34
UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA … · guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy),

Embed Size (px)

Citation preview

UBEZPIECZENIAW MAKSYMALNYM KONCIE

BANKU BPH

1

02 �OGÓLNE�WARUNKI�UBEZPIECZENIA�ASSISTANCE�DLA�WŁAŚCICIELI�RACHUNKÓW�OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH�PROWADZONYCH�W�BANKU�BPH�SA

14 �OGÓLNE�WARUNKI�UBEZPIECZENIA�GRUPOWEGO�W�PODRÓŻY�DLA�KLIENTÓW�BANKU�BPH�SA�(WŁAŚCICIELE�MAKSYMALNEGO�KONTA�OBJĘCI�SĄ�OCHRONĄ�W�WARIANCIE�GOLD)

26 PODSTAWOWE�INFORMACJE�DOTYCZĄCE�UBEZPIECZENIA�ASSISTANCE��DLA�POSIADACZA�MAKSYMALNEGO�KONTA�W�BANKU�BPH

UBEZPIECZENIA�W�MAKSYMALNYM�KONCIE�BANKU�BPHSPIS TREŚCI

2

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

w Banku BPH SA zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych

w Banku BPH SA

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczeniaAssistance,zwanedalejOWU,majązasto-sowaniedoUmowyGrupowegoUbezpieczeniaAssistanceKlientówBankuBPHSA,zwanejdalejUMOWĄUBEZPIECZENIA,zawartejpomiędzyBankiemBPHSAzwanymdalejUBEZPIECZAJĄCYMnarzeczKlientówUBEZPIECZAJĄCEGO,zwanychUBEZPIE-CZONYMI,aAGAInternationalS.A.OddziałwPolsce,zwanymdalejUBEZPIECZYCIE-LEM.

2. NapodstawieniniejszychOWUUBEZPIECZYCIELzapewniaochronęubezpieczenio-wą posiadaczom AKTYWNYCH RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIO-WYCHobejmującą:1) UBEZPIECZENIEASSISTANCESAMOCHODOWE,2) UBEZPIECZENIEASSISTANCEMEDYCZNE,3) UBEZPIECZENIEASSISTANCEDOMOWE.

3. USŁUGI ASSISTANCE wymienione w ust. 2 są świadczone za pośrednictwemCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELA.

4. USŁUGI ASSISTANCE wymienione w ust. 2 pkt 1) są świadczone na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz NorwegiiiSzwajcarii.

5. USŁUGIASSISTANCEwymienionewust.2pkt2)i3)sąświadczonezapośrednictwemCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELAwyłącznienaterytoriumRzeczypospoli-tejPolskiej.

6. WniniejszychOWUwielkimiliteramizostałyzapisanepojęciazdefiniowane,zakresyubezpieczenia,nazwyUSŁUGASSISTANCEoraztytułyparagrafów.

7. AdministratoremdanychosobowychUBEZPIECZONEGOjestAGAInternationalS.A.Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50 B.UBEZPIECZONYmaprawodostępudotreściswoichdanych,ichpoprawiania,żąda-niazaprzestaniaprzetwarzaniadanychorazdowniesieniasprzeciwunawarunkachokreślonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.CelemprzetwarzaniadanychosobowychjestnależytewykonywanieUMOWYUBEZ-PIECZENIA.

8. UBEZPIECZYCIELzapośrednictwemUBEZPIECZAJĄCEGOprzekazujenapiśmieoso-biezainteresowanejprzedprzystąpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIA informacje,októrychmowawart.17Ustawyodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej.

9. UBEZPIECZAJĄCYzobowiązujesiędo:1) doręczeniaUBEZPIECZONEMUniniejszychOWU.Obowiązektenpowinienzostać

wykonanyprzezUBEZPIECZAJĄCEGOprzedwyrażeniemprzezUBEZPIECZONE-GOzgodynaprzystąpieniedoUMOWYUBEZPIECZENIA lubprzedwyrażeniemprzezUBEZPIECZONEGOzgodynafinansowanieskładkiubezpieczeniowej,jeże-liUBEZPIECZAJĄCYustaliłzUBEZPIECZONYM,żeskładkamabyćfinansowanaprzezUBEZPIECZONEGO.JeśliUBEZPIECZONYzgłosiUBEZPIECZYCIELOWI takieżądanie, OWU zostaną przekazane UBEZPIECZONEMU również bezpośrednioprzezUBEZPIECZYCIELA,cojednaknieuchybiaobowiązkowiUBEZPIECZAJĄCE-GOwskazanemuwzdaniupoprzednim,

2) doręczeniaUBEZPIECZONEMUinformacji,októrejmowawust.8,3) przekazywania UBEZPIECZYCIELOWI korespondencji składanej przez UBEZPIE-

CZONYCH do UBEZPIECZYCIELA; oświadczenia bądź korespondencję UBEZPIE-CZONYCH uważa się za przekazane UBEZPIECZYCIELOWI dopiero z dniem ichotrzymaniaprzezUBEZPIECZYCIELA.

Rodzaj�informacji Nr�zapisu

1.przesłankiwypłatyodszkodowaniaiinnychświadczeńlubwartościwykupuubezpieczenia

§1ust.2-5,§3wzw.z§2,§5wzw.z§2,

§7zw.z§2,

2.ograniczeniaorazwyłączeniaodpowiedzialnościzakładuubezpieczeńuprawniającedoodmowywypłatyodszkodowaniaiinnychświadczeńlubichobniżenia

§3ust.3pkt1,2,3,4,6,§3ust.3pkt5ppkt1.2.,2.3.,3.2.,

§3ust.3pkt7ppkt7.3.,§3ust.3pkt8ppkt8.3.,

§3ust.3pkt9ppkt9.2.,9.3.,§3ust.3pkt10ppkt10.2.,

§4zw.z§2,§5ust.2pkt1ppkt1.2.,§5ust.2pkt2ppkt2.2.,

§5ust.2pkt3ppkt3.2.,3.3.,3.4.,§5ust.2pkt4ppkt4.2.,§5ust.2pkt5ppkt5.2.,§5ust.2pkt6ppkt6.2.,§5ust.2pkt7ppkt7.3.,§5ust.2pkt8ppkt8.2.,§5ust.2pkt9ppkt9.2.,

§5ust.2pkt10ppkt10.3.,§5ust.2pkt11ppkt11.2.,§5ust.2pkt13ppkt13.3.,

§5ust.3pkt3ppkt3.3.,§5ust.4,

§6wzw.z§2,§7ust.2pkt1ppkt1.2.,1.3.,

§7ust.2pkt2ppkt2.2.,2.3.,2.4.,§7ust.2pkt3ppkt3.2.,3.3.,3.4.,

§7ust.2pkt4,§7ust.2pkt5ppkt5.2.,§7ust.2pkt9ppkt9.2.,

§7ust.2pkt10ppkt10.2.,§7ust.2pkt12ppkt12.2.,

§8zw.z§2,§10ust.4,6

3

§ 2DEFINICJE

1. PrzezpojęciaużytewniniejszychOWUnależyrozumieć:1) AKT WANDALIZMU–umyślnezniszczenielubuszkodzeniePOJAZDUprzezoso-

bytrzecie;2) AKTYWNY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY – rachunek

oszczędnościowo-rozliczeniowy, który nie jest zamknięty bądź wypowiedzianyprzezKlientalubprzezBank;

3) AWARIA:a) wprzypadkuUBEZPIECZENIAASSISTANCESAMOCHODOWEGO–niesprawność

POJAZDU wynikająca z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego,elektrycznego,elektronicznego,pneumatycznegolubhydraulicznego,powodu-jącaUNIERUCHOMIENIEPOJAZDU,zaistniaławodległościconajmniej10kilo-metrówodmiejscazamieszkaniaUBEZPIECZONEGO

} Komentarz:AWARIĄ jest również przebicie opony, zatrzaśnięcie, uszkodzenie, zgubienie klu-czyków, awaria pasów bezpieczeństwa, rozładowanie akumulatora, brak paliwauniemożliwiającykontynuacjęjazdy,ugrzęźnięciePOJAZDUwpiachu,błocie,zaspieśnieżnej.Za AWARIĘ nie uznaje się przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetle-nia pojazdu na skutek przepalenia się żarówek.

lubb) w przypadku UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO – wewnętrzne uszko-

dzenieuniemożliwiająceprawidłowekorzystaniezeSPRZĘTURTV,AGDlubPC,którenie jest spowodowanebezpośrednimdziałaniemczłowiekaoraznie jestskutkiemużytkowanianiezgodnegozinstrukcjąobsługi;

4) CENTRUM ALARMOWE – Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-wie przy ul. Domaniewskiej 50 B, (02-672), przedstawiciel UBEZPIECZYCIELAudzielającypomocy24godzinynadobęwciągucałegorokukalendarzowegowramachniniejszychOWU;

5) CHOROBA PRZEWLEKŁA –stanchorobowyzdiagnozowanylubbędącywtrak-ciediagnozowaniawokresie12miesięcyprzeddatąobjęciaUBEZPIECZONEGOochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujący się powolnymrozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroba stale lub okresowo le-czonaambulatoryjnielubbędącaprzyczynąHOSPITALIZACJIwokresie12mie-sięcyprzedpoczątkiemochronyubezpieczeniowej;

6) CHOROBA PSYCHICZNA–chorobazakwalifikowanawMiędzynarodowejStaty-stycznejKlasyfikacjiChorób iProblemówZdrowotnych ICD-10 jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowania(F00-F99);

7) CZŁONEK RODZINY – małżonek, konkubent, wstępny, zstępny, brat, siostra,bratanek,bratanica,siostrzeniec,siostrzenica,ojczym,macocha,pasierb, teść,teściowa, zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przy-sposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramachrodzinyzastępczejwrozumieniuprzepisówprawarodzinnego;

8) DZIECKO – dziecko własne lub przysposobione UBEZPIECZONEGO w wiekudo18.rokużycia;

9) GWARANCJA PRODUCENTA–gwarancjaudzielonaprzezproducenta,importe-ralubautoryzowanegodystrybutoraSPRZĘTUAGD/RTV/PC;

10)HOLOWANIE–dojazdpojazdupomocydrogowej,załadunekPOJAZDUnapo-jazdpomocydrogowej, transportzmiejscawystąpieniaAWARII lubWYPADKUdo najbliższego WARSZTATU NAPRAWCZEGO, rozładunek POJAZDU z pojazdupomocydrogowejipowrótpojazdupomocydrogowej;

11)KIEROWCA–osobaposiadającawymaganeprawemuprawnieniadokierowa-niaPOJAZDEM,UBEZPIECZONY lubupoważnionaprzezniegoosoba,kierującaPOJAZDEMwchwiliAWARIIlubWYPADKU;

12)KRADZIEŻ POJAZDU–zabórPOJAZDUwceluprzywłaszczenia,czynzabroniony,określonywart.278Kodeksukarnego;

13)LEKARZ PROWADZĄCY LECZENIE–lekarz,któryprowadzileczenieUBEZPIECZO-NEGO, niebędący ani CZŁONKIEM RODZINY UBEZPIECZONEGO, ani LEKARZEMUPRAWNIONYM;

14)LEKARZ UPRAWNIONY–lekarzzatrudnionywCENTRUMALARMOWYM–lekarzkonsultant;

15)PASAŻER – osoba przewożona POJAZDEM w czasie WYPADKU lub AWARII, z

wyłączeniemosóbprzewożonychzaopłatą lubzgrzeczności, to jest:autosto-powiczów,osóbprzewożonychnazasadziecarpoolingu(systemupodobniającyidostosowującysamochódosobowydotransportuzbiorowego,wktórymosobypodróżującewspóldzieląsiękosztamipodróży);

16)MIEJSCE UBEZPIECZENIA–mieszkanielubdomnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,któregoadresjestwskazanyprzezUBEZPIECZONEGOprzedstawicielowiCENTRUMALARMOWEGOpodczastelefonicznegozgłoszeniazdarzeniaubezpie-czeniowegoobjętegozakresemochronywramachOWU,przyczymzaMIEJSCEUBEZPIECZENIAprzyjmujesięmiejsce,wktórymCENTRUMALARMOWEudzieliłopomocyporazpierwszy.WarunkiemskorzystaniazubezpieczeniapodnowymadresemjestuprzedniezgłoszeniedoCENTRUMALARMOWEGO,pisemnelubte-lefoniczne,zmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIA;

17)NAGŁE ZACHOROWANIE – powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowejwsposóbnagłyiniespodziewanystanchorobowyzagrażającyżyciulubzdrowiuUBEZPIECZONEGO,wymagającyudzielenianatychmiastowejpomocymedycz-nej;

18)NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK–powstałewokresieochronyubezpieczeniowejna-głe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego UBEZ-PIECZONY,niezależnieodswojejwoli,doznałuszkodzeniaciała,uszczerbkunazdrowiulubzmarł;

19)OSOBA NIESAMODZIELNA–osobazamieszkującawspólniezUBEZPIECZONYM,którazewzględunazłystanzdrowia,podeszływieklubwadywrodzoneniejestsamodzielna iniemożezaspokajaćswoichpodstawowychpotrzebżyciowychorazwymagastałejopieki;

20)PLACÓWKA MEDYCZNA–szpital,przychodnialubgabinetmedycznydziałającenapodstawieobowiązującychprzepisówprawawramachsystemuopiekizdro-wotnejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej;

21)POJAZD–samochódosobowylubosobowo-ciężarowyodopuszczalnejmasiecałkowitejdo3,5tony,liczbiemiejscpasażerskichniewiększejniż9(wrazzKIE-ROWCĄ),zaopatrzonywpolskieznakirejestracyjne,niestarszyniż10lat,liczącod daty jego produkcji, posiadający ważne badania techniczne, dopuszczonydoruchunadrogachpublicznych,zarejestrowanyprzezUBEZPIECZONEGOlubużytkowanyprzezUBEZPIECZONEGO;

} Komentarz:POJAZDEMniejestpojazddonaukijazdy,pojazdzastępczy,taksówka,pojazduprzy-wilejowany, pojazd specjalny, pojazd używany w wyścigach lub rajdach, pojazdzmodyfikowanyokonstrukcjiodbiegającejodspecyfikipodanejprzezproducenta,oprócz modyfikacji koniecznej w samochodzie osobowym homologowanym jakociężarowy.22)ROK UBEZPIECZENIOWY–każdy12-miesięcznyokres liczonyoddatypocząt-

kuochronyubezpieczeniowej,przyczympoczątekpierwszegorocznegookre-suubezpieczeniarozpoczynasięnastępnegodniapopodpisaniuprzezKlientaumowyoprowadzenierachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowego;

23)SPRZĘT AGD–zakupionyjakonowysprzętznajdującysięwMIEJSCUUBEZPIE-CZENIA,niestarszyniż5-letni,wykorzystywanywyłączniedoużytkudomowego,któregopierwszymużytkownikiem jestUBEZPIECZONY,zwyłączeniemsprzętuobjętegoGWARANCJĄPRODUCENTA;

} Komentarz:SPRZĘTAGDtokuchniagazowaielektryczna,płytaelektryczna,płytagazowa,pły-ta indukcyjna, piekarnik, pralka, pralko-suszarka, elektryczna suszarka ubraniowa,chłodziarka,chłodziarko-zamrażarka,zamrażarka,zmywarka.24)SPRZĘT PC–zakupionyjakonowy,komputerstacjonarnywrazzmonitoremlub

laptopznajdującysięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,niestarszyniż5-letni,wykorzy-stywanywyłączniedoużytkudomowego,któregopierwszymużytkownikiemjestUBEZPIECZONY,zwyłączeniemsprzętuobjętegoGWARANCJĄPRODUCENTA;

25)SPRZĘT REHABILITACYJNY – sprzęt niezbędny do rehabilitacji, umożliwiającyUBEZPIECZONEMUsamodzielnelubułatwionefunkcjonowanie;

} Komentarz:SPRZĘT REHABILITACYJNY to piłki, taśmy i wałki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki,wózki, kule, laski, gorsety, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, wałek, półwałek, klin,kostkadorehabilitacji,dyskkorekcyjny(wtymsensomotoryczny),ciężarkidorehabili-tacji,matarehabilitacyjna,lekkigips,poduszkaortopedyczna(dotyczyzłamaniakościguzicznej,stanupourazieodcinkaszyjnegokręgosłupa),stabilizatory,wtymaparattulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne,

4

wkładkiortopedyczne,wtymżelowe(dotyczyprzebytychurazów,np.złamaniakościśródstopia,uszkodzeniaścięgnaAchillesa),gorsetyortopedyczne(m.in.sznurówkalę-dźwiowo-krzyżowa,gorsetJevetta),opaskażebrowa,paspoporodowy,passtabilizu-jącymostek,pasprzepuklinowy.26)SPRZĘT RTV–zakupionyjakonowy,sprzętaudio-videozasilanywyłączniezsieci

elektrycznej,którychzasilaniezbaterii lubakumulatoranie jestmożliwe,znaj-dującysięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,nie starszyniż5-letni,wykorzystywanywyłączniedoużytkudomowego,któregopierwszymużytkownikiemjestUBEZ-PIECZONY,zwyłączeniemsprzętuobjętegoGWARANCJĄPRODUCENTA;

} Komentarz:SPRZĘTRTVtoodbiorniktelewizyjny,odtwarzaczVIDEOiDVD,zestawHI-FI.27)UBEZPIECZAJĄCY–BankBPHSA;28)UBEZPIECZONY – właściciel i współwłaściciel AKTYWNEGO RACHUNKU

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGOprowadzonegowBankuBPHSA:a) wramachświadczeńwymienionychw§4ust.1-2,właścicieliwspółwłaściciel

rachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowegoprowadzonegowBankuBPHSA,b) wramachświadczeńwymienionychw§4ust.3,DZIECKOwłaścicielarachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowegoprowadzonegowBankuBPHSA;29)UBEZPIECZYCIEL–AGAInternationalS.A.OddziałwPolsce,zsiedzibąwPolsce

wWarszawie(02-672)przyul.Domaniewskiej50B;30)UNIERUCHOMIENIE–stanPOJAZDUUBEZPIECZONEGO,dopuszczonegodoru-

chu na drogach publicznych i posiadającego ważne badania techniczne, któ-ryzaistniałnaskutekwypadku lubAWARII,uniemożliwiającdalszebezpieczneizgodnezprzepisamiprawaużytkowaniePOJAZDUnadrogachpublicznych;

31)UMOWA UBEZPIECZENIA –umowagrupowegoubezpieczeniazawartamiędzyUBEZPIECZYCIELEMaUBEZPIECZAJĄCYMnarzeczUBEZPIECZONYCH;

32)USŁUGI ASSISTANCE –usługi, którychświadczenie jestprzedmiotemubezpie-czenia polegające, na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonejUBEZPIECZONEMUoraz zapewnieniuusług informacyjnych w zakresie igrani-cachokreślonychwOWU;

33)WARSZTAT NAPRAWCZYto:a) najbliższaautoryzowanastacjaobsługidanejmarkiPOJAZDU,najbliższywarsz-

tatprowadzącynaprawyblacharsko-lakierniczelub

b) innyzakładnaprawczy,wskazanyprzezCENTRUMALARMOWElubKIEROWCĘ,oileznajdujesiębliżejniżmiejsce,októrymmowawlit.a).

34)WYPADEK – zdarzenie, w wyniku którego POJAZD UBEZPIECZONEGO uległuszkodzeniulubzniszczeniupowodującemuUNIERUCHOMIENIE,wwyniku:

a) wypadku drogowego lub kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodąznajdującąsięnazewnątrz,atakżeuczestnikiemruchudrogowegolubzwierzę-ciem,

b) nieumyślnegouszkodzeniaprzezosobytrzecie;35)ZDARZENIE LOSOWE–zdarzenie,któreuprawniaUBEZPIECZONEGOdoskorzy-

staniaz interwencjispecjalistywprzypadkuryzykautraty lubdalszegouszko-dzeniamieniaznajdującegosięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA.ZaZDARZENIELO-SOWEuważasię:

a) DYMISADZĘ–produktyspalaniaunoszącesięwpowietrzutakżewskutekwy-stąpienia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, powodujące zniszczenie lub uszko-dzeniemienia,

b) EKSPLOZJĘ–zespółzjawisktowarzyszącychnagłemuprzejściuukładuzjednegostanurównowagiwdrugi, zgwałtownymwyzwoleniemznacznej ilościenergii(cieplnejlubświetlnej),gazu,pyłu,par;podpojęciemeksplozjizbiornikaciśnienio-wego(kotła,rurociąguitp.),którystalejestnapełnionyparąlubgazem,rozumiesię rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrzi wewnątrz zbiornika, a także eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiega-jącą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika, niepowodującą rozerwania jegościan,

c) GRAD–opadyatmosferyczneskładającesięzbryłeklodu,d) HURAGAN–wiatroprędkościniemniejszejniż17,50m/s (63km/h),którąpo-

twierdziłypomiarystacjiInstytutuMeteorologiiiGospodarkiWodnejznajdującejsię najbliżej MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub miejsca, w którym w trakcie zajściazdarzeniaznajdowałsięPOJAZD;wprzypadkugdyszybkośćwiatruniemożebyćpotwierdzona,UBEZPIECZYCIELponosiodpowiedzialność,jeżeliwiatrspowodo-wałszkodywokolicyMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubwokolicy,wktórejznajdował

sięuszkodzonyPOJAZD;opróczbezpośredniegodziałaniaHURAGANUpodpoję-ciemtymrozumiesięrównieżnastępstwaszkódspowodowanychunoszonymiprzezHURAGANczęściamibudynków,drzewlubprzedmiotami,

e) IMPLOZJĘ–uszkodzeniezbiornikalubaparatupróżniowegonaskutekdziałaniapodciśnienia,

f) KRADZIEŻZWŁAMANIEM–czynzabroniony,określonywart.279Kodeksukarne-go,

g) LAWINĘLUBINNESIŁYPRZYRODY–gwałtownąutratęstabilności iprzemiesz-czaniesię:spadanie,staczanielubześlizgiwaniesięzestokugórskiegomasśnie-gu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego bądź ich mieszaniny (ruch jednegotypumateriałuzregułypowodujeruchinnegotypumateriałuznajdującegosięnazboczu),

h) NAWALNEOPADYŚNIEGU–opadatmosferyczny,który:i) swoimciężaremspowodowałuszkodzeniemieniaznajdującegosięwMIEJ-

SCUUBEZPIECZENIAlubuszkodzenieubezpieczonegoPOJAZDUlubii) podwpływemswojegociężaruspowodowałprzewróceniesięmieniasąsied-

niegonamienieznajdującesięwMIEJSCUUBEZPIECZENIAlububezpieczonyPOJAZDidoprowadziłdoichuszkodzenia,

i) ZAMARZANIE – uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciuznajdującychsięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA:i) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów,

bojlerów,ii) rurdopływowychlubodpływowych(kanalizacyjnych),instalacjigrzewczych,

instalacjitryskaczoweji/lubgaśniczej,j) POWÓDŹ–zalanieterenulubpodłoża,którepowstałownastępstwie:

i) wystąpieniazbrzegówwódpowierzchniowych(stojącychlubpłynących),ii) nadmiernych opadów atmosferycznych w MIEJSCU UBEZPIECZENIA lub

wmiejscu,wktórymw trakciezajściazdarzeniaznajdowałsięPOJAZD, tj.zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanegoi sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadza-jące,rowy),

k) POŻAR–działanieognia,którywydostałsiępozapaleniskolubpowstałbezpa-leniskairozprzestrzeniłsięowłasnejsile,

l) PRZEPIĘCIE–wywołanewyładowaniamiatmosferycznymipośrednieuszkodze-nie lubzniszczenie instalacji lubruchomościdomowychwskutekdziałaniana-głegoikrótkotrwałegonapięciaprądu,wyższegoodmaksymalnegodopuszczal-negonapięciaprąduelektrycznegodladanegourządzenia,instalacji,linii,sieci;UBEZPIECZYCIELodpowiadazaryzykoPRZEPIĘCIApodwarunkiemwyposażeniabudynku/lokaluwodgromnikilubochronnikiprzepięciowe,

m) STŁUCZENIESZYBIINNYCHPRZEDMIOTÓWSZKLANYCH–rozbicienieuszkodzo-nychwchwiliprzyjęciadoubezpieczeniaszybiinnychprzedmiotówszklanych,zamontowanychlubzainstalowanychnastałewMIEJSCUUBEZPIECZENIAzgod-niezichprzeznaczeniem;zastłuczenieszybuważasięrównieżpowstałewbez-pośrednimzwiązkuzeszkodąkoszty:i) koniecznegooszkleniazastępczegoorazusługekspresowych,ii) specjalnej obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie,

napisy,folia,wytrawianieitp.),iii) ustawieniarusztowańlubużyciadźwigu,iv) naprawyuszkodzonychwzwiązkuzwybiciemszybyelementówmocujących

szybęwramielubuszkodzonegowzwiązkuzwybiciemszyby,muru;Zastłuczenienieuważasięszkódpowstałychwskutek:i) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka po-

wierzchniubezpieczonychszyb,ii) obróbki,montażu,wymianywczasieprackonserwatorskich,remontowych,

naprawczychwMIEJSCUUBEZPIECZENIAlubpoichusunięciuzmiejscasta-łegozainstalowania,

iii) zastosowanianiewłaściwejtechnologiiwykonawstwalubmontażu,iv) zużycia,brakunależytejkonserwacji,

n) TRZĘSIENIAZIEMI–drgania,uderzeniaikołysaniapowierzchniziemiwywołanena-głymiprzemieszczeniamimasskalnychwobrębieskorupyziemskiej,którąpotwier-dziłypomiarystacjibadawczejznajdującejsięnajbliżejMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubmiejsca,wktórymznajdowałsięubezpieczonyPOJAZD.TRZĘSIENIEZIEMIuważasię za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały również szkody w najbliższymsąsiedztwie,aszkodywubezpieczonychruchomościachdomowychistałychele-

5

mentachwykończeniowychpowstaływyłączniewskutekTRZĘSIENIAZIEMI,o) UDERZENIELUBUPADEKSTATKUPOWIETRZNEGO–przymusowelądowanielub

upadekstatkupowietrznegolubinnegoobiektulatającego,upadekjegoczęścilubprzewożonegoładunku,

p) UDERZENIEPIORUNA–bezpośrednieprzejścieładunkuelektrycznegozatmosfe-rydoziemi,którepozostawiłowMIEJSCUUBEZPIECZENIAlubwubezpieczonymPOJEŹDZIEślady,

q) UDERZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO – uderzenie pojazdu mechanicznego,jegoczęścilubprzewożonegoładunku.ZaUDERZENIEPOJAZDUMECHANICZNE-GOnieuważasięuderzeniaprzezpojazdnależącydoUBEZPIECZONEGO,osóbzamieszkujących na stałe w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, pracowników lub osób,którympowierzonostałąochronęMIEJSCAUBEZPIECZENIA,

r) UPADEKDRZEWA,MASZTU,KOMINA–upadekdrzew,masztów,kominówlubin-nychbudowlinamienieUbezpieczonego,którynastąpiłzprzyczynniezależnychodUBEZPIECZONEGOizaktóreUBEZPIECZONYnieponosiodpowiedzialności,

s) USZKODZENIEPRZEZOSOBYTRZECIE–uszkodzeniewywołaneprzezwszystkieosobyniebędąceUBEZPIECZONYMI,wtymtakżeosobyfizyczne,prawnei innejednostkiorganizacyjnenieposiadająceosobowościprawnej,

t) WANDALIZM–działanie,gdysprawcadostałsięlubusiłowałdostaćsiędomiej-scazamieszkaniaizniszczyłlubuszkodziłdrzwi,oknalubelementyzabezpieczeńprzeciwkradzieżowych,

u) ZALANIE–wyciekwody,parylubcieczy,którawskutekawariiwydostałasięz:i) rurdopływowych(instalacjiwodociągowej)ipołączeńgiętkichwrazzarma-

turą,ii) rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz

MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lubścieków,oileprzyczynacofnięciaznajdowałasięnaterenieposesji,naktórejznajdujesięubezpieczonybudyneklublokal,

iii) wyposażeniapołączonegonastałezsystememrur(pralki,wirówki,zmywar-ki)znajdującychsięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,

iv) instalacjicentralnegoogrzewania,wtymwszczególnościzwodnego/paro-wego/olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, sło-necznegoukładuogrzewaniawody,

v) instalacjitryskaczowejlubgaśniczej,vi) urządzeńwodno-kanalizacyjnych,vii) zalaniewodąpochodzącązurządzeńdomowychznajdującychsięwewnątrz

MIEJSCAUBEZPIECZENIAbądźpozanim,viii)nieumyślnepozostawienieotwartychkranówlubinnychzaworówzamonto-

wanychnainstalacjiwewnątrzMIEJSCAUBEZPIECZENIAbądźpozanim,ix) zalaniewodąpochodzącązopadówatmosferycznychorazzalaniewodąlub

innympłynemprzezosobytrzecie,v) ZAPADANIELUBOSUWANIESIĘZIEMI–ruchypodłoża,wwynikuktórychdocho-

dzidoosuwanialubzapadaniasięziemi.

