of 34 /34
UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA … · guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy),

Embed Size (px)

Text of PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA … · guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego...

UBEZPIECZENIAW MAKSYMALNYM KONCIE

BANKU BPH

1

02 OGLNEWARUNKIUBEZPIECZENIAASSISTANCEDLAWACICIELIRACHUNKWOSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWYCHPROWADZONYCHWBANKUBPHSA

14 OGLNEWARUNKIUBEZPIECZENIAGRUPOWEGOWPODRYDLAKLIENTWBANKUBPHSA(WACICIELEMAKSYMALNEGOKONTAOBJCISOCHRONWWARIANCIEGOLD)

26 PODSTAWOWEINFORMACJEDOTYCZCEUBEZPIECZENIAASSISTANCEDLAPOSIADACZAMAKSYMALNEGOKONTAWBANKUBPH

UBEZPIECZENIAWMAKSYMALNYMKONCIEBANKUBPHSPIS TRECI

2

Informacja do Oglnych Warunkw Ubezpieczenia Assistance dla wacicieli rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych

w Banku BPH SA zgodnie z art. 17 Ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Oglne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla wacicieli rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych prowadzonych

w Banku BPH SA

1POSTANOWIENIA OGLNE

1. NiniejszeOglneWarunkiUbezpieczeniaAssistance,zwanedalejOWU,majzasto-sowaniedoUmowyGrupowegoUbezpieczeniaAssistanceKlientwBankuBPHSA,zwanejdalejUMOWUBEZPIECZENIA,zawartejpomidzyBankiemBPHSAzwanymdalejUBEZPIECZAJCYMnarzeczKlientwUBEZPIECZAJCEGO,zwanychUBEZPIE-CZONYMI,aAGAInternationalS.A.OddziawPolsce,zwanymdalejUBEZPIECZYCIE-LEM.

2. NapodstawieniniejszychOWUUBEZPIECZYCIELzapewniaochronubezpieczenio-w posiadaczom AKTYWNYCH RACHUNKW OSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIO-WYCHobejmujc:1) UBEZPIECZENIEASSISTANCESAMOCHODOWE,2) UBEZPIECZENIEASSISTANCEMEDYCZNE,3) UBEZPIECZENIEASSISTANCEDOMOWE.

3. USUGI ASSISTANCE wymienione w ust. 2 s wiadczone za porednictwemCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELA.

4. USUGI ASSISTANCE wymienione w ust. 2 pkt 1) s wiadczone na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, pastw nalecych do Unii Europejskiej oraz NorwegiiiSzwajcarii.

5. USUGIASSISTANCEwymienionewust.2pkt2)i3)swiadczonezaporednictwemCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELAwycznienaterytoriumRzeczypospoli-tejPolskiej.

6. WniniejszychOWUwielkimiliteramizostayzapisanepojciazdefiniowane,zakresyubezpieczenia,nazwyUSUGASSISTANCEoraztytuyparagrafw.

7. AdministratoremdanychosobowychUBEZPIECZONEGOjestAGAInternationalS.A.Oddzia w Polsce z siedzib w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50 B.UBEZPIECZONYmaprawodostpudotreciswoichdanych,ichpoprawiania,da-niazaprzestaniaprzetwarzaniadanychorazdowniesieniasprzeciwunawarunkachokrelonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.CelemprzetwarzaniadanychosobowychjestnaleytewykonywanieUMOWYUBEZ-PIECZENIA.

8. UBEZPIECZYCIELzaporednictwemUBEZPIECZAJCEGOprzekazujenapimieoso-biezainteresowanejprzedprzystpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIA informacje,oktrychmowawart.17Ustawyodziaalnociubezpieczeniowejireasekuracyjnej.

9. UBEZPIECZAJCYzobowizujesido:1) dorczeniaUBEZPIECZONEMUniniejszychOWU.Obowizektenpowinienzosta

wykonanyprzezUBEZPIECZAJCEGOprzedwyraeniemprzezUBEZPIECZONE-GOzgodynaprzystpieniedoUMOWYUBEZPIECZENIA lubprzedwyraeniemprzezUBEZPIECZONEGOzgodynafinansowanieskadkiubezpieczeniowej,jee-liUBEZPIECZAJCYustalizUBEZPIECZONYM,eskadkamabyfinansowanaprzezUBEZPIECZONEGO.JeliUBEZPIECZONYzgosiUBEZPIECZYCIELOWI takiedanie, OWU zostan przekazane UBEZPIECZONEMU rwnie bezporednioprzezUBEZPIECZYCIELA,cojednaknieuchybiaobowizkowiUBEZPIECZAJCE-GOwskazanemuwzdaniupoprzednim,

2) dorczeniaUBEZPIECZONEMUinformacji,oktrejmowawust.8,3) przekazywania UBEZPIECZYCIELOWI korespondencji skadanej przez UBEZPIE-

CZONYCH do UBEZPIECZYCIELA; owiadczenia bd korespondencj UBEZPIE-CZONYCH uwaa si za przekazane UBEZPIECZYCIELOWI dopiero z dniem ichotrzymaniaprzezUBEZPIECZYCIELA.

Rodzajinformacji Nrzapisu

1.przesankiwypatyodszkodowaniaiinnychwiadczelubwartociwykupuubezpieczenia

1ust.2-5,3wzw.z2,5wzw.z2,

7zw.z2,

2.ograniczeniaorazwyczeniaodpowiedzialnocizakaduubezpieczeuprawniajcedoodmowywypatyodszkodowaniaiinnychwiadczelubichobnienia

3ust.3pkt1,2,3,4,6,3ust.3pkt5ppkt1.2.,2.3.,3.2.,

3ust.3pkt7ppkt7.3.,3ust.3pkt8ppkt8.3.,

3ust.3pkt9ppkt9.2.,9.3.,3ust.3pkt10ppkt10.2.,

4zw.z2,5ust.2pkt1ppkt1.2.,5ust.2pkt2ppkt2.2.,

5ust.2pkt3ppkt3.2.,3.3.,3.4.,5ust.2pkt4ppkt4.2.,5ust.2pkt5ppkt5.2.,5ust.2pkt6ppkt6.2.,5ust.2pkt7ppkt7.3.,5ust.2pkt8ppkt8.2.,5ust.2pkt9ppkt9.2.,

5ust.2pkt10ppkt10.3.,5ust.2pkt11ppkt11.2.,5ust.2pkt13ppkt13.3.,

5ust.3pkt3ppkt3.3.,5ust.4,

6wzw.z2,7ust.2pkt1ppkt1.2.,1.3.,

7ust.2pkt2ppkt2.2.,2.3.,2.4.,7ust.2pkt3ppkt3.2.,3.3.,3.4.,

7ust.2pkt4,7ust.2pkt5ppkt5.2.,7ust.2pkt9ppkt9.2.,

7ust.2pkt10ppkt10.2.,7ust.2pkt12ppkt12.2.,

8zw.z2,10ust.4,6

3

2DEFINICJE

1. PrzezpojciauytewniniejszychOWUnaleyrozumie:1) AKT WANDALIZMUumylnezniszczenielubuszkodzeniePOJAZDUprzezoso-

bytrzecie;2) AKTYWNY RACHUNEK OSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWY rachunek

oszczdnociowo-rozliczeniowy, ktry nie jest zamknity bd wypowiedzianyprzezKlientalubprzezBank;

3) AWARIA:a) wprzypadkuUBEZPIECZENIAASSISTANCESAMOCHODOWEGOniesprawno

POJAZDU wynikajca z przyczyn wewntrznych pochodzenia mechanicznego,elektrycznego,elektronicznego,pneumatycznegolubhydraulicznego,powodu-jcaUNIERUCHOMIENIEPOJAZDU,zaistniaawodlegociconajmniej10kilo-metrwodmiejscazamieszkaniaUBEZPIECZONEGO

} Komentarz:AWARI jest rwnie przebicie opony, zatrzanicie, uszkodzenie, zgubienie klu-czykw, awaria pasw bezpieczestwa, rozadowanie akumulatora, brak paliwauniemoliwiajcykontynuacjjazdy,ugrzniciePOJAZDUwpiachu,bocie,zaspienienej.Za AWARI nie uznaje si przypadkw polegajcych wycznie na awarii owietle-nia pojazdu na skutek przepalenia si arwek.

lubb) w przypadku UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO wewntrzne uszko-

dzenieuniemoliwiajceprawidowekorzystaniezeSPRZTURTV,AGDlubPC,ktrenie jest spowodowanebezporednimdziaaniemczowiekaoraznie jestskutkiemuytkowanianiezgodnegozinstrukcjobsugi;

4) CENTRUM ALARMOWE Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzib w Warsza-wie przy ul. Domaniewskiej 50 B, (02-672), przedstawiciel UBEZPIECZYCIELAudzielajcypomocy24godzinynadobwcigucaegorokukalendarzowegowramachniniejszychOWU;

5) CHOROBA PRZEWLEKA stanchorobowyzdiagnozowanylubbdcywtrak-ciediagnozowaniawokresie12miesicyprzeddatobjciaUBEZPIECZONEGOochron w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujcy si powolnymrozwojem oraz dugookresowym przebiegiem, choroba stale lub okresowo le-czonaambulatoryjnielubbdcaprzyczynHOSPITALIZACJIwokresie12mie-sicyprzedpocztkiemochronyubezpieczeniowej;

6) CHOROBA PSYCHICZNAchorobazakwalifikowanawMidzynarodowejStaty-stycznejKlasyfikacjiChorb iProblemwZdrowotnych ICD-10 jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowania(F00-F99);

7) CZONEK RODZINY maonek, konkubent, wstpny, zstpny, brat, siostra,bratanek,bratanica,siostrzeniec,siostrzenica,ojczym,macocha,pasierb, te,teciowa, zi, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przy-sposabiajcy, pozostajcy pod opiek lub przyjty na wychowanie w ramachrodzinyzastpczejwrozumieniuprzepiswprawarodzinnego;

8) DZIECKO dziecko wasne lub przysposobione UBEZPIECZONEGO w wiekudo18.rokuycia;

9) GWARANCJA PRODUCENTAgwarancjaudzielonaprzezproducenta,importe-ralubautoryzowanegodystrybutoraSPRZTUAGD/RTV/PC;

10)HOLOWANIEdojazdpojazdupomocydrogowej,zaadunekPOJAZDUnapo-jazdpomocydrogowej, transportzmiejscawystpieniaAWARII lubWYPADKUdo najbliszego WARSZTATU NAPRAWCZEGO, rozadunek POJAZDU z pojazdupomocydrogowejipowrtpojazdupomocydrogowej;

11)KIEROWCAosobaposiadajcawymaganeprawemuprawnieniadokierowa-niaPOJAZDEM,UBEZPIECZONY lubupowanionaprzezniegoosoba,kierujcaPOJAZDEMwchwiliAWARIIlubWYPADKU;

12)KRADZIE POJAZDUzabrPOJAZDUwceluprzywaszczenia,czynzabroniony,okrelonywart.278Kodeksukarnego;

13)LEKARZ PROWADZCY LECZENIElekarz,ktryprowadzileczenieUBEZPIECZO-NEGO, niebdcy ani CZONKIEM RODZINY UBEZPIECZONEGO, ani LEKARZEMUPRAWNIONYM;

14)LEKARZ UPRAWNIONYlekarzzatrudnionywCENTRUMALARMOWYMlekarzkonsultant;

15)PASAER osoba przewoona POJAZDEM w czasie WYPADKU lub AWARII, z

wyczeniemosbprzewoonychzaopat lubzgrzecznoci, to jest:autosto-powiczw,osbprzewoonychnazasadziecarpoolingu(systemupodobniajcyidostosowujcysamochdosobowydotransportuzbiorowego,wktrymosobypodrujcewspldzielsikosztamipodry);

16)MIEJSCE UBEZPIECZENIAmieszkanielubdomnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,ktregoadresjestwskazanyprzezUBEZPIECZONEGOprzedstawicielowiCENTRUMALARMOWEGOpodczastelefonicznegozgoszeniazdarzeniaubezpie-czeniowegoobjtegozakresemochronywramachOWU,przyczymzaMIEJSCEUBEZPIECZENIAprzyjmujesimiejsce,wktrymCENTRUMALARMOWEudzieliopomocyporazpierwszy.WarunkiemskorzystaniazubezpieczeniapodnowymadresemjestuprzedniezgoszeniedoCENTRUMALARMOWEGO,pisemnelubte-lefoniczne,zmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIA;

17)NAGE ZACHOROWANIE powstay w okresie ochrony ubezpieczeniowejwsposbnagyiniespodziewanystanchorobowyzagraajcyyciulubzdrowiuUBEZPIECZONEGO,wymagajcyudzielenianatychmiastowejpomocymedycz-nej;

18)NIESZCZLIWY WYPADEKpowstaewokresieochronyubezpieczeniowejna-ge zdarzenie wywoane przyczyn zewntrzn, w nastpstwie ktrego UBEZ-PIECZONY,niezalenieodswojejwoli,doznauszkodzeniaciaa,uszczerbkunazdrowiulubzmar;

19)OSOBA NIESAMODZIELNAosobazamieszkujcawsplniezUBEZPIECZONYM,ktrazewzgldunazystanzdrowia,podeszywieklubwadywrodzoneniejestsamodzielna iniemoezaspokajaswoichpodstawowychpotrzebyciowychorazwymagastaejopieki;

20)PLACWKA MEDYCZNAszpital,przychodnialubgabinetmedycznydziaajcenapodstawieobowizujcychprzepiswprawawramachsystemuopiekizdro-wotnejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej;

21)POJAZDsamochdosobowylubosobowo-ciarowyodopuszczalnejmasiecakowitejdo3,5tony,liczbiemiejscpasaerskichniewikszejni9(wrazzKIE-ROWC),zaopatrzonywpolskieznakirejestracyjne,niestarszyni10lat,liczcod daty jego produkcji, posiadajcy wane badania techniczne, dopuszczonydoruchunadrogachpublicznych,zarejestrowanyprzezUBEZPIECZONEGOlubuytkowanyprzezUBEZPIECZONEGO;

} Komentarz:POJAZDEMniejestpojazddonaukijazdy,pojazdzastpczy,takswka,pojazduprzy-wilejowany, pojazd specjalny, pojazd uywany w wycigach lub rajdach, pojazdzmodyfikowanyokonstrukcjiodbiegajcejodspecyfikipodanejprzezproducenta,oprcz modyfikacji koniecznej w samochodzie osobowym homologowanym jakociarowy.22)ROK UBEZPIECZENIOWYkady12-miesicznyokres liczonyoddatypoczt-

kuochronyubezpieczeniowej,przyczympocztekpierwszegorocznegookre-suubezpieczeniarozpoczynasinastpnegodniapopodpisaniuprzezKlientaumowyoprowadzenierachunkuoszczdnociowo-rozliczeniowego;

23)SPRZT AGDzakupionyjakonowysprztznajdujcysiwMIEJSCUUBEZPIE-CZENIA,niestarszyni5-letni,wykorzystywanywyczniedouytkudomowego,ktregopierwszymuytkownikiem jestUBEZPIECZONY,zwyczeniemsprztuobjtegoGWARANCJPRODUCENTA;

