45
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb v •• zuparnje v• zastite na podrucju Brodsko- posavske Analiza stanja zdravstvene 2 I G-

podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Upravni odjel za zdravstvo isocijalnu skrb

v ••zuparnje

v •zastite napodrucjuBrodsko­posavske

Analizastanjazdravstvene

2IG-

Page 2: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Dostaviti:1. Predsjedniku Zupanijske skupstine2. Dosje3. Dokumentacija4. Pismohrana

Klasa: 023-01/14-01/127Urbroj: 2178/1-11-01/14-1Siavonski Brod, 10. veljace 2014.

1. Usvaja se Analiza stanja zdravstvene zastite na podruqu Brodsko-posavskezuparuje u kojoj su dati svi relevantni analiticki pokazatelji djelovanja iposlovanja pet zdravstvenih ustanova ciji je osnlvac Zupanija, kao i za dvijebolnice nad kojima su osnlvacka prava prenesena na Republiku Hrvatsku, dookoncanja postupaka sanacije iii ukupno cetiri godine.

2. Izrazava se neslaganje 5 Odlukom RH 0 spajanju Opce bolnice Nova Gradiska5 bolnicom "DrJosip Bencevic" u SI. Brodu, u jednu ustanovu iz razloga koji suapostrofirani u stajallstirna Zupanijskog savjeta za zdravlje od 30. prosinca2013.

3. Predlazese Vladi RHda preispita svoju odluku 0 spajanju dviju bolnica koje suu sanaciji, te da odmah, a najkasnije do isteka sanacijskog roka osigura sveformalno-pravne mehanizme za i]jihov samostalan rad, kao sto je bllo utrenutku privremenog odustajanja Zupanije od svojih osnlvacklh prava.

u povodu razmatranja Analize stanja zdravstvene zastitena podrucju Brodsko-posavske zupanije

ZAKLJUCAK

Na temelju (lanka 56. Statuta Brodsko-posavske zupanlje (Sluzbeni vjesnikBrodsko-posavske zuparuje br. 15/13-procisceni tekst), Zupan Brodsko-posavskezupanije donio je sljeded

Page 3: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

5 postovanjern,

U privitku dostavljamo Vam analizu stanja zdravstvene zastite na podruc]u Brodsko -posavske zupanije na razmatranje i upucivanje Zupanijskoj skupstini na raspravu.

- dostavlja se

PREDMET:Analiza stanja zdravstvene zastite na podruclu Brodsko-posavske zupanije

ZUPANIJSKE SKUPSTINE

STRUCNA SLUZBA ZUPANA I

Siavonski Brod, 10. veljace 2014.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO-POSAVSKA ZUPANIJA.

Page 4: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

1ROPBrodsko-posavske zupanije 205-2012.2 Drzani zavod zastatistiku

Vrlo varan pokazatelj stanja stanovnistva je i broj kucanstava i sastav kucanstava i aktivnost clanova

kucanstva na podrucju Zupanije. U zupaniji ima ukupno 6.896 kucanstava u kojima zivi jedan roditelj sdjecom ( majke 5.851, ocevi 1.045 kucanstava).

Ukupan broj sarnackih kucanstava je 11.408, a u njih 9.619 zive osobe starije od 55 godina.

Populaciju stanovnistva brodsko-posavske zupanfje Cine stanovnici cija je prosjecna starost 40,6godina, sto populaciju cini starom.

U Brodsko-posavskoj zupaniji prema popisu stanovnistva iz 20112. zivi ukupno 158.575 stanovnika s

prosjecnorn gustocorn naseljenosti 78,12 stan/krn/ , a zive u dva grada , 26 opcina i 185.

Stanovnistvo

Brodsko-posavska zupanija je jedna od najufih i najduzih hrvatskih zupanija (duzini od 163 km) kojana istoku granici sa Vukovarsko-srijemskom, na sjeveroistoku sa Osjecko-baranjskom, na sjeveru saPozesko-stavonskorn te na zapadu sa Sisacko-rnoslavackorn zupanijom dok se juzna granica zupanije

proteze uz rijeku Savu koja je ujedno i medudrzavna granica izmedu Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine '.

Brodsko-posavska zupanija smjestena je u juznorn dijelu slavonske nizine, na prostoru izmedu

pia nine Psunj, Pozeskog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaca prostor od ukupno

2.034 km2 sto cini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 rrr'}.

Uvod

Page 5: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Na nivou domova zdravlja obavljaju se sljedece djelatnosti: opca ( obiteljska) medicina,patronazna zdravstvena zastita, zdravstvena zastita djece predskolskog uzrasta, dentalna zdravstvenazastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika,Zdravstvena njega, medicina rada.

Na podrucju zupanije djeluju dva doma zdravlja, Dom zdravlja Slavonski Brad na lokacijiBorovska 7, Siavonski Brod i Dom zdravlja "Dr. Andrija Stampar" na lokaciji RelkoviCeva7, NovaGradiska. Domovi zdravlja zaposljavaju 61 lijecnika/icu (od toga je 20 specijalista) i 114 medicinskihsestara.

1.1.1. Domovi zdravlja

Primarna zdravstvena zastitu u Brodsko-posavskojzupaniji obavlja se u domovima zdravlja,privatnom praksom temeljem koncesije, Zupanijskom zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javnozdravstvo Brodsko-posavskezupanije

1.1. Prima rna zdravstvena zastlta

Opcabolnica Nova Gradiska, na dan 31.12.2012.Ukupne obveze Bolnice su 27.004.794kn kn, od toga dospjele obveze 14.062.052 kn.Ukupna potrafivanja su 11.717.338 kn, a ukupno dospjela potrazivanja 2.602.837 kn.Razlikaukupnih obveza i ukupnih potrafivanja lini 15.287.456 kn.

Opcabolnica "Dr. Josip BenceviC"SiavonkiBrod, na dan 31.12.2012.Ukupne obveze Bolnice su 76.574.556 kn, od toga dospjele obveze 35.304.862 kn.Ukupna potrazivanja su 62.176.053 kn.Razlikaukupnih obveza i ukupnih potrafivania cinl 14.398.503 kn.

Razloziza donosenje takvih odluka bili su :

Zupanija je osnivacka prava ustanova Opce bolnice ; Dr. Josip Bencevic" Slavonski Brod iOpce bolnice NovaGradiska, Odlukom Zupanijske skupstine 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske naprovodenje sanacije Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic" Slavonski Brod, KlASA:021-01/13-01/20 iOdlukom 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provodenje sanacije Opce bolnice Nova GradiskaKlASA:021-01/13-01/18 od 26.veljace 2013. te odlukama 0 izmjeni odluke pozivanju Vlade RH naprovodenje sanacije bolnica od 27.ozujka 2013., prenijela na Vladu Republike Hrvatske.

Brodsko-posavskaZupanija osnivac je 5 zdravstvenih ustanova: Doma zdravlja Siavonski Brod, Domazdravlja" Dr. Andrija Stampar" NovaGradiska,Zavoda zajavno zdravstvo Brodsko-posavskezupaniie,Zavodaza hitnu medicinu Brodsko-posavskezupanije i Zdravstvene ustanove Ijekarne Siavonski Brod.

Zdravstvena zastita u Brodsko-posavskoj zupaniji odvija se na primarnoj i sekundarnoj razini.

1. Analiza stanja zdravstvene z astite u Brodsko-p osavsko] i upanijt

Page 6: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

U Zavodu za hitni medicinu zaposleno je 95 djelatnika od toga 69 zdravstvenih 26nezdravstvenihdjelatnika.

Zupanijski zavod je osnovan 2010, a provodi mjere hitne medicine na podrucju Brodsko­posavskezupanije, osiguravasuradnju u pruzanjuhitne medicine sa susjednimjedinicama podrucne(regionalne)samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreze timova na podrucjuBrodsko-posavskezupanije, osigurava provedbu utvrdenih standarda opreme, vozila i zdravstvenihradnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinskiprijevoz cestom, osiguravaprovedbustandardakvalitete rada, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanjazdravstvenih radnika, provodistrucna i znanstvena istrazivanja iz podrucja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodomzahitnu medicinu.

1.1.3. Zupanijskizavodzahitnu medicinu

Izvor:Upravniodjel zazdravstvo i socijalnuskrb

Broj planiranihBroj

DomR.br. Zdravstvenadjelatnost

timova u Mrezipopunjenih Koncesija

zdravljatimova u Mrezi

1. Opca(obiteljska) medicina 92 77 59 18

2. Stornatoloskazdravstvenazastita 85 67 50 18

3.Zdravstvenazastita dojencadi i

11 7 4 3predskolskedjece

4. Zdravstvenazastita zena 11 10 2 8

5. Zdravstvenanjegau kuci 51 50 50 a

6. Laboratorijskadijagnostika 4 4 4 a

7. Zdravstvenanjegau kuCi 8 8 4 4

Tobela1:Plonironi broj timovo premo Mreii primorne zdravstvene zostite u BPi

Koncesionariprimarnu zdravstvenuzastitu obavljaju u zakupljenim prostorima domova zdravlja (62tima) i u privatnim prostorima (109 timova).

Od Lsijecnja 2011. primarna zdravstvenazastita u djelatnosti opce (obiteljske) medicine (59timova), dentalne zdravstvenezastite (47 timova), zdravstvenezastite dojencadi i predskolskedjece(4 tima), zdravstvenezastite zena (2 tima), laboratorijskedijagnostike (2 tima) i zdravstvenenjege ukuci (50 timova) obavlja se temeljem 4 timamedicinerada.

1.1.2. Privatna praksa temeljem koncesija

Page 7: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

OvaUstanovaje dio tima primarne zdravstvenedjelatnosti, a Ijekarnicisu najlaksedostupni djelatniciu primarnoj zdravstvenoj zastiti. Cjelodnevna dostupnost ljekarnicke djelatnosti kroz kompletnuljekarnicku skrb educiranim strucnirn ljekarnickirn kadrovaova Ustanovapokriva svojom djelatnoscupotrebe vecine pacijenataZupanije.

U Ustanovi je zaposleno 48 djelatnika, od toga stalno zaposlenih 17 magistri farmacije i 18farmaceutskih tehnicara. ljekarnicka djelatnost 5 pruzanjem kompletne ljekarnicke skrbi pucanstvuodraduje se u 13 smjena, a 24-satno dezurstvo je u Centralnoj Ijekarni. ljekarnicke jedinice uopcinarnasu uskladene5 radnim vremenom ambulanti Domazdravlja- kakobi bila sto svrsishodnijadostupnost ljekarnickeuslugepacijentima.

Ustanova Ljekarna (ciji je osnivac Brodsko-posavskazupanija) svoju osnovnu djelatnost provodiputem 9 ljekarnickih jedinica, 4 se nalaze u gradu SiavonskomBrodu ( ljekarna br.I - Trg JosipaGodlara, Ljekarna br.2 - Trg pobjede, ljekarna Korzo- Trg I.B.Mazuranie i Centralna ljekarna -Vukovarskaul.] , a 5 ljekarnickih jedinica u opCinamaZupanije ( LjekarnaBebrina, LjekarnaGarcin r

LjekarnaD.Andrijevci, LjekarnaV. Kopanicai LjekarnaSikirevci)

Na prostoru Brodsko-posavskezupanije ljekarnicku djelatnost obavlja 38 Ijekarni, od toga jeosamnaest (18 ) Ijekarni u SiavonskomBrodu, cetiri (4) u Novoj Gradiski.Ostale Ijekarne nalazese uopCinskimsredistirna.

1.1.5. tjekarnicka djelatnost

Na podrucju Brodsko-posavskezupanije zive 163.322osiguraneosobe, sukladno tomu, a stoje vidljivo, Brodsko-posavskojzupaniji nedostaje lijecnika primarne zdravstvenezastite, te primarnazdravstvena zastita nije jednako dostupna svim stanovnicimaZupanije u buducnosti se treba voditiracuna u ulaganjimau infrastrukturu ambulanti i opreme za iste kakobi se stvorili preduvjeti zaboljupopunjenost Mreze i dostupniju primarnu zdravstvenuzastitu svimstanovnicimaZupanije.

Zavod za javno zdravstvo ima vaznu ulogu u provodenju preventivnih mjera zastitestanovnistva Brodsko-posavskezupanije. Znacajna je uloga Zavoda u preventivnoj zdravstvenojzastiti djece u osnovnim, srednjim skolarna i fakultetima, obavljanju rnikrobioloske djelatnosti,analiziranju higijenske ispravnosti vode, stanja vodoopskrbe, zdravstvene ispravnosti namirnica ipredmeta opce uporabe. Sluzba za javno zdravstvo.zastitu mentalnog zdravlja,prevenciju iizvanbolnicko lijecenje glavni je nositelj programa prevencije i izvaninstitucionalnog lijecenja bolestiovisnosti u Zupaniji.

