Click here to load reader

Podręcznik użytkownika - vivitek.eu · Podręcznik użytkownika wyświetlacza NovoTouch Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 6 zdrowie

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podręcznik użytkownika - vivitek.eu · Podręcznik użytkownika wyświetlacza NovoTouch Copyright...

Podrcznik uytkownika

(Wycznie dla modeli LK6530i, LK7530i i LK8630i)

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 2

Spis treci

Bezpieczestwo ........................................................................... 4

Zgodno z przepisami .............................................................................................. 6

Zawarto opakowania ............................................................... 8

Akcesoria opcjonalne ................................................................................................ 9

Przegld ..................................................................................... 10

Widok wywietlacza z przodu ................................................................................. 10

Widok wywietlacza od tyu .................................................................................... 11

Widok wywietlacza z prawej .................................................................................. 12

Widok wywietlacza od spodu ................................................................................ 13

Pilot ............................................................................................................................ 14

Instalacja baterii .................................................................................................................................. 15

Uywanie pilota ................................................................................................................................... 15

Instalacja zestawu do montau na cianie ............................. 16

Instalacja moduu systemu operacyjnego VKA05 ................. 19

Poczenia .................................................................................. 20

Wejcie HDMI (1.4/2.0) .............................................................................................. 20

Wejcie DisplayPort ................................................................................................. 20

Wejcie VGA ............................................................................................................. 21

Wejcie audio ........................................................................................................... 21

LAN (RJ-45) ............................................................................................................... 22

Dotykowy .................................................................................................................. 22

Wejcie AV ................................................................................................................ 23

RS-232 ....................................................................................................................... 23

USB (2.0 / 3.0) ........................................................................................................... 23

microSD ..................................................................................................................... 24

Wyjcie HDMI ............................................................................................................ 24

Wyjcie audio ........................................................................................................... 24

Wyjcie koncentryczne ............................................................................................ 26

Rozpoczcie ............................................................................... 27

Zasilanie wywietlacza ............................................................................................. 27

Przeczanie rda sygnau .................................................................................... 28

Ustawienia poczenia z Internetem ....................................................................... 29

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 3

Ustawienia poczenia Wi-Fi ............................................................................................................... 29

Ustawienia wywietlania .......................................................................................... 31

Audio ................................................................................................................................................... 32

Ekran ................................................................................................................................................... 32

Wywietlanie ....................................................................................................................................... 33

Wyreguluj ............................................................................................................................................ 33

Uywanie wywietlacza ............................................................ 34

Ekran strony gwnej ............................................................................................... 34

NovoConnect ............................................................................................................ 35

Browser ..................................................................................................................... 36

Note ........................................................................................................................... 37

Ustawienia systemu ................................................................................................. 38

Finder ........................................................................................................................ 39

Narzdzia ................................................................................................................... 40

Czyszczenie wywietlacza........................................................ 41

Specyfikacje ............................................................................... 42

Rozwizywanie problemw ...................................................... 43

Dodatek (Specyfikacja RS-232) ................................................ 44

Owiadczenie dotyczce praw autorskich.............................. 47

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 4

Bezpieczestwo

Miejsce uytkowania

Urzdzenia nie naley umieszcza na niestabilnym wzku, podstawie, statywie,

wsporniku, stole lub pce.

Urzdzenia nie naley wystawia na bezporednie wiato soneczne i inne rda

ciepa.

Urzdzenia nie naley umieszcza w pobliu instalacji generujcych pola

magnetyczne.

W pobliu lub na urzdzeniu nie naley umieszcza adnych pynw, naley si

upewni, e do urzdzenia nie zostan wylane adne pyny.

Na urzdzeniu nie naley umieszcza adnych cikich obiektw.

Zasilanie

Naley sprawdzi, czy napicie robocze urzdzenia jest identyczne z napiciem

lokalnej sieci zasilajcej.

Wywietlacz naley odczy od zasilania podczas moliwych burz z wyadowaniami

atmosferycznymi lub byskawicami.

Wywietlacz naley odczy od zasilania, gdy dugo nie bdzie uywane.

Naley zabezpieczy kabel zasilajcy przed moliwym uszkodzeniem fizycznym lub

mechanicznym.

Naley uywa oryginalny kabel zasilajcy z opakowania z produktem i nie

modyfikowa go lub nie przedua.

Naley sprawdzi i upewni si, czy rdo prdu zmiennego jest podczone do

uziemienia.

Dostarczony z wywietlaczem kabel zasilajcy, moe by uywany wycznie przez

to urzdzenie.

Ekran LED

Wywietlacz pracuje wycznie w pooeniu poziomym. Nie obracaj wywietlacza do

pozycji pionowej.

Wywietlacz obsuguje wywietlania w orientacji poziomej. Nie montuj w orientacji

pionowej w gr lub w d.

Nigdy nie naley uywa zamiast rysikw twardych lub ostrych obiektw.

Na ekranie nie naley uywa trwaych lub wycieranych na sucho markerw. Po

uyciu na ekranie wycieranych na sucho markerw, naley jak najszybciej usun

tusz, szmatk pozbawion wkien i bez wasnoci ciernych.

Przed czyszczeniem naley odczy kabel zasilajcy.

Aby wyduy ywotno panelu i zapewni lepsze dziaanie wywietlacza, nie

naley ustawia na dugi czas wysokiej jasnoci.

Temperatura

Urzdzenia nie naley umieszcza w pobliu lub nad kaloryferem albo grzejnikiem.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 5

Po nagym przeniesieniu wywietlacza z miejsca zimnego do ciepego, naley

odczy kabel zasilajcy i nie wcza urzdzenia przez co najmniej 2 godziny, aby

si upewni, e zostaa odparowana caa nagromadzona wewntrz wilgo.

Normalna temperatura dziaania wynosi 0 - 40C.

Wilgotno

Nie naley naraa urzdzenia na oddziaywanie deszczu lub ustawia go w

wilgotnym miejscu.

Otoczenie zewntrzne powinno by suche i chodne.

Normalna wilgotno podczas dziaania wynosi 10% - 90%.

Wentylacja

Urzdzenie naley umieci w dobrze wentylowanym miejscu, aby atwo

odprowadza ciepo.

Naley si upewni, e urzdzenie ma wystarczajc przestrze na wentylacj.

Wymagana przestrze: z lewej, z prawej i z tyu >10cm, od gry > 20cm.

Suchawki

Uywanie suchawek do duszego suchania gonego audio, moe spowodowa

uszkodzenie suchu.

Przed uyciem suchawek naley wczeniej zmniejszy gono.

Bateria

Po zuyciu bateri naley w odpowiedni sposb usun lub przekaza do recyklingu.

Bateri naley trzyma z dala od dzieci.

Baterii NIE WOLNO wrzuca do ognia.

W odniesieniu do baterii pilota, naley si upewni, e s uywane prawidowe

baterie oraz, e zostay zainstalowane w prawidowym kierunku.

Konserwacja

To urzdzenie moe by poddawane konserwacji/serwisowane wycznie przez

technika z certyfikatem.

Naley czsto sprawdza elementy montaowe wywietlacza, aby si upewni, czy

s bezpiecznie zainstalowane.

Naley sprawdzi, czy w miejscu montau nie ma poluzowanych rub,

szczelin, znieksztace, znakw uszkodzenia lub osabienia, ktre mog z

czasem wystpi.

Usuwanie starych urzdze elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu informuje, e produktu podczas usuwania

nie naley traktowa jak normalnych odpadw domowych, ale naley do przekaza do

miejsca recyklingu zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych. Prawidowe

usunicie produktu pozwoli unikn szkodliwego wpywu na rodowisko naturalne i

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 6

zdrowie ludzi, ktry mia by miejsce, po nieprawidowym usuniciu produktu. Recykling

materiaw pozwala chroni zasoby naturalne. Ten symbol obowizuje jedynie w Unii

Europejskiej. Aby usun urzdzenie elektryczne i elektroniczne, naley si

skontaktowa z wadzami lub z dostawc w celu ustalenia waciwej metody usunicia.

