08 Etapy organizacyjne projektu badawczego. K_U38, K_U39, K_K02, K_K03

TK09 Podstawowe zasada przeprowadzania prac

dowiadczalnych w naukach biomedycznych.

K_W40, K_W42, K_U38, K_U39,

K_K02, K_K03

TK10 Podstawy pisarstwa naukowego. Typy publikacji

naukowych. Podstawy redakcji pracy magisterskiej

w naukach biomedycznych.

K_U40, K_K03, K_K06

Strona 10 z 79

TK11 Informacja naukowa. K_K06, K_U38, K_K03, K_K06

TK12 Etyka prowadzenia bada w naukach

biomedycznych.

K_U38, K_U39, K_K03

TK13 Zasady dobrej praktyki naukowej. Nierzetelno w

badaniach naukowych.

K_W47, K_W40, K_W42, K_U38,

K_U39, K_K03

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. Pelc M. Elementy metodologii bada naukowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012

2. Metodologiczne podstawy bada naukowych w medycynie z elementami oglnej metodologii nauk Red. A.Jonkisz i L.Niebroj, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2010

3. Puzio A. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej. Skrypt dla studentw i doktorantw, lska Akademia Medyczna, Katowice 1994

4. Radomski D., Grzanka A. Metodologia bada naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pozna 2011

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie

sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Nauczyciel Student rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

Przygotowanie do wicze

Czytanie wskazanej literatury

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

Przygotowanie do egzaminu

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta

Punkty ECTS za modu 2

Uwagi

Metody oceniania np.:

Strona 11 z 79

E egzamin- rozwizanie problemu

S sprawdzenie umiejtnoci praktycznych

R raport

D dyskusja wynikw

P prezentacja

Inne -

Strona 12 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu DIAGNOSTYKA IZOTOPOWA

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

(WLBiML)

Kierunek studiw Analityka Medyczna

Specjalno Nie dotyczy

Poziom studiw jednolite magisterskie (S2J)

Forma studiw Stacjonarne (s )

Rok studiw

IV

Semestr studiw letni

Liczba przypisanych punktw ECTS 4

Formy prowadzenia zaj

- wykady - 15 godz.

- seminaria - 15 godz.

- wiczenia - 30 godz.

Osoba odpowiedzialna za modu dr hab. n. med. Boena Birkenfeld

Osoby prowadzce zajcia Dr n. med. Maria H. Listewnik

Strona internetowa

Jzyk prowadzenia zaj Polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Przygotowanie do korzystania z terapeutycznych i

diagnostycznych metod radioizotopowych in vitro i in vivo.

Opanowanie wiedzy na temat zastosowania izotopw

promieniotwrczych w medycynie, obrazowanie

czynnociowe, obrazowanie receptorowe, aparatura

pomiarowa i dozymetryczna promieniowania jonizujcego;

Strona 13 z 79

zdobycie oglnych wiadomoci dotyczcych

promieniotwrczoci oraz wpywu promieniowania

jonizujcego na organizm, zastosowanie radionuklidw w

badaniach molekularnych, terapii genowej. Zasady ochrony

radiologicznej pacjenta i personelu

Wymagania

wstpne w

zakresie

Wiedzy podstawy biofizyki

podstawy anatomii i fizjologii czowieka

podstawy chorb tarczycy

podstawy onkologii

Umiejtnoci

obsuga sprztu diagnostycznego

podstawowa znajomo obsugi komputera

Kompetencji

spoecznych

nawyk samoksztacenia

praca w zespole

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer

efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie

do)

EKK

Sposb

weryfikacji

efektw

ksztacenia

(forma zalicze)

K_W01 zna prawidow budow i funkcj komrek, tkanek, narzdw i ukadw organizmu ludzkiego oraz rozumie wspzalenoci ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby

M2_W02 M2_W01

Zaliczenie w formie testowej

K_W03 rozumie funkcjonowanie ukadu krenia,

oddechowego, pokarmowego, krwiononego,

moczowego, odpornociowego i nerwowego

oraz powstawanie i znaczenie pynw

ustrojowych, wydzielin i wydalin

M2_W02 Zaliczenie w formie testowej

K_W016 Rozumie zasady funkcjonowania aparatury

stosowanej w

M2_W07

Zaliczenie w formie testowej

K_W18 rozumie zwizek midzy nieprawidowociami morfologicznymi a funkcj zmienionych narzdw i ukadw, objawami klinicznymi i strategi diagnostyczn

M2_W03

M2_W02

Zaliczenie w formie testowej

K_W41 zna zasady interpretacji wynikw bada laboratoryjnych w celu rnicowania stanw fizjologicznych i patologicznych

M2_W03 Zaliczenie w formie testowej

Strona 14 z 79

K_W42

zna elementy diagnostycznej charakterystyki

badania (czuo i swoisto diagnostyczn,

wartoci predykcyjne i wskaniki

prawdopodobiestw, zasady doboru wartoci

odcicia, itd.)

M2_W03 Zaliczenie w formie testowej

K_U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez

ingerencji w kompetencje lekarza

M2_U01 Zaliczenie w formie testowej

K_U06 umie dobra optymalne metody analityczne i oceni wiarygodno wynikw tych analiz

M2_U05 M2_U06 M2_U07 M2_U08

Zaliczenie w formie testowej

K_U09 umie okreli przydatno diagnostyczn badania laboratoryjnego

M2_U05 M2_U06 M2_U08

Zaliczenie w formie testowej

K_U37 potrafi przewidzie wpyw przebiegu choroby i okrelonego postpowania na wyniki bada laboratoryjnych

M2_U03 Zaliczenie w formie testowej

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer

efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

w

icze

nia

w

icze

nia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

K_W01

zna prawidow budow i funkcj komrek, tkanek, narzdw i ukadw organizmu ludzkiego oraz rozumie wspzalenoci ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby

X X

K_W03 rozumie funkcjonowanie ukadu

krenia, oddechowego, pokarmowego,

krwiononego, moczowego,

odpornociowego i nerwowego oraz

powstawanie i znaczenie pynw

ustrojowych, wydzielin i wydalin

X X

K_W16 Rozumie zasady funkcjonowania

aparatury stosowanej w medycynie X X X

K_W18

rozumie zwizek midzy nieprawidowociami morfologicznymi a funkcj zmienionych narzdw i ukadw, objawami klinicznymi i strategi diagnostyczn

X X X

K_W41

zna zasady interpretacji wynikw bada laboratoryjnych w celu rnicowania stanw fizjologicznych i patologicznych X X

Strona 15 z 79

K_W42

zna elementy diagnostycznej

charakterystyki badania (czuo i

swoisto diagnostyczn, wartoci

predykcyjne i wskaniki

prawdopodobiestw, zasady doboru

wartoci odcicia, itd.)

X X

K_U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku

bez ingerencji w kompetencje lekarza X

K_U06 umie dobra optymalne metody analityczne i oceni wiarygodno wynikw tych analiz X

K_U09 umie okreli przydatno diagnostyczn badania laboratoryjnego

X X

K_U37 potrafi przewidzie wpyw przebiegu choroby i okrelonego postpowania na wyniki bada laboratoryjnych

X X

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol

treci

ksztacenia

Opis treci ksztacenia Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK;01 Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej

K_W16

TK;02 Medyczne urzdzenia techniki jdrowej

K_U09

TK...03 Podstawy radiofarmacji

K_W18

TK;04

Diagnostyka radioizotopowa in vivo i in vitro,

obrazowanie czynnociowe, molekularne,

morfologiczne

K_U09

K_U37

TK;05 Ochrona radiologiczna personelu i pacjentw K_U37

TK;06 Znakowanie radiofarmaceutkw i kontrola jakoci. K_W01

TK;07 Instrumentarium w diagnostyce radioizotopowej

K_W16

K_W42

K_U06

TK;08 Diagnostyka radioizotopowa in vitro RIA i IRMA

K_W41

K_W42

K_U02

Strona 16 z 79

K_U06

K_U09

K_U37

TK;09 Diagnostyka chorb tarczycy

K_W01

K_W41

K_U02

K_U37

TK;10 Terapia chorb tarczycy K_W01

K_W41

TK;11

Metody radioizotopowe w diagnostyce

onkologicznej

K_W18

K_W41

TK;12 Analiza obrazw scyntygraficznych

K_W03

K_W41

TK;13 Diagnostyka radioizotopowa narzdw i ukadw

K_W03

K_W41

K_U37

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. S. Nowak, K. Rudzki, E. Pitka, E. Czech Zarys medycyny nuklearnej

2. L. Krlicki Medycyna nuklearna

3. James H. Thrall, Harvey A. Ziessman Nuclear medicine

4.