Sastavnedijelove Zavoda Cine sluzbe: Sluzba za mikrobiologiju, Sluzba za epidemiologiju,Sluzbe za zdravstvenu ekologiju, Sluzba za preventivnu skolsku medicinu, Sluzba za javnozdravstvo.zastitu mentalnog zdravlja,prevenciju i izvanbolnicko Iijecenje ovisnosti i Sluzba zazajednickeposlove.

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavskezupanije svoju djelatnost provodi na dvijelokacije u Siavonskom Brodu (Nazorova 2 A i A.Cesarca71) i dvije lokacije u Novoj GradiSki(M.A.Relkoviea7 i Gajeva28). Sjediste ustanove je Nazorovoj ulici 2A. U Zavodu je zaposleno60djelatnika.

1.1.4. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske zupanije

Page 8: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

U bolnici je zaposleno 63 lijecnika od toga je 41 specijalista i 18 specijalizanata,2 sekundarca i 11stalista, raspolafe s 160 ugovorenih kreveta.

Ustanovaskrbi za cca 58.000 osiguranikakoji live na podrucju zapadnogdijela Brodsko- posavskelupanije [bivsa opcina Nova Gradiska], te prula zdravstvenuskrb na razini sekundarnezdravstvenezastite,kaoi na razini primarne zdravstvenezastite(Iaboratorij).

1.2.2. Opca bolnica Nova Gradiska

Ubolnici seobavlja djelatnost zdravstvenezastite na nivou dnevne bolnice u okviruspecijalisticko- konzilijarne zdravstvenezastitezalijecenjeakutnih bolesnika.

Odjel zakirurske bolesti, odjel zauroloskebolesti,odjel zaanesteziju, reanimacijui intenzivno lijecenje, Odjel za unutarnje bolesti,odjel zakozne i spolne bolesti, odjel zazaraznebolesti,odjel zaortopedske bolesti, odjel zadusevnebolesti, odjel zazivcanebolesti, odjel zaocnebolesti, odjel zabolesti uha,grla, nosai kirurgijuglavei vrata, odjel zaginekologiju i porodnistvo,odjel zadjecje bolesti, odjel za reumatskebolesti,fizikalnumedicinu i rehabilitaciju.

Bolnicaima slijedecemedicinskoorganizacijskejedinice:

U bolnici je zaposleno 222 lijecnika: 163 specijalista,i 59 specijalizanata,a Bolnica raspolazes 511ugovorenihkreveta.

Zdravstvenaustanova svoju osnovnudjelatnost provodi u okviru specijalisticko-konzilijarnedjelatnosti.bolnicke djelatnosti,opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima. Osim zdravstvenedjelatnosti Bolnica obavlja sljedece djelatnosti: znanstveno-istrazlvacku djelatnost, nastavno­edukativnudjelatnost, izdavackudjelatnost strucnih informacija i publikacija, strucno-adrninistrativneposlovei uslufne i pornocne poslove.Obziromna broj odjela, zaposlenika,obima obavljenog posla ibroja pacijenata, djelatnost Bolnice ima subregionalni znaca] te ce nakon kategorizacije bolnicaprema Pravilniku 0 uvjetima za razvrstavanjebolnickih zdravstvenih ustanova u kategorije bitisvrstanau kategoriju II zupanijskabolnicaregionalnogznaca]a

1.2.1. Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod

Stacionarnazdravstvenazastita odvija sekrozrad bolnicau SiavonskomBrodu i NovojGradiski

1.2. Sekundarna zdravstvena zastita u 2012.

Svojom djelatnoscu je ukljucena i u provodenje nacionalnih prograrna,a otvorena je zasuradnju i sdrugimustanovama,u koliko je to u okviru svojedjelatnosti nadobrobit stanovnistva.

Zdravstvena ustanova Ijekarne zbog pozitivnog poslovanja i viska prihoda nad rashodima kojiostvaruje u jedinici Centralna Ijekarna u Vukovarskojulici u SiavonskomBrodu omogucavadostupnuljekamickudjelatnost u opCinamaBebrina,Garcin, Donji Andrijevci, Velika Kopanicai Sikirevci kojebezfinancijskepornoci ne bi opstale.

Kako je primarna prevencija bolesti usmjerena na zdrave osobe - kroz edukaciju pacijenata 0

zdravljui zdravomzivotu savjetodavnauloga ljekarnickedjelatnosti je nezaobilazna.

Page 9: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

U sustavuzdravstvaRepublikeHrvatskekrajem 2012.godine bila je stalno zaposleno74.241djelatnika (2011.- 73.434).ad toga su 56.598zdravstvenidjelatnici i suradnici, 5.173 administrativni,a 12.470tehnicki djelatnici.U strukturi stalno zaposlenih, udio zdravstvenih djelatnika srednje strucne spreme iznosi 37,8%,adrninistrativno-tehnicki djelatnici cine 23,8%(2011. - 23,6%),lijecnid 17,3%,zdravstveni djelatnicivisestrucne spreme11,1%,doktori dentalne medicine4,3%,farmaceuti4,0%,zdravstvenisuradnici visoke strucne spreme {psiholozi, logopedi, socijalni radnici, defektolozi i ostali} 1,2%zaposlenih,a zdravstvenidjelatnici nizestrucnespreme0,5%.U radnom odnosu na odredeno vrijeme bilo je jos 7.149 (2011. - 8.418) zdravstvenih djelatnika isuradnika, odnosno na dan 31.12.2012.godine u radnom odnosu na neodredeno i odredeno radnovrijeme bilo je 63.747(2011.- 64.255)zdravstvenihdjelatnika i suradnika.

2. Ljudski resursi u zdravstvu Brodsko-posavskoj iupaniji

Izvor: HAK

Slika Lttvtreio bolnickih ustonovo uz outocestu A3

Vrlo vaznaCinjenicaje da Opca bolnica Nova Gradiskapredstavljavaznu tocku zdravstvenezastitezbogpolozajanaautocestuA3 i prva je bolnica koja nakonZagrebaje na toj dionici.

Djelatnost zaunutarnje bolesti, djelatnost zakirurskebolesti,djelatnost zaginekologiju i porodiljstvo,djelatnost za djecje bolesti, sluzba za neurologiju i psihijatriju, dijagnosticko-specijalistickei drugesluzbe,hitna medicinskapornoc (hitni medicinskiprijem).

Prema Pravilniku 0 uvjetima za razvrstavanjebolnickih zdravstvenihustanova u kategorije ustanovaje gradska(Iokalna)bolnicasaslijedeCimmedicinskimorganizacijskimjedinicama:

Page 10: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Izvor: Zdrovstveni statistick! Ijetopis 2012.

. - ..- __ ..----.-- .. _ - •..._-_ _._ .. _ __ --_ .._- _.-_.-

_.._. __ ._ .._ ..._-.._--_._ ..•_. -..- ._.---..----.-..__ •..._----_ ..- ..- _.._.- ---..- ....-.--._._ .•...._ ..•..__ .

o

200

400

i!:-._...._\

600

800

1.000

1.200

Grafikon 2:Strukturo zopos/enih u zdrovstvenim ustonovama no podrucju 8rodsko-posavske iuponije

tzvor :Zdravstveni statisticki Ijetopis 2012.

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

,---._---I 80.000

j 70.000

IiI

o Izdravstveni administrativn tehnickidjelatnici ukupnou RH I

L .~ _d:~;:~~~,'_._...___ __. .. __ _ ._. J

Grafikon 1:Sostov zopos/enih u zdrovstvenim u zdrovstvenim ustonovomo u RH

Raspodjela 12.810 stalno zaposlenih doktora medicine prema mjestu primarnog zaposlenja: 9.705 je

radilo u ustanovama u vlasnistvu drzave, zupanija i grada Zagreba, u privatnim zdravstvenim

ustanovama 658, a U ordinacijama privatne prakse2.447, od kojih je 1.798 radilo u ordinacijamau koncesiji.u Brodsko-posavskoj zupaniji u sustavu zdravstvene zastite zaposleno je ukupno 1.777 djelatnika

Page 11: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

3 Mreza javne zdravstvene sluzbe {NN br.101/12}

Djelatnost Standard/osiguranih osoba Timova zaBPZ

1. Interna medicina 18.000 10

2. Infektologija 180.000 1

3. Onkologija 120.000 1

4. Pedijatrija 12.000 3

5. Neurologija 70.000 3

6. Psihijatrija 30.000 7

7. Oermatologija i venerologija 70.000 2

8. Fizikalnamedicina i rehabilitacija 35.000 6

9. Kirurgija 60.000 310. Ojecja kirurgija 115.000

11. Neurokirurgija 350.000

12. Maksilofacijalna kirurgija 600.000

13. Urologija 90.000 214. Ortopedija 80.000 215. Ginekologija i opstetricija 25.000 316. Otorinolaringologija 60.000 317. Oftalmologija 35.000 618. Anesteziologija, reanimatologija i 180.000 1

Toblica Lttvlreia specijatisticko-koruitljarne i diiaqnosticke zdrovstvene djelotnosti zo BPt

Mrezom' zasekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvenedjelatnosti za pravodenje specijalisticko­konzilijarni dijagnosticke zdravstvene djelatnosti odreduje se za podrucje Republike Hrvatske,odnosno jedinica podrucne (regionalne) samouprave, potreban broj specijalisticko-konzilijamlh idijagnostickih timova po djelatnostima i potreban broj fizioterapeuta i to prema utvrdenomstandardupo osiguranimosobamai po zupanijama/regijama.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se provode slozeni, slozeniji i najslozeniji terapijski idijagnosticki postupci, ugovarase, prema stupnju slofenosti, 10%,odnosno 30%vise specijalisticko­konzilijarnih i dijagnostickihtimova od standarda.

U skladusodredbama lakona, utvrduje sepotreban broj zdravstvenihustanovai privatnihzdravstvenih radnika s kojima lavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor 0 provodenjuspecijalisticko-konzilijarnei dijagnostickezdravstvene djelatnosti nasekundarnoj i tercijarnoj razini.Mrezom zasekundarnui tercijarnu razinuzaprovodenje bolruckedjelatnosti odreduje sezapodrucjeRepublikeHrvatske,jedinica podrucne(regionalne)samouprave,potreban broj postelja po pojedinimdjelatnostima u bolnickirn zdravstvenim ustanovama, te potreban broj postelja u stacionarimadomova zdravlja.

3. Mreia specijalistick o konzilijarne zdravstvene z astite BPi

ldravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj zupaniji su u prosjeku Republike Hrvatske po broju

zaposlenih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika i povoljnim odnosom specijalista koji su radili u

20 odjela i sluzbi u Opcoj Bolnici "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod i 14 odjela i sluzbi u Opcoj Bolnici

Nova Gradiska.

Page 12: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

UGOVORENA SKZZBROJ ORDINACIJA

redni Opca bolnicaOpca

br.opis djelatnosti

"Dr. Josipbolnica

Bencevic"NovaGradiska

I 2 .., 4j

I. Hitna medicina (OHBP) 0 0

2. Interna medicina 0,75 0,75

3. Interna medicina . hitna ambulanta (0-24 h] 0 4,2

4. Internistickl ultrazvuk 0,68 0,5

5. Kardiologija 1,05 1

6. Kardiovaskularna dijagnostika - ultrazvuk srca 0,5 0,75

7. Kardiovaskula rna dijagnostika-ergometrija 0,5 0,5

8. Kardiovaskularna dijagnostika-holter 1 0,5

9. Kardiovaskularna dijagnostika-EKG 1 0,38

Tablica 2:Specijalisticko konzilijorno zdrovstveno zastito, ordinoeije ugovorene 5 HZZO u BPi.

