94
Plemenski rječnik ličko-krbavske županije. Po službenim podacima krajem 1915. godine SASTAVIO RADOSLAV M. GRUJIĆ. Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je već ori velike seobe između Gvozda i Cetine, dakle u današnjoj ličko-krbavskoj žu- paniji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na više genetičkih plemena, koja su se'brzo izmiješala i provela proces stapanja sa tamošnjim starijim stanovništvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan etnografički narod, koji je počeo pokazivati već lijepe znakove kultur- noga progresa. Ali, 1527. g. zauzeše Turci gotovo sve te krajeve i iz osnova poremetiše tijek narodnoga života. Tada je znatno izmije- njeno i stanovništvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naročito odličnije porodice, ukloniše se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne kra- jeve — podalje od domašaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutrašnjost zemlje svoje. A na opustjela ognjišta njihova preselili su Turci svoje starije kmetove — ponajviše pravoslavne Srbe — iz raznih krajeva svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, što je u ono doba mnogo zna- čilo, te su zato pouzdaniji činili se Turcima. . . Tek treći dio Hrvata ostao je na ognjištima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preživio- ubrzo nov proces miješanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima. A taj proces, ovom prilikom, izvršio se mnogo brže. Eazlike su bile samo neke manje dijalektičke i etničke osobine; a vjera nije mnogo smetala, jer se i jednima i drugima vršilo bogosluženje slavenskim, jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup Sebastijan Glavinić, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, našao čak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da „kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vrši vjerske duž- nosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad katolicima („obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI. 18

Plemenski Rjecnik Licko Krbavske Zupanije R Grujic

 • Upload
  -

 • View
  250

 • Download
  19

Embed Size (px)

Citation preview

 • Plemenski rjenik liko-krbavske upanije. Po slubenim podacima krajem 1915. godine

  SASTAVIO R A D O S L A V M . G R U J I .

  Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je ve ori velike seobe izmeu Gvozda i Cetine, dakle u dananjoj liko-krbavskoj upaniji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na vie genetikih plemena, koja su se'brzo izmijeala i provela proces stapanja sa tamonjim starijim stanovnitvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan etnografiki narod, koji je poeo pokazivati ve lijepe znakove kulturnoga progresa. Ali, 1527. g. zauzee Turci gotovo sve te krajeve i iz osnova poremetie tijek narodnoga ivota. Tada je znatno izmijenjeno i stanovnitvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naroito odlinije porodice, uklonie se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne krajeve podalje od domaaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutranjost zemlje svoje. A na opustjela ognjita njihova preselili su Turci svoje starije kmetove ponajvie pravoslavne Srbe iz raznih krajeva svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, to je u ono doba mnogo znailo, te su zato pouzdaniji inili se Turcima. . . Tek trei dio Hrvata ostao je na ognjitima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preivio-ubrzo nov proces mijeanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima. A taj proces, ovom prilikom, izvrio se mnogo bre. Eazlike su bile samo neke manje dijalektike i etnike osobine; a vjera nije mnogo smetala, jer se i jednima i drugima vrilo bogosluenje slavenskim, jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup Sebastijan Glavini, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, naao ak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vri vjerske dunosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad katolicima (obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis

  ZBORNIK ZA NAR. IVOT. XXI. 1 8

 • 274 R. GRUJIC, (2)

  remedia salutis suppeditans." (B. Lopai : Spomenici hrvatske Krajine, III. 51). Ovo mijeanje i stapanje Hrvata i Srba zasluuje naroitu studiju, koja e nam pokazati vrlo zanimljive, nove i poune rezultate.

  Tako je ve u XVI. vijeku znatno izmijenjeno stanovnitvo ovih zemalja. A s tijekom XVII. i XVIII. vijeka nove migracije, u zemlju i van nje, jo vema izmijenie antropogeografske osobine tih krajeva. Pa ipak su Lika i Krbava, vie nego i jedan drugi kraj Hrvatske i Slavonije, ouvale isti narodni karakter tako, da od 204.000 stanovnika jedva i 0 -01% pripada drugim narodnostima.

  U nauci je ve utvrena injenica, da migracije i porijeklo stanovnitva imaju najvei znaaj medu antropogeografskim problemima. Tu je danas polazna toka za sve studije o narodima. Bez te osnove nije mogue valjano nauno prouavanje soeiologikih, etnografikih i psihologikih problema. A rezultati tih studija o migracijama i porijeklu stanovnitva bit e od vanrene koristi, jer e nam objasniti nesamo mnoge antropogeografike probleme, nego i rasprostranjen)e svih etnografikih pojava, dijalekata i psihikih osobina; a znatno e pomoi i razjanjavanje antropologikih mjerenja i promatranja o kom-pleksijama, kad ova preduzeta budu. Tada tek moi e nam biti razumljivije i jasnije mnoge pojafe iz nae novije historije i novoga socijalnog ivota. . .

  Sva ova i druga slina meditiram'a izazvala su me, kada sam se silom prilika naao u Lici, da tom buduem vrlo vanom naunom radu o narodu naem i sam pridonesem svoju >leptu, te pomognem poloiti to zdraviji osnov svima daljim'* specijalnim istraivanjima i studijama u tom pravcu.

  Prama statistikim podacima od 1910. godine znali smo, da u liko-krbavskoj upaniji ^stanuje 203.973 graanskih stanovnika u 34.308 zgrada za stanovanje. Ali, sve do sada, nismo znali, kojim plemenima ili rodovima pripada to stanovnitvo. Tu prazninu naumio sam ovim radom da popunim. Pri tom sam uzeo za princip, da vodim-rauna samo o onim porodicama, koje imaju svoje posjede i kue u ovoj upaniji, te u njoj zaista stalno borave. inovnike, trgovce? obrtnike i druge, koji nemaju ovdje posjeda ni kue, nisam uzeo u obzir, jer bez toga nema dovoljno kriterija, da se njihov boravak u ovoj upaniji oznai kao stalan. Osim toga, za te porodice moe se uvijek i lako doznati iz razlinih strunih Imenika", koji se esto tampaju.