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie sprawozdania,

itp.)

Obcienie studenta [h]

N S rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60

Przygotowanie do wicze 40

Czytanie wskazanej literatury 10

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

Przygotowanie do egzaminu 10

Inne

Strona 17 z 79

Sumaryczne obcienie prac studenta 120

Punkty ECTS za modu

Uwagi

Strona 18 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu Etyka zawodowa

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

(WLBiML)

Kierunek studiw Analityka medyczna (KAM)

Specjalno -

Poziom studiw jednolite magisterskie (S2J)

Forma studiw Stacjonarne (s )

Rok studiw

IV

Semestr studiw Zimowy I

Liczba przypisanych punktw ECTS 1

Formy prowadzenia zaj Seminaria- 15 godzin

Osoba odpowiedzialna za modu dr hab. n. med. Aleksandra Kadna- [email protected]

Osoby prowadzce zajcia

dr hab. n. med. Aleksandra Kadna- [email protected]

dr n. med. Joanna Nieznanowska- [email protected]

dr n. med. Jakub Gsiorowski- [email protected]

Strona internetowa

Jzyk prowadzenia zaj Polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Etyka zawodowa ma na celu wpajanie zasad etycznego i

moralnego postpowania w trakcie wykonywania zawodu

diagnosty laboratoryjnego

Strona 19 z 79

Wymagania

wstpne w

zakresie

Wiedzy Posiada znajomo norm prawnych i etycznych wynikajcych z

pracy diagnosty

Umiejtnoci Zachowuje normy prawne i etyczne przy wykonywaniu analiz

diagnostycznych

Kompetencji

spoecznych Posiada nawyk samoksztacenia i pracy w zespole

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer

efektu

ksztac

enia

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie

do)

EKK

Sposb

weryfikacji

efektw

ksztacenia

(forma zalicze)

W01

zna podstawowe pojcia i mechanizmy psychospoeczne zwizane

ze zdrowiem i jego ochron, w zakresie niezbdnym dla medycyny

laboratoryjnej

K_W14 ocenianie cige

na seminariach

W02

zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i

etyczne uwarunkowania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej oraz

wymagania dotyczce organizacji medycznego laboratorium

diagnostycznego na rnych szczeblach ochrony zdrowia

K_W17 ocenianie cige

na seminariach

W03

zna podstawowe problemy przed-laboraloryjnej i po-laboratoryjnej

fazy wykonywania bada (w tym: czynniki pozaanalityczne

wpywajce na wiarygodno wynikw bada laboratoryjnych,

wsppraca z personelem medycznym, potrzeby zleceniodawcy)

K_W19 ocenianie cige

na seminariach

W04

zna rodzaje i charakterystyk materiau biologicznego, zasady i

metodyk pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania

do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, wpyw czynnikw

interferujcych, dobr antykoagulantw, utrwalaczy i pod

transportowych, temperatury)

K_W22 ocenianie cige

na seminariach

W05 zna zasady wykonywania bada laboratoryjnych w miejscu opieki

nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroli K_W45

ocenianie cige

na seminariach

W06 Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony

wasnoci przemysowej i prawa autorskiego oraz konieczno

zarzdzania zasobami wasnoci intelektualnej

K_W47 ocenianie cige

na seminariach

Strona 20 z 79

U01

potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw czynnikw

przedlaboratoryjnych na jako wyniku (w tym, konieczno

powtrzenia badania)

K_U01 ocenianie cige

na seminariach

U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji w

kompetencje lekarza K_U02

ocenianie cige

na seminariach

U03 potrafi przeszkoli pacjenta przed pobraniem materiau do bada

K_U03

ocenianie cige

na seminariach

U04

potrafi skutecznie komunikowa si ze wsppracownikami, innymi

pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wynikw

K_U04 ocenianie cige

na seminariach

U05

potrafi proponowa profile, schematy i algorytmy postpowania

diagnostycznego w rnych stanach klinicznych, zgodne z zasadami

etyki zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i

medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych

K_U29 ocenianie cige

na seminariach

U06 potrafi wspdziaa w planowaniu i realizacji zada badawczych

K_U38

ocenianie cige

na seminariach

U07

potrafi przygotowa i przedstawi wybrane problemy medycyny

laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej w sposb dostosowany do

przygotowania osb/grup docelowych

K_U40

Zaliczenie:

Kolokwium

pisemne

K01

rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi inspirowa i

organizowa proces uczenia si innych osb

K_K01

K02 potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role

K_K02

K03 potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego

przez siebie lub innych zadania

K_K03

K04 prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z

wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego

K_K04

K05 potrafi dba o bezpieczestwo wasne, otoczenia i

wsppracownikw

K_K05

K06 wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia

K_K06

Strona 21 z 79

K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty

laboratoryjnego

K_K07

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer

efektu

ksztac

enia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

wic

zen

ia

klin

iczn

e

wic

zen

ia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

W01

zna podstawowe pojcia i mechanizmy psychospoeczne

zwizane ze zdrowiem i jego ochron, w zakresie

niezbdnym dla medycyny laboratoryjnej

x

W02

zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne,

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynnoci

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczce

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na

rnych szczeblach ochrony zdrowia

x

W03

zna podstawowe problemy przed-laboraloryjnej i po-

laboratoryjnej fazy wykonywania bada (w tym: czynniki

pozaanalityczne wpywajce na wiarygodno wynikw bada

laboratoryjnych, wsppraca z personelem medycznym,

potrzeby zleceniodawcy)

x

W04

zna rodzaje i charakterystyk materiau biologicznego, zasady

i metodyk pobierania, transportu, przechowywania i

przygotowania do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania,

wpyw czynnikw interferujcych, dobr antykoagulantw,

utrwalaczy i pod transportowych, temperatury)

x

W05 zna zasady wykonywania bada laboratoryjnych w miejscu

opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroli x

W06

Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu

ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego oraz

konieczno zarzdzania zasobami wasnoci intelektualnej

x

Strona 22 z 79

U01

potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw

czynnikw przedlaboratoryjnych na jako wyniku (w tym,

konieczno powtrzenia badania)

x

U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji w

kompetencje lekarza x

U03 potrafi przeszkoli pacjenta przed pobraniem materiau do

bada

x

U04

potrafi skutecznie komunikowa si ze wsppracownikami,

innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wynikw

x

U05

potrafi proponowa profile, schematy i algorytmy

postpowania diagnostycznego w rnych stanach

klinicznych, zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami

dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej

opartej na dowodach naukowych

x

U06 potrafi wspdziaa w planowaniu i realizacji zada

badawczych

x

U07

potrafi przygotowa i przedstawi wybrane problemy

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej w sposb

dostosowany do przygotowania osb/grup docelowych

x

K01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi

inspirowa i organizowa proces uczenia si innych osb

x

K02 potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role

x

K03 potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji

okrelonego przez siebie lub innych zadania

x

K04 prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z

wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego

x

K05 potrafi dba o bezpieczestwo wasne, otoczenia i

wsppracownikw

x

K06 wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia

x

K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty

laboratoryjnego

x

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Strona 23 z 79

Symbol

treci

ksztac

enia

Opis treci ksztacenia Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK.01 Podstawowe pojcia etyki oglnej i zawodowej.