Opce bolnice na podrucju Brodsko-posavskezupanije ukupno su tijekom 2012. izvrsile 762.883specijalisticko konzilijarna pregleda vanjskih pacijenata podaci u [Tablica 6: Usporedni pokazateljiposlovanja bolnica

Izvor:Mrezojovne zdravstvenesluzbe(NNbr.l0l/12j

Djelatnost Standard/osiguranih osoba Timova zaBPI

intenzivno lijecenje19. Radiologija 30.000 7

20. Transfuzijska medicina 100.000 2

2l. Medicinska mikrobiologija s 70.000 3parazitologijom

22. Nuklearna medicina 150.000

23. Klinicka citologija 70.000 3

24. Medicinska biokemija 70.000 3

25. Patohistoloska dijagnostika 250.000 1

26. Stornatoloska protetika 150.000 1

27. Ortodoncija 8.000 6

28. Dentalna patologija i endodoncija 450.000

29. Oralna patologija 450.000

30. Parodontologija 450.000

3l. Oralna kirurgija 200.000 1

v v

Page 13: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

UGOVORENA SKZZBROJ ORDINACIJA

redni Opca bolnicaOpca

br.opis djelatnosti

"Dr. Josipbolnica

Bencevic"NovaGradiska

10. Pulmologija 0,73 0,75

II. Pulrnoloska dijagnostika 0,63 0,05

12. 8ronhoskopija i traheoskopija 0,38 0,1

13. Gastroenterologija 0,38 0,25

14. Endoskopija probavnog trakta 0,5 0,75

IS. Nefrologija 0,18 °16. Hematologija 0,13 °17. Alergologija i klinicka imunologija 0,38 °18. trnunolosko-atergoloska dijagnostika 0,1 0,1

19. Endokrinologija 0,25 °20. Dijabetologija 0,25 0,25

21. Internlstlcka onkologija 0,13 °22. Infektologija 1,25 °23. Infektologija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 °24. Dermatologija i venerologija 1,38 °25. Oerrnatoloska dijagnostika 0,2 °26. Pedijatrijska dermatologija 0,25 °27. Fizikalna medicina i rehabilitacija 2,29 0,73

28. Fizijatrijska dijagnostika i,15 0,08

29. Reumatologija 0,35 0,2

30. Neurologija 2,03 0,38

31. Neurologija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 4,2

32. Neuroloska dijagnostika 0,1 °33. Ultrazvuk-doppler karotida 0,88 0,3

34. Ultrazvuk-TCD ° 0,25

35. Elektrofiziologija-EMG,EMNG 0,69 0,3

36. Elektrofiziologija-EEG 0,38 0,38

37. Psihijatrija 3,01 0,38

38. Psihijatrija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 4,2

39. Psihijatrijska dijagnostika (psihodijagnostika) 1,9 1

40. Psihoterapija 0,29 0,23

41. Djecja i adolescentna psihijatrija 0,98 °42. Alkoholizam i druge ovisnosti 0,18 °43. Pedijatrija 0,75 °44. Pedijatrija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 4,2

45. Pedijatrijska dijagnostika 5,44 °46. Pedijatrijski ultrazvuk 0,64 °

Page 14: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

UGOVORENA SKZZBR01 ORDINACIJA

redni Opca bolnicaOpca

opis djelatnosti bolnicabr. .Dr. Josip

NovaBencevic"Gradiska

47. Pedijatrijskaendoskopija 0,03 °48. Pedijatrijskakardiologija 0,26 °49. Pedijatrijskaneurologija 0,35 °50. Pedijatrijskanefrologija 0,25 °51. Pedijatrijskagastroenterologija 0,11 0,38

52. Pedijatrijskapulmologija 0,25 0,38

53. Pedijatrijskaendokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma 0,06 °54. Pedijatrijskahematologija i onkologija 0,05 °55. Pedijatrijskaneonatologija 0,55 1

56. Pedijatrijskaalergologija i klinicka imunologija 0,38 °57. Opcakirurgija 1 1,75

58. Opcakirurgija - hitna ambulanta (0-24 h) 8,4 4,2

59. Traumatologija 0,6 0,75

60. Torakalnakirurgija 0,1 0,25

61. Oigestivna(abdominaIna) kirurgija 0,2 0,75

62. Plasticnakirurgija 0,3 0,13

63. Vaskularnakirurgija 0,45 0,1

64. Ojecjakirurgija 0,5 °65. Neurokirurgija 0,9 °66. Maksilofacijalna kirurgija 0,3 °67. Urologija 0,75 0,75

68. Uroloskadijagnostika 0,5 °69. Endoskopijaurinarnog trakta 0,5 0,25

70. Ortopedija . 1,1 1

71. Ultrazvuk lokomotornog sustava 0,05 °72. Djecjaortopedija 0,15 °73. Otorinolaringologija 0,75 0,75

74. Otorinolaringologija - hitna ambuianta (0-24 h) 4,2 °75. Otorinclaringoloska dijagnostika ° 0,5

76. Plasticnakirurgija glave i vrata 0,75 0,25

77. Audiologija 0,3 0,5

78. Audioloskadijagnostika 0,45 1

79. Fonijatrija ° 1

80. Fonijatrijskadijagnostika 1,5 °81. Oftalmologija 1,05 1,5

82. Oftalmologija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 °83. Oftalrnoloskadijagnostika 0,15 0,5...

Page 15: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Opcabolnica Nova Gradiska 5 Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 35specijalistirko-konzilijarnih ordinacija i dijagnostickih jedinica s punim radnim vremenom i59 ordinacije s nepunim radnim vremenom. Onevna bolnicka opskrba u okviru ambulantnog

Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod u 2013. godini 5 Hrvatskim zavodom za zdravstvenoosiguranje ugovorila je 108 djelatnosti u specfjalisticko-konzitijarnoj zdravstvenoj zastiti od toga 30 spunim radnim vremenom i 78 s nepunim radnim vremenom, dnevna bolnicka opskrba u okviruambulantnog lijecenja provodi se u skladu sa 32/20 ugovorenih postelja/stolaca.

Izvor: Hrvotski zovod za zdrovstveno osiquronje,uqovoronje zo 2013.

UGOVORENA SKZZBROJ ORDINACIJA

redni Opca bolnicaOpca

opis djelatnosti bolnicabr. "Dr. Josip Nova

Bencevic"Gradiska

84. Oftalrnoloski ultrazvuk 0,25 °85. Djecja ohalmologija i strabologija 0,6 °86. Glaukomatologija 0,45 0

87. Ginekologija i opstetricija 0,5 0,5

88. Ginekologija i opstetricija - hitna ambulanta (0-24 h) 4,2 4,2

89. Ginekoloska dijagnostika 0,3 0

90. Ginekoloski ultrazvuk 0,9 1,25

91. Ginekoloska endoskopija 0 0,13

92. Fetalna medicina i opstetricija 0,75 0,88

93. Humana reprodukcija 0,1 0

94. Ginekoloska onkologija 0,5 0,13

95. Uroginekologija 0,1 °96. Anesteziologija ° 0,1

97. Ambulanta za bol 2 0,05

98. Oralna kirurgija 1,2 °99. Radiologija [klaslcne i kontrastne pretrage) 2 1,5

100. Ultrazvuk 0,9 0,5

101. Ct-kompjuterizirana tomografija 0,75 1,5

102. Mr-magnetska rezonanca 0,78 °103. Mamografija 0,75 0,5

104. Denzitometrija 0,25 1

105. Radiologija - dentalna radioloska dijagnostika 0,25 0

106. Transfuzijska medicina 2 1

107. Klinicka citologija 1,5 1

108. Medicinska mikrobiologija 5 parazitologijom 0 1

109. Medicinska biokemija 1,5 1,5

110. Patohistoloska dijagnostika 1,5 1

UKUPNO I 105,93 I 63,09 ]

Page 16: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Red.br Plan mrefe zdravstvene

Zdravstvena djelatnost zastitePotreban broj timova

Prijedlog povecanja(prijedlog ministra zdravlja)

za podrucje BPZ

SPECIJAlISTltKO-KONZILlJARNAI DIJAGNOSTICKAZORAVSTVENADJELATNOST

L Djecja kirurgija a 1 12. Maksilofacijalna kirurgija a 1 1

3 Anesteziologija, 1 2 1reanimatologija i intenzivnolijecenje

4. Medicinska mikrobiologija 5 3 4 1parazitologijom

S. Neurokirurgija a 1 16. Pedijatrija 2 3 17. Ginekologija i opstetricija 2 3 1

PRIMARNAZORAVSTVENAZMTITA

8. OBITEUSKAMEDICINA

Opcina Dragalic a 1 1Opcina Bukovlje 1 2 1

FIZIKAlNA TERAPIJA

9. fizikalna terapija u kuci 11 14 3

Tablica4:Prijedlogdopune Prijedlogamrezejavnezdravstvenesluzbeu 2012.

Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic'tdo sada je ugovarala djelatnosti djecje kirurgije,maksilofacijalne kirurgije i neurokirurgije, a za navedene djelatnosti nisu predvideni timovi zapodruc]eBrodsko-posavskezupanije.

U djelatnost mikrobiologije je predvidena 5 tri (3) tima u Mrefi, Na podrucju Zupanijedjelatnost mikrobiologije obavljaju Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavskeZupanije i OpcabolnicaNovaGradiskatemeljem ugovorasHZZO-om5toukupno cini 4 tima.

Za Zupaniju je u Mrefi planiran jedan tim za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnolijecenje sto je nedovoljno jer na podrucju Brodsko-posavskezupani]e djeluju tri bolnice, a dvijeobavljajuoperativne zahvatesukladnoMrefi.

5 obzirom na broj stanovnikasmatrasenedovoljnimbroj timova ginekologije i opstetricije (3)zapodrucjeZupanijete je jos 2012. Predlozenokakoslijedi u Tablica4:

Page 17: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Mrezu javne zdravstvene sluzbe u Brodsko-posavskoj zupani]i smatrali smo nepotpunom inedostatnom s obzirom na opseg zdravstvene zastite koji se pruza u opcirn bolnicama na podrucjuzupanije i predlofili dopune ( u prilogu dokumentacija s obrazlozenjirna].

Kadausporedimo Mrezu javne zdravstvene sluzbe i ugovaranje zdravstvene zastite vidljive jekako na podrucju Zupanije djeluju tri bolnice, bolnica Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod- nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveucilista J.J.5trossmayeraOsijek, Opca bolnica NovaGradiskai Psihijatrijska bolnica "Sveti Rafael" Strmac koji imaju ugovorni odnos s Hrvatskim zavodomzazdravstveno osiguranje.

Izvar: Mreza jovne zdrovstvene sluzbe (NN br.l0l/12)

red.DJELATNOST

OB "Dr. Josip OB Nova Psihijatrijska bolnicabr. Bencevic" Gradiska »Sveti Rafael« Strmac

1- Interna medicina 125 46

2. Neurologija 32 10

3. Pedijatrija 38 10

4. Psihijatrija 35 15

5. Infektologija 16

6. Dermatologija i venerologija 12

Fizikalnamedicina i7. rehabilitacija 10

8. Ginekologija i opstetricija 66 25

9. Opcakirurgija 112 54

10. Ortopedija 16

11. Urologija 12

12. Oftalmologija 15

13. Otorinolaringologija 22

14. dugotrajno lijecenje 30

15. Palijatin askrb 10

Ukupno 511 160 40. .

Tablica 3: Mrezom predvideni bolnicki odjeli s brojem postelja na podrucju BPZ

s planiranih 25 bolnickih odjelima rasporedenih u tri bolnice i brojem bolnickih postelja navedenih uTablica 3.

Mrezom zdravstvene zastite na sekundarnoj razini zdravstvene zastite za Brodsko-posavsku zupanijuplanirane su sljedece zdravstvene ustanove:

1 Opca bolnica NovaGradiska2 Opca bolnica »Dr. JosipBencevic«- Siavonski Brod3 Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael«Strmac

4. Mreia bolnickih zdravstvenih ustanova za BPi

Iijecenja provodi se u skladu sa 19 ugovorenih postelja/stolaca.

Page 18: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

U Brodsko-posavskoj zupaniji na stacionarnim odjelima tri zdravstvene ustanove lijeceno je

ukupno 28.775 bolesnika, a od tog broja njih 27.749 u opclrn bolnicama Ciji je prosjecni broj dana

lijecenja znatno bolji od prosjeka Republike Hrvatske i iznosi za OB " Dr. Josip Bencevic" 6,95, a za

OB Nova GradiSka6,16 dana lijecenja (Toblico 6).

Iz podataka 0 stanju prosjecnog trajanja lijecenja u EU i zemljama u okrufenju (Tablica 7)

vidljivo je kako zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj zupaniji imaju bolje pokazatelje u

odnosu na vecmu promatranih zemalja, osim Danske, Madarske, Francuske i Njemacke.

