Podstawowe zasady przygotowywania i przechowywania pasz ... powoduj… zapylenie powietrza w chlewni

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podstawowe zasady przygotowywania i przechowywania pasz ... powoduj… zapylenie powietrza w...

DrbOwietlenie LED czy moe wpyn

na efektywno produkcji?

BydoPodniesienie wydajnoci poprzez

waciwe zarzdzanie ywieniem na fermie krw mlecznych

ISSN 2080489X

Dwumiesicznikfirmy Trouw Nutrition Polskawww.trouw.pl

4(46)/2016

Podstawowe zasady przygotowywania iprzechowywania

pasz dla trzody chlewnej PrawoJedyna szansa na skosztowanie mleka prosto od krowy

2 3(45)/2016

Dobry start determinuje wydajno yciow

Preparaty mlekozastpcze Sprayfo to doskonay fundament dla wysokoprodukcyjnych i odpornych krw mlecznych. Sprayfo Excellent to wybr hodowcw z najwyszymi oczekiwaniami.

Chcesz pozna jego zalety?Wejd na www.sprayfo.pl/produkty, aby uzyska wicej informacji.

www.sprayfo.pl

3(45)/2016 3

TEMAT NUMERU | BYDO

ZAMW BEZPATN PRENUMERAT!

zadzwo: 22755 02 00napisz: trouwimy@trouwnutrition.com

Wydawca:Trouw Nutrition Polska Sp. zo.o.ul. Chrzanowska 21/25, 05 825 Grodzisk Mazowieckitelefon: +48 22 755 03 00, fax: +48 22 755 03 72, www.trouw.pl

Redaktor naczelna: dr Jolanta GdalaRedaktor prowadzcy: Monika GobiewskaRedaktorzy naukowi: prof. dr hab. Bogdan Szostak, dr hab. in. Rafa Bodarski, dr in. Izabela Kozowska

Opracowanie:AdAgri Sp. zo.o. ul. Fabryczna 14 D, 53609 Wrocaw www.adagri.com

Nakad: 9000 egzemplarzy

Drodzy Czytelnicy,

koszty paszy mog stanowi nawet do 70% wszystkich kosztw zwizanych zprodukcj trzody chlewnej. Dla-tego bezwzgldnie naley zwraca szczegln uwag na jako paszy podawanej zwierztom powinna by ona chtnie pobierana, azawarte wniej skadniki pokarmowe maksymalnie wykorzystane. Zarwno ja-ko uytych surowcw paszowych, jak izabiegi tech-nologiczne majce na celu zwikszenie dostpnoci skadnikw pokarmowych maj bezporedni wpyw na wyniki osigane w produkcji wi. Ale nawet naj-lepiej zbilansowana pasza moe nie speni naszych oczekiwa, jeeli bya ona niewaciwie przechowywa-na. Zachcam do lektury biecego numeru naszego dwumiesicznika, wktrym znajdziecie Pastwo szcze-gowe informacje opodstawowych zasadach przygo-towania iprzechowywania mieszanek paszowych dla trzody chlewnej.

ycz interesujcej lektury.

dr Jolanta Gdala

Dwumiesicznik Trouw iMY 4(46)/2016

TRZODA CHLEWNAPodstawowe zasady przygotowywania iprzechowywania pasz dla trzody chlewnejprof. dr hab. Bogdan Szostak s. 4

Program ywienia Milkiwean pozwala odchowa prosita bez mamek zastpczychWojciech Dzienisiewicz s. 8

REPORTAPensjonat dla wi wPckowieRealizacja: AdAgri Sp. zo.o. s. 10

BYDOPodniesienie wydajnoci poprzez waciwe zarzdzanie ywieniem na fermie krw mlecznych dr hab. in. Rafa Bodarski s. 14

Wybra dobry sposb ywienia cieltJzef Cogiel s. 18

DRBJak podnie wyniki produkcyjne drobiu?Renata Olejniczak s. 19

Owietlenie LED czy moe wpyn na efektywno produkcji?dr in. Izabela Kozowska s. 20

PRAWOJedyna szansa na skosztowanie mleka prosto od krowyRealizacja: AdAgri Sp. zo.o. s. 22

PO GODZINACHKrzywka s. 23

Rozwi krzywk iwygraj nagrody!Nagrod za prawidowe rozwizanie krzywkis gadety Trouw Nutrition Polska.

