Podnikatelsk½ pln Byznys pln

 • View
  49

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept. Podnikatelský plán Byznys plán. PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílů. Převádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Nelze ho mít „jen v hlavě“! - PowerPoint PPT Presentation

Text of Podnikatelsk½ pln Byznys pln

 • Podnikatelsk pln detailn popisuje celkov podnikatelsk koncept

 • PP - Pro plnovn, zen a kontrolou plnn podnikatelskch clPevd podnikatelskou ideu do konkrtnch cl a dokazuje, e je lze doshnout.Nelze ho mt jen v hlav!Sprvn sestaven PP nm ekne, zda je podnik ivotaschopn, upozorn ns na mon skal jet ped samotnm potkem podnikn. PP nau podnikatele pemlet systematicky a detailn o sv budoucnosti.PP povede t k volb variant, je jsou pro podnikatele oteveny a pot k hodnocen tchto variant.Podnikatelsk plnovn je neustl proces, kter je velmi dleit, a dobr podnikatel nikdy nevh modifikovat sv plny, aby vyuil pleitost a odvrtil hrozby stojc ped jeho podnikem. Kad dlouhodob spn podnikatel neustle pracuje na svm rozvoji, zdokonalovn firemnch proces, produkt a slueb, ale hlavn na svch strategich.

 • PP vs nau plnovatPprava PP dv vhled do celho plnovacho procesu. Umouje zskat a rozvinout plnovac dovednosti.Plnovn je provzeno monmi omyly tak kajc na neisto, nikoliv na relnm trhu.Pi konstrukci PP si podnikatel ov, zda cena vrobk a pedpokldan prodej sta na pekroen bodu zvratu (BEP).

 • Vnitn/vnj dokument, kter slou k:Vnitn dokument pro vlastn zen firmy, a pro nslednou kontrolu, toho co si podnikatel vytyil jako cle, k posuzovn stavu a rozvoje firmy, inovanch postup, rozvojovch postup, pro een vnitnch problm. Vnj dokument:k prezentaci a reprezentaci firmy, k zskn vru, kapitlovho vkladu, ., pro vhodn zskn nemovitost, pozemk (nap. od obc) a jinch regionlnch i sttnch vhod, vetn podpory podnikn i jinch dotac (stt, EU).

 • Uivatel PPIntern uivatelPodnikatel: PP pome v utdn mylenek, vytyen cl svho podnikn, strategie, odhal krizov msta projektu. Finann pln mu umon kvalifikovanji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost i finann vhodnost podniku.Zamstnanci: poskytuje sdlen vize, poskytuje dkaz o tom, e podnikatel v co chce a e m smysl u nj pracovat a souasn ho vtahuje do asti na realizaci podnikatelskho plnuExtern uivatelPP je nezbytn dokument pi dosti o finann prostedky. BankyRizikov investoi (tzv. venture capital) Business Angels Spolenci

 • PP je jako mapa: kde jsem, kam se chci dostat a jak se tam dostanuStruktura podnikatelskho plnu je v principu jednotn, avak li se podrobnost obsahu jednotlivch kapitol dle poteb, podle kterch je vypracovvn i dle poadavk toho, komu bude podnikatelsk zmr pedkldn.

 • Obsah kapitol PP (nap.):1 Strun shrnut (dlme nakonec):

  nzev firmy podnikatele, pedmt podnikn, prvn forma,mise: co dlme, pro koho, jak a pro, vize: popisuje na ideln budoucnost a co ns ene stle vped,cle,jedinenost produktu a jeho ochrana,konkurenn vhoda,tm,finann cle,ve pedpokldanho vstupnho kapitlu,potenciln zisk.

 • 2 Tm, kter stoj u zrodu mylenky (nejde o zamstnance!)Vyzdvihnte zkuenost, vzdln a dosaen spchy len vaeho tmu a dleit body va kariry. Je tm vyven? (Zahrnuje osoby zajiujc zen, obchod, propagaci apod.?) ir tm je vhodou proti zajitn vech innost jednou osobou.Pravomoce a zodpovdnost mezi leny tmu.Jak zkuenosti, znalosti a dovednosti vaemu manaerskmu tmu schz? Jak navrhujete tento problm eit?