Zdravstvene stacionarne ustanove u Brodsko-posavskoj zupanija( DB "Dr. Josip Bencevic"Siavonski Brod, OB Nova Gradiska i Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael« Strmac) po svim

pokazateljima nalaze se u prosjeku Republike Hrvatske iii su bolji od prosjeka za RH. U Brdsko­

posavskoj zupaniji broj bolnicklh postelja na 1000 stanovnika je manji od prosjeka RH. Kvalitetu

zdravstvene zastite pokazuje broj doktora po jed nom krevetu koji je u BPi 3,5 kao i broj dana

bolnickog lijecenja 8,19 ukupno , a promatramo Ii samo OB "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod, OB

Nova GradiSka (Tab/ica 6) Brodsko-posavska zupanija ima izuzetno dobar rezultat s prosjecno 6,55dana dufine lijecenja.

Izvar: HZZO,tzvjesceza 2012.

Brodsko- Pozesko- Osjeck- VirovitiCko-posavska slavonska baranjska Vukovarsk podravska

HRVATSKA lipanija zupani]a fupaija o srjjernska fupanijaBroj postelja 25.285 900 634 1.415 589 300broj postelja na 1000 stanovnika 5,89 5,68 8,24 4,64 3,27 3,55broj doktora 5.780 257 115 454 181 70broj postelja po jednom doktoru 4,37 3,50 5,59 3,12 3,27 4,29broJ is_Qisanihbolesnika 762.658 28.775 19.052 49.971 19.845 10.501broj dana bolniCkog lijecenja 6.919.072 235.789 156.647 410.731 135.353 73.344'prosjecna duzina lijecenja 9,07 8,19 8,22 8,22 6,82 6,98godiSnja zauzetost postelja 247 262 244 290 230 244% iskoristenosti postelja 74,97 71,78 66,7 79,53 62,96 66,98broj pacijenata po krevetu 30,16 31,97 29,63 35,32 33,69 35,00intervalobrtaja 3,03 3,22 4,1 2,12 4,01 3,44

Tablica 5: Usporeni pokazotelji roda bolnico u Siovoniji U odnosu no RH za 2012.

U nastavku slijede usporedni pokazatelji rada bolnica na podrucju pet slavonskih zupanija.

Na stacionarnim odjelima hrvatskih bolnica 2012. godine lijecile su se 762.658 osobe (u 2011.godini 749.747), ukljucujuci boravke u bolnici zbog poroda, pobacaja i bolnicke rehabilitacije. Odtoga, 695.417 osobe su se lijecile u bolnicama za lijecenje akutnih bolesnika, a 67.241 u bolnicama zalijecenje subakutnih i kronicnih bolesnika. (Tab/ica 5).

Ukupan broj hospitalizacija na 100 stanovnika iznosi 17,78 (2011. bio je 17,47/100 stanovnika),a broj hospitalizacija u bolnicama za lijecenje akutnih bolesnika iznosi 16,21/100 stanovnika.

5. Rad bolnica u 2012. Godin;

Page 19: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Zdravstvene ustanove djelatnosti ugovaraju sukladno Mrezi javne zdravstvene stuzbe kojadopusta ugovaranje sljedecih djelatnosti u sekundarnoj zdravstvenoj zastiti:

Izvor: HZZG,tzvjesceza 2012

IIIbroj postelja po jed nomdoktoru

r-::;---·· - -- -- --- -- -- ----- -------,i 4,00i 3,00

2,001,000,00

Grafikon 4:Broj postelja po jednom doktoru u regiji Siavonija u odnosu na prosjek RH

Izvor: HZZG,tzvjesceza 2012.

L ._.. .__ ....__._. ._.... ..__ .__.._. .. . . .. . _

III broj postelja na 1000stanovnika

9,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00

Grafikon 3: Broj postelja na 1000 stanovnika R.Hrvatska u odnosu na slavonskezupanl]e

U Tablica 5 i Grafikon 4 vidljivo je kako je broj lijecnika u zdravstvenim ustanovama napodruc]u Brodsko-posavske zupanije manji od prosjeka Republike Hrvatske, ali i manji od brojalijecnika po jednoj postelji U odnosu na Pozesko-slavonsku i Viroviticko-podravsku zupaniju, apriblizno isti je kao u Vukovarsko-srijemskoj zupaniji.

Page 20: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Izvor :European health for all database, srpanj 2013. i izvjesca bolnica

, Prosjecah pr()jd~na Ijjecel1jil6,65Siovenija7,25Srbija7,1Poljska

6,28(rna Gora6,8Italija

5,6Madarska

5,4Grcka

7,9Njernacka5,1Francuska

3,5Danska

6,8Ceska

9,8BtH7,2Belgija

6,55Austrija

I ...' '. '. ............<: .'. ?EML)~? :(; ," :: .'" :>' {;' f( ptBsjeE~~.~fbj\d~n~lijecenja. '•.:.'..••••'.•..•...••••....•....•BPZ 6,65

7,17Hrvatska

Tablica 7 : Prosjecni broj dana lijecenja u zemljama EU i zemljama u okruzenju

U nastavku donosimo prosjecnu duzinu trajanja lijecenja u zemljama Clanicama EU i zamljama uokruzenju.

Izvor:tzvjesce 0 radu zdravstvenih ustanova za 2012.

Opca bolnicaOpca bolnica

Op is" Dr. Josip Nova GradiskaBencevic"

I.-XII. 2012.g. I.-XII. 2012.g.

Broj zaposlenih (odredeno i neodredeno radno vrijeme) 1.184 366

Broj ugovorenih kreveta 511 160

Broj koristenih kreveta 415 109

Broj hospitaliziranih pacijenata 21.273 6.476

Ostvareni broj b.o. dana 151.580 39.915

% iskoristenosti kapaciteta 81,05% 68,35%

Broj dana lijecenja 6,95 6,16

Broj operacija i poroda 13.323 1.522

Broj dijaliza 16.196

Broj pacijenata u SKZZ - vanjskih 575.631 187.257

Broj pacijenata u dnevnoj bolnici 30.636

Broj pacijenata u dnevnoj bolnici i hemodijalizi 46.150

Broj ostvarenih postupaka u SKZZ 1.892.631 1.073.342

Toblieo 6: Usporednipokozotelji pos/ovonjo bolnica uBrodsko-posovskoj iupaniji

Page 21: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Hrvatski zdravstveni sustav temelji se na Bismarckovom modelu koji funkcionira na nacelimasolidarnosti i uzajamnosti. Javnozdravstvo financira se iz Fonda za zdravstveno osiguranje koji novaedobiva od posebnog poreza koji uplacuje radno aktivno stanovnistvo (zaposlenici, samouposlenici ipoljoprivredniei). Takozvane 'ranjive grupe' u populaciji koje ukljucuju nezaposlene, invalide,umirovljenike, osobe mlade od 18 godina, studente, ratne veterane i vojsku, ovakvim su modelom

6. Nacin financiranja zdravstvenog sustava u RH

To je vrlo bitan pokazatelj koji govori 0 kvaliteti skrbi u zdravstvenim ustanovama.

Usporedivan;em podataka za bolnice u Brodsko-posavsko;zupaniji mozemo zakljuciti kako su bolniceimale pros;ecno man;i broj dana lijecenja 6,65 u akutnim bolnicama u odnosu na pros;ek RH kojiiznosi7,17 dana i gotovo ;e u prosjeku EUi zemalja u okruzen;u ciji prosjek 6,61 dan lijecenja.

Kod usporedbe sa zemljama Clanicama EU iz okrufja, Hrvatska je medu zemljama s vecomprosjecnorn duzlnom lijecenja ukupno u svim bolnicama (Grafikon 5), kao i prosjecnorn duzinomlijecenja u bolnicama za lijecenje akutnih bolesnika. Hrvatska je podjednaka EU prosjeku poprosjecnoj duzini lijecenja ukupno u svim bolnicama, ali ima vecu prosjecnu duzinu lijecenja ubolnicama za lijecenje akutnih bolesnika od EUprosjeka.

U hrvatskim je bolnicama u 2012. godini ukupno ostvareno 6.919.072 dana bolnickoglijecenja sto znad da je prosjecna dufina lijecenja iznosila 9,07 dana po jednom boravku (u 2011. bilaje 9,29 dana po jed nom boravku, a 2010. bila je 9,46 dana po jednom boravku). Od toga je ubolnicama za lijecenje akutnih bolesnikaostvareno 4.811.095 bolnickih dana sto znaci da je prosjecnadufina lijecenja u tim bolnicama iznosila6,92 dana (u 2011. bila je 7,17 dana).

Izvor:European health for all database, srpanj 2013.

2 iII

0 +- --

4

6

:: f~'·-···--···-·--··---· -.---=-------=--.- ..------.-.--.-.-.---..--.-----.-.-.-..--.-..-----.----.---..-----.-.--.-.-.- -------.-----

Grafikon 5: Prosjecni braj dana lijecenja u zemljama EU i zemljama u okruzenju

Page 22: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

4 Katie, B., Vidovic, J.: NEDOSTATCI PRIMJENE PRORACUNSKOGRACUNOVODSTVA U ZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA - PRIMJEROPCE BOLNICE ZADAR

Zdravstvene ustanove, unatoc raznim izvorima financiranja, glavninu svojih prihoda i dalje ostvarujutemeljem ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom zazdravstveno osiguranje. Moze se reel da jevisina ugovorenoga IIlimita" od neizmjerne vaznosti za pozitivno poslovanje zdravstvene ustanove.

tzvor.lzvjeice 0 radu Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic" za 2012......... _ ..._--- ...._-_._--_._--_._----------- -----_._ .._--------'

leUit"lju nespuIfH:!nuli J.Jlui:ellih LlUfldc...:ijd nefinancijske rillcuu...ijske uaplate :sleld- (Ju~luvdnjdUgUVUfd::' fJlillUtfi U~IUgd,[vlast. imovine itnovineHZZO (prihodi koji prih.)

se ostvarujupo posebnimpropisima)

prihode ad prihodi ad prihodi ad prihodi ad prinodl ad osran prihodiostaliprihodi na

.•.................._ ..

.,ZNOS (KN)

o

IIIi!L_._ ....._

I 250.000.000

!ii 200.000.000!II 1 <;(J.O()(JOOO

IIIW.UW.uuu

II 50.000.000

!

Grofikon 6:Struktura prihoda DB " Dr. Josip Bencevic" 2012.

HZZOi zdravstvene ustanove sklapaju ugovor kojim se ureduju medusobna prava i obveze usvezi provodenja stacionarnoga bolnickog Iijecenja i specijalisticko - konzilijarne zdravstvene zastite(SKZ-a).Ugovor 0 provodenju bolnicke zdravstvene zastite obavezno sadrfi najveCi godisnji iznossredstava za provodenje ugovorene bolnicke zdravstvene zastite. Ravnatelj bolnicke zdravstveneustanove odgovoran je za provodenje bolnicke zdravstvenezastite u okviru ugovorenog iznosa.Osim ugovorenih usluga, bolnice od HZZO-aostvaruju i druge ugovorene i neugovorene prihode kojinisu pokriveni glavnim ugovorom (izvan ugovorenoga limita). Najznacajniji od njih su: prihodi oddopunskog osiguranja, prihodi od skupih lijekova, prihodi od isporuke krvi i krvnih pripravaka, razniprojekti na razini drzave (projekt ranog otkrivanja raka debelog crijeva, mamografski pregledi i sl.),konvencije, eksplantacije organa, interventna kardiologija, specificna zdravstvena zastita i 51.

oslobodene placanja zdravstvenog osiguranja. Ovakav se model primjenjuje u Hrvatskoj, Niemackoj i

Francuskoj.

Razlog svrstavanja u ovaj model je cinjenica da se oko 80% troskova zdravstvenog osiguranja

financira doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje, manjim dijelom sredstvima iz drzavnog i

zupanijskog proracuna (porez), donacijama, sredstvima iz dobrovoljnih osiguranja te izravnim

placanjern pacijenata (doplata, administrativna pristojba i ostala placanja."

Page 23: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Tijekom 2012. doslo je do visekratnog smanjenja mjesecnih limita bolnicama u RH pa tako iOpcirnbolnicama u Brodsko-posavskojzupaniji 6 % u tijeku 2012. te u sijecnju 2013. dodatnih 2%,aistovremeno su troskovi energenata,materijala i sirovina, PDV-ana lijekove znacajno porasli sto jeodvelo do stvaranja gubitka u 2012. i rezultiralo prijenosom osnivackihprava na Vladu RepublikeHrvatske.