SZCZEGY S. 23

www.facebook.com/TrouwNutritionPolska

4 4(46)/2016

Podstawowe zasady przygotowywania iprzechowywania

pasz dla trzody chlewnejOdpowiednie przygotowanie paszy przed jej skarmieniem ma istotny wpyw na stopie jej wykorzystania, co bezporednio przekada si na efektywno ywienia zwierzt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prof. dr hab. Bogdan SzostakUniwersytet Przyrodniczy wLublinie

Zdecydowana wikszo pasz stoso-wanych w ywieniu wi wymaga, przed ich skarmieniem, poddania odpowiednim zabiegom, majcym na celu uatwienie zwierztom trawienia ilepszego wykorzystania skadnikw pokarmowych zawartych wpaszach. Sposb przygotowa-nia paszy przed skarmieniem (rutowanie, gniecenie) powoduje, e enzymy trawien-ne wydzielane w ukadzie pokarmowym zwierzcia maj lepszy dostp do skadni-kw pokarmowych paszy. Odpowiednia struktura paszy stanowi wany czynnik w zapobieganiu chorobom wrzodowym, zarwno uzwierzt modych (warchlakw), jak i dorosych, np. loch. Staranne przygo-towanie i przyrzdzenie paszy przed skar-mianiem ma na celu rwnie poprawienie jej smaku, wzbogacenie wskadniki pokar-mowe oraz uatwienie obsudze zadawania przygotowanych pasz, a take uatwienie pobierania ich przez zwierzta.

Przygotowanie smacznej paszyJednym znajbardziej popularnych materia-w paszowych dla wi s ziarna zb ina-siona rolin strczkowych. Skarmiane wca-oci s le trawione przez winie, dlatego te przed skarmianiem naley je dokadnie zerutowa lub zmieli. Trzeba jednak wie-dzie, e bardzo drobno zmielone pasze s mniej smaczne, a przy podawaniu ich powoduj zapylenie powietrza wchlewni. Dlatego ruta powinna by drobna, lecz nie pylista. Przy rozdrabnianiu ziarna na rut rozrnia si trzy rodzaje frakcji: ruta drobna 0,21,0 mm, rednia 1,01,8 mm igruba 1,82,6 mm. Ziarna zb inasio-na rolin strczkowych mona rozdrabnia rnego rodzaju rozdrabniaczami. Te, ktre dziaaj na zasadzie mechanicznego roz-bicia czstek, nazywaj si rozdrabniacza-mi udarowymi. Rozdrabniacze walcowe, dziaaj z kolei na zasadzie rozgniatania i czciowego rozrywania czstek, a roz-

drabniacze tarczowe dziaaj na zasadzie rozcierania oraz rozgniatania i rozrywania czstek. W praktyce paszowej najczciej stosowanymi do przygotowywania miesza-nek dla wi, zarwno wwytwrniach pasz treciwych, jak i w paszarniach gospodar-skich, s rutowniki bijakowe.Ziarna jczmienia, owsa oraz nasiona bobi-ku iubinu zawieraj wswojej okrywie na-siennej du zawarto wkna surowego i substancji antyodywczych, przez co ich warto pokarmowa jest obniana. Wcelu polepszenia wartoci pokarmowej tych zb i nasion rolin strczkowych stosuje si zabieg zwany obuskiwaniem. Stosujc ten zabieg, mona zmniejszy zawarto wkna surowego do 1,5%, a zwikszy warto energetyczn tych pasz nawet ook. 2030%. Bardzo istotnym czynnikiem wpywajcym na jako mieszanki paszowej jest stopie dokadnoci wymieszania skadnikw pa-

4(46)/2016 5

TEMAT NUMERU | TRZODA CHLEWNA

szy. Popularnym mieszalnikiem wykorzy-stywanym przez hodowcw do produkcji wasnych mieszanek paszowych jest mie-szalnik typu pionowego. Bardziej dokadne s jednak mieszalniki poziome. S to urz-dzenia drogie, ich zastosowanie uzasadnio-ne jest w przypadku potrzeby uzyskania bardzo duych wydajnoci godzinowych wprodukcji pasz.

