of 11 /11
Podstawa opracowania: Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004 Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004 Ściskanie

Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

  • Upload
    donga

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania:...

Page 1: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Podstawa opracowania:

• Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004

• Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004

Ściskanie

Page 2: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

• pomiaru dokonuje się na próbkach o wymiarach 20 x 20 x 30 mm ( 30 mmm wymiar wzdłuŜ włókien)

• wytrzymałość na ściskanie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności W

• wytrzymałość na ściskanie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności 12%

• Fc,max – siła niszcząca [N]

• a – wymiar próbki w kierunku promieniowym [mm]• b – wymiar próbki w kierunku stycznym [mm]• α – współczynnik zmiany wytrzymałości drewna na ściskanie przy zmianie

jego wilgotności o 1% ( w przedziale od 9-15% α =0,04)

ab

Fw,c

max,cf =

)]12W(1[ff w,c12,c −α+=

wytrzymało ść na ściskacie zale Ŝy między innymi od:

• cięŜaru objętościowego,• wilgotności,• stosunku zawartości drewna wczesnego do

późnego w słojach rocznych,• liczby stanu i usytuowania sęków• kierunku włókien,• temperatury,• usytuowania siły względem słojów (najmniejsza

wytrzymałość jest wtedy, kiedy siła działa pod kątem45 0 do układu włókien )

Page 3: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Rozciąganie równoległe do włókien

Page 4: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności W

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności 12%

• Ft,max – siła niszcząca [N]

• A – powierzchnia przekroju zrywanej części próbki [mm2]• b – wymiar próbki w kierunku stycznym• α – współczynnik zmiany wytrzymałości drewna na rozciąganie przy zmianie

jego wilgotności o 1% ( w przedziale od 9-15% α =0,015)

A

Fw,t

max,tf =

( )[ ]12W1ff w,t12,t −α+=

• drewno posiada duŜą wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien

• decydujący wpływ na wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien ma:

� usytuowanie i rodzaj sęków (najbardziej groźne sąte usytuowane na krawędzi elementu)

� ukośny przebieg włókien ( siła rozciągająca rozkłada się na składowa styczną i normalna do przebiegu włókien, składowa normalna powoduje rozwarstwienie)

• zalecenie konstrukcyjne:

� minimalne pole netto powinno wynosić – 45 cm2

� minimalny wymiar przekroju osłabionego – 3 cm

Page 5: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Rozciąganie prostopadłe do włókien

• drewno posiada małą wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien

• w zaleŜności od gatunku wytrzymałość ta wynosi 2 - 7% wytrzymałości na rozciąganie wzdłuŜ włókien

• zalecenie konstrukcyjne:

�w konstrukcjach nie powinno się dopuścić do występowania sił rozciągających w poprzek włókien

Page 6: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Zginanie

Page 7: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

• wytrzymałość na zginanie drewna o wilgotności W

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności 12%

• Fmax – siła niszcząca [N]• ld –rozstaw podpór [mm]• b – szerokość próbki [mm]• h – wysokość próbki [mm]• α – współczynnik przeliczeniowy 0,04• W – wilgotność drewna próbki [%]

2dmax

bh2

lF3w,mf =

( )[ ]12W1ff w,m12,m −α+=

• w elementach zginanych decydującą role odgrywają napręŜenia normalne, dlatego wytrzymałość drewna na zginanie zaleŜy od tych samych czynników co wytrzymałość drewna na ściskanie i rozciąganie; największe napręŜenia występują na skraju przekroju, a ich wartość na wysokości belki zmienia się liniowo

• najwyŜszą wytrzymałość mają elementy bez sęków i o prostoliniowym przebiegu włókien

• zniszczenie najczęściej występuje w strefie rozciąganej (częściowe uplastycznienie przekroju i przesunięcie osi obojętnej w kierunku napręŜeń rozciągających

• zniszczenie w strefie ściskanej moŜe nastąpić przez lokalną utratę stateczności

Page 8: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Ścinanie

• ścinanie ma miejsce wówczas, gdy na element działają równolegle przeciwnie skierowane siły, dąŜące do wzajemnego przesunięcia obciąŜonych części

Page 9: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

• wytrzymałość na ścinanie próbki o wilgotności W

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ włókien próbki o wilgotności 12%

• Fv,max – siła niszcząca [N]• a – wymiar próbki w kierunku promieniowym [mm]• b – wymiar próbki w kierunku stycznym [mm]• α – współczynnik zmiany wytrzymałości drewna na ścinanie przy zmianie

jego wilgotności o 1% (w przedziale 9-15% α=0,03)• W – wilgotność drewna próbki [%]

ab

Fw,v

max,vf =

( )[ ]12W1ff w,v12,v −α+=

Page 10: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

Podsumowanie

Page 11: Podstawa opracowania - Strona Głównakrogu/Wlasciwosci_mechaniczne.pdf · Podstawa opracowania: • Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa

NapręŜenia dopuszczalne