 • / 3 ) PLEMENSKI LIKO-KRBAVSKR UPANIJE. - . 2 7 5

  U prvi mah mislio sam. da u za ovaj pothvat najtonije podatke nai u gruntovnici. Ali sam se brzo uvjerio, da nae gruntovnice, bar za sada. nijesu dovoljno pouzdano vrelo za takovu vrstu rada. Slutio sam, da bi mi finansijsko ravnateljstvo moglo pruiti mnogo pouzdaniju grau. I nisam se prevario. Tu se, radi 'dravnih poreznih interesa, u odlinom i preglednom redu voi toan popis svega stanovnitva u upaniji i argusovim "oima pazi na sve promjene u stvari posjeda kua i zemalja. E e gi s tr i k u ar i n e pruaju nam imena i prezimena sviju vlasnika kua po pojedinim poreznim opinama, po selima, pa esto i po zaseocima; a r e g i s t r i t e c i v a r i n e I. i 11. razreda daju nam imena i prezimena sviju stanovnika iznad

  . 16 godina tako. da tu imamo i sve sluge i slukinje u popisu. Zato sam ta dva registra i uzeo za osnovu svoga rada, te po njima sastavio ovaj pl e m e n s k i r j e n i k . A da to izvedeni, valjalo mi je. iz po-menutih registara ispisati 34.612 ceduljica, jer upravo toliko ima p o r o d i c a , koje stalno borave u Lici i Krbavi. Kao dalji rezultat rada moglo se ustanoviti, da u 1.041-om nastanjenom mjestu (2 graa, 2 trgovita, 312 sela i 725 zaselaka i drugih prebivalita)' ove upanije boravi stalno najmanje 1.600 plemena, ako po dananjem shvatanju narodnom ovoga kraja svako prezime oznaava osobito ple-

  1 Meutim nesumnjivo je, da e plemena biti i vie, jer je po-

  1 Pod plemenom narod na razumijeva bar u Lici, Krbavi i

  sjevernoj Dalmaciji sve one porodice, koje imaju jednako prezime i j)odravaju tradiciju, da potjeu iz jedne kue. Pravoslavni imaju za to jo jedan jak kriterij zajedniko krsno ime. Takovi vele, da su rod, roaci, plemenHaci. Broj porodica nije odluan. Tako i Vladimir A r d a l i , opisujui Bukovicu u sjevernoj Dalmaciji, veli: da selo sastoji iz kua ili vamilija (korat) dimova. Vamilije" istoga prezimena sainjavaju pleme; a svako pleme, pa bile i dvije kue, zovu varoom, a to jo ako su osamljene". Zatim nabraja sva prezimena u evrskama i veli: Plemena u ovom selu ima 28, a to su: Arda-lii, Baljkovii, Berii, Bilii i t. d." (Zbornik za nar. ivot i obiaje IV. 196).

  Prema tome i prezimena, to ih u ovom rjeniku alfabetikim redom privodim, zaista su plemenski nazivi. - Neki su od njih vrlo stari jo iz vremena prije Turaka; drugi su postali za vrijeme Turaka, a najmlai su utvreni veinom za prvih dravnih popisa naroda poslije osloboenja. U selima, gdje ima vie porodica jednoga plemena, vie su u obiaju porodini nazivi postali obino po linom imenu ili nadimku bivega ili sadanjeg porodinog starjeine. Zato se esto i uje: iz pisma1' (po plemenu) zovu se na pr. Star-evii, a mi im reemo (po porodici) Petrii, i t. d. Takove porodine nazive, za neka sela, privodim u prilogu pod br. II,

 • 2'76 R. GRUJI, (4)

  uzdano, da i u Lici i Krbavi, kao i po drugim krajevima naim. mnoge -porodice iz razlinih plemena nose jednako prezime. To se najee dogaa kod patronimikih, a onda i kod apelativnih topikih prezimena.

  Najjae pleme ima 319 porodica, a mnoga su plemena zastupana samo s jednom ili s nekoliko porodica. Zato, izumiranje ili nestajanje pojedinih plemena zbiva se i danas dosta esto u Lici i Krbavi. Mnoga od tih izumrlih ili raseljenih plemena ostavila su trag* svoga boravka u ovim krajevima u razlinim topografikim nazivima zemalja, koje su nekad njima pripadale, i u nadimcima ili pridjevcima (privareima) onih porodica, koje su enidbom ili kojim drugim putem .naslijedile njihove kue i zemlje. Kao primjer jednoga i drugog sluaja iznijet u u prilogu I. p o p i s plemena i z u m r l i h u g o s p i k o m k o t a r u , za koja znamo na osnovi topografikih naziva toga kotara: a u prilogu II. p o p i s n a d i m a k a p o j e d i n i h p o r o d i c a r a z n i h r a z g r a n a t i h plemena u L i c i i K r b a v i - Prvi je popis potpun, a ovaj drugi nije to ni izdaleka, te mi je namjera s njime samo to, da upozorim na tu vrlo vanu injenicu, kojoj, pri specijaliziranju nauke o plemenima naim, valja prikloniti naroitu panju.