} Komentarz:SPRZTAGDtokuchniagazowaielektryczna,pytaelektryczna,pytagazowa,py-ta indukcyjna, piekarnik, pralka, pralko-suszarka, elektryczna suszarka ubraniowa,chodziarka,chodziarko-zamraarka,zamraarka,zmywarka.24)SPRZT PCzakupionyjakonowy,komputerstacjonarnywrazzmonitoremlub

laptopznajdujcysiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,niestarszyni5-letni,wykorzy-stywanywyczniedouytkudomowego,ktregopierwszymuytkownikiemjestUBEZPIECZONY,zwyczeniemsprztuobjtegoGWARANCJPRODUCENTA;

25)SPRZT REHABILITACYJNY sprzt niezbdny do rehabilitacji, umoliwiajcyUBEZPIECZONEMUsamodzielnelubuatwionefunkcjonowanie;

} Komentarz:SPRZT REHABILITACYJNY to piki, tamy i waki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki,wzki, kule, laski, gorsety, konierze, rowerek rehabilitacyjny, waek, pwaek, klin,kostkadorehabilitacji,dyskkorekcyjny(wtymsensomotoryczny),ciarkidorehabili-tacji,matarehabilitacyjna,lekkigips,poduszkaortopedyczna(dotyczyzamaniakociguzicznej,stanupourazieodcinkaszyjnegokrgosupa),stabilizatory,wtymaparattulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne,

4

wkadkiortopedyczne,wtymelowe(dotyczyprzebytychurazw,np.zamaniakocirdstopia,uszkodzeniacignaAchillesa),gorsetyortopedyczne(m.in.sznurwkal-dwiowo-krzyowa,gorsetJevetta),opaskaebrowa,paspoporodowy,passtabilizu-jcymostek,pasprzepuklinowy.26)SPRZT RTVzakupionyjakonowy,sprztaudio-videozasilanywyczniezsieci

elektrycznej,ktrychzasilaniezbaterii lubakumulatoranie jestmoliwe,znaj-dujcysiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,nie starszyni5-letni,wykorzystywanywyczniedouytkudomowego,ktregopierwszymuytkownikiemjestUBEZ-PIECZONY,zwyczeniemsprztuobjtegoGWARANCJPRODUCENTA;

} Komentarz:SPRZTRTVtoodbiorniktelewizyjny,odtwarzaczVIDEOiDVD,zestawHI-FI.27)UBEZPIECZAJCYBankBPHSA;28)UBEZPIECZONY waciciel i wspwaciciel AKTYWNEGO RACHUNKU

OSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWEGOprowadzonegowBankuBPHSA:a) wramachwiadczewymienionychw4ust.1-2,wacicieliwspwaciciel

rachunkuoszczdnociowo-rozliczeniowegoprowadzonegowBankuBPHSA,b) wramachwiadczewymienionychw4ust.3,DZIECKOwacicielarachunku

oszczdnociowo-rozliczeniowegoprowadzonegowBankuBPHSA;29)UBEZPIECZYCIELAGAInternationalS.A.OddziawPolsce,zsiedzibwPolsce

wWarszawie(02-672)przyul.Domaniewskiej50B;30)UNIERUCHOMIENIEstanPOJAZDUUBEZPIECZONEGO,dopuszczonegodoru-

chu na drogach publicznych i posiadajcego wane badania techniczne, kt-ryzaistnianaskutekwypadku lubAWARII,uniemoliwiajcdalszebezpieczneizgodnezprzepisamiprawauytkowaniePOJAZDUnadrogachpublicznych;

31)UMOWA UBEZPIECZENIA umowagrupowegoubezpieczeniazawartamidzyUBEZPIECZYCIELEMaUBEZPIECZAJCYMnarzeczUBEZPIECZONYCH;

32)USUGI ASSISTANCE usugi, ktrychwiadczenie jestprzedmiotemubezpie-czenia polegajce, na zorganizowaniu i pokryciu kosztw pomocy udzielonejUBEZPIECZONEMUoraz zapewnieniuusug informacyjnych w zakresie igrani-cachokrelonychwOWU;

33)WARSZTAT NAPRAWCZYto:a) najbliszaautoryzowanastacjaobsugidanejmarkiPOJAZDU,najbliszywarsz-

tatprowadzcynaprawyblacharsko-lakierniczelub

b) innyzakadnaprawczy,wskazanyprzezCENTRUMALARMOWElubKIEROWC,oileznajdujesibliejnimiejsce,oktrymmowawlit.a).

34)WYPADEK zdarzenie, w wyniku ktrego POJAZD UBEZPIECZONEGO uleguszkodzeniulubzniszczeniupowodujcemuUNIERUCHOMIENIE,wwyniku:

a) wypadku drogowego lub kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodznajdujcsinazewntrz,atakeuczestnikiemruchudrogowegolubzwierz-ciem,

b) nieumylnegouszkodzeniaprzezosobytrzecie;35)ZDARZENIE LOSOWEzdarzenie,ktreuprawniaUBEZPIECZONEGOdoskorzy-

staniaz interwencjispecjalistywprzypadkuryzykautraty lubdalszegouszko-dzeniamieniaznajdujcegosiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA.ZaZDARZENIELO-SOWEuwaasi:

a) DYMISADZproduktyspalaniaunoszcesiwpowietrzutakewskutekwy-stpienia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, powodujce zniszczenie lub uszko-dzeniemienia,

b) EKSPLOZJzespzjawisktowarzyszcychnagemuprzejciuukaduzjednegostanurwnowagiwdrugi, zgwatownymwyzwoleniemznacznej ilocienergii(cieplnejlubwietlnej),gazu,pyu,par;podpojciemeksplozjizbiornikacinienio-wego(kota,rurociguitp.),ktrystalejestnapenionyparlubgazem,rozumiesi rozerwanie ciany zbiornika i gwatowne wyrwnanie cinie na zewntrzi wewntrz zbiornika, a take eksplozj spowodowan gwatownie przebiega-jc reakcj chemiczn wewntrz zbiornika, niepowodujc rozerwania jegocian,

c) GRADopadyatmosferyczneskadajcesizbryeklodu,d) HURAGANwiatroprdkociniemniejszejni17,50m/s (63km/h),ktrpo-

twierdziypomiarystacjiInstytutuMeteorologiiiGospodarkiWodnejznajdujcejsi najbliej MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub miejsca, w ktrym w trakcie zajciazdarzeniaznajdowasiPOJAZD;wprzypadkugdyszybkowiatruniemoebypotwierdzona,UBEZPIECZYCIELponosiodpowiedzialno,jeeliwiatrspowodo-waszkodywokolicyMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubwokolicy,wktrejznajdowa

siuszkodzonyPOJAZD;oprczbezporedniegodziaaniaHURAGANUpodpoj-ciemtymrozumiesirwnienastpstwaszkdspowodowanychunoszonymiprzezHURAGANczciamibudynkw,drzewlubprzedmiotami,

e) IMPLOZJuszkodzeniezbiornikalubaparatuprniowegonaskutekdziaaniapodcinienia,

f) KRADZIEZWAMANIEMczynzabroniony,okrelonywart.279Kodeksukarne-go,

g) LAWINLUBINNESIYPRZYRODYgwatownutratstabilnoci iprzemiesz-czaniesi:spadanie,staczanielubzelizgiwaniesizestokugrskiegomasnie-gu, lodu, gleby/gruntu, materiau skalnego bd ich mieszaniny (ruch jednegotypumateriauzreguypowodujeruchinnegotypumateriauznajdujcegosinazboczu),

h) NAWALNEOPADYNIEGUopadatmosferyczny,ktry:i) swoimciaremspowodowauszkodzeniemieniaznajdujcegosiwMIEJ-

SCUUBEZPIECZENIAlubuszkodzenieubezpieczonegoPOJAZDUlubii) podwpywemswojegociaruspowodowaprzewrceniesimieniassied-

niegonamienieznajdujcesiwMIEJSCUUBEZPIECZENIAlububezpieczonyPOJAZDidoprowadzidoichuszkodzenia,

i) ZAMARZANIE uszkodzenia spowodowane mrozem, polegajce na pkniciuznajdujcychsiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA:i) urzdze kpielowych, umywalek, spuczek, syfonw, wodomierzy, kotw,

bojlerw,ii) rurdopywowychlubodpywowych(kanalizacyjnych),instalacjigrzewczych,

instalacjitryskaczoweji/lubganiczej,j) POWDzalanieterenulubpodoa,ktrepowstaownastpstwie:

i) wystpieniazbrzegwwdpowierzchniowych(stojcychlubpyncych),ii) nadmiernych opadw atmosferycznych w MIEJSCU UBEZPIECZENIA lub

wmiejscu,wktrymw trakciezajciazdarzeniaznajdowasiPOJAZD, tj.zalania terenu, ktre wystpio pomimo prawidowo zaprojektowanegoi sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadza-jce,rowy),

k) POARdziaanieognia,ktrywydostasipozapaleniskolubpowstabezpa-leniskairozprzestrzenisiowasnejsile,

l) PRZEPICIEwywoanewyadowaniamiatmosferycznymiporednieuszkodze-nie lubzniszczenie instalacji lubruchomocidomowychwskutekdziaaniana-gegoikrtkotrwaegonapiciaprdu,wyszegoodmaksymalnegodopuszczal-negonapiciaprduelektrycznegodladanegourzdzenia,instalacji,linii,sieci;UBEZPIECZYCIELodpowiadazaryzykoPRZEPICIApodwarunkiemwyposaeniabudynku/lokaluwodgromnikilubochronnikiprzepiciowe,

m) STUCZENIESZYBIINNYCHPRZEDMIOTWSZKLANYCHrozbicienieuszkodzo-nychwchwiliprzyjciadoubezpieczeniaszybiinnychprzedmiotwszklanych,zamontowanychlubzainstalowanychnastaewMIEJSCUUBEZPIECZENIAzgod-niezichprzeznaczeniem;zastuczenieszybuwaasirwniepowstaewbez-porednimzwizkuzeszkodkoszty:i) koniecznegooszkleniazastpczegoorazusugekspresowych,ii) specjalnej obrbki powierzchniowej ubezpieczonego szka (np. malowanie,

napisy,folia,wytrawianieitp.),iii) ustawieniarusztowalubuyciadwigu,iv) naprawyuszkodzonychwzwizkuzwybiciemszybyelementwmocujcych

szybwramielubuszkodzonegowzwizkuzwybiciemszyby,muru;Zastuczenienieuwaasiszkdpowstaychwskutek:i) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odprynicia kawaka po-

wierzchniubezpieczonychszyb,ii) obrbki,montau,wymianywczasieprackonserwatorskich,remontowych,

naprawczychwMIEJSCUUBEZPIECZENIAlubpoichusuniciuzmiejscasta-egozainstalowania,

iii) zastosowanianiewaciwejtechnologiiwykonawstwalubmontau,iv) zuycia,brakunaleytejkonserwacji,

n) TRZSIENIAZIEMIdrgania,uderzeniaikoysaniapowierzchniziemiwywoanena-gymiprzemieszczeniamimasskalnychwobrbieskorupyziemskiej,ktrpotwier-dziypomiarystacjibadawczejznajdujcejsinajbliejMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubmiejsca,wktrymznajdowasiubezpieczonyPOJAZD.TRZSIENIEZIEMIuwaasi za stwierdzone, jeeli wstrzsy spowodoway rwnie szkody w najbliszymssiedztwie,aszkodywubezpieczonychruchomociachdomowychistaychele-

5

mentachwykoczeniowychpowstaywyczniewskutekTRZSIENIAZIEMI,o) UDERZENIELUBUPADEKSTATKUPOWIETRZNEGOprzymusoweldowanielub

upadekstatkupowietrznegolubinnegoobiektulatajcego,upadekjegoczcilubprzewoonegoadunku,

p) UDERZENIEPIORUNAbezporednieprzejcieadunkuelektrycznegozatmosfe-rydoziemi,ktrepozostawiowMIEJSCUUBEZPIECZENIAlubwubezpieczonymPOJEDZIElady,

q) UDERZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO uderzenie pojazdu mechanicznego,jegoczcilubprzewoonegoadunku.ZaUDERZENIEPOJAZDUMECHANICZNE-GOnieuwaasiuderzeniaprzezpojazdnalecydoUBEZPIECZONEGO,osbzamieszkujcych na stae w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, pracownikw lub osb,ktrympowierzonostaochronMIEJSCAUBEZPIECZENIA,

r) UPADEKDRZEWA,MASZTU,KOMINAupadekdrzew,masztw,kominwlubin-nychbudowlinamienieUbezpieczonego,ktrynastpizprzyczynniezalenychodUBEZPIECZONEGOizaktreUBEZPIECZONYnieponosiodpowiedzialnoci,

s) USZKODZENIEPRZEZOSOBYTRZECIEuszkodzeniewywoaneprzezwszystkieosobyniebdceUBEZPIECZONYMI,wtymtakeosobyfizyczne,prawnei innejednostkiorganizacyjnenieposiadajceosobowociprawnej,

t) WANDALIZMdziaanie,gdysprawcadostasilubusiowadostasidomiej-scazamieszkaniaizniszczylubuszkodzidrzwi,oknalubelementyzabezpieczeprzeciwkradzieowych,

u) ZALANIEwyciekwody,parylubcieczy,ktrawskutekawariiwydostaasiz:i) rurdopywowych(instalacjiwodocigowej)ipoczegitkichwrazzarma-

tur,ii) rur odpywowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujcych si wewntrz

MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub w nastpstwie cofnicia si z nich wody lubciekw,oileprzyczynacofniciaznajdowaasinaterenieposesji,naktrejznajdujesiubezpieczonybudyneklublokal,

iii) wyposaeniapoczonegonastaezsystememrur(pralki,wirwki,zmywar-ki)znajdujcychsiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,

iv) instalacjicentralnegoogrzewania,wtymwszczeglnocizwodnego/paro-wego/olejowego ukadu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, so-necznegoukaduogrzewaniawody,

v) instalacjitryskaczowejlubganiczej,vi) urzdzewodno-kanalizacyjnych,vii) zalaniewodpochodzczurzdzedomowychznajdujcychsiwewntrz

MIEJSCAUBEZPIECZENIAbdpozanim,viii)nieumylnepozostawienieotwartychkranwlubinnychzaworwzamonto-

wanychnainstalacjiwewntrzMIEJSCAUBEZPIECZENIAbdpozanim,ix) zalaniewodpochodzczopadwatmosferycznychorazzalaniewodlub

innympynemprzezosobytrzecie,v) ZAPADANIELUBOSUWANIESIZIEMIruchypodoa,wwynikuktrychdocho-

dzidoosuwanialubzapadaniasiziemi.