Vaznaje cinjenlca da je limit bolnica neprekidno smanjivan od 2009.sto je za posljedicuimalo kumulirani gubitak bolnica.

Ustrukturi prihoda opcih bolnicaza2012. Ugovoreni limit s HZZO-omCinioj e 95%ukupnog prihodabolnica.

tzvor.lzvjesce 0 radu opce bolnice "Dr. Iosip Bencevic" zo 2009-2012.

2012.2011.2010.2009.

,-----------------------------1240000000

i 230000000fI

1220000000I

1210000000I

I 200000000/190000000I 180CXJOOOO

Grafikon7:Natemelju ugovora s HUO-limit

Udio pojedinih prihoda od HZZO-au ukupnim prihodima prikazan je na primjeru Opce bolnice "Dr.

Josip Bencevic" Siavonski Brad.

Page 24: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

lz Tab/ica 9 vidijivo je da su ukupni prihodi zdravstvenihustanova, a najveCimdijelom su vezani zaugovaranje zdravstvene djelatnosti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, u Brodsko­posavskojzupanij!u 2013.smanjeni u odnosu na2012.

lzvor.tzvjesce 0 poslovonju zdravstvenih ustanova

0,00106,5593.8198,9896,5693,06101,33

8.818.257' 0,00 8,818.257677.954 100,55 677:954

-4.620.184 88,39 ·2310.184·3.942.230 97;58 -1.642.230·250.575 96;56 ·256.5752.016,961 93,06 L016.961634.915 100.28 2.934.915

o ,8-.818.257o 123.963.217o 3S.1 ~8.656o 159~121.8.73o 7.041.468o 27.034.5960' 223.486.294

.' ~ b !I ~lr•..o 14.411B24. ·LJ29.624 91,55 . ·la.l9.624 Q1;$so 7.058.276 .643.952 9i,64. ~4;).95~ ~1.i>4o 21.470:100 ·1.973.576 91;58 -L973~S76 )li.$8

fIld~ksU kn (4·1) (4/11

KongJfl!IlI, WI.2Q13'

Aslgnadja2013 .

~ ~15.741.448 0 1.5.741A48 14.411,824 .7.702,~28 0 7.702,228 . 7.058,216

23.443.676 . 0 23.443.676 21A70.loo0 0 0 8;818.257

123.285.263 0 123.i85263 123:%3.21739.778.840 2300.000 37'4788~.0 .~5,158,656

163.064.103 2.300,000 1611.764.103 159.Ul.8.737.292.043 0 7.292.043 7:04L4i58

29.051.557 0 29.051.557 2i034.596222.851.379 2.300.000 220.551379 223.486.294

uDZSiavoriski lirodDZNova Gi':ldi~k.lUPANUSKIOZUKUPNOZHM BrodSJ(o posavske lup.OBSlavonski BrodDBNolr.!Gradi~a!UPANUSKEOB UKUPNOlZlZ Brodsko posavske lUp.Ijekarna SlovonskiBrod2UPAN. ZDRAV.USTANOVE·SVE

I·VI.Z012.ASigll~dja. 201.2~

.Zdravttvene Ilstanove

Raillka.20U/h Korlg. razllka i3/1.2.UKUPNIPRIHODi013.

Tablico 9: Kretanje ukupnog prihoda iupanijskih zdravstvenih ustanova

UKUPNIPRIHQDicill.

tzvor.tzvjesce a pos/ovanju zdravstvenih ustanova

97,17 ·17.71W76 .97,i7118,13 61.2.~.li8:it'.1397,51 ·18;7193Z1 );97;51112.96 ·112.771.944 98,48

1.734.023.782 ·211.980.013609.074.839 ·17.711.0763119.315.237 61.273.118

5.Ljekarne 750.547.220 750:547.220731.817.893 731.827.893 '18.719.327.2DRAV.USTAN (1'5) UKUPNO 7.653.171:000 257.648.675 7..395~522.3258.644.809240 1.362.058.859 7.282.750.381 991.638.240

.626.785.915 609.014.839338.042.119 3911.315.237

626.785.915338.042.119

115,19 ·Z6BAl9.s1Q136,37 '20lt9~.3@89,11 ·4)..769.071

257.648.6755.245;206.706 6.338.846.0S5 4.976.787.196 835,990-67487A37.7332.84i;627.938 3:995.747.434 1.362.!lS8.859 2,633.68[l.5751.065.681.763

1.946.003.795 170.210.9421:775.792.853.1.734.023.782Opce bolniceSpecijalne bolnice4. Zavodi

4i;i!o>~,8s92,65

.>, ~7;6s

580;870. lQ7.0S107,05112,90

s,Bolnicka zdravstvena la"tita 5.502.855381KBC,KB i Klinike 2.930.065.671

991.023.717784.525.969198.262.293

8.235;45570.702.563

I-VI.ZOI2.

8 9 101l(),49 103.97.6.21!1 " 1:';1).14599,50 .3.894;544 !:l9;sC154,12 107.289.952'e is;hI2

Iznos Korl,irani I~VI.2C)13. Ilnos Korl,lranl ukn (4-1)asi",'dje 2012; asi&nacije 2013.

2 3 4 5 6991..023.7171.094.999.995 1.094.999.995 103.976.278784.525.969 780.631.425 780.631.425 ·3.894.544,198:262.293 305552.245 305.552.245 107.289:952

8;235.455 8.816.325- 8.816.325 580.870. 70.702.563 79;820;060 79.820.060 9.117.497

o1. Primarna zdravstvena z.stiteDomovi .zdravljaZavodi za HMPNjega u kuCi

2. Pollklinike

Il'lcijib(6h)

Razli"" 2013/12.

Indeks(4/1)

UKUPNI PRIHODZ013.Zdravstvene ustanove

UKUPNI PRIHOD zorz.

Tablica 8:rezultati poslovanja zdravstvenih ustanova I-V/2013

Rezultati poslovanja zdravstvenih ustanova bolnickog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskojtijekom 2013. Godine pokazuju negativne rezultate, ukupni prihodi poslovanja u bolnickojzdravstvenojzastiti od I-VImjeseca2013. Usmanjeni263.419.510milijuna kunau odnosuna2012.

7. Rezultati poslovanja zdravstvenih ustanova

Page 25: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

trvor.tzvjesce 0 poslovanju zdravstvenih ustanova

300.202 0 3bO~202 03.182.872 20.253.253 3.182.872 20.253.253

o 18.772.564o 1.444.784.o 20.217.348

i.278.337 0

o

o 18.772.564o 1.444.784o 20;217.348

1.27tB37 0

.0..~5.905

o aSS.3937i8.940

o 1..604.33335.905 . 0

885.393718.940

1.6()4;~~~o

..' Korigiranl ..1~VI.2()1~..vlsak marijak7 8

.. ,. -".

2ZJZ.Brodsko posavske IupIjekarna Slavonski BrodZUPANI.ISKEZORAV. USTANOVE - SVE

OBNoVa Gradi~ka!lJPANIJSKE 08 UKUPNO

OS SlavonskiBrod

DZSlavonski BrodDZNovaGradiskalUPANlJSKIOiUICUI'NOZHIVIBrodskoposavskeIup,

Ri!ZlIltatI-Vl.201:t Korlgirani 1-VI.20U.viSak manjak vi'ak manjilk1 2 3 4

1.014.517 0 10014.517 0405.729 0 405.729 0

1.420.246 0 1.420.246 0.. .

0 0 0 00 6.400.248 0 6.400,248

90S.217 0 0 1.394.783905.217 6.460.248 0 7.795.031

1.652.242 0 1.652.242 0415.656 0 415.6S6 0

4.393.361 6~400.248 3.488.144 7.795.031

o

REzULTATf>OSlOVANJA. RezlIltat.I-IV.2013/ .

vlkk manjak5 6

Tab/iea11:Ostvareni jinaneijski rezu/tat pos/ovanja iuptmijskih zdravstvenih ustanova

Tijekom prve polovine 2013. Domovi zdravlja , Zavod za javno zdravstvo BPZ i Zdravstvena ustanova

Ijekarne iskazali su pozitivan poslovni rezultat , a Zavod za hitnu medicinu manjak prihoda 35.905 kni bolnice ukupni manjak ad 20.217.348 kn.

Ukupni rashodi zdravstvenih ustanova za Brodsko-posavsku zupaniii povecani su u 2013 u odnosu na

2012., a to povecanje je uzrokovano povecanjern rashoda bolnica Tab/iea10 .

lzvor.tzvjesce 0 pos!ovonju zdravstvenih ustanova

91;8586,8890,20OiOO

110;0694,16106,40102,1993,36106,98

4

-1.200.500-957.163

-2.157.6638.854.162

13.050.270-2.270.18310.780~087

123,330-1.901.50715.698.409

Razlika 2013/12.

U 1m (3-;2) Indeks(3lit

DZSlavonski Bi'odDZNovaGtadiska ..ZUPANIJSKI nz UKUPNOZHM Brodsko posavske zuP.OB Slavonski BrodOB Nova GradiskaZUPANIJSKEOB.UKUPNOZZJZBrodskoposavske zup,Llekarna Siavonski BradZUPANIJSKEZDRAV. USTANOVE - SVE

..I-VI.2012. I - VI. 2,013..

2 314.726.931 13.526.4317.296.499 6.339.336

12.023;430 19.865.7670 8.854.162

129.685.511 142.735.78138.873.623 36.603.440

168.559.134 179.339.2215.639.801 5.763.131

28.635.901 26;734.394224.858.266 240.556.675

1

UKUPNI RASHODZdrav5tvehe ustanove

Tabliea 10:Kretanje ukupnog rashoda iuponijskit: zdravstvenih ustanova

Page 26: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

tzvor.izvjesce 0 pos!ovonju zdrovstvenih ustanava

,.,~(j2,2·~"'104,34

89.49 4.408.050

80,97 13;844.792

4

Sudjeloyanje~slt()da ~lapOs', IIlirrti1:~~iM~~~i

5"

Mjeseenirashod zazaposJene

3

Inqeks 2/1

2

4Ao9.8SS

13269A90

.-...<:"::

Umit,;.'5tudeni 2013.

OB Siavonski Bred .

,,4.81q.OOO

"'16.3$9.000

1o

08 Nova Gradiska

,limit~studen'j i612.ZDRAVSTVENE USTANOVE

Tabliea13:Bolnicke ustonove - limit studeni 2012/studeni 2013., troskovi za zaposlene

tzvorttzvjesce0 pos!ovanju zdravstvenih ustanova

4 5

0 l.i03.39~247.732247.732 1.103.39~283.467 0

32.271.237 023.898.640 056.169.877 0

0 2:086.3880 3.066.340

56.701.076 6.256.127

."; ..

Vece obveze od Veea p()trailv.potrallv. od ohveza

3

3.863.5401.832.4515.695.9911.500.822

57.849.3033.464.198

61.313.5013,051.411

13.236.77284.798.497

Ukupnapotrazlvanja" Ukupne obveze

2<~a60.1412.080.1834.840.3241.784.289

90,120.54027362.838117.483,378

965.02310.170.432

135.243.446

"Na dan 30.06.2013.

DZ Siavonski BrodDZ Nova GradiSkaZUPANlJSKIDZ UKUPNOZHM Brodsko posavske zup.OB Slavonski BrodOB Nova GradiskaZUPANlJSKEOB UKUPNOWZ Brodsko posavske zupLjekarna Siavonski BrodZUPANIJSKEZDRAV. USTANOVE· SVE

1

,Zdravstvene ustanove

Tablica 12:Odnosobveza i potraiivanja iuponijskih zdrovstvenih ustanovo

Page 27: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

1. Odluka 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske na pravodenje sanacijeOpce bolnice" Dr. JosipBencevic" Siavonski Brad, KLASA:021-01/13-01/20,od 26.veljace 2013.

2. Odluka 0 izmjeno Odluke 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provodenje sanacije Opcebolnice "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod, KLASA:021-01/13-01/39, od 27.ozujka 2013.

3. Odluka 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provodenje sanacijeOpce bolniceNovaGradiska, KLASA:021-01/13-01/18, od 26.veljace 2013.

4. Odluka 0 izmjeno Odluke 0 pozivanju Viade Republike Hrvatske na provodenje sanacije Opcebolnice "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod, KLASA:021-01/13-01/40, od 27.ozujka 2013.

5. Rjesenje0 prestanku rada Opce bolnice NovaGradiska, KLASA:UO/I-500-05/14-01/13,URBROJ:534-10-1-1-1/4-14-1 od 17.sijecnja 2014.