  Snaga dananjih plemena u Lici i Krbavi, prema stanju kra-j e m 1915. godine, moe se statistiki u glavnom ovako prikazati: 2 plemena sa preko 300 porodica (Uzelci 319 i Eukavine 301); 8 plemena sa preko 200 porodica (Tomljanoviei i Tomljenovii 288, Prpii 287, Eadakovii 270, Babici 263, Kneevii 234, Vukelii 227, Perkovii 210 i Obradovii 206): 51 pleme sa preko 100 porodica (Kovaeevii 195, Orekovii 188, Sertii 187, Devii - 185, Paviii 178, Popovii 178, Doeni 166, Starevii 163, Mesii 160. Medici 159, Krznarici 153, Mandii 153, Pavelii 152 i t . d.); 150 plemena sa preko 50 porodica (Dujmovii 98, Milinkovii 97, Vukovii, Smiljanii i Eogii po 96, Diklii 95, Bobici 93, Ilici 92, Vujnovii i Pejinovii po 91, Ivan-evii i Zorii po 90 i t. d.); a svako od ostalih 1389 plemena ima manje od 50, esto i samo 1 porodicu.

  istoa naega narodnog elementa u Lici i Krbavi vidi se ve i po plemenskim nazivima ili porodinim prezimenima. Tako upada u oi, da od 1600, prezimena jedva neto preko dvije stotine nosi jasne znakove stranoga porijekla; pa i tu nismo uvijek sigurni, da je to pleme zaista stranoga porijekla. Navest u samo jedan karakte-

 • ( 5 ) PLEMENSKI KJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 7 7

  ristian primjer. U" selima Liki Novi i Otra ivi 11 kua jednoga plemena, koje se danas u poreznim i drugim slubenim spisima, pa i u upnim maticama, naziva Majerovi. Meutim, jo u gruntovnim spisima od 1883., a u narodu i danas, zovu se oni Marojevii, to

  je postalo od imena Maroje, kao Bogoje, Miloje i t. d. Iz toga plemena bio je i znameniti kapetan liki Ivan barun Maroevic, koji se 1809. god. odlikovao u borbi s Francuzima po Lici (M. pl. Vojnovirh M. Spicer: Bojevi u Lici, u ostaloj Hrvatskoj i Dalmaciji 1809. Zagreb 1907. Str. 43). Karakteristino je, da je u gruntovnim knjigama u doba razvojaenja Krajine samo po jedna kuca u svakom selu nosila ime Majerovi. dok je drugih devet nazivano, kako narod veli, i u pismu" Marojevi; a poslije razvojaenja Krajine sve se kue, bar u pismu" pretvorie u Majerovie. Poznat mi je slian sluaj i u bjelovarsko-krievakoj upaniji, samo s tom razlikom, to je tamo negdje u XVIII. vijeku jedna kua Vidovia u graniarskoj kancelariji postala Pajtovi (Veit .= Vid, Vitus), pa se i danas tako pie.

  Sudei po prezimenima, jedva da ima i 100 plemena, za koja se moe pouzdano ustanoviti da su p o r i j e k l o m iz K r a n j s k e . Takova su na pr. Adamek. Baek, Castek, Furlan. Gajer. Golik, Holub, Kocian, Kvaternik. Muhar, Pape, Premu, Eoman, Slipogar, Spehar, Stajdohar, Svegar, Vidmar, Zafran, Zagar i druga. Sva su u glavnom nastanjena u Otocu, Brinju, Kosinj"u, Jezeranima, Udbini, Pazaritu. Lovincu i oko njih. T a l i j a n s k o g a porijekla ima nekoliko plemena u Senju i drugim primorskim mjestima. Takovi svi na pr. Angiolichio, Barbiani, Galiaci, Eivosechi, Eubelli, Scarpa i dr. N j e m a k o g a porijekla ima neto vie plemena. To su ponajvie potomci onih Nijemaca, to su od XVI.XVIII. vijeka sluili kao njemaka posada u Senju i drugim veim krajikim mjestima. Zato . i danas sretamo im potomke mahom u tim i okolnim mjestima (Senj. Otoac, Brinje, Brlog, Gospi). Takovi su na pr. Brolich, Frhlieh, Grtinhut. Helman, Kajfe, Knoll, Lasman, Ostrman, Pacher, Podnar. Portnar, Eauch, Ritz i t. d. Meu ovima najjae je pleme Podnar ili Portnar, koje broji 36 zadrunih kua u Kuterevu kod Otoca, u G. Kosinju, Mualuku i Kaluerovcu kod Peruia. To su nesumnjivo potomci njemake porodice Portner, kojima se pojedini predstavnici ve od prve polovine XVII. vijeka javlj.aju u historiji naroda naega, kao vojni zapovjednici i nii asnici u Otocu, Senju i Bilaju (v. R. Lopai: Spomenici hrvatske Krajine II. 245, 271. 307 i d. III-202, 219. 282, 306 i d.). Za nekoliko porodica ivi predanje, da su

 • 278 R. GRUJI, (6)--

  f r a n c u s k o g a porijekla. To su Francuzi, koji su poslije 1818-zaostali u Lici. Njima pripada 1 porodica Armada u Vel. Popini i 1 por. Auriautz u Graacu, pa moda jo Markeza u Likom Petrovu selu i neke druge. A porodica Atanasi u Senju nesumnjivo je g ko g a porijekla. I sve te narodnosti zajedno jedva ' da su zastupane sa 70 plemena u Lici i Krbavi. Jo nam je ostalo da spomenemo oka 30 plemena, koja potjeu od p 0 k r t e n i h T u r a k a, pa da tako pobrojimo u glavnom sve poznate nam narodnosti, koje imaju svojih predstavnika u Lici. Ta su plemena najvie naseljena oko Peruia i Novoga, pa poneto u Gospiu, Barletama i Udbini, Donjem Lapcu i oko Brinja i Jezerana, To su: Alii, Alivojvodii, Amanii. Amii, Arbanasi, Asanaii, Asii, Baani, Baii, Beiri, Beirevii, Dura-kovii, Durbeii, Demii, Ernauti. Heimovii, Jengii, Kasumovii, Kozlie, Kurtei, Muii, Murati, Murgii, Muici, Ojurovii, Osmano-vii, Seferagii, Sabani, Sabici, Sajnovii, Svetici, Serii, Uremovii i drugi. Medu njima najjae je pleme Heimovia oko Peruia, koje broji danas 118 porodica. Ali. nema sumnje, a i meu ovima. mnogi potjeu od slavenske krvi. . .

  Ovaj plemenski rjenik uvjerit e nas dalje, da se u liko-krbav-skoj upaniji, a naroito u Lici, ouvalo mnogo vie starih hrvatskih plemena, negoli se do sada mislilo. Gotovo sva odlinija stara hrvatska plemena imaju i danas svojih potomaka u Lici, Ja u navesti samo nekoliko primjera, da se vidi, a. ova misao ima osnova.