Zabiegi poprawiajce jako paszyPopularnym zabiegiem w przygotowywa-niu pasz dla trzody chlewnej jest zwilanie paszy. Ma ono na celu przeciwdziaanie pyleniu si pasz sypkich, co niekorzystnie wpywa na zdrowie obsugi i zwierzt. Po-nadto winie chtniej wyjadaj pasze wil-gotne ni suche. Poprzez parowanie i gotowanie mona zwikszy strawno, poprawi smak iwa-ciwoci pokarmowe pasz. Najczciej dla

trzody chlewnej paruje si ziemniaki. Po uparowaniu skrobia znajdujca si wziem-niakach pcznieje, dziki czemu otoczki zia-renek skrobi pkaj isoki trawienne wnikaj do wewntrz, rozkadajc j. Dziki paro-waniu eliminowane jest rwnie dziaanie solaniny (trujcego glukoalkaloidu) znajdu-jcego si wpozieleniaych iskiekowanych ziemniakach. Natomiast praenie to zabieg, ktry sku-tecznie niszczy szkodliwe drobnoustroje, usuwa nieprzyjemny smak i zapach paszy stchej. Praone ziarno jczmienia ma przyjemny aromat, dziki czemu wabi pro-sita izachca je do pobierania go. Jest to doskonay sposb na przyuczanie prosit sscych do pobierania pasz staych. Praony jczmie ma ma te waciwoci odkaaj-ce, dziki czemu jest skuteczny wzapobie-ganiu ileczeniu biegunek uprosit.Wyej wymienione iopisane zabiegi przy-rzdzania pasz przed skarmianiem s a-

twe i mog by stosowane w kadym gospodarstwie o mniejszej skali produkcji zwierzcej, szczeglnie tam, gdzie jest moliwo wykorzystania pasz wasnych. Wzakadach przemysu paszowego, oprcz ju wymienionych zabiegw uszlachetnia-jcych pasze: rozdrabniania, obuskiwania nasion, stosuje si te takie zabiegi jak: kon-dycjonowanie, mikronizacj, tostowanie, granulowanie iekspandowanie pasz. Kondycjonowanie to zabieg stosowa-ny gwnie do obrbki mieszanek przed granulowaniem, ekspandowaniem lub ekstruzj. Polega na wtrysku do mieszanki pary technologicznej, ktra poprzez tem-peratur i wilgotno powoduje w niej korzystne zmiany fizyczne i chemiczne (zwiksza wytrzymao mechaniczn cz-steczek i poprawia strawno skadnikw pokarmowych). Proces ten ma bardzo due znaczenie w produkcji dobrego, trwaego granulatu.

Fot. Efektywne ywienie ma wpyw na zdrowotno zwierzt

6 4(46)/2016

Granulowanie mieszanek sypkich jest bardzo popularnym zabiegiem wprodukcji pasz dla trzody chlewnej. Obserwacje w praktyce wykazay, e winie majce w tym samym czasie moliwoci wyboru mieszanki w for-mie miakiej igranulowanej chtniej zjadaj t drug. Granulki musz jednak mie odpo-wiedni twardo oraz wielko dostosowa-n do kategorii wiekowej zwierzt.Procesowi mikronizacji, ktry polega na nawietlaniu promieniami podczerwieni, poddaje si najczciej ziarna zb inasiona rolin strczkowych. W wyniku takiego na-wietlania nastpuje szybki wzrost tempera-tury oraz cinienia pary wewntrz materiau, askutkiem jest uzyskanie lepszej strawnoci i wyrane obnienie zawartoci skadnikw antyodywczych. Redukowana jest rwnie liczba bakterii i grzybw (nawet do 70%). Zboe mikronizowane przeznaczane jest do produkcji mieszanek dla modych prosit, wktrych uczestniczy wiloci 4050%. Tostowaniu, ktre polega na dziaaniu par wodn pod cinieniem, poddawane s najczciej poekstrakcyjne ruty sojowe irzepakowe. Dziki temu procesowi ulega zniszczeniu wiele zwizkw antyywienio-wych, poprawia si te smak paszy. Ekstruzja surowcw paszowych to wy-taczanie sypkiego materiau pod duym cinieniem i w wysokiej temperaturze. W trakcie tego procesu nastpuje inak-tywacja inhibitorw zawartych w paszy, zmiana struktury biaek oraz skleikowanie skrobi, co znacznie zwiksza prz