§ 3UBEZPIECZENIE ASSISTANCE SAMOCHODOWE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąświadczoneprzezCENTRUMALARMOWEusługipole-gającena:1) udzielaniupomocyUBEZPIECZONEMUwyłączniewzwiązkuzWYPADKIEM,AWARIĄ

lubKRADZIEŻĄPOJAZDUzaistniałyminaterenieRzeczypospolitejPolskiej,Norwegii,SzwajcariioraznaterytoriachkrajówwchodzącychwskładUniiEuropejskiej,

2) udzieleniuinformacjiprzezCENTRUMALARMOWE.2. Wramachniniejszegoubezpieczeniaświadczeniaobejmują1POJAZD,przyczymza

POJAZDubezpieczonyprzyjmujesiępierwszyPOJAZD,któremuCENTRUMALARMO-WEudzieliłopomocy.WprzypadkuutratyPOJAZDUlubsprzedażyPOJAZDUprzezUBEZPIECZONEGOCENTRUMALARMOWEzaakceptujezmianęubezpieczonegoPO-JAZDU,podwarunkiemzgłoszeniapisemnegolubtelefonicznegotakiejzmianydoCENTRUMALARMOWEGO.

3. Zakresubezpieczeniato:

1. NAPRAWA NA MIEJSCUW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na skutek AWARII lub WYPADKU, CENTRUM

ALARMOWEorganizujeipokrywakosztNAPRAWYNAMIEJSCU,zwyjątkiemkosztówczęścizamiennych,dorównowartościkwoty800PLNwodniesieniudojednegozda-rzenia.NAPRAWANAMIEJSCUświadczonajestmaksymalnie2razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

2. HOLOWANIE DO NAJBLIŻSZEGO WARSZTATU NAPRAWCZEGOW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU, który nie kwalifikuje się do NAPRAWY NAMIEJSCU,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztHOLOWANIAPOJAZDUDO NAJBLIŻSZEGO WARSZTATU NAPRAWCZEGO z miejsca AWARII lub WYPADKU,do równowartości kwoty800PLNwodniesieniudo jednegozdarzenia.HOLOWA-NIEDONAJBLIŻSZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOjestświadczonemaksymalnie2razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

3. ZATRZAŚNIĘCIE, USZKODZENIE LUB ZGUBIENIE KLUCZYKÓWWrazieUNIERUCHOMIENIAPOJAZDUnaskutekZATRZAŚNIĘCIA,USZKODZENIALUBZGUBIENIAKLUCZYKÓW,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztNAPRA-WYNAMIEJSCU lubHOLOWANIEDONAJBLIŻSZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOdo równowartości kwoty 500 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia. UsługawzwiązkuzZATRZAŚNIĘCIEM,USZKODZENIEMLUBZGUBIENIEMKLUCZYKÓW jestświadczonamaksymalnie2razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

4. DOSTARCZENIE PALIWAW razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na skutek braku paliwa, CENTRUM ALAR-MOWE organizuje i pokrywa koszt DOSTARCZENIA PALIWA w ilości niezbędnejdo dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw. DOSTARCZENIE PALIWA jest re-alizowanedo równowartości kwoty500PLNwodniesieniudo jednegozdarzenia.UsługaDOSTARCZENIAPALIWAjestświadczonamaksymalnie2razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztówpaliwa.

5. ŚWIADCZENIE ZAMIENNEWrazieKRADZIEŻYalboUNIERUCHOMIENIAPOJAZDUnaskutekAWARIIlubWYPAD-KUwodległościpowyżej50kmodmiejscazamieszkaniaKIEROWCY,UBEZPIECZO-NYmaprawodoskorzystania1razwciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOzjednegoztrzechponiższychświadczeńwlimiciedorównowartościkwoty1000PLN:1.1.HOTEL–jeżelinaprawamatrwaćdłużejniż24godziny,CENTRUMALARMOWE

organizujeipokrywakosztyzakwaterowaniawHOTELUitransportudoHOTELUśredniejkategorii(dwu-lubtrzygwiazdkowego):a) w razie UNIERUCHOMIENIA POJAZDU – na czas naprawy, dla KIEROWCY

iPASAŻERÓW,b) wrazieKRADZIEŻYPOJAZDU–namaksymalnie2doby–dlaosób,którepo-

dróżowałyPOJAZDEM.1.2.KosztyzakwaterowaniawHOTELUnieobejmująkosztówwyżywienia.

lub2.1.KONTYNUACJA PODRÓŻY lub POWRÓT DO uzgodnionego z UBEZPIECZONYMI

MIEJSCA NA TERYTORIUM RP – jeżeli naprawa ma trwać dłużej niż 48 godzin,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyKONTYNUACJIPODRÓŻYlubPOWROTUDOuzgodnionegozUBEZPIECZONYMIMIEJSCANATERYTORIUMRPpociągiem,autobusemlubsamolotem(biletyautobusowe/kolejowelublotniczewklasieekonomicznej,jeślipodróżpociągiemlubautobusemtrwałabydłużejniż12godzin)dlaKIEROWCYiPASAŻERÓW,awrazieKRADZIEŻY–dlaosób,którepodróżowałyPOJAZDEM.

2.2.KosztyKONTYNUACJIPODRÓŻYsąpokrywane,jeżeliodległośćmiędzymiejscemdocelowymamiejscemzdarzenianieprzekraczaodległościdouzgodnionegozUBEZPIECZONYMImiejscanaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.

2.3.Ubezpieczenieniepokrywatransferównaizdworca/lotniska.lub

3.1.ORGANIZACJAIPOKRYCIEKOSZTÓWWYNAJMUPOJAZDUZASTĘPCZEGO–jeżelinaprawamatrwaćdłużejniż24godzinyijeżeliPOJAZDbyłuprzednioHOLOWA-NYDONAJBLIŻSZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOprzezholownikaCENTRUMALARMOWEGO, CENTRUM ALARMOWE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY WY-NAJMUPOJAZDUZASTĘPCZEGOnaczasnaprawy,obejmującegopodstawienieiodstawieniePOJAZDUZASTĘPCZEGOzWARSZTATUNAPRAWCZEGO.

3.2.Świadczeniez tytułuwynajmuPOJAZDUZASTĘPCZEGOnieobejmujepokryciakosztówpaliwadlaPOJAZDUZASTĘPCZEGO,ubezpieczenia,opłatzaautostradyorazkaucjidlawypożyczalni.

6

6. LEGALNE ZŁOMOWANIE6.1.WrazieAWARIIlubWYPADKUPOJAZDU,jeślinaprawalubHOLOWANIEPOJAZ-

DUsąekonomicznienieuzasadnione,UBEZPIECZYCIELzwracakosztLEGALNE-GO ZŁOMOWANIA na podstawie rachunku za złomowanie, do równowartościkwoty200PLN.

6.2.UsługaLEGALNEGOZŁOMOWANIAjestświadczona1razwciąguROKUUBEZ-PIECZENIOWEGO.

7. ODBIÓR NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU7.1.W przypadku zakończenia trwającej dłużej niż 48 godzin naprawy POJAZDU

uprzednioHOLOWANEGODONAJBLIŻSZEGOWARSZTATUNAPRAWCZEGOprzezholownikaCENTRUMALARMOWEGOlubwprzypadkuodnalezieniaSKRADZIO-NEGOPOJAZDUUBEZPIECZONEMUprzysługujeorganizacjaipokryciekosztówODBIORU NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU dla jednej osoby,dorównowartościkwoty700PLN.

7.2.CENTRUM ALARMOWE organizuje i pokrywa koszty związane z dojazdem KIE-ROWCYpoODBIÓRNAPRAWIONEGOLUBODNALEZIONEGOPOJAZDU,maksy-malniezmiejscazamieszkaniaKIEROWCY–pociągiem,autobusemlubsamolo-tem(biletyautobusowe/kolejowelublotniczewklasieekonomicznej,jeślipodróżpociągiem lubautobusemtrwałabydłużejniż12godzin)orazpokrywakosztytransferówtaksówkąnaizdworca/lotniska.

7.3.ODBIÓR NAPRAWIONEGO LUB ODNALEZIONEGO POJAZDU przysługuje 1 razwciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGO.

8. USŁUGI INFORMACYJNE/PRYWATNY NAWIGATOR8.1.NawniosekUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEudziela informacjidoty-

czących:1) formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu

deklaracjiwypadkowej,2) stanudróg,3) wyboruoptymalnejtrasy,4) utrudnieńdrogowychzwiązanychzremontamiiprzebudowamidróg,5) lokalizacjinajbliższegozakładuwulkanizacyjnego,6) siecifirmwynajmującychsamochody,7) sieciautoryzowanychwarsztatównaprawczych,8) sieciusługodawcówświadczącychusługipomocydrogowej,9) danychnajbliższychstacjibenzynowych.

8.2.NażyczenieUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEdokonarezerwacjipokojuwhotelu,stolikawrestauracji,pomożezakupićbiletydokinalubwyszukawolnąsalękonferencyjną.

8.3.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztówzorganizowanychserwisów.

9. AFTER PARTY DRIVER9.1.Na wniosek UBEZPIECZONEGO, CENTRUM ALARMOWE zorganizuje usługę kie-

rowcyzastępczego,któryodowolnejporzedniainocyprzybędziewewskazanemiejsceorazodwiezieKIEROWCĘipasażerówpodwskazanyadres,jednocześ-nieodprowadzającPOJAZDUBEZPIECZONEGO.

9.2.Usługa AFTER PARTY DRIVER jest świadczona tylko w obrębie 16 miast woje-wódzkich.

9.3.KosztusługiAFTERPARTYDRIVERpokrywaUBEZPIECZONY.

10. INFOLINIA I CONCIERGE MOTORYZACYJNE10.1.WramachINFOLINIIICONCIERGEMOTORYZACYJNEGO,CENTRUMALARMOWEproponujeusługidedykowaneUBEZPIECZONYMKIEROWCOMwzależnościodporyroku:1) WIOSNA–USŁUGADOSTĘPNAOD21MARCADO21CZERWCA:

a) organizacjaprzechowalnioponzimowych,b) informacjatelefonicznaomiejscachnapiknikiimajówki,c) informacjaopralniachtapicerki,d) dekoracjaaut(ślubyitp.),e) informacjatelefonicznadotyczącaniezbędnychzabiegów,którychautowy-

magapookresiezimowym;2) LATO–USŁUGADOSTĘPNAOD22CZERWCADO22WRZEŚNIA:

a) organizacja(zakupidowóz)bagażnikatypuInterPacklubbagażnikadoro-werów,

b) organizacjawypożyczeniaprzyczepykempingowejlubsamochodukempin-gowegoorazrezerwacjamiejscaidoradztwo,

c) organizacjawypożyczeniainnychprzyczep(dołodzi,quadów,motocykliitd.),d) dekoracjaaut(ślubyitp.);

3) JESIEŃ–USŁUGADOSTĘPNAOD23WRZEŚNIADO21GRUDNIA:a) organizacjadowozuwycieraczekwprzypadkuAWARIInatrasie,b) udzielanietelefonicznejinformacjiowymianiepłynówizabezpieczeniuauta

przedzimą,c) organizacjaprzechowalnioponletnich,d) organizacjaszkoleńbezpiecznejjazdy(rezerwujemymiejscenakursie);

4) ZIMA–USŁUGADOSTĘPNAOD22GRUDNIADO20MARCA:a) organizacja(zakupidowóz)bagażnikównanartyibagażnikatypuInterPack,b) zakupidowózłańcuchów,c) informacjatelefonicznanatemattrasnarciarskichwPolsceizagranicą,d) organizacjazakupuidowózodmrażaczydozamków;

10.2.WszelkiekosztyzwiązanezwykonaniemusługpokrywaUBEZPIECZONY.

§4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE SAMOCHODOWE

1.Ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępującezdarzenia:1) wyrządzonewskutekumyślnegodziałanialubrażącegoniedbalstwaUBEZPIECZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli UBEZPIECZONY wyrządziłszkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia ubezpie-czeniowegonienależysię,chybażezapłataodszkodowaniaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.2) powstałe na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiłowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykroczeń lubnaruszeniainnychpowszechnieobowiązującychprzepisówkarnych,

3) powstałeprzedobjęciemochronąubezpieczeniową,4) powstałewskutekumyślnegosamookaleczenia,samobójstwalubjegousiłowa-

niaprzezUBEZPIECZONEGO,5) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,

wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń,reakcjijądrowej,skażeniaspowodowanegobroniąjądrowąlubpromieniotwór-czością,

6) spowodowanekatastrofaminaturalnymi,działaniemognialubinnychżywiołów,} Komentarz:Trzęsienieziemi,nagłazmianatemperatury,powódź,huragan,pożar,wybuch,wy-ładowanieatmosferyczne.7) spowodowaneopóźnieniem lubbrakiemświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-

tekstrajków,niepokojówspołecznych,zamieszek,aktówterroryzmu,sabotażu,wojny, wojny domowej, promieniowania radioaktywnego, a także ogranicze-niamiwruchulądowym,morskim,powietrznymnapodstawieobowiązującychprzepisówprawa,

8) spowodowaneopóźnieniem lubbrakiemświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-tekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiływyższej,

9) powstałewskutekstrajków,lokautów,aktówterroryzmu,sabotażu,buntu,rozru-chów,rewolucji,powstania,zamieszekspołecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowiązującychprzepisówprawa,

10)powstałenaskutekAWARIIzaistniałejwskutekniedokonanianaprawyPOJAZDU,zaleconejpowcześniejszejAWARIIprzezCENTRUMALARMOWElubWARSZTATNAPRAWCZY,

11)powstałewskutekkierowaniaPOJAZDEMbezwymaganychprawemuprawnieńalbowprzypadkuczasowegolubstałegozatrzymaniawymaganychdokumen-tówpotwierdzającychuprawnieniadokierowaniaPOJAZDEM,

12)wynikającezaktywnegoudziałuPOJAZDUwzawodach,wyścigachsamochodo-wychikosztówichnastępstw,

13) spowodowaneprzezKIEROWCĘpozażyciunarkotykówlubinnychśrodkówodu-rzających,

7

14) spowodowaneprzezKIEROWCĘbędącegowstanienietrzeźwości,} Komentarz:Stannietrzeźwościoceniasięwedługprzepisówobowiązującychwkrajuwystąpie-niaszkody.NaterenieRzeczypospolitejPolskiejstannietrzeźwościzachodzigdy:1. zawartośćalkoholuwekrwiprzekracza0,5promilaalboprowadzidostężeniaprzekraczającegotęwartośćlub2. zawartośćalkoholuw1dm³wydychanegopowietrzaprzekracza0,25mgalboprowadzidostężeniaprzekraczającegotęwartość.15) spowodowaneAKTAMIWANDALIZMU.2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmuje:

1) kosztówzwykleopłacanychprzezwłaścicielaPOJAZDU, to jest: kosztpali-wa,opłatazaautostradę,badanietechniczne,opłatazaprom,opłatacelna,mandaty,dodatkoweubezpieczenia,

2) kosztów wynikających z utrzymania i eksploatacji POJAZDU niezgodnychzinstrukcjąobsługiPOJAZDUbądźjegonormalnegozużycia,

3) korzyściutraconychprzezUBEZPIECZONEGOwzwiązkuzeszkodą,4) kosztówwypłatyzadośćuczynieniapieniężnegozadoznanąkrzywdę,5) kosztówspowodowanychchorobąUBEZPIECZONEGO,6) kosztówświadczeńwstosunkudoKIEROWCYidowszystkichprzewożonych

osób,jeżeliichliczbawchwiliAWARIIprzekraczaliczbę9osóblubliczbęosóbokreślonąwdowodzierejestracyjnymPOJAZDU,

7) kosztów świadczeń w stosunku do osób przewożonych za opłatą lubzgrzeczności,

} Komentarz:Osobyprzewożonezaopłatąlubzgrzeczności:autostopowicz,osobaprzewożo-nanazasadziecarpoolingu(systemupodobniającyidostosowującysamochódosobowy do transportu zbiorowego, gdzie osoby podróżujące współdzielą siękosztamipodróży)8) kosztówmateriałówlubczęścizamiennychużytychdonaprawyPOJAZDU,

naprawserwisowychPOJAZDU,wszelkiejdiagnostykiPOJAZDUwykonywa-nejprzezWARSZTATNAPRAWCZY,

9) kosztówzakupienialubdorobieniakluczydoPOJAZDU,kosztówzakupieniaopon,pasówbezpieczeństwa,

10) kosztów wynikających z uszkodzeń mechanicznych znanych UBEZPIECZO-NEMU,

11) kosztówwyżywienia,12) kosztówwynikającychzutrzymaniaPOJAZDUwstanieniezdatnymdojazdy

lubeksploatacjiniezgodnejzzaleceniamiproducenta,13) kosztówwynikającychzkradzieży,uszkodzenialubzniszczeniabagażu,rze-

czyosobistychiprzedmiotówpozostawionychwPOJEŹDZIEnaczasHOLO-WANIA,

14) kosztówpowstałychnaskutekkradzieży iuszkodzeńakcesoriówdodatko-wych.

} Komentarz:Akcesoria dodatkowe: antena, nawigacja GPS, fotelik, uchwyt rowerowy, kołozapasowe,bagażnikdachowy,boxdachowy,CB-radio.15)wszelkichkosztówpośrednich,któreUBEZPIECZONYbyłzmuszonyponieść

wzwiązkuzUNIERUCHOMIENIEMPOJAZDU,16) kosztów związanych z wynajmem POJAZDU, to jest: wniesienie zabezpie-

czenia,depozytuwpostacikaucjilubblokadyśrodkównakarciekredytowejnaczaswynajmu.

§ 5UBEZPIECZENIE ASSISTANCE MEDYCZNE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąświadczoneprzezUBEZPIECZYCIELAusługipolegają-cena:1) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla UBEZPIECZONEGO

wraziezajściaNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUzaistniałegonaterytoriumRzeczy-pospolitejPolskiej,

2) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla UBEZPIECZONEGO

w razie jegoNAGŁEGOZACHOROWANIAzaistniałegona terytorium Rzeczypo-spolitejPolskiej,

3) udzieleniuusługinformacyjnych.2. Jeżeli UBEZPIECZONY w następstwie NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub NAGŁEGO

ZACHOROWANIAnaterenieRzeczypospolitejPolskiejdoznałuszkodzeniaciała lubrozstrojuzdrowia,CENTRUMALARMOWEzapewnianastępująceświadczenia:

1. WIZYTĘ LEKARZA INTERNISTY 1.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAINTERNISTYwPLACÓWCEMEDYCZNEJlubkosztydojazdówihonorariówlekarzawmiejscupobytu UBEZPIECZONEGO, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowegoniejestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego.

1.2.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAINTERNISTYdorównowartościkwoty600PLNnakażdyNIESZCZĘŚLIWYWYPADEKlubNAGŁEZACHOROWANIE,zzastrzeżeniem,żepoNAGŁYMZACHOROWANIUWIZYTALE-KARZAINTERNISTYmożebyćzorganizowanamaksymalnie3razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

2. WIZYTĘ PIELĘGNIARKI2.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

stan zdrowia UBEZPIECZONEGO, w pisemnej opinii LEKARZA PROWADZĄCEGOLECZENIE,wymagawizytypielęgniarki,CENTRUMALARMOWEorganizuje ipo-krywakosztydojazdówihonorariówpielęgniarkiwmiejscupobytuUBEZPIECZO-NEGO.

2.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyWIZYTYPIELĘGNIARKIdorównowartościkwoty400PLNnaKAŻDYNIESZCZĘŚLIWYWYPADEKlubNAGŁEZACHOROWA-NIE,zzastrzeżeniem,żeWIZYTAPIELĘGNIARKImożebyćzorganizowanamaksy-malnie4razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

2.3.WramachWIZYTYPIELĘGNIARKImieszcząsięusługiwykonywaneprzezperso-nelmedyczny,takiejak:podanieleków,iniekcjeizmianaopatrunków.

3. DOSTAWĘ LEKÓW LUB SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO3.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakoszty:1) dostarczenia UBEZPIECZONEMU leków zaordynowanych przez LEKARZA PRO-

WADZĄCEGOLECZENIEwsytuacji,gdyUBEZPIECZONYwnastępstwieNIESZCZĘ-ŚLIWEGO WYPADKU lub NAGŁEGO ZACHOROWANIA wymaga leżenia zgodniezewskazaniemLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIEokreślonymnazwolnieniulekarskim,lub

2) dostarczeniaUBEZPIECZONEMUSPRZĘTUREHABILITACYJNEGO,któregoUBEZ-PIECZONY,zgodniezewskazaniemLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,powi-nienużywaćwdomu.

3.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyDOSTAWYLEKÓWLUBSPRZĘTUREHA-BILITACYJNEGO do równowartości kwoty 400 PLN na każdy NIESZCZĘŚLIWYWYPADEK lub NAGŁE ZACHOROWANIE, z zastrzeżeniem, że usługa może byćzorganizowanamaksymalnie3razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwod-niesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

3.3.KosztylekówiSPRZĘTUREHABILITACYJNEGOpokrywaUBEZPIECZONY.3.4.CENTRUM ALARMOWE nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie

lekówwaptekach.

4. TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ4.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYwymaga,zgodniezzaleceniamiLEKARZAPROWADZĄCEGOLE-CZENIE,wizytywprzychodnilubpobytuwszpitalu,CENTRUMALARMOWEorga-nizujeipokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACÓWKIMEDYCZNEJ,o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZENIE,interwencjapogotowiaratunkowego.

4.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACÓWKIMEDYCZNEJ do równowartości kwoty 500 PLN na zdarzenie, z zastrzeżeniem,że TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ może być zorganizo-wanymaksymalnie4razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

8

5. ORGANIZACJĘ I POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU REHABILITACYJNEGO5.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUlub

pominimum3-dniowejhospitalizacjinaskutekNAGŁEGOZACHOROWANIA,gdyUBEZPIECZONY,zgodniezeskierowaniemLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,wymagarehabilitacjiwporadnirehabilitacyjnejlubwmiejscupobytu,CENTRUMALARMOWEORGANIZUJEIPOKRYWAKOSZTYPROCESUREHABILITACYJNEGO.} Komentarz:Koszty procesu rehabilitacyjnego to: koszty transportu UBEZPIECZONEGO doporadni rehabilitacyjnej i wizyty w poradni rehabilitacyjnej albo koszty wizytyfizykoterapeutywmiejscupobytu.

5.2.CENTRUMALARMOWEORGANIZUJEIPOKRYWAKOSZTYPROCESUREHABILITA-CYJNEGOdorównowartościkwoty300PLNnakażdeNAGŁEZACHOROWANIElubNIESZCZĘŚLIWYWYPADEK,zzastrzeżeniem,żeusługamożebyćzorganizo-wanamaksymalnie3razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

6. OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ PO HOSPITALIZACJI6.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONY przebywał w szpitalu minimum 7 dni, CENTRUM ALARMOWEorganizuje i pokrywa koszty dojazdów i honorariów pielęgniarki w miejscupobytuUBEZPIECZONEGO.

6.2.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyOPIEKIPIELĘGNIARSKIEJPOHOSPITALIZACJIdorównowartościkwoty400PLNnakażdeNAGŁEZACHORO-WANIElubNIESZCZĘŚLIWYWYPADEK,zzastrzeżeniem,żeusługamożebyćzor-ganizowanamaksymalnie3razywciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOwodnie-sieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

7. OPIEKĘ NAD DZIEĆMI I OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI7.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywawszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEĆMI I/LUB OSOBAMINIESAMODZIELNYMIwmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGO.

7.2.OPIEKANADDZIEĆMIIOSOBAMINIESAMODZIELNYMIjestrealizowananawnio-sekUBEZPIECZONEGOizajegopisemnązgodą.

7.3.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyOPIEKINADDZIEĆMIIOSO-BAMI NIESAMODZIELNYMI do równowartości kwoty 500 PLN na każde NAGŁEZACHOROWANIE lub NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, z zastrzeżeniem, że usługamożebyćzorganizowanamaksymalnie2razywciąguROKUUBEZPIECZENIO-WEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

8. POMOC PSYCHOLOGA8.1.CENTRUMALARMOWEorganizujePOMOCPSYCHOLOGAwsytuacjizgonumał-

żonka UBEZPIECZONEGO, zgonu dziecka UBEZPIECZONEGO, zgonu rodzicówUBEZPIECZONEGO lub rodziców małżonka UBEZPIECZONEGO, urodzenia sięmartwego dziecka UBEZPIECZONEGO, wystąpienia poważnego zachorowania,takiego jak: nowotwór, udar mózgu, epilepsja, bulimia, stwardnienie rozsiane,zawałserca,marskośćwątroby,AIDS(równieżHIV–pozytywnywynikbadań).