  Danas ima od plemena Dogan 11 kua u Bukovcu kod Peruia, na Udbini i u Gospiu. A u jednoj ispravi od 1248. god. po-minje se, da je tada hrvatsko pleme Doganich ivjelo, uz druga tri plemena, na otoku Krku (Arkiv za povjesnicu Jugoslav I. 55). Pleme Bai broji danas u Lici 16 kua. Potjeu od Trnovca kod Gospia, gdje ih danas ima jo tri kue. te su poslije izgnanstva Turaka iz Like preseljeni u Lovinac i okolna mjesta, gdje ih danas ima 1 kua. Nesumnjivo je, da ovi potjeu od znamenitoga hrvatskog plemena Mogorovia, te su i prije Turaka stanovali blizu Trnovca, gdje ih i danas ima. Tako na pr. 1497. god. pominje se u Lici Jakov Bai od Zdrali i Matija Zdrali iz plemena Mogorovia; a zatim, povodac Ivan Bai, ki ima svoj grad (Kukuljevi: Acta croatica, 166168, i Surmiri: Hrvatski spomenici, 406).-U blizini Trnovca i danas se jedan potoi i itav kraj prema Likom Novom naziva dralovac; a dananji trnovaki Raii bez sumnje su potomci porn en u toga Jakova Raia od Zdrali iz XV". vijeka, koji je u istoj okolici stanovao. Nije bez znaaja i to. to pouzdano znamo, a je-

 • ( 7 ) . PLEMENSKI RJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 7 9

  Castrum Bacich bio u Podgorjii, na putu iz Obrovca u Karlobag; (Vjesnik hrv. arheol. drutva. Nova serija VI. 6), jer je to mjesto upravo.prema Trnovcu s druge strane Velebita. Od plemena Mogo-rovia nesumnjivo su i Drakovii, a moda i Orlovii, Slaclojevii, Slavkovii i drugi. Draskovia ima danas .20 kua 17 u Kosinju, a 3 u Baduu. To su potomci onih plemenitih ljudi Draskovia, koji su u blizini dananjega Kosinja, na svom imanju na Graeini, podigli Pavlinima manastir i crkvu Sv. Marije 1490. godine (Surmin: Hrv. spom. 343349). Na slinim osnovima zakljuujem, da pleme Kacia ivi jo i danas u Lici u plemenima Tvrdiniea, Toljena, Zivkovia, Markovia, arko vica i drugih; a pleme Subia u dananjim plemenima Banica, Boria, Bogia i Eogovia, Ugrina i Obradovia, pa moda i Budisavljevia i Butkovia.' Za pleme Pohmijevia, od kogu se danas nalaze samo 2 kue u Starom gradu kod Jablanca, nesumnjivo je, da potjeu od Mikloua Pohmajevia, porlralaba u Gackom kod Otoca 1466. god. Neto docnije (1487) pominje se sudac Poh-majevi u Bukoj upi (Surmin: Hrv. spom. 266 i 3289); a 1698. godine pominje se Ive Pohmaievich meu senjskim Uskocima (R. Lopai : Spomenici hrv. Krajine III. 119). Pleme Novakovia u Zalunici, danas ima 4 kue, moda potjee od Pavla Novakovia. gospodara strvice kod Gospia; jer je njemu 1408. godine Nikola IV. Frankapan dao, u zamjenu za Ostrvicu, zemlje oko Zalunice i Sinca (villa Zalug i villa Z3rnacz Vjesnik hrv. arh. drutva VI. 12)* Deia i Besia ima danas 17 kua, a najvie oko Jablanca. To su svakako Poljiani, koji se pominju i u poljikom statutu, ali su ve, davno prije Turaka naselili i Liku. Tako se 1468. godine pominje plemenit lovik Grgur Dei", koji tada rae Kut'nane" kod Otoca (Surmin: Hrv. spom. 313314). Peruii, od kojih danas ima samo 1 kua, i to u Prijeboju kod Likoga Petrova sela, bit e, po svoj prilici, potomci odlinoga plemena Peruia. koje je imalo, svoj grad u Lici (Stari Perui), a pominje se jo i 1502 (Vjesnik III. 5455) u - starim ispravama. . .

  Na slian nain i jo mnogo pouzdanije, prema obilju do sada objelodanjene historike grae, moglo bi se odrediti za vrlo mnoga plemena u Lici i Krbavi, da potjeu od starih tamonjih stanovnika iz vremena prije Turaka. No razumije se, da e pri tom valjati biti vrlo oprezan, jer su mogli i mnogi doseljenici iz istonih i junih krajeva naih donijeti ista prezimena u Liku, kakova su negda nosila izumrla ili raseljena stara hrvatska lika plemena.

 • 280 R. GllUJI, (8)