6. Rjesenje0 brisanju iz sudskog registra Opce bolnice NovaGradiska, Tt-14/333-2 od23.sijecnja 2014.

7. Privremeno rjesenje 0 ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehnickeopreme za obavljane djelatnosti Opcoj bolnici " Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod,KLASA:UP/ISOO-OS/14-01/17,URBROJ:S34-10-1-1-1/4-13-1,od 21. sijecnja 2014.

8. Zakljucak u povodu razmatranja Mreze javne zdravstvene sluzbe u <Republici Hrvatskoj, a zapodrucje Brodsko-posavskezupanije, KLASA:021-01/12-01/116

9. Zakljucci 1. Sjednice Savjeta zazdravlje Brodsko-posavskezupanije odrzane 30.prosinca2013., KLASA:SOO-01/13-01/41200 30.PROSINCA2013.

Brodsko-posavskazupanija, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravlja su sljedece:

Odluke i rjesenja koje su donijeli :

Opeabolnica Nova Gradiska, na dan 31.12.2012.Ukupne obveze Bolnice su 27.004.794kn kn, od toga dospjele obveze 14.062.052 kn.Ukupna potrafivanja su 11.717.338 kn, a ukupno dospjela potrazivanja 2.602.837 kn.Razlika ukupnih obveza i ukupnih potrarivanja lini 15.287.456 kn.

Opeabolnica "Dr. Josip BenceviC"Siavonki Brad. na dan 31.12.2012.Ukupne obveze Bolnice su 76.574.556 kn, od toga dospjele obveze 35.304.862 kn.Ukupna potrazivanja su 62.176.053 kn.Razlika ukupnih obveza i ukupnih potrafivanja lini 14.398.503 kn.

Razlozizadonosenje takvih odluka bili su :

Brodsko-posavskazupanija je na sjednicama odrzanirn 26.veljace 2013. I 27.ozujka 2013., donijelaodluke kojima je prenijela na Vladu Republike Hrvatske osnivacka prava zaopce bolnice.

8. Umjesto z akljucka

Page 28: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Josip Sarnardfic, dr.med.

Predsjednik savjeta

1. Savjet za zdravlje BPZostro se protivi pripajanju OB Nova GradiSka bolnici " Dr. JosipBencevic" Siavonski Brod.

2. Odluku koju je Vlada donijela na sjednici 18. prosinca 2013. smatramo stetnorn zaobje bolnice.

3. Pripajanjern OB Nova Gradiska smanjuje se dostupnost zdravstvene zastitestanovnicima zapadnog dijela BPZsto ce neminovno dovesti do pada kvalitetezdravstvene zastite za stanovniStvo Zupanije.

4. Odluka Vlade donesena je bez konzultacija i rasprava U obje bolnice , sto bi dovelo doboljeg razumijevanja stanja i potreba zajednice. U objasnjenju odluke Vlade nijevidljiv pravi razlog pripajanju bolnice odnosno ukidanju pravnog, poslovnog ifinancijskog identiteta Bolnice u Novoj GradiSki, jednako kao sto ucincl sanacijebolnica do sada nisu donijeli rezultate i nisu vidljivi

5. Opca bolnica Nova Gradiska dala je nemjerljiv doprinos u lijecenju ranjenih braniteljai ostalog stanovnistva u Domovinskom ratu. Trafirno da OB Nova Gradiska postanebolnica od posebnog znacaja za RH

6. Pripajanje Opce bolnice Nova Gradiska Opco] bolnici "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod rezultirat ce smanjivanjem opsega rada NovogradiSke bolnice, a 5 konacnimefektom zatvaranja Bolnice

7. Ovakvo devastiranje zdravstvenog sustava doprinijet ce daljnjoj depopulaciji uZupaniji.

8. Trazirno da Vlada RHodmah povuce odluku 0 pripajanju Opce bolnice Nova GradlskaOpcoj bolnici " Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod i provodenje pravne procedureispisa bolnice iz Registra u Trgovackorn sudu Siavonski Brod i time prekine stetanproces za cijelu Zupaniju.

9. 0 zakljuccima obavijestiti Zupana i dati mu podrsku u njegovom obracan]uMinistarstvu i Vladi te javnosti i medijima

ZAKUUCCI1.sjednice Savjeta za zdravlje Brodsko-posavske iupanije

Odrfane 30.prosinca 2013.

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO·POSAVSKA ZUPANIJA

SAVJETZA ZORAVUEBRODSKO-POSAVSKE ZUPANUEKlasa:500-01/13-01/412Urbroj: 2178/1-07-13-3Siavonski Brod, 30.prosinca 2013.

Page 29: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Brodsko-posavska zupanija kao osnivac Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic", u skladu saZakonom 0 sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" br.136/12.L odrice se osnivackih prava nadOpcorn bolnicom "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakonstupanja na snaguodluke 0 zavrsetku sanacije.

IV.

Brodsko-posavska zupanija kao osnivac poziva Vladu Republike Hrvatske na provodenjesanacije Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod i donosenje odluke 0 sanaciji epee bolnice"Dr. JosipBencevic" Siavonski Brod.

III.

Brodsko-posavska zupani]a kao osnivacOpce bolnice "Dr. Josip Bencevic" SiavonskiBrod nijeu rnogucnosti pokriti gubitke nastale zbog utvrdenih limita i neplacanja izvrsenih usluga Hrvatskogzavoda zazdravstveno osiguranje. Ukupne obveze bolnice su 76.574.556 kn r od toga dospjere obveze35.304.862 kn, nedospjele obveze 41.270.119 kn.

Brodsko-posavska Zupanija nije u mogucnosti pokriti nastale gubitke zbog nedostatkavlastitih sredstava.

II.

Brodsko-posavska zupanija utvrduje da javna ustanova Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic"Siavonski Brod, Andrije Stampara 42, 0lB91554844265, ciji je osnivac Brodsko-posavska zupanija sdanom 31.12.2013. ima nepodmirene obveze prema vjerovnicima u ukupnom iznosu 76.574.556 kn.

Popisvjerovnika sa stanjem nepodmirenih obvezana dan 31.12.2012. prllozen je ovoj Odlucii cini njen sastavni dio.

I.

o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provodenje sanacijeOpce bolnice "Dr. JosipBencevic" Siavonski Brad

.ODLUKU

Na temelju clanka 9. Zakona 0 zdravstvenoj zastiti ( "Narodne novine" br. 150/08., 71/10.,139/10., 22/11., 84/11., 12/12.,35/12., 70/12. i 144/12.), clanka 3. Zakona 0 sanaciji javnih ustanova("Narodne novine" br.136/12.) i clanka 34. Statuta Brodsko-posavskezupanije ("Sluzbeni vjesnik" br.10/09. i 19/10.) Zupanijska skupstina na 25. sjednici, odrzano] 26. veljace 2013., donijela je

Page 30: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

2

6. Ookumentacija,7. Pismohrana.

1.Ministarstvo zdravlja, Zagreb,2. Opca bolnica "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod,3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,4. Redakcija (fSluzbenogvjesnika Brodsko-posavske zupanije",5. Dosje,

Dostaviti:

Klasa:021-01/13-01/20Urbroj: 2178/1-01-13-1SiavonskiBrod, 26. veljace 2013.

ZUPANIJSKA SKUPSTINA BRODSKO-POSAVSKEZUPANIJE

Odluka stupa na snagu danom objave u "Sluzbenom vjesniku" Brodsko-posavske zupanije.

VII.

Brodsko-posavska zupanija preuzeti ce osnivacka prava nad Opcorn bolnicom "Dr. JosipBencevic" od Vlade Republike Hrvatske nakon uspjesno provedene sanacije u rokovima utvrdenimclankorn VI. ove Odluke.

VI.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske putem sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeca poduzme­

neke od navedenih mjera za sanaciju Brodsko-posavska zupanija povlaci izjavu iz tocke IV. ave

Odluke.

- Imovina Opce bolnice "dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod ne rnoze se prodavati, otudivatiiii na bilo koji drugi nacin optereCivati vee se istom mora upravljati po narelu dobrog

gospodara,

Tijekom sanaeije i dvije godine nakon stupanja na snagu odluke 0 zavrsetku sanacije nece

doci do ukidanja bolnickih odjela niti djelatnosti u Opcoj bolnici "Dr. Josip Bencevic"Siavonski Brad

tijekom sanaeije nece doci do otpustanja zaposlenika u Opcoj bolniei "Dr. Josip Bencevic"

Siavonski Brod

Tijekom sanaeije i dvije godine nakon sanacije :

V.

Page 31: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Imovina Opce bolnice Nova Gradiska ne moze se prodavati, otudivati iii na bilo koji drugi

nacin optereCivati vee se istom mora upravljati po nacelu dobrog gospodara,

Tijekom sanacije i dvije godine nakon sanacije :

V.

Brodsko-posavska zupanija kao osnivac Opce bolnice Nova Gradiska, u skladu sa Zakonom 0

sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" br.136/12.), odrice se osnivackih prava nad Opcornbolnicom Nova Gradiska tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu odluke 0

zavrsetku sanacije.

IV.

Brodsko-posavska zupanija kao osnivac poziva Vladu Republike Hrvatske na provodenje

sanacije Opce bolnice Nova gradlska i donosenje odluke 0 sanaciji Opce bolnice Nova Gradiska.

III.

Brodsko-posavska zupanija kao osnivac Opce Nova Gradiska nije u rnogucnosti pokriti

gubitke nastale zbog utvrdenih limita i neplacanja izvrsenih usluga Hrvatskog zavoda za zdravstvenoosiguranje. Ukupne obveze bolnice su 27.004.794kn , od toga dospjele obveze 14.062.052 kn,nedospjele obveze 12.942.742 kn.

Brodsko-posavska Zupanija nije u rnogucnosti pokriti nastale gubitke zbog nedostatkavlastitih sredstava.

II.

I.Brodsko-posavska zupanija utvrduje da javna ustanova Opca bolnica Nova Gradiska,

Strossmayerova 17, OIB: 70836320814 Ciji je osnivac Brodsko-posavska zupanija s danom

31.12.2013. ima nepodmirene obveze prema vjerovnicima u ukupnom iznosu 27.004.794 kn.

Popis vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza na dan 31.12.2012. prilozen je ovoj Odlucii cini njen sastavni dio.

o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provodenje sanacijeOpce bolnice Nova Gradiska

ODlUKU

Na temelju (lanka 9. Zakona 0 zdravstvenoj zastiti ( "Narodne novine" br. 150/08., 71/10.,

139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12.), claoka 3. Zakona 0 sanaciji javnih ustanova

("Narodne novine" br.136/12.) i (lanka 34. Statuta Brodsko-posavske zupanije ("Sluzbeni vjesnik" br.

10/09. i 19/10. ) Zupanijska skupstina na 25. sjednici, odrfanoj 26 . veljace 2013., donijela je

Page 32: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

2

1. Ministarstvo zdravlja, Zagreb,2. Opcabolnica Nova Gradiska,3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,4. Redakcija.Slufbenog vjesnika Brodsko-posavske iupanije",5. Dosje,6. Dokumentacija,7. Pismohrana.

Dostaviti:

Klasa:021-01/13-01/18Urbroj: 2178/1-01-13-1SiavonskiBrod, 26. veljace 2013.

ZUPANIJSKA SKUPSTINA BRODSKO-POSAVSKEZUPANIJE

Odluka stupa na snagu danom objave u "Sluzbenomvjesniku Brodsko-posavskezupanije".

VII.

Brodsko-posavska zupanija preuzeti ce osnivackaprava nad Opcorn bolnicom Nova gradiskaod VladeRepublike Hrvatske nakon uspjesno provedene sanacije u rokovima utvrdenim clankom VI.OveOdluke.

VI.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske putem sanacijskogupravitelja i sanacijskogvijeca poduzmeneke od navedenih mjera za sanaciju Brodsko-posavskazuparuja povlaci izjavu iz tocke IV. oveOdluke.

Tijekom sanacije i dvije godine nakonstupanja na snagu odluke 0 zavrsetkusanacije necedoc; do ukidanja bolnickih odjela niti djelatnosti u Opcoj bolnici NovaGradiskatijekom sanacije nece doci do otpustania zaposlenika u Opcoj bolnici NovaGradiska

"

Page 33: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

,~ ,

S postovanjern,

PostupajuCipo Vaso] obavijesti, Klasa: 510-01/13-01/26, Urbroj: 534-10-2-1-2/1-13-05 od 13. ozujka 2013., Zupanijska skupStina Brodsko-posavske zupanijeuskladila je odluke 0 pozivanju Viade Republike Hrvatske na provodenje sanacijeOpce bolnice "Dr. Josip Bencevlc" Siavonski Brod i Opce bolnice Nova Gradlska saZakonom 0 sanaciji javnih ustanova.