8.2.CENTRUMALARMOWEorganizuje ipokrywakosztywizytupsychologaw limi-ciedorównowartościkwoty200PLNnakażdąww.sytuacjęzzastrzeżeniem,żeusługamożebyćzorganizowanamaksymalnie3razywciąguROKUUBEZPIE-CZENIOWEGOwodniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

9. ORGANIZACJĘ WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY9.1.NaprośbęUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizujewizytęuwybra-

negolekarzaspecjalisty.9.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztówwizyty.

10. OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI10.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywawszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWE:

1) organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI (psem lubkotem)wmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGOlub

2) organizuje i pokrywa koszty transportu ZWIERZĄT DOMOWYCH do osobydoopiekilubdoplacówkiwskazanejprzezUBEZPIECZONEGO.

10.2.OPIEKANADZWIERZĘTAMIDOMOWYMIjestrealizowananawniosekUBEZPIE-

CZONEGOizajegopisemnązgodąorazpodwarunkiemprzedstawieniaaktu-alnegozaświadczeniaoszczepieniachobowiązkowych.

10.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWY-MIdorównowartościkwoty300PLNnakażdyNIESZCZĘŚLIWYWYPADEKlubNAGŁE ZACHOROWANIE z zastrzeżeniem, że usługa może być zorganizowa-na maksymalnie 2 razy w ciągu ROKU UBEZPIECZENIOWEGO w odniesieniudowszystkichUBEZPIECZONYCHłącznie.

11. POMOC DOMOWĄ PO HOSPITALIZACJI11.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYprzebywałwszpitaluprzezokresminimum3dni,CENTRUMALARMOWEorganizujePOMOCDOMOWĄpozakończeniuhospitalizacji.} Komentarz:Usługadotyczypomocywprzygotowywaniuposiłku,zrobieniuzakupów,pomo-cywubraniu imyciuorazczynnościachpielęgnacyjnych,wykonywaniudrob-nychporządków,takichjak:odkurzanie,myciepodłóg,umycienaczyń.Wzakresusługiniewchodzinatomiastmycieokien,odsuwaniemebli.

11.2.KosztusługipokrywaUBEZPIECZONYwewłasnymzakresie.

12. INFOLINIĘ MEDYCZNĄCENTRUMALARMOWEgwarantujeUBEZPIECZONEMUnastępująceusługi informa-cyjne:a) informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia

wraziechorobyluburazu,doktórychdoszłopozamiejscemzamieszkania,b) informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi

lekami,możliwościprzyjmowanialekówwczasieciążyitp.,c) informowanieoplacówkachprowadzącychzabiegirehabilitacyjne,d) informowanieoplacówkachhandlowychoferującychSPRZĘTREHABILITACYJNY,e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać

dozabiegówlubbadańmedycznych,f) informacjeodietach,zdrowymżywieniu,g) dostępdoinfoliniimedycznejpolegającynatelefonicznejrozmowiezLEKARZEM

UPRAWNIONYM CENTRUM ALARMOWEGO, który w miarę posiadanej wiedzyspecjalistycznej oraz istniejących możliwości odpowie na postawione przezUBEZPIECZONEGOpytaniamedyczne,

h) informowanieodomachpomocyspołecznej,hospicjach,i) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem

bliskiejosoby,j) informowanieoschorzeniach,stosowanychmetodachleczeniainowoczesnych

metodachleczenia(wramachobowiązującychwRzeczypospolitejPolskiejprze-pisów),

k) informowanieoniezbędnychbadaniachkontrolnychdlagrupwiekowychopod-wyższonymryzyku,

l) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem,wtrudnejsytuacjirodzinnej,cierpiącychnaokreśloneschorzenia,kobietpoma-stektomii,dlarodzicówciężkochorychdzieci,

m) informowanieoaptekachczynnychprzezcałądobę,n) informacjedlapodróżnych:szczepienia,zagrożeniaepidemiologiczne.

13. POWTÓRNĄ OPINIĘ MEDYCZNĄ13.1.Zdarzenie uprawniające UBEZPIECZONEGO do wydania POWTÓRNEJ OPINII

MEDYCZNEJ to przypadek medyczny uznawany przez LEKARZY PROWADZĄ-CYCH LECZENIE za stan krytyczny, przewlekły, a także stan zdrowia mającyniekorzystny wpływ na jakość życia UBEZPIECZONEGO rozpoznany przezLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE.Zakresświadczeniaobejmujenastępu-jąceprzypadkimedyczne:

a) złośliwechorobynowotworowe(wtymbiałaczka,guzymózgu,niedokrwistośćplastyczna),

b) leczeniechirurgicznenowotworówzłośliwych,c) radio-ichemioterapiachoróbnowotworowych,d) przeszczepynarządów(szpiku,nerek,serca,wątroby),e) odrzucenienarządówpoprzeszczepie,f) niewydolnośćnerek,g) chorobaAlzheimera,h) chorobaParkinsona,i) nabytyzespółbrakuodporności(AIDS),

9

j) zespółGuillain-Barre,k) stwardnienierozsiane,l) porażeniedwukończynowe,m) porażenieczterokończynowe,n) dystrofiamięśniowa,o) amputacjekończyn,p) urazywielonarządowe,q) oparzeniaIIIstopnia(powyżej30%powierzchniciała),r) ślepota,s) głuchota,t) udarmózgu,u) utratamowy,v) śpiączka,w) chorobyukładusercowo-naczyniowego(zawałmięśniasercowego,chorobyza-

stawekserca,zaawansowananiewydolnośćmięśniasercowego).13.2.Wramachserwisu„Powtórnaopiniamedyczna”CENTRUMALARMOWEzapew-

nia:a) zgromadzeniedokumentacjimedycznej,b) przetłumaczenieiwysłaniedokumentówdoodpowiedniegospecjalisty,c) stałykontaktpomiędzylekarzemopiniującymalekarzemkonsultantem,d) organizacjępowtórzeniabadańhistopatologicznychwraziekonieczności,e) organizacjęleczeniazagranicą.13.3.Wszelkie koszty (zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów,

tłumaczeń,badańitp.)wramachserwisusąpokrywaneprzezUBEZPIECZONEGO.

ŚWIADCZENIA DLA DZIECKA UBEZPIECZONEGO

W ramach pomocy udzielanej DZIECKU UBEZPIECZONEGO CENTRUM ALARMOWEzapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów do równowartości kwoty 500 PLNnazdarzenieubezpieczeniowe,jednegolubkilkuwymienionychponiżejświadczeń:

1. WIZYTĘ LEKARZA PEDIATRYWprzypadkuNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUDZIECKAUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEorganizuje ipokrywakosztyWIZYTYLEKARZAPEDIATRYwPLACÓWCEMEDYCZNEJ lub koszty dojazdów i honorariów lekarza pediatry w miejscu poby-tu UBEZPIECZONEGO, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego nie jestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego.

2. WIZYTĘ PIELĘGNIARKI2.1.W przypadku NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA UBEZPIECZONEGO, gdy

stanzdrowiaDZIECKA,wpisemnejopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,wymagawizytypielęgniarki,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztydojazdówihonorariówpielęgniarkiwmiejscupobytuDZIECKA.

2.2.WramachWIZYTYPIELĘGNIARKImieszcząsięusługiwykonywaneprzezperso-nelmedyczny,takiejak:podanieleków,iniekcjeizmianaopatrunków.

3. DOSTAWA LEKÓW3.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

DZIECKO UBEZPIECZONEGO, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGOLECZENIEwskazanymnazaświadczeniulekarskim,wymagależenia,CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty DOSTAWY LEKÓW zaordynowanychprzezLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE.

3.2.CENTRUM ALARMOWE nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencielekówwaptekach.

3.3.KosztylekówpokrywaUBEZPIECZONY.

4. POMOC W NAUCE DLA DZIECI4.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy

DZIECKO UBEZPIECZONEGO na podstawie zaświadczenia lekarskiego przebywałowdomupowyżej14dni,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztprywat-nychlekcjidlaDZIECKAwmiejscuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGOwokresiemak-symalnie90dnioddatykońcowejzaświadczenialekarskiego.

4.2.CENTRUMALARMOWEpokryjekosztyświadczeńwymienionychwust.3wodniesie-

niudomaksymalnie3zdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.Limitzdarzeńokreślo-nywzdaniupowyższymodnosisiędowszystkichDZIECIUBEZPIECZONEGOłącznie.

§ 6

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zdarzeń powstałych z tytułu lubwbezpośrednimnastępstwie:1) umyślnegodziałanialubrażącegoniedbalstwaUBEZPIECZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli UBEZPIECZONY wyrządziłszkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia ubezpie-czeniowegonienależysię,chybażespełnienieświadczeniaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.2) powstałe na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiłowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykroczeń lubnaruszeniainnychpowszechnieobowiązującychprzepisówkarnych,

3) zdarzeńpowstałychprzedpoczątkiemochronyubezpieczeniowej,4) umyślnegosamookaleczenia,samobójstwalubjegousiłowaniaprzezUBEZPIE-

CZONEGO,5) działańwojennych,stanuwojennego,stanuwyjątkowego,wybuchunuklearne-

go,epidemii,pandemii,wycieków,zanieczyszczeń,skażeń,reakcjijądrowej,ska-żeniaspowodowanegobroniąjądrowąlubpromieniotwórczością,

6) nagłegozachorowanialubnieszczęśliwegowypadku,którewystąpiłyprzedob-jęciemochronąubezpieczeniową,

7) leczeniaeksperymentalnegoiniepotwierdzonegobadaniami,8) zabiegówzewskazańestetycznychniezależnieodpowoduichwykonania,9) leczeniastomatologicznego,bezwzględunato,czyjestwykonywaneprzezleka-

rzastomatologaczychirurgatwarzowo-szczękowego,10)wadwrodzonych,11) zarażeniasięHIV,AIDS,chorobamiprzekazywanymidrogąpłciową,12)CHORÓBPRZEWLEKŁYCH,13)nieprzestrzeganiazaleceńlekarza,14) leczenia medycznego, zachowawczego lub zapobiegawczego, chyba, że było

onozaleconeprzezLEKARZAUPRAWNIONEGO,15)amatorskiegouprawianiasportówekstremalnych,} Komentarz:Sportyekstremalneto:abseiling,alpinizm,baloniarstwo,bobsleje,bouldering,cano-einggórski,downhillMTB,ekstremalnemaratonybiegowe,footballamerykański,fre-eskiing (narciarstwopozawyznaczonymitrasami),gimnastykasportowa iakroba-tyczna,heli-skiing,heli-snowboarding,himalaizm(wyprawywgórypowyżej5500m.n.p.m.),kajakarstwogórskie,kite-snowboarding,kite-skiing,kite-surfing,motocross,nurkowaniezakwalungiemponiżej30m,polo, rafting, rajdy terenowe, rugby,sa-neczkarstwo,skokidowody,skokinabungee,skokispadochronowe,jazdaskuteremwodnym,speleologia,szybownictwo,taternictwo,triathlon,signumpolonicum,walkirycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska,wyścigisamochodoweimotocyklowe.16)wyczynowegolubzawodowegouprawianiasportu,} Komentarz:Wyczynowelubzawodoweuprawianiesportutoregularne lub intensywnetrenin-gi,przy jednoczesnymudzialewzawodach, imprezachczyobozachkondycyjnychiszkoleniowych,równieżwramachprzynależnościdoklubówsportowych,związkówiorganizacjisportowych,niezależnieodfaktu,czyczerpanyjestdochódzuprawianejdyscyplinysportu.17) katastrofnaturalnych,działaniaognialubinnychżywiołów,} Komentarz: trzęsieniaziemi,nagłejzmianytemperatury,powodzi,huraganu,pożaru,wybuchu,wyładowańatmosferycznych.18)opóźnienialubbrakuświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwskutekstrajków,niepoko-

jówspołecznych,zamieszek,aktówterroryzmu,sabotażu,wojny,wojnydomo-wej,promieniowaniaradioaktywnego,

19)opóźnienialubbrakuświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwskutekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiływyższej,

20) strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu, buntu, rozruchów, rewolucji,

10

powstania,zamieszekspołecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej,atakżekonfiskaty,nacjonalizacji,przetrzymywania,zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowiązującychprzepisówprawa,

21)użycia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składnikówwceluspowodowaniazagrożeniażycialubzdrowialudzkiego,

22) spożyciaalkoholu,zażycianarkotykówlubinnychśrodkówodurzających,lekówniezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskimlubwskazaniemichużycia.

23)CHOROBYPSYCHICZNEJ,depresji.2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmujekosztówpowstałychztytułuiwbez-

pośrednimnastępstwie:1) leczeniaeksperymentalnegoioniepotwierdzonejmedycznieskuteczności,2) leczenia sanatoryjnego, ze wskazań estetycznych, helioterapii, niezależnie od

powoduwykonania,3) leczeniapowstałegonaskutekwojen,działańwojennych,konfliktówzbrojnych,

zamieszek, rozruchów, zamachów stanu, aktów terroru, powstania, strajkóworazskażeńchemicznychlubradioaktywnych,materiałównuklearnych,spala-niapaliwajądrowego,azbestozy,

4) rutynowychbadańfizykalnych,wtymbadańitestówginekologicznych,szcze-pieńiinnychlekówzapobiegawczych,

5) świadczeń iusługmedycznychwzwiązkuzezdarzeniami,któremiałymiejscepozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej,

6) wypłatyzadośćuczynieniapieniężnegozadoznanąkrzywdę.

§ 7ASSISTANCE DOMOWE.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. W ramach niniejszego ubezpieczenia świadczenia mogą być dokonywane w od-niesieniudo jednegomieszkania lubdomu,przyczymzaMIEJSCEUBEZPIECZENIAprzyjmujesiępierwszemiejsce,wktórymCENTRUMALARMOWEudzielałopomocy.WprzypadkuzmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIACENTRUMALARMOWEzaakceptujezmianęadresuMIEJSCAUBEZPIECZENIApodwarunkiemzgłoszeniapisemnegolubtelefonicznegotakiejzmianydoCENTRUMALARMOWEGO.

2. Zakresubezpieczeniato:

1. INTERWENCJA SPECJALISTY1.1.WprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,gdywystąpi

ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia UBEZPIECZONEGO MIENIA, CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny odpowiedniegospecjalisty.

} Komentarz:Specjalistato:ślusarz,hydraulik,elektryk,dekarz lubtechnikurządzeńgrzewczychiklimatyzacyjnych.1.2.KosztymateriałówiczęścizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.1.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty INTERWENCJI SPECJALISTY do kwoty

900PLNnaZDARZENIELOSOWE,bezlimituzdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.

2. NAPRAWA SPRZĘTU RTV/AGD2.1.WprzypadkuAWARIISPRZĘTURTVlubAGDwMIEJSCUUBEZPIECZENIACENTRUM

ALARMOWEwterminie3dniroboczychoddniaprzyjęciazgłoszeniaorganizu-jeipokrywakosztydojazdu,robociznyspecjalistyRTV/AGDorazewentualnegotransportuSPRZĘTUAGD.

2.2.KosztymateriałówiczęścizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.2.3.Warunkiem podjęcia interwencji jest przedstawienie przez UBEZPIECZONEGO

dowoduzakupuiGWARANCJISPRZĘTURTV/AGD,awprzypadkuichbrakuwiekSPRZĘTURTV/AGDzostaniezweryfikowanyprzezspecjalistęRTV/AGD.

2.4.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyNAPRAWYSPRZĘTURTV/AGDdokwoty800PLNnazdarzenie, z zastrzeżeniem,żewciąguROKUUBEZPIECZENIOWE-GOUBEZPIECZONEMUprzysługują4interwencjespecjalistyRTVi2interwencjespecjalistyAGD.

3. NAPRAWA SPRZĘTU PC3.1.WprzypadkuAWARIISPRZĘTUPCwMIEJSCUUBEZPIECZENIACENTRUMALAR-

MOWEwterminie3dniroboczychoddniaprzyjęciazgłoszenia,organizujeipo-

krywakosztydojazdu, robociznyspecjalisty PCorazewentualnego transportuSPRZĘTUPC.

3.2.KosztymateriałówiczęścizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.3.3.Warunkiem podjęcia interwencji jest przedstawienie przez UBEZPIECZONE-

GOdowoduzakupuiGWARANCJISPRZĘTUPC,awprzypadkuichbraku,wiekSPRZĘTUPCzostaniezweryfikowanyprzezspecjalistęPC.

3.4.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztyNAPRAWYSPRZĘTUPCdokwoty500PLNnazdarzenie,zzastrzeżeniem,żewciąguROKUUBEZPIECZENIOWEGOUBEZPIE-CZONEMUprzysługują2interwencjetechnikaPC.

4. EKIPA SPRZĄTAJĄCA PO ZDARZENIU LOSOWYMWprzypadkuZDARZENIALOSOWEGO(POŻARUlubZALANIA)wMIEJSCUUBEZPIECZE-NIA,gdyMIEJSCEUBEZPIECZENIAwymagaposprzątaniapoPOŻARZElubZALANIU,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztinterwencjiEKIPYSPRZĄTAJĄCEJ.UBEZPIECZYCIELpokrywakosztyEKIPYSPRZĄTAJĄCEJPOZDARZENIULOSOWYMdorównowartościkwoty300PLNnaZDARZENIELOSOWE,zzastrzeżeniem,żeUBEZ-PIECZONYmamożliwośćskorzystaniazusługi1razwROKUUBEZPIECZENIOWYM.} Komentarz:ZakrespracEKIPYSPRZĄTAJĄCEJPOZDARZENIULOSOWYMto:sprzątanie,zamia-tanie,myciepodłóg,posadzek,ścianwewnętrznych,sufitów,okien,odkurzanie,usu-waniezniszczonychelementówwyposażenia,gruzu.

5. WIZYTA PROJEKTANTA WNĘTRZ5.1.W ramach usługi WIZYTA PROJEKTANTA WNĘTRZ CENTRUM ALARMOWE or-

ganizuje wizytę projektanta wnętrz. Zakres usługi obejmuje m.in. następująceświadczenia:1) konsultację i określenie preferencji UBEZPIECZONEGO oraz przygotowanie

koncepcjikolorystycznychmieszkania,2) przygotowanieiprzedstawienieprojektuaranżacjiposzczególnychścianlo-

kalumieszkalnego,3) przygotowanieiprzedstawienieprojektupełnejaranżacjijednegopomiesz-

czenialokalumieszkalnego.5.2.WszelkiekosztypowstałewramachserwisuWIZYTAPROJEKTANTAWNĘTRZsą

pokrywaneprzezUBEZPIECZONEGO.

6. INFOLINIA O USŁUGODAWCACHWramachINFOLINIIOUSŁUGODAWCACHCENTRUMALARMOWEgwarantujeUBEZ-PIECZONEMUdostępdodanychteleadresowychusługodawcówświadczącychna-stępującerodzajeusług:

1) ślusarskie,2) hydrauliczne,3) dotycząceurządzeńiinstalacjigrzewczych,4) elektryczne,5) dekarskie,6) szklarskie,7) stolarskie,8) murarskie,9) malarskie,10)glazurnicze,11)parkieciarskie.

7. INFOLINIA REMONTOWO-BUDOWLANAWramachINFOLINIIREMONTOWO-BUDOWLANEJCENTRUMALARMOWEudziela:

1) informacjiformalnoprawnych,2) informacji o formalnościach, jakich trzeba dokonać przy zakupie działki,

mieszkania,domu,3) informacjiopodatkach,4) informacjiteleadresowychousługodawcachCENTRUMALARMOWEGO,5) informacjiteleadresowychourzędachgminy,6) informacjiteleadresowychoplacówkachbanku,7) informacjiteleadresowychosklepachzmateriałamibudowlanymi.

8. INFOLINIA TWÓJ DOM I OGRÓDWramachINFOLINIITWÓJDOMIOGRÓDCENTRUMALARMOWEudzielaUBEZPIE-CZONEMUnastępującychinformacji:

1) instrukcjidotyczącychzakładaniaogrodu,2) dotyczącychpielęgnacjiroślin,

11

3) dotyczącychnawozówiichzastosowania,4) instrukcjidotyczącychzakładaniaoczekwodnych,5) dotyczącychroślinwodnych,6) dotyczącychkalendarzapracogrodowych,7) instrukcjidotyczącychzwalczaniaszkodników.

9. ORGANIZACJA DOZORU MIENIA9.1.W przypadku ZDARZENIA LOSOWEGO w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, gdy mienie

nieuległozniszczeniulubuszkodzeniu,awystępujekoniecznośćjegozabezpie-czenia,CENTRUMALARMOWEorganizujejegodozórprzezpracownikaochronyz wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa przez okres 48 godzin od zgłoszeniawystąpieniaZDARZENIALOSOWEGO.

9.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztówdozoru.

10. ORGANIZACJA TRANSPORTU OCALAŁEGO MIENIA10.1.WprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,gdymienie

nieuległozniszczeniu lubuszkodzeniu,awystępujekonieczność jegozabez-pieczenia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, CENTRUM ALARMOWE organizujeTRANSPORT OCALAŁEGO MIENIA samochodem ciężarowym o dopuszczalnejmasiecałkowitejdo3,5tonydomiejscaskładowaniawskazanegoprzezUBEZ-PIECZONEGO.

10.2.CENTRUMALARMOWEniepokrywakosztówtransportu.

11. BRAK PRĄDU LUB WODY11.1.W przypadku awarii sieci energetycznej lub wodociągowej mającej swoje

źródło poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, trwającej nieprzerwanie co najmniej48godzin,CENTRUMALARMOWEdokonazwrotukosztubiletudokina,nakon-cert,nabasendorównowartościkwoty70PLN.

11.2.CENTRUMALARMOWEdokonujezwrotunapodstawiebiletuidowodujegoza-płatyorazzaświadczeniaoddostawcyenergiielektrycznejlubdostawcywody/administratorabudynkuoBRAKUPRĄDULUBWODY.

11.3.UBEZPIECZONY ma możliwość skorzystania z usługi 1 raz w ROKU UBEZPIE-CZENIOWYM.

12. CONCIERGE DLA WYMAGAJĄCYCH12.1.WramachserwisuCONCIERGEDLAWYMAGAJĄCYCH,naprośbęUBEZPIECZO-

NEGO,CENTRUMALARMOWEdochowanależytejstarannościwzorganizowa-niunastępującychusług:

1) pomocwrezerwacjibiletówlotniczychikolejowych,2) pomocwrezerwacjihoteli,3) pomocwrezerwacjibiletówdokiniteatrów,4) pomocwrezerwacjimiejscwrestauracji,5) zamawianietaksówki,6) dostarczeniepodwskazanyadreskwiatów,7) dostarczeniepodwskazanyadresbiletównaimprezysportoweikulturalne,8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja

hotelu,pensjonatu,wycieczki,biletówlotniczych,kolejowych),9) rezerwacjasalkonferencyjnych,restauracji,10)organizacjaopiekinadDZIEĆMI,11)wynajęcieorazpodstawieniesamochoduzastępczego,12)wynajęcielimuzynywrazzkierowcą,13)drobnejusługipomocydomowej,14)aktualneinformacjeoimprezach,15)wiadomościsportowe,16) informacjeopodróżachiturystyce,17) informacjeoszczepieniachkoniecznychwdanymkraju,18)bieżącewiadomościowarunkachdrogowych,19)pomocprzywyborzenajbardziejdogodnejtrasyprzejazdu,20) informacjeteleadresowedofirmholowniczychiwypożyczalnisamochodów

–usługodawcówCENTRUMALARMOWEGO,21) informacjeteleadresowestacjinaprawpojazdów,22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samo-

chodu,kolizjidrogowejitp.,23)dostawaprezentówizakupów,24) informacjepomocneprzyzablokowaniuAKTYWNEGORACHUNKUOSZCZĘD-

NOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO,gdyKlientwtrakciepobytuzagranicąpadłofiarąkradzieżykartpłatniczychlubczeków,

25) rezerwacjewcentrachbiznesowychikonferencyjnych,26) kalendarzimprezhistorycznychwPolsce–Turniejerycerskie,rekonstrukcje

bitew(Grunwald,Modlin,Malbork…),festynywBiskupinie,Janowcun.Wisłą,obchodyrocznicpowstańnarodowych…iwieleinnychimprezzplanemwy-darzeń,rezerwacjąhotelu,informacjamipomocniczymiwjednymdokumen-cie,przesłanenaskrzynkęmailowąwskazanąprzezUBEZPIECZONEGO,

27)organizacja pobytu i uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach takich jak:samochodowy „Rajd Polski”, kolarski „Tour de Pologne”, zimowe turniejeskokównarciarskich,„ŻużloweMistrzostwaPolski”,międzynarodowemeczesiatkówki,koszykówkiczypiłkinożnejnapolskichstadionach,regatyjachtównaMazurachitp.NaprośbęUBEZPIECZONEGOCENTRUMALARMOWEprzy-gotujekalendarzimpreznanajbliższysezon,wmiaręmożliwościdokonamyrezerwacjibiletówwstępuinoclegu,

28)pomocwrezerwacjimiejscanarejsie„Pogorią”,„ZawisząCzarnym”,„Fryde-rykiemChopinem”lubinnymwymarzonymżaglowcem.WmiaręmożliwościdokonamyrezerwacjicharterujachtunaMazurach,

29) sprawdzenie możliwości i zgromadzenie niezbędnych informacji potrzeb-nych przy wyprawie w poszukiwaniu złota w Sudetach, na połów dorszanaBałtykuitp.,

30)przewodnikponajpiękniejszychspawwybranymprzezUBEZPIECZONEGOregioniePolski,

31)pomocworganizacjiwyjazduna„RajdParyż–Dakar”,„RajdBamako”,wy-szukanie dogodnych połączeń lotniczych, hoteli na trasie przejazdu rajdu,zgromadzeniewszystkieinformacjeniezbędnepodczaswyprawy,

32)przygotowanie kalendarza regat żeglarskich lub windsurfingowych w wy-branymprzezUBEZPIECZONEGOregionie.

12.2.KosztyzwiązanezwykonaniemusługwramachCONCIERGEDLAWYMAGAJĄ-CYCHponosiUBEZPIECZONYwewłasnymzakresie.