  Upada u oi, a su danas u Lici i Krbavi znatno vie rasprostranjena i porodicama mnogobrojnija ona plemena, za koja pouzdano znamo da su se doselila ovamo za vrijeme Turaka, pa i docnije, nego ona, za koja s pravom moemo pretpostaviti da su potekla od starosjedilaca. Tako je na pr. najrairenije pleme Uzelaea. Sredite mu je oko Metka (7.1 kuca), ako ne moda selo Ondi kod Udbine, gdje ih ima najednom mjestu 49 kua. A odatle se rairilo po cijeloj liko-krbavskoj upaniji, te ih ima 819 kua u 29 sela. 0 tom plemenu, meutim, ne znamo nita iz vremena prije Turaka, te se po svoj prilici za Turaka naselilo u Liku. A prve historieke vijesti o tom plemenu imamo tek iz 1696. godine u Kosinju (Lopai: Sponi, hrv. Kraj. III. 51). "Drugo najrairenije pleme jesu Rukavine. Njih ima u glavnom tri grupe. Najjaa je ona oko Peruia i Trnovca kod Gospia (120 kua), zatim ona u Vlakom Polju i oko Brloga i Pa-zarita (107 kua), pa najposlije ona oko Sv. Jurja u Podgorju (47 kua). Od tih grupa odijelile su se manje.grupe i nastanile oko Sv. Boka i na Kordunu oko Likoga Petrova sela. Za to pleme imamo podataka takoe tek iz vremena pred izgon Turaka iz Like i Krbave. Tako se na pr. oko 1683. godine pominje knez Jerko Eukavina od Baanca, koji se u to doba preselio u Pogorje (Rad. Lopai: Dva hrvatska junaka, 36). A vrlo je vjerojatno, da je to jako pleme prije toga raireno bilo po sjevernoj Dalmaciji i otocima. Naime, jedan dio trnovakih i peruikih Eukavina dobio je oko polovine XVIII. vijeka plemstvo sa predikatom od Ljubakoga (de Liebstadt). Ljubako je mjesto u zaljevu Ljube vie Nina u Dalmaciji: a juno od njega i danas jedan zaselak nosi ime Eukavina. Ona se grupa u Vlakom Polju i oko Brloga i Pazarita preselila po svoj prilici s otoka Paga, gdje o njihovu boravku svjedoi takoer jedan zaselak s imenom Eukavine. Neke porodice toga plemena imaju takoer plemstvo, ali s predikatom de Morgenstern1.

  1 Nedavno sam dobio jedan rukopis iz XVIII, vijeka, koji nam

  pria tradiciju o plemenu llukavina. Rukopis nosi natpis S tan imbaum-i veli se u njemu, a je sainjen po biljekama Ilije Rukavine, koji je umr'p 1796. god. Po toj tradiciji Rukavine i jo dvanaest drugih likih plemena vodi svoje porijeklo od Grgura Vladimir ovia, nazvanoga Rukavina, vlastelina sa Neretve, koji je poslije pada Bosne (1463. g.) sa svojom porodicom prebjegao u Dalmaciju. Tu je imao sedam sinova. Kasnije dopade u tursko ropstvo, primi muhamedov-stvo i oeni se udovicom Ogreevia iz Livna u Hercegovini. 8 njom je imao tri sina muhamedovca, kojima tradicija ne zna imena. A kada se jednom prilikom vratio svojoj prvoj eni u Dalmaciju, pa ne

 • ( 9 ) PMUffiNSKl RJENIK -KRBAVSKE UPANIJE. 2 8 1

  U lieko-krbavskoj upaniji ivi danas i znatan broj potomaka starih s e n j s k i h U s k o k a . Meu njima je najjae pleme Tomlje-novia, koji se piu jo i Tomljanovici. Njih ima 288 kuca, ponajvie su Primorci, a glavno im je stanite Krivi Put u blizini Senja. Prve historike podatke o tom plemenu sretamo tek 1698. godine medu senjskim Uskocima (Lopai: Spom. hrv; Krajine III. 119). Za njima su Radakovii. Ima ih 270 kua. Pomniju se kao Senjani 1698: i 1706; (ibid. 119 i 243); a 1730. jedan je porkulab Srednje Gore, drugi knez Bruvna i trei parkulab Mogoria (ibid. 343). Dujmovia ima danas 98 kua, a pominju se ve 1540. u Senju (ibid. 392) i najposlije 1658. u Otocu (ibid. II. 300). Tintora ima danas samo kua. Za njih se dri da su doselili u Senj ve poslije 1537. godine, kada je Klis pao u turske ' ruke; ali tek 1720. dobili su u Senju graanska prava (Starine XVII. 75). Profesoru M. Magdiu nije bilo poznato, da li je jo tko od toga plemena u ivotu (ibid. str. 751). Meutim, jedna porodica Tintora ivi i danas u Otocu, a etiri u Graacu: uz to, u sjeveroistonoj Dalmaciji, prema Zrmanji, postoji zaselak Tintori i t. d. Od starih senjskih Uskoka danas ima vrlo malo potomaka u Senju. Ali plemena njihova nisu izumrla; ona su samo rasturena ponajvie po liko-krbavskoj i moclruko-rijekoj upaniji. -Plemenski i topografiki rjenici tih upanija upoznat e nas vie i sa sudbinom tih plemena. . .

  hotei ostaviti muhamedovstvo naumio bjee da se povrati u Tursku, ubi ga njegov najstariji sin Vulcelja. Tradicija dalje pria, da je od toga Vukelje postalo pleme Vukelia u Sv. Jiirju i Kosinju, pa Biondia u Melnicama; od drugoga Grgurova sina Miloa postadoe: Rukavine u Brlogu. Peruiu i Pazaritu, pa Baii u Podgorju; od treega sina Drar/ia razvilo se pleme: Rukavina u Kaancu i Trnovcu, pa BobicaRukavina Pazaritu, Glavaa u Jablaneu7 Bevandia, u Trnovcu i Drac/icevia u Jablancu, Graacu i Sv. Petru (Bruvnu): etvrti sin Marko bjee rodonaelnik plemena Ronevia u Jaseniei u Dalmaciji, Mihia u Metku, pa Rukavina u Sv. Roku i Teresionopolu ; peti sin Ivan razvio je samo pleme alovia u Vukiu: esti Nikola razvi Rukavine na Pagu i ostalim otocima, koji izumrijee poetkom XIX. vijeka: a od sedmoga sina Blaa razvilo se pleme Blaevia u Sv. Mihailu (Lovincu) i Vraniku, pa Mikiilina u Sv. Jurju, Smiljanu i Buimu. Ovo predanje, premda po svoj prilici u mnogom nije tono, ipak nam moe da poslui kao lijep primjer: kako se iz jedne porodice, s tijekom dva i po vijeka, postepenim razgranjivanjem razvie mnoga plemena. A tom razgranjivanju u plemena uinjen je kraj koncem XVII. vijeka, kada Lika i Krbava dooe pod vlast austrijsku, koja je zabranila porodicama mijenjanje plemenskih naziva i utvrdila stalna prezimena za sve potomke njihove.