3UBEZPIECZENIE ASSISTANCE SAMOCHODOWE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. PrzedmiotemubezpieczeniaswiadczoneprzezCENTRUMALARMOWEusugipole-gajcena:1) udzielaniupomocyUBEZPIECZONEMUwyczniewzwizkuzWYPADKIEM,AWARI

lubKRADZIEPOJAZDUzaistniayminaterenieRzeczypospolitejPolskiej,Norwegii,SzwajcariioraznaterytoriachkrajwwchodzcychwskadUniiEuropejskiej,

2) udzieleniuinformacjiprzezCENTRUMALARMOWE.2. Wramachniniejszegoubezpieczeniawiadczeniaobejmuj1POJAZD,przyczymza

POJAZDubezpieczonyprzyjmujesipierwszyPOJAZD,ktremuCENTRUMALARMO-WEudzieliopomocy.WprzypadkuutratyPOJAZDUlubsprzedayPOJAZDUprzezUBEZPIECZONEGOCENTRUMALARMOWEzaakceptujezmianubezpieczonegoPO-JAZDU,podwarunkiemzgoszeniapisemnegolubtelefonicznegotakiejzmianydoCENTRUMALARMOWEGO.

3. Zakresubezpieczeniato:

1. NAPRAWA NA MIEJSCUW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na skutek AWARII lub WYPADKU, CENTRUM

ALARMOWEorganizujeipokrywakosztNAPRAWYNAMIEJSCU,zwyjtkiemkosztwczcizamiennych,dorwnowartocikwoty800PLNwodniesieniudojednegozda-rzenia.NAPRAWANAMIEJSCUwiadczonajestmaksymalnie2razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

2. HOLOWANIE DO NAJBLISZEGO WARSZTATU NAPRAWCZEGOW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU, ktry nie kwalifikuje si do NAPRAWY NAMIEJSCU,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztHOLOWANIAPOJAZDUDO NAJBLISZEGO WARSZTATU NAPRAWCZEGO z miejsca AWARII lub WYPADKU,do rwnowartoci kwoty800PLNwodniesieniudo jednegozdarzenia.HOLOWA-NIEDONAJBLISZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOjestwiadczonemaksymalnie2razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

3. ZATRZANICIE, USZKODZENIE LUB ZGUBIENIE KLUCZYKWWrazieUNIERUCHOMIENIAPOJAZDUnaskutekZATRZANICIA,USZKODZENIALUBZGUBIENIAKLUCZYKW,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztNAPRA-WYNAMIEJSCU lubHOLOWANIEDONAJBLISZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOdo rwnowartoci kwoty 500 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia. UsugawzwizkuzZATRZANICIEM,USZKODZENIEMLUBZGUBIENIEMKLUCZYKW jestwiadczonamaksymalnie2razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

4. DOSTARCZENIE PALIWAW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na skutek braku paliwa, CENTRUM ALAR-MOWE organizuje i pokrywa koszt DOSTARCZENIA PALIWA w iloci niezbdnejdo dojechania do najbliszej czynnej stacji paliw. DOSTARCZENIE PALIWA jest re-alizowanedo rwnowartoci kwoty500PLNwodniesieniudo jednegozdarzenia.UsugaDOSTARCZENIAPALIWAjestwiadczonamaksymalnie2razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztwpaliwa.

5. WIADCZENIE ZAMIENNEWrazieKRADZIEYalboUNIERUCHOMIENIAPOJAZDUnaskutekAWARIIlubWYPAD-KUwodlegocipowyej50kmodmiejscazamieszkaniaKIEROWCY,UBEZPIECZO-NYmaprawodoskorzystania1razwciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOzjednegoztrzechponiszychwiadczewlimiciedorwnowartocikwoty1000PLN:1.1.HOTELjeelinaprawamatrwaduejni24godziny,CENTRUMALARMOWE

organizujeipokrywakosztyzakwaterowaniawHOTELUitransportudoHOTELUredniejkategorii(dwu-lubtrzygwiazdkowego):a) w razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na czas naprawy, dla KIEROWCY

iPASAERW,b) wrazieKRADZIEYPOJAZDUnamaksymalnie2dobydlaosb,ktrepo-

drowayPOJAZDEM.1.2.KosztyzakwaterowaniawHOTELUnieobejmujkosztwwyywienia.

lub2.1.KONTYNUACJA PODRY lub POWRT DO uzgodnionego z UBEZPIECZONYMI

MIEJSCA NA TERYTORIUM RP jeeli naprawa ma trwa duej ni 48 godzin,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyKONTYNUACJIPODRYlubPOWROTUDOuzgodnionegozUBEZPIECZONYMIMIEJSCANATERYTORIUMRPpocigiem,autobusemlubsamolotem(biletyautobusowe/kolejowelublotniczewklasieekonomicznej,jelipodrpocigiemlubautobusemtrwaabyduejni12godzin)dlaKIEROWCYiPASAERW,awrazieKRADZIEYdlaosb,ktrepodrowayPOJAZDEM.

2.2.KosztyKONTYNUACJIPODRYspokrywane,jeeliodlegomidzymiejscemdocelowymamiejscemzdarzenianieprzekraczaodlegocidouzgodnionegozUBEZPIECZONYMImiejscanaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.

2.3.Ubezpieczenieniepokrywatransferwnaizdworca/lotniska.lub

3.1.ORGANIZACJAIPOKRYCIEKOSZTWWYNAJMUPOJAZDUZASTPCZEGOjeelinaprawamatrwaduejni24godzinyijeeliPOJAZDbyuprzednioHOLOWA-NYDONAJBLISZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOprzezholownikaCENTRUMALARMOWEGO, CENTRUM ALARMOWE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY WY-NAJMUPOJAZDUZASTPCZEGOnaczasnaprawy,obejmujcegopodstawienieiodstawieniePOJAZDUZASTPCZEGOzWARSZTATUNAPRAWCZEGO.

3.2.wiadczeniez tytuuwynajmuPOJAZDUZASTPCZEGOnieobejmujepokryciakosztwpaliwadlaPOJAZDUZASTPCZEGO,ubezpieczenia,opatzaautostradyorazkaucjidlawypoyczalni.

6

6. LEGALNE ZOMOWANIE6.1.WrazieAWARIIlubWYPADKUPOJAZDU,jelinaprawalubHOLOWANIEPOJAZ-

DUsekonomicznienieuzasadnione,UBEZPIECZYCIELzwracakosztLEGALNE-GO ZOMOWANIA na podstawie rachunku za zomowanie, do rwnowartocikwoty200PLN.

6.2.UsugaLEGALNEGOZOMOWANIAjestwiadczona1razwciguROKUUBEZ-PIECZENIOWEGO.

7. ODBIR NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU7.1.W przypadku zakoczenia trwajcej duej ni 48 godzin naprawy POJAZDU

uprzednioHOLOWANEGODONAJBLISZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOprzezholownikaCENTRUMALARMOWEGOlubwprzypadkuodnalezieniaSKRADZIO-NEGOPOJAZDUUBEZPIECZONEMUprzysugujeorganizacjaipokryciekosztwODBIORU NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU dla jednej osoby,dorwnowartocikwoty700PLN.

7.2.CENTRUM ALARMOWE organizuje i pokrywa koszty zwizane z dojazdem KIE-ROWCYpoODBIRNAPRAWIONEGOLUBODNALEZIONEGOPOJAZDU,maksy-malniezmiejscazamieszkaniaKIEROWCYpocigiem,autobusemlubsamolo-tem(biletyautobusowe/kolejowelublotniczewklasieekonomicznej,jelipodrpocigiem lubautobusemtrwaabyduejni12godzin)orazpokrywakosztytransferwtakswknaizdworca/lotniska.

7.3.ODBIR NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU przysuguje 1 razwciguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

8. USUGI INFORMACYJNE/PRYWATNY NAWIGATOR8.1.NawniosekUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEudziela informacjidoty-

czcych:1) formalnoci i wymaganych dokumentw przy zgaszaniu i wypenianiu

deklaracjiwypadkowej,2) stanudrg,3) wyboruoptymalnejtrasy,4) utrudniedrogowychzwizanychzremontamiiprzebudowamidrg,5) lokalizacjinajbliszegozakaduwulkanizacyjnego,6) siecifirmwynajmujcychsamochody,7) sieciautoryzowanychwarsztatwnaprawczych,8) sieciusugodawcwwiadczcychusugipomocydrogowej,9) danychnajbliszychstacjibenzynowych.

8.2.NayczenieUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEdokonarezerwacjipokojuwhotelu,stolikawrestauracji,pomoezakupibiletydokinalubwyszukawolnsalkonferencyjn.

8.3.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztwzorganizowanychserwisw.

9. AFTER PARTY DRIVER9.1.Na wniosek UBEZPIECZONEGO, CENTRUM ALARMOWE zorganizuje usug kie-

rowcyzastpczego,ktryodowolnejporzedniainocyprzybdziewewskazanemiejsceorazodwiezieKIEROWCipasaerwpodwskazanyadres,jednocze-nieodprowadzajcPOJAZDUBEZPIECZONEGO.

9.2.Usuga AFTER PARTY DRIVER jest wiadczona tylko w obrbie 16 miast woje-wdzkich.

9.3.KosztusugiAFTERPARTYDRIVERpokrywaUBEZPIECZONY.

10. INFOLINIA I CONCIERGE MOTORYZACYJNE10.1.WramachINFOLINIIICONCIERGEMOTORYZACYJNEGO,CENTRUMALARMOWEproponujeusugidedykowaneUBEZPIECZONYMKIEROWCOMwzalenociodporyroku:1) WIOSNAUSUGADOSTPNAOD21MARCADO21CZERWCA:

a) organizacjaprzechowalnioponzimowych,b) informacjatelefonicznaomiejscachnapiknikiimajwki,c) informacjaopralniachtapicerki,d) dekoracjaaut(lubyitp.),e) informacjatelefonicznadotyczcaniezbdnychzabiegw,ktrychautowy-

magapookresiezimowym;2) LATOUSUGADOSTPNAOD22CZERWCADO22WRZENIA:

a) organizacja(zakupidowz)baganikatypuInterPacklubbaganikadoro-werw,

b) organizacjawypoyczeniaprzyczepykempingowejlubsamochodukempin-gowegoorazrezerwacjamiejscaidoradztwo,

c) organizacjawypoyczeniainnychprzyczep(doodzi,quadw,motocykliitd.),d) dekoracjaaut(lubyitp.);

3) JESIEUSUGADOSTPNAOD23WRZENIADO21GRUDNIA:a) organizacjadowozuwycieraczekwprzypadkuAWARIInatrasie,b) udzielanietelefonicznejinformacjiowymianiepynwizabezpieczeniuauta

przedzim,c) organizacjaprzechowalnioponletnich,d) organizacjaszkolebezpiecznejjazdy(rezerwujemymiejscenakursie);

4) ZIMAUSUGADOSTPNAOD22GRUDNIADO20MARCA:a) organizacja(zakupidowz)baganikwnanartyibaganikatypuInterPack,b) zakupidowzacuchw,c) informacjatelefonicznanatemattrasnarciarskichwPolsceizagranic,d) organizacjazakupuidowzodmraaczydozamkw;

10.2.WszelkiekosztyzwizanezwykonaniemusugpokrywaUBEZPIECZONY.

4 WYCZENIA ODPOWIEDZIALNOCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE SAMOCHODOWE

1.Ochronubezpieczeniowniesobjtenastpujcezdarzenia:1) wyrzdzonewskutekumylnegodziaanialubracegoniedbalstwaUBEZPIECZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialnoci, jeeli UBEZPIECZONY wyrzdziszkod umylnie; w razie racego niedbalstwa spenienie wiadczenia ubezpie-czeniowegonienaleysi,chybaezapataodszkodowaniaodpowiadawdanychokolicznociachwzgldomsusznoci.2) powstae na skutek popenienia przestpstwa umylnego lub jego usiowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestpstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykrocze lubnaruszeniainnychpowszechnieobowizujcychprzepiswkarnych,

3) powstaeprzedobjciemochronubezpieczeniow,4) powstaewskutekumylnegosamookaleczenia,samobjstwalubjegousiowa-

niaprzezUBEZPIECZONEGO,5) powstae wskutek dziaa wojennych, stanu wojennego, stanu wyjtkowego,

wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wyciekw, zanieczyszcze, skae,reakcjijdrowej,skaeniaspowodowanegobronijdrowlubpromieniotwr-czoci,

6) spowodowanekatastrofaminaturalnymi,dziaaniemognialubinnychywiow,} Komentarz:Trzsienieziemi,nagazmianatemperatury,powd,huragan,poar,wybuch,wy-adowanieatmosferyczne.7) spowodowaneopnieniem lubbrakiemwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-

tekstrajkw,niepokojwspoecznych,zamieszek,aktwterroryzmu,sabotau,wojny, wojny domowej, promieniowania radioaktywnego, a take ogranicze-niamiwruchuldowym,morskim,powietrznymnapodstawieobowizujcychprzepiswprawa,

8) spowodowaneopnieniem lubbrakiemwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-tekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiywyszej,

9) powstaewskutekstrajkw,lokautw,aktwterroryzmu,sabotau,buntu,rozru-chw,rewolucji,powstania,zamieszekspoecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej, a take konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowizujcychprzepiswprawa,

10)powstaenaskutekAWARIIzaistniaejwskutekniedokonanianaprawyPOJAZDU,zaleconejpowczeniejszejAWARIIprzezCENTRUMALARMOWElubWARSZTATNAPRAWCZY,

11)powstaewskutekkierowaniaPOJAZDEMbezwymaganychprawemuprawniealbowprzypadkuczasowegolubstaegozatrzymaniawymaganychdokumen-twpotwierdzajcychuprawnieniadokierowaniaPOJAZDEM,

12)wynikajcezaktywnegoudziauPOJAZDUwzawodach,wycigachsamochodo-wychikosztwichnastpstw,

13) spowodowaneprzezKIEROWCpozayciunarkotykwlubinnychrodkwodu-rzajcych,

7

14) spowodowaneprzezKIEROWCbdcegowstanienietrzewoci,} Komentarz:Stannietrzewocioceniasiwedugprzepiswobowizujcychwkrajuwystpie-niaszkody.NaterenieRzeczypospolitejPolskiejstannietrzewocizachodzigdy:1. zawartoalkoholuwekrwiprzekracza0,5promilaalboprowadzidosteniaprzekraczajcegotwartolub2. zawartoalkoholuw1dmwydychanegopowietrzaprzekracza0,25mgalboprowadzidosteniaprzekraczajcegotwarto.15) spowodowaneAKTAMIWANDALIZMU.2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmuje:

1) kosztwzwykleopacanychprzezwacicielaPOJAZDU, to jest: kosztpali-wa,opatazaautostrad,badanietechniczne,opatazaprom,opatacelna,mandaty,dodatkoweubezpieczenia,

2) kosztw wynikajcych z utrzymania i eksploatacji POJAZDU niezgodnychzinstrukcjobsugiPOJAZDUbdjegonormalnegozuycia,

3) korzyciutraconychprzezUBEZPIECZONEGOwzwizkuzeszkod,4) kosztwwypatyzadouczynieniapieninegozadoznankrzywd,5) kosztwspowodowanychchorobUBEZPIECZONEGO,6) kosztwwiadczewstosunkudoKIEROWCYidowszystkichprzewoonych

osb,jeeliichliczbawchwiliAWARIIprzekraczaliczb9osblubliczbosbokrelonwdowodzierejestracyjnymPOJAZDU,

7) kosztw wiadcze w stosunku do osb przewoonych za opat lubzgrzecznoci,

} Komentarz:Osobyprzewoonezaopatlubzgrzecznoci:autostopowicz,osobaprzewoo-nanazasadziecarpoolingu(systemupodobniajcyidostosowujcysamochdosobowy do transportu zbiorowego, gdzie osoby podrujce wspdziel sikosztamipodry)8) kosztwmateriawlubczcizamiennychuytychdonaprawyPOJAZDU,

naprawserwisowychPOJAZDU,wszelkiejdiagnostykiPOJAZDUwykonywa-nejprzezWARSZTATNAPRAWCZY,

9) kosztwzakupienialubdorobieniakluczydoPOJAZDU,kosztwzakupieniaopon,paswbezpieczestwa,

10) kosztw wynikajcych z uszkodze mechanicznych znanych UBEZPIECZO-NEMU,

11) kosztwwyywienia,12) kosztwwynikajcychzutrzymaniaPOJAZDUwstanieniezdatnymdojazdy

lubeksploatacjiniezgodnejzzaleceniamiproducenta,13) kosztwwynikajcychzkradziey,uszkodzenialubzniszczeniabagau,rze-

czyosobistychiprzedmiotwpozostawionychwPOJEDZIEnaczasHOLO-WANIA,

14) kosztwpowstaychnaskutekkradziey iuszkodzeakcesoriwdodatko-wych.