Wane instrukcje dotyczce recyklingu

Ten produkt moe zawiera inne odpady elektroniczne i po nieprawidowym usuniciu

moe stanowi niebezpieczestwo. Naley przestrzega lokalnego,

stanowego/regionalnego lub federalnego prawa dotyczcego recyklingu lub usuwania.

W celu uzyskania dalszych informacji, naley odwiedzi stron internetow i

skontaktowa si z Electronic Industries Alliance (EIA) pod adresem WWW.EIAE.ORG.

Zgodno z przepisami

Ostrzeenie FCC

To urzdzenie zostao poddane testom, ktre stwierdziy zgodno z ograniczeniami dla

urzdze cyfrowych klasy A, zgodnie z czci 15 przepisw FCC. Ograniczenia te

ustalono w celu waciwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakceniami z podczas

komercyjnego uywania urzdzenia.

Urzdzenie wytwarza, wykorzystuje i moe wysya fale radiowe i jeeli bdzie

zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe

zakcenia cznoci radiowej. Uywanie tego urzdzenia w zamieszkaym obszarze

moe spowodowa szkodliwe zakcenia, a w takim przypadku bdzie si wymaga od

uytkownika usunicia zakce na jego/jej wlasny koszt.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyranego pozwolenia stron odpowiedzialnych

za zgodno, mog spowodowa pozbawienie uytkownika prawa do uywania

urzdzenia.

Uwaga Federal Communications Commission (FCC) (Tylko USA)

To urzdzenie jest zgodne z czci 15 przepisw FCC. Jego dziaanie

podlega nastpujcym dwm warunkom: (1) to urzdzenie nie moe

powodowa szkodliwych zakce i (2) to urzdzenie musi akceptowa

wszelkie odbierane zakcenia, wcznie z zakceniami, ktre mog

powodowa niepodane dziaanie.

Kanada

To urzdzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z kanadyjsk norm ICES-003.

Deklaracja zgodnoci z CE

To urzdzenie jest zgodne z wymaganiami ustanowionymi przez Dyrektyw Rady

dotyczc Przyblienia Praw Krajw Czonkowskich w odniesieniu do Kompatybilnoci

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 7

Elektromagnetycznej (2014/30/EU), Dyrektywy Niskonapiciowej (2014/35/EU) i

Dyrektywy RoHS (2011/65/EU).

Ten produkt zostaa poddany testom, ktre wykazay, e jest zgodny ze

zharmonizowanymi standardami dla urzdze Technologii Informacyjnej,

opublikowanymi w Dyrektywach Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej.

OSTRZEENIE: To urzdzenie jest zgodne z klas A EN55032/CISPR 32. W otoczeniu

domowym to urzdzenie moe powodowa zakcenia radiowe.

UWAGA: To urzdzenie zostao poddane testom, ktre stwierdziy zgodno z

ograniczeniami dla urzdze cyfrowych klasy A, zgodnie z czci 15 przepisw FCC.

Ograniczenia te ustalono w celu waciwego zabezpieczenia przed szkodliwymi

zakceniami z podczas komercyjnego uywania urzdzenia. Urzdzenie wytwarza,

wykorzystuje i moe wysya fale radiowe i jeeli bdzie zainstalowane lub

eksploatowane niezgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zakcenia

cznoci radiowej. Uywanie tego urzdzenia w zamieszkaym obszarze moe

spowodowa szkodliwe zakcenia, a w takim przypadku bdzie si wymaga od

uytkownika usunicia zakce na wasny koszt.

Certyfikaty bezpieczestwa

FCC-A, cTUVus, CE, CB, EAC, RoHS

Usuwanie i recykling

Ten produkt moe zawiera inne zuyte elementy elektroniczne, ktre mog by

niebezpieczne, jeli nie zostan prawidowo zutylizowane. Recykling lub utylizacj

naley wykona zgodnie z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. Dalsze

informacje mona uzyska w Electronic Industries Alliance, pod adresem www.eiae.org.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 8

Zawarto opakowania Naley si upewni, e w opakowaniu z wywietlaczem znajduj si wszystkie

odpowiednie elementy. Elementy, ktre powinny znajdowa si w opakowaniu, to:

Wywietlacz NovoTouch Modu VKA05 OPS (z anten)

Pilot Kabel zasilajcy

Zestaw do montau na cianie Kabel audio

Kabel USB Kabel VGA

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 9

Rysik x 3 Pyta CD z dokumentacj

Baterie x 2 Skrcona instrukcja

Akcesoria opcjonalne

LauncherPlus (QL300) Modu VKW21 z systemem

operacyjnym PC

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 10

Przegld

Widok wywietlacza z przodu

Nastpujca ilustracja pokazuje przd wywietlacza i znajdujce si tam rne

komponenty:

Nr Element Opis

1 Ekran dotykowy

Uyj gestw dotykowych do nawigacji po interfejsie uytkownika wywietlacza.

Stuknij, aby wybudzi wywietlacz, gdy znajduje si w trybie oczekiwania (brak obrazu na ekranie ale wywietlacz wczony).

2 Magnetyczny uchwyt rysika Do trzymania rysika dostarczonego z wywietlaczem.

3 Czujnik podczerwienie pilota Odbir sygnau z pilota wywietlacza w zakresie do 8 metrw.

4 Przycisk zasilania/Wskanik LED stanu

Przycisk zasilania:

[Gdy wywietlacz jest wyczony]: Nacinij w celu wczenia zasilania wywietlacza.

[Gdy wywietlacz jest wczony]: Nacinij, aby przeczy wywietlacz na tryb oczekiwania. Nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyczy wywietlacz.

Wskanik LED stanu:

Niebieskie wiato: Wczone zasilanie wywietlacza lub wywietlacz w trybie oczekiwania.

Czerwone wiato: Wywietlacz jest podczony do rda zasilania, ale nie jest wczone zasilanie.

Wyczony: Wywietlacz nie jest podczony do rda zasilania.

Miganie czerwonym/niebieskim wiatem: (1) wywietlacz w trybie oczekiwania, (2) wyczone zasilanie wywietlacza lub (3) trwa aktualizacja firmware

5 Przycisk strony gwnej Otwieranie ekranu gwnego.

6 Przycisk Wstecz Powrt do poprzedniego ekranu wywietlacza.

7 Przycisk Ustawienia Otwieranie menu rda wejcia wywietlacza.

8 Przycisk zmniejszenia/zwikszenia gonoci

Zmniejszanie/zwikszanie gonoci wywietlacza

9 Port USB 3.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

10 Porty USB 2.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 11

Widok wywietlacza od tyu

Nastpujca ilustracja pokazuje ty wywietlacza i znajdujce si tam rne

komponenty:

Nr Element Opis 1 Uchwyty Umoliwiaj bezpieczne przenoszenie/przesuwanie wywietlacza.

2 Otwory na rub do montau na cianie

Uywane do instalacji zestawu do montau na cian dostarczonego z wywietlaczem. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawd cz Instalacja zestawu do montau na cianie.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 12

Widok wywietlacza z prawej

Nastpujca ilustracja pokazuje praw stron wywietlacza i znajdujce si tam rne

komponenty:

UWAGA: Ilustracja pokazuje praw stron po instalacji moduu systemu operacyjnego VKA05.

Sprawd cz Instalacja moduu systemu operacyjnego VKA05 w celu uzyskania dalszych

informacji o instalacji moduu systemu operacyjnego.