Odluke se dostavljaju u privitku na daljnju provedbu.

Postovanl gospodine ministre,

Predmet: Odluka 0 izmjeni Odluke 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatskena provodenje sanacije Opee bolniee "Dr. Josip Bencevic"Siavonski Brod i Odluka 0 izmjeni Odluke 0 pozivanju Via deRepublike Hrvatske na provodenje sanacije Opee bolnieeNova Gradiska - dostavljaju se

Ksaver 200a10000 Zagreb

Ministarstvo zdravljaNip mlnistra prof.dr.se. Rajka Ostojiea

KJasa: 021-01/13-04/01Urbroj: 2178/1-01-13-2SJavonski Brod, 27. ozujka 2013.

ZUPANDSKA SKUPSnNA

REPUBLIKA HRVATSKABROOSKO-POSAVSKA ZUPANIJA

Page 34: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Klasa:021-01/13-01/39Urbroj: 2178/1-01-13-1SlavonskiBrod, 27. ozujak 2013.

ZUPANUSKA SKuPSnNA BRODSKO-POSAVSKEZUPANIJE

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objavit ce se u "Sluzbenomvjesniku 8rodsko-posavske zupanije".

V.

TockaVI. postaje tocka V., a tocka VII. postaje tocka VI.

IV.

U tockl VI. Odluke rimski broj IIVI." mijenja se u rimski broj "IV".

III.

Tocka V. brise se.

II.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske naprovodenje sanacije Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic" Slavonski Brod ("Sluzbenivjesnik Brodsko-posavskezupanlje" br. 2/13.).

I.

o izmjeni Odluke 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatskena provodenje sanacije Opce bolnice "Dr. Josip Bencevic" Siavonski Brod

ODLUKU

Na temelju danka 9. Zakona 0 zdravstvenoj zastltl ("Narodne novine" br.150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12.), danka 3.Zakona 0 sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" br. 136/12.) i clanka 34.Statuta Brodsko-posavskezupanije ("Sluzbenivjesnik Brodsko-posavskezupanije" br.10/09., 19/10. i 2/13.) Zupanijska .skupstma na 26. sjednici, odrzanoj 27. ozujka2013., donijela je

Page 35: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Klasa: 021-01/13-01/40Urbroj: 2178/1-01-13-1Siavonski Brod, 27. ozujak 2013.

ZUPANIJSKA SKUPSnNA BRODSKO-POSAVSKEZUPANDE

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objavit ce se u "SIuzbenomvjesniku Brodsko-posavskezupanlje''.

V.

Tocka VI. postaje tocka V., a tocka VII. postaje tocka VI.

IV.

U tocki VI. Odluke rimski broj "VI." mijenja se u rimski broj "IV".

III.

Tocka V. bnse se.

II.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatske naprovodenje sanacije Opce bolnice NovaGradiska("SIuzbenivjesnik Brodsko-posavskezupanije" br. 2/13.).

I.

o izmjeni Odluke 0 pozivanju Vlade Republike Hrvatskena provodenje sanacije Opce bolnice Nova Gradiska

ODLUKU

Na temelju clanka 9. Zakona 0 zdravstvenoj zastiti (IINarodne novine" br.150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12.), Ctanka3.Zakona 0 sanaciji javnih ustanova C,Narodne novine" br. 136/12.) i danka 34.Statuta Brodsko-posavskezupanije ("Sluzbenivjesnik Brodsko-posavskezupanije" br.10/09., 19/10. i 2/13.) Zupanijska skupstina na 26. sjednici, odrZanoj 27. ozujka2013., donijela je

Page 36: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

t

Vlada Republike $rvatske donijela je Odluku 0 pripajanju Opce bolnice NovaGradiska Opeoj bolnici pro Josip Bencevic SIavonski Brod, KLASA: 022-03/13-04/529, URBROJ: 50301-P4/12-13-2 od 18. prosinca 2013. godine.

Istom odlukom \itvrdeno je da Opca bolnica Nova Gradiska prestajepripojenjem Opcoj bolnidi Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod s danom 1. sijecnja2014.godine. i

I

Uvidom u sudskij registar Trgovackog suda u Osijeku - stalna sluzba uSlavonskom Brodu utvrdeno je da je Trgovacki sud izvrsio upis statusnih promjenatemeljem Odluke 0 pripajanju Opce bolnice Nova Gradiska Opcoj bolnici Dr. JosipBencevic Slavonski Brod od 18. prosinca 2013. godine pa je na temelju uvodno

Icitiranih propisa valjalo dqnijeti odluku kao u izreci rjesenja.

i!

Obrazloienje

Utvrduje se da jb sa danom 1. sijecnja 2014. godine prestala sa radomzdravstvena ustanova Opra bolnica Nova Gradiska sa sjedistem u Novoj Gradiski,Strossmayerova 17. I

Iiti;;

RJESENJE

I Prim!jeno: ~~;. (j /. J_ J / II .I Ki3SifikaGijs:~aOZn3:~a , O:g. jed.

U;00 '1>;/ ; 0- 0! , /1 0"+I Urudzb",ni broj· I P,i!. \lri;)

I i) ,S L, - f II - 0 '1 . I

.... ._. o..Jlo.Jl-'I'-r\ I Ii"""\.V/"\ I ...::Jf"\J-\

BRODSI<:O-POS;WSf';A tUP,·\NlJA2178/1-07 UPRA'iril ODjEL ZJl.. ZO:"",VSTVO I

SOCIJALNU SKF.B - SLAVONSP;I BROD

I!!

IREPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVOZDiLJA

IKlASA: UP/I-500-05/14-01/13URBROJ: 534-10-1-1-1~-14-1Zagreb, 17. sijecnja 2011"god.

II

Ministarstvo zdr~llja Republike Hrvatske postupajuci sukladno Odluci VladeRepublike Hrvatske 0 pripajanju Opce bolnice Nova Gradiska Opcoj bolnici Dr. JosipBencevic Slavonski Brod!,KLASA: 022-03/13-04/529, URBROJ: 50301-04/12-13-2u predmetu prestanka r~!dazdravstvene ustanove, na temelju clanka 71. Zakona 0ustanovama ("Narodne n vine", broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), clanka 54. Zakonao zdravstvenoj zastiti « arodne novine» broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11,12/12, 35/12, 70/12, 8 13 i 159/13) te clanka 96. Zakona 0 opcern upravnompostupku ("Narodne novire", broj 47/09) donosi

IiiI!

Page 37: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

1. Opca bolnica Dr. Josip Bencevic Slavonski BrodSlavonski Brod, Andrije Stampara 42

(1'21 Brodsko-posavska zupanija,7@pravni odjel za drustvene djelatnosti

-Upravni odjel za proracun i financije3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, Rockefellerova 74. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Zagreb, Margaretska 35. Hrvatska lijecnicka komora

Zagreb, Tuskanova 376. Pismohrana, ovdje

Dostaviti:

Ovo rjesenje je konacno u upravnom postupku i protiv njega nije dopustenazalba ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu uOsijeku, Zupanijska 5, Osijek u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rjesenja.

Uputa 0 pravnom liieku :

Page 38: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Stranica: 1 od 2

Davorin

2014-01-23 14:45:450003,

S

U Slavonskom Brodu, 23. sijeEnja 2014. godine

TRGOVACKI SUD U OSIJEKUSTALNA SLUZBA U SLAVONSKOM BRODU

Buduci da je postupak pripajanja subjekta upisa opea bolnieaNova Gradiska, Strossmayerova 17, Nova Gradi§ka, u registarskiulozak s MBS 050027732, OIB: 70836320814 ustanovi Op~a bolnieaDr. Josip Bencev i c, Slavonski Brod, MBS: 05003268 pravomocriookorican to je na temelju clanak 68. stavak 1. Zakona 0 sudskomregistru ( Narodne novine broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05.,40/07., 91/10, 90/11 i 148/13 ) i clanka 76. Pravilnika 0

naci nu upisa 1.1 suds ki registar (Narodne novi.riebroj 22/2012)odluEeno je kao 1.1 izreci ovog rjesenja.

o bra z 1 0 zen j e

II. Upis brisanja ustanove obavit ~e se po pravomo~nosti ovogrje§enja.

I. U sudski registar ovog suda upisuje se brisanje i2 sudskogregistra subj ekt.e ustanove opce bolnica Nova Gzedi ska,Strossmayerova 17, Nova Gradi ska, u registarski uLozak s MBS050027732, OIB: 70836320814 prema podacima naznaEenim u priloguovoga rJesenja ("Po~aei za upis u glavnu knjigu sudskogregistra"), koji je njegov sastavni dio.

r l j e S l 0 j e

Trgovatki sud 1.1 Osijeku - stalna sluiba 1.1 Slavonskom Brodu posueu pojedinou Davorin PaviEi~ u registarskom predmetu upisa usudski registar brisanja ustanove Op~a bolniea Nova Gradi§ka,Strossmayerov~ 17, Nova Gradi§ka, u registarski uloiak s MBS050027732, OIB: 70836320814/ po sLuzberioj duznost i na temeljucLana k 68. st. 1. Zakona 0 sudskom registru ( Narodne novinebroj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10, 90/11 i148/13 )/ 23.01.2014. godine

-- • - ........., '\ ..r:.....I'fl"\ ':'LU.'.t!A L:..J; ;.,: ;!..'~KE 5r.U?~ "!':~'!E: ::-.~.:i1/'\NA,--- --'S~I.~\VCNSi\I_~~_:;·~.__

fJ.1m!jenO C>II 0 J. 1o /11di<I"!s~ikC1ciJs!<2 (I?r.;:L) i (l'q ;':-:d :C_, -·-·-----~~~~ij~50 27732

STALNA SLUZBA U _~_A~!O_NS~KO~M~B~R:~~~Wf~1=d~=.:)<.;=..~:.:::.'-.=h0-F:-'.)!:;:7]=07=- ==JTJ===f~-=_-=v=~-=-1_+J ..:..r'~:T~.1~'-7~Uj.24f.-1::____3~33=._-__::_2

R J ESE N J E

REPUBLIKA HRVATSKATRGOVACKI SUD U OSIJEKU

Page 39: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Stranica: 2 od 20003, 2014 01 23 14:45:45

Pravo na zalbu protiv ovog r]esenja ima sudionik iIi drugaosoba koja za to ima pravni interes_ Zalba se podnosi u roku od8 (osam) dana Visokom trgovafkom sudu Republike Hrvatske u dvaprimjerka, putem prvostupanjskog suda_

Uputa 0 pravno~ lijeku:

!'-18S:050027732Tt-14/333-2

-----_ .._-------------

REPUBLlKA HRVATSKATRGOVACKI SUD U OSIJEKUSTALNA SLUZBA U SLAVONSKOM BRODU

Page 40: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Stranica: 1 ad 30002, 2014-01-23 14:'45:45

- mijenja se cl. B. koji se odnosi na znak ustanove- iza cl. B. dodaje se cl. B.a. koji se odnosi na utvrdenjenacina uporabe i zastite znaka,- mijenja se cl. 17. koji se odnosi na organizaciju strucno­administrativnih, us1uznih i pomocnih poslova ustanove,

Statut:

# Statut ustanove usvojen 02. veljace 1994. godine.# Odlukom 0 izmjenama i dopunama Statuta, Upravno vijeee Opee

bolnice Nova Gradiska od 25.01.2007.godine, mijenja seStatut ustanove i to na nacin da:

PRAVNI OONOSI:Teme1jni akt:

# Odluka 0 statusnoj promjeni Medicinskog centra od 15.veljace 1994. godine.

# dr. med. Tihomir 5iscevic, OIB: 70001567918Slavon~ki Brod, Naselje Slavonija I 1

# - zastupnik# - Sanacijski upravitelj, zastupa Ustanovu samosta1no.# - Imenovan Rje§enjem V1ade RH od 11. srpnja 2013. godine.