13. ASSISTANCE DOMOWE DLA DOMKÓW LETNISKOWYCHWszystkieświadczeniawymienionew§7iodnoszącesiędodefinicjiMIEJSCAUBEZ-PIECZENIApodlegająrozszerzeniuswojegozakresuododatkoweMIEJSCEUBEZPIE-CZENIA,jakimjestdomletniskowyUBEZPIECZONEGO,zzastrzeżeniem,żelimitykwo-toweiilościoweświadczonychusługprzysługująwniezmienionejformie,takjakbybyłyświadczonedlajednegoMIEJSCAUBEZPIECZENIA.

§ 8

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWE

1. UBEZPIECZYCIELnieodpowiadazapowstałewzwiązkuzwystąpieniemZDARZENIALOSOWEGOuszkodzenie,zniszczenielubutratęmieniaznajdującegosięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA.

Ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępująceszkody:1) wyrządzonewskutekumyślnegodziałania lubrażącegoniedbalstwaUBEZPIE-

CZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli UBEZPIECZONY wyrządziłszkodęumyślnie;wrazierażącegoniedbalstwaspełnienieświadczeniaubezpiecze-niowegosięnienależy,chybażespełnienieświadczeniaubezpieczeniowegoodpo-wiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.2) powstałewzwiązkuzprowadzonądziałalnościązawodowąlubgospodarczą,3) powstałe na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiłowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykroczeń lubnaruszenia innych powszechnie obowiązujących przepisów karnych, z wyjąt-kiemKRADZIEŻYZWŁAMANIEMiWANDALIZMU,

4) powstałeprzedpoczątkiemochronyubezpieczeniowej,5) powstałewskutekumyślnegosamookaleczeniasamobójstwalubjegousiłowa-

niaprzezUBEZPIECZONEGO,6) powstałewskutekdziałańwojennych,stanuwojennego,stanuwyjątkowego,wy-

buchunuklearnego,epidemii,pandemii,wycieków,zanieczyszczeń,skażeń,reakcjijądrowej,skażeniaspowodowanegobroniąjądrowąlubpromieniotwórczością,

12

7) spowodowanekatastrofaminaturalnymi,zwyjątkiemZDARZENIALOSOWEGO,8) spowodowaneopóźnieniem lubbrakiemświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-

tekstrajków,niepokoispołecznych,zamieszek,aktówterroryzmu,sabotażu,woj-ny,wojnydomowej,promieniowaniaradioaktywnego,

9) spowodowaneopóźnieniem lubbrakiemświadczeniaUBEZPIECZYCIELAwsku-tekudokumentowanejprzezUBEZPIECZYCIELAsiływyższej,

10)powstałewskutekstrajków,lokautów,aktówterroryzmu,sabotażu,buntu,rozru-chów,rewolucji,powstania,zamieszekspołecznychiwojskowych,wojny,wojnydomowej, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowaniaizniszczeniamienianapodstawieobowiązującychprzepisówprawa,

11)wynikającezbezpośredniegolubpośredniegoużyciabiologicznychlubchemicz-nychmateriałów,substancji lubskładnikówwceluspowodowaniazagrożeniażycialubzdrowialudzkiego,

12)wynikającezutratydanychnanośnikuwwynikuAWARII,ZDARZENIALOSOWE-GOlubnaprawySPRZĘTUPC,

13)wynikającezchemicznych,termicznychlubcelowychuszkodzeńSPRZĘTUAGD,RTV,PCorazwywołanenimiwady,

14)powstałewzwiązkuibezpośrednimnastępstwiespożyciaalkoholu,zażycianar-kotykówlubinnychśrodkówodurzających,

15)powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowaniaSPRZĘTUAGD,RTV,PC.

2. Zakresochronyubezpieczeniowejnieobejmuje:1) usługzwiązanychzuszkodzeniami,zanaprawęktórychodpowiadająwłaściwe

służby administracyjne lub pogotowia technicznego, energetycznego, wodno--kanalizacyjnego,gazowego,

} Komentarz:Awarieinstalacjiciepłejizimnejwody,pionówkanalizacyjnych,pionówcentralnegoogrzewania,instalacjigazowej,przyłączydobudynku.2) usługelektrykalubtechnikaurządzeńgrzewczych,związanychzuszkodzeniami

żarówek,przedłużaczy,żyrandoli,3) usługzwiązanychzkonserwacjąSPRZĘTUAGD,RTV,PCorazstałychelementów

wyposażeniawMIEJSCUUBEZPIECZENIA,4) kosztówusługzwiązanychznaprawąSPRZĘTUAGD,RTV,PCpowstałychprzed

rozpoczęciemOKRESUOCHRONYUBEZPIECZENIOWEJ,5) kosztówwypłatyzadośćuczynieniapieniężnegozadoznanąkrzywdę,6) następującychusługwprzypadkuAWARIISPRZĘTUPC:

a) związanych z uszkodzeniem software’u, oprogramowania, centrali telefo-nicznej,urządzeńperyferyjnych,drukarki,skanera,myszyoptycznej,

b) na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, prze-chowywania,konserwacjiorazzastosowaniaSPRZĘTUPCniezgodniezprze-pisamibezpieczeństwa,

} Komentarz:Stosowanie częstotliwości wyższych niż przewidziano dla danego modeluSPRZĘTUPC.c) związanychzuszkodzeniamiiwadamiwynikłymizniewłaściwejlubniezgod-

nejzinstrukcjąinstalacji,napraw,przeróbek,dostrojeńlubzmiankonstruk-cyjnych,dokonywanychprzezużytkującego,

d) związanychzbrakiemwzajemnejkompatybilnościelementówSPRZĘTUPCioprogramowaniaalbowynikającychzzainstalowaniaoprogramowaniabezważnychlicencji.

7) kosztównaturalnegozużyciaelementówSPRZĘTUAGD,RTV,PC,} Komentarz:ElementySPRZĘTUAGD,RTV,PC:toner,atrament,bateria,czytniklasera,żarówka.8) usługnaprawyitransportudoautoryzowanegoserwisuSPRZĘTUAGD,RTV,PC

będącegonaGWARANCJIPRODUCENTA,} Komentarz:SPRZĘTAGD,RTV,PC,któryposiadaGWARANCJĘPRODUCENTApowinienbyćserwi-sowanywautoryzowanychpunktachserwisowych.9) kosztówczynnościprzewidzianychwinstrukcjiobsługilubinstalacji,dowykona-

niaktórychzobowiązanyjestUBEZPIECZONYlubużytkującywewłasnymzakre-sieinawłasnykoszt,

} Komentarz:Zainstalowanie,konserwacjaSPRZĘTUAGD,RTV,PC,instalacjaoprogramowania.10) kosztówmateriałówiczęścizamiennychwykorzystanychdodokonanianaprawy.

§ 9ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Początek ochrony ubezpieczeniowej–okresrozpoczynającysięnastępnegodniapopodpisaniuumowyoprowadzenierachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowego.

2. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELAwygasazzakończeniemostatniegodniamiesiąca,wktórymnastąpiłozamknięcierachunkuoszczędnościowo-rozliczeniowego.

3. JeżeliUMOWAUBEZPIECZENIAjestzawartanaokresdłuższyniż6miesięcy,UBEZ-PIECZAJĄCYmaprawoodstąpieniaodUMOWYUBEZPIECZENIAwterminie7dnioddniazawarciaumowy.

4. UBEZPIECZONY ma prawo wystąpić z UMOWY UBEZPIECZENIA w każdym czasietrwaniaumowyskładającUBEZPIECZAJĄCEMUoświadczenienapiśmie.Wystąpie-niezUMOWYUBEZPIECZENIAwywołujeskutekzostatnimdniemmiesiąca,wktórymzłożonooświadczenie,októrymmowawzdaniupoprzedzającym,zzastrzeżeniem,że oświadczenie to winno być złożone przynajmniej na jeden dzień przed dniem,wktórymwywołujeonoskutek.

5. UBEZPIECZYCIEL i UBEZPIECZAJĄCY mają prawo wypowiedzieć UMOWĘ UBEZPIE-CZENIAzzachowaniem3-miesięcznegookresuwypowiedzenia.

§ 10POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

1. UBEZPIECZONYlubosobakontaktującasięwjegoimieniumaobowiązekniezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaubezpieczeniowego,powzięciu informacjio jegopowstaniulub zaistnieniu konieczności skorzystania z USŁUGI ASSISTANCE powiadomić o tymfakcieCENTRUMALARMOWEdostępnepodnumeremtelefonulubfaksuwskazanymwOWU.

} Komentarz:CENTRUM ALARMOWE czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu: tel.: 22 563 12 78, 22 383 22 78, e-mail: [email protected] 2. UBEZPIECZONYpowinienpodaćnastępująceinformacje:

1) numerPESELzpominięciemtrzechcyfr–czwartej,siódmejijedenastej,2) krótkiopiszaistniałegozdarzeniairodzajkoniecznejpomocy,3) numertelefonudoskontaktowaniasięzUBEZPIECZONYM,4) markę i numer rejestracyjny POJAZDU w odniesieniu do ASSISTANCE

SAMOCHODOWEGO,5) lokalizacjęmiejscazdarzenia,6) dokładny adres MIEJSCA UBEZPIECZENIA w odniesieniu do ASSISTANCE

DOMOWEGO,3. WprzypadkuubezpieczeniaASSISTANCESAMOCHODOWEGOnaprośbęCENTRUM

ALARMOWEGOUBEZPIECZONYpowinienprzedstawićusługodawcy (osobieholują-cej)dokumentyPOJAZDU.

4. W przypadku gdy UBEZPIECZONY z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa niedopełniłobowiązkuzgłoszeniazdarzenialubniepostępowałzgodniezdyspozycja-mi CENTRUM ALARMOWEGO, UBEZPIECZYCIEL ma prawo odpowiednio zmniejszyćświadczenie,oileniezgłoszeniezdarzenialubpostępowanieniezgodniezdyspozy-cjami CENTRUM ALARMOWEGO miało wpływ na zwiększenie rozmiaru szkody lubmożliwośćjejustalenia.

5. W przypadku braku zgłoszenia zdarzenia roszczenie zostanie rozpatrzone poprzedłożeniuprzezUBEZPIECZONEGOpełnejdokumentacjiniezbędnejdoustaleniazasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj. kserokopii diagnozy lekarskiej,dokumentówstwierdzającychprzyczynyizakresudzielonejpomocymedycznejlubdotyczącychinnychkosztówobjętychzakresemubezpieczeniaorazdowodówpo-niesionychkosztów.

6. WprzypadkuzorganizowaniausługiwewłasnymzakresieprzezUBEZPIECZONEGObezpowiadomieniaCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELzastrzegasobiepra-wodowypłatyświadczeniawwysokościodpowiadającejkosztom,jakieponiósłbywprzypadkuorganizowaniausługwewłasnymzakresie.

7. Jeżelinieumówionosięinaczej,UBEZPIECZYCIELjestzobowiązanywypłacićświad-czeniaprzysługująceztytułuumowyubezpieczeniawterminie30dnioddatyotrzy-maniadokumentówniezbędnychdowypłatyświadczenia.

8. Jeżeliwyjaśnienie,wterminie30dni,okolicznościkoniecznychdoustaleniaodpo-

13

wiedzialnościUBEZPIECZYCIELAalbowysokościświadczeniaokazałosięniemożliwe,świadczeniepowinnobyćwypłaconewciągu14dnioddnia,wktórymprzyzacho-waniunależytejstarannościwyjaśnienie tychokolicznościbyłomożliwe.JednakżebezspornączęśćświadczeniaUBEZPIECZYCIELpowinienwypłacićwterminie30dni.

9. ZawiadomienieowystąpieniuzdarzeniaubezpieczeniowegomogązgłosićrównieżspadkobiercyUBEZPIECZONEGO.

§ 11ROSZCZENIA REGRESOWE

1. Jeżelinieumówionosięinaczej,zdniemzapłatyodszkodowaniaprzezUBEZPIECZY-CIELA roszczenie UBEZPIECZONEGO przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej zaszkodęprzechodzizmocyprawanaUBEZPIECZYCIELAdowysokościzapłaconegoodszkodowania.JeżeliUBEZPIECZYCIELpokryłtylkoczęśćszkody,UBEZPIECZONEMUprzysługujecodopozostałejczęścipierwszeństwozaspokojeniaprzedroszczeniemUBEZPIECZYCIELA.

2. NieprzechodząnaUBEZPIECZYCIELAroszczeniaUBEZPIECZONEGOprzeciwkooso-bom,zktórymiUBEZPIECZONYpozostajewewspólnymgospodarstwiedomowym,chybażesprawcawyrządziłszkodęumyślnie.

3. Na żądanie UBEZPIECZYCIELA UBEZPIECZONY jest zobowiązany udzielić pomocyprzydochodzeniuroszczeńodosóbtrzecich,udzielającwymaganychprzezUBEZ-PIECZYCIELAinformacjiidostarczającdokumentyniezbędnedodochodzeniarosz-czenia.

§ 12POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJĄCEGO,UBEZPIECZONEGOiuprawnionegozumowyubezpieczenia,zwyjątkiemzgłoszeniaszkody,zgłoszeniazmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIAorazzmianyPOJAZDU,powinnybyćskładanenapiśmiezapokwitowaniemlubprzesłanelistempoleconym.

2. Reklamacjezwiązanezzawieraniem lubwykonywaniemUMOWYUBEZPIECZENIA,UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY, uprawniony z umowy ubezpieczenia bądź ichspadkobiercy mogą złożyć do AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Doma-niewska50B,02-672Warszawa,wformie:a) ustnej–telefoniczniepodnumertelefonu:225222640(dostępnywdniroboczew

godzinach8.00-16.00)alboosobiściedoprotokołuwsiedzibieUbezpieczyciela,b) pisemnej – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: ul. Domaniewska

50B,02-672WarszawalubosobiściewsiedzibieUbezpieczyciela,c) elektronicznej–zapośrednictwempocztyelektronicznejnaadres:

[email protected]. AGA International SA Oddział w Polsce rozpatrzy reklamacje związane z zawie-

raniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niżwterminie30dniodichotrzymania.Wszczególnieskomplikowanychprzypadkachterminrozpatrzeniareklamacjimożeulecwydłużeniudo60dni,owydłużonymter-minierozpatrywaniareklamacjiwrazzuzasadnieniemskładającyreklamacjęzosta-niepoinformowanywformiepisemnej.

4. Odpowiedźnareklamacjęjestudzielanawformiepisemnejzapośrednictwempocz-tytradycyjnej.Nawniosekskładającegoreklamacjęodpowiedźmożebyćwysłanapocztąelektroniczną.

5. Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej od-powiedzinareklamacjępoprzezzłożeniewnioskuoponownerozpatrzeniesprawywformiepisemnejlubelektronicznejwterminie30dniodjejotrzymaniadoDyrek-toraAGAInternationalSAOddziałwPolsce.Odpowiedźnaodwołaniejestudzielanawformiepisemnejniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie30dniodjejotrzymania,ijestprzesyłanazapośrednictwempocztytradycyjnej.

6. UBEZPIECZAJĄCEMU,UBEZPIECZONEMUlubuprawnionemuzumowyubezpieczeniabądź ich spadkobiercom przysługuje prawo do wnioskowania o pozasądowe roz-strzygnięciasporuzUBEZPIECZYCIELEMprzezRzecznikaFinansowego.

} Komentarz:BiuroRzecznikaFinansowegoAl.Jerozolimskie87

02-001Warszawatel.:+48223337326–recepcja+48223337327–recepcjafaks:+48223337329www.rf.gov.plInfoliniaKonsumenckaInfoliniaprowadzonaprzezFederacjęKonsumentówtel.:800007707(odponiedziałkudopiątkuwgodz.9.00-17.00)e-mail:[email protected]. PrawemwłaściwymdlaOWUjestprawopolskie.8. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM, UBEZPIECZAJĄ-

CYM,UBEZPIECZONYM,uprawnionymzumowyubezpieczeniabądźichspadkobier-camijestjęzykpolski.

9. Sporywynikającezumowyubezpieczeniamożnarozwiązaćpolubowniezapośred-nictwemSąduPolubownegoprzyKomisjiNadzoruFinansowegolubSąduPolubow-negoprzyRzecznikuFinansowym,cowymagazgodyUBEZPIECZYCIELA.

} Komentarz:SądPolubownyprzyKomisjiNadzoruFinansowegoDepartamentOchronyKlientówpl.PowstańcówWarszawy100-950Warszawatel.:[email protected]ądPolubownyprzyRzecznikuFinansowymAl.Jerozolimskie8702-001Warszawatel.:+48223337326–recepcja+48223337327–recepcjafaks.+48223337329www.rf.gov.pl10. Powództwo o roszczenie wynikające z UMOWY UBEZPIECZENIA można wytoczyć

wedługprzepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscaza-mieszkanialubsiedzibyUBEZPIECZAJĄCEGO,UBEZPIECZONEGOlubuprawnionegozumowyubezpieczenia.

11. PowództwooroszczeniewynikającezUMOWYUBEZPIECZENIAmożnawytoczyćwe-długprzepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamiesz-kania spadkobiercy UBEZPIECZONEGO lub spadkobiercy uprawnionego z umowyubezpieczenia.

12. Niniejsze OWU zostały przyjęte Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddziałw Polsce nr U/007/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. i wchodzą w życie z dniem11marca2016r.

14

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH SA zgodnie z art. 17 Ustawy

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH SA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NiniejszeOgólneWarunkiUbezpieczenia,zwanedalejOWU,majązastosowaniedoUmowyUbezpieczeniaGrupowegodlaKlientówBankuBPHSA,zawartejpomiędzyBankiemBPHSA,zwanymdalejUBEZPIECZAJĄCYMnarzeczKlientówUBEZPIECZA-JĄCEGO,zwanychUBEZPIECZONYMI,aAGAInternationalS.A.OddziałwPolsce,zwa-nymdalejUBEZPIECZYCIELEM.

2. Na podstawie niniejszych OWU UBEZPIECZYCIEL zapewnia Posiadaczom AKTYW-NYCHKARTKREDYTOWYCHorazwłaścicielomAKTYWNYCHRACHUNKÓWOSZCZĘD-NOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ochronę ubezpieczeniową w następujących wa-riantach:1) WARIANTPLATINUM

a) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,b) UBEZPIECZENIENASTĘPSTWNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAŻUPODRÓŻNEGO(BP),d) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWOPÓŹNIENIADOSTARCZENIABAGAŻUPODRÓŻ-

NEGO,e) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWOPÓŹNIENIALOTU,f) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWREZYGNACJIZUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZ-

NEJIPRZERWANIAUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZNEJ,g) USŁUGICONCIERGE,h) ASSISTANCEPRAWNE,i) ASSISTANCEDOMOWE,j) UBEZPIECZENIEODPOWIEDZIALNOŚCICYWILNEJ(OC).

2) WARIANTGOLD:a) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,b) UBEZPIECZENIENASTĘPSTWNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAŻUPODRÓŻNEGO(BP),d) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWOPÓŹNIENIALOTU,e) ASSISTANCEPRAWNE,zzastrzeżeniemustępu7.

3) WARIANTSILVER:a) UBEZPIECZENIEKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,b) UBEZPIECZENIENASTĘPSTWNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓW(NNW),c) UBEZPIECZENIEBAGAŻUPODRÓŻNEGO(BP),d) ASSISTANCEPRAWNE.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,UBEZPIECZENIABAGAŻUPODRÓŻNEGO,UBEZPIECZENIAKOSZTÓW OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO, UBEZPIECZENIAKOSZTÓW OPÓŹNIENIA LOTU, UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁUW IMPREZIE TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ,UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ jest świadczona wyłącznie pozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTUUBEZPIECZONEGO.

4. OchronaubezpieczeniowawramachASSISTANCEPRAWNEGOjestświadczona:1) naterytoriumRzeczypospolitejPolskiejorazpoza jejgranicami–dlaUBEZPIE-

CZONYCHwramachWARIANTUPLATINUM,2) wyłączniepozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU

UBEZPIECZONEGO–dlaUBEZPIECZONYCHwramachWARIANTÓWSILVERiGOLD.5. OchronaubezpieczeniowawramachASSISTANCEDOMOWEGOorazwszystkieusłu-

giwramachusługCONCIERGEsąświadczonewyłącznienaterytoriumRzeczypo-spolitejPolskiej.

6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLI-WYCH WYPADKÓW jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajejgranicami.

7. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ASSISTANCE PRAWNEGO w wariancie GOLDjestświadczonawyłączniedlawłaścicieliAKTYWNYCHRACHUNKÓWOSZCZĘDNO-ŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH.

8. WniniejszychOWUwielkimiliteramizostałyzapisanepojęciazdefiniowane,zakresyiwariantyubezpieczenia,nazwyUSŁUGASSISTANCEoraztytułyparagrafów.

9. Administratorem danych osobowych UBEZPIECZONEGO jest AGA International SA

Rodzaj�informacji Nr�zapisu

1.przesłankiwypłatyodszkodowaniaiinnychświadczeńlubwartościwykupuubezpieczenia

§1ust.2-7;§3wzw.z§2

2.ograniczeniaorazwyłączeniaodpowiedzialnościzakładuubezpieczeńuprawniającedoodmowywypłatyodszkodowaniaiinnychświadczeńlubichobniżenia

§2ust.17(Komentarz);§3ust.2pkt1ppkt1.2.,§3ust.2pkt2ppkt2.2.,§3ust.2pkt3ppkt3.2.,§3ust.2pkt4ppkt4.2.,

§3ust.2pkt5,§3ust.2pkt6ppkt6.2.,§3ust.2pkt7ppkt7.2.,§3ust.2pkt8ppkt8.2.,

§3ust.2pkt9ppkt9.3.,9.4.,9.5.,§3ust.2pkt10ppkt10.2.,10.3.,

10.4.,§3ust.2pkt12ppkt12.3.,

§3ust.2pkt14ppkt14.2.,14.3.,14.4.;

§7ust.3;§11ust.2pkt1ppkt1.2.,1.3.,

§11ust.2pkt2a,§11ust.2pkt3ppkt3.2.,§11ust.2pkt4ppkt4.2.;

§13wzw.z§2;§15ust.3,5

15

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50 B.UBEZPIECZONYmaprawodostępudotreściswoichdanych,ichpoprawiania,żąda-niazaprzestaniaprzetwarzaniadanychorazdowniesieniasprzeciwunawarunkachokreślonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.CelemprzetwarzaniadanychosobowychjestnależytewykonywanieUMOWYUBEZ-PIECZENIA.

10. UBEZPIECZYCIELzapośrednictwemUBEZPIECZAJĄCEGOprzekazujenapiśmieoso-biezainteresowanejprzedprzystąpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIA informacje,októrychmowawart.17Ustawyodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej.

11. UBEZPIECZAJĄCYzobowiązujesiędo:1) doręczeniaUBEZPIECZONEMUniniejszychOWU.Obowiązektenpowinienzostać

wykonanyprzezUBEZPIECZAJĄCEGOprzedwyrażeniemprzezUBEZPIECZONE-GOzgodynaprzystąpieniedoUMOWYUBEZPIECZENIA lubprzedwyrażeniemprzezUBEZPIECZONEGOzgodynafinansowanieskładkiubezpieczeniowej,jeże-liUBEZPIECZAJĄCYustaliłzUBEZPIECZONYM,żeskładkamabyćfinansowanaprzezUBEZPIECZONEGO.JeśliUBEZPIECZONYzgłosiUBEZPIECZYCIELOWI takieżądanie, OWU zostaną przekazane UBEZPIECZONEMU również bezpośrednioprzezUBEZPIECZYCIELA,cojednaknieuchybiaobowiązkowiUBEZPIECZAJĄCE-GOwskazanemuwzdaniupoprzednim,

2) doręczeniaUBEZPIECZONEMUinformacji,októrejmowawust.10,3) przekazywania UBEZPIECZYCIELOWI korespondencji składanej przez UBEZPIE-

CZONYCH do UBEZPIECZYCIELA, oświadczenia bądź korespondencję UBEZPIE-CZONYCH uważa się za przekazane UBEZPIECZYCIELOWI dopiero z dniem ichotrzymaniaprzezUBEZPIECZYCIELA.