 • 282 v . K,..GRUJI, . , . . 10)

  I za mnoga druga plemena nai e se historieki podaci, koji e nam osvijetliti -prolost njihovu i pruiti dovoljno osnova, da odredimo porijeklo njihovo. Tako, na pr,.,za pleme Prpia, koje se snano rairilo po,.Senjskom primorju i Velebitu pa i dalje, moemo odrediti da pripada Krmpoanima. Jo god. 1680. piu Senjani Marku Prpiu knezu krmpotskomu" (Lopai: Spom. hrv. Kraj. II. 369); a specijalna karta biljei u sjeverozapadnoj Dalmaciji, istono od zaljeva Ljube, zaselak Prpi i t. d.

  Za prouavanje m i g r a c i j a naroda naega bit e nam plemenski rjenici od velike koristi. Kada budemo imali takove rjenike sviju upanija i uope sviju krajeva naih, moi emo sastaviti pregledan rjenik sviju plemena naroda naega.,, s historiekim i drugim podacima o njima. Primjera radi navest u samo, da je pleme Ogri-zovia, koje se u liko-krbavskoj upaniji nalazi nastanjeno oko Brloga, samo, jedan ogranak velikoga plemena Ogrizovia iz upanije modru-ko-rijecke, gdje su glavna sredita toga plemena oko Primilja i Plakoga. Pored drugoga, uvjerava nas o plemenskoj zajednici njihovoj, i ta okolnost, to svi slave isto krsno ime Sv. Ignjatija (20. decembra). Tako je i s plemenom Munjas, nastanjenim oko Kosinja. To je ogranak plemena, kome je sredite u Gornjim Dubravama kod Ogulina. Svi slave Sv. ura kao krsno ime (23. aprila). Uope, vrlo je veliki broj plemena liko-krbavske upanije, koja imaju svoja stabla ili ogranke u modruko-rijekoj upaniji. Samo pri letiminom pregledu poznatih mi topografikih naziva susjednih opina mogao sam odrediti, da su u takovom odnoaju 4(3 plemena iz opine Primislje (Slunj); 45 iz opine Plaki; 18 iz opine Dubrave (Ogulin); 13 Josipclol (Ogulin); 12 Komorske Moraviee (Vrbovsko); 11 Bosiljevo (Vrbovsko); 16 Modru; 9 Gomirje (Ogulin); 10 Drenica (Ogulin); 8 Suak: 7. Crikvenica; 9 Drvenik (Crikvenica); 5 abar; 14 Soice (Jastrebarsko) i t. . i t. d.: a nema sumnje, da ih ima i mnogo vie. Nesumnjivo je, isto tako, da se mnoga liko-krbavska plemena pruaju u sjevernu Dalmaciju i zapadnu Bosnu, ili odande vode svoje porijeklo. A historieki spomenici uvjeravaju nas, da u Lici i Krbavi ima dosta plemena i iz drugih, udaljenijih, krajeva Balkanskoga poluotoka, Ovaj rjenik pomoi e nam, da to detaljnije ispitamo i pouzdanije utvrdimo. On e nam jo pomoi, da potanko prouimo i vrlo-zanimljive unutranje migracije pojedinih porodica, od najstarijih vremena, do danas; te da ustanovimo ekspanzivnu snagu i druga svojstva razlinih plemena. . .

 • ( 1 1 ) PLEMENSKI RJENIK MKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 8 $ .

  No, o naroitog interesa bit e i prouavanje i s e l j a v a n j a . Liana i Krbavaca u druge krajeve; -jer davno ve leti poslovica: Lika sav'svijet naseli, a sebe ne raseli!" Ovo je pitanje stim vanije, to znamo, da broj stanovnitva u Meko-krbavskoj upaniji ve dva decenija znatno opada. Tako je, po statistikom raunu od 1900. godine bilo 208.163, a od 1910. samo 203.973 graanskih stanovnika. A daje opadanje u ovom deceniju jo vee dimenzije zauzelo, uvjeravaju nas mnoge puste. t. zv. vakantne kue, to ih vrlo esto sretamo putujui kroz Liku ili zagledajui u registre kuarine pojedinih poreznih opina. Navest u za tu alosnu okolnost samo nekoliko primjera,, da svratim panju i na tu stranu. Tako na pn 1915. godine .bjee u Beibifiu Potoku kod Vrhovina 39 Yakantnih kua, a 281 nastanjena; u Mekinjaru (Udbina) 52 puste i 213 nastanjenih: u Podlapcu (Udbina) 97 pustih i 344 nastanjene; u Srednjoj Gon (Udbina) 30 pustih i 154 nastanjene; u vrackovu selu (Udbina) 46 pustih i 182 nastanjene; U' Turjanskom (Korenica) 40 pustih i 143 nastanjene i t. d. Ove su kue opustjele ponajvie zbog seobe u Bosnu. Slavoniju i bjekrvarsko-krievalra upaniju, a i radi odlaska u Ameriku. Eijetko je koja kua ostala pusta zbog toga, to je gospodar podigao novu kuu na drugom mjestu u istom selu, pa ovu jo nije dospio da razori ili je ostavio vremenu, da ono to uini. S tim velikim iseljavanjem nestale su u Lici i Krbavi nesamo. mnoge porodice, nego i itava plemena; a uz to se stalno vri i prirodno izumiranje mnogih malih plemena i rodova, koji su ovdje esto samo s jednom porodicom zastupani. Zato je pojava ovakovih rjenika, drim, jo nunija i poeljnija.