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.02 Prawne funkcjonowanie zawodw medycznych w Polsce

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.03 Odpowiedzialno zawodowa diagnosty laboratoryjnego

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.04

Poszanowanie godnoci i prawa pacjenta przy pobieraniu

materiau biologicznego

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.05

Zasady i przepisy prawne przy pobieraniu materiau

biologicznego, transporcie, przechowywaniu i przygotowaniu

do analizy

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

Strona 24 z 79

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.06

Etyczne aspekty relacji diagnosta laboratoryjny- pacjent ze

szczeglnym uwzgldnieniem wagi empatycznego podejcia

do pacjentw

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.07

Czynniki poza analityczne wpywajce na wiarygodno

wynikw bada laboratoryjnych

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

TK.08

Etyczne problemy i dylematy wspczesnej diagnostyki

laboratoryjnej

WO1, WO2, WO3, WO4 WO5,

WO6,

U01, U02, U03, U04, U05,

U06, U07,

K01, K02, K03, K04, K05, K06,

K07

Pimiennictwo i pomoce naukowe

5. Europejska konwencja o ochronie praw czowieka i godnoci ludzkiej wobec zastosowa biologii i medycyny (Rada Europy, Oviedo, kwiecie 1997r)

6. Howka J.: Etyka w dziaaniu.Prszyski i S-ka, Warszawa 2001

7. Karkowska D.:Prawa pacjenta. Dom Wydawniczy ABC,Warszawa, 2001

8. Kotarbiski T.: Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk spoecznych,Wrocaw, 1970

9. ukw P.: Granice zgody:autonomia zasad i dobro pacjenta.Scholar, Warszawa 2005

10. Mac Intre A.:Krtka historia etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,2012

11. Medycyna a prawa czowieka.:Wydanie sejmowe, Warszawa,1996

12. Nesterowicz A.: Prawo medyczne. Wyd.Dom Organizatora,Toru 2004

13. Singer Peter.: Etyka praktyczna. Przek. z ang.A.Sagan, W-wa 2003

14. Vardy P.,Grosch P.:Etyka.Zyski i sp. Pozna, 1995

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta Obcienie studenta [h]

Strona 25 z 79

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie sprawozdania,

itp.) N S rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15

Przygotowanie do wicze

Czytanie wskazanej literatury

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

Przygotowanie do egzaminu 5

Inne 10

Sumaryczne obcienie prac studenta 30

Punkty ECTS za modu

Uwagi

Strona 26 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ

Rodzaj moduu obieralny

Wydzia PUM Wydziau Lekarsko Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiw Analityka Medyczna

Specjalno -

Poziom studiw Jednolite magisterskie

Forma studiw stacjonarne

Rok studiw

IV

Semestr studiw zimowy

Liczba przypisanych punktw ECTS 1,0

Formy prowadzenia zaj Wykady

16 godzin

Osoba odpowiedzialna za modu dr hab. n. med. Beata Karakiewicz prof. PUM

[email protected]

Osoby prowadzce zajcia mgr Mariusz Kowalczyk, ZZP, [email protected]

Strona internetowa www.pum.edu.pl

Jzyk prowadzenia zaj jzyk polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Poznanie przepisw prawa cywilnego (dzia zobowizania,

rzeczowe i spadki) oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Analiza i interpretacja aktw prawnych dotyczcych prawa

ochrony wasnoci intelektualnej.

Wymagania

wstpne w zakresie

Wiedzy Podstawowa znajomo przepisw prawa cywilnego i

autorskiego.

Strona 27 z 79

Umiejtnoci Lokalizacja przepisw prawa cywilnego i autorskiego,

interpretacja i rozumienie przepisw prawa, wiadomo

obowizkw i odpowiedzialnoci kadej ze stron.

Kompetencji

spoecznych

Rozumienie i przestrzeganie prawa. Dziaanie zgodne z

przepisami prawa cywilnego i prawa autorskiego.

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposb weryfikacji efektw

ksztacenia

(forma zalicze)

O_W01

Wykazuje znajomo podstawowej

terminologii, kluczowych poj i praw

obowizujcych w naukach przyrodniczych i

medycynie.

K_W01 D

O_W02

Posiada podstawow wiedz dotyczc

podstaw prawnych niezbdnych do

wykonywania zawodu biotechnologa,

regulacji midzynarodowych okrelajcych

prawa czowieka i orzecznictwa z zakresu

prawa medycznego a take zna i rozumie

podstawowe pojcia i zasady z zakresu

ochrony wasnoci przemysowej i prawa

autorskiego.

K_W21 D

O_U01 Wykazuje umiejtno praktycznego

rozwizywania konkretnych przypadkw

prawnych.

K_U24 D

O_K01 Rozumie zasady etycznego postpowania zarwno w yciu, jak i w pracy zawodowej.

K_K04 D

O_K02

Wykazuje kreatywn postaw w pracy

zawodowej oraz podejmuje prby rozwizania

najczstszych problemw zwizanych z

wykonywaniem zawodu biotechnologa.

K_K05 D

O_K03 Przeprowadza obiektywn autoocen wasnej pracy.

K_K06 D

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy

modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w

. lab

ora

t.

w

.

pro

jekt

ow

e

w

icze

nia

klin

iczn

e

w

icze

nia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

Bez

nau

czyc

iela

O_W01 Wykazuje znajomo podstawowej

terminologii, kluczowych poj i praw

obowizujcych w naukach

przyrodniczych i medycynie.

X

Strona 28 z 79

O_W02

Posiada podstawow wiedz dotyczc

podstaw prawnych niezbdnych do

wykonywania zawodu biotechnologa,

regulacji midzynarodowych

okrelajcych prawa czowieka i

orzecznictwa z zakresu prawa

medycznego a take zna i rozumie

podstawowe pojcia i zasady z zakresu

X

O_U01 Wykazuje umiejtno praktycznego

rozwizywania konkretnych

przypadkw prawnych.

X X

O_K01 Rozumie zasady etycznego postpowania zarwno w yciu, jak i w

pracy zawodowej.

X

O_K02 Wykazuje kreatywn postaw w pracy

zawodowej oraz podejmuje prby

rozwizania najczstszych problemw

zwizanych z wykonywaniem zawodu

biotechnologa.

X X

O_K03 Przeprowadza obiektywn autoocen wasnej pracy.

X

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol treci

ksztacenia Opis treci ksztacenia

Odniesienie do efektw ksztacenia dla

moduu

TK01

Podstawy zagadnie prawnych. System prawa. Gazie prawa.

Wykadnia prawa - wnioskowania prawnicze. Prawa czowieka:

prawa osobiste, wolnoci i prawa ekonomiczne, socjalne i

kulturalne, prawa i wolnoci polityczne.

M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W09,

M1_W10, M1_W11

TK02 Dzieo literackie, artystyczne i naukowe. M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W09,

M1_W10, M1_W11

TK03 Interpretacje artystw, interpretatorw i wykona artystw /wykonawcw oraz fonogramy.

M1_K02, M1_K03, M1_K06, M1_U06, M1_U07,

M1_U09, M1_U12

TK04 Wynalazki we wszystkich dziedzinach dziaalnoci ludzkiej. M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W09,

M1_W10, M1_W11

TK05 Odkrycia naukowe, wzory przemysowe, znaki towarowe i usugowe.