} Komentarz:Akcesoria dodatkowe: antena, nawigacja GPS, fotelik, uchwyt rowerowy, koozapasowe,baganikdachowy,boxdachowy,CB-radio.15)wszelkichkosztwporednich,ktreUBEZPIECZONYbyzmuszonyponie

wzwizkuzUNIERUCHOMIENIEMPOJAZDU,16) kosztw zwizanych z wynajmem POJAZDU, to jest: wniesienie zabezpie-

czenia,depozytuwpostacikaucjilubblokadyrodkwnakarciekredytowejnaczaswynajmu.

5UBEZPIECZENIE ASSISTANCE MEDYCZNE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. PrzedmiotemubezpieczeniaswiadczoneprzezUBEZPIECZYCIELAusugipolegaj-cena:1) zorganizowaniu i pokryciu kosztw pomocy medycznej dla UBEZPIECZONEGO

wraziezajciaNIESZCZLIWEGOWYPADKUzaistniaegonaterytoriumRzeczy-pospolitejPolskiej,

2) zorganizowaniu i pokryciu kosztw pomocy medycznej dla UBEZPIECZONEGO

w razie jegoNAGEGOZACHOROWANIAzaistniaegona terytorium Rzeczypo-spolitejPolskiej,

3) udzieleniuusuginformacyjnych.2. Jeeli UBEZPIECZONY w nastpstwie NIESZCZLIWEGO WYPADKU lub NAGEGO

ZACHOROWANIAnaterenieRzeczypospolitejPolskiejdoznauszkodzeniaciaa lubrozstrojuzdrowia,CENTRUMALARMOWEzapewnianastpujcewiadczenia:

1. WIZYT LEKARZA INTERNISTY 1.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU,

CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAINTERNISTYwPLACWCEMEDYCZNEJlubkosztydojazdwihonorariwlekarzawmiejscupobytu UBEZPIECZONEGO, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowegoniejestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego.

1.2.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAINTERNISTYdorwnowartocikwoty600PLNnakadyNIESZCZLIWYWYPADEKlubNAGEZACHOROWANIE,zzastrzeeniem,epoNAGYMZACHOROWANIUWIZYTALE-KARZAINTERNISTYmoebyzorganizowanamaksymalnie3razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

2. WIZYT PIELGNIARKI2.1.WprzypadkuNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKU,gdy

stan zdrowia UBEZPIECZONEGO, w pisemnej opinii LEKARZA PROWADZCEGOLECZENIE,wymagawizytypielgniarki,CENTRUMALARMOWEorganizuje ipo-krywakosztydojazdwihonorariwpielgniarkiwmiejscupobytuUBEZPIECZO-NEGO.

2.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyWIZYTYPIELGNIARKIdorwnowartocikwoty400PLNnaKADYNIESZCZLIWYWYPADEKlubNAGEZACHOROWA-NIE,zzastrzeeniem,eWIZYTAPIELGNIARKImoebyzorganizowanamaksy-malnie4razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

2.3.WramachWIZYTYPIELGNIARKImieszczsiusugiwykonywaneprzezperso-nelmedyczny,takiejak:podanielekw,iniekcjeizmianaopatrunkw.

3. DOSTAW LEKW LUB SPRZTU REHABILITACYJNEGO3.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakoszty:1) dostarczenia UBEZPIECZONEMU lekw zaordynowanych przez LEKARZA PRO-

WADZCEGOLECZENIEwsytuacji,gdyUBEZPIECZONYwnastpstwieNIESZCZ-LIWEGO WYPADKU lub NAGEGO ZACHOROWANIA wymaga leenia zgodniezewskazaniemLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIEokrelonymnazwolnieniulekarskim,lub

2) dostarczeniaUBEZPIECZONEMUSPRZTUREHABILITACYJNEGO,ktregoUBEZ-PIECZONY,zgodniezewskazaniemLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIE,powi-nienuywawdomu.

3.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyDOSTAWYLEKWLUBSPRZTUREHA-BILITACYJNEGO do rwnowartoci kwoty 400 PLN na kady NIESZCZLIWYWYPADEK lub NAGE ZACHOROWANIE, z zastrzeeniem, e usuga moe byzorganizowanamaksymalnie3razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwod-niesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

3.3.KosztylekwiSPRZTUREHABILITACYJNEGOpokrywaUBEZPIECZONY.3.4.CENTRUM ALARMOWE nie ponosi odpowiedzialnoci za braki w asortymencie

lekwwaptekach.

4. TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACWKI MEDYCZNEJ4.1.WprzypadkuNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYwymaga,zgodniezzaleceniamiLEKARZAPROWADZCEGOLE-CZENIE,wizytywprzychodnilubpobytuwszpitalu,CENTRUMALARMOWEorga-nizujeipokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACWKIMEDYCZNEJ,o ile nie jest konieczna, wedug wiedzy LEKARZA PROWADZCEGO LECZENIE,interwencjapogotowiaratunkowego.

4.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACWKIMEDYCZNEJ do rwnowartoci kwoty 500 PLN na zdarzenie, z zastrzeeniem,e TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACWKI MEDYCZNEJ moe by zorganizo-wanymaksymalnie4razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

8

5. ORGANIZACJ I POKRYCIE KOSZTW PROCESU REHABILITACYJNEGO5.1.WprzypadkuNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKUlub

pominimum3-dniowejhospitalizacjinaskutekNAGEGOZACHOROWANIA,gdyUBEZPIECZONY,zgodniezeskierowaniemLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIE,wymagarehabilitacjiwporadnirehabilitacyjnejlubwmiejscupobytu,CENTRUMALARMOWEORGANIZUJEIPOKRYWAKOSZTYPROCESUREHABILITACYJNEGO.} Komentarz:Koszty procesu rehabilitacyjnego to: koszty transportu UBEZPIECZONEGO doporadni rehabilitacyjnej i wizyty w poradni rehabilitacyjnej albo koszty wizytyfizykoterapeutywmiejscupobytu.

5.2.CENTRUMALARMOWEORGANIZUJEIPOKRYWAKOSZTYPROCESUREHABILITA-CYJNEGOdorwnowartocikwoty300PLNnakadeNAGEZACHOROWANIElubNIESZCZLIWYWYPADEK,zzastrzeeniem,eusugamoebyzorganizo-wanamaksymalnie3razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

6. OPIEK PIELGNIARSK PO HOSPITALIZACJI6.1.WprzypadkuNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONY przebywa w szpitalu minimum 7 dni, CENTRUM ALARMOWEorganizuje i pokrywa koszty dojazdw i honorariw pielgniarki w miejscupobytuUBEZPIECZONEGO.

6.2.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyOPIEKIPIELGNIARSKIEJPOHOSPITALIZACJIdorwnowartocikwoty400PLNnakadeNAGEZACHORO-WANIElubNIESZCZLIWYWYPADEK,zzastrzeeniem,eusugamoebyzor-ganizowanamaksymalnie3razywciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodnie-sieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

7. OPIEK NAD DZIEMI I OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI7.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywawszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEMI I/LUB OSOBAMINIESAMODZIELNYMIwmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGO.

7.2.OPIEKANADDZIEMIIOSOBAMINIESAMODZIELNYMIjestrealizowananawnio-sekUBEZPIECZONEGOizajegopisemnzgod.

7.3.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyOPIEKINADDZIEMIIOSO-BAMI NIESAMODZIELNYMI do rwnowartoci kwoty 500 PLN na kade NAGEZACHOROWANIE lub NIESZCZLIWY WYPADEK, z zastrzeeniem, e usugamoebyzorganizowanamaksymalnie2razywciguROKUUBEZPIECZENIO-WEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

8. POMOC PSYCHOLOGA8.1.CENTRUMALARMOWEorganizujePOMOCPSYCHOLOGAwsytuacjizgonuma-

onka UBEZPIECZONEGO, zgonu dziecka UBEZPIECZONEGO, zgonu rodzicwUBEZPIECZONEGO lub rodzicw maonka UBEZPIECZONEGO, urodzenia simartwego dziecka UBEZPIECZONEGO, wystpienia powanego zachorowania,takiego jak: nowotwr, udar mzgu, epilepsja, bulimia, stwardnienie rozsiane,zawaserca,marskowtroby,AIDS(rwnieHIVpozytywnywynikbada).

8.2.CENTRUMALARMOWEorganizuje ipokrywakosztywizytupsychologaw limi-ciedorwnowartocikwoty200PLNnakadww.sytuacjzzastrzeeniem,eusugamoebyzorganizowanamaksymalnie3razywciguROKUUBEZPIE-CZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

9. ORGANIZACJ WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY9.1.NaprobUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizujewizytuwybra-

negolekarzaspecjalisty.9.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztwwizyty.

10. OPIEK NAD ZWIERZTAMI DOMOWYMI10.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywawszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWE:

1) organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZTAMI DOMOWYMI (psem lubkotem)wmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGOlub

2) organizuje i pokrywa koszty transportu ZWIERZT DOMOWYCH do osobydoopiekilubdoplacwkiwskazanejprzezUBEZPIECZONEGO.

10.2.OPIEKANADZWIERZTAMIDOMOWYMIjestrealizowananawniosekUBEZPIE-

CZONEGOizajegopisemnzgodorazpodwarunkiemprzedstawieniaaktu-alnegozawiadczeniaoszczepieniachobowizkowych.

10.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZTAMI DOMOWY-MIdorwnowartocikwoty300PLNnakadyNIESZCZLIWYWYPADEKlubNAGE ZACHOROWANIE z zastrzeeniem, e usuga moe by zorganizowa-na maksymalnie 2 razy w cigu ROKU UBEZPIECZENIOWEGO w odniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHcznie.

11. POMOC DOMOW PO HOSPITALIZACJI11.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywawszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWEorganizujePOMOCDOMOWpozakoczeniuhospitalizacji.} Komentarz:Usugadotyczypomocywprzygotowywaniuposiku,zrobieniuzakupw,pomo-cywubraniu imyciuorazczynnociachpielgnacyjnych,wykonywaniudrob-nychporzdkw,takichjak:odkurzanie,myciepodg,umycienaczy.Wzakresusuginiewchodzinatomiastmycieokien,odsuwaniemebli.

11.2.KosztusugipokrywaUBEZPIECZONYwewasnymzakresie.

12. INFOLINI MEDYCZNCENTRUMALARMOWEgwarantujeUBEZPIECZONEMUnastpujceusugi informa-cyjne:a) informowanie o pastwowych i prywatnych placwkach suby zdrowia

wraziechorobyluburazu,doktrychdoszopozamiejscemzamieszkania,b) informowanie o dziaaniu lekw, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi

lekami,moliwociprzyjmowanialekwwczasieciyitp.,c) informowanieoplacwkachprowadzcychzabiegirehabilitacyjne,d) informowanieoplacwkachhandlowychoferujcychSPRZTREHABILITACYJNY,e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak naley si przygotowywa

dozabiegwlubbadamedycznych,f) informacjeodietach,zdrowymywieniu,g) dostpdoinfoliniimedycznejpolegajcynatelefonicznejrozmowiezLEKARZEM

UPRAWNIONYM CENTRUM ALARMOWEGO, ktry w miar posiadanej wiedzyspecjalistycznej oraz istniejcych moliwoci odpowie na postawione przezUBEZPIECZONEGOpytaniamedyczne,

h) informowanieodomachpomocyspoecznej,hospicjach,i) informowanie o przebiegu zaatwiania formalnoci zwizanych ze zgonem

bliskiejosoby,j) informowanieoschorzeniach,stosowanychmetodachleczeniainowoczesnych

metodachleczenia(wramachobowizujcychwRzeczypospolitejPolskiejprze-pisw),

k) informowanieoniezbdnychbadaniachkontrolnychdlagrupwiekowychopod-wyszonymryzyku,

l) informowanie na temat grup wsparcia dla osb dotknitych alkoholizmem,wtrudnejsytuacjirodzinnej,cierpicychnaokreloneschorzenia,kobietpoma-stektomii,dlarodzicwcikochorychdzieci,

m) informowanieoaptekachczynnychprzezcadob,n) informacjedlapodrnych:szczepienia,zagroeniaepidemiologiczne.

13. POWTRN OPINI MEDYCZN13.1.Zdarzenie uprawniajce UBEZPIECZONEGO do wydania POWTRNEJ OPINII

MEDYCZNEJ to przypadek medyczny uznawany przez LEKARZY PROWADZ-CYCH LECZENIE za stan krytyczny, przewleky, a take stan zdrowia majcyniekorzystny wpyw na jako ycia UBEZPIECZONEGO rozpoznany przezLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIE.Zakreswiadczeniaobejmujenastpu-jceprzypadkimedyczne:

a) zoliwechorobynowotworowe(wtymbiaaczka,guzymzgu,niedokrwistoplastyczna),

b) leczeniechirurgicznenowotworwzoliwych,c) radio-ichemioterapiachorbnowotworowych,d) przeszczepynarzdw(szpiku,nerek,serca,wtroby),e) odrzucenienarzdwpoprzeszczepie,f) niewydolnonerek,g) chorobaAlzheimera,h) chorobaParkinsona,i) nabytyzespbrakuodpornoci(AIDS),

9

j) zespGuillain-Barre,k) stwardnienierozsiane,l) poraeniedwukoczynowe,m) poraenieczterokoczynowe,n) dystrofiaminiowa,o) amputacjekoczyn,p) urazywielonarzdowe,q) oparzeniaIIIstopnia(powyej30%powierzchniciaa),r) lepota,s) guchota,t) udarmzgu,u) utratamowy,v) piczka,w) chorobyukadusercowo-naczyniowego(zawaminiasercowego,chorobyza-

stawekserca,zaawansowananiewydolnominiasercowego).13.2.WramachserwisuPowtrnaopiniamedycznaCENTRUMALARMOWEzapew-

nia:a) zgromadzeniedokumentacjimedycznej,b) przetumaczenieiwysaniedokumentwdoodpowiedniegospecjalisty,c) staykontaktpomidzylekarzemopiniujcymalekarzemkonsultantem,d) organizacjpowtrzeniabadahistopatologicznychwraziekoniecznoci,e) organizacjleczeniazagranic.13.3.Wszelkie koszty (zewntrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertw,

tumacze,badaitp.)wramachserwisuspokrywaneprzezUBEZPIECZONEGO.