  Zanimljiva e studija biti i e ti m o 1 o gi k o prouavanje plemenskih naziva ili prezimena. Velika veina su pa t r om i ci. Ovi su postali od krtenih imena, diminutiva, augmentativa i hipokoristika. Zato. u prilogu III. i IV., iznosim popis svih tih imena koja su danas u obiaju u Lici i Krbavi. Za ta imena saznao sam to o mojih aka i drugih, a to iz registara tecivarine I. i II. razreda, gdje su unesena i imena sviju stanovnika iznad J6 godina. T o p i - k i h apelativnih imena znatno je manje. Takova su: Bairjae, Banja-nin. Bjelajac, Buimlija, Cetina, Cetinjanin, Dubravac. Dubravi, Drenovac, Ergarac, Furlan, Gerovac, Grabovac, Grahovac, Jeleanin, Jelovac, Kosovac, Kostelac, Krbavac, Kruljac, Kupreanin, Lapac, Lo-vinei, Ljubotina. Meumorac, Misir, Odori, Peanac, Podunavac-Pokrajac, Poljak, Potonjak, Protulipac, Zagorac. Zumberac i r. Znatan je dio prezimena postao od r u g a l i c a . Takova su na pr.

 • 284 R. RUJIC, (12)

  Agbaba, Amanci, Banjeglav, Bakot. Batinica, Belobarbi. BelobrkT Bezjak, Bevanda, Bjelobaba. Bukarica, Butina, Oapitlak. Crnobrnja, Ornokrak. Crnjak. anak, Oormarkovi, osie,, Derikrava, Divjak, Dro-, Drljan, Gaea, Glava. Grbac, Guavac, Kantar, Kenjalo, Kliska, Komadina, Korda. Krivokua. Krivoija, Kuga i t. d. Dananje rugalice po Lici i Krbavi, iz 16 sela, donosim u prilogu V. Po p t i c a m a ima takoe dosta prezimena: orak, Ouk, Gavran, Golub, Kokot, Kosovi, Kvoka, Lastavica, Orli i Orlovi. Pauzi i Paun, Pjeva, Pupavac, Sokoli, Strk i druga. Po raznim i v o t i n j a m a : Konjevi, Kouti, Kravi, Kula, Lisac. Ljiljak, Medvedi, Mravinac, Ovari, Paripovi, Pastuovi, Puhar, Rodi, Skakavac i t. d. Po b i l j k a m a : Blitva, Bobi, Brezi, Jaglii, Jagodi, Javor, Kalini, Koren, Korica, Kukuruzovi, Ljeskovac. Mauran. Narani, Opsenica. Ovas, Bast, Balji, Bai. Repac. Smoli, Stavli, Travica, Treni, Trnini, Zo-benica i druga. Po z a n i m a n j u ima ih dosta: Ajdukovi. Alagi, /\ralica, Arambaa, Brdar. Burmudija. Ourei, urija, Dugandija. akovi. Findrik, Glumac, Hajduk. Hoclak, Jurasovi, Kalac, Kalafati. Katelan. Klepac, Klobuar, Kolar. Kova, Kolundija, Konear, Lonar, Majstorovi, Malbaa, Metrovi. Mlinari, Mutabija. Oklopdija, Pin-tar. Pjeva, Pucar, Putri, Bibar. Samardija, Sara. Sedlan, Serdar. Sumajstorci. Svilar, . Vraar. Zagar i t . d Po n a r o d n o s t i ima takoe nekoliko prezimena: Arbanas, Ernaut, Oiganovi, Grkini, Hor-vatovi, Hrvaci, Kranjevi, Krobat. Maar. Srbinovi, Vlahini, Vlai i druga. Iz p o r o d i n i h odnoaja dobie takoer neki svoja prezimena: Domazet, Dozet, Neak. Prigmiz, 8vast. Neto je prezimena postalo po r u d a m a : Kamenko, Kremenic, Peina i t. d.. neka po j -e 1 u:. Mandari; neka po narodnim p r a z n o vj e r i c am a: Vjetica. Vunjak; neka po i m e n i m a m j e s e c a : Studen, Veljaa. a po jednom privatnom popisu od 1896. god. ivjelo je u Sv. Boku i pleme Grudan, koga vie nema. Karakteristino je. da se u Lici i Krbavi vanredno malo nalazi prezimena sa r o m a s k i m n a s t a v c i m a , kao to su: Drakula, Drakuli, Badulovi, Mikulci, Mikuli, Maruli. Malo je takoer prezimena, koja su postala po nekim d u e v n i m i f i z i k i m o d l i k a m a , kao to su: Mudrini, Mudrovi, Plea. Rumenovi, Samac. A nije vei broj ni onih. to postae po o d l i -n i j e m s o c i j a l n o m p o l o a j u : na pr. Adi. Adija. Ban, Bani, Begi, Begovi. Knei, Kneevi, upan. Upalo mi je naroito u oi prezime Obri, koje nas sjea na stare Obre ili Avare; zatim Pataran. koje podsjea na hriansku sektu Patarena, i Zrinski pridjevak stare vlasteoske porodice. Interesantno je i prezime Odorci, koga ima

 • ( 1 3 ) PLEMENSKI BJBNIK lAKO-KRBAVSKE UPANIJE.. 2 8 5

  21 kua u Brlogu. Ono nas sjea na staru upu Oorjansku i na brdo Odor u poreznoj opini Pavlovae, juno od potoka Jadove. a izmeu zaseoka Zavode i Krstae.

  Svraam jo panju i na tu injenicu, da narod vrlo rado kazuje prezimena u skraenom obliku. Tako se na pr. dananji Bjegovici u crkvenim maticama XVIII. vijeka piu Bjego/evii, Poue Pou-ii, Predovii Predq/

 • 286 R. GRUJIC, (14)

  A l i c ; 7 k . Gospi. A 1 i vo j v o i 9 k.: 1.) Ka

  raula (Perui) 5 ; 2.) Konjsko Brdo (Peru.) 3 ; 3.) Korenica 1.

  A m a n i 3 k. Jablanac. A m i 12 k.: 1.) Bjelopolje

  , 1 k.; 2 ) Buni 1; 3.) Dabar 1; 4.) D. Kosinj 1 ; 5 ) Lovinac 1 ; 6.) Pecani lj 7.) tikada 1; 8.) G. Svica 5.