M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W09,

M1_W10, M1_W11

TK06 Nazwy i oznaczenia handlowe. M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W09,

M1_W10, M1_W11, M1_U06, M1_U07, M1_U09,

M1_U12

TK07 Ochrona przed nieuczciw konkurencj. M1_U06, M1_U07, M1_U09, M1_U12

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. Anna K. Rutkowska-Brdulak Wasno intelektualna

2. Ustawa o prawi autorskim i prawach pokrewnych

3. Ustawa o ochronie baz danych

4. Ustawa - prawo wasnoci przemysowej

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta Obcienie studenta [h]

Strona 29 z 79

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie

sprawozdania, itp.) Nauczyciel Student rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 16 16 16

Przygotowanie do wicze

Czytanie wskazanej literatury 8 6 7

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie

projektu

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 2 4 3

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta 26 26 26

Punkty ECTS za modu 1,0

Uwagi

Metody oceniania np.:

E egzamin- rozwizanie problemu

S sprawdzenie umiejtnoci praktycznych

R raport

D dyskusja wynikw

P prezentacja

Inne -

Strona 30 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu FARMAKOLOGIA

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

(WLBiML)

Kierunek studiw Analityka medyczna (KAM)

Specjalno Nie dotyczy

Poziom studiw jednolite magisterskie (S2J)

Forma studiw Stacjonarne (s )

Rok studiw

IV

Semestr studiw Semestr 8 (letni)

Liczba przypisanych punktw ECTS 5

Formy prowadzenia zaj Wykady 15 godzin

wiczenia 30 godzin

Osoba odpowiedzialna za modu

Prof. dr hab. Marek Drodzik

Katedra Farmakologii PUM

[email protected]

Osoby prowadzce zajcia Dr n. med. Stefania Juwiak

Strona internetowa www.farmakol.pum.edu. pl

jzyk prowadzenia zaj polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Zapoznanie z podstawowymi pojciami farmakologii oglnej,

farmakodynamiki, farmakokinetyki, zasadami podawania

okrelonych postaci lekw w rnych stanach chorobowych.

Przedstawienie sposobw bezpiecznego stosowania lekw, rnic

pomidzy farmakoterapi i profilaktyk (suplementy diety,

Strona 31 z 79

ywno funkcjonalna) oraz powika spowodowanych

interakcjami lekw i innych ksenobiotykw, polipragmazj i

lekomani.

Przedstawienie dziaa niepodanych lekw oraz wpywu lekw

na wyniki bada laboratoryjnych.

Wymagania

wstpne w

zakresie

Wiedzy Ma wiedz z zakresu anatomii prawidowej, budowy i funkcji

tkanek, narzdw i ukadw. Zna podstawy chemii, biochemii.

Rozumie podstawowe procesy zachodzce w organizmie

czowieka zdrowego i wpyw czynnikw zewntrznych

(odywianie, zanieczyszczenia rodowiska) oraz wewntrznych

(faz rozwoju osobniczego, procesw chorobowych) na stan

zdrowia czowieka.

Umiejtnoci Potrafi logicznie dobiera rda informacji w celu znalezienia

rozwiza problemw ich interpretacji.

Kompetencji

spoecznych

Umie pracowa indywidualinie i w zespole. Ma wyksztacony

nawyk samoksztacenia.

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer

efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie

do)

EKK

Sposb

weryfikacji

efektw

ksztacenia

(forma zalicze)

W01 zna i rozumie pojcia farmakodynamiki i farmakokinetyki w odniesieniu do grup lekw i gwnych przedstawicieli

K_W09 Egzamin

testowy (ET)

W02

zna podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania lekw, dziaania niepodane i rol bada laboratoryjnych w prowadzeniu i monitorowaniu leczenia okrelonymi lekami

K_W20 ET

W03 zna i rozumie zasady leczenia najwaniejszych chorb wywoanych przez bakterie, grzyby i wirusy, pasoyty

K_W30 ET

W04

zna i rozumie molekularne podoe polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz zaleno mechanizmw dziaania i biotransformacji lekw z bezpieczestwem i skutecznoci terapii

K_W34 ET

W05 zna metody analizy toksykologicznej lekw oraz ich wpyw na wyniki bada laboratoryjnych

K_W39 ET

U01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw czynnikw przedlaboratoryjnych na jako wyniku (w tym, konieczno powtrzenia badania)

K_U01

Strona 32 z 79

U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji w kompetencje lekarza

K_U02

U03 potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki monitorowania stenia lekw w materiale biologicznym

K_U27

K01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi inspirowa i organizowa proces uczenia si innych osb

K_K01

K02 wykazuje umiejtno i nawyk smoksztacenia K_K06

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer

efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

w

icze

nia

w

icze

nia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

W01 zna i rozumie pojcia farmakodynamiki i farmakokinetyki w odniesieniu do grup lekw i gwnych przedstawicieli

X X

W02

zna podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania lekw, dziaania niepodane i rol bada laboratoryjnych w prowadzeniu i monitorowaniu leczenia okrelonymi lekami

X X

W03 zna i rozumie zasady leczenia najwaniejszych chorb wywoanych przez bakterie, grzyby i wirusy, pasoyty, konieczno stosowania aseptyki

X X

W04

zna i rozumie molekularne podoe polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz wpyw mechanizmw dziaania i biotransformacji lekw na bezpieczestwo i skuteczno terapii

X X

W05 zna metody analizy toksykologicznej lekw oraz wpyw lekw na wyniki bada laboratoryjnych

X X

U01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw czynnikw przedlaboratoryjnych na jako wyniku (w tym, konieczno powtrzenia badania)

X

U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji w kompetencje lekarza

X

U03 potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki monitorowania stenia lekw w materiale biologicznym

X

K01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi inspirowa i organizowa proces uczenia si innych osb

Strona 33 z 79

K02 wykazuje umiejtno i nawyk smoksztacenia

Opis treci ksztacenia Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK_01 Podstawowe pojcia farmakodynamiki i farmakokinetyki, nazewnictwo grup lekw.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_02 rda informacji o lekach, postacie, zasady, drogi stosowania lekw, moliwoci dostpu do lekw, zasady przechowywania.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_03

Chemioterapeutyki stosowane w profilaktyce i terapii zakae bakteryjnych i grzybiczych, wirusowych, pasoytniczych mechanizmy dziaania, spektrum mikrobiologiczne, zasady stosowania i dziaania niepodane.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_04

Leki przeciwblowe stosowane miejscowo i oglnie: rodki miejscowo znieczulajce, nienarkotyczne i narkotyczne leki przeciwblowe rnice w dziaaniu, dostpnoci do lekw, bezpieczestwie stosowania. Zjawisko lekomanii, uzalenienia opioidowe i kokainowe, profilaktyka oraz zasady leczenia.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_05 Leki stosowane w chorobach ukadu sercowo-naczyniowego i krwi.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_06 Leki stosowane w wybranych chorobach przewodu pokarmowego.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_07 Leki stosowane w chorobach gruczow dokrewnych -przysadki, tarczycy, nadnerczy, trzustki, gonad. Rola suplementw diety i ywnoci funkcjonalnej w ywieniu.

W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_08 Leki stosowane w profilaktyce i terapii alergii. W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_09 Leki psychotropowe. W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_10 Leki immunosupresyjne i cytostatyczne. W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

TK_11 Wpyw lekw na wyniki bada laboratoryjnych W01, W02, W03,W04, W05,

U01, U02, U03, K01, K02

Strona 34 z 79

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. Farmakologia: pod red. G. Rataj-Cynka, Wydawnictwo Czelaj 2002

2. Kompendium farmakologii: E. Mutschlera wydanie polskie pod red. W. Buczko, MedPharm Polska

2007

3. Farmakologia po prostu: Ryszard Korbut, wydanie II popprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagielloskiego, Krakw 2009

Pimiennictwo uzupeniajce:

Artykuy z biecych czasopism medycznych i popularnonaukowych.