Nr Element Opis

1 Zcze anteny Podczenie do anteny dostarczonej z moduem systemu operacyjnego VKA05 dla uzyskania sygnau Wi-Fi.

2 Wskanik LED zasilania wieci wskazujc zasilanie moduu systemu operacyjnego VKA05.

3 Przycisk przywracania Resetowanie moduu systemu operacyjnego VKA05.

4 Porty USB 3.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

5 Gniazdo karty microSD Odczyt plikw multimedialnych zapisanych na karcie microSD.

6 Port LAN Podczanie do routera w celu uzyskania dostpu do internetu.

7 Port wyjcia HDMI Podczanie do drugiego wywietlacza lub do projektora w celu zdublowania albo rozszerzenia wideo pokazywanego na wywietlaczu.

8 Port USB 2.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

9 Port 1 wejcia HDMI (2.0) Podczanie do odtwarzaczy Blu-Ray/DVD, przystawek telewizyjnych, cyfrowych odtwarzaczy multimedialnych, komputerw lub innych rde wideo do przekazywania wideo i audio.

10 Port 2 wejcia HDMI (1.4) Podczanie do odtwarzaczy Blu-Ray/DVD, przystawek telewizyjnych, cyfrowych odtwarzaczy multimedialnych, komputerw lub innych rde wideo do przekazywania wideo i audio.

11 Port Touch 1 Podczanie do komputera w celu udostpnienia sterowania interfejsem komputera przez ekran dotykowy.

12 Port 3 wejcia HDMI (1.4) Podczanie do odtwarzaczy Blu-Ray/DVD, przystawek telewizyjnych, cyfrowych odtwarzaczy multimedialnych, komputerw lub innych rde wideo do przekazywania wideo i audio.

13 Port wejcia DisplayPort Podczanie do komputera w celu przekazu wideo i audio.

14 Gniazdo wejcia audio Podczanie do rda wideo w celu przekazu jego audio.

15 Wejcie VGA Podczanie do komputera w celu przekazu wideo.

16 Port Touch 2 Podczanie do komputera w celu udostpnienia sterowania interfejsem komputera przez ekran dotykowy.

17 Port USB 2.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 13

Widok wywietlacza od spodu

Nastpujca ilustracja pokazuje spd wywietlacza i znajdujce si tam rne

komponenty:

Nr Element Opis 1 Przecznik zasilania Uaktywnianie wywietlacza po jego podczeniu do rda zasilania.

2 Zcze zasilania Podczanie do gniazda zasilania.

3 Port USB 2.0 Podczanie do napdu flash USB w celu przegldania plikw multimedialnych lub do myszy/klawiatury.

4 Gniazdo wejcia AV Podczanie do odtwarzaczy DVD, przystawek telewizyjnych i innych rde w celu przekazu analogowego wideo i audio

5 Port wyjcia koncentrycznego

Podczanie do zewntrznych gonikw w celu przekazu audio.

6 Port RS-232 Podczanie do komputerw lub serwerw w celu wprowadzania polece sterowania.

7 Gniazdo wyjcia audio Podczanie do zewntrznych gonikw w celu przekazu audio.

8 Port LAN WYCZONY: Do tego portu nie naley niczego podcza.

9 Goniki Przekazywanie audio wywietlacza.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 14

Pilot

Nastpujca ilustracja pokazuje pilota wywietlacza i jego przyciski:

Nr Przycisk Opis 1 Power (Zasilanie) Wczanie lub wyczanie wywietlacza.

2 Menu Windows* Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuje przycisk Windows na klawiaturze PC.

3 Spacja* Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuje spacja na klawiaturze PC.

4 Keypad numeryczny Przyciski wprowadzania wartoci numerycznych.

5 Informacje o wywietlaczu Wywietlanie informacji o biecym kanale/wejciu.

6 rdo wejcia Otwieranie menu rda wejcia.

7 Przyciski blokady/odblokowania i ekran dotykowy

Wyczanie/wczanie obu przyciskw z przodu wywietlacza i na ekranie dotykowym.

8 Pusty ekran Utworzenie monochromatycznego ekranu wywietlacza.

9 Przyciski blokady/odblokowania wywietlacza

Wyczanie/wczanie przyciskw z przodu wywietlacza.

10 Przyciski nawigacji Przechodzenie pomidzy rnymi aplikacjami i menu pokazywanymi na ekranie.

11 Szybkie rysowanie Uruchamianie narzdzi rysowania wywietlacza. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawd cz Narzdzia.

12 Strona w gr/w d* Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuj przyciski Page Up/Down na klawiaturze PC.

13 Przyciski funkcji Przyciski funkcyjne.

14 F1 - F12* Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuj przyciski F1 - F12 na klawiaturze PC.

15 Wyciszenie Wyczanie audio wywietlacza.

16 Alt+F4 (Zamykanie okna)* Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuje kombinacja przyciskw Alt+F4 na klawiaturze PC.

17 Alt+Tab (Przeczanie okna)*

Wykonywanie tej samej akcji, ktr realizuje kombinacja przyciskw Alt+Tab na klawiaturze PC.

18 Przycisk funkcji Przycisk funkcyjny.

19 Ekran strony gwnej Powrt do gwnego ekranu wywietlacza.

20 Menu Ustawienia Otwieranie menu ustawie OSD.

21 Zatrzymanie ekranu Zatrzymywanie ekranu.

22 Backspace Usuwanie wprowadzonego tekstu.

23 Blokada/odblokowanie ekranu dotykowego

Wyczanie/wczanie ekranu dotykowego wywietlacza i wyczanie dziaania gestw dotykowych.

24 Wstecz Powrt do poprzedniego ekranu.

25 Gono +/- Regulacja poziomu audio wywietlacza.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 15

*Dziaa wycznie po zainstalowaniu w wywietlaczu moduu systemu operacyjnego z systemem Windows.

Instalacja baterii

Przed uyciem pilota wywietlacza naley najpierw zainstalowa dwie baterie AAA

dostarczone z wywietlaczem.

1. Otwrz pokryw wnki baterii na pilocie.

2. W baterie upewniajc si, e zcza + i - na baterii pasuj do ich odpowiednich

zczy we wnce baterii.

OSTRZEENIE: Instalacja nieprawidowych baterii lub instalacja w nieprawidowym

kierunku, moe spowodowa uszkodzenie lub moliwo odniesienia obrae.

3. Za z powrotem pokryw wnki baterii na pilocie.

Uywanie pilota

Podczas uywania pilota naley si upewni, e pilot jest skierowany w stron czujnika

podczerwieni z przodu wywietlacza i znajduje si w odlegoci do 8 metrw i pod ktem

do 30-stopni w odniesieniu do lewej i prawej strony czujnika podczerwieni.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 16

Instalacja zestawu do montau na

cianie Przed instalacj zestawu do montau na cianie, naley sprawdzi nastpujce

elementy:

Instalacja moe zosta wykonana jedynie przez profesjonalist z certyfikatem.

Maksymalny udwig zestawu do montau na cianie: 150 kg (330 funtw).

Podczas ustawiania wywietlacza w celu instalacji zestawu do montau na cianie,

wywietlacz naley umieci ekranem w d na paskiej i stabilnej powierzchni,

przykrytej arkuszem zabezpieczajcym lub materiaem albo wycik, jak pokazano

ma dostarczonej ilustracji. NIE NALEY umieszcza wywietlacza na nieprzykrytej

powierzchni.

Naley si upewni, e zestaw do montau na cianie zawiera wszystkie,

nastpujce czci:

Litera Element Ilo

A Rama do montau na cianie 1

B Wsporniki do montau na cianie 2

C ruby wspornikw 4

D ruby ramy 2

E Podkadki rub do montau na cianie 8

F ruby do montau na cianie 8

G Koki rozporowe 8

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 17

W celu montau wywietlacza NovoTouch na cianie naley wykona podane poniej

instrukcje:

NOTE: Wywietlacz pracuje wycznie w pooeniu poziomym. Nie obracaj wywietlacza do

pozycji pionowej.

1. Przykr do wywietlacza dwa wsporniki do montau na cianie (B), czterema

rubami wspornika (C).