§ 2DEFINICJE

PrzezpojęciaużytewniniejszychOWUnależyrozumieć:1. AKTY TERRORU–nielegalneakcjezużyciemprzemocy–indywidualnelubgrupowe

–organizowanezpobudek ideologicznych,ekonomicznych lubsocjalnych,skiero-waneprzeciwkoosobomlubobiektomwceluwprowadzeniachaosu,zastraszenialudności,dezorganizacjiżyciapublicznegobądźzdezorganizowaniatransportupu-blicznego,zakładówusługowychlubwytwórczych;

2. AKTYWNA KARTA KREDYTOWA–kartakredytowa,aktywowanawsposóbwskaza-nyprzezUBEZPIECZAJĄCEGO,któraniezostałazastrzeżonalubzablokowana;

3. AKTYWNY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY–rachunekoszczęd-nościowo-rozliczeniowy,któryniejestzamkniętybądźwypowiedzianyprzezKlientalubprzezBank;

4. AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA–amatorskieuprawia-niesportówmotorowychlubmotorowodnych,powietrznych,speleologii,wspinaczkigórskiej i skałkowej, alpinizmu, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu,raftinguiwszystkichjegoodmian,skokównagumowejlinie,uczestniczeniewwy-prawachwmiejscacharakteryzującesięekstremalnymiwarunkamiklimatycznymiiprzyrodniczymi;

5. BAGAŻ PODRÓŻNY–walizy,torby,nesesery,plecakiorazpodobneprzedmiotywrazzichzawartościąwpostaciprzedmiotówosobistegoużytkuzwyczajowozabieranychwPODRÓŻorazwpostacipojedynczychprzedmiotówprzewożonychwformieupo-minkustanowiącewłasnośćUBEZPIECZONEGOlubznajdującesięwjegoposiadaniu;

} Komentarz:Przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w PODRÓŻ to: odzież, obuwie,środkihigienyosobistej,okulary,książki.6. CENTRUM ALARMOWE –MondialAssistanceSp.zo.o.zsiedzibąwWarszawieprzy

ulicyDomaniewskiej50B,(02-672),którywimieniuUBEZPIECZYCIELAudzielapomo-cy24godzinynadobęprzez365dniwrokuwramachniniejszychOWU;

7. CHOROBA – reakcja organizmu na działania czynnika chorobotwórczego, prowa-dząca dozaburzeńczynnościowych, zmianorganicznych w tkankach,narządach,układachlubcałymustroju,zwyjątkiemCHOROBYPRZEWLEKŁEJ;

8. CHOROBA PRZEWLEKŁA – stan chorobowy zdiagnozowany lub będący w trak-cie diagnozowania w okresie 12 miesięcy przed datą objęciem UBEZPIECZONEGOochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujący się powolnym roz-wojem oraz długookresowym przebiegiem, choroba stale lub okresowo leczonaambulatoryjnielubbędącaprzyczynąHOSPITALIZACJIwokresie12miesięcyprzedpoczątkiemochronyubezpieczeniowej;

9. CHOROBA PSYCHICZNA–chorobazakwalifikowanawMiędzynarodowejStatystycz-nejKlasyfikacjiChoróbiProblemówZdrowotnychICD-10jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowania(F00-F99);

10. CHOROBA ŚMIERTELNA – nieuleczalna choroba prowadząca do przedwczesnejśmierci,którawchwilirozpoznanianiemożebyćwyleczonalubleczonaprzyczyno-woiktórawprzewidywalnymokresie (6miesięcy)zakończysięśmierciąUBEZPIE-CZONEGO;

11. CZŁONEK RODZINY–małżonek,konkubent,wstępny,zstępny,brat,siostra,brata-nek,bratanica,siostrzeniec,siostrzenica,ojczym,macocha,pasierb,teść,teściowa,zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przysposabiający,pozostającypodopiekąlubprzyjętynawychowaniewramachrodzinyzastępczejwrozumieniuprzepisówprawarodzinnego;

12. DZIECKO –dzieckowłasne lubprzysposobioneUBEZPIECZONEGOwwiekudo18.rokużycia;

13. HOSPITALIZACJA–nieprzerwanypobytUBEZPIECZONEGO(lubCZŁONKARODZINY)wszpitalunaskutekNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,trwającydłużejniż1dzień;wrozumieniuniniejszychOWUdzieńpobytuwszpitaluoznaczadzieńkalendarzowy,wktórymUBEZPIECZONYprzebywałwszpitalu,nieza-leżnieodtego,ileczasuwdanymdniutrwałjegopobyt,przyczymzapierwszydzieńprzyjmujesiędzieńrejestracji,azaostatni–dzieńwypisuzeszpitala;

14. IMPREZA TURYSTYCZNA–usługaturystycznapolegającanazorganizowaniuprzezorganizatoraturystykiwypoczynkupozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejiKRAJUSTAŁEGOPOBYTU;

15. KARTA–kartakredytowaVisa lubMasterCardwydanaprzezBankBPHSAPosia-daczowiKarty–kartagłównalubosobiewskazanejprzezPosiadaczaKarty–kartadodatkowa;

16. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM–czynzabronionyokreślonywart.279Kodeksukarnego;17. KRAJ STAŁEGO POBYTU–kraj,wktórymUBEZPIECZONYzamieszkujenieprzerwanie

przezokresconajmniejjednegorokuiwktórymkoncentrujesięjegożycieosobisteizawodowe;

} Komentarz:KRAJEMSTAŁEGOPOBYTUniejestkraj:a)wktórymUBEZPIECZONYprzebywawcelukształcenia,b)doktóregoUBEZPIECZONYjestoddelegowanydopracy.ZaprzerwęwzamieszkiwaniunaterenieKRAJUSTAŁEGOPOBYTUnieuznajesięwyjazdutrwającegokrócejniż21dni.18. LEKARZ PROWADZĄCY LECZENIE–lekarz,któryprowadzileczenieUBEZPIECZONE-

GO,niebędącyaniCZŁONKIEMRODZINYUBEZPIECZONEGO,aniLEKARZEMUPRAW-NIONYM;

19. LEKARZ UPRAWNIONY – lekarz zatrudniony w CENTRUM ALARMOWYM – lekarzkonsultant;

20. MIEJSCE UBEZPIECZENIA – mieszkanie lub dom na terytorium RzeczypospolitejPolskiej, którego adres jest wskazany przez UBEZPIECZONEGO przedstawicielowiCENTRUMALARMOWEGOpodczastelefonicznegozgłoszeniazdarzeniaubezpiecze-niowegoobjętegozakresemochronywramachOWU,przyczymzaMIEJSCEUBEZ-PIECZENIAprzyjmujesięmiejsce,wktórymCENTRUMALARMOWEudzieliłopomocyporazpierwszy;WarunkiemskorzystaniazubezpieczeniapodnowymadresemjestuprzedniezgłoszeniedoCENTRUMALARMOWEGO,pisemnelubtelefoniczne,zmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIA;

21. NAGŁE ZACHOROWANIE–powstaływokresieochronyubezpieczeniowejwsposóbnagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu UBEZPIE-CZONEGO(lubCZŁONKARODZINY),wymagającyudzielenianatychmiastowejpomo-cymedycznej;

22. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK–powstałewokresieochronyubezpieczeniowejnagłezdarzeniewywołaneprzyczynązewnętrzną,wnastępstwiektóregoUBEZPIECZONY(lubCZŁONEKRODZINY),niezależnieodswojejwoli,doznałTRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUlubzmarł;

23. OSOBA WYZNACZONA DO OPIEKI NAD DZIECKIEM (DZIEĆMI) – osoba wskazanaprzezUBEZPIECZONEGOwczasierozmowytelefonicznejzkonsultantemCENTRUMALARMOWEGO do opieki nad DZIECKIEM (DZIEĆMI) na czas jego HOSPITALIZACJIUBEZPIECZONEGO,zamieszkałanatereniekrajuzamieszkaniaUBEZPIECZONEGO;

24. PLACÓWKA MEDYCZNA – szpital, przychodnia lub gabinet medyczny działającenapodstawieobowiązującychprzepisówprawawramachsystemuopiekizdrowot-nejpozaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejiKRAJUSTAŁEGOPOBYTU;

16

25. PODRÓŻ–pobytUBEZPIECZONEGOpozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejiKRA-JUSTAŁEGOPOBYTU,wtymrównieżudziałwIMPREZIETURYSTYCZNEJ;

26. PRZERWANIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ –wcześniejszyodokreślonegowumowieoświadczenieusługturystycznychpowrótUBEZPIECZONEGOdoKRAJUSTAŁEGOPOBYTU;

27. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY–rachunekoszczędnościowo--rozliczeniowyprowadzonywBankuBPHSA;

28. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ – poinformowanie biurapodróży przez UBEZPIECZONEGO o odwołaniu udziału w IMPREZIE TURYSTYCZNEJwsposóbprzewidzianywumowieoświadczenieusługturystycznych;

29. ROK UBEZPIECZENIOWY – każdy 12-miesięczny okres liczony od daty początkuochronyubezpieczeniowej;

30. ROZBÓJ–czynzabroniony,określonywart.280Kodeksukarnego;31. TRANSPORT MEDYCZNY–transportzapewnionyUBEZPIECZONEMUprzezCENTRUM

ALARMOWE,dostosowanydostanuzdrowiaUBEZPIECZONEGOiświadczony,jeżelijego/jejstanzdrowianiewymaga,wedługopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZE-NIE,interwencjipogotowiaratunkowego;

32. TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU–fizyczneuszkodzenieciałalubutratazdrowia,którepowodujątrwałądysfunkcjęorganizmu;

33. UBEZPIECZAJĄCY–BankBPHSA;34. UBEZPIECZONY – Posiadacz i Użytkownik KARTY lub właściciel i współwłaściciel

RACHUNKUOSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO;35. UBEZPIECZYCIEL – AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Polsce

wWarszawie(02-672)przyul.Domaniewskiej50B;36. USŁUGI ASSISTANCE–usługi,którychświadczeniejestprzedmiotemubezpieczenia

polegającenazorganizowaniuipokryciukosztówpomocyudzielonejUBEZPIECZO-NEMUorazzapewnieniuusług informacyjnychwzakresie igranicachokreślonychwOWU;

37. UMOWA UBEZPIECZENIA – umowa ubezpieczenia grupowego zawarta międzyUBEZPIECZYCIELEM,aUBEZPIECZAJĄCYMnarzeczUBEZPIECZONYCH;

38. UPRAWNIONY Z UMOWY UBEZPIECZENIA - uprawniony do żądania spełnieniaprzezUBEZPIECZYCIELAświadczeniaztytułuUMOWYUBEZPIECZENIA,któryzostałwskazanyimiennienapiśmieUBEZPIECZONEGOjakoupoważnionydoodbioruna-leżnegoświadczeniaztytułuśmierciUBEZPIECZONEGO,wramachUBEZPIECZENIANASTĘPSTWNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓW.

39. WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU–regularnelubintensywnetreningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach czy obozach kondy-cyjnychiszkoleniowych,równieżwramachprzynależnościdoklubówsportowych,związkówiorganizacjisportowych,niezależnieodfaktu,czyczerpanyjestdochódzuprawianejdyscyplinysportu;

40. WYKONYWANIE PRACY FIZYCZNEJ – wykonywanie przez UBEZPIECZONEGOwPODRÓŻYdziałańiczynnościwformiezatrudnienialubzarobkowania,aletakżedziałańniewynikającychzestosunkupracy idziałańniezarobkowych (wolontariat,praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby) w rolnictwie, przemyśle wy-dobywczym,metalowym,maszynowym,budowniczym,stoczniowym,chemicznym,zbrojeniowym,paliwowym,hutniczym,energetycznym,środkówtransportu,drzew-nym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów, a także wykonywaniewszelkich czynności wymagających używania narzędzi szczególnie niebezpiecznychtojest:piłtarczowch,heblarek,siekier,kilofów,piłłańcuchowych,wiertarekudarowych;

41. WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE–czynzabroniony,określonywart.282Kodeksukarnego;42. ZDARZENIE LOSOWE–zaZDARZENIELOSOWEuważasię:

1) DYMISADZĘ–produktyspalaniaunoszącesięwpowietrzutakżewskutekwy-stąpienia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, powodujące zniszczenie lub uszko-dzenieubezpieczonegoprzedmiotu,

2) EKSPLOZJĘ–zespółzjawisktowarzyszącychnagłemuprzejściuukładuzjednegostanurównowagiwdrugi, zgwałtownymwyzwoleniemznacznej ilościenergii(cieplnejlubświetlnej),gazu,pyłu,par;podpojęciemeksplozjizbiornikaciśnienio-wego(kotła,rurociąguitp.),którystalejestnapełnionyparąlubgazem,rozumiesięrozerwanieścianyzbiornikaigwałtownewyrównanieciśnieńnazewnątrziwewnątrzzbiornika, jak równieżeksplozjęspowodowanągwałtownieprzebie-gającąreakcjąchemicznąwewnątrzzbiornikaniepowodującąrozerwaniajegościan,

3) GRAD–opadyatmosferyczneskładającesięzbryłeklodu,4) HURAGAN–wiatroprędkościniemniejszejniż17,50m/s (63km/h),którąpo-

twierdziłypomiarystacjiInstytutuMeteorologiiiGospodarkiWodnejznajdującejsię najbliżej MIEJSCA UBEZPIECZENIA lub miejsca, w którym w trakcie zajściazdarzeniaznajdowałsiępojazdUBEZPIECZONEGO;wprzypadku,gdyszybkośćwiatruniemożebyćpotwierdzona,UBEZPIECZYCIELponosiodpowiedzialność,jeżeliwiatrspowodowałszkodywokolicyMIEJSCAUBEZPIECZENIAlubwokolicy,wktórejznajdowałsięuszkodzonypojazdUBEZPIECZONEGO;Opróczbezpośred-niegodziałaniaHURAGANUpodpojęciemtymokreślasięrównieżnastępstwaszkód spowodowanych unoszonymi przez HURAGAN częściami budynków,drzewlubprzedmiotami,

5) IMPLOZJĘ–uszkodzeniezbiornikalubaparatupróżniowegonaskutekdziałaniapodciśnienia,

6) KRADZIEŻZWŁAMANIEM,zdefiniowanaw§2ust.16,7) LAWINĘLUBINNESIŁYPRZYRODY–gwałtownąutratęstabilności iprzemiesz-

czanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego, masśniegu,lodu,gleby/gruntu,materiałuskalnegobądźichmieszaniny,

8) NAWALNEOPADYŚNIEGU–opadatmosferyczny,który:a) swoimciężaremspowodowałuszkodzeniemieniaznajdującegosięwMIEJ-

SCUUBEZPIECZENIAlubuszkodzeniepojazduUBEZPIECZONEGOlubb) pod wpływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia są-

siedniego na mienie znajdujące się w MIEJSCU UBEZPIECZENIA lub pojazdUBEZPIECZONEGOidoprowadziłdoichuszkodzenia,

9) ZAMARZANIE – uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciuznajdującychsięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA:a) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów,

bojlerów,b) rurdopływowychlubodpływowych(kanalizacyjnych),instalacjigrzewczych,

instalacjitryskaczoweji/lubgaśniczej,10)POWÓDŹ–zalanieterenulubpodłoża,którepowstałownastępstwie:

a) wystąpieniazbrzegówwódpowierzchniowych(stojącychlubpłynących),b) nadmiernychopadówatmosferycznychwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,tj.zala-

niaterenu,którewystąpiłopomimoprawidłowozaprojektowanegoispraw-negosystemuodprowadzaniawody(studzienki,ruryodprowadzające,rowy),

11)POŻAR–działanieognia,którywydostałsiępozapaleniskolubpowstałbezpa-leniskairozprzestrzeniłsięowłasnejsile,

12)PRZEPIĘCIE – wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszko-dzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłegoikrótkotrwałegonapięciaprądu,wyższegoodmaksymalnegodopuszczalnegonapięciaprąduelektrycznegodladanegourządzenia,instalacji,linii,sieci;UBEZ-PIECZYCIELodpowiadazaryzykoPRZEPIĘCIApodwarunkiemwyposażeniabu-dynku/lokaluwodgromnikilubochronnikiprzepięciowe,

13)STŁUCZENIESZYBIINNYCHPRZEDMIOTÓWSZKLANYCH–rozbicienieuszkodzo-nychwchwilipoczątkuochronyubezpieczeniaszybiinnychprzedmiotówszkla-nych,zamontowanychlubzainstalowanychnastałewMIEJSCUUBEZPIECZENIAzgodniezichprzeznaczeniem.Za stłuczenie szyb uważa się również powstałe w bezpośrednim związkuzeszkodąkoszty:a) koniecznegooszkleniazastępczegoorazusługekspresowych,b) specjalnej obróbki powierzchniowej szkła (np. malowanie, napisy, folia,

wytrawianieitp.),c) ustawieniarusztowańlubużyciadźwigu,d) naprawyuszkodzonychwzwiązkuzwybiciemszybyelementówmocujących

szybęwramielubuszkodzonegowzwiązkuzwybiciemszybymuru.Zastłuczenienieuważasięszkódpowstałychwskutek:a) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka po-

wierzchniszyb,b) obróbki,montażu,wymianywczasieprackonserwatorskich,remontowych,

naprawczychwMIEJSCUUBEZPIECZENIAlubpoichusunięciuzmiejscasta-łegozainstalowania,

c) zastosowanianiewłaściwejtechnologiiwykonawstwalubmontażu,d) zużycia,brakunależytejkonserwacji,

14) TRZĘSIENIAZIEMI–drgania,uderzeniaikołysaniapowierzchniziemiwywołanenagłymiprzemieszczeniamimasskalnychwobrębieskorupyziemskiej,którąpo-twierdziłypomiarystacjibadawczejznajdującejsięnajbliżejMIEJSCAUBEZPIE-CZENIAlubmiejsca,wktórymznajdujesiępojazdUBEZPIECZONEGO.TRZĘSIENIE

17

ZIEMI uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały również szkodywnajbliższymsąsiedztwie,aszkodywMIEJSCUUBEZPIECZENIApowstaływy-łączniewskutekTRZĘSIENIAZIEMI,

15)UDERZENIELUBUPADEKSTATKUPOWIETRZNEGO–przymusowelądowanielubupadekstatkupowietrznegolubinnegoobiektulatającego,upadekjegoczęścilubprzewożonegoładunku,

16)UDERZENIEPIORUNA–bezpośrednieprzejścieładunkuelektrycznegozatmosfe-rydoziemi,którepozostawiłowMIEJSCUUBEZPIECZENIA,wpojeździeUBEZPIE-CZONEGOlubwBAGAŻUPODRÓŻNYMUBEZPIECZONEGOślady,

17)UDERZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO – uderzenie pojazdu mechanicznego,jegoczęścilubprzewożonegoładunku.ZaUDERZENIEPOJAZDUMECHANICZNE-GOnieuważasięuderzeniaprzezpojazdnależącydoUBEZPIECZONEGO,osóbzamieszkujących na stałe w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, pracowników lub osób,którympowierzonostałąochronęMIEJSCAUBEZPIECZENIA,

18)UPADEKDRZEWA,MASZTU,KOMINA–upadekdrzew,masztów,kominówlubin-nychbudowlinaMIEJSCEUBEZPIECZENIA,którynastąpiłzprzyczynniezależnychodUBEZPIECZONEGOizaktóreUBEZPIECZONYnieponosiodpowiedzialności,

19)USZKODZENIEPRZEZOSOBYTRZECIE–uszkodzeniewywołaneprzezwszystkieosobyniebędąceUBEZPIECZONYMI,wtymtakżeosobyfizyczne,prawneiinnejednostkiorganizacyjnenieposiadająceosobowościprawnej,

20)WANDALIZM–działanie,gdysprawcadostałsięlubusiłowałdostaćsiędoMIEJ-SCAUBEZPIECZENIAizniszczyłlubuszkodziłdrzwi,oknalubelementyzabezpie-czeńprzeciwkradzieżowych,

21)ZALANIE–wyciekwody,parylubcieczy,którawskutekawariiwydostałasięz:a) rurdopływowych(instalacjiwodociągowej)ipołączeńgiętkichwrazzarmaturą,b) rurodpływowych(instalacjikanalizacyjnej)znajdującychsięwewnątrzMIEJSCA

UBEZPIECZENIAlubwnastępstwiecofnięciasięznichwodylubścieków,oileprzyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje sięMIEJSCEUBEZPIECZENIA,

c) wyposażeniapołączonegonastałezsystememrur(pralki,wirówki,zmywarki)znajdującychsięwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,

d) instalacjicentralnegoogrzewania,wtymwszczególnościzwodnego/parowe-go/olejowegoukładugrzewczegolubklimatyzacji,pompwodnych,słonecznegoukładuogrzewaniawody,

e) instalacjitryskaczowejlubgaśniczej,f) urządzeńwodno-kanalizacyjnych,g) zalaniewodąpochodzącązurządzeńdomowychznajdującychsięwewnątrz

MIEJSCAUBEZPIECZENIAbądźpozanim,h) nieumyślnepozostawienieotwartychkranówlubinnychzaworówzamontowa-

nychnainstalacjiwewnątrzMIEJSCAUBEZPIECZENIAbądźpozanim,i) zalaniewodąpochodzącązopadówatmosferycznychorazzalaniewodą lub

innympłynemprzezosobytrzecie,22)ZAPADANIELUBOSUWANIESIĘZIEMI–ruchypodłoża,wwynikuktórychdocho-

dzidoosuwanialubzapadaniasięziemi.

§ 3UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I ASSISTANCE ZA GRANICĄ

1. PrzedmiotemubezpieczeniajestorganizacjaipokryciekosztówpomocyudzielonejUBEZPIECZONEMUprzezCENTRUMALARMOWEwnastępstwieNAGŁEGOZACHORO-WANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,którywystąpiłpodczasPODRÓŻY.

2. Zakresubezpieczeniato:

1. KOSZTY HOSPITALIZACJI 1.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYjestHOSPITALIZOWANYpodczasPODRÓŻY,CENTRUMALARMO-WEpokrywaKOSZTYHOSPITALIZACJIileczeniawszpitalu.

} Komentarz:Leczeniewszpitalutobadania,zabiegiioperacje,którychprzeprowadzenia,wopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,niemożna,zewzględunastanzdrowiaUBEZ-PIECZONEGO,odłożyćdoczasupowrotunaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU.1.2.CENTRUMALARMOWEpokrywaKOSZTYHOSPITALIZACJIdowysokościsumyubez-

pieczeniawzakresieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

2. KONSULTACJE, ZABIEGI, BADANIA, WIZYTY LEKARSKIE2.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

gdyUBEZPIECZONYwymagapomocymedycznejpodczasPODRÓŻY,CENTRUMALARMOWE pokrywa koszty KONSULTACJI, ZABIEGÓW, BADAŃ, WIZYT LEKAR-SKICH. CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty niezbędnych KONSULTACJI, ZA-BIEGÓW,BADAŃ,WIZYTLEKARSKICH,którewopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIEniemogąbyćodłożonedoczasupowrotuUBEZPIECZONEGOnatery-toriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU.

2.2.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty KONSULTACJI, ZABIEGÓW, BADAŃ, WI-ZYTLEKARSKICHdowysokościsumyubezpieczeniawzakresieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

3. ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW3.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYpodczasPODRÓŻYwymagazażywanialekówzaordynowanychprzezLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,następujeZWROTKOSZTÓWZAKU-PULEKÓWprzezCENTRUMALARMOWE.

} Komentarz:Zalekiuważasięrównieżśrodkiopatrunkoweiortopedyczneorazpłynyinfuzyjne.Środkiortopedyczneto:protezy,kule,balkoniki,podpórkidochodzenia,szyny,gorsety,kołnierzeortopedyczne,ortezy.3.2.CENTRUM ALARMOWE ZWRACA KOSZT ZAKUPU LEKÓW do wysokości sumy

ubezpieczeniawzakresieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

4. WIZYTA U STOMATOLOGA W PRZYPADKU STANU BÓLOWEGO LUB ZAPALNEGO4.1.JeżeliUBEZPIECZONYpodczasPODRÓŻYwymagaudzielenianatychmiastowej

pomocy stomatologicznej w przypadku wystąpienia stanu bólowego lub za-palnegozęba,CENTRUMALARMOWEpokrywakosztWIZYTYUSTOMATOLOGAWPRZYPADKUSTANUBÓLOWEGOLUBZAPALNEGOlubgdybyłaonaniezbęd-na,wopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIEnaskutekNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU.

4.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakoszt1WIZYTYUSTOMATOLOGAWPRZYPADKUSTANUBÓLOWEGOlubZAPALNEGOdorównowartościkwoty:a) 300PLN–wWARIANCIESILVER,b) 750PLN–wWARIANCIEGOLD,c) 1000PLN–wWARIANCIEPLATINUM,

1razwROKUUBEZPIECZENIOWYMwodniesieniudokażdegoUBEZPIECZONEGO.

5. ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY LUB ZAKUPU OKULARÓW, PROTEZ LUB APARATÓW SŁUCHOWYCH

JeżeliwwynikuNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUUBEZPIECZONEGOpodczasPODRÓŻYdojdziedoutratylubuszkodzeniaokularówoptycznych,protezlubaparatusłucho-wego, CENTRUM ALARMOWE ZWRACA UBEZPIECZONEMU KOSZTY NAPRAWY alboZAKUPU OKULARÓW, PROTEZ LUB APARATÓW SŁUCHOWYCH do równowartościkwoty:

a) 900PLN–wWARIANCIESILVERiGOLD,b) 2000PLN–wWARIANCIEPLATINUM.

6. TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ6.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYpodczasPODRÓŻYwymaga,wopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,wizytywPLACÓWCEMEDYCZNEJ,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACÓWKIMEDYCZNEJ,oileniejestkonieczna,wedługwiedzyLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,interwencjapogotowiaratunkowego.

6.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGODOPLACÓW-KI MEDYCZNEJ do wysokości sumy ubezpieczenia w zakresie UBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

7. TRANSPORT MEDYCZNY MIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI7.1.WprzypadkuNAGŁEGOZACHOROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdy

UBEZPIECZONYpodczasPODRÓŻYprzebywawPLACÓWCEMEDYCZNEJ,którawopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIEnieodpowiadawymogomlecze-niaodpowiednimdlajegostanuzdrowialubgdyUBEZPIECZONYzostałskiero-wany przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZENIE na badania specjalistycznelubzabiegchirurgicznywinnejPLACÓWCEMEDYCZNEJ,CENTRUMALARMOWE

18

organizuje ipokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGOMIĘDZYPLACÓWKAMIMEDYCZNYMI,oileniejestkonieczna,wedługwiedzyLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,interwencjapogotowiaratunkowego.

7.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGOMIĘDZYPLA-CÓWKAMIMEDYCZNYMIdowysokościsumyubezpieczeniawzakresieUBEZPIE-CZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

8. TRANSPORT MEDYCZNY Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ DO MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

8.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKUpodczasPODRÓŻY,gdyUBEZPIECZONYwymagapowizyciewPLACÓWCEME-DYCZNEJTRANSPORTUMEDYCZNEGODOMIEJSCAZAKWATEROWANIA,zgodniezzaleceniamiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,CENTRUMALARMOWEor-ganizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ DO MIEJSCAZAKWATEROWANIAUBEZPIECZONEGO,oileniejestkonieczna,wopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,interwencjapogotowiaratunkowego.

8.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGOZPLACÓWKIMEDYCZNEJDOMIEJSCAZAKWATEROWANIAdowysokościsumyubezpieczeniawzakresieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

9. TRANSPORT MEDYCZNY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ9.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU,

gdy stan zdrowia UBEZPIECZONEGO wymaga TRANSPORTU MEDYCZNEGO NATERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CENTRUM ALARMOWE organizujei pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO do miejsca zamieszkania lub doplacówkimedycznejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejśrodkiemtransportudostosowanymdostanuzdrowiaUBEZPIECZONEGO.

9.2.Oterminie isposobietransportuUBEZPIECZONEGOdecydujeLEKARZPROWA-DZĄCYLECZENIEzagranicąpokonsultacjizLEKARZEMUPRAWNIONYM.

9.3.Jeżeli UBEZPIECZONY nie wyraża zgody na TRANSPORT MEDYCZNY uznanyprzezlekarzyzamożliwy,wówczaszchwiląodmowyUBEZPIECZONYniebędziepodlegał dalszej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie KOSZTÓW LECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,związanychztymzdarzeniem.

9.4.W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie przez CZŁON-KARODZINYalboosobytrzecieUBEZPIECZYCIELnażyczenieUBEZPIECZONEGOlubCZŁONKARODZINYzrefundujewgranicachsumyubezpieczeniaponiesionekoszty,jednaktylkodowysokościkosztów,jakieponiosłobyCENTRUMALARMO-WE,organizującwewłasnymzakresieTRANSPORTMEDYCZNYUBEZPIECZONE-GONATERYTORIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ.

9.5.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUMEDYCZNEGONATERYTO-RIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJdowysokościsumyubezpieczeniawzakre-sieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

10. TRANSPORT ZWŁOK UBEZPIECZONEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10.1.W przypadku śmierci UBEZPIECZONEGO na skutek NAGŁEGO ZACHOROWA-NIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU podczas PODRÓŻY CENTRUM ALAR-MOWE organizuje TRANSPORT ZWŁOK UBEZPIECZONEGO NA TERYTORIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJipokrywakosztytransportu,wtymkosztyzaku-putrumnyprzewozowej.