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie sprawozdania,

itp.)

Obcienie studenta [h]

N S rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 45

Przygotowanie do wicze 30

Czytanie wskazanej literatury 30

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

Przygotowanie do egzaminu 20

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta 125

Punkty ECTS za modu 5

Uwagi

Strona 35 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu GENETYKA MEDYCZNA

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiw Analityka Medyczna

Specjalno -

Poziom studiw Jednolite magisterskie

Forma studiw stacjonarne

Rok studiw

IV

Semestr studiw zimowy

Liczba przypisanych punktw ECTS 4

Formy prowadzenia zaj Wykady-15h, wiczenia-45h,

Osoba odpowiedzialna za modu Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiski

Osoby prowadzce zajcia dr n. przyr .Elbieta Kowalska, ZGiP PUM, tel. 914661821

dr n. med. Tomasz Huzarski

Strona internetowa www.pum.edu.pl

Jzyk prowadzenia zaj polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Zaznajomienie si z objawami najczstszych chorb

uwarunkowanych genetycznie. Opanowanie gwnych

technik cytogenetycznych i molekularnych, opanowanie

zasad postpowania w chorobach nowotworowych

uwarunkowanych genetycznie. Opanowanie zasad

postpowania w diagnostyce prenatalnej.

Strona 36 z 79

Wymagania wstpne w

zakresie

Wiedzy Znajomo podstawowych poj, zasad i technik

nowoczesnej genetyki medycznej, metod molekularno-

cytogenetycznych oraz zastosowanie praktyczne w

zapobieganiu chorobom genetycznym, w tym

nowotworowym. Znajomo mechanizmw

dziedziczenia, zdrowia i chorb jako skadowe w etiologii

chorb czowieka. Znajomo podstawowych technik

diagnostyki prenatalnej badania zarodka i podu

Umiejtnoci Umie przeprowadzi wywiad rodowodowy z pacjentem

obcionym i z predyspozycjami do chorb

uwarunkowanych genetycznie. Umie zaoy hodowle

komrkowe, tkankowe, hodowle limfocytw i

przygotowa kariotypy do oceny metodami klasycznymi i

molekularnymi oraz je opisa. Umie wykona

podstawowe techniki laboratoryjne dla potrzeb

diagnostyki prenatalnej.

Kompetencji

spoecznych

Nawyk samoksztacenia, praca w grupie.

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

Strona 37 z 79

numer

efektu

ksztacen

ia

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie

do)

EKK

Sposb weryfikacji

efektw ksztacenia

(forma zalicze)

W01 zna prawidow budow i funkcj komrek, tkanek, narzdw i ukadw

organizmu ludzkiego oraz rozumie wspzalenoci ich budowy i funkcji w

warunkach zdrowia i choroby K_W01

W02 ma podstawow wiedz na temat rozwoju organizmu ludzkiego, homeostazy

ustrojowej i jej regulacji, procesw reprodukcji, starzenia si i mierci K_W02

W03 zna objawy i przyczyny wybranych zaburze i zmian chorobowych oraz

metody ich oceny K_W05

W04 ma wiedz na temat struktury i funkcji genw czowieka, mechanizmw

dziedziczenia i zaburze genetycznych K_W07

W05 rozumie fizyczne podstawy procesw biologicznych oraz metod pomiarowych

stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej K_W08

W06 zna podstawowe pojcia i mechanizmy psychospoeczne zwizane ze

zdrowiem i jego ochron, w zakresie niezbdnym dla medycyny laboratoryjnej K_W14

W07

zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne

uwarunkowania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania

dotyczce organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na rnych

szczeblach ochrony zdrowia

K_W17

W08

zna podstawowe problemy przed-laboraloryjnej i po-laboratoryjnej fazy

wykonywania bada (w tym: czynniki pozaanalityczne wpywajce na

wiarygodno wynikw bada laboratoryjnych, wsppraca z personelem

medycznym, potrzeby zleceniodawcy)

K_W19

W09 zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych

stanach chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne K_W21

W10

zna rodzaje i charakterystyk materiau biologicznego, zasady i metodyk

pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania do analizy (w tym:

miejsce i czas pobrania, wpyw czynnikw interferujcych, dobr

antykoagulantw, utrwalaczy i pod transportowych, temperatury)

K_W22

W11

zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w tym: techniki

przygotowania i barwienia preparatw) oraz automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i rnicowania

chorb nowotworowych i nienowotworowych

K_W28

W12 zna patogenez, patomechanizm, epidemiologi, gwne objawy kliniczne,

metody diagnostyki i zasady leczenia najwaniejszych chorb wywoanych

przez bakterie, grzyby i wirusy

K_W30

W13 rozumie molekularne podoe polimorfizmu genetycznego i metody jego

badania oraz zwizek z zachorowalnoci i efektywnoci leczenia K_W34

W14 zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii molekularnej i ich

zastosowanie w diagnostyce chorb nie-infekcyjnych i infekcyjnych K_W35

Strona 38 z 79

W15 zna zasady komputeryzacji laboratorium i dziaania laboratoryjnego systemu

informatycznego K_W44

U 01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw czynnikw przedlaboratoryjnych na jako wyniku (w tym, konieczno powtrzenia badania)

K_U01

U 02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji w kompetencje lekarza

K_U02

U 03 potrafi przeszkoli pacjenta przed pobraniem materiau do bada

K_U03

U 04 potrafi skutecznie komunikowa si ze wsppracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wynikw

K_U04

U 05 potrafi pobiera materia do bada, oceni jego przydatno, przechowywa i przygotowywa do analizy

K_U05

U 06 umie dobra optymalne metody analityczne i oceni wiarygodno wynikw tych analiz

K_U06

U 07 potrafi stosowa instrumentalne metody analityczne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej

K_U07

U 08 umie okreli przydatno diagnostyczn badania laboratoryjnego K_U09

U 09 potrafi posugiwa si mikroskopem optycznym oraz technikami histologicznymi i patomorfotogicznymi w celu opisu cech morfologicznych

tkanek i komrek (prawidowych i patologicznie zmienionych)

K_U12

U 10 potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki bada cytogenetycznych i molekularnych (w tym: analiza kariotypu, genw i czynnikw infekcyjnych)

oraz profesjonalnie opracowa i interpretowa wyniki tych analiz

K_U24

U 11 potrafi proponowa profile, schematy i algorytmy postpowania diagnostycznego w rnych stanach klinicznych, zgodne z zasadami etyki

zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej

opartej na dowodach naukowych

K_U29

U 12 potrafi oceni spjno zbiorczych wynikw bada z zakresu medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do okrelonej patologii lub jednostki chorobowej

K_U31

U 13 ma umiejtnoci jzykowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu

Ksztacenia Jzykowego

K_U41

K 01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi inspirowa i organizowa proces uczenia si innych osb

K_K01

K 02 potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role

K_K02

K 03 potrafi dba o bezpieczestwo wasne, otoczenia i wsppracownikw

K_K05

K 04 wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia

K_K06

K 05 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

K_K07

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

Symbol moduu lub Forma zaj dydaktycznych

Strona 39 z 79

numer

efektu

ksztace

nia

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

w

icze

nia

w

icze

nia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

W01 zna prawidow budow i funkcj komrek, X X W02 ma podstawow wiedz na temat rozwoju X X W03 zna objawy i przyczyny wybranych zaburze i X X W04 ma wiedz na temat struktury i funkcji genw X X W05 rozumie fizyczne podstawy procesw X X W06 zna podstawowe pojcia i mechanizmy X W07 zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, X X W08 zna podstawowe problemy przed-laboraloryjnej i X W09 zna wskazania do poszerzenia diagnostyki X X W10 zna rodzaje i charakterystyk materiau X W11 zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej X W12 zna patogenez, patomechanizm, epidemiologi, X X W13 rozumie molekularne podoe polimorfizmu X X W14 zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki X W15 zna zasady komputeryzacji laboratorium i X