WIADCZENIA DLA DZIECKA UBEZPIECZONEGO

W ramach pomocy udzielanej DZIECKU UBEZPIECZONEGO CENTRUM ALARMOWEzapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztw do rwnowartoci kwoty 500 PLNnazdarzenieubezpieczeniowe,jednegolubkilkuwymienionychponiejwiadcze:

1. WIZYT LEKARZA PEDIATRYWprzypadkuNIESZCZLIWEGOWYPADKUDZIECKAUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizuje ipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAPEDIATRYwPLACWCEMEDYCZNEJ lub koszty dojazdw i honorariw lekarza pediatry w miejscu poby-tu UBEZPIECZONEGO, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego nie jestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego.

2. WIZYT PIELGNIARKI2.1.W przypadku NIESZCZLIWEGO WYPADKU DZIECKA UBEZPIECZONEGO, gdy

stanzdrowiaDZIECKA,wpisemnejopiniiLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIE,wymagawizytypielgniarki,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztydojazdwihonorariwpielgniarkiwmiejscupobytuDZIECKA.

2.2.WramachWIZYTYPIELGNIARKImieszczsiusugiwykonywaneprzezperso-nelmedyczny,takiejak:podanielekw,iniekcjeizmianaopatrunkw.

3. DOSTAWA LEKW3.1.WprzypadkuNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKU,gdy

DZIECKO UBEZPIECZONEGO, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZCEGOLECZENIEwskazanymnazawiadczeniulekarskim,wymagaleenia,CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty DOSTAWY LEKW zaordynowanychprzezLEKARZAPROWADZCEGOLECZENIE.

3.2.CENTRUM ALARMOWE nie ponosi odpowiedzialnoci za braki w asortymencielekwwaptekach.

3.3.KosztylekwpokrywaUBEZPIECZONY.

4. POMOC W NAUCE DLA DZIECI4.1.W przypadku NAGEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZLIWEGO WYPADKU, gdy

DZIECKO UBEZPIECZONEGO na podstawie zawiadczenia lekarskiego przebywaowdomupowyej14dni,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztprywat-nychlekcjidlaDZIECKAwmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGOwokresiemak-symalnie90dnioddatykocowejzawiadczenialekarskiego.

4.2.CENTRUMALARMOWEpokryjekosztywiadczewymienionychwust.3wodniesie-

niudomaksymalnie3zdarzewROKUUBEZPIECZENIOWYM.Limitzdarzeokrelo-nywzdaniupowyszymodnosisidowszystkichDZIECIUBEZPIECZONEGOcznie.

6

WYCZENIA ODPOWIEDZIALNOCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zdarze powstaych z tytuu lubwbezporednimnastpstwie:1) umylnegodziaanialubracegoniedbalstwaUBEZPIECZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialnoci, jeeli UBEZPIECZONY wyrzdziszkod umylnie; w razie racego niedbalstwa spenienie wiadczenia ubezpie-czeniowegonienaleysi,chybaespenieniewiadczeniaodpowiadawdanychokolicznociachwzgldomsusznoci.2) powstae na skutek popenienia przestpstwa umylnego lub jego usiowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestpstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykrocze lubnaruszeniainnychpowszechnieobowizujcychprzepiswkarnych,

3) zdarzepowstaychprzedpocztkiemochronyubezpieczeniowej,4) umylnegosamookaleczenia,samobjstwalubjegousiowaniaprzezUBEZPIE-

CZONEGO,5) dziaawojennych,stanuwojennego,stanuwyjtkowego,wybuchunuklearne-

go,epidemii,pandemii,wyciekw,zanieczyszcze,skae,reakcjijdrowej,ska-eniaspowodowanegobronijdrowlubpromieniotwrczoci,

6) nagegozachorowanialubnieszczliwegowypadku,ktrewystpiyprzedob-jciemochronubezpieczeniow,

7) leczeniaeksperymentalnegoiniepotwierdzonegobadaniami,8) zabiegwzewskazaestetycznychniezalenieodpowoduichwykonania,9) leczeniastomatologicznego,bezwzgldunato,czyjestwykonywaneprzezleka-

rzastomatologaczychirurgatwarzowo-szczkowego,10)wadwrodzonych,11) zaraeniasiHIV,AIDS,chorobamiprzekazywanymidrogpciow,12)CHORBPRZEWLEKYCH,13)nieprzestrzeganiazalecelekarza,14) leczenia medycznego, zachowawczego lub zapobiegawczego, chyba, e byo

onozaleconeprzezLEKARZAUPRAWNIONEGO,15)amatorskiegouprawianiasportwekstremalnych,} Komentarz:Sportyekstremalneto:abseiling,alpinizm,baloniarstwo,bobsleje,bouldering,cano-einggrski,downhillMTB,ekstremalnemaratonybiegowe,footballamerykaski,fre-eskiing (narciarstwopozawyznaczonymitrasami),gimnastykasportowa iakroba-tyczna,heli-skiing,heli-snowboarding,himalaizm(wyprawywgrypowyej5500m.n.p.m.),kajakarstwogrskie,kite-snowboarding,kite-skiing,kite-surfing,motocross,nurkowaniezakwalungiemponiej30m,polo, rafting, rajdy terenowe, rugby,sa-neczkarstwo,skokidowody,skokinabungee,skokispadochronowe,jazdaskuteremwodnym,speleologia,szybownictwo,taternictwo,triathlon,signumpolonicum,walkirycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogrska,wycigisamochodoweimotocyklowe.16)wyczynowegolubzawodowegouprawianiasportu,} Komentarz:Wyczynowelubzawodoweuprawianiesportutoregularne lub intensywnetrenin-gi,przy jednoczesnymudzialewzawodach, imprezachczyobozachkondycyjnychiszkoleniowych,rwniewramachprzynalenocidoklubwsportowych,zwizkwiorganizacjisportowych,niezalenieodfaktu,czyczerpanyjestdochdzuprawianejdyscyplinysportu.17) katastrofnaturalnych,dziaaniaognialubinnychywiow,} Komentarz: trzsieniaziemi,nagejzmianytemperatury,powodzi,huraganu,poaru,wybuchu,wyadowaatmosferycznych.18)opnienialubbrakuwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwskutekstrajkw,niepoko-

jwspoecznych,zamieszek,aktwterroryzmu,sabotau,wojny,wojnydomo-wej,promieniowaniaradioaktywnego,

19)opnienialubbrakuwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwskutekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiywyszej,

20) strajkw, lokautw, aktw terroryzmu, sabotau, buntu, rozruchw, rewolucji,

10

powstania,zamieszekspoecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej,atakekonfiskaty,nacjonalizacji,przetrzymywania,zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowizujcychprzepiswprawa,

21)uycia biologicznych lub chemicznych materiaw, substancji lub skadnikwwceluspowodowaniazagroeniaycialubzdrowialudzkiego,

22) spoyciaalkoholu,zaycianarkotykwlubinnychrodkwodurzajcych,lekwniezaordynowanych przez lekarza, uytych niezgodnie z zaleceniem lekarskimlubwskazaniemichuycia.

23)CHOROBYPSYCHICZNEJ,depresji.2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmujekosztwpowstaychztytuuiwbez-

porednimnastpstwie:1) leczeniaeksperymentalnegoioniepotwierdzonejmedycznieskutecznoci,2) leczenia sanatoryjnego, ze wskaza estetycznych, helioterapii, niezalenie od

powoduwykonania,3) leczeniapowstaegonaskutekwojen,dziaawojennych,konfliktwzbrojnych,

zamieszek, rozruchw, zamachw stanu, aktw terroru, powstania, strajkworazskaechemicznychlubradioaktywnych,materiawnuklearnych,spala-niapaliwajdrowego,azbestozy,

4) rutynowychbadafizykalnych,wtymbadaitestwginekologicznych,szcze-pieiinnychlekwzapobiegawczych,

5) wiadcze iusugmedycznychwzwizkuzezdarzeniami,ktremiaymiejscepozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej,

6) wypatyzadouczynieniapieninegozadoznankrzywd.

7ASSISTANCE DOMOWE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. W ramach niniejszego ubezpieczenia wiadczenia mog by dokonywane w od-niesieniudo jednegomieszkania lubdomu,przyczymzaMIEJSCEUBEZPIECZENIAprzyjmujesipierwszemiejsce,wktrymCENTRUMALARMOWEudzielaopomocy.WprzypadkuzmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIACENTRUMALARMOWEzaakceptujezmianadresuMIEJSCAUBEZPIECZENIApodwarunkiemzgoszeniapisemnegolubtelefonicznegotakiejzmianydoCENTRUMALARMOWEGO.

2. Zakresubezpieczeniato:

1. INTERWENCJA SPECJALISTY1.1.WprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,gdywystpi

ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia UBEZPIECZONEGO MIENIA, CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny odpowiedniegospecjalisty.

} Komentarz:Specjalistato:lusarz,hydraulik,elektryk,dekarz lubtechnikurzdzegrzewczychiklimatyzacyjnych.1.2.KosztymateriawiczcizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.1.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty INTERWENCJI SPECJALISTY do kwoty

900PLNnaZDARZENIELOSOWE,bezlimituzdarzewROKUUBEZPIECZENIOWYM.

2. NAPRAWA SPRZTU RTV/AGD2.1.WprzypadkuAWARIISPRZTURTVlubAGDwMIEJSCUUBEZPIECZENIACENTRUM

ALARMOWEwterminie3dniroboczychoddniaprzyjciazgoszeniaorganizu-jeipokrywakosztydojazdu,robociznyspecjalistyRTV/AGDorazewentualnegotransportuSPRZTUAGD.

2.2.KosztymateriawiczcizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.2.3.Warunkiem podjcia interwencji jest przedstawienie przez UBEZPIECZONEGO

dowoduzakupuiGWARANCJISPRZTURTV/AGD,awprzypadkuichbrakuwiekSPRZTURTV/AGDzostaniezweryfikowanyprzezspecjalistRTV/AGD.

2.4.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyNAPRAWYSPRZTURTV/AGDdokwoty800PLNnazdarzenie, z zastrzeeniem,ewciguROKUUBEZPIECZENIOWE-GOUBEZPIECZONEMUprzysuguj4interwencjespecjalistyRTVi2interwencjespecjalistyAGD.

3. NAPRAWA SPRZTU PC3.1.WprzypadkuAWARIISPRZTUPCwMIEJSCUUBEZPIECZENIACENTRUMALAR-

MOWEwterminie3dniroboczychoddniaprzyjciazgoszenia,organizujeipo-

krywakosztydojazdu, robociznyspecjalisty PCorazewentualnego transportuSPRZTUPC.

3.2.KosztymateriawiczcizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.3.3.Warunkiem podjcia interwencji jest przedstawienie przez UBEZPIECZONE-

GOdowoduzakupuiGWARANCJISPRZTUPC,awprzypadkuichbraku,wiekSPRZTUPCzostaniezweryfikowanyprzezspecjalistPC.

3.4.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyNAPRAWYSPRZTUPCdokwoty500PLNnazdarzenie,zzastrzeeniem,ewciguROKUUBEZPIECZENIOWEGOUBEZPIE-CZONEMUprzysuguj2interwencjetechnikaPC.

4. EKIPA SPRZTAJCA PO ZDARZENIU LOSOWYMWprzypadkuZDARZENIALOSOWEGO(POARUlubZALANIA)wMIEJSCUUBEZPIECZE-NIA,gdyMIEJSCEUBEZPIECZENIAwymagaposprztaniapoPOARZElubZALANIU,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztinterwencjiEKIPYSPRZTAJCEJ.UBEZPIECZYCIELpokrywakosztyEKIPYSPRZTAJCEJPOZDARZENIULOSOWYMdorwnowartocikwoty300PLNnaZDARZENIELOSOWE,zzastrzeeniem,eUBEZ-PIECZONYmamoliwoskorzystaniazusugi1razwROKUUBEZPIECZENIOWYM.} Komentarz:ZakrespracEKIPYSPRZTAJCEJPOZDARZENIULOSOWYMto:sprztanie,zamia-tanie,myciepodg,posadzek,cianwewntrznych,sufitw,okien,odkurzanie,usu-waniezniszczonychelementwwyposaenia,gruzu.

5. WIZYTA PROJEKTANTA WNTRZ5.1.W ramach usugi WIZYTA PROJEKTANTA WNTRZ CENTRUM ALARMOWE or-

ganizuje wizyt projektanta wntrz. Zakres usugi obejmuje m.in. nastpujcewiadczenia:1) konsultacj i okrelenie preferencji UBEZPIECZONEGO oraz przygotowanie

koncepcjikolorystycznychmieszkania,2) przygotowanieiprzedstawienieprojektuaranacjiposzczeglnychcianlo-

kalumieszkalnego,3) przygotowanieiprzedstawienieprojektupenejaranacjijednegopomiesz-

czenialokalumieszkalnego.5.2.WszelkiekosztypowstaewramachserwisuWIZYTAPROJEKTANTAWNTRZs

pokrywaneprzezUBEZPIECZONEGO.

6. INFOLINIA O USUGODAWCACHWramachINFOLINIIOUSUGODAWCACHCENTRUMALARMOWEgwarantujeUBEZ-PIECZONEMUdostpdodanychteleadresowychusugodawcwwiadczcychna-stpujcerodzajeusug:

1) lusarskie,2) hydrauliczne,3) dotyczceurzdzeiinstalacjigrzewczych,4) elektryczne,5) dekarskie,6) szklarskie,7) stolarskie,8) murarskie,9) malarskie,10)glazurnicze,11)parkieciarskie.

7. INFOLINIA REMONTOWO-BUDOWLANAWramachINFOLINIIREMONTOWO-BUDOWLANEJCENTRUMALARMOWEudziela:

1) informacjiformalnoprawnych,2) informacji o formalnociach, jakich trzeba dokona przy zakupie dziaki,

mieszkania,domu,3) informacjiopodatkach,4) informacjiteleadresowychousugodawcachCENTRUMALARMOWEGO,5) informacjiteleadresowychourzdachgminy,6) informacjiteleadresowychoplacwkachbanku,7) informacjiteleadresowychosklepachzmateriaamibudowlanymi.

8. INFOLINIA TWJ DOM I OGRDWramachINFOLINIITWJDOMIOGRDCENTRUMALARMOWEudzielaUBEZPIE-CZONEMUnastpujcychinformacji:

1) instrukcjidotyczcychzakadaniaogrodu,2) dotyczcychpielgnacjirolin,

11

3) dotyczcychnawozwiichzastosowania,4) instrukcjidotyczcychzakadaniaoczekwodnych,5) dotyczcychrolinwodnych,6) dotyczcychkalendarzapracogrodowych,7) instrukcjidotyczcychzwalczaniaszkodnikw.