2. Zainstaluj na cianie osiem kokw rozporowych (G) w miejscu, gdzie ma by

zainstalowany wywietlacz NovoTouch.

3. Przymocuj do ciany ram (A) zestawu do montau na cianie, przykrcajc j

omioma rubami (F) i podkadkami (E) do kokw rozporowych.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 18

4. Zamontuj wsporniki do montau wywietlacza na cianie do ramy.

5. Przymocuj wsporniki do montau na cianie do ramy dwiema rubami do ramy (D).

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 19

Instalacja moduu systemu

operacyjnego VKA05 Przed rozpoczciem uywania wywietlacza zaleca si, aby najpierw zainstalowa

modu systemu operacyjnego VKA05. Jeli modu systemu operacyjnego VKA05 nie

zostanie zainstalowany przed rozpoczciem uywania wywietlacza, wywietlacz nie

bdzie mia dostpu do wszystkich funkcji W celu instalacji moduu systemu

operacyjnego VKA05 naley wykona podane poniej instrukcje:

1. Odkr 2 ruby mocujce na wywietlaczu pokryw gniazda, a nastpnie zdejmij pokryw gniazda.

2. Przesu modu OPS do gniazda OPS.

3. Przykr dwie ruby mocujce na module systemu operacyjnego, a do prawidowego zamocowania moduu na wywietlaczu.

4. Zainstaluj anten do zcza na module systemu operacyjnego.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 20

Poczenia W tej czci znajduje si opis dostpnych pocze dla rnych portw z prawej strony

lub na spodzie wywietlacza NovoTouch.

UWAGA: Zaleca si, aby poczenia wykona przed wczeniem zasilania wywietlacza.

Wejcie HDMI (1.4/2.0)

Porty wejcia HDMI mona czy z wieloma urzdzeniami, takimi jak odtwarzacze Blu-

Ray/DVD, przystawki telewizyjne, cyfrowe odtwarzacze multimediw, komputery i inne

rda w celu przekazu wideo i audio na wywietlaczu NovoTouch. Podczas

podczania urzdzenia do portu wejcia HDMI:

Uyj kabla HDMI ze standardowym zczem HDMI typu A.

Wybierz odpowiednie wejcie HDMI w menu rda wejcia na wywietlaczu

NovoTouch. Sprawd cz Przeczanie rda sygnau w celu uzyskania dalszych

informacji o wybieraniu rde wejcia.

Wejcie DisplayPort

Port wejcia DisplayPort suy do podczania do komputerw w celu przekazu wideo i

audio na wywietlaczu NovoTouch. Podczas podczania komputera do portu

DisplayPort:

Uyj standardowego kabla DisplayPort.

Wybierz odpowiednie wejcie DisplayPort w menu rda wejcia na wywietlaczu

NovoTouch. Sprawd cz Przeczanie rda sygnau w celu uzyskania dalszych

informacji o wybieraniu rde wejcia.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 21

Wejcie VGA

Port wejcia VGA suy gwnie do podczania do komputerw w celu przekazu wideo

na wywietlaczu NovoTouch. Podczas podczania urzdzenia do portu wejcia VGA:

Uyj standardowego kabla VGA.

Wybierz odpowiednie wejcie VGA w menu rda wejcia na wywietlaczu

NovoTouch. Sprawd cz Przeczanie rda sygnau w celu uzyskania dalszych

informacji o wybieraniu rde wejcia.

Aby wywietlacz NovoTouch przekazywa take audio z podczonych urzdze,

podcz kabel audio od gniazda wyjcia audio rda do gniazda wejcia audio

wywietlacza NovoTouch, zgodnie z opisem w czci Wejcie audio poniej.

Wejcie audio

Gniazdo wejcia audio jest uywane przede wszystkim do pocze tylko ze

strumieniami wideo (takich jak poczenie VGA), poprzez podczenie gniazda wyjcia

audio rda wideo w celu przekazu audio ze rda. Podczas podczania urzdzenia

do portu wejcia audio:

Uyj standardowego kabla audio 3,5mm.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 22

LAN (RJ-45)

Port LAN (RJ-45) suy do podczania do routera lub huba, aby umoliwi

wywietlaczowi NovoTouch dostp do internetu. Podczas podczania routera do portu

LAN:

Uyj standardowego kabla Ethernet.

UWAGA: W wywietlaczu NovoTouch dziaa tylko port LAN z prawej strony. NIE NALEY

podcza do portu LAN na spodzie wywietlacza NovoTouch.

Dotykowy

Port dotykowy umoliwia podczenie komputera do (przez jeden z jego portw USB) do

wywietlacza NovoTouch i ekranu dotykowego na wywietlaczu NovoTouch w celu

sterowania interfejsem ekranowym komputera. Podczas podczania komputera do

portu dotykowego:

Uyj kabla USB typ A do typ B.

Upewnij si, e zostao wykonane poczenie wideo dla komputera i wybrane

odpowiednie rdo wejcia w menu rda wejcia, aby ekran dotykowy mg

pokazywa interfejs komputera.

Zezwl komputerowi na instalacj odpowiednich sterownikw.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 23

Wejcie AV

Porty wejcia AV cz z rnymi urzdzeniami, takimi jak odtwarzacze DVD,

przystawki telewizyjne i inne rda w celu przekazu wideo i audio na wywietlaczu

NovoTouch. Podczas podczania urzdzenia do portu wejcia AV:

Uyj kabla composite/RCA 3-do-1 lub odpowiedniego kabla konwertera.

Wybierz odpowiednie wejcie AV w menu rda wejcia na wywietlaczu

NovoTouch. Sprawd cz Przeczanie rda sygnau w celu uzyskania dalszych

informacji o wybieraniu rde wejcia.

RS-232

Port wejcia AV czy z komputerem lub serwerem w celu dostarczenia danych i

sygnaw sterowania do wywietlacza NovoTouch. Podczas podczania urzdzenia do

portu wejcia RS-232:

Uyj standardowego kabla RS-232.

USB (2.0 / 3.0)

Porty USB umoliwiaj podczenie napdw flash USB do bezporedniego

odtwarzania zapisanych multimediw, a take urzdze USB takich jak mysz lub

klawiatura dla uatwienia nawigacji po interfejsie NovoTouch. Podczas podczania

napdu flash USB:

Uruchom aplikacj Finder w celu przegldania plikw multimedialnych zapisanych w

napdzie flash. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawd cz Finder.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 24

microSD

Gniazdo karty microSD umoliwia woenie karty microSD do bezporedniego

odtwarzania zapisanych multimediw. Po woeniu karty microSD:

Uruchom aplikacj Finder w celu przegldania plikw multimedialnych zapisanych

na karcie. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawd cz Finder.

Wyjcie HDMI

Port wyjcia HDMI czy port wejcia HDMI innych wywietlaczy lub projektorw w celu

zdublowania lub rozszerzenia wideo pokazywanego na NovoTouch na podczonym

wywietlaczu/projektorze. Podczas podczania innego urzdzenia wywietlania do

portu wyjcia HDMI:

Uyj standardowego kabla HDMI.

Wybierz odpowiedni port HDMI na drugim wywietlaczu.

Wyjcie audio

Gniazdo wyjcia audio suy do podczania zewntrznych gonikw w celu

przekazywania audio z wywietlacza NovoTouch. Podczas podczania zewntrznych

gonikw do gniazda wyjcia audio:

Uyj standardowego kabla audio 3,5mm.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 25

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 26

Wyjcie koncentryczne

Gniazdo wyjcia koncentrycznego suy do podczania zewntrznych gonikw w celu

przekazywania audio z wywietlacza NovoTouch. Podczas podczania zewntrznych

gonikw do gniazda wyjcia koncentrycznego:

Uyj standardowego kabla koncentrycznego.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 27

Rozpoczcie

Zasilanie wywietlacza

Po zamontowaniu/instalacji wywietlacza NovoTouch w wymaganej lokalizacji do

wywietlacza naley dostarczy zasilanie, poprzez nastpujce czynnoci:

1. Podcz dostarczony kabel zasilajcy do wywietlacza i do rda zasilania.

UWAGA: Naley uywa wycznie kabel zasilajcy dostarczony w opakowaniu z

wywietlaczem.