U 01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy X U 02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez X U 03 potrafi przeszkoli pacjenta przed X U 04 potrafi skutecznie komunikowa si ze X U 05 potrafi pobiera materia do bada, oceni X U 06 umie dobra optymalne metody analityczne i X U 07 potrafi stosowa instrumentalne metody X U 08 umie okreli przydatno diagnostyczn badania X U 09 potrafi posugiwa si mikroskopem optycznym X U 10 potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki bada X U 11 potrafi proponowa profile, schematy i algorytmy X U 12 potrafi oceni spjno zbiorczych wynikw X X U 13 ma umiejtnoci jzykowe w zakresie X X

K 01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae K 02 potrafi pracowa w grupie, K 03 potrafi dba o bezpieczestwo wasne, K 04 wykazuje K 05 jest

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol

treci

ksztacen

ia

Opis treci ksztacenia Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

TK 01 Diagnostyka zaburze chromosomowych

W03, W04, W08, W09, W10,

W11, W13, U 05, U 06, U 07, U 09, K 01, K 02, K 03,

TK 02 Choroby zwizane z nieprawidowociami chromosomw

W01, W03, W04, W09, W13,

W14,

TK 03 Poradnictwo genetyczne chorb chromosomowych W03, W04, U 13,

TK 04 Postpowanie diagnostyczne w zaburzeniach rnicowania pci

W03, W04, W11, U 03, U 04, U

05, U 06, U 07, U 08,

Strona 40 z 79

TK 05 Diagnostyka chorb wieloczynnikowych W03, W04, U 06, U 07, U 08,

TK 06 Choroby wielogenowe i poradnictwo genetyczne w chorobach

wieloczynnikowych

W04, W06, W11, U 04,

TK 07 Diagnostyka chorb jednogenowych W04, W11,

TK 08 Choroby autosomalne dominujce W04, W11,

TK 09 Choroby autosomalne recesywne W04, W11,

TK 10 Choroby sprzone z pci W04, W11,

TK 11 Poradnictwo genetyczne chorb jednogenowych W04, W11, U 04, U 11,

TK 12 Choroby nowotworowe zwizane z zaburzeniami genw o wysokiej

penetracji W11, W14, U 12, U 13,

TK 13 Choroby nowotworowe zwizane z zaburzeniami genw o poredniej

penetracji W11, W13, U 12,

TK 14 Diagnostyka prenatalna

W01, W02, W03, W04, W10, U

05, U 11, U 12,

TK 15 Zasady poradnictwa genetycznego

W01, W02, W11, U 01, U 02, U

11, U 12,

TK 16 Zajcia praktyczne w poradni genetycznej

TK 17 Zasady pobierania i zabezpieczania krwi do hodowli limfocytw W07, W09, W10,

TK 18 Prowadzenie hodowli limfocytw W07, W11, W14,

TK 19 Metody hodowli tkankowych i komrkowych W07, W11,

TK 20 Przygotowanie kariotypw do oceny-zasady opisu kariotypu W05, W11, W15, U 10,

TK 21 Oznaczenie chromatyny pciowej W07, W11,

TK 22 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ W06, W07, W9,W14,

TK 23 Porwnawcza hybrydyzacja genomw W06, W07, W9,W14,

TK 24 Inne metody molekularno-cytogenetyczne

W07, W8, W11, W13, W14,

W15, U 10,

TK 25 Zasady diagnostyki chorb wieloczynnikowych W11, W14,

TK 26 Diagnostyka chorb jednogenowych I W08, W09, W11,

TK 27 Diagnostyka chorb jednogenowych II W08, W09, W11,

TK 28 Znaczenie bada genetycznych w diagnostyce nowotworw W11, W14, K 05,

TK 29 Diagnostyka prenatalna nieinwazyjna W01, W02, W03, W04, K 04,

TK 30 Diagnostyka prenatalna inwazyjna W01, W02, W03, W04, K 05,

Strona 41 z 79

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1.Coonor J. M., Ferguson Smith M. A. Podstawy genetyki medycznej. WL PZWL, Warszawa 1998.

2.Friedman J. M.,Dill Will.J., Haydyn M.R., McGillivay B.C. Genetyka. Urban and Partner,Wrocaw 1997.

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie

sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Nauczyciel Student rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 80 (60)

Przygotowanie do wicze (30)

Czytanie wskazanej literatury

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

Przygotowanie do egzaminu (20)

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta (110)

Punkty ECTS za modu 4

Uwagi

Metody oceniania np.:

E egzamin- rozwizanie problemu

S sprawdzenie umiejtnoci praktycznych

R raport

D dyskusja wynikw

P prezentacja

Inne -

Strona 42 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu Hematologia laboratoryjna

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

(WLBiML)

Kierunek studiw Analityka medyczna

Specjalno Nie dotyczy

Poziom studiw jednolite magisterskie (S2J)

Forma studiw Stacjonarne (s )

Rok studiw

IV

Semestr studiw 7 i 8 semestr

Liczba przypisanych punktw ECTS 11

Formy prowadzenia zaj Wykady 60/wiczenia 90/

Osoba odpowiedzialna za modu Prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska, [email protected]

Osoby prowadzce zajcia Prof. Barbara Zdziarska, mgr Elbieta Gaka

Strona internetowa www.pum.edu.pl

Jzyk prowadzenia zaj polski,

Informacje szczegowe

Cele moduu

Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy w

poszczeglnych dziaach hematologii. Opanowanie wiedzy o

mechanizmach fizjologii i patologii krwiotworzenia w powizaniu

z badaniami diagnostycznymi z zakresu hematologii,

cytomorfologiii i koagulologii. Opanowanie zasad pobierania i

przygotowania materiau do bada diagnostycznych stosowanych

w hematologii laboratoryjnej. Opanowanie umiejtnoci

samodzielnego wykonania bada, interpretacji wynikw oraz

oceny ich wiarygodnoci. Poznanie metod diagnostyki i

monitorowania chorb krwi. Opanowanie umiejtnoci okrelenia

Strona 43 z 79

celu wyjkonywania bada laboratoryjnych oraz ich waciwego

doboru.

Wymagania

wstpne w

zakresie

Wiedzy Znajomo budowy szpiku, skadu krwi, podstaw hemostazy

Umiejtnoci jw

Kompetencji

spoecznych

Nawyk samoksztacenia, praca w grupie, wiadomo wymaga i

odpowiedzialnoci w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer

efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie

do)

EKK

Sposb

weryfikacji

efektw

ksztacenia

(forma zalicze)

W05 zna objawy i przyczyny wybranych zaburze i zmian

chorobowych oraz metody ich oceny; zna podstawy

farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W17

zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne,

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynnoci

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczce

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego

na rnych szczeblach ochrony zdrowia; zna to

historyczne rozwoju diagnostyki laboratoryjnej i

medycyny

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W18

rozumie zwizek midzy nieprawidowociami

morfologicznymi a funkcj zmienionych narzdw

i ukadw, objawami klinicznymi i strategi

diagnostyczn

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W19 zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej i polaboratoryjnej fazy wykonywania bada