 • 3 Analzy3.1 ZkaznciKdo bude vam zkaznkem? Pro koho je vrobek / sluba urena? (Identifikace typ zkaznka pro v produkt a popis velikosti segmentu trhu).Jak poteby zkaznka v vrobek/sluba uspokojuje.Pro bude nakupovat prv u vs.Jakm zpsobem je dan poteba uspokojovna v souasnosti?Jak jsou nevhody souasnch een na trhu?Co ovlivuje mru poteby vaich budoucch zkaznk, resp. jejich ochoty v produkt nebo slubu vyuvat?

 • 3.2 Konkurenn produktyJak jsou konkurenn produkty na trhu, jejich cena, kvalita, historie a obsluhovan segmenty trhu.Popite siln a slab strnky konkurennch produkt.Uvete jejich trn podl, potencil jejich rstu a oekvan vvoj.M v produkt na trhu substituty (tj. me bt poteba zkaznk uspokojena odlinm zpsobem?)

 • 3.3 Analza konkurentKdo jsou vai konkurenti, jejich velikost a obsluhovan segmenty trhu (chcete s nimi soupeit v jejich prioritnm segmentu? jsou finann siln? jakou maj reputaci a vztahy s dodavateli a odbrateli?).Jejich siln a slab strnky (nap. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictv distribun st, dlouhodob postaven na trhu apod.).

 • 3.4 DodavatelKdo jsou vai potenciln dodavatel. Jsou nkte z nich pro vs klov (jak je stupe zvislosti)?Jejich spolehlivost, kvalita, ceny.Jak jsou organizovny vztahy vaeho podniku s dodavateli a subdodavateli: dlka vrobnho cyklu.Frekvence dodvek, atd.

 • 4 Shrnut SWOTSWOT analza v tabulce pehledn shrnuje projekt dle:silnch strnek (strengths),slabch strnek (weaknesses),pleitost (opportunities),hrozeb (threats).Smyslem je shrnout identifikovan a snadno vyhodnotit zmr.Vnitn faktory mohu ovlivnit, vnjm se musm pizpsobit.

 • SWOT analza

  Vnitn faktoryVnj faktoryS - Strenghts - siln strnkyO - Opportunities pleitostiW - Weaknesses slab strnkyT - Threats - ohroen

 • 5 CleStanoven kvalitnch cl je jednm ze zkladnch kamen spchu firmy.Na zklad SWOT definujte cle vaeho podniku v ase. Cle by mly bt:pesn specifikovan - v mnostv a kvalit, tj. mitelnodsouhlasen plnitelem zamstnanci,splniteln,ukotveny vase.Identifikujte milnky tj. jak cle maj bt dosaeny v ase. Vzthnte kclm pedpokldan objem prodanch vrobk/slueb, trby, poet zamstnanc.

 • 6 Nvrhov st6.1 Produkt co budeme vyrbt / poskytovat

  Vysvtlete, zda jde o fyzick vrobek, slubu.Charakterizujte jej a popite jeho vhody.Objasnte, jakou potebu zkaznk v produkt nebo sluba e.Popite jeho jedinenost a inovativnost, m se odliuje od konkurence.

 • 6.2 Ceny za kolik budete prodvat?Jak ceny pevldaj v souasnosti na trhu?Za jakou cenu budete produkty prodvat vy?Definujte cenovou strategii a porovnejte ji s vaimi konkurenty.Jakou m vrobek pidanou hodnotu pro zkaznka.

 • 6.3 Distribuce kde a komuPopite v prodejn etzec (pes koho budete prodvat, co to bude stt?)Jak jsou Vae prodejn cle mnostv (i podle trnch segment, nap. zgeografickho hlediska).Jak distribun kanly pouijete? (pm prodej konenmu zkaznkovi, prodej pes distribun s (exkluzivn nebo ne atd.) Jak objemy prodeje hodlte uskutenit pes jednotliv distribun kanly (odhad v ase). U velkch produkt zohlednte relevantn pepravn nklady ve vztahu k prodejn cen (doprava, pojitn, vr).Budete sv vrobky/sluby vyvet i do zahrani?