0S08E OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

# PoqLav.arstvo z.upanije 3rodsko-posavskeSlavon,ski Brod, Ul. Petra Kr esimi ra IV 1

# - o s n i v a c

OSNIVACI/CLANOVI ORUSTVA:

Poliklinicko-konzilijarna zdravstvena zastitaOijagnostikaBolnicka zdravstvena zastita

PREOMET DJELATNOSTI:# *# *# *

PRAVNI OBLIK:IIustanova

SJEOISTE/ADRESA:# Nova Gradi§ka (Grad Nova Gradi§ka)

Strossmayerova 17

# Bo1nica, Nova Gradiska

NAZIV:# Opea bolnica Nova Gradiska

SUBJEKT UPISA:

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTK~

(prilog uz rJesenJe!Pod brojem upisa 16 za tvrtku Opea bo1nica Nova Gradiska upisujese:

Datum: 23.01.2014

050027732MBS:TRGOVACKI SUD U OSIJEKUSTALNA SLUZBA, U SLAVONSKOM BRODUTt-14/333-2

Page 41: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Stranica: 2 od 3D002, 2014 01 23 14~45:45

# Odlukom Upravnog vijeca Opce bolnice Nova Gradiska na

Statuc Opee bolniee (procisceni tekst) od 25.11.2009.godinedostavljen Sudskom registru.

- u cL, 16. st. 6. dodaje se podstavak 5. koji glasi"fizikalna medicina i rehabilitacija, a.dosadasnji podstavak5. postaje podstavak 6.- iza ,(':1. 16. dodaje se (':1. 16.a. koji S2 odnosi na jedinieuza osiguranje i unapred~nje kva1itete zdravstvene zastite- u (:1. 18. dodaje se st. 8, a odnosi se na utvrdenjenaknade za rad clanova Upra.vnog vi]eca,- cl. 23. Statuta se brise- u c1. 24. dodaje se st. 3. koji definira struktururavnateljstva bolnice- u cL, 25. st. 3. r i j eci "iIi pornocni.k" se bri su- cI . 29. st. 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: "- imenujei razrjesuje pomocnike ravnatelja"

cl. 31. sc. 3. mijenja se, a odnosi se na sascav Scrutnogvi j eca- cl. 35. st. 2. mijenja se, a cdnosi se na etickopovjerenstvo- iza ~l. 35. dodaje se tl. 35.a, a odnosi se na ovlastietickog povjerenstva,- u cI . 36. st. 3. podstavak 1. mijenja se i glasi: "­pornocnik ravnate1ja za sestrinstvo-gla·.;nasestra bolniee"- (:1.36.a. st. 4. dodaje se podstavak 5. koji se odnosi najednu od ovlasti povjerenstva za lijekove ustanove,- iza cL. 36.a. dodaje se podnaslov "9. Pov j erenstvc zakvalitetu" i cl . 36.b. koji se odnosi na povjerenstvo zakva1itetu Bo1niee.

Od1ukom 0 izmjenama i dopunama Statuta, Upravno vijece OpceBolniCe Nova Gradiska od 03.06.2009.godine, mijenja seStatui Ustanove i to na nacin da:

- u cl. 18. dodaju se stavei 5. i 6. koji definiraju strucnuspremu clanova Upravnog vijeca- utI. 21. st. 1. iza podstavka 13. dodaju se novipodstavci 14. i 15. koji se odnose Da ovlasti UpravnogvijecCl- ml]enja se t1. 31. koji se odnosi na Strutno vijece- u t1. 33. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji seodnosi na ov1ast Strucnog vijeca- iza c1. 36. dodaje se podnas1ov "8. Povjerenstvo za1ijekove" i t1. 36.a. koji definira ov1asti povjerenstva zalijekove.

PRAVNI OONOSI':Statut:

SUBJEKT UP! S.1\

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOGREGISTR.I\(pri10g uz rjesenjej

Pod brojem upisa 16 za tvrtku Opta bo1niea Nova Gradiska upisujese:

Datum: 23.01.20140500277 32MBS:

TRGOVACKI SUO U OSIJEKUSTALNA SLUZBA, U SLAVONSKOM BRODUTt-14/333-2

Page 42: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

0002, 2014-01-23 14:45:45

U Slavonskom Brodu, 23.

Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vaziti!

Redni broj zabiljezbe: 2# - Pripajanje upisano u sudski registar drustva preuzimatelja

rjesenjem borj Tt-13/5863-2 ad 03. sijecnja 2014. godine.

Redni broj zabiljezbe: 1# - Pripajanje ce biti pravovaljano tek nakon sto se

pripajanje upise u sudski registar sJedista subjektapreuzimatelja.

ZABILJEZBE:

Prestanak subj£kta upisa:# Clankom II stavak 2. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 18.

prosinea 2013. godine koja je istog dana stupila na snaguOpca bolnica Nova Gradiska prestaje postojati pripojenjemOpcoj bolnici Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod.

Statusne promjene: pripojenje subjekta upisa drugom# Odluko~ Vlade Republike Hrvatske od 18. prosinea 2013.

godine koja je istoga dana stupila na snagu, Opca bolnicaNova G~adiska pripaja se Opcoj bolniei Dr. Josip BencevicSlavonski Brod s danom 01. sijecnja 2014. godine.Opca bolnica Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod preuzimaobavljanje ejelokupne djelatnosti Opce bolnice NovaGradiska.Danom upisa pripajanja u sudski registar Opce bolniee NovaGradiska Opcoj bolnici C~. Josip Bencevic Slavonski Brod,Opca b01niea Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod preuzima svupismohranu, poslovni ~r~stor, sva sredstva, pravo i obvezeopce bolnice Nova Gradiska sa star.jem utvrdeni.m :=<1<.11"'::'-...,,,.bilancom na dan 31.12.2013. godine.

sjedniei odrianoj dana 17. kolovoza 2011. godine, usvojen jenovi $tatut Opce bolniee Nova Gradiska, a uz suglasnostZupan~jske skupstine Zupanije Brodsko-posavske od14.10.;2011. godine, te se stavlja izvan snage Statut Opcebolnice Nova Gradiska od 25.11.2009. godine.Novi Statut Opce bolnice Nova Gradiska od 17.08.2011. godinedostavljen sudskom registru.

PRAVNI ODNOSI:Statut:

SUBJEKT UPISA

POOACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA(prilog uz rjeseoje)

Pod brojem upisa 16 za tvrtku Opca bolniea Nova Gradiska upisujese:

MBS: 050027732Datum: 23.01.2014

TRGOVACKI SUD U OSIJEKUSTALNA SLUZBA U SLAVONSKOM BRODUTt-14/333-2

Page 43: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

Opca bolnica Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod, zastupana po sanacijskomupravitelju Hrvoju Mitrovicu, dr. med., podnijela je 17. sijecnja 2014. godine ovom tijeluuprave zahtjev za donosenje rjesenja 0 odobrenju rada te je uz zahtjev prilozila RjesenjeTrgovackog suda u Osijeku - stalna sluzba u Slavonskom Brodu 0 registraciji statusnihpromjena pripajanjem Opce bolnice Nova Gradiska Opcoj bolnici Dr. Josip BencevicSlavonski Brod.

Kako tijekom provodenja postupka pripajanja Opce bolnice Nova Gradiska Opcojbolnici Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod nije bio dovrsen formalni postupak uskladivanjadjelatnosti Opce bolnice Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod radi njihovog upisa u sudskiregistar, doneseno je privremeno rjesenje 0 obavljanju bolnicke djelatnosti Opce bolnice Dr.Josip Bencevic Slavonski Brod.

S obzirom na naprijed navedeno, valjalo je na temelju clanka 100. stavka 3. Zakonao opcem upravnom postupku donijeti privremeno rjesenje 0 obavljanju bolnicke djelatnosti douskladenja te djelatnosti Opce bolnice Dr. Josip Bencevic Slavonski Brod sa Zakonom 0zdravstvenoj zastiti i upisa u sudski registar a najduze 30 dana od dana primitka ovogarjesenja.

Obrazloienje

1. Utvrduje se da Opca bolnica Dr. Josip Bencevic SIavonski Brod, sa sjedistern uSlavonskom Brodu, Andrije Stampara 42, ispunjava uvjete u pogledu prostora, radnika imedicinsko - tehnicke opreme te joj se odobrava obavljanje bolnicke djelatnosti.2. Ovo rjesenje ostaje na snazi 30 dana od dana njegovog primitka, a Opca bolnica Dr. JosipBencevic Slavonski Brod obvezna je u tom roku uskladiti svoju djelatnost s odredbamaZakona 0 zdravstvenoj zastiti i upisati je u sudski registar.

PRIVREMENO R J ESE N J E...___

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske na temelju clanka 50. Zakona 0zdravstvenoj zastiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,35/12, 70/12, 82/13 i 159/13), te clanka 100. stavka 3. Zakona 0 opcern upravnom postupku("Narodne novine", broj 47/09), postupajuci po zahtjevu Opce bolnice Dr. Josip BencevicSlavonski Brod, u predmetu davanja odobrenja za rad zdravstvene ustanove donosi

KLASA: UP/I 500-05/14-01/17URBROJ : 534-10-1-1-1/4-13-1Zagreb, 21. sijecnja 2014.g.

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Page 44: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

1.Opca bolnica Dr. Josip Bencevic Slavonski Brad,Slavonski Brod, Andrije :;tampara 42

2. Hrvatski zavod za zdravsrveno osiguranjeZagreb, Margaretska 3

~rodSko-posavSka zupanija,(:JJpravni odjel za drustvene djelatnosti- Upravni odjel za proracun i financije

4. Hrvatski zavod za javno zdravstvoZagreb, Rockefellerova 7

5. Hrvatska Iijecnicka komora, Zagreb, Tuskanova 376. Pismohrana, ovdje

Dostaviti:

Protiv ovog rjesenja se ne moze izjaviti zalba, ali se rnoze pokrenuti upravni sportuzbom koja se izjavljuje Upravnom sudu u Osijeku, Zupanijska 5, Osijek, u roku od 30 danaod dana primitka ovoga rjesenja.

Uputa 0 pravno liieku:

Page 45: podrucju - SBplus.hr stanja... · zastita (polivalentna), zdravstvena zastita zena, sanitetski prijevoz, palijativna skrb bolesnika, Zdravstvenanjega,medicina rada. Na podrucju zupanije

,PredsjednikZ

ZUPANIJSKA SKuPSnNA BRODSKO-POSAVSKEZUPANDE

Klasa: 021-01/12-01/116Urbroj: 2178/1-01-12-1Siavonski Brod, 18. rujan 2012.

3. Sugerira se zupanu Brodsko-posavske zupanije da zatrazi prijam strucnoqizaslanstva 8rodsko-posavske zupanlje kod ministra zdravlja radi upoznavanja sastvarnim stanjem i potrebama prosirenja Mreze na podrucju Brodsko-posavskezupanije.

.Zdravstvena djelatnost Mrezajavne Potreban broj Prijedlog zazdravstvene timova za proslrenje Mreze

sluzbe podruCie BPISPECDALISTICKO-KONZIUJARNA I DDAGNOsnCKA ZDRAVSlVENA DJELATNOST1. Djeeja kirurgija 0 1 12. Maksilofacijalna kirurgija 0 1 13. Anesteziologija, reanimatologija i 1 2 1

intenzivno Iijecenje4. Medicinska mikrobioloqija s 3 4 1

parazitologijom5. Neuroklrurciia 0 1 16. Pediiatrlla 2 3 17. Glnekoloqija i opstetridja 2 3 1

PRIMA RNA ZDRAVSTVENA ZASTITA8. Obiteliska medicina

Opclna Draoalic 0 1 1Opclna Bukovlie 1 2 1

FIZIKALNA TERAPIJA9. Fizikalna teral2ija u kuc:; 11 14 3

-2. Zupanijska skupstina predlaze da se Mreza po hitnom postupku prostn kako

slijedi:

u povodu razmatranja Mreze jayne zdravstvene sluzbeu Republici Hrvatskoj,

a za podruCje Brodsko-posavske zupanije

1. Zupanijska skupstina upoznala se 5 Mrezom jayne zdravstvene sluzbe uRepublici Hrvatskoj, a za podrucje Brodsko-posavske zupanqe, koja je objavljena uNarodnim novinama broj 101/12. od 6. rujna 2012. te skrece pozornost da je Mrezausvojena bez prethodnog misljenja Zupanijske skupstine, kako to propisuje clanak37. Zakona 0 zdravstvenoj zastltl.

Zakljucak

Na temelju clanka 34. Statuta Brodsko-posavske zupanije (IfSluzbeni vjesnikBrodsko-posavske zupanije" br. 10/09. i 19/10.) Zupanijska skupstina na 23. sjednici,odrZanoj 18. rujna 2012., donijela je

U C J