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W20

zna rol bada laboratoryjnych w rozpoznawaniu,

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburze

narzdowych i ukadowych oraz kryteria doboru tych

bada i zasady wykonywania

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W21

zna wskazania do poszerzenia diagnostyki

laboratoryjnej

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy

specjalistyczne

Ciga ocena na

wiczeniach,

Strona 44 z 79

kolokwium

testowe

W22 zna rodzaje i charakterystyk materiau biologicznego,

zasady i metodyk pobierania, transportu,

przechowywania i przygotowania do analizy

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W25

zna kliniczne aspekty zaburze hematopoezy i

hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny na

podstawie bada krwi obwodowej i szpiku kostnego w

aspekcie zmian morfologicznych i czynnociowych oraz

mechanizmw rozwoju choroby

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W26

zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilociowych

i jakociowych laboratoryjnych parametrw

hematologicznych oraz ich znaczenie dla

rozpoznawania, diagnostyki rnicowej, prognozowania

oraz oceny efektywnoci leczenia

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W27

zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilociowych

i jakociowych laboratoryjnych parametrw

koagulologicznych, ich znaczenie dla okrelenia

przyczyny lub ryzyka niedokrzepliwoci i

nadkrzepliwoci oraz oceny efektywnoci leczenia

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W28

zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilociowych

i jakociowych laboratoryjnych parametrw

koagulologicznych, ich znaczenie dla okrelenia

przyczyny lub ryzyka niedokrzepliwoci i

nadkrzepliwoci oraz oceny efektywnoci leczenia

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W29 zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oraz

znaczenie diagnostyczne ilociowego i jakociowego

badania pynw ustrojowych, wydalin i wydzielin

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W39

zna metody analizy toksykologicznej i wpyw

ksenobiotykw na wartoci laboratoryjnych

parametrw biochemicznych

i hematologicznych stosowanych w diagnostyce

laboratoryjnej; ma wiedz na temat rolin i grzybw

trujcych

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

W41 zna zasady interpretacji wynikw bada

laboratoryjnych w celu rnicowania stanw

fizjologicznych i patologicznych

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

Strona 45 z 79

W42 zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy wpyw

czynnikw przed-laboratoryjnych na jako wyniku

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U02 potrafi przekazywa informacj o wyniku bez ingerencji

w kompetencje lekarza

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U05 potrafi pobiera materia do bada, oceni jego

przydatno, przechowywa i przygotowywa do

analizy

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U06 umie dobra optymalne metody analityczne i oceni

wiarygodno wynikw tych analiz

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U08 potrafi interpretowa zakresy wartoci referencyjnych

oraz ocenia dynamik zmian parametrw

laboratoryjnych

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U09 umie okreli przydatno diagnostyczn badania

laboratoryjnego

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U12 potrafi posugiwa si mikroskopem optycznym

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U15

potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki laboratoryjnych

bada hematologicznych - manualnych i

zautomatyzowanych oraz oceni je w odniesieniu do

okrelonej patologii lub jednostki chorobowej

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U16

potrafi prawidowo ocenia preparat

mikroskopowy z krwi obwodowej zdrowego

noworodka oraz osoby dorosej, a take w

niedokrwistociach, w infekcjach, w

Ciga ocena na

wiczeniach,

Strona 46 z 79

eozynofilii, w ostrej i przewlekej biaaczce

szpikowej i limfocytowej oraz w szpiczaku

plazmocytowym

kolokwium

testowe

U17

potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki podstawowych

bada cytomorfologicznych, cytochemicznych

i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i

szpiku oraz oceni uzyskane wyniki w

odniesieniu do okrelonej patologii lub

jednostki chorobowej

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U19 potrafi interpretowa wyniki bada koagulologicznych

w odniesieniu do okrelonej patologii lub jednostki

chorobowej

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U30

umie optymalizowa ofert bada laboratoryjnych,

przydatn lekarzowi w stawianiu waciwej diagnozy

oraz zaplanowa strategi poszerzenia diagnostyki o

testy potwierdzajce i specjalistyczne, zgodnie z

postpem wiedzy oraz rachunkiem ekonomicznym

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

U37 potrafi przewidzie wpyw przebiegu choroby i

okrelonego postpowania na wyniki bada

laboratoryjnych

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K01 rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi

inspirowa i organizowa proces uczenia si innych

osb

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K02 potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K03 potrafi odpowiednio okreli priorytety suce

realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K04 prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K05 potrafi dba o bezpieczestwo wasne, otoczenia

i wsppracownikw Ciga ocena na

wiczeniach,

Strona 47 z 79

kolokwium

testowe

K06 wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe

K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty

laboratoryjnego

Ciga ocena na

wiczeniach,

kolokwium

testowe. Egzamin

testowy

Macierz efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) w odniesieniu do form zaj

numer

efektu

ksztacenia

Symbol moduu lub

Student, ktry zaliczy modu (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zaj dydaktycznych

Wyk

ad

Zaj

cia

sem

inar

yjn

e

w. l

abo

rat.

w

.

pro

jekt

ow

e

wic

zen

ia

klin

iczn

e

wic

zen

ia

Zaj

cia

pra

ktyc

zne

inn

e ..

.

.W05 zna objawy i przyczyny wybranych zaburze i

zmian chorobowych oraz metody ich oceny; zna

podstawy farmakoterapii wybranych jednostek

chorobowych

x x

W17 zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania

czynnoci diagnostyki laboratoryjnej oraz

x x

W18 rozumie zwizek midzy nieprawidowociami

morfologicznymi a funkcj zmienionych

narzdw

x x

W19 zna podstawowe problemy

przedlaboratoryjnej i polaboratoryjnej fazy

wykonywania bada

x x

W20

zna rol bada laboratoryjnych w

rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i

profilaktyce zaburze narzdowych i ukadowych

oraz kryteria doboru tych bada i zasady

wykonywania

x x

W21 zna wskazania do poszerzenia

diagnostyki laboratoryjnej w wybranych

stanach chorobowych oraz zalecane

testy specjalistyczne

x x

W22 zna rodzaje i charakterystyk materiau

biologicznego, zasady i metodyk pobierania,

transportu, przechowywania i przygotowania do

analizy

x x

Strona 48 z 79

W25

zna kliniczne aspekty zaburze hematopoezy i

hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny

na podstawie bada krwi obwodowej i szpiku

kostnego w aspekcie zmian morfologicznych i

czynnociowych oraz mechanizmw rozwoju

choroby

x x

W26

zna teoretyczne i praktyczne aspekty

manualnych i zautomatyzowanych metod

oznaczania ilociowych

i jakociowych laboratoryjnych parametrw

hematologicznych oraz ich znaczenie dla

rozpoznawania, diagnostyki rnicowej,

prognozowania oraz oceny efektywnoci leczenia

x x

W27

zna teoretyczne i praktyczne aspekty

manualnych

i zautomatyzowanych metod oznaczania

ilociowych

x x

W28

zna teoretyczne i praktyczne aspekty

manualnych

i zautomatyzowanych metod oznaczania

ilociowych

x x

W29

zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki

oraz znaczenie diagnostyczne ilociowego i

jakociowego badania pynw ustrojowych,

wydalin i wydzielin

x x

W41 zna zasady interpretacji wynikw bada

laboratoryjnych w celu rnicowania

stanw fizjologicznych i patologicznych

x x

W42 zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania

x x

U01 potrafi wyjani pacjentowi lub zleceniodawcy

wpyw czynnikw przed-laboratoryjnych na

jako wyniku

x x

U02 potrafi pobiera materia do bada, oceni jego

przydatno, przechowywa i przygotowywa do

analizy

x x

U05 potrafi pobiera materia do bada, oceni jego

przydatno, przechowywa i przygotowywa do

analizy

x x

U06 umie dobra optymalne metody analityczne i oceni wiarygodno wynikw tych analiz