9. ORGANIZACJA DOZORU MIENIA9.1.W przypadku ZDARZENIA LOSOWEGO w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, gdy mienie

nieulegozniszczeniulubuszkodzeniu,awystpujekoniecznojegozabezpie-czenia,CENTRUMALARMOWEorganizujejegodozrprzezpracownikaochronyz wyspecjalizowanego przedsibiorstwa przez okres 48 godzin od zgoszeniawystpieniaZDARZENIALOSOWEGO.

9.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztwdozoru.

10. ORGANIZACJA TRANSPORTU OCALAEGO MIENIA10.1.WprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,gdymienie

nieulegozniszczeniu lubuszkodzeniu,awystpujekonieczno jegozabez-pieczenia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, CENTRUM ALARMOWE organizujeTRANSPORT OCALAEGO MIENIA samochodem ciarowym o dopuszczalnejmasiecakowitejdo3,5tonydomiejscaskadowaniawskazanegoprzezUBEZ-PIECZONEGO.

10.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztwtransportu.

11. BRAK PRDU LUB WODY11.1.W przypadku awarii sieci energetycznej lub wodocigowej majcej swoje

rdo poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, trwajcej nieprzerwanie co najmniej48godzin,CENTRUMALARMOWEdokonazwrotukosztubiletudokina,nakon-cert,nabasendorwnowartocikwoty70PLN.

11.2.CENTRUMALARMOWEdokonujezwrotunapodstawiebiletuidowodujegoza-patyorazzawiadczeniaoddostawcyenergiielektrycznejlubdostawcywody/administratorabudynkuoBRAKUPRDULUBWODY.

11.3.UBEZPIECZONY ma moliwo skorzystania z usugi 1 raz w ROKU UBEZPIE-CZENIOWYM.

12. CONCIERGE DLA WYMAGAJCYCH12.1.WramachserwisuCONCIERGEDLAWYMAGAJCYCH,naprobUBEZPIECZO-

NEGO,CENTRUMALARMOWEdochowanaleytejstarannociwzorganizowa-niunastpujcychusug:

1) pomocwrezerwacjibiletwlotniczychikolejowych,2) pomocwrezerwacjihoteli,3) pomocwrezerwacjibiletwdokiniteatrw,4) pomocwrezerwacjimiejscwrestauracji,5) zamawianietakswki,6) dostarczeniepodwskazanyadreskwiatw,7) dostarczeniepodwskazanyadresbiletwnaimprezysportoweikulturalne,8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na wiecie (rezerwacja

hotelu,pensjonatu,wycieczki,biletwlotniczych,kolejowych),9) rezerwacjasalkonferencyjnych,restauracji,10)organizacjaopiekinadDZIEMI,11)wynajcieorazpodstawieniesamochoduzastpczego,12)wynajcielimuzynywrazzkierowc,13)drobnejusugipomocydomowej,14)aktualneinformacjeoimprezach,15)wiadomocisportowe,16) informacjeopodrachiturystyce,17) informacjeoszczepieniachkoniecznychwdanymkraju,18)biecewiadomociowarunkachdrogowych,19)pomocprzywyborzenajbardziejdogodnejtrasyprzejazdu,20) informacjeteleadresowedofirmholowniczychiwypoyczalnisamochodw

usugodawcwCENTRUMALARMOWEGO,21) informacjeteleadresowestacjinaprawpojazdw,22) informacje o procedurze postpowania w przypadku wamania do samo-

chodu,kolizjidrogowejitp.,23)dostawaprezentwizakupw,24) informacjepomocneprzyzablokowaniuAKTYWNEGORACHUNKUOSZCZD-

NOCIOWO-ROZLICZENIOWEGO,gdyKlientwtrakciepobytuzagranicpadofiarkradzieykartpatniczychlubczekw,

25) rezerwacjewcentrachbiznesowychikonferencyjnych,26) kalendarzimprezhistorycznychwPolsceTurniejerycerskie,rekonstrukcje

bitew(Grunwald,Modlin,Malbork),festynywBiskupinie,Janowcun.Wis,obchodyrocznicpowstanarodowychiwieleinnychimprezzplanemwy-darze,rezerwacjhotelu,informacjamipomocniczymiwjednymdokumen-cie,przesanenaskrzynkmailowwskazanprzezUBEZPIECZONEGO,

27)organizacja pobytu i uczestnictwo w oglnopolskich imprezach takich jak:samochodowy Rajd Polski, kolarski Tour de Pologne, zimowe turniejeskokwnarciarskich,uloweMistrzostwaPolski,midzynarodowemeczesiatkwki,koszykwkiczypikinonejnapolskichstadionach,regatyjachtwnaMazurachitp.NaprobUBEZPIECZONEGOCENTRUMALARMOWEprzy-gotujekalendarzimpreznanajbliszysezon,wmiarmoliwocidokonamyrezerwacjibiletwwstpuinoclegu,

28)pomocwrezerwacjimiejscanarejsiePogori,ZawiszCzarnym,Fryde-rykiemChopinemlubinnymwymarzonymaglowcem.WmiarmoliwocidokonamyrezerwacjicharterujachtunaMazurach,

29) sprawdzenie moliwoci i zgromadzenie niezbdnych informacji potrzeb-nych przy wyprawie w poszukiwaniu zota w Sudetach, na pow dorszanaBatykuitp.,

30)przewodnikponajpikniejszychspawwybranymprzezUBEZPIECZONEGOregioniePolski,

31)pomocworganizacjiwyjazdunaRajdParyDakar,RajdBamako,wy-szukanie dogodnych pocze lotniczych, hoteli na trasie przejazdu rajdu,zgromadzeniewszystkieinformacjeniezbdnepodczaswyprawy,

32)przygotowanie kalendarza regat eglarskich lub windsurfingowych w wy-branymprzezUBEZPIECZONEGOregionie.

12.2.KosztyzwizanezwykonaniemusugwramachCONCIERGEDLAWYMAGAJ-CYCHponosiUBEZPIECZONYwewasnymzakresie.

13. ASSISTANCE DOMOWE DLA DOMKW LETNISKOWYCHWszystkiewiadczeniawymienionew7iodnoszcesidodefinicjiMIEJSCAUBEZ-PIECZENIApodlegajrozszerzeniuswojegozakresuododatkoweMIEJSCEUBEZPIE-CZENIA,jakimjestdomletniskowyUBEZPIECZONEGO,zzastrzeeniem,elimitykwo-toweiilociowewiadczonychusugprzysugujwniezmienionejformie,takjakbybyywiadczonedlajednegoMIEJSCAUBEZPIECZENIA.

8

WYCZENIA ODPOWIEDZIALNOCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWE

1. UBEZPIECZYCIELnieodpowiadazapowstaewzwizkuzwystpieniemZDARZENIALOSOWEGOuszkodzenie,zniszczenielubutratmieniaznajdujcegosiwMIEJSCUUBEZPIECZENIA.

Ochronubezpieczeniowniesobjtenastpujceszkody:1) wyrzdzonewskutekumylnegodziaania lubracegoniedbalstwaUBEZPIE-

CZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialnoci, jeeli UBEZPIECZONY wyrzdziszkodumylnie;wrazieracegoniedbalstwaspenieniewiadczeniaubezpiecze-niowegosinienaley,chybaespenieniewiadczeniaubezpieczeniowegoodpo-wiadawdanychokolicznociachwzgldomsusznoci.2) powstaewzwizkuzprowadzondziaalnocizawodowlubgospodarcz,3) powstae na skutek popenienia przestpstwa umylnego lub jego usiowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestpstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykrocze lubnaruszenia innych powszechnie obowizujcych przepisw karnych, z wyjt-kiemKRADZIEYZWAMANIEMiWANDALIZMU,

4) powstaeprzedpocztkiemochronyubezpieczeniowej,5) powstaewskutekumylnegosamookaleczeniasamobjstwalubjegousiowa-

niaprzezUBEZPIECZONEGO,6) powstaewskutekdziaawojennych,stanuwojennego,stanuwyjtkowego,wy-

buchunuklearnego,epidemii,pandemii,wyciekw,zanieczyszcze,skae,reakcjijdrowej,skaeniaspowodowanegobronijdrowlubpromieniotwrczoci,

12

7) spowodowanekatastrofaminaturalnymi,zwyjtkiemZDARZENIALOSOWEGO,8) spowodowaneopnieniem lubbrakiemwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-

tekstrajkw,niepokoispoecznych,zamieszek,aktwterroryzmu,sabotau,woj-ny,wojnydomowej,promieniowaniaradioaktywnego,

9) spowodowaneopnieniem lubbrakiemwiadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-tekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiywyszej,

10)powstaewskutekstrajkw,lokautw,aktwterroryzmu,sabotau,buntu,rozru-chw,rewolucji,powstania,zamieszekspoecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej, a take konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowizujcychprzepiswprawa,

11)wynikajcezbezporedniegolubporedniegouyciabiologicznychlubchemicz-nychmateriaw,substancji lubskadnikwwceluspowodowaniazagroeniaycialubzdrowialudzkiego,

12)wynikajcezutratydanychnanonikuwwynikuAWARII,ZDARZENIALOSOWE-GOlubnaprawySPRZTUPC,

13)wynikajcezchemicznych,termicznychlubcelowychuszkodzeSPRZTUAGD,RTV,PCorazwywoanenimiwady,

14)powstaewzwizkuibezporednimnastpstwiespoyciaalkoholu,zaycianar-kotykwlubinnychrodkwodurzajcych,

15)powstae na skutek niewaciwego lub niezgodnego z instrukcj uytkowaniaSPRZTUAGD,RTV,PC.

2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmuje:1) usugzwizanychzuszkodzeniami,zanaprawktrychodpowiadajwaciwe

suby administracyjne lub pogotowia technicznego, energetycznego, wodno--kanalizacyjnego,gazowego,

} Komentarz:Awarieinstalacjiciepejizimnejwody,pionwkanalizacyjnych,pionwcentralnegoogrzewania,instalacjigazowej,przyczydobudynku.2) usugelektrykalubtechnikaurzdzegrzewczych,zwizanychzuszkodzeniami

arwek,przeduaczy,yrandoli,3) usugzwizanychzkonserwacjSPRZTUAGD,RTV,PCorazstaychelementw

wyposaeniawMIEJSCUUBEZPIECZENIA,4) kosztwusugzwizanychznaprawSPRZTUAGD,RTV,PCpowstaychprzed

rozpoczciemOKRESUOCHRONYUBEZPIECZENIOWEJ,5) kosztwwypatyzadouczynieniapieninegozadoznankrzywd,6) nastpujcychusugwprzypadkuAWARIISPRZTUPC:

a) zwizanych z uszkodzeniem softwareu, oprogramowania, centrali telefo-nicznej,urzdzeperyferyjnych,drukarki,skanera,myszyoptycznej,

b) na skutek niewaciwego lub niezgodnego z instrukcj uytkowania, prze-chowywania,konserwacjiorazzastosowaniaSPRZTUPCniezgodniezprze-pisamibezpieczestwa,

} Komentarz:Stosowanie czstotliwoci wyszych ni przewidziano dla danego modeluSPRZTUPC.c) zwizanychzuszkodzeniamiiwadamiwynikymizniewaciwejlubniezgod-

nejzinstrukcjinstalacji,napraw,przerbek,dostrojelubzmiankonstruk-cyjnych,dokonywanychprzezuytkujcego,

d) zwizanychzbrakiemwzajemnejkompatybilnocielementwSPRZTUPCioprogramowaniaalbowynikajcychzzainstalowaniaoprogramowaniabezwanychlicencji.

7) kosztwnaturalnegozuyciaelementwSPRZTUAGD,RTV,PC,} Komentarz:ElementySPRZTUAGD,RTV,PC:toner,atrament,bateria,czytniklasera,arwka.8) usugnaprawyitransportudoautoryzowanegoserwisuSPRZTUAGD,RTV,PC

bdcegonaGWARANCJIPRODUCENTA,} Komentarz:SPRZTAGD,RTV,PC,ktryposiadaGWARANCJPRODUCENTApowinienbyserwi-sowanywautoryzowanychpunktachserwisowych.9) kosztwczynnociprzewidzianychwinstrukcjiobsugilubinstalacji,dowykona-

niaktrychzobowizanyjestUBEZPIECZONYlubuytkujcywewasnymzakre-sieinawasnykoszt,

} Komentarz:Zainstalowanie,konserwacjaSPRZTUAGD,RTV,PC,instalacjaoprogramowania.10) kosztwmateriawiczcizamiennychwykorzystanychdodokonanianaprawy.

9ROZPOCZCIE I ZAKOCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Pocztek ochrony ubezpieczeniowejokresrozpoczynajcysinastpnegodniapopodpisaniuumowyoprowadzenierachunkuoszczdnociowo-rozliczeniowego.

2. Zakoczenie ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialno UBEZPIECZYCIELAwygasazzakoczeniemostatniegodniamiesica,wktrymnastpiozamknicierachunkuoszczdnociowo-rozliczeniowego.

3. JeeliUMOWAUBEZPIECZENIAjestzawartanaokresduszyni6miesicy,UBEZ-PIECZAJCYmaprawoodstpieniaodUMOWYUBEZPIECZENIAwterminie7dnioddniazawarciaumowy.

4. UBEZPIECZONY ma prawo wystpi z UMOWY UBEZPIECZENIA w kadym czasietrwaniaumowyskadajcUBEZPIECZAJCEMUowiadczenienapimie.Wystpie-niezUMOWYUBEZPIECZENIAwywoujeskutekzostatnimdniemmiesica,wktrymzoonoowiadczenie,oktrymmowawzdaniupoprzedzajcym,zzastrzeeniem,e owiadczenie to winno by zoone przynajmniej na jeden dzie przed dniem,wktrymwywoujeonoskutek.

5. UBEZPIECZYCIEL i UBEZPIECZAJCY maj prawo wypowiedzie UMOW UBEZPIE-CZENIAzzachowaniem3-miesicznegookresuwypowiedzenia.

10POSTPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

1. UBEZPIECZONYlubosobakontaktujcasiwjegoimieniumaobowizekniezwoczniepozaistnieniuzdarzeniaubezpieczeniowego,powziciu informacjio jegopowstaniulub zaistnieniu koniecznoci skorzystania z USUGI ASSISTANCE powiadomi o tymfakcieCENTRUMALARMOWEdostpnepodnumeremtelefonulubfaksuwskazanymwOWU.

} Komentarz:CENTRUM ALARMOWE czynne ca dob, 7 dni w tygodniu: tel.: 22 563 12 78, 22 383 22 78, e-mail: [email protected] 2. UBEZPIECZONYpowinienpodanastpujceinformacje:

1) numerPESELzpominiciemtrzechcyfrczwartej,sidmejijedenastej,2) krtkiopiszaistniaegozdarzeniairodzajkoniecznejpomocy,3) numertelefonudoskontaktowaniasizUBEZPIECZONYM,4) mark i numer rejestracyjny POJAZDU w odniesieniu do ASSISTANCE

SAMOCHODOWEGO,5) lokalizacjmiejscazdarzenia,6) dokadny adres MIEJSCA UBEZPIECZENIA w odniesieniu do ASSISTANCE

DOMOWEGO,3. WprzypadkuubezpieczeniaASSISTANCESAMOCHODOWEGOnaprobCENTRUM

ALARMOWEGOUBEZPIECZONYpowinienprzedstawiusugodawcy (osobieholuj-cej)dokumentyPOJAZDU.