2. Wcz przecznik zasilania na spodzie wywietlacza.

3. Nacinij przycisk zasilania na wywietlaczu lub na pilocie w celu wczenia zasilania

wywietlacza.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 28

Przeczanie rda sygnau

Po utworzeniu poczenia wejcia wideo, otwrz menu rda wejcia w celu wyboru

rda wejcia pokazywanego na wywietlaczu. Aby otworzy menu rda wejcia,

wybierz jedn z nastpujcych metod:

Nacinij przycisk Ustawienia z przodu wywietlacza.

Nacinij przycisk Wejcie na pilocie.

Dotknij i przytrzymaj doln cz ekranu dotykowego, a nastpnie przecignij w

gr.

Stuknij skrt do menu Wejcie na ekranie gwnym.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 29

Po otwarciu menu rda wejcia, wybierz wejcie wideo do pokazania na wywietlaczu.

Wejcia wideo z niebiesk kropk poniej, wskazuj aktualnie podczone wejcia

wideo.

UWAGA: Jeli adne rdo wejcia wideo nie jest dostpne, mona wybra NovoTouch, aby

przej do interfejsu uytkownika NovoTouch opisanego w czci Uywanie wywietlacza .

Ustawienia poczenia z Internetem

Wywietlacz NovoTouch moe czy si z internetem, poprzez wykorzystanie jednej z

nastpujcych metod:

Poczenie przewodowe przez port RJ-45, sprawd cz LAN (RJ-45) w celu

uzyskania dalszych informacji.

Poczenie Wi-Fi.

Ustawienia poczenia Wi-Fi

W celu ustawienia poczenia Wi-Fi:

1. Wybierz Wi-Fi w menu Ustawienia.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 30

2. Wcz przecznik Wi-Fi w menu Wi-Fi.

3. Wybierz punkt dostpowy/router Wi-Fi, ktry ma by wykorzystany do poczenia

przez NovoTouch.

4. W razie potrzeby wprowad haso.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 31

Ustawienia wywietlania

Ustawienia menu wywietlacza to menu ekranowe (OSD), ktre umoliwia

skonfigurowanie dla wywietlacza rnych ustawie powizanych z wideo/audio. Aby

otworzy menu ustawie wywietlacza, wybierz jedn z nastpujcych metod:

Otwrz menu rda wejcia, a nastpnie wybierz w grnym, lewym rogu menu

rda wejcia.

Nacinij przycisk Menu na pilocie.

Menu ustawie wywietlacza zawiera nastpujce podmenu:

Audio

Ekran

Wywietlanie

Wyreguluj

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 32

Audio

Menu ustawie Audio umoliwia regulacj nastpujcych ustawie:

Element Opis Gono Regulacja poziomu gonoci dla wywietlacza.

Bass (Basy) Regulacja poziomu niskich czstotliwoci audio dla wywietlacza.

Treble (Tony wysokie) Regulacja poziomu wysokich czstotliwoci audio dla wywietlacza.

Balans Regulacja balansu lewy/prawy audio dla wywietlacza.

Ustawienia pocztkowe Udostpnia rne pocztkowe ustawienia audio dla wywietlacza. Dostpne ustawienia to: Standardowe, Spotkanie, Klasa i Niestandardowe.

Wyciszenie Wyczanie audio wywietlacza.

Ekran

Menu ustawie Ekran, umoliwia regulacj nastpujcych ustawie:

Element Opis

Pixel Shift (Przesuwanie pikseli)

Wczanie/wyczanie przesuwania pikseli, ktre jest narzdziem okresowego zapobiegania wypaleniu obrazu poprzez przesuwanie klatki wideo, aby nie byo statycznego obrazu.

4:3 Ustawia dla wideo wspczynnik proporcji ekranu 4:3.

16:9 Ustawia dla wideo wspczynnik proporcji ekranu 16:9.

PTP (Piksel-do-piksela) Pokazuje wideo bez skalowania w taki sposb, e kady piksel wideo jest powizany z pojedynczym pikselem monitora.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 33

Wywietlanie

Menu ustawie Wywietlacz, umoliwia regulacj nastpujcych ustawie:

Element Opis Jasno Regulacja poziomu jasnoci dla wywietlacza.

Kontrast Regulacja poziomu kontrastu dla wywietlacza.

Barwa Regulacja poziomu barwy dla wywietlacza.

Ostro Regulacja poziomu ostroci dla wywietlacza.

Ustawienia pocztkowe

Udostpnia rne pocztkowe ustawienia wideo dla wywietlacza. Dostpne ustawienia to: Standardowe, Jasne, Mikkie, Niestandardowe, Zimne i Ciepe.

UWAGA: Ustawienia Jasne/Mikkie/Niestandardowe i Zimne/Ciepe, mona ustawia niezalenie od siebie.

Wyreguluj

Menu ustawie Wyreguluj, umoliwia regulacj nastpujcych ustawie:

Element Opis H Position (Pozycja w poziomie)

Regulacja poziomej pozycji wideo.

V Position (Pozycja w pionie) Regulacja pionowej pozycji wideo.

Clock (Zegar) Regulacja ustawienia zegara dla wywietlacza.

Faza Regulacja ustawienia fazy dla wywietlacza.

Automatycznie Umoliwia automatyczne wykonanie opisanych powyej ustawie wywietlacza.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 34

Uywanie wywietlacza

Ekran strony gwnej

Po wczeniu zasilania NovoTouch, gdy nie zostao wybrane rdo wideo albo, gdy w

menu rda wejcia wybrany zosta przycisk NovoTouch, domylnie pokazany

zostanie ekran gwny NovoTouch. Ekran gwny to gwny interfejs uytkownika dla

NovoTouch, z ktrego mona uruchamia nastpujce gwne aplikacje zainstalowane

w NovoTouch, a take zestaw dotykowych narzdzi:

Nr Element Opis

1 Aplikacja NovoConnect

Otwieranie aplikacji NovoConnect, ktra umoliwia uytkownikom bezprzewodowe wywietlanie na NovoTouch ekranw ich urzdzenia (PC, tablet lub smartfon) w celu pokazania prezentacji i wsptworzonych projektw.

2 Browser Otwieranie aplikacji przegldarki internetowej.

3 Note Otwieranie aplikacji sketchpad.

4 Wejcie Otwieranie menu rda wejcia.

5 Menu Narzdzia

Otwieranie menu szybkich interaktywnych narzdzi dla ekranu dotykowego. UWAGA: Manu narzdzi jest take dostpne po otwarciu na NovoTouch dowolnej aplikacji.

6 Wszystkie aplikacje Otwieranie menu wszystkich aplikacji zainstalowanych w wywietlaczu NovoTouch.

7 Vivitek Apps Zarzdzaj pobieraniem, aktualizacjami i dostpem do aplikacji Vivitek

8 Finder Otwieranie aplikacji do nawigacji.

Ekran gwny dla NovoTouch nie jest konfigurowalny, ale skrty do aplikacji i widety

mona dodawa do dodatkowych ekranw interfejsu, poprzez dotknicie i przytrzymanie

ekranu dotykowego, a do pokazania ekranu wyboru widetw i skrtw.

Sprawd nastpujce czci w celu uzyskania dalszych informacji o rnych aplikacjach

i narzdziach znajdujcych si na stronie gwnej.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 35

NovoConnect

NovoConnect to aplikacja, ktra umoliwia uytkownikom bezprzewodowe poczenie z

ich komputerami PC, Mac, iPadami/iPhonami lub tabletami/smartfonami Android z

NovoTouch i wywietlanie ich ekranw na ekranie dotykowym NovoTouch w sesji

wsptworzonej prezentacji.

