PODIZANJE KAPACITETA POLITI¤’KIH INSTITUCIJA ... ... PODIZANJE KAPACITETA POLITI¤’KIH INSTITUCIJA GRADA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PODIZANJE KAPACITETA POLITI¤’KIH INSTITUCIJA ... ... PODIZANJE KAPACITETA...

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 1

 • P R O J E K A T2

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 3

  P R O J E K A T

  PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA

  GRADA BEOGRADA

  Beograd, 2010. godine

 • P R O J E K A T4

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 5

  SADRŽAJ

  Uvod ................................................................................................................................9

  I IDENTIFIKOVANI PROBLEMI U FUNKCIONISANJU POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA .............................................11

  II ANALIZA ZAKONSKIH I STATUTARNIH REŠENJA......................................15 Ustavni okvir ...........................................................................................................15 Zakonski okvir . ........................................................................................................16 Statutarna rešenja ......................................................................................................17 Nedostaci zakonskih rešenja ....................................................................................18

  III PREDLOZI ZAKONSKIH I STATUTARNIH PROMENA, PREPORUKE I REŠENJA ..........................................................................................21 1. Proširenje kruga poverenih poslova Grada Beograda iz nadležnosti Republike .................................................................................................................21

  2. Organizacija vlasti u Gradu Beogradu .............................................................26 Predlog 1. Dva modela organizacije vlasti: 1. Prvi model Prva varijanta: 1. 1. Skupština Grada + Gradonačelnik koji se bira neposredno + Gradsko veće ........ 29 Druga varijanta 1.2. Skupština Grada + Gradonačelnik koji se bira neposredno + Gradska uprava ....................................................................................................31 2. Drugi model Skupština Grada + Gradonačelnik koga bira Skupština + Gradsko veće ............32 Predlog 2. Različite nadležnosti Skupštine Grada za različita pitanja gradskih opština ......33 Predlog 3. Uvođenje „Saveta Gradonačelnika” .................................................33 Predlog 4. Način izbora gradskih institucija .......................................................34 1. Značaj lokalnih izbora .........................................................................................34 2. Uporedna iskustva ................................................................................................35 3. Iskustva Srbije ......................................................................................................40

 • P R O J E K A T6

  4. Predlog za reformu lokalnog izbornog prava – modeli ........................................43 4.1. Izbor odbornika ...........................................................................................43 4.2. Izbor gradonačelnika ....................................................................................45

  3. Profesionalizacija i depolitizacija Gradske uprave................................................50 Gradska uprava – opšta analiza ...............................................................................50 Funkcionisanje gradske i opštinske uprave u Beogradu ...........................................50 Upravni organi .....................................................................................................50 Koncept uprave....................................................................................................51 Realno stanje .......................................................................................................52 Nedostatak saradnje grada i opština ....................................................................52 Odnos gradske i državne uprave .........................................................................53 Odnos gradske i opštinskih uprava ......................................................................54 Nadležnosti ..........................................................................................................54 Koordinacija u oblasti fi nansija ..........................................................................56 1. Gradska uprava i službenički sistem zasluga ..................................................... 57 2. Službenički sistem u Gradu Beogradu ................................................................58 2.1. Služba za upravljanje kadrovima i Gradsko službeničko veće ....................58 2.1.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ............................................58 2.1.2. Preporuke.............................................................................................59 2. 2. Vertikalna i horizontalna pokretljivost u gradskoj upravi i „kompatabilnost zvanja” .....................................................................................60 2.2.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ...........................................60 2.2.2. Preporuke.............................................................................................62 2.3. Rukovodeći radnici i sistem zasluga ............................................................62 2.3.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ............................................62 2.3.2. Preporuke.............................................................................................63 4. Različiti nivoi vlasti u Beogradu ..............................................................................65 5. Preispitivanje nadležnosti Grada i gradskih opština .............................................67 6. Zahtevi za formiranje novih gradskih opština .......................................................71 7. Da li su Mladenovac i Lazarevac spremne da dobiju status posebnih jedinica lokalne samouprave?????????????????????????????????????????????? 8. Reforma javnih komunalnih preduzeća ................................................................73 Izazovi reforme Javnik komunalnih preduzeća ........................................................74 Komparativna iskustva ........................................................................................74 Modeli reformi JKP ............................................................................................75 Stanje i razvojne perspektive JKP u Beogradu ........................................................77 Tržišno ili netržišno poslovanje JKP u Beogradu ...............................................77 Neke karakteristike pružanja javnih usluga u Beogradu .....................................78 Način formiranja cena usluga .......................................................................78 Subvencije ......................................................................................................78 Korišćenje elektronskih sistema kao način odgovora napotrebe građana .......................................................................................79 Reforma i procesi modernizacije JKP u Beogradu ...................................................80

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 7

  9. Način izbora direktora, članova upravnih i nadzornih odbora javnih komunalnih preduzeća .....................................................................................82

  10. Javno-privatna partnerstva ...................................................................................85 Pravni osnov za uspostavljanje JPP u Gradu ...........................................................85 Problemi kod uspostavljanja JPP .............................................................................86 Preporuke za uspostavljanje uspešnog JPP u Gradu.................................................87 Investiciono planiranje i kapitalne investicije ..........................................................90 Zaključci i predlozi ...................................................................................................90

  11. Način fi nansiranja Grada Beograda......................................................................92 1. Značaj fi skalne decentralizacije ...........................................................................92 2. Proces fi skalne decentralizacije u Republici Srbiji .............................................92 3. Povećanje fi skalne samostalnosti Grada Beograda .............................................93 4. Upravljanje imovinom Grada ...............................................................................95 5. Unapređenje upravljanja dugom ...........................................................................95 6. Unapređenje efekata rashoda budžeta Grada .......................................................96 7. Unapređenje fi nansijskog upravljanja Grada .......................................................97 8. Nadležnosti organa Grada ....................................................................................98 9. Finansiranje gradskih opština ...............................................................................99 10. Preporuke za unapređenje fi nansiranja Grada ....................................................99

  12. Beograd kao region ...............................................................................................102 Evropska iskustva i trendovi .......................