4. W przypadku gdy UBEZPIECZONY z winy umylnej lub racego niedbalstwa niedopeniobowizkuzgoszeniazdarzenialubniepostpowazgodniezdyspozycja-mi CENTRUM ALARMOWEGO, UBEZPIECZYCIEL ma prawo odpowiednio zmniejszywiadczenie,oileniezgoszeniezdarzenialubpostpowanieniezgodniezdyspozy-cjami CENTRUM ALARMOWEGO miao wpyw na zwikszenie rozmiaru szkody lubmoliwojejustalenia.

5. W przypadku braku zgoszenia zdarzenia roszczenie zostanie rozpatrzone poprzedoeniuprzezUBEZPIECZONEGOpenejdokumentacjiniezbdnejdoustaleniazasadnoci roszczenia i wysokoci wiadczenia, tj. kserokopii diagnozy lekarskiej,dokumentwstwierdzajcychprzyczynyizakresudzielonejpomocymedycznejlubdotyczcychinnychkosztwobjtychzakresemubezpieczeniaorazdowodwpo-niesionychkosztw.

6. WprzypadkuzorganizowaniausugiwewasnymzakresieprzezUBEZPIECZONEGObezpowiadomieniaCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELzastrzegasobiepra-wodowypatywiadczeniawwysokociodpowiadajcejkosztom,jakieponisbywprzypadkuorganizowaniausugwewasnymzakresie.

7. Jeelinieumwionosiinaczej,UBEZPIECZYCIELjestzobowizanywypaciwiad-czeniaprzysugujceztytuuumowyubezpieczeniawterminie30dnioddatyotrzy-maniadokumentwniezbdnychdowypatywiadczenia.

8. Jeeliwyjanienie,wterminie30dni,okolicznocikoniecznychdoustaleniaodpo-

13

wiedzialnociUBEZPIECZYCIELAalbowysokociwiadczeniaokazaosiniemoliwe,wiadczeniepowinnobywypaconewcigu14dnioddnia,wktrymprzyzacho-waniunaleytejstarannociwyjanienie tychokolicznocibyomoliwe.JednakebezspornczwiadczeniaUBEZPIECZYCIELpowinienwypaciwterminie30dni.

9. ZawiadomienieowystpieniuzdarzeniaubezpieczeniowegomogzgosirwniespadkobiercyUBEZPIECZONEGO.

11ROSZCZENIA REGRESOWE

1. Jeelinieumwionosiinaczej,zdniemzapatyodszkodowaniaprzezUBEZPIECZY-CIELA roszczenie UBEZPIECZONEGO przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej zaszkodprzechodzizmocyprawanaUBEZPIECZYCIELAdowysokocizapaconegoodszkodowania.JeeliUBEZPIECZYCIELpokrytylkoczszkody,UBEZPIECZONEMUprzysugujecodopozostaejczcipierwszestwozaspokojeniaprzedroszczeniemUBEZPIECZYCIELA.

2. NieprzechodznaUBEZPIECZYCIELAroszczeniaUBEZPIECZONEGOprzeciwkooso-bom,zktrymiUBEZPIECZONYpozostajewewsplnymgospodarstwiedomowym,chybaesprawcawyrzdziszkodumylnie.

3. Na danie UBEZPIECZYCIELA UBEZPIECZONY jest zobowizany udzieli pomocyprzydochodzeniuroszczeodosbtrzecich,udzielajcwymaganychprzezUBEZ-PIECZYCIELAinformacjiidostarczajcdokumentyniezbdnedodochodzeniarosz-czenia.

12POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Wszystkie zawiadomienia i owiadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJCEGO,UBEZPIECZONEGOiuprawnionegozumowyubezpieczenia,zwyjtkiemzgoszeniaszkody,zgoszeniazmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIAorazzmianyPOJAZDU,powinnybyskadanenapimiezapokwitowaniemlubprzesanelistempoleconym.

2. Reklamacjezwizanezzawieraniem lubwykonywaniemUMOWYUBEZPIECZENIA,UBEZPIECZAJCY, UBEZPIECZONY, uprawniony z umowy ubezpieczenia bd ichspadkobiercy mog zoy do AGA International S.A. Oddzia w Polsce, ul. Doma-niewska50B,02-672Warszawa,wformie:a) ustnejtelefoniczniepodnumertelefonu:225222640(dostpnywdniroboczew

godzinach8.00-16.00)alboosobiciedoprotokouwsiedzibieUbezpieczyciela,b) pisemnej przesyk pocztow na adres korespondencyjny: ul. Domaniewska

50B,02-672WarszawalubosobiciewsiedzibieUbezpieczyciela,c) elektronicznejzaporednictwempocztyelektronicznejnaadres:

[email protected] AGA International SA Oddzia w Polsce rozpatrzy reklamacje zwizane z zawie-

raniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia niezwocznie, nie pniej niwterminie30dniodichotrzymania.Wszczeglnieskomplikowanychprzypadkachterminrozpatrzeniareklamacjimoeulecwydueniudo60dni,owyduonymter-minierozpatrywaniareklamacjiwrazzuzasadnieniemskadajcyreklamacjzosta-niepoinformowanywformiepisemnej.

4. Odpowiednareklamacjjestudzielanawformiepisemnejzaporednictwempocz-tytradycyjnej.Nawniosekskadajcegoreklamacjodpowiedmoebywysanapocztelektroniczn.

5. Skadajcemu reklamacj przysuguje prawo do odwoania si od uzyskanej od-powiedzinareklamacjpoprzezzoeniewnioskuoponownerozpatrzeniesprawywformiepisemnejlubelektronicznejwterminie30dniodjejotrzymaniadoDyrek-toraAGAInternationalSAOddziawPolsce.Odpowiednaodwoaniejestudzielanawformiepisemnejniezwocznie,niepniejniwterminie30dniodjejotrzymania,ijestprzesyanazaporednictwempocztytradycyjnej.

6. UBEZPIECZAJCEMU,UBEZPIECZONEMUlubuprawnionemuzumowyubezpieczeniabd ich spadkobiercom przysuguje prawo do wnioskowania o pozasdowe roz-strzygniciasporuzUBEZPIECZYCIELEMprzezRzecznikaFinansowego.

} Komentarz:BiuroRzecznikaFinansowegoAl.Jerozolimskie87

02-001Warszawatel.:+48223337326recepcja+48223337327recepcjafaks:+48223337329www.rf.gov.plInfoliniaKonsumenckaInfoliniaprowadzonaprzezFederacjKonsumentwtel.:800007707(odponiedziakudopitkuwgodz.9.00-17.00)e-mail:[email protected] PrawemwaciwymdlaOWUjestprawopolskie.8. Jzykiem stosowanym w relacjach pomidzy UBEZPIECZYCIELEM, UBEZPIECZAJ-

CYM,UBEZPIECZONYM,uprawnionymzumowyubezpieczeniabdichspadkobier-camijestjzykpolski.

9. Sporywynikajcezumowyubezpieczeniamonarozwizapolubowniezapored-nictwemSduPolubownegoprzyKomisjiNadzoruFinansowegolubSduPolubow-negoprzyRzecznikuFinansowym,cowymagazgodyUBEZPIECZYCIELA.

} Komentarz:SdPolubownyprzyKomisjiNadzoruFinansowegoDepartamentOchronyKlientwpl.PowstacwWarszawy100-950Warszawatel.:[email protected]ecznikuFinansowymAl.Jerozolimskie8702-001Warszawatel.:+48223337326recepcja+48223337327recepcjafaks.+48223337329www.rf.gov.pl10. Powdztwo o roszczenie wynikajce z UMOWY UBEZPIECZENIA mona wytoczy

wedugprzepiswowaciwocioglnejalboprzedsdwaciwydlamiejscaza-mieszkanialubsiedzibyUBEZPIECZAJCEGO,UBEZPIECZONEGOlubuprawnionegozumowyubezpieczenia.

11. PowdztwooroszczeniewynikajcezUMOWYUBEZPIECZENIAmonawytoczywe-dugprzepiswowaciwocioglnejalboprzedsdwaciwydlamiejscazamiesz-kania spadkobiercy UBEZPIECZONEGO lub spadkobiercy uprawnionego z umowyubezpieczenia.

12. Niniejsze OWU zostay przyjte Uchwa Dyrekcji AGA International S.A. Oddziaw Polsce nr U/007/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. i wchodz w ycie z dniem11marca2016r.

14

Informacja do Oglnych Warunkw Ubezpieczenia Grupowego w podry dla Klientw Banku BPH SA zgodnie z art. 17 Ustawy

o dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Oglne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podry dla Klientw Banku BPH SA

1

POSTANOWIENIA OGLNE

1. NiniejszeOglneWarunkiUbezpieczenia,zwanedalejOWU,majzastosowaniedoUmowyUbezpieczeniaGrupowegodlaKlientwBankuBPHSA,zawartejpomidzyBankiemBPHSA,zwanymdalejUBEZPIECZAJCYMnarzeczKlientwUBEZPIECZA-JCEGO,zwanychUBEZPIECZONYMI,aAGAInternationalS.A.OddziawPolsce,zwa-nymdalejUBEZPIECZYCIELEM.

2. Na podstawie niniejszych OWU UBEZPIECZYCIEL zapewnia Posiadaczom AKTYW-NYCHKARTKREDYTOWYCHorazwacicielomAKTYWNYCHRACHUNKWOSZCZD-NOCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ochron ubezpieczeniow w nastpujcych wa-riantach:1) WARIANTPLATINUM

a) UBEZPIECZENIEKOSZTWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANIC,b) UBEZPIECZENIENASTPSTWNIESZCZLIWYCHWYPADKW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAUPODRNEGO(BP),d) UBEZPIECZENIEKOSZTWOPNIENIADOSTARCZENIABAGAUPODR-

NEGO,e) UBEZPIECZENIEKOSZTWOPNIENIALOTU,f) UBEZPIECZENIEKOSZTWREZYGNACJIZUDZIAUWIMPREZIETURYSTYCZ-

NEJIPRZERWANIAUDZIAUWIMPREZIETURYSTYCZNEJ,g) USUGICONCIERGE,h) ASSISTANCEPRAWNE,i) ASSISTANCEDOMOWE,j) UBEZPIECZENIEODPOWIEDZIALNOCICYWILNEJ(OC).

2) WARIANTGOLD:a) UBEZPIECZENIEKOSZTWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANIC,b) UBEZPIECZENIENASTPSTWNIESZCZLIWYCHWYPADKW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAUPODRNEGO(BP),d) UBEZPIECZENIEKOSZTWOPNIENIALOTU,e) ASSISTANCEPRAWNE,zzastrzeeniemustpu7.

3) WARIANTSILVER:a) UBEZPIECZENIEKOSZTWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANIC,b) UBEZPIECZENIENASTPSTWNIESZCZLIWYCHWYPADKW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAUPODRNEGO(BP),d) ASSISTANCEPRAWNE.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach UBEZPIECZENIA KOSZTW LECZENIAIASSISTANCEZAGRANIC,UBEZPIECZENIABAGAUPODRNEGO,UBEZPIECZENIAKOSZTW OPNIENIA DOSTARCZENIA BAGAU PODRNEGO, UBEZPIECZENIAKOSZTW OPNIENIA LOTU, UBEZPIECZENIA KOSZTW REZYGNACJI Z UDZIAUW IMPREZIE TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UDZIAU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ,UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ jest wiadczona wycznie pozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAEGOPOBYTUUBEZPIECZONEGO.

4. OchronaubezpieczeniowawramachASSISTANCEPRAWNEGOjestwiadczona:1) naterytoriumRzeczypospolitejPolskiejorazpoza jejgranicamidlaUBEZPIE-

CZONYCHwramachWARIANTUPLATINUM,2) wyczniepozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAEGOPOBYTU

UBEZPIECZONEGOdlaUBEZPIECZONYCHwramachWARIANTWSILVERiGOLD.5. OchronaubezpieczeniowawramachASSISTANCEDOMOWEGOorazwszystkieusu-

giwramachusugCONCIERGEswiadczonewycznienaterytoriumRzeczypo-spolitejPolskiej.

6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach UBEZPIECZENIA NASTPSTW NIESZCZLI-WYCH WYPADKW jest wiadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajejgranicami.

7. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ASSISTANCE PRAWNEGO w wariancie GOLDjestwiadczonawyczniedlawacicieliAKTYWNYCHRACHUNKWOSZCZDNO-CIOWO-ROZLICZENIOWYCH.

8. WniniejszychOWUwielkimiliteramizostayzapisanepojciazdefiniowane,zakresyiwariantyubezpieczenia,nazwyUSUGASSISTANCEoraztytuyparagrafw.

9. Administratorem danych osobowych UBEZPIECZONEGO jest AGA International SA

Rodzajinformacji Nrzapisu

1.przesankiwypatyodszkodowaniaiinnychwiadczelubwartociwykupuubezpieczenia

1ust.2-7;3wzw.z2

2.ograniczeniaorazwyczeniaodpowiedzialnocizakaduubezpieczeuprawniajcedoodmowywypatyodszkodowaniaiinnychwiadczelubichobnienia

2ust.17(Komentarz);3ust.2pkt1ppkt1.2.,3ust.2pkt2ppkt2.2.,3ust.2pkt3ppkt3.2.,3ust.2pkt4ppkt4.2.,

3ust.2pkt5,3ust.2pkt6ppkt6.2.,3ust.2pkt7ppkt7.2.,3ust.2pkt8ppkt8.2.,

3ust.2pkt9ppkt9.3.,9.4.,9.5.,3ust.2pkt10ppkt10.2.,10.3.,

10.4.,3ust.2pkt12ppkt12.3.,

3ust.2pkt14ppkt14.2.,14.3.,14.4.;

7ust.3;11ust.2pkt1ppkt1.2.,1.3.,

11ust.2pkt2a,11ust.2pkt3ppkt3.2.,11ust.2pkt4ppkt4.2.;

13wzw.z2;15ust.3,5

15

Oddzia w Polsce z siedzib w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50 B.UBEZPIECZONYmaprawodostpudotreciswoichdanych,ichpoprawiania,da-niazaprzestaniaprzetwarzaniadanychorazdowniesieniasprzeciwunawarunkachokrelonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.CelemprzetwarzaniadanychosobowychjestnaleytewykonywanieUMOWYUBEZ-PIECZENIA.

10. UBEZPIECZYCIELzaporednictwemUBEZPIECZAJCEGOprzekazujenapimieoso-biezainteresowanejprzedprzystpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIA informacje,oktrychmowawart.17Ustawyodziaalnociubezpieczeniowejireasekuracyjnej.