W celu bezprzewodowego poczenia urzdzenia z NovoConnect i uruchomienia sesji

prezentacji, naley wykona podane poniej czynnoci:

1. Pobierz i zainstaluj w urzdzeniu wymagane oprogramowanie do prezentacji w

oparciu o nastpujc tabel:

Typ urzdzenia Wymagane

oprogramowanie Miejsce pobierania

PC / Mac Desktop Streamer www.vivitekcorp.com

iPad / iPhone NovoPresenter Sklep Google Play

Tablet/Smartfon Android NovoPresenter iOS App Store

2. Jeli NovoTouch jest podczony do Wi-Fi: W menu Wi-Fi urzdzenia, pocz swoje

urzdzenie z t sam sieci Wi-Fi z ktr poczony jest wywietlacz NovoTouch.

Jeli wywietlacz NovoTouch nie jest poczony z Wi-Fi: W menu Wi-Fi urzdzenia,

pocz z SSID wywietlonym w grnym, prawym rogu strony gwne NovoConnect.

3. Uruchom w urzdzeniu aplikacj Desktop Streamer lub NovoPresenter.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 36

4. Wprowad adres IP i PIN wywietlany w grnym, prawym rogu strony gwnej

NovoConnect w menu logowania aplikacji Desktop Streamer lub NovoPresenter.

5. Pierwszy uytkownik, ktry zaloguje si do sesji prezentacji, automatycznie zobaczy

swj ekran urzdzenia wywietlony na ekranie dotykowym NovoTouch. Kolejni

uytkownicy mog si rwnie zalogowa z wykorzystaniem tych samych informacji

logowania.

UWAGA: Kolejni uytkownicy, adres IP i informacje PIN mog przeglda na stronie

logowania pierwszego uytkownika.

W celu uzyskania dalszych informacji o aplikacji NovoConnect, Desktop Streamer i

NovoPresenter, wcznie z penymi opisami ich rnych funkcji oraz opcji, naley pobra

ze strony internetowej Vivitek podrcznik uytkownika NovoConnect.

Browser

Aplikacja Browser umoliwia przegldanie internetu na NovoTouch, po podczeniu

wywietlacza do internetu przez poczenie Ethernet lub poczenie bezprzewodowe.

Sprawd cz LAN (RJ-45) lub Ustawienia poczenia Wi-Fi w celu uzyskania dalszych

informacji o czeniu wywietlacza z internetem.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 37

Note

Aplikacja Note umoliwia uywanie ekranu dotykowego jako bloku rysunkowego do

rysowania z wolnej rki na wywietlaczu z wykorzystaniem gestw dotykowych.

Nr Element Opis

1 Menu Plik Umoliwia zapisywanie/otwieranie/uruchamianie nowych rysunkw, importowanie/eksportowanie obrazw i wykonywanie innych akcji powizanych z plikami.

2 Zamknij Zamykanie aplikacji Note.

3 Kursor Umoliwia wybr i przenoszenie narysowanych elementw na ekranie dotykowym.

4 Narzdzie do rysowania Umoliwia rysowanie oraz konfiguracj wielkoci i koloru wymaganego do uycia narzdzia do rysowania.

5 Narzdzie Gumka Umoliwia usuwanie narysowanych elementw na ekranie dotykowym.

6 Narzdzie Usu wszystko Umoliwia jednoczesne usunicie wszystkich narysowanych elementw na ekranie dotykowym.

7 Narzdzie Ksztaty Umoliwia dodawanie linii i ksztatw na rysunku.

8 Narzdzie Powikszenie Umoliwia zmian poziomu skali rysunku.

9 Cofnij Anulowanie poprzedniej akcji.

10 Ponw Przywrcenie poprzedniej akcji.

11 Dodaj stron Dodanie do rysunku nowej strony.

12 Poprzednia strona Przejcie do poprzedniej strony.

13 Nastpna strona Przejcie do nastpnej strony.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 38

Ustawienia systemu

Menu ustawie systemu umoliwia konfiguracj lub przegldanie rnych ustawie

powizanych z systemem/oprogramowaniem dla NovoTouch.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 39

Finder

Aplikacja Finder umoliwia przechodzenie pomidzy plikami i folderami zapisanymi

lokalnie w NovoTouch, a take w dowolnych urzdzeniach pamici podczonych do

portw.

Nr Element Opis

1 Lista urzdze pamici Wywietlanie rnych urzdze pamici dostpnych do nawigacji w aplikacji, wybierz urzdzenie pamici do nawigacji.

2 Poprzedni Przejcie do poprzedniego folderu, otwartego w oknie nawigacji.

3 Typ pliku Umoliwia przegldanie plikw w oparciu o typ pliku.

4 Szukaj Umoliwia wyszukiwanie okrelonych plikw.

5 Zakocz Opuszczanie aplikacji Finder.

6 Sortuj Sortowanie plikw wedug nazwy, typu, wielkoci lub czasu.

7 Miniatura Zmiana widoku okna nawigacji na widok miniatur.

8 Lista Zmiana widoku okna nawigacji na widok listy.

9 Select (Wybr) Umoliwia wybr wielu plikw w oknie nawigacji. Po wybraniu plikw, pojawi si menu zarzdzania plikami, umoliwiajc kopiowanie, wklejanie, wycinanie, usuwanie, itd. wybranych plikw.

10 Zaznacz wszystko Wybr wszystkich plikw w oknie nawigacji. Po wybraniu plikw, pojawi si menu zarzdzania plikami, umoliwiajc kopiowanie, wklejanie, wycinanie, usuwanie, itd. wybranych plikw.

11 Okno nawigacji W tym oknie wykonywane jest przechodzenie pomidzy folderami plikw.

12 Szczegy pliku Wywietlanie szczegowych informacji dla pliku wybranego w oknie nawigacji.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 40

Narzdzia

Interfejs uytkownika NovoTouch zawiera zestaw narzdzi interaktywnych, dostpnych

z dowolnego ekranu/aplikacji w interfejsie, poprzez dotknicie przycisku strzaki z lewej i

z prawej strony ekranu dotykowego, jak na ilustracji poniej.

Narzdzia zawieraj nastpujce elementy:

Element Opis

Powrt do gwnego ekranu wywietlacza.

Uruchamianie narzdzia szybkich notatek, ktre umoliwia tworzenie notatek bezporednio na wywietlanym obrazie.

Uruchamianie narzdzia zatrzymywania ekranu, ktre umoliwia zatrzymanie wywietlanego obrazu, a nastpnie powikszenie lub zmniejszenie zatrzymanego obrazu.

Otwieranie menu dodatkowych, interaktywnych narzdzi takich, jak:

Reflektor: Podwietlenie tylko czci obrazu pokazanego na wywietlaczu.

Odliczanie w d: Zamiana ekranu dotykowego w interaktywny zegar odliczania w d.

Stoper: Zamiana ekranu dotykowego w interaktywny stoper.

AirClass: Zamiana ekranu dotykowego w interaktywne narzdzie do gosowania.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 41

Czyszczenie wywietlacza Podczas czyszczenia wywietlacza NovoTouch, naley wykona podane poniej

instrukcje, aby zapobiec uszkodzeniu wywietlacza i jego panelu.

Przed rozpoczciem czyszczenia wywietlacza, naley sprawdzi, czy jest

wyczone jego zasilanie oraz, czy jest odczony od rda zasilania. Nastpnie

naley usun wszelkie doczone do wywietlacza rysiki, pira lub akcesoria.

Nie naley uywa na panel;ach adnych rodkw chemicznych.

Nie naley uywa do wycierania wywietlacza adnych rodkw o wasnociach

ciernych, do wycierania wywietlacza naley uywa czystej, mikkiej, pozbawionej

wkien szmatki.