 • 6.4 Propagace jak zaujmete zkaznkaJakm zpsobem budete propagovat vae vrobky/sluby?Jakm zpsobem chcete kontaktovat sv zkaznky?Jak marketingov komunikan nstroje budou pouvny: reklama, firemn dokumentace, vizualizan pomcky, katalogy, znaky (znakov produkty), loga, slogany, public relations, tiskov zprvy, Internet, atd.Jak je naasovn propaganch aktivit a s jakm rozpotem (reklamn kampa, ast na vstavch, veletrzch, direct marketing, noviny, Internet)?

 • 6.5 Procesy jak je zorganizovna vroba Jak jsou ve firm definovny procesy?Kdo je intern ve firm zodpovdn za realizac jednotlivch proces?Jak jsou kompetence, asov nronost, odhad nklad na zajitn jednotlivch proces?

 • 6.6 ZamstnanciVe variant PP pro vnitn potebu je nezbytn zde vnovat mimodnou pozornost propojen vize a pozice zamstnanc tak, aby zde nali svoj lohu, to e se s nimi pot a jakou maj ve firm budoucnost.Definuji jak typy pracovnk bude poteba na jednotliv pozice?Jakou maj mt kvalifikaci, zkuenosti, certifikace apod.Kolik budou stt na mzdch pesn vyslete (bude poteba pro CF).

 • 7 Finance7.1.1 Ped sputnm projektuZahrnuje investin nklady, tj. pedevm na pozen stroj, licenc, ale i nklady na vnitn vybaven apod.7.1.2 Nklady bhem fungovn projektuJde o provozn/bn nklady firmy (mzdy, energie, voda, plyn, cestovn nklady).7.2 Pedpoklad pjmOdhad celkovch treb dle jednotlivch let (3 roky).Jak je pomr z prodeje vrobk, slueb a servisu?7.3 Nkladov rozvaha Zjistte variabiln (jednotkov) a fixn nklady vaeho produktu a najdte bod zvratu (break-event point BEP) pi jak velkm objemu produkce zanete bt ziskov

 • Vpoet bodu zvratu (BEPbreak even point) :

  Hledme mnostv produkce q, kdy znmep = prodejn cenaPVN = prmrn variabiln nklady (na jednotku = jednotkov)FN = fixn nklady firmy za rok

  Pi nemnn cen plat ze celkov trby:CT = q * p

  Celkov nklady:CN = FN + PVN * q

  Vme, e bod BEP => CN = CT => q krit. FN + PVN * q = p * q

  Po prav dostaneme:

  q krit. = FN / ( p PVN)

 • 7.4 Finann zajitn projektuJak mte nyn k dispozici finann prostedky vlastn?Odpovdaj prostedky rozsahem potebm projektu?Pokud neodpovdaj, jak finann zdroje jsou pro realizaci projektu poteba vr (jak zajistte ruen, provete propoet anuity (v rozlien na dv sloky: spltku jistiny (mor) a rok - prvn sloka znamen stku, o kterou se sn dluh a druh sloka je platba bance za pjen finannch prostedk. Pomr tchto dvou sloek se v anuit v prbhu splcen mn. Zpotku tvo rok vznamnou st celkov spltky, pak se postupn neustle sniuje. Z dvodu uznatelnosti vdaj pro daov zklad nutno rozliit: rok sniuje daov zklad, mor ne), vklad, dotace atd.?Popite kde a za jakch podmnek tyto zdroje zskte.

 • Spltka (anuita) tj. rok a mor anuitaanuitarokmor

 • 8 Analza rizik7.1 Vnitn rizika projektuRizika, kter byla identifikovna v rmci SWOT analzy jako slab strnky projektu. Rizika, kter mete ovlivnit.7.2 Vnj rizika projektuRizika identifikovna jako hrozby projektu jedn se o rizika, kterch je dobr si bt vdom, ale kter nemete pli ovlivnit (nap. prvn prosted, konkurence vyvjejc podobn produkt apod.)7.3 Opaten k minimalizaci rizikJak budou z va strany minimalizovna rizika?

  Jako pklad posln firmy lze uvst populrn Baovsk N zkaznk-n pnMise je v podstat prohlenm o smyslu toho, co firma dl. Proto bvaj mise asto pln akcionskho alibi - m se za to, e je poteba explicitn zdrazovatpispvn k hodnot akcipi o zamstnance, partnery a zkaznkyzjem o mstn komunity/dobroinnost (takto nkdy nazvan "corporate social responsibility")Vsledkem jsou mise, kter pipomnaj spe protiporn smrnice: jsou