10.2.CENTRUM ALARMOWE zorganizuje i pokryje, na żądanie, koszty kremacjii przewiezienia prochów UBEZPIECZONEGO do miejsca pochówku na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak tylko do kwoty, jaką poniosłoby CEN-TRUM ALARMOWE, organizując we własnym zakresie TRANSPORT ZWŁOKUBEZPIECZONEGONATERYTORIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ.

10.3.W przypadku zorganizowania transportu zwłok UBEZPIECZONEGO we wła-snym zakresie przez CZŁONKA RODZINY albo osoby trzecie UBEZPIECZYCIELzrefunduje w granicach sumy ubezpieczenia poniesione koszty, jednak tylkodo wysokości kosztów, jakie poniosłoby CENTRUM ALARMOWE, organizującwewłasnymzakresieTRANSPORTZWŁOKUBEZPIECZONEGONATERYTORIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ.

10.4.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztTRANSPORTUZWŁOKUBEZPIECZONEGONATERYTORIUMRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJdowysokościsumyubezpiecze-niawzakresieUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ.

11. TRANSPORT UBEZPIECZONEGO DO KRAJU STAŁEGO POBYTUWprzypadkuzakończenialeczeniaUBEZPIECZONEGOnaskutekNAGŁEGOZACHO-ROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,gdyUBEZPIECZONYutraciłmożliwośćpowrotudoKRAJUSTAŁEGOPOBYTUpierwotniezaplanowanymśrodkiemtranspor-tu–CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztTRANSPORTUUBEZPIECZONE-GODOKRAJUSTAŁEGOPOBYTU(biletkolejowy,autobusowylubbiletlotniczyklasyekonomicznej,gdypodróżkolejąlubautobusemtrwadłużejniż12godzin).

12. POBYT UBEZPIECZONEGO W HOTELU W CELU REKONWALESCENCJI

12.1.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztypobytuUBEZPIECZONEGOwzwiązkuzrekonwalescencjąpoHOSPITALIZACJIwwynikuNAGŁEGOZACHO-ROWANIAlubNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUwPODRÓŻY.

12.2.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia tylkowprzypadku,gdytransportUBEZPIECZONEGOdoKRAJUSTAŁEGOPOBYTUniemoże,wedługopiniiLEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIE,nastąpićbezpośred-niopozakończeniuHOSPITALIZACJI.

12.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszt POBYTU UBEZPIECZONEGO W HOTE-LU (dwu- lub trzygwiazdkowym)WCELUREKONWALESCENCJI,domomentu,w którym jest możliwy, w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZENIE, trans-portUBEZPIECZONEGOdoKRAJUSTAŁEGOPOBYTU,dorównowartościkwoty600PLNnadobęimaksymalnieza3doby.

13. TRANSPORT NIELETNICH DZIECI UBEZPIECZONEGO DO KRAJU STAŁEGO POBYTU

W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdyUBEZPIECZONYjestHOSPITALIZOWANYitowarzysząmuwPODRÓŻYnieletnieDZIE-CIanietowarzyszymużadnaosobapełnoletnia,CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztyTRANSPORTUNIELETNICHDZIECIUBEZPIECZONEGO(biletkolejowy,autobusowylubbiletlotniczyklasyekonomicznej–gdypodróżkolejąlubautobusemtrwa dłużej niż 12 godzin) do ich miejsca zamieszkania w KRAJU STAŁEGO POBY-TUlubdomiejscazamieszkaniaOSOBYWYZNACZONEJDOOPIEKINADDZIECKIEM/DZIEĆMI. TRANSPORT DZIECI odbywa się pod opieką przedstawiciela CENTRUMALARMOWEGO.

14. POBYT I TRANSPORT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ UBEZPIECZONEMU W PODRÓŻY

14.1.W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub NIESZCZĘŚLIWEGO WYPAD-KU,gdyUBEZPIECZONYjestHOSPITALIZOWANYitowarzyszymuwPODRÓŻYosoba pełnoletnia, po upływie pierwotnie przewidzianej daty powrotu na te-rytoriumRP lubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU–CENTRUMALARMOWEorganizujeiPOKRYWAKOSZTYPOBYTUITRANSPORTUOSOBYTOWARZYSZĄCEJUBEZPIE-CZONEMUWPODRÓŻY.

14.2.CENTRUMALARMOWEpokrywakosztypobytuwhoteludwu-lubtrzygwiazdko-wymdlajednejosobytowarzyszącejdoczasumożliwegotransportuUBEZPIE-CZONEGOnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU,dorównowartościkwoty600PLNnadobę,przyczymmaksymalniedorówno-wartościkwoty4500PLN.

14.3.CENTRUMALARMOWEorganizujeipokrywakosztytransportuosobytowarzy-szącejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU.

14.4.Transport do KRAJU STAŁEGO POBYTU innego niż Rzeczpospolita Polska jestmożliwy tylkodowysokości kosztów, jakieponiosłobyCENTRUMALARMOWEorganizującwewłasnymzakresie transportUBEZPIECZONEGOna terytoriumRzeczypospolitejPolskiej.

3. SumaUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄwynosi:1) dlaposiadaczyWARIANTUSILVER–50000PLN,2) dlaposiadaczyWARIANTUGOLD–100000PLN,3) dlaposiadaczyWARIANTUPLATINUM–150000PLN.

4. SumaUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄstanowigórnągranicęodpowiedzialnościwodniesieniudojednegoiwszystkichzdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.

§ 4UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąnastępstwaNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓWdozna-

19

nychprzezUBEZPIECZONEGOpozainaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejwczasiePODRÓŻYpozagraniceKRAJUSTAŁEGOPOBYTUpolegającenauszkodzeniuciałapowodującegoTRWAŁYUSZCZERBEKNAZDROWIUlubśmierćUBEZPIECZONEGO.

2. Zakresubezpieczenia:W ramach UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UBEZPIE-CZYCIELwypłacanastępująceświadczeniaztytułu:1) śmierci UBEZPIECZONEGO zaistniałej w wyniku NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

–wpełnejwysokościsumyubezpieczenia,2) TRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZROWIUbędącegonastępstwemNIESZCZĘŚLIWE-

GOWYPADKU–UBEZPIECZYCIELwypłacaświadczenieokreślone jakoprocentsumyubezpieczeniazgodnyztabeląZUS-usporządzonąnapodstawieRozpo-rządzeniaMinistraPracyiPolitykiSpołecznejzdnia18grudnia2002r.wspra-wieszczegółowychzasadorzekaniaostałymlubdługotrwałymuszczerbkunazdrowiu,trybupostępowaniaprzyustalaniutegouszczerbkuorazpostępowaniaowypłatęjednorazowegoświadczenia,

3) świadczenieztytułuTRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUlubśmierciUBEZ-PIECZONEGO UBEZPIECZYCIEL wypłaca pod warunkiem, że TRWAŁY USZCZER-BEKNAZDROWIUlubśmierćnastąpiływciągu24miesięcy,liczącoddatyNIE-SZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,

4) UBEZPIECZYCIEL zwraca UBEZPIECZONEMU koszty dodatkowych badań lekar-skichzleconychprzezUBEZPIECZYCIELAdlauzasadnieniaroszczeń.

3. Sumaubezpieczenia:GórnymlimitemodpowiedzialnościwramachubezpieczeniaNNWjestsuma:1) 10000PLN–wprzypadkuWARIANTUSILVER,2) 100000PLN–wprzypadkuWARIANTUGOLDiPLATINUM.

4. Postępowaniewprzypadkuszkody:1) zgłoszoneroszczeniezostanierozpatrzonepoprzedłożeniuprzezUBEZPIECZO-

NEGO,pełnejdokumentacjiniezbędnejdoustaleniazasadnościroszczeniaiwy-sokościświadczenia,tj.:a) dokumentupotwierdzającegodiagnozęlekarską,b) dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy me-

dycznejlubdotyczącychinnychkosztówobjętychzakresemubezpieczenia,c) rachunkiidowodyichzapłaty.Wprzypadkuwystąpieniazroszczeniemdotyczącymświadczeniaztytułuna-stępstw NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW przy braku rachunków za leczenie,UBEZPIECZONY jest zobowiązany przedłożyć dokumentację medyczną wysta-wionąnamiejscuwypadkupotwierdzającą, iżwypadekmiałmiejscewczasiePODRÓŻYpozagraniceKRAJUSTAŁEGOPOBYTU.

5. StopieńTRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUpowinienbyćustalonypozakończe-niuleczenia,zuwzględnieniemzaleconegookresurekonwalescencji,awraziedłuż-szegoleczenia–najpóźniejw24.miesiącuoddniaNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU.

6. Wrazieutratylubuszkodzeniaorganu,narządu,układu,którychfunkcjeprzedNIE-SZCZĘŚLIWYMWYPADKIEMbyłyjużupośledzonewskutekCHOROBYlubTRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUpowstałegozinnegozdarzenia,stopień(procent)TRWA-ŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUokreślasięwwysokościróżnicymiędzystopniem(procentem)TRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUpoNIESZCZĘŚLIWYMWYPADKUastopniem(procentem)TRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUprzedNIESZCZĘŚLI-WYMWYPADKIEM.

7. Uprawnienidoświadczeniaiwypłataświadczeń:1) świadczenieztytułuTRWAŁEGOUSZCZERBKUNAZDROWIUwypłacasięUBEZ-

PIECZONEMU, a gdy UBEZPIECZONYM jest osoba niepełnoletnia – prawnemuopiekunowi,

2) wrazieśmierciUBEZPIECZONEGOniebędącejnastępstwemNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia przysługującego zaTRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – UBEZPIECZYCIEL wypłaca świadczeniez tytułu TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UPRAWNIONEMU Z UMOWYUBEZPIECZENIA,

3) świadczenienawypadekśmierciwypłacasięUPRAWNIONEMUZUMOWYUBEZ-PIECZENIA.UPRAWNIONYMZUMOWYUBEZPIECZENIAsąCZŁONKOWIERODZI-NYzmarłego,wnastępującejkolejności:a) małżonek–wcałości,b) dzieci–wrównychczęściach,c) rodzice–wrównychczęściach,d) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego legitymujący się prawomocnym

postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku – w równychczęściach,

4) UBEZPIECZONY może w każdym czasie zmienić UPRAWNIONEGO Z UMOWYUBEZPIECZENIA,przesyłającpisemnąinformacjędoUBEZPIECZYCIELA.

§ 5UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO (BP)

1. Ochroną ubezpieczeniową UBEZPIECZYCIELA jest objęty BAGAŻ PODRÓŻNY UBEZ-PIECZONEGOodbywającegoPODRÓŻpozaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU.

2. Przedmiotemubezpieczenia jestBAGAŻPODRÓŻNY,któryznajdujesiępodbezpo-średniąopiekąUBEZPIECZONEGOlubgdyUBEZPIECZONY:1) powierzyłgozawodowemuprzewoźnikowinapodstawiedokumentówprzewo-

zowych,2) oddałgodoprzechowalnibagażuzapokwitowaniem,3) zamknął go w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub

whotelu,4) zamknąłgowpokojuhotelowym,5) umieściłBAGAŻPODRÓŻNYwzamkniętym lukubagażowymalbozamkniętym

(nazamekmechanicznylubelektroniczny)bagażnikusamochodowym,stojącymnaparkingustrzeżonym,

6) umieściłBAGAŻPODRÓŻNYzamkniętynazamekmechanicznyalboelektronicz-nywjednostcepływającejalbokabinieprzyczepysamochodowej(kempingowej)znajdującejsięnatereniestrzeżonym.

3. UBEZPIECZYCIELodpowiadazaszkodywBAGAŻUPODRÓŻNYMpowstałenaskutek:1) POŻARU,HURAGANU,POWODZI,ulewy,GRADU,LAWINY,UDERZENIAPIORUNA,

TRZĘSIENIA ZIEMI, ZAPADANIA LUB OSUWANIA SIĘ ZIEMI, wybuchu albo UDE-RZENIALUBUPADKUSTATKUPOWIETRZNEGO,wydostaniasięwodyzurządzeńwodno-kanalizacyjnych oraz prowadzonych w związku z nimi akcji ratowni-czych,

2) wypadkuwkomunikacjilądowej,wodnejlubpowietrznej,3) KRADZIEŻYZWŁAMANIEM,ROZBOJUlubWYMUSZENIAROZBÓJNICZEGO,4) NIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU lubNAGŁEGOZACHOROWANIApoświadczonych

diagnozą lekarską i zgłoszonych do CENTRUM ALARMOWEGO, w wyniku któ-rych UBEZPIECZONY został pozbawiony możliwości zabezpieczenia BAGAŻUPODRÓŻNEGO,

5) zaginięcia,jeżeliBAGAŻPODRÓŻNYzostałpowierzonyzawodowemuprzewoźni-kowinapodstawiedokumentówprzewozowychlubzostałoddanydoprzecho-walnizapokwitowaniem,

6) uszkodzenia lub zniszczenia BAGAŻU PODRÓŻNEGO wyłącznie na skutek kra-dzieżyczęścilubcałejjegozawartości.

4. UBEZPIECZYCIELwprzypadkuutraty,kradzieży lubuszkodzeniaBAGAŻUPODRÓŻ-NEGOwypłaciświadczeniedorównowartościkwoty:1) 500PLN–wWARIANCIESILVER,2) 1000PLN–wWARIANCIEGOLD,3) 1000PLN–wWARIANCIEPLATINUM(wtym500PLNnazdarzeniedotyczącekra-

dzieżytelefonukomórkowegostanowiącegozawartośćBAGAŻUPODRÓŻNEGO).5. PowyższesumystanowiągórnągranicęodpowiedzialnościUBEZPIECZYCIELAwod-

niesieniudojednegoiwszystkichzdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.6. Ustalającwysokośćświadczenia,UBEZPIECZYCIELstosujecenytowarówobowiązu-

jącewhandluwdniuustaleniaświadczenia,zuwzględnieniemstopniazużycia.7. Odszkodowanie będzie wypłacone w części, która nie zostanie pokryta przez za-

wodowegoprzewoźnikaodpowiedzialnegozautratęlubuszkodzenieBAGAŻUPO-DRÓŻNEGO.

§ 6UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO

(tylko w WARIANCIE PLATINUM)

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąkosztyponiesioneprzezUBEZPIECZONEGOwczasiePODRÓŻYpozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejorazKRAJUSTAŁEGOPOBYTUnazakupartykułówpierwszejpotrzeby(tj.artykułówspożywczych,podstawowejodzie-

20

ży, przyborów toaletowych, posiłków oraz napojów bezalkoholowych), powstałewzwiązkuzopóźnieniemodlotu linii rejsowychw trakciePODRÓŻYoconajmniej5godzin,atakżewzwiązkuzodwołaniemloturejsowego.

2. UBEZPIECZYCIELnapodstawierachunkówrefundujeUBEZPIECZONEMUkosztypo-niesionenazakupartykułówpierwszejpotrzebydorównowartościkwoty1000PLN.

3. ZodpowiedzialnościUBEZPIECZYCIELAsąwyłączonelotyczarterowe,opróczlotówczarterowychorganizowanychwramachIMPREZYTURYSTYCZNEJ.

§ 7UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓŹNIENIA LOTU

(tylko w WARIANTACH GOLD i PLATINUM)

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąkosztyponiesioneprzezUBEZPIECZONEGOwczasiePODRÓŻYpozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejorazKRAJUSTAŁEGOPOBYTUnazakupartykułówpierwszejpotrzeby(tj.artykułówspożywczych,podstawowejodzie-ży, przyborów toaletowych, posiłków oraz napojów bezalkoholowych), powstałewzwiązkuzopóźnieniemodlotu linii rejsowychw trakciePODRÓŻYoconajmniej5godzin,atakżewzwiązkuzodwołaniemloturejsowego.

2. UBEZPIECZYCIELnapodstawierachunkówrefundujeUBEZPIECZONEMUkosztypo-niesionenazakupartykułówpierwszejpotrzebydorównowartościkwoty1000PLN.

3. ZodpowiedzialnościUBEZPIECZYCIELAsąwyłączonelotyczarterowe,opróczlotówczarterowychorganizowanychwramachIMPREZYTURYSTYCZNEJ.

§ 8UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

I PRZERWANIA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ(tylko w WARIANCIE PLATINUM)

1. PrzedmiotemubezpieczeniasąkosztyponiesioneprzezUBEZPIECZONEGOwzwiąz-kuzwcześniejszympowrotemz IMPREZYTURYSTYCZNEJ (REZYGNACJIZUDZIAŁUW IMPREZIE TURYSTYCZNEJ lub jej przerwania odbywającej się poza granicamiRzeczypospolitejPolskiejorazKRAJUSTAŁEGOPOBYTUUBEZPIECZONEGOdomiej-scazamieszkaniaUBEZPIECZONEGOnaterenieRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGO POBYTU UBEZPIECZONEGO spowodowanym ZDARZENIAMI LOSOWYMIniezależnymiodUBEZPIECZONEGO.

2. Zakresubezpieczenia:1) zakresemubezpieczeniajestobjętyzwrotkosztówzwiązanychzwcześniejszym

powrotemzIMPREZYTURYSTYCZNEJznastępującychpowodów:a) NAGŁEGOZACHOROWANIAalboNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUUBEZPIECZONE-

GOlubtowarzyszącegomuCZŁONKARODZINYUBEZPIECZONEGO,powodujące-goznaczneograniczeniesamodzielnościruchowej,oileLEKARZUPRAWNIONYwporozumieniuzLEKARZEMPROWADZĄCYMLECZENIEzagranicąuznaliwcze-śniejszypowrótUBEZPIECZONEGOlubCZŁONKARODZINYUBEZPIECZONEGOzawskazany,możliwyibezpieczny,albozpowoduśmierciUBEZPIECZONEGO,

b) NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU skutkującego natychmiastową HOSPITALIZACJĄCZŁONKA RODZINY UBEZPIECZONEGO na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU,

c) śmierciCZŁONKARODZINYUBEZPIECZONEGO,d) ZDARZENIA LOSOWEGO w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia

działalnościgospodarczejprzezUBEZPIECZONEGO,bezwzględniewymagające-gojegoobecnościzewzględunakoniecznośćdokonaniaczynnościprawnychlubadministracyjnych,

2) zakosztyzwiązanezwcześniejszympowrotemzIMPREZYTURYSTYCZNEJuwa-ża się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowyuczestnictwa w IMPREZIE TURYSTYCZNEJ oraz dodatkowe koszty związanez powrotem do miejsca zamieszkania UBEZPIECZONEGO na terytoriumRzeczypospolitejPolskiejlubKRAJUSTAŁEGOPOBYTUUBEZPIECZONEGO.Kosz-typowrotusąograniczonedokwoty,jakaodpowiadakosztomzorganizowaniaprzez CENTRUM ALARMOWE takiego powrotu do miejsca wskazanego przezUBEZPIECZONEGO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub KRAJU STAŁEGOPOBYTUUBEZPIECZONEGO,

3) koszty związane z powrotem UBEZPIECZONEGO do miejsca zamieszkania

UBEZPIECZONEGO są zwracane tylko wtedy, gdy koszt transportu określonymśrodkiem lokomocji w obie strony był uwzględniony w umowie uczestnictwawIMPREZIETURYSTYCZNEJ,

4) CENTRUMALARMOWEorganizujetransportlubpokrywajegokosztydowysokościrzeczywistychkosztówponiesionychprzezUBEZPIECZONEGO,niewięcejjednakniżdokwotystanowiącejrównowartośćkosztutransportu,jakibyłuwzględnionywcenieIMPREZYTURYSTYCZNEJ,

5) wraziewcześniejszegopowrotuzIMPREZYTURYSTYCZNEJwysokośćodszkodo-waniazaniewykorzystaneświadczeniajestokreślanawprocenciecenyIMPRE-ZY TURYSTYCZNEJ pomniejszonej o koszty transportu, stanowiącym stosunekliczbydninastępującychpodniuprzerwaniauczestnictwadodniazakończeniaimprezydoliczbydnicałejimprezyprzewidzianychwumowiezorganizatoremimprezy,zzastrzeżeniem,żewysokośćodszkodowanianiemożebyćwyższaodsumyubezpieczenia,

6) wraziekoniecznościwcześniejszegopowrotuzIMPREZYTURYSTYCZNEJUBEZ-PIECZONYjestzobowiązanyprzedpodjęciemjakichkolwiekdziałańzwiązanychzpowrotem,najpóźniejwciągu10dnipozaistnieniuzdarzeniauniemożliwiają-cegokontynuowanieuczestnictwawIMPREZIETURYSTYCZNEJskontaktowaćsięz CENTRUM ALARMOWYM. Po zgłoszeniu zdarzenia do CENTRUM ALARMOWE-GO i uzyskaniu akceptacji dotyczącej wcześniejszego powrotu UBEZPIECZONYotrzymuje z CENTRUM ALARMOWEGO formularze (druki) dotyczące zaistnieniazdarzenia. UBEZPIECZONY jest zobowiązany do ich wypełnienia i dostarczeniadoCENTRUMALARMOWEGO,

7) konieczność wcześniejszego powrotu z IMPREZY TURYSTYCZNEJ powinna byćpoświadczonastosownymidokumentami,odpowiednio:

a) wsytuacjiopisanejw§8ust.2.pkt1)ppkta)–dokumentacjąmedycznąUBEZPIE-CZONEGOlubCZŁONKARODZINYalbokartąlubaktemzgonuUBEZPIECZONEGO,

b) wsytuacjiopisanejw§8ust.2.pkt1)ppktb)–dokumentacjąmedycznąCZŁON-KARODZINY,

c) wsytuacjiopisanejw§8ust.2.pkt1)ppktc)–kartązgonu lubaktemzgonuCZŁONKARODZINY,

d) wsytuacjiopisanejw§8ust.2.pkt1)ppktd)–wezwaniemzadministracji,za-świadczeniemod likwidatoraszkód,zaświadczeniemodrzeczoznawcy lubza-świadczeniemzpolicji.

3. Suma ubezpieczenia w przypadku UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJIZUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZNEJIPRZERWANIAUDZIAŁUWIMPREZIETU-RYSTYCZNEJstanowirównowartośćkwoty5000PLN.

4. Suma UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURY-STYCZNEJ I PRZERWANIA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ stanowi gór-ną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.

§ 9ASSISTANCE PRAWNE

PrzedmiotemubezpieczeniasąświadczoneprzezCENTRUMALARMOWEusługipolega-jącena:1) ORGANIZACJI POMOCY PRAWNEJ– jeżeliUBEZPIECZONYpopadłwkonfliktzwy-

miaremsprawiedliwości:a) pozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej(wWARIANTACHSILVERiGOLD),b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami (w WARIANCIE

PLATINUM),CENTRUMALARMOWEzorganizujenawniosekUBEZPIECZONEGOpomocprawnika/adwokataipokryjejegokosztydorównowartości2000złwodniesieniudojednegozdarzenia,podwarunkiemżezarzutystawianeUBEZPIECZONEMUbędądotyczyływyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa,wktórymsięznajduje.Pomocniemożebyćudzielona,jeżeliproblemprawnyUBEZ-PIECZONEGOjestzwiązanyzjegodziałalnościązawodową,prowadzeniemlubprze-chowywaniem pojazdu mechanicznego, popełnieniem przestępstwa lub usiłowa-niempopełnieniaprzestępstwaumyślnegoprzezUBEZPIECZONEGO,

2) ponadtowramachINFOLINII PRAWNEJUBEZPIECZONYmadostępdo:a) wzorówumówtakichjak:umowasprzedaży,umowazmiany,umowadarowizny,

umowaprzedwstępna,umowaostateczna,

21

b) aktówprawnychtakichjakprzepisyKodeksucywilnego,przepisyKodeksuadmi-nistracyjnego,

c) danychteleadresowychkancelariiprawnych,d) danych teleadresowych organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych

spraw,e) informacjinatematzasadprzyznawaniaświadczeńemerytalnychorazwyma-

ganychdokumentówitrybuichskładania,f) szczegółówdotyczącychrodzajówizasadprzyznawaniaświadczeńprzedeme-

rytalnych(komu,kiedyiwjakiejwysokości),g) danychorodzajachdziałalnościgospodarczej,zasadachrejestracjiipodatkach,h) danychosłużbiezdrowiawramachEuropejskiegoObszaruGospodarczego,i) szczegółównatematubezpieczeniaZUS–rodzajówzasiłkówizasadichprzy-

znawania,j) informacji,kiedyiwjakiejwysokościprzysługująodprawypieniężne,k) zapisówoprawachiobowiązkachbezrobotnych,l) informacjinatematszczegółówrejestracjiwurzędziepracy,m) informacjidotyczącychprzysługiwania(komuikiedy)prawadozasiłkudlabez-

robotnych,n) informacjinatematsposobówustalaniawysokościzasiłkudlabezrobotnych,o) danychoinnychformachpomocyudzielanejosobombezrobotnym,p) danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej,q) danychteleadresowychbiurpośrednictwapracyoferującychpracępozagrani-

camiRzeczypospolitejPolskiej,r) informacji dotyczących procedury oraz kosztów prowadzenia postępowań

prawnych,s) informacjiteleadresowychsądów,notariuszy,prawników.

3) UdostępnianiewramachINFOLINIIPRAWNEJaktówprawnych lubwzorówumówbędziedokonywanepoprzezprzesłanienapodanyprzezUBEZPIECZONEGOadrese-mail.