x x

U08 potrafi interpretowa zakresy wartoci

referencyjnych oraz ocenia dynamik

zmian parametrw laboratoryjnych

x x

Strona 49 z 79

U09 umie okreli przydatno diagnostyczn badania

laboratoryjnego

x x

U12 potrafi posugiwa si mikroskopem optycznym x x

U15

potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki

laboratoryjnych bada hematologicznych -

manualnych i zautomatyzowanych oraz oceni je

w odniesieniu do okrelonej patologii lub

jednostki chorobowej

x x

U16

potrafi prawidowo ocenia preparat

mikroskopowy z krwi obwodowej zdrowego

noworodka oraz osoby dorosej,

a take w niedokrwistociach, w infekcjach, w

eozynofilii,

w ostrej i przewlekej biaaczce szpikowej i

x x

U17

potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki

podstawowych bada cytomorfologicznych,

cytochemicznych

i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku

oraz oceni uzyskane wyniki w odniesieniu do

okrelonej patologii

lub jednostki chorobowej

x x

U19 potrafi interpretowa wyniki bada

koagulologicznych

w odniesieniu do okrelonej patologii lub

jednostki chorobowej

x x

U30

umie optymalizowa ofert bada

laboratoryjnych, przydatn lekarzowi w

stawianiu waciwej diagnozy

oraz zaplanowa strategi poszerzenia

diagnostyki o testy potwierdzajce i

specjalistyczne, zgodnie z postpem wiedzy oraz

rachunkiem ekonomicznym

x x

U37 potrafi przewidzie wpyw przebiegu choroby i

okrelonego postpowania na wyniki bada

laboratoryjnych

x x

K01-K07

rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie,

potrafi inspirowa i organizowa proces uczenia

si innych osb,,potrafi pracowa w grupie,

przyjmujc w niej rne role, potrafi

odpowiednio okreli priorytety suce realizacji

okrelonego przez siebie lub innych zadania

prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy

zwizane z wykonywaniem zawodu diagnosty

laboratoryjnego, potrafi dba o bezpieczestwo

x x

Tre moduu (przedmiotu) ksztacenia

Symbol

treci

ksztacenia

Opis treci ksztacenia Odniesienie do efektw

ksztacenia dla moduu

Strona 50 z 79

TK01-07

1. Hematopoeza testy diagnostyczne w ocenie powstawania

i cech morfotycznych komrek krwi.

2. Zasady pobierania, transportu, przechowywania materiau

do bada laboratoryjnych, stabilno parametrw

morfotycznych krwi.

3. Organizacja pracowni hematologicznej. Rodzaje bdw

przedlaboratoryjnych, analitycznych i przedanalitycznych,

kontrola wykonania i jakoci wynikw bada w pracowni

hematologicznej.

4. Metody manualne i automatyzacja bada w pracowni

hematologicznej (morfologia krwi, OB/ESR, koagulologia).

5. Rutynowa i specjalistyczna diagnostyka w ocenie

poszczeglnych linii komrek krwi i w przebiegu schorze

hematologicznych.

6. Nieprawidowoci szeregw rozwojowych komrek krwi

ocena z wykorzystaniem analizatorw hematologicznych i

technik mikroskopowych.

7. Schematy diagnostyczne w chorobach krwi diagnostyka

podstawowa (opanowanie technik badawczych, umiejtno

interpretacji wynikw), planowanie diagnostyki poszerzonej w

tym specjalistycznej

.K01-07

Pimiennictwo i pomoce naukowe

1. Jastrzbska M.: Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie. OINPharma, Warszawa 2008

2. Rodak B.F. Carr J.H., wyd. I polskie, red. M. Dbrowska, Atlas hematologii klinicznej. Urban & Partner, 2011

3. Fabijaska-Mitek J., Mariaska B., Windyga J., Badania laboratoryjne w hematologii. PZW, 2011

4. Dmoszyska A., Robak T.: Podstawy hematologii, Czelej, Lublin 2003

Nakad pracy studenta (bilans punktw ECTS)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno, przygotowanie sprawozdania,

itp.)

Obcienie studenta [h]

N S rednia

Godziny kontaktowe z nauczycielem 150

Przygotowanie do wicze 80

Czytanie wskazanej literatury 5

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu 30

Inne

Sumaryczne obcienie prac studenta 275

Punkty ECTS za modu

Uwagi

Strona 51 z 79

S Y L A B U S M O D U U ( P R Z E D M I O T U )

I n f o r m a c j e o g l n e

Kod

moduu

Nazwa

moduu Immunopatologia z immunodiagnostyk

Rodzaj moduu Obowizkowy

Wydzia PUM Wydzia Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiw Analityka medyczna

Specjalno Nie dotyczy

Poziom studiw Jednolite

Forma studiw stacjonarne

Rok studiw

IV rok

Semestr studiw letni

Liczba przypisanych punktw ECTS 5

Formy prowadzenia zaj Wykady- 15h, wiczenia- 45h

Osoba odpowiedzialna za modu Prof. dr hab. n. med . Barbara Dogowska

Osoby prowadzce zajcia

dr n. med. Paulina Roszkowska

dr n. med. Iwona Wojciechowska- Koszko

dr n .med Barbara Krasnodbska-Szponder

dr n. med. Monika Nowosiad- Magda

Strona internetowa www.pum.edu.pl

Jzyk prowadzenia zaj polski

Informacje szczegowe

Cele moduu

Podstawowym celem jest dostarczenie wiedzy, opartej o

efekty ksztacenia, na temat najwaniejszych stanw

patologicznych funkcjonowania ukadu

odpornociowego. Zapoznanie z podstawowymi

reakcjami odpornoci immunologicznej czowieka i ich

odzwierciedleniem

Strona 52 z 79

w reakcjach chemicznych w praktyce laboratoryjnej.

Poznanie zasad dziaania podstawowych

testw immunologicznych oraz analizy uzyskanych

wynikw. Rozumienie roli bada funkcji ukadu

immunologicznego w odpornoci organizmu czowieka.

Wymagania wstpne w

zakresie

Wiedzy Znajomo najwaniejszych stanw patologicznych

ukadu immunologicznego czowieka oraz moliwoci

diagnostycznych i terapeutycznych.

Umiejtnoci Potrafi wykona podstawowe testy immunologiczne,

dokona analizy komrek ukadu odpornoci. Objani

zasady interpretacji uzyskanych wynikw bada

diagnostycznych. Rozumie podstawowe mechanizmy

prowadzce do dysfunkcji ukadu immunologicznego.

Kompetencji

spoecznych

Nawyk samoksztacenia, pracy w zespole, dostrzega

konieczno przestrzegania zasad bezpieczestwa

wasnego oraz otoczenia, higieny pracy, ergonomii.

Opis efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu)

numer efektu

ksztacenia

Student, ktry zaliczy modu

(przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposb weryfikacji

efektw ksztacenia

(forma zalicze)

W01

Zna podstawy funkcjonowania ukadu

immunologicznego oraz metody oceny

humoralnych i komrkowych

skadnikw reakcji immunologicznych.

Zna patomechanizm stanu zapalnego.

Zna elementy diagnostycznej

charakterystyki badania.

K_W04

K_W41

K_W42

K_W22

Ocenianie cige na

wiczeniach egzamin

testowy

W02

Posiada podstawow wiedz na temat

immunologii transplantacyjnej, doboru

dawcy i biorcy przeszczepw narzdw

oraz komrek macierzystych. Zna

rodzaje przeszczepw oraz

mechanizmy immunologiczne

odrzucania przeszczepu

allogenicznego.

K_W37

K_W44

Ocenianie cige na

wiczeniach egzamin

testowy

W03 Zna mechanizm powstawania,

podstawowe objawy, moliwoci

terapeutyczne oraz diagnostyczne

K_W18

K_W20

Ocenianie cige na

wiczeniach egzamin

testowy

Strona 53 z 79

najczciej wystpujcych chorb

autoimmunologicznych, reakcji

nadwraliwoci typu I-IV