11. UBEZPIECZAJCYzobowizujesido:1) dorczeniaUBEZPIECZONEMUniniejszychOWU.Obowizektenpowinienzosta

wykonanyprzezUBEZPIECZAJCEGOprzedwyraeniemprzezUBEZPIECZONE-GOzgodynaprzystpieniedoUMOWYUBEZPIECZENIA lubprzedwyraeniemprzezUBEZPIECZONEGOzgodynafinansowanieskadkiubezpieczeniowej,jee-liUBEZPIECZAJCYustalizUBEZPIECZONYM,eskadkamabyfinansowanaprzezUBEZPIECZONEGO.JeliUBEZPIECZONYzgosiUBEZPIECZYCIELOWI takiedanie, OWU zostan przekazane UBEZPIECZONEMU rwnie bezporednioprzezUBEZPIECZYCIELA,cojednaknieuchybiaobowizkowiUBEZPIECZAJCE-GOwskazanemuwzdaniupoprzednim,

2) dorczeniaUBEZPIECZONEMUinformacji,oktrejmowawust.10,3) przekazywania UBEZPIECZYCIELOWI korespondencji skadanej przez UBEZPIE-

CZONYCH do UBEZPIECZYCIELA, owiadczenia bd korespondencj UBEZPIE-CZONYCH uwaa si za przekazane UBEZPIECZYCIELOWI dopiero z dniem ichotrzymaniaprzezUBEZPIECZYCIELA.

2DEFINICJE

PrzezpojciauytewniniejszychOWUnaleyrozumie:1. AKTY TERRORUnielegalneakcjezuyciemprzemocyindywidualnelubgrupowe

organizowanezpobudek ideologicznych,ekonomicznych lubsocjalnych,skiero-waneprzeciwkoosobomlubobiektomwceluwprowadzeniachaosu,zastraszenialudnoci,dezorganizacjiyciapublicznegobdzdezorganizowaniatransportupu-blicznego,zakadwusugowychlubwytwrczych;

2. AKTYWNA KARTA KREDYTOWAkartakredytowa,aktywowanawsposbwskaza-nyprzezUBEZPIECZAJCEGO,ktraniezostaazastrzeonalubzablokowana;

3. AKTYWNY RACHUNEK OSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWYrachunekoszczd-nociowo-rozliczeniowy,ktryniejestzamknitybdwypowiedzianyprzezKlientalubprzezBank;

4. AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTW WYSOKIEGO RYZYKAamatorskieuprawia-niesportwmotorowychlubmotorowodnych,powietrznych,speleologii,wspinaczkigrskiej i skakowej, alpinizmu, nurkowania przy uyciu specjalistycznego sprztu,raftinguiwszystkichjegoodmian,skokwnagumowejlinie,uczestniczeniewwy-prawachwmiejscacharakteryzujcesiekstremalnymiwarunkamiklimatycznymiiprzyrodniczymi;

5. BAGA PODRNYwalizy,torby,nesesery,plecakiorazpodobneprzedmiotywrazzichzawartociwpostaciprzedmiotwosobistegouytkuzwyczajowozabieranychwPODRorazwpostacipojedynczychprzedmiotwprzewoonychwformieupo-minkustanowicewasnoUBEZPIECZONEGOlubznajdujcesiwjegoposiadaniu;

} Komentarz:Przedmioty osobistego uytku zwyczajowo zabierane w PODR to: odzie, obuwie,rodkihigienyosobistej,okulary,ksiki.6. CENTRUM ALARMOWE MondialAssistanceSp.zo.o.zsiedzibwWarszawieprzy

ulicyDomaniewskiej50B,(02-672),ktrywimieniuUBEZPIECZYCIELAudzielapomo-cy24godzinynadobprzez365dniwrokuwramachniniejszychOWU;

7. CHOROBA reakcja organizmu na dziaania czynnika chorobotwrczego, prowa-dzca dozaburzeczynnociowych, zmianorganicznych w tkankach,narzdach,ukadachlubcaymustroju,zwyjtkiemCHOROBYPRZEWLEKEJ;

8. CHOROBA PRZEWLEKA stan chorobowy zdiagnozowany lub bdcy w trak-cie diagnozowania w okresie 12 miesicy przed dat objciem UBEZPIECZONEGOochron w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujcy si powolnym roz-wojem oraz dugookresowym przebiegiem, choroba stale lub okresowo leczonaambulatoryjnielubbdcaprzyczynHOSPITALIZACJIwokresie12miesicyprzedpocztkiemochronyubezpieczeniowej;

9. CHOROBA PSYCHICZNAchorobazakwalifikowanawMidzynarodowejStatystycz-nejKlasyfikacjiChorbiProblemwZdrowotnychICD-10jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowania(F00-F99);

10. CHOROBA MIERTELNA nieuleczalna choroba prowadzca do przedwczesnejmierci,ktrawchwilirozpoznanianiemoebywyleczonalubleczonaprzyczyno-woiktrawprzewidywalnymokresie (6miesicy)zakoczysimierciUBEZPIE-CZONEGO;

11. CZONEK RODZINYmaonek,konkubent,wstpny,zstpny,brat,siostra,brata-nek,bratanica,siostrzeniec,siostrzenica,ojczym,macocha,pasierb,te,teciowa,zi, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przysposabiajcy,pozostajcypodopieklubprzyjtynawychowaniewramachrodzinyzastpczejwrozumieniuprzepiswprawarodzinnego;

12. DZIECKO dzieckowasne lubprzysposobioneUBEZPIECZONEGOwwiekudo18.rokuycia;

13. HOSPITALIZACJAnieprzerwanypobytUBEZPIECZONEGO(lubCZONKARODZINY)wszpitalunaskutekNAGEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZLIWEGOWYPADKU,trwajcyduejni1dzie;wrozumieniuniniejszychOWUdziepobytuwszpitaluoznaczadziekalendarzowy,wktrymUBEZPIECZONYprzebywawszpitalu,nieza-lenieodtego,ileczasuwdanymdniutrwajegopobyt,przyczymzapierwszydzieprzyjmujesidzierejestracji,azaostatnidziewypisuzeszpitala;

14. IMPREZA TURYSTYCZNAusugaturystycznapolegajcanazorganizowaniuprzezorganizatoraturystykiwypoczynkupozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejiKRAJUSTAEGOPOBYTU;

15. KARTAkartakredytowaVisa lubMasterCardwydanaprzezBankBPHSAPosia-daczowiKartykartagwnalubosobiewskazanejprzezPosiadaczaKartykartadodatkowa;

16. KRADZIE Z WAMANIEMczynzabronionyokrelonywart.279Kodeksukarnego;17. KRAJ STAEGO POBYTUkraj,wktrymUBEZPIECZONYzamieszkujenieprzerwanie

przezokresconajmniejjednegorokuiwktrymkoncentrujesijegoycieosobisteizawodowe;

} Komentarz:KRAJEMSTAEGOPOBYTUniejestkraj:a)wktrymUBEZPIECZONYprzebywawceluksztacenia,b)doktregoUBEZPIECZONYjestoddelegowanydopracy.ZaprzerwwzamieszkiwaniunaterenieKRAJUSTAEGOPOBYTUnieuznajesiwyjazdutrwajcegokrcejni21dni.18. LEKARZ PROWADZCY LECZENIElekarz,ktryprowadzileczenieUBEZPIECZONE-

GO,niebdcyaniCZONKIEMRODZINYUBEZPIECZONEGO,aniLEKARZEMUPRAW-NIONYM;

19. LEKARZ UPRAWNIONY lekarz zatrudniony w CENTRUM ALARMOWYM lekarzkonsultant;

20. MIEJSCE UBEZPIECZENIA mieszkanie lub dom na terytorium RzeczypospolitejPolskiej, ktrego adres jest wskazany przez UBEZPIECZONEGO przedstawicielowiCENTRUMALARMOWEGOpodczastelefonicznegozgoszeniazdarzeniaubezpiecze-niowegoobjtegozakresemochronywramachOWU,przyczymzaMIEJSCEUBEZ-PIECZENIAprzyjmujesimiejsce,wktrymCENTRUMALARMOWEudzieliopomocyporazpierwszy;WarunkiemskorzystaniazubezpieczeniapodnowymadresemjestuprzedniezgoszeniedoCENTRUMALARMOWEGO,pisemnelubtelefoniczne,zmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIA;

21. NAGE ZACHOROWANIEpowstaywokresieochronyubezpieczeniowejwsposbnagy i niespodziewany stan chorobowy, zagraajcy yciu lub zdrowiu UBEZPIE-CZONEGO(lubCZONKARODZINY),wymagajcyudzielenianatychmiastowejpomo-cymedycznej;

22. NIESZCZLIWY WYPADEKpowstaewokresieochronyubezpieczeniowejnagezdarzeniewywoaneprzyczynzewntrzn,wnastpstwiektregoUBEZPIECZONY(lubCZONEKRODZINY),niezalenieodswojejwoli,doznaTRWAEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUlubzmar;

23. OSOBA WYZNACZONA DO OPIEKI NAD DZIECKIEM (DZIEMI) osoba wskazanaprzezUBEZPIECZONEGOwczasierozmowytelefonicznejzkonsultantemCENTRUMALARMOWEGO do opieki nad DZIECKIEM (DZIEMI) na czas jego HOSPITALIZACJIUBEZPIECZONEGO,zamieszkaanatereniekrajuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGO;

24. PLACWKA MEDYCZNA szpital, przychodnia lub gabinet medyczny dziaajcenapodstawieobowizujcychprzepiswprawawramachsystemuopiekizdrowot-nejpozaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejiKRAJUSTAEGOPOBYTU;

16

25. PODRpobytUBEZPIECZONEGOpozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejiKRA-JUSTAEGOPOBYTU,wtymrwnieudziawIMPREZIETURYSTYCZNEJ;

26. PRZERWANIE UDZIAU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ wczeniejszyodokrelonegowumowieowiadczenieusugturystycznychpowrtUBEZPIECZONEGOdoKRAJUSTAEGOPOBYTU;

27. RACHUNEK OSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWYrachunekoszczdnociowo--rozliczeniowyprowadzonywBankuBPHSA;

28. REZYGNACJA Z UDZIAU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ poinformowanie biurapodry przez UBEZPIECZONEGO o odwoaniu udziau w IMPREZIE TURYSTYCZNEJwsposbprzewidzianywumowieowiadczenieusugturystycznych;

29. ROK UBEZPIECZENIOWY kady 12-miesiczny okres liczony od daty pocztkuochronyubezpieczeniowej;

30. ROZBJczynzabroniony,okrelonywart.280Kodeksukarnego;31. TRANSPORT MEDYCZNYtransportzapewnionyUBEZPIECZONEMUprzezCENTRUM

ALARMOWE,dostosowanydostanuzdrowiaUBEZPIECZONEGOiwiadczony,jeelijego/jejstanzdrowianiewymaga,wedugopiniiLEKARZAPROWADZCEGOLECZE-NIE,interwencjipogotowiaratunkowego;

32. TRWAY USZCZERBEK NA ZDROWIUfizyczneuszkodzenieciaalubutratazdrowia,ktrepowodujtrwadysfunkcjorganizmu;

33. UBEZPIECZAJCYBankBPHSA;34. UBEZPIECZONY Posiadacz i Uytkownik KARTY lub waciciel i wspwaciciel

RACHUNKUOSZCZDNOCIOWO-ROZLICZENIOWEGO;35. UBEZPIECZYCIEL AGA International S.A. Oddzia w Polsce, z siedzib w Polsce

wWarszawie(02-672)przyul.Domaniewskiej50B;36. USUGI ASSISTANCEusugi,ktrychwiadczeniejestprzedmiotemubezpieczenia

polegajcenazorganizowaniuipokryciukosztwpomocyudzielonejUBEZPIECZO-NEMUorazzapewnieniuusug informacyjnychwzakresie igranicachokrelonychwOWU;

37. UMOWA UBEZPIECZENIA umowa ubezpieczenia grupowego zawarta midzyUBEZPIECZYCIELEM,aUBEZPIECZAJCYMnarzeczUBEZPIECZONYCH;

38. UPRAWNIONY Z UMOWY UBEZPIECZENIA - uprawniony do dania spenieniaprzezUBEZPIECZYCIELAwiadczeniaztytuuUMOWYUBEZPIECZENIA,ktryzostawskazanyimiennienapimieUBEZPIECZONEGOjakoupowanionydoodbioruna-lenegowiadczeniaztytuumierciUBEZPIECZONEGO,wramachUBEZPIECZENIANASTPSTWNIESZCZLIWYCHWYPADKW.

39. WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTUregularnelubintensywnetreningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach czy obozach kondy-cyjnychiszkoleniowych,rwniewramachprzynalenocidoklubwsportowych,zwizkwiorganizacjisportowych,niezalenieodfaktu,czyczerpanyjestdochdzuprawianejdyscyplinysportu;

40. WYKONYWANIE PRACY FIZYCZNEJ wykonywanie przez UBEZPIECZONEGOwPODRYdziaaiczynnociwformiezatrudnienialubzarobkowania,aletakedziaaniewynikajcychzestosunkupracy idziaaniezarobkowych (wolontariat,praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby) w rolnictwie, przemyle wy-dobywczym,metalowym,maszynowym,budowniczym,stoczniowym,chemicznym,zbrojeniowym,paliwowym,hutniczym,energetycznym,rodkwtransportu,drzew-nym oraz wszelkich prac na wysokoci powyej 5 metrw, a take wykonywaniewszelkich czynnoci wymagajcych uywania narzdzi szczeglnie niebezpiecznychtojest:pitarczowch,heblarek,siekier,kilofw,piacuchowych,wiertarekudarowych;

41. WYMUSZENIE ROZBJNICZEczynzabroniony,okrelonywart.282Kodeksukarnego;42. ZDARZENIE LOSOWEzaZDARZENIELOSOWEuwaasi:

1) DYMISADZproduktyspalaniaunoszcesiwpowietrzutakewskutekwy-stpienia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, powodujce zniszczenie lub uszko-dzenieubezpieczonegoprzedmiotu,

2) EKSPLOZJzespzjawisktowarzyszcychnagemuprzejciuukaduzjednegostanurwnowagiwdrugi, zgwatownymwyzwoleniemznacznej ilocienergii(cieplnejlubwietlnej),gazu,pyu,par;podpojciemeksplozjizbiornikacinienio-wego(kota,rurociguitp.),ktrystalejestnapenionyparlubgazem,rozumiesirozerwaniecianyzbiornikaigwatownewyrwnaniecinienazewntrziwewntrzzbiornika, jak rwnieeksplozjspowodowangwatownieprzebie-gajcreakcjchemicznwewntrzzbiornikaniepowodujcrozerwaniajegocian,

3) GRADopadyatmosferyczneskadajcesizbryeklodu,4) HURAGANwiatroprdkociniemniejszejni17,50m/s (63km/h),ktrpo-

twierdziypomiarystacjiInstytutuMeteorologiiiGospodarkiWodnejznajdujcejsi najbliej MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub miejsca, w ktrym w trakcie zajciazdarzeniaznajdowasipojazdUBEZPIECZONEGO;wprzypadku,gdyszybkowiatruniemoebypotwierdzona,UBEZPIECZYCIELponosiodpowiedzialno,jeeliwiatrspowodowaszkodywokolicyMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubwokolicy,wktrejznajdowasiuszkodzonypojazdUBEZPIECZONEGO;Oprczbezpored-niegodziaaniaHURAGANUpodpojciemtymokrelasirwnienastpstwaszkd spowodowanych unoszonymi przez HURAGAN czciami budynkw,drzewlubprzedmiotami,

5) IMPLOZJuszkodzeniezbiornikalubaparatuprniowegonaskutekdziaaniapodcinienia,