§ 10CONCIERGE

(tylko w WARIANCIE PLATINUM)

1. WramachserwisuCONCIERGE,naprośbęUBEZPIECZONEGO,CENTRUMALARMOWEdochowanależytejstarannościwzorganizowaniunastępującychusług:1) pomocwrezerwacjibiletówlotniczychikolejowych,2) pomocwrezerwacjihoteli,3) pomocwrezerwacjibiletówdokiniteatrów,4) pomocwrezerwacjimiejscwrestauracji,5) zamawianietaksówki,6) dostarczeniepodwskazanyadreskwiatów,7) dostarczeniepodwskazanyadresbiletównaimprezysportoweikulturalne,8) zorganizowaniewypoczynkuwwybranymmiejscunaświecie(rezerwacjahote-

lu,pensjonatu,wycieczki,biletówlotniczych,kolejowych),9) rezerwacjasalkonferencyjnych,restauracji,10)organizacjaopiekinadDZIEĆMI,11)wynajęcieorazpodstawieniesamochoduzastępczego,12)wynajęcielimuzynywrazzkierowcą,13)drobnejusługipomocydomowej,14)aktualneinformacjeoimprezach,15)wiadomościsportowe,16) informacjeopodróżachiturystyce,17) informacjeoszczepieniachkoniecznychwdanymkraju,18)bieżącewiadomościowarunkachdrogowych,19)pomocprzywyborzenajbardziejdogodnejtrasyprzejazdu,20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypożyczalni samochodów

–usługodawcówCENTRUMALARMOWEGO,21) informacjeteleadresowestacjinaprawpojazdów,22) informacjeoprocedurzepostępowaniawprzypadkuwłamaniadosamochodu,

kolizjidrogowejitp.,

23)dostawaprezentówizakupów,24) informacjepomocneprzyzablokowaniuAKTYWNEGORACHUNKUOSZCZĘDNO-

ŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO,gdyKlientwtrakciepobytuzagranicąpadłofiarąkradzieżykartpłatniczychlubczeków,

25) rezerwacjewcentrachbiznesowychikonferencyjnych,26) kalendarz imprezhistorycznychwPolsce–turniejerycerskie,rekonstrukcjebi-

tew (m.in.Grunwald,Modlin,Malbork), festynywBiskupinie,Janowcun.Wisłą,obchodyrocznicpowstańnarodowychiwieleinnychimprezzplanemwydarzeń,rezerwacjąhotelu,informacjamipomocniczymiwjednymdokumencie,przesła-nenaskrzynkęmailowąwskazanąprzezUBEZPIECZONEGO.

27) organizacjapobytu iuczestnictwowogólnopolskich imprezach takich jak: sa-mochodowyRajdPolski,kolarskiTourdePologne,zimoweturniejeskokównar-ciarskich,ŻużloweMistrzostwaPolski,międzynarodowemeczesiatkówki,koszy-kówkiczypiłkinożnejnapolskichstadionach,regatyjachtównaMazurachitp.Na prośbę UBEZPIECZONEGO CENTRUM ALARMOWE przygotuje kalendarz im-preznanajbliższysezon,wmiaręmożliwościdokonamyrezerwacjibiletówwstę-puinoclegu,

28) pomocw rezerwacjimiejscana rejsie „Pogorią”, „ZawisząCzarnym”, „Frydery-kiemChopinem”lubinnymwymarzonymżaglowcem.Wmiaręmożliwościdoko-namyrezerwacjicharterujachtunaMazurach,

29) sprawdzenie możliwości i zgromadzenie niezbędnych informacji potrzebnychprzywyprawiewposzukiwaniuzłotawSudetach,napołówdorszanaBałtykuitp.,

30) przewodnikponajpiękniejszychspawwybranymprzezUBEZPIECZONEGOregio-niePolski,

31) pomocworganizacjiwyjazdunaRajdDakar,RajdBamako.Wyszukaniedogod-nychpołączeńlotniczych,hotelinatrasieprzejazdurajdu,zgromadzeniewszyst-kichinformacjiniezbędnychpodczaswyprawy,

32) przygotowaniekalendarzaregatżeglarskichlubwindsurfingowychwwybranymprzezUBEZPIECZONEGOregionie.

2. KosztyzwiązanezwykonaniemusługwramachCONCIERGEDLAWYMAGAJĄCYCHponosiUBEZPIECZONYwewłasnymzakresie.

§ 11ASSISTANCE DOMOWE

(tylko w WARIANCIE PLATINUM)

1. W ramach niniejszego ubezpieczenia świadczenia mogą być dokonywane w od-niesieniudo jednegomieszkania lubdomu,przyczymzaMIEJSCEUBEZPIECZENIAprzyjmujesiępierwszemiejsce,wktórymCENTRUMALARMOWEudzielałopomocy.WprzypadkuzmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIACENTRUMALARMOWEzaakceptujezmianę adresu UBEZPIECZONEGO miejsca, pod warunkiem zgłoszenia pisemnegolubtelefonicznegotakiejzmianydoCENTRUMALARMOWEGO.

2. Zakresubezpieczeniato:

1. INTERWENCJA SPECJALISTY1.1.WprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,gdywystąpi

ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia UBEZPIECZONEGO MIENIA, CENTRUMALARMOWE organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny odpowiedniegospecjalisty.

} Komentarz:Specjalistato:ślusarz,hydraulik,elektryk,dekarz lubtechnikurządzeńgrzewczychiklimatyzacyjnych.1.2.KosztymateriałówiczęścizamiennychpokrywaUBEZPIECZONY.1.3.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty INTERWENCJI SPECJALISTY do kwoty

600PLNnaZDARZENIELOSOWE,bezlimituzdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.

2. TRANSPORT DO/Z HOTELU LUB DO/OD OSOBY WYZNACZONEJWprzypadkuZDARZENIALOSOWEGOwMIEJSCUUBEZPIECZENIA,któreznajdziesięwstaniewykluczającymmożliwośćzamieszkiwania,CENTRUMALARMOWEorgani-zujeipokrywakoszt:

a) transportuUBEZPIECZONEGOwrazzbagażempodręcznymdonajbliższegohoteluwlimiciedo100kmodMIEJSCAUBEZPIECZENIA(biletkolejowypierw-szej klasy lub bilet autobusowy) oraz zakwaterowania UBEZPIECZONEGO

22

whotelu,dokwoty700PLNnaZDARZENIELOSOWE,b) transportu powrotnego z hotelu do MIEJSCA UBEZPIECZENIA, do kwoty

600PLNnaZDARZENIELOSOWE,lub

a) transportuUBEZPIECZONEGOwrazzbagażempodręcznymdoosobyprzezniego wyznaczonej, mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (biletkolejowypierwszejklasy lubbiletautobusowy),dokwoty700PLNnaZDA-RZENIELOSOWE,

b) transportupowrotnegoodosobywyznaczonejdoMIEJSCAUBEZPIECZENIAdokwoty600PLNnaZDARZENIELOSOWE.

3. DOZÓR MIENIA3.1.W przypadku ZDARZENIA LOSOWEGO w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, gdy mienie

nieuległozniszczeniulubuszkodzeniu,awystępujekoniecznośćjegozabezpie-czenia,CENTRUMALARMOWEorganizujejegodozórprzezpracownikaochronyzwyspecjalizowanegowtymzakresieprzedsiębiorstwa,przezokres48godzinodzgłoszeniawystąpieniaZDARZENIALOSOWEGO.

3.2.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty DOZORU MIENIA do kwoty 600 PLNnaZDARZENIELOSOWE,bezlimituzdarzeńwROKUUBEZPIECZENIOWYM.

4. TRANSPORT OCALAŁEGO MIENIA4.1.W przypadku ZDARZENIA LOSOWEGO w MIEJSCU UBEZPIECZENIA, gdy mienie

nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu, a występuje konieczność jego zabez-pieczenia poza MIEJSCEM UBEZPIECZENIA, CENTRUM ALARMOWE organizujeTRANSPORT OCALAŁEGO MIENIA samochodem ciężarowym o dopuszczalnejmasiecałkowitejdo3,5tonydomiejscaskładowaniawskazanegoprzezUBEZ-PIECZONEGO.

4.2.CENTRUM ALARMOWE pokrywa koszty TRANSPORTU OCALAŁEGO MIENIA dokwoty1500PLNnaZDARZENIELOSOWE,bezlimituzdarzeńwROKUUBEZPIE-CZENIOWYM.

5. INFOLINIA O USŁUGODAWCACHWramachINFOLINIIOUSŁUGODAWCACHCENTRUMALARMOWEgwarantujeUBEZ-PIECZONEMUdostępdodanychteleadresowychusługodawcówświadczącychna-stępującerodzajeusług:

1) ślusarskie,2) hydrauliczne,3) dotycząceurządzeńiinstalacjigrzewczych,4) elektryczne,5) dekarskie,6) szklarskie,7) stolarskie,8) murarskie,9) malarskie,10)glazurnicze,11)parkieciarskie.

6. USŁUGI INFORMACYJNECENTRUMALARMOWEnawniosekUBEZPIECZONEGO:

a) udzieli informacjiteleadresowychoplacówkachmedycznychznajdującychsięnaterenieRzeczypospolitejPolskiej,

b) przekażeinformacjewimieniuUBEZPIECZONEGOosobieprzezniegowska-zanej.

§ 12UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)

(tylko w WARIANCIE PLATINUM)

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna UBEZPIECZONEGOw życiu prywatnym podczas PODRÓŻY poza terytorium Rzeczypospolitej PolskiejorazKRAJUSTAŁEGOPOBYTUzaszkodynaosobie iszkodyrzeczowewyrządzoneczynemniedozwolonymosobietrzeciej,donaprawieniaktórychUBEZPIECZONYjestzobowiązanyzgodniezprzepisamiprawakraju,wktórymprzebywa.

} Komentarz:Szkodanaosobietospowodowanieśmierci,uszkodzenieciałalubTRWAŁYUSZCZERBEKNAZDROWIU.

Szkodarzeczowatouszkodzenielubzniszczeniemienia.2. Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzane przez UBEZPIECZONEGO

orazprzezosobyizwierzęta,zaktóreponosionodpowiedzialność.3. Wysokość limitów odpowiedzialności w OKRESIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

wramachUBEZPIECZENIAODPOWIEDZIALNOŚCICYWILNEJzostałaustalonawwy-sokości120000PLN.

§ 13WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępująceszkody:1) wyrządzonewskutekumyślnegodziałania lubrażącegoniedbalstwaUBEZPIE-

CZONEGO,} Komentarz:UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli UBEZPIECZONY wyrządziłszkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia ubezpie-czeniowegosięnienależy,chybażezapłataodszkodowaniaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności.2) powstałe na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania

wrozumieniuustawyKodekskarny,przestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego lub ichusiłowaniaw rozumieniuustawyKodekskarnyskarbowy,wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykroczeń lubnaruszeniainnychpowszechnieobowiązującychprzepisówkarnych,

3) powstałeprzedprzystąpieniemUBEZPIECZONEGOdoUMOWYUBEZPIECZENIAiobjęciemochronąubezpieczeniową,

4) powstałenaskutekumyślnegosamookaleczenia,samobójstwa lub jegousiło-waniaprzezUBEZPIECZONEGO,

5) powstałenaskutekogłoszeniaupadłościzgodniezUstawąPrawoupadłościo-weinaprawczelubpowstałenaskutekzaniechaniaobowiązkówwynikającychzwskazanejustawylubniedotrzymaniazobowiązańprzezprzewoźnika,organi-zatoraturystykilubdostawcęnoclegów,

6) powstałenaskutekdziałańwojennych,stanuwojennego,stanuwyjątkowego,rewolucji, rebelii, przejęcia władzy przez siły militarne, wybuchu nuklearnego,epidemii,pandemii,wycieków,zanieczyszczeń,skażeń,reakcji jądrowej,skaże-niaspowodowanegobroniąjądrowąlubpromieniotwórczością,

7) powstałewwynikuPODRÓŻYpodjętejwbrewzaleceniomlekarza,8) powstałe z tytułu lub w bezpośrednim następstwie CHORÓB ŚMIERTELNYCH

zdiagnozowanychprzedrozpoczęciemPODRÓŻY,9) powstałewwynikuleczeniawPODRÓŻYpodjętejprzezUBEZPIECZONEGOwcelu

leczeniazagranicą,10)powstałe na skutek postępowania niezgodnego z zaleceniami organów pań-

stwowychorazogłaszanychprzezśrodkimasowegoprzekazu:a) niepodróżowaniadokrajówlubokreślonychregionówgeograficznych,b) strajków,zamieszek,złejpogody,rozruchówichoróbzakaźnych,c) niepodjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia albo ograniczenia

szkód,11)powstałenaskutekużyciasubstancjiizwiązkówbiologicznychlubchemicznych

iimpodobnychużytychwceluzranienialubuśmiercenialudzialbowcelusze-rzeniapanikiwśródludności,

12)powstałenaskutekbraniaudziałuwbójkach,zwyjątkiemdziałaniawobroniekoniecznejlubwstaniewyższejkonieczności,

13)powstałenaskutekwypadkówzwiązanychzbraniemprzezUBEZPIECZONEGOudziałuwAKTACHTERRORU,zamieszkach,rozruchachlubstrajkach,

14)powstałewwynikuWYCZYNOWEGOLUBZAWODOWEGOUPRAWIANIASPORTU,15) powstałewwynikuAMATORSKIEGOUPRAWIANIASPORTÓWWYSOKIEGORYZYKA,16)powstałewwynikuuprawianiasportówwmiejscachdotegonieprzeznaczonych

zewzględunazagrożeniebezpieczeństwaizdrowiaUBEZPIECZONEGO,17)powstałewwynikuWYKONYWANIAPRACYFIZYCZNEJ,18)powstałewtrakciećwiczeńwykonywanychpodkontroląwładzwojskowych,19)powstałewwynikuHOSPITALIZACJIzwiązanejzleczeniemuzależnieniaodnar-

kotykówlubalkoholu,20)powstałe na skutek zdarzeń związanych bezpośrednio z pozostawaniem pod

wpływemalkoholu,używaniemnarkotyków,środkówodurzających,substancji

23

psychotropowychalbolekównieprzepisanychprzezlekarzaalboprzepisanychprzezlekarza,alestosowanychniezgodniezjegozaleceniem,

21)powstałenaskutekCHOROBYPSYCHICZNEJ,depresji,nerwic,22) spowodowanekatastrofaminaturalnymi,działaniemognialubinnychżywiołów

(niedotyczyUBEZPIECZENIAKOSZTÓWREZYGNACJIZUDZIAŁUWIMPREZIETU-RYSTYCZNEJIPRZERWANIAUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZNEJ,UBEZPIECZE-NIABAGAŻUPODRÓŻNEGOorazASSISTANCEDOMOWEGO).

} Komentarz: Katastrofynaturalne:trzęsieniaziemi,nagłezmianytemperatury,powodzie,huraga-ny,pożary,wybuchy,wyładowaniaatmosferyczne.

2. PonadtodlazakresuUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępująceszkody:1) powstałe na skutek leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywró-

ceniastanuzdrowiaumożliwiającegopowrótUBEZPIECZONEGOnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,

2) powstałenaskutekkontynuacjileczeniazachorowanialubnastępstwnieszczę-śliwychwypadków,atakżepowikłania,komplikacjeipogorszeniastanówcho-robowych, które wystąpiły przed przystąpieniem do UMOWY UBEZPIECZENIAiobjęciemochronąubezpieczeniową,

3) powstałe na skutek leczenia niezwiązanego z NAGŁYM ZACHOROWANIEM lubNIESZCZĘŚLIWYMWYPADKIEM,

4) powstałe na skutek chorób, z którymi związana była HOSPITALIZACJA UBEZ-PIECZONEGOwciąguostatnich12miesięcyprzedprzystąpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIAiobjęciemochronąubezpieczeniową,

5) spowodowane leczeniem sanatoryjnym, fizykoterapią, helioterapią, zabiegamizewskazańestetycznych,

6) powstałenaskutekchoróbprzenoszonychdrogąpłciową,AIDSizakażeniawiru-semHIV,

7) powstałenaskutekniepoddaniasięszczepieniomlubinnymzabiegomprewen-cyjnymkoniecznymprzedPODRÓŻĄdotychkrajów,wktórychpowyższezabiegisąobowiązkowenapodstawieMiędzynarodowychPrzepisówWHO,

8) powstałenaskutekprzerwaniaciąży,sztucznegozapłodnienialubkażdegoin-nego leczeniabezpłodnościorazwynikającezestosowaniaśrodkówantykon-cepcyjnych,

9) powstałe na skutek niestosowania się UBEZPIECZONEGO do zaleceń LEKARZAPROWADZĄCEGOLECZENIEiLEKARZAUPRAWNIONEGO,

10)powstałenaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej lubKRAJUSTAŁEGOPOBYTU,wtymkontynuacjileczeniarozpoczętegozagranicą,

11)powstałenaskutekCHORÓBPRZEWLEKŁYCH,ichzaostrzeńlubpowikłań,12) przystąpieniemdoUMOWYUBEZPIECZENIAiobjęciemochronąubezpieczeniową,13)powstałenaskutekprowadzeniaprzezUBEZPIECZONEGOpojazdumechanicz-

nego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień, prowadzenia pojazduniedopuszczonegodoruchudrogowegozgodniezobowiązującymiprzepisamiprawa.

3. PonadtodlazakresuUBEZPIECZENIANASTĘPSTWNIESZCZĘŚLIWYCHWYPADKÓW,ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępująceszkody:1) powstałewprzypadkugdyUBEZPIECZONYprowadziłpojazdbezwymaganych

uprawnieńdokierowaniapojazdemlubpojazdniedopuszczonydoruchu,2) powstałe w wyniku poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub

zabiegowym,chybażewskazanie lekarskiedoprzeprowadzenia leczeniabyłobezpośredniozwiązanezeskutkamiNIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKU,

3) powstałenaskutekzabiegówlubleczenianieuznanegowsposóbnaukowyime-dyczny,

4) powstałenaskutekzaburzeńumysłulubświadomości,5) powstałenaskutekzatruciasubstancjamistałymilubpłynnymi,którewniknęły

doorganizmudrogąoddechową,pokarmowąlubprzezskórę,6) będącebezpośrednimnastępstwemstanówchorobowych,wtymCHORÓBPSY-

CHICZNYCH.4. PonadtodlazakresuUBEZPIECZENIABAGAŻUPODRÓŻNEGOochronąubezpiecze-

niowąniesąobjętenastępująceszkody:1) spowodowaneprzezUBEZPIECZONEGOosobę,zaktórąponosionodpowiedzial-

ność,CZŁONKARODZINY,2) zaistniałepodczasprzeprowadzkiUBEZPIECZONEGO,3) powstałewBAGAŻUPODRÓŻNYMpozostawionymbezopieki (zzastrzeżeniem

NIESZCZĘŚLIWEGOWYPADKUlubNAGŁEGOZACHOROWANIApoświadczonegodiagnoząlekarskąizgłoszonegodoCENTRUMALARMOWEGO,wwynikuktóre-goUBEZPIECZONYzostałpozbawionymożliwościzabezpieczeniaBAGAŻUPO-DRÓŻNEGO),

4) powstałenaskutekkonfiskaty,zatrzymanialubzniszczeniaBAGAŻUPODRÓŻNE-GOprzezorganycelnelubinnewładzepaństwowe,

5) wynikającezwadBAGAŻUPODRÓŻNEGOlubzjegonormalnegozużycia,wyla-niasiępłynów,tłuszczów,barwnikówlubsubstancjiżrących,

6) powstałenałatwotłukącychsięprzedmiotach,} Komentarz:Dołatwotłukącychsięprzedmiotówzaliczamywyrobygliniane,przedmiotyzeszkła,ceramiki,porcelany,marmuru.7) powstałe na walizach, torbach, neseserach, plecakach i tym podobnych po-

jemnikach, wszelkich dokumentach, kluczach, środkach płatniczych, biletach,bonach towarowych,książeczkachoszczędnościowych ipapierachwartościo-wych,

} Komentarz:Walizy,torby,plecakiitympodobnepojemnikipodlegająochronietylkowprzypadkujednoczesnegouszkodzenialubkradzieżycałościlubczęściichzawartościwpostaciprzedmiotówosobistegoużytku.8) powstałenasprzęcieturystycznymisprzęciesportowym(zwyłączeniemnamio-

tów,śpiworów,karimat,materaców),9) powstałe na wszelkich środkach transportu, z wyjątkiem wózków dziecięcych

iinwalidzkich,10)powstałe na akcesoriach samochodowych, przedmiotach służących do ume-

blowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych, jachtów i ichprzynależności,

11)powstałenasprzęcieiprzedmiotachocharakterzeprofesjonalnym,któresłużądowykonaniapracy,

12)powstałe na sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, sprzęcie elektronicz-nym, fotograficznym, kinematograficznym, audio-wideo, kasetach, płytach,grach wideo i akcesoriach, urządzeniach łączności, nośnikach danych, telefo-nachkomórkowych(zwyjątkiemWARIANTUPLATINUM),książkach,

13)powstałenainstrumentachmuzycznych,dziełachsztuki,antykach,kolekcjibro-ni,biżuterii,zegarkach,przedmiotachzmetaliikamieniachszlachetnych,

14)powstałenatowarachiartykułachspożywczych,15)namieniuprzesiedleńczym,16)napaliwienapędowym,17)nawszelkiegotypuużywkach,18)naprzedmiotachwilościachwskazującychnaichprzeznaczeniehandlowe.

5. PonadtodlazakresuUBEZPIECZENIAKOSZTÓWREZYGNACJIZUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZNEJIPRZERWANIAUDZIAŁUWIMPREZIETURYSTYCZNEJochronąubez-pieczeniowąniesąobjętenastępująceszkodypowstałeztytułulubwbezpośrednimnastępstwie:1) sytuacji, gdy przed wykupieniem biletu istniały przeciwwskazania lekarskie do

odbyciapodróżylubwskazaniadowykonaniazabieguoperacyjnegolubpodda-niasięleczeniuwwarunkachszpitalnych,

2) katastrofnaturalnych,3) CHORÓBPRZWLEKŁYCH,ichzaostrzeńlubpowikłań,4) choróbprzenoszonychdrogąpłciową,AIDSizarażeniawirusemHIV,5) przerwania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bez-

płodności,6) odwołaniaprzezpracodawcę,zmiany terminuurlopuprzezUBEZPIECZONEGO

bądźpracodawcęlubnieudzieleniaurlopuprzezpracodawcę,7) niepoddaniasięobowiązkowymszczepieniomlubinnymzabiegomprewencyj-

nymkoniecznymprzedpodróżamidotychkrajów,wktórychpowyższezabiegisąobowiązkowenapodstawieMiędzynarodowychPrzepisówWHO;

8) rezygnacjiz:a) biletówlotniczychnalotyczarterowe,opróczlotówczarterowychorganizo-

wanychwramachIMPREZYTURYSTYCZNEJb) okresowychbiletówuprawniającychdowielokrotnychprzejazdów/przelo-

tówdanymśrodkiemtransportu,c) biletów,wktórychniesąjednoznacznieokreślonadataigodzinawyjazdu/

wylotu/wypłynięciaorazzakończeniapodróży.

24

6. Ponadto,dlazakresuASSISTANCEDOMOWEGOochronąubezpieczeniowąniesąob-jętenastępująceszkodypowstałeztytułulubwbezpośrednimnastępstwie:1) zamknięciazakładuprzezwłaścicielapołączonegozprzerwaniemzatrudnienia,2) niemożnościbądźniechęcidospełnieniazobowiązańfinansowych,3) konfiskaty,przetrzymanialubzniszczeniamieniaprzezwładzerządowe,4) zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz utracone przez UBEZPIECZONEGO

korzyści,5) powstałewzwiązkuzprowadzonądziałalnościązawodowąlubgospodarczą,6) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia znajdującego się

wMIEJSCUUBEZPIECZENIA,7) zzakresuubezpieczeniasąwyłączoneusługizwiązanezuszkodzeniami,zana-

prawęktórychodpowiadająwyłączniewłaściwesłużbyadministracyjnelubwła-ściwesłużbypogotowiatechnicznego,energetycznego,wodno-kanalizacyjnegoczygazowego,np.awarie:a) pionówinstalacjiciepłejizimnejwody,b) pionówkanalizacyjnych,c) pionówcentralnegoogrzewania,d) instalacjigazowej,e) przyłączydobudynku,atakże:

8) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniamiżarówek,przedłużaczy.

7. Ponadto dla zakresu UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ochronąubezpieczeniowąniesąobjętenastępująceszkodypowstałeztytułulubwbezpo-średnimnastępstwie:1) umyślnegodziałaniaUBEZPIECZONEGObądźprzyjegowspółudziale,2) odpowiedzialnościzaniewykonanielubnienależytewykonaniezobowiązania,3) wyrządzoneprzezUBEZPIECZONEGOCZŁONKOMRODZINYlubinnemuUBEZPIE-

CZONEMU,4) polegającenautracielubuszkodzeniumienia,zktóregoUBEZPIECZONYkorzy-

stałnapodstawieumowynajmu,dzierżawy,użytkowania,przechowywania(niedotyczywynajętegopokojuwhotelualbopensjonacie),

5) wyrządzonewśrodowiskunaturalnym,6) spowodowaneprzezpojazdonapędziesilnikowymprowadzonymprzezUBEZ-

PIECZONEGOlubnależącydoniego,} Komentarz:Zapojazduważasiętakżeurządzenielatającelubpływające.7) polowanianadzikiezwierzęta,8) wyrządzoneprzezUBEZPIECZONEGOzwierzętom,zaktóreponosionodpowie-

dzialność,lubwrzeczachdoniegonależącychbądźwynajętych(niedotyczywy-najętegopokojuwhotelu),użyczonychczyteżpowierzonychUBEZPIECZONEMU,

9) uszkodzeniaprzezUBEZPIECZONEGOmonet,banknotów,papierówwartościo-wych,akt,dokumentów,zbiorówinformacji–niezależnieodrodzajunośnika,

10)wykonywaniaczynnościniezwiązanychzżyciemprywatnym,11)wykonywaniaPRACYFIZYCZNEJlubpracyumysłowej.

8. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowych kosztów lub opłatzwiązanychzbłędnąlubpomyłkowąrezerwacjąPODRÓŻYlubnieotrzymaniemwizylubpaszportu.

9. PonadtodlazakresuUBEZPIECZENIAKOSZTÓWLECZENIAIASSISTANCEZAGRANICĄ,ochronąubezpieczeniowąniesąobjętekoszty:1) szczepień, a także leczenia stomatologicznego, nie wymagającego udzielenia

natychmiastowej,niezbędnejpomocymedycznej,2) zabiegówlubleczenianieuznanegowsposóbnaukowyimedyczny.

10. Ponadto dla zakresu UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓWochronaubezpieczeniowanieobejmujezadośćuczynieniazadoznanyból,cierpieniefizyczneimoralne.

11. Ponadto dla zakresu UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ochronaubezpieczeniowanieobejmujenastępującychkosztów:1) grzywieniśrodkówkarnychprzewidzianychwprawiekarnym,2) mandatóworazwszelkichkarpieniężnychnałożonychwramachsankcji,niebę-

dącychbezpośrednimodszkodowaniemzauszkodzenieciałalubszkodęmate-rialną.

§ 14ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Początek ochrony ubezpieczenia–okresrozpoczynającysięod:1) w przypadku kart kredytowych – dnia następującego po dniu aktywacji karty

wydanej do RACHUNKU karty kredytowej w sposób wskazany przez UBEZPIE-CZAJĄCEGO,

2) wprzypadkuRACHUNKÓWOSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH–następ-negodniapopodpisaniuumowyoprowadzenieRACHUNKUOSZCZĘDNOŚCIO-WO-ROZLICZENIOWEGO.

2. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – ochrona ubezpieczeniowa wygasazchwilązaistnieniaktóregokolwiekznastępującychzdarzeń:1) wprzypadkukartkredytowych:

a) upływuważnościkartylubjejzastrzeżenia,b) wostatnimdniumiesiąca,wktórymUBEZPIECZAJĄCY lubUBEZPIECZONY

wypowiedziałumowęokartę,c) upływuostatniegodniamiesiąca,wktórymnastępujewygaśnięcieumowy

okartęwskutekzłożonegoprzezUBEZPIECZONEGOlubUBEZPIECZAJĄCEGOoświadczeniaonieprzedłużaniuumowyokartę,

d) zchwiląwygaśnięciaprawadoużywaniakartyzgodniezRegulaminemwy-dawaniaiużywaniakartkredytowychBankuBPHSA,

e) śmierciUBEZPIECZONEGO,f) z ostatnim dniem miesiąca, w którym UBEZPIECZONY wystąpił z UMOWY

UBEZPIECZENIA,2) wprzypadkuRACHUNKÓWOSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH:

a) w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie RACHUNKUOSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO,

b) zdniemśmierciUBEZPIECZONEGO,c) z ostatnim dniem miesiąca, w którym UBEZPIECZONY wystąpił z UMOWY

UBEZPIECZENIA.3. JeżeliUMOWAUBEZPIECZENIAjestzawartanaokresdłuższyniż6miesięcy,UBEZ-

PIECZAJĄCYmaprawoodstąpieniaodUMOWYUBEZPIECZENIAwterminie7dnioddniazawarciaumowy.

4. UBEZPIECZONY ma prawo wystąpić z UMOWY UBEZPIECZENIA w każdym czasietrwaniaumowy,składającUBEZPIECZAJĄCEMUoświadczenienapiśmie.Wystąpie-niezUMOWYUBEZPIECZENIAwywołujeskutekzostatnimdniemmiesiąca,wktórymzłożonooświadczenie,októrymmowawzdaniupoprzedzającym,zzastrzeżeniem,że oświadczenie to winno być złożone przynajmniej na jeden dzień przed dniem,wktórymwywołujeonoskutek.

5. UBEZPIECZYCIEL i UBEZPIECZAJĄCY mają prawo wypowiedzieć UMOWĘ UBEZPIE-CZENIAzzachowaniem3-miesięcznegookresuwypowiedzenia.

§ 15POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

1. UBEZPIECZONYlubosobakontaktującasięwjegoimieniumaobowiązekniezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaubezpieczeniowego,powzięciuinformacjiojegopowstaniulubzaistnieniukoniecznościskorzystaniazUSŁUGIASSISTANCEpowiadomićotymfakcieCENTRUMALARMOWEdostępnepodnumeremtelefonulubfaksuwskazanymwOWU.

} Komentarz:CENTRUM ALARMOWE czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu: tel. (22) 563 12 78, (22) 383 22 78, e-mail: [email protected] 2. UBEZPIECZONYpowinienpodaćnastępująceogólneinformacje:

1) wprzypadkukartkredytowych:a) imięinazwisko,b) numerkartykredytowej(niezbędnydocelówidentyfikacjidzwoniącego),c) krótkiopiszaistniałegozdarzeniairodzajkoniecznejpomocy,d) numertelefonudoskontaktowaniasięzUBEZPIECZONYM,

2) wprzypadkuRACHUNKÓWOSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH:a) numerPESELzpominięciemtrzechcyfr–czwartej,siódmejijedenastej,b) krótkiopiszaistniałegozdarzeniairodzajkoniecznejpomocy,c) numertelefonudoskontaktowaniasięzUBEZPIECZONYM,

25

3. W przypadku gdy UBEZPIECZONY z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa niedopełniłobowiązkuzgłoszeniazdarzenialubniepostępowałzgodniezdyspozycja-mi CENTRUM ALARMOWEGO, UBEZPIECZYCIEL ma prawo odpowiednio zmniejszyćświadczenie,oileniezgłoszeniezdarzenialubpostępowanieniezgodniezdyspozy-cjami CENTRUM ALARMOWEGO miało wpływ na zwiększenie rozmiaru szkody lubmożliwośćjejustalenia.

4. Wprzypadkubrakuzgłoszeniazdarzeniaroszczeniezostanierozpatrzonepoprzed-łożeniu przez UBEZPIECZONEGO pełnej dokumentacji, niezbędnej do ustalenia za-sadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj. kserokopii diagnozy lekarskiej,dokumentówstwierdzającychprzyczynyizakresudzielonejpomocymedycznejlubdotyczącychinnychkosztówobjętychzakresemubezpieczeniadowodówponiesio-nychkosztów.

5. WprzypadkuzorganizowaniausługiwewłasnymzakresieprzezUBEZPIECZONEGObezpowiadomieniaCENTRUMALARMOWEGOUBEZPIECZYCIELzastrzegasobiepra-wodowypłatyświadczeniawwysokościodpowiadającejkosztom,jakieponiósłbywprzypadkuorganizowaniausługwewłasnymzakresie.

6. Jeżelinieumówionosięinaczej,UBEZPIECZYCIELjestzobowiązanywypłacićświad-czenia przysługujące z tytułu UMOWY UBEZPIECZENIA w terminie 30 dni od datyotrzymaniadokumentówniezbędnychdowypłatyświadczenia.

7. Jeżeliwyjaśnienie,wterminie30dni,okolicznościkoniecznychdoustaleniaodpo-wiedzialnościUBEZPIECZYCIELAalbowysokościświadczeniaokazałosięniemożliwe,świadczeniepowinnobyćwypłaconewciągu14dnioddnia,wktórymprzyzacho-waniunależytejstarannościwyjaśnienie tychokolicznościbyłomożliwe.JednakżebezspornączęśćświadczeniaUBEZPIECZYCIELpowinienwypłacićwterminie30dni.

8. ZdarzenieubezpieczeniowemogązgłosićrównieżspadkobiercyUBEZPIECZONEGO.

§ 16ROSZCZENIA REGRESOWE

1. Jeżelinieumówionosięinaczejwzakresieubezpieczeńmajątkowych,zdniemza-płaty odszkodowania przez UBEZPIECZYCIELA roszczenie UBEZPIECZONEGO prze-ciwkoosobietrzeciejodpowiedzialnejzaszkodęprzechodzizmocyprawanaUBEZ-PIECZYCIELA do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli UBEZPIECZYCIELpokrył tylko część szkody, UBEZPIECZONEMU przysługuje co do pozostałej częścipierwszeństwozaspokojeniaprzedroszczeniemUBEZPIECZYCIELA.

2. NieprzechodząnaUBEZPIECZYCIELAroszczeniaUBEZPIECZONEGOprzeciwkooso-bom,zktórymiUBEZPIECZONYpozostajewewspólnymgospodarstwiedomowym,chybażesprawcawyrządziłszkodęumyślnie.

3. Na żądanie UBEZPIECZYCIELA UBEZPIECZONY jest zobowiązany udzielić pomocyprzydochodzeniuroszczeńodosóbtrzecich,udzielającwymaganychprzezUBEZ-PIECZYCIELAinformacjiidostarczającdokumentyniezbędnedodochodzeniarosz-czenia.

§ 17POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJĄCEGO,UBEZPIECZONEGOiUPRAWNIONEGOZUMOWYUBEZPIECZENIA,zwyjątkiemzgło-szeniaszkodyorazzgłoszeniazmianyMIEJSCAUBEZPIECZENIA,powinnybyćskłada-nenapiśmiezapokwitowaniemlubprzesłanelistempoleconym.

2. Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem UMOWY UBEZPIECZE-NIA , UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY, UPRAWNIONY Z UMOWY UBEZPIECZENIAbądź ich spadkobiercy mogą złożyć do AGA International SA Oddział w Polsce,ul.Domaniewska50B,02-672Warszawa,wformie:a) ustnej–telefoniczniepodnumertelefonu:225222640(dostępnywdnirobocze

wgodzinach8.00-16.00)alboosobiściedoprotokołuwsiedzibieUbezpieczyciela,b) pisemnej–przesyłkąpocztowąnaadreskorespondencyjny:ul.Domaniewska50B,

02-672WarszawalubosobiściewsiedzibieUbezpieczyciela,c) elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

[email protected]. AGAInternationalSAOddziałwPolscerozpatrzyreklamacjezwiązanezzawieraniem

lubwykonywaniemumowyubezpieczenianiezwłocznie,niepóźniejniżwterminie

30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminrozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni, o wydłużonym terminierozpatrywaniareklamacjiwrazzuzasadnieniemskładającyreklamacjęzostaniepo-informowanywformiepisemnej.

4. Odpowiedźnareklamacjęjestudzielanawformiepisemnejzapośrednictwempocz-tytradycyjnej.Nawniosekskładającegoreklamacjęodpowiedźmożebyćwysłanapocztąelektroniczną.

5. Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej od-powiedzinareklamacjępoprzezzłożeniewnioskuoponownerozpatrzeniesprawywformiepisemnejlubelektronicznejwterminie30dniodjejotrzymaniadoDyrek-toraAGAInternationalSAOddziałwPolsce.Odpowiedźnaodwołaniejestudzielanawformiepisemnejniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie30dniodjejotrzymaniaiprzesyłanajestzapośrednictwempocztytradycyjnej.

6. UBEZPIECZAJĄCEMU,UBEZPIECZONEMU lubUPRAWNIONEMUZUMOWYUBEZPIE-CZENIAbądźichspadkobiercomprzysługujeprawodownioskowaniaopozasądowerozstrzygnięciasporuzUBEZPIECZYCIELEMprzezRzecznikaFinansowego.

} Komentarz:BiuroRzecznikaFinansowegoAl.Jerozolimskie8702-001Warszawatel.:+48223337326–recepcja+48223337327–recepcjafaks:+48223337329www.rf.gov.plInfoliniaKonsumenckaInfoliniaprowadzonaprzezFederacjęKonsumentówtel.:800007707(odponiedziałkudopiątkuwgodz.9.00-17.00)e-mail:[email protected]. PrawemwłaściwymdlaOWUjestprawopolskie.8. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM, UBEZPIECZAJĄ-

CYM,UBEZPIECZONYM,UPRAWNIONYMZUMOWYUBEZPIECZENIAbądźichspadko-biercamijestjęzykpolski.

9. SporywynikającezUMOWYUBEZPIECZENIAmożna rozwiązaćpolubowniezapo-średnictwemSąduPolubownegoprzyKomisjiNadzoruFinansowegolubSąduPolu-bownegoprzyRzecznikuFinansowym,cowymagazgodyUBEZPIECZYCIELA.

} Komentarz:SądPolubownyprzyKomisjiNadzoruFinansowegoDepartamentOchronyKlientówpl.PowstańcówWarszawy100-950Warszawatel.:[email protected]ądPolubownyprzyRzecznikuFinansowymAl.Jerozolimskie8702-001Warszawatel.:+48223337326–recepcja+48223337327–recepcjafaks:+48223337329www.rf.gov.pl10. PowództwooroszczeniewynikającezUMOWYUBEZPIECZENIAmożnawytoczyćwe-

długprzepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamiesz-kania lub siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO lub UPRAWNIONEGOZUMOWYUBEZPIECZENIA.

11. PowództwooroszczeniewynikającezUMOWYUBEZPIECZENIAmożnawytoczyćwe-długprzepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamiesz-kaniaspadkobiercyUBEZPIECZONEGOlubspadkobiercyUPRAWNIONEGOZUMOWYUBEZPIECZENIA.

12. Niniejsze OWU przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International SA Oddziałw Polsce nr U/006/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. i wchodzą w życie z dniem11marca2016r.

26

DziękujemyzazainteresowanieubezpieczeniemzapośrednictwemBankuBPH.SzczegółoweinformacjenatematzakresuochronyznajdzieszwOgólnychWarunkachUbezpieczeniaAssistanceorazOgólnychWarunkachUbezpie-czeniaGrupowegowpodróży,aponiżejprzygotowaliśmydlaCiebieprzydat-neinformacjedotycząceochronyubezpieczeniowej.

1. Kto może zostać ubezpieczony?ObjęcieochronąubezpieczeniowąposiadaczyMaksymalnegoKontanastępuje bez dodatkowych opłatpozawarciuumowyokonto.Ochronaubezpieczeniowarozpoczynasięjużnastępnegodniapopodpisaniuumowyoprowadzenierachunku.WzakresieAssistanceMedycznegoochronąubezpieczeniowąsąobjęciWłaścicieliWspółwłaścicielMaksymalnegoKontaorazichdzieciwzakresie:wizytalekarzapediatry,pielęgniarki,dostawaleków,pomocwnauce.WzakresieUbezpieczeniawpodróżywwariancieGOLDochronąsąobjęciwłaścicieliwspółwłaścicielMaksymalnegoKonta.WzakresieAssistanceSamochodowegoświadczeniaobejmująjedenpojazd(pierwszyktóremuCentrumAlarmoweudzieliłopomocy).WzakresieAssistanceDomowegoświadczeniamogąbyćdokonywanewodniesieniudojednegomieszkanialubdomu(pierwszegomiejscawktórymCentrumAlarmoweudzielałopomocy).

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej (zostałszczegółowoopisanywparagrafie„Przedmiotizakresubezpieczenia”OgólnychWarunkówUbezpieczeniaAssistance)

Assistance Medyczne1.wizytalekarza2.wizytapielęgniarki3.dostawalekówlubsprzęturehabilitacyjnego4.transportmedycznydoplacówkimedycznej5.organizacjaprocesurehabilitacyjnego6.opiekapielęgniarskapohospitalizacji7.opiekanaddziećmiiosobaminiesamodzielnymi8.pomocpsychologa9.organizacjawizytyulekarzaspecjalisty1

10.opiekanadzwierzętamidomowymi11.pomocdomowapohospitalizacji1

12.infoliniamedyczna13.serwis„Powtórnaopiniamedyczna”1

ŚwiadczeniadladzieckaUbezpieczonego1.wizytalekarzapediatry2.wizytapielęgniarki3.dostawaleków4.pomocwnaucedladzieci

Assistance Domowe1.interwencjaspecjalisty(m.in.ślusarza,hydraulika)2.interwencjaspecjalistyRTV/AGD3.interwencjatechnikaPC4.dodatkowapomocdomowa5.wizytaprojektantawnętrz6.informacjeousługodawcach7.Infoliniaremontowo-budowlana8.infoliniaTwójDomiOgród9.organizacjawynajęciaochronycelemzabezpieczeniamienia1

10.organizacjatransportumienia1

11.brakprądulubwody12.conciergedlawymagających1

13.HomeAssistancedladomkówletniskowych

Assistance Samochodowe1.usprawnieniepojazdunamiejscu2.holowanie3.zatrzaśnięcie,uszkodzenielubzagubieniekluczyków4.usługadostarczeniepaliwa5.świadczeniezamienne6.legalnezłomowanie7.odbiórnaprawionegopojazdu8.usługiinformacyjne/Prywatnynawigator1

9.AfterPartyDriver1

10.infoliniamotoryzacyjna1

Ubezpieczenie w Podróży1.ubezpieczeniekosztówleczeniaiassistancezagranicą2.ubezpieczenienastępstwnieszczęśliwychwypadków(NNW)3.ubezpieczeniebagażupodróżnego4.ubezpieczeniekosztówopóźnienialotu5.assistanceprawne

1WramachPakietuAssistanceubezpieczycielzapewniajedynieorganizacjęusługi.Kosztjejrealizacjiponosiubezpieczony.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-

-ROZLICZENIOWYCH KONTO MAKSYMALNE PROWADZONYCH W BANKU BPH S.A.

27

3. Okres i koszt ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczenie jest oferowane bez dodatkowych opłat.OchronaubezpieczeniowarozpoczynasięnastępnegodniapopodpisaniuumowyoprowadzenieMaksymalnegoKontaijestautomatycznieprzedłużananakolejne12miesięczneokresyliczoneoddatypoczątkutejochrony.

4. Wyłączenia odpowiedzialnościPamiętaj,żemogązaistniećokolicznościograniczająceodpowiedzialnośćubezpieczyciela,naprzykład:-jeżelisąnastępstwemumyślnegosamookaleczenia,samobójstwalubpróbypopełnieniasamobójstwa(stosujesiędoUbezpieczonego);-jeżelisąnastępstwemkierowaniapojazdempospożyciualkoholu,zażyciunarkotykówlubinnychśrodkówodurzających.Wyłączeniaochronyopisanowparagrafach„Wyłączeniaodpowiedzialności”i„Wyłączeniageneralne”OgólnychWarunkówUbezpieczeniaAssistanceorazOgólnychWarunkachUbezpieczeniaGrupowegowpodróży,któreotrzymałeśwrazzdokumentacjąMaksymalnegoKonta.

5. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowejUbezpieczenie jest oferowane bez dodatkowych opłat.OdpowiedzialnośćUbezpieczycielawygasazzakończeniemostatniegodniamiesiąca,wktórymnastąpiłozamknięcierachunkuoszczędnościowo-rozli-czeniowego.UbezpieczonymaprawowystąpićzUmowyubezpieczeniawkażdymczasietrwaniaochronyubezpieczeniowej,składającUbezpieczającemuoświad-czenienapiśmie.Wystąpieniezumowyubezpieczeniawywołujeskutekzostatnimdniemmiesiąca,wktórymzłożonooświadczenie,októrymmowawzdaniupoprzedzającym,zzastrzeżeniem,żeoświadczenietowinnobyćzłożoneprzynajmniejnajedendzieńprzeddniem,wktórymwywołujeonoskutek.

6. Składanie roszczeńOchronaudzielanajestprzezUbezpieczyciela:AGAInternationalS.A.OddziałwPolscewzakresieopisanymwOgólnychWarunkachUbezpieczeniaAssistance,natomiastwraziewystąpieniazdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniowąwceluzłożeniawnioskuoskorzystaniezusługobjętychOWUUbezpieczonyjestzobowiązanydoskontaktowaniasięzCentrum Alarmowym, czynnym przez całą dobę,podnumeramitelefonów:+48 22 563 12 78lub(liniaawaryjna)+48 22 383 22 78orazpodnumeremfaxu:+48 22 522 25 20.Kosztpołączeniajestzgodnychztaryfąoperatora.

Informacjeniezbędnedozgłoszeniaroszczeniaopisanowparagrafie„Po-stępowaniewprzypadkupowstaniaszkody”OgólnychWarunkówUbezpie-czenia,któresąwręczaneUbezpieczonemuwrazzumowąMaksymalnegoKonta.Wszelkieskargi,reklamacjelubzażaleniazwiązanezzawieraniemlubwykonywaniemumowyubezpieczeniamożnazgłaszaćdoDyrekcjiAGAInternationalS.A.OddziałwPolsce,ul.Domaniewska50B,02-672Warszawa,email:[email protected],tel.225631278lub223832278wnastępującychformach:a)ustnie-wformietelefonicznejalboosobiściedoprotokołuwjednostce

organizacyjnejUbezpieczycielazajmującejsięobsługąKlienta,b)pisemnie:

i.przesyłkąpocztowąnaadreskorespondencyjny:ul.Domaniewska50B,02-672Warszawa,

ii.osobiściewsiedzibieUbezpieczyciela,c)elektronicznienaadresemail.DyrekcjaAGAInternationalS.A.OddziałwPolscerozpatrzyskargi,reklamacjeniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie30dniodichotrzymaniaiwtymterminieudzieliodpowiedziwformiepisemnej(przesyłkąpocztową).Wsprawachszczególnieskomplikowanych,gdyrozpatrzenieskargi,rekla-macji,zażalenianiebędziemożliwewterminie30dni,odpowiedźzostanieudzielonawterminieniedłuższymniż60dnioddniaotrzymaniaskargi,reklamacji,zażalenia,powcześniejszympowiadomieniuzainteresowanegoorazwskazaniuprzyczynyopóźnieniaiokoliczności,któremuszązostaćustalonedlarozpatrzeniasprawy.Odpowiedźmożezostaćprzesłanapocztąelektronicznąwyłącznienauprzedniwniosekskarżącego.

Złożenieskarginiezwłoczniepopowzięciuprzezskarżącegozastrzeżeń,uła-twiiprzyspieszyrzetelnerozpatrzenieskargiprzezUbezpieczycielachyba,żeokolicznośćtaniemawpływunasposóbprocedowaniazeskargą.NażądanieskarżącegoUbezpieczycielpotwierdzawpływreklamacjipisemnie(przesyłkąpocztową)lubpocztąelektronicznąlubwinnejformieuprzedniouzgodnionejzeskarżącym.PonadtoskargimożnaskładaćdoRzecznikaFinansowegolubodpowiednie-goMiejskiego/PowiatowegoRzecznikaPrawKonsumentów.

ZapraszamyrównieżdokontaktuznamipodnumeramitelefonówCentrumobsługiBankuBPH:801889889lub583007500.ChętnieodpowiemynaTwojepytania.KosztpołączenianainfolinięzgodnieztaryfąTwojegooperatora.

28

7. Wysokość świadczeńSprawdźliczbęzdarzeńikwoty,dowysokościktórychuprawniająUbezpieczonegoAssistanceMedyczne,DomoweiSamochodoweorazubezpieczeniewPodróży.

Assistance Medyczne

>WramachAssistanceMedycznegozapewniasztakżepomocdlaTwojegodziecka.Zubezpieczeniamożeszskorzystaćwprzypadkunagłychzachorowańlubnieszczęśliwychwypadków3razywrokuubezpieczeniowym-łączniedlawszyst-kichdzieci.Wizytalekarzapediatryipielęgniarkiprzysługujepowystąpieniuzdarzeniaobjętegoświadczeniemwzakresienieszczęśliwegowypadku(NW).Dostawalekówczypomocwnauceprzysługujepowystąpieniuzarównonieszczęśliwegowypadku(NW),jakinagłegozachorowania(NZ).

ŚWIADCZENIA�W�RAMACH�UBEZPIECZENIA

LICZBA/ROK�UBEZPIECZENIOWYKWOTA�DO�WYKORZYSTANIA��

W�ODNIESIENIU�DO�JEDNEGO�ZDARZENIA

�W�ODNIESIENIU�DO�WSZYSTKICH�UBEZPIECZONYCH�ŁĄCZNIE

wizytalekarza 3 600PLN

wizytapielęgniarki 4 400PLN

dostawalekówlubsprzęturehabilitacyjnego 3 400PLN

transportmedycznydoplacówkimedycznej 4 500PLN

organizacjaprocesurehabilitacyjnego 3 300PLN

opiekapielęgniarskapohospitalizacji 3 400PLN

opiekanaddziećmiiosobaminiesamodzielnymi

2 500PLN

pomocpsychologa 3 200PLN

opiekanadzwierzętamidomowymi 2 300PLN

ŚWIADCZENIA�DLA�DZIECKA�UBEZPIECZONEGO

LICZBA/ROKUBEZPIECZENIOWY ŁĄCZNA�

wizytalekarzapediatry,pielęgniarki,dostawaleków,pomocwnauce

3 500PLN

29

ŚWIADCZENIA�W�RAMACH�UBEZPIECZENIA LICZBA/ROK�UBEZPIECZENIOWYKWOTA�DO�WYKORZYSTANIA��

W�ODNIESIENIU�DO�JEDNEGO�ZDARZENIA

interwencjaspecjalisty(bezkosztówmateriałów/częścizamiennych)

bezograniczeń 900PLN

interwencjaspecjalistyRTV/AGDRTV–4AGD–2

800PLN

interwencjaspecjalistyPC 2 500PLN

dodatkowapomocdomowa 1 300PLN

brakprąduiwody–wprzypadkuawariisiecienergetycz-nej/wodociągowejtrwającejnieprzerwanie48godzinCentrumAlarmowedokonazwrotukosztubiletudokina,nabasenitp.

1 70PLN

Assistance Domowe

>Powyższeświadczeniabędąwykonywanewstosunkudojednegomieszkanialubdomuinieobejmująkosztówmateriałówczyczęścizamiennych.Zamiejsceubezpieczeniazostanieuznanepierwszemiejsce,wstosunkudoktóregowykonanezostałoświadczenie.

30

Assistance Samochodowe

>Liczbaosóbznajdującychsięwpojeździeniemożeprzekroczyćliczbyosóbokreślonejwdowodzierejestracyjnympojazdu(niewięcejniż9osób).Świadczeniaobejmująpierwszypojazd,niestarszyniż10-letni,któremuudzielonopomocy.

ŚWIADCZENIA�W�RAMACH�UBEZPIECZENIA LICZBA/ROK�UBEZPIECZENIOWY KWOTA�DO�WYKORZYSTANIA��W�ODNIESIENIU�DO�JEDNEGO�ZDARZENIA

usprawnieniepojazdunamiejscu(bezkosztówmateriałów/częścizamiennych)

2 800PLN

holowanie 2 800PLN

usprawnieniepojazdunamiejscuwprzypadkuzatrzaśnięcia,uszkodzenia,zagubieniakluczyków 2 500PLN

dostarczeniepaliwa 2 500PLN

wypożyczeniesamochoduzastępczegonaczasnaprawypojazdu,noclegwhoteludlakierowcyipasażerównaczasnaprawy,transportkierowcyipasażerówdomiejscazamieszkanialubpokryciekosztówkontynuacjipodróży

1 1000PLN

legalnezłomowanie 1 200PLN

pokryciekosztówdojazdukierowcypoodbiórnaprawio-negopojazdu(jeślinaprawatrwałaponad48godzin)

1 700PLN

31

Ubezpieczenie w Podróży w wariancie Gold

>NiniejszymateriałniestanowiofertywrozumieniuKodeksucywilnego.>ZgodniezobowiązującymiprzepisamiprawaUbezpieczonymożeżądaćbyubezpieczycieludzieliłmuinformacjiopostanowieniachzawartejumowyorazogólnychwarunkówubezpieczeniawzakresie,wjakimdotycząprawiobowiązkówUbezpieczonego

kosztyleczenia100000PLN,wtymnaprawalubzakupokularów,protez,aparatówsłucho-wych(dokwoty900PLN)orazleczeniestomatologiczne(dokwoty750PLN),(jeżelizdarzenienastąpiłowwynikuNWiuniemożliwiapowrótdokraju

kosztytransportuirepatriacji,kosztypobytuUbezpieczonegowhotelu,kosztypowrotuUbezpieczonegodokraju,kosztypowrotu

małoletnichdzieci,kosztytransportuzwłokUbezpieczonegodomiejscapochówkunatereniePolski

dowysokościsumyubezpieczeniakosztówleczenia

Assistanceprawne 2000PLN

kosztypobytuipowrotudokrajuosobytowarzyszącej do4500PLN,jednakniewięcejniż600PLNnadobę

następstwanieszczęśliwychwypadków 100 000PLN

bagaż,kosztyopóźnienialotu 1000PLN

32

NOTATKI

OWU_MAKS_032016