Nie naley spryskiwa wywietlacza wod bezporednio, naley napeni wod

butelk spryskiwacza i spryska szmatk do czyszczenia. Po wytarciu wywietlacza

wilgotn szmatk do czyszczenia naley uy inn, czyst, mikk, pozbawion

wkien szmatk do wysuszenia wywietlacza.

Naley si upewni, e z wywietlacza usunite zostay wszelkie pyy, zabrudzenia i

smugi oraz, czy wytarte do czysta zostay rogi i krawdzie.

Wywietlacz naley wyciera ruchem okrnym, jak na ilustracji poniej:

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 42

Specyfikacje Nazwa modelu NovoTouch LK6530i NovoTouch LK7530i NovoTouch LK8630i

Typ wywietlacza/Wielko/Technologia 65" z podwietleniem LED (Panel IPS) 75" z podwietleniem LED (Panel IPS) 86" z podwietleniem LED (Panel IPS)

Jasno (Typowa/rednia) 350cd/m2/300cd/m2

Wspczynnik kontrastu (Typowy) 1 200:1

Oryginalna rozdzielczo 4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Kt widzenia (w poziomie/w pionie) 178o/178o

Proporcje obrazu 16:9

Czas odpowiedzi (ms) 8ms (Typowy)

Orientacja wywietlacza Pejza (brak trybu portretowego)

Punkty dotyku (Pisanie/Dotyk) 10 punktw/20 punktw

Orientacja wywietlacza Krajobraz

Wersja systemu operacyjnego (z zainstalowanym VKA05)

Android v6.0

Poczenia

Wejcie Wywietlanie HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), wejcie VGA (x1)

Audio Wejcie audio (3,5mm) (x1), wejcie AV (x1)

Wyjcie Wywietlanie Wyjcie HDMI (1080P) (x1)

Audio Wyjcie audio (3,5mm) (x1), wyjcie koncentryczne (RCA) (x1)

Internet LAN (RJ45) (x1)

Sterowanie RS232 (x1)

USB

Przd USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)

Bok USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), USB typ B (x2) (Dla portu dotykowego)

Spd USB 2.0 (x1)

Modu NovoPro Android (Gniazdo 1) Standardowe (120-pinowe)

Modu OPS PC (Gniazdo 2) Opcjonalne (120-pinowe)

Goniki wewntrzne 12W (x2) (Stereo)

Wymiary (D x W x G) (Szacunkowe) 1 521 x 915 x 99mm (59,9 x 36" x 3,9")

1 762 x 1 034 x 100mm (69,4 x 40,7" x 3,9")

1 988 x 1 178 x 99,6mm (78,3 x 46,4" x 3,9")

Waga (Szacunkowa) 47kg (104 funty) 60kg (132 funty) 78kg (172 funty)

Dostpne kolory Czarny

Akcesoria standardowe Przewd zasilajcy prdu zmiennego, kabel VGA, kabel USB, kabel audio, rysik (x3), pilot, zestaw do montau na cianie, zestaw dokumentacji

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 43

Rozwizywanie problemw

Czy wywietlacz dziaa normalnie

Awaria pilota

1 Sprawd, czy pomidzy pilotem i oknem czujnika podczerwieni nie ma innych obiektw, poniewa moe to powodowa nieprawidowe dziaanie pilota.

2 Sprawd, czy elektrody baterii w pilocie s ustawione w prawidowym kierunku.

3 Sprawd, czy pilot wymaga wymiany baterii.

Automatyczne wyczenie urzdzenia

1 Sprawd, czy urzdzenie nie znajduje si w trybie upienia.

2 Sprawd, czy nie wystpi nagy zanik zasilania.

3 Sprawd, czy jest dostpny sygna (po okresie braku aktywnoci, wywietlacz moe si wyczy).

Problemy dotyczce trybu PC

Sygna poza zakresem 1 Sprawd, czy wywietlacz jest prawidowo skonfigurowany.

2 Sprawd, czy jest ustawiona najlepsza rozdzielczo.

Pionowe linie lub smugi na tle 1 Wybierz automatyczn korekcj w menu ustawie OSD.

2 Wyreguluj wartoci zegara i fazy w menu ustawie OSD.

Brak kolorw na obrazie lub nieprawidowe kolory

1 Sprawd, czy kable wideo s prawidowo podczone lub, czy nie ma problemw z ich jakoci.

2 Wyreguluj wartoci jasnoci i kontrastu w menu ustawie OSD.

Nieobsugiwany format wywietlacza

1 Wybierz automatyczn korekcj w menu ustawie OSD.

2 Wyreguluj wartoci zegara i fazy w menu ustawie OSD.

Problemy z dziaaniem dotyku

Nieprawidowe dziaanie funkcji dotyku

1 Sprawd, czy jest zainstalowany sterownik ekranu dotykowego.

2 Sprawd, czy wielko punktu styku jest porwnywalna z palcem.

Nieprawidowa pozycja dotyku 1 Sprawd, czy jest zainstalowany sterownik ekranu dotykowego.

2 Sprawd, czy piro dotykowe jest skierowane w stron ekranu.

Wideo nie dziaa normalnie

Brak obrazu i dwiku

1 Sprawd, czy urzdzenie znajduje si w stanie zasilania.

2 Sprawd, czy jest prawidowo podczony kabel zasilajcy oraz, czy wybrano prawidowe rdo wejcia.

3 Jeli wywietlacz dziaa w trybie wewntrznego komputera sprawd, czy jest uruchomiony wewntrzny komputer.

Poziome lub pionowe pasy albo niewaciwe kolory obrazu

1 Sprawd, czy kabel sygnaowy jest prawidowo podczony.

2 Sprawd, czy w pobliu urzdzenia nie ma innego urzdzenia elektronicznego lub elektronarzdzi.

Brak koloru, saby kolor lub saba jako obrazu

1 Wyreguluj wartoci jasnoci i kontrastu w menu ustawie OSD.

2 Sprawd, czy kabel sygnaowy jest prawidowo podczony.

Audio nie dziaa normalnie

Obrazy s wywietlane bez dwiku

1 Sprawd, czy nie zosta nacinity przycisk wyciszenia.

2 Nacinij VOL + / - w celu regulacji gonoci.

3 Sprawd, czy audio jest prawidowo skonfigurowane.

Dwik jest generowany tylko z jednego gonika

1 Wyreguluj warto balansu w menu ustawie OSD.

2 Sprawd, czy w panelu sterowania dwikiem komputera ustawiony zosta tylko jeden kana dwiku.

3 Sprawd, czy audio jest prawidowo skonfigurowane.

Wyjcie VGA jest pokazywane bez dwiku

1 Sprawd, czy gniazdo wyjcia audio zewntrznego urzdzenia jest podczone do wejcia audio.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 44

Dodatek (Specyfikacja RS-232) Poniej znajduj si definicje pinw dla portu RS-232:

Ustawienia portu szeregowego:

Element Warto

Szybko transmisji 9600bps (staa)

Bity danych 8 (staa)

Bity stopu 1 (staa)

Parzysto Brak (staa)

Sterowanie strumieniem Brak (staa)

Format polecenia:

Nr Tre Opis Uwaga

1 0xAA

Nagwek

Staa warto

2 0xBB Staa warto

3 0xCC Staa warto

4 Cz gwna

5 Podpolecenie

6 0x00 Dugo Wane dane

7 suma kontrolna

Suma kontrolna

Suma od Nr 4 do Nr 6

8 0xDD

Koniec

Staa warto

9 0xEE Staa warto

10 0xFF Staa warto

Lista kodw Funkcja Tryb Kod Uwaga

Zasilanie WCZENIE AA BB CC 01 00 00 01 DD EE FF

WYCZENIE AA BB CC 01 01 00 02 DD EE FF

rdo

VGA1 AA BB CC 02 03 00 05 DD EE FF

HDMI1 AA BB CC 02 06 00 08 DD EE FF

HDMI2 AA BB CC 02 07 00 09 DD EE FF

HDMI3 AA BB CC 02 05 00 07 DD EE FF

PC AA BB CC 02 08 00 0A DD EE FF

ANDROID AA BB CC 02 0A 00 0C DD EE FF

ANDROID+ AA BB CC 02 0E 00 10 DD EE FF

DP AA BB CC 02 11 00 13 DD EE FF

Gono 000-100 AA BB CC 03 00 xx ** DD EE FF

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 45

Wyciszenie AA BB CC 03 01 00 04 DD EE FF

WYCZENIE WYCISZENIA

AA BB CC 03 01 01 05 DD EE FF

Proporcje obrazu

16:9 AA BB CC 08 00 00 08 DD EE FF

4:3 AA BB CC 08 01 00 09 DD EE FF

PTP AA BB CC 08 07 00 0F DD EE FF

Zasilanie PC WCZENIE AA BB CC 09 01 00 0A DD EE FF

WYCZENIE AA BB CC 09 00 00 09 DD EE FF

xx = od 0 do 100, dla gonoci Np. Gono = 30 (Dziesitna) = 1E (Szesnastkowa), xx = 1E i ** = 03 (Szesnastkowa) + 00 (Szesnastkowa) + 1E (Szesnastkowa) = 21 (Szesnastkowa).

Pilot

WIN AA BB CC 07 0B 00 12 DD EE FF

Space AA BB CC 07 46 00 4D DD EE FF

Alt+Tab AA BB CC 07 1D 00 24 DD EE FF

Alt+F4 AA BB CC 07 1F 00 26 DD EE FF

NUM_1 AA BB CC 07 00 00 07 DD EE FF

NUM_2 AA BB CC 07 10 00 17 DD EE FF

NUM_3 AA BB CC 07 11 00 18 DD EE FF

NUM_4 AA BB CC 07 13 00 1A DD EE FF

NUM_5 AA BB CC 07 14 00 1B DD EE FF

NUM_6 AA BB CC 07 15 00 1C DD EE FF

NUM_7 AA BB CC 07 17 00 1E DD EE FF

NUM_8 AA BB CC 07 18 00 1F DD EE FF

NUM_9 AA BB CC 07 19 00 20 DD EE FF

NUM_0 AA BB CC 07 1B 00 22 DD EE FF

Display AA BB CC 07 1C 00 23 DD EE FF

Refresh AA BB CC 07 4C 00 53 DD EE FF

Input AA BB CC 07 07 00 0E DD EE FF

Home AA BB CC 07 48 00 4F DD EE FF

Menu AA BB CC 07 0D 00 14 DD EE FF

Delete AA BB CC 07 40 00 47 DD EE FF

Energy AA BB CC 07 4E 00 55 DD EE FF

UP AA BB CC 07 47 00 4E DD EE FF

DOWN AA BB CC 07 4D 00 54 DD EE FF

LEFT AA BB CC 07 49 00 50 DD EE FF

RIGHT AA BB CC 07 4B 00 52 DD EE FF

ENTER AA BB CC 07 4A 00 51 DD EE FF

Point AA BB CC 07 06 00 0D DD EE FF

Back AA BB CC 07 0A 00 11 DD EE FF

CH+ AA BB CC 07 02 00 09 DD EE FF

CH- AA BB CC 07 09 00 10 DD EE FF

VOL+ AA BB CC 07 03 00 0A DD EE FF

VOL- AA BB CC 07 41 00 48 DD EE FF

PageUp AA BB CC 07 42 00 49 DD EE FF

PageDown AA BB CC 07 0F 00 16 DD EE FF

F1 AA BB CC 07 45 00 4C DD EE FF

F2 AA BB CC 07 12 00 19 DD EE FF

F3 AA BB CC 07 51 00 58 DD EE FF

F4 AA BB CC 07 5B 00 62 DD EE FF

F5 AA BB CC 07 44 00 4B DD EE FF

F6 AA BB CC 07 50 00 57 DD EE FF

F7 AA BB CC 07 43 00 4A DD EE FF

F8 AA BB CC 07 1A 00 21 DD EE FF

F9 AA BB CC 07 04 00 0B DD EE FF

F10 AA BB CC 07 59 00 60 DD EE FF

F11 AA BB CC 07 57 00 5E DD EE FF

F12 AA BB CC 07 08 00 0F DD EE FF

RED AA BB CC 07 5C 00 63 DD EE FF

GREEN AA BB CC 07 5D 00 64 DD EE FF

YELLOW AA BB CC 07 5E 00 65 DD EE FF

BLUE AA BB CC 07 5F 00 66 DD EE FF

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 46

Lista kodw rozsyania Funkcja Kod Odpowied: Status

Stan zasilania AA BB CC 01 02 00 03 DD EE FF

AA BB CC 80 00 00 80 DD EE FF

WCZENIE

AA BB CC 80 01 00 81 DD EE FF

WYCZENIE

Stan gonoci AA BB CC 03 02 00 05 DD EE FF

AA BB CC 82 00 xx ** DD EE FF Gono = xx

Stan wyciszenia AA BB CC 03 03 00 06 DD EE FF

AA BB CC 82 01 00 83 DD EE FF

Wyciszenie

AA BB CC 82 01 01 84 DD EE FF

Wyczenie wyciszenia

Stan rda AA BB CC 02 00 00 02 DD EE FF

AA BB CC 81 03 00 84 DD EE FF

VGA1

AA BB CC 81 0E 00 8F DD EE FF

ANDROID+

AA BB CC 81 05 00 86 DD EE FF

HDMI3

AA BB CC 81 06 00 87 DD EE FF

HDMI1

AA BB CC 81 07 00 88 DD EE FF

HDMI2

AA BB CC 81 08 00 89 DD EE FF

PC

AA BB CC 81 0A 00 8B DD EE FF

ANDROID

AA BB CC 81 11 00 92 DD EE FF

DP

Stan PC AA BB CC 09 02 00 0b DD EE FF

AA BB CC 83 00 00 82 DD EE FF

WCZENIE

AA BB CC 83 01 00 84 DD EE FF

WYCZENIE

AA BB CC 83 02 00 85 DD EE FF

Upienie

AA BB CC 83 03 00 86 DD EE FF

Hibernacja

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 47

Owiadczenie dotyczce praw

autorskich

Prawa autorskie

Podrcznik uytkownika (wcznie ze wszystkimi obrazami, ilustracjami i

oprogramowaniem) jest chroniony midzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie

prawa zastrzeone. Zabrania si o powielania podrcznika albo jego treci, bez

pisemnej zgody producenta.

Vivitek to zastrzeony znak towarowy Delta Electronics, Inc. Wszelkie prawa

zastrzeone. 2017

Wyczenie odpowiedzialnoci

Informacje znajdujce si w tym podrczniku mog zosta zmienione bez

powiadomienia. Producent nie dostarcza adnych owiadcze ani gwarancji

dotyczcych treci zawartych w podrczniku i nie udziela dorozumianych gwarancji

przydatnoci handlowej i dopasowania do okrelonego celu. Producent zastrzega sobie

prawo do modyfikacji publikacji i zmiany treci materiaw w dowolnym czasie, bez

powiadamiania kogokolwiek.

Informacje o podrczniku

Ten podrcznik opisuje, jak instalowa oraz uywa wywietlacz i jest przeznaczony dla

jego uytkownika. Odpowiednie informacje (takie jak ilustracje i opisy), s w miar

moliwoci umieszczane na tej samej stronie. atwy do druku format, jest wygodny do

czytania i zapewnia oszczdno papieru, co jest wane dla ochrony rodowiska

naturalnego. Zaleca si wydrukowanie potrzebnej strony.

Vivitek Americas

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538

U.S.A.

T: +1-510-668-5100

F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491

Taiwan R.O.C.

T: +886-2-8797-2088

F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

T: +31-20-800-3960

F: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com