  A n d r o i 1 k. Graac. A n g i o l i c h i o 1 k. Senj. A n i 82 k.: 1.) Brlog 5;

  2.) Kompolje (Brlog) 1; 3.) Krasno (Sv. Juraj)^ 6 1 ; 4.) Kriviput (Sv. Juraj) 2: 5.) Poljice (Otoac) 1: 6.) Senj 1; 7.) Volarice (Sv. Juraj) 11.

  A n t i 5 k.: 1.) Poljice (Otoac) 4; 2.) Senj 1.

  A n t o 1 i 1 k. Vaganac (L. Petrovo selo).

  A n t o n i 1 k. Lokmerselo (Brinje).

  A n t o n o v i 14 k..: 1.) Doljani (D. Lapac) - 2; 2.) Medak 1; 3.) Musaluk 5; 4.) D. Pazarite 3 :5 . ) Liko Petrovo selo 1; 6.) Prvanselo (Perui) 2.

  A r a l i c a 22 k . : 1.) Li. Petrovo selo -- 5; 2.) kare 1 1 ; 3.) Turjanski (Vrho-vine) 5; 4.) eljava (Korenica) - 1.

  A r a m b a i 9 k.: 1.) Jo-ani 4 : 2.) Vrhovine 5.

  A r b a n a s -18 k. Kaluerovac. A r m a d a 1 k. Vel. Popina. A s a n a i I I k.: 1.) Gospi

  1; 2.) Kvarte (Perui) 8; 3.) Perui 4; 4.) L. Petrovo selo 1.

  A s i 30 k. Liki Novi.

  A t a 1 i 12 k.: 1.) Otoac . 1;~2.) SumeHca (Otoac) 11.

  A t a n a s i 1 k. Senj. A u r i a u t z 1 k. Graac. A i 34 k.: 1.) Krasno (Sv.

  Juraj) 2; 2.) Lukovo (Sv. Juraj) 31 k.; 3.) Senj 1 : 4.) vidi Adi.

  B ab i 263 k : l.) Bjelopolje 1 : 2 . ) Borievac 4; 3.) Brinje 1; 4.) Brlog 2 : 5 ) Bruani 5 ; 6.) Oesa-rica 3 : 7.) Dabar 3 : 8 ) Jablanac 2 ; 9.) Kar-lobag 1: 10.) 1). Klada ' 2 1 : 11.) G. Klada 17 : 12.) D. Kosinj 2 ; 13.) Krasno (Sv. Juraj) 5 ; 14.) D. Lapac 1; 15.) G. Lapac 2 : 16.) Lee 5 ; 17.) Lukovo (Sv. Juraj) 2 9 : 18.) Mazin 3 5 : 19.) Otoac 3 : 20.) Liko Petrovo selo 9; 21.) Poljice (Otoac) 4 : 22.) Reetar 12 ; 23.) Senj 6: 24.) Srb 1: 25.) Starigrad 3 : 26.) Stinica-Dolac 3 ; 27.), Stolac (Sv Juraj) 2 ; 28.) Sv. Juraj ' l i ; 29.) Sv. Rok 1 4 : 30.)Tikovac 5; 31.) Vlako Polje 1; 32.) Volarice (Sv. Juraj) 4 7 : 33.) Zaklopac (Srb) 2; 34.) Zavalje 1.

  B a b u r i 5 k . : 1.) Ledenik (Karlobag) 1; 2.) Stupa-ina (Otarije) - 2 : 3.) Smi-ljan 1: 4.) Stanite (Karlobag) 1.

  B a c h i c li 1 k. Senj. B a i * 50 k . : 1.) Cesarica

  ' 14 ; 2.) Crni Dabar (Otarije) 1 ; 3.) Gospi 2; 4.) Karlobag 8 ; 5 ) Kuita 1 1 ; 6 ) Ledenik 1; 7.) Lukovo (Sv. Juraj) - 1 ;

 • ( 1 5 ) PLEMENSKI RJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. ' 3 8 7

  8.) Smiljan 3 : 9.) Stanite (Karlobag) 9.

  B a d o v i n a e 1 k. Gospi. B a d e k 17 k.: 1.) Cerje

  1 ; 2 ) Eicica 16. B a i 28 k . : 1.) D. Lapac

  5 ; 2 ) Gr. Lapac 8 ; 3.) Mazin 11 ; 4.) Vrhovine 4.

  B a k a r i 1 k. Karlobag. B a k a r i 9.1s..: 1.) Borievac

  1; 2.) Mutili 4 ; 3.) Prozor 2 ; 4.) Sinac - 2.

  B a k i .5 k. Ostrvica. B a k l a i 5 k. Brlog. B a k o v i 3 k. Vaganac. B a k r a 2 k. Mutili. B a l a 46 k . : 1.) Kruge

  3 2 : 2.) D. Lapac 4 ; 3.) Nebljusi 1; 4.J Li Petrovo selo 8; 5.) eljava 1.

  B a l e n 72 k . : 1.) Cerje -- 3 k . ; 2.) Jablanac 1 : 3.) Skocaj 2 0 ; 4.) Balen- (Stinica) 2 1 ; 5.) Sv. Bok 27.

  B a l e n o v i 61 k . : 1.) Gospi 2 ; 2.) Klanac - 4 1 : 3.) Kruica 14; 4.) G.

  Pazarite 4. B a n k.: 1.) Gospi 2 :

  2.) abice - 6. B a n d i 18 k. Eudopolje

  (Bruvno). B a n i 39 k . : 1.) Brlog

  1; 2 ) ovii 1 4 ; 3.) Kompolje (Brlog) 7 ; 4.) D. L a p a c 1 : 5.) Mekinjar 8; 6.) Otoac . 2 ; 7.) Poljice (Otoac) 1; 8.) Prozor 5.

  B a n o v i .3 k . : 1.) Brlog 2 ; 2.) Dubrava (Brlog) 1.

  B a n j a c 10 k . : 1.) Brezik (Medak) 1; 2 ) Dobroselo 3 ; 3.) Vaganac 6.

  B a n j a n i n 56 k . : 1.) Gorici

  (Otoac) ' 2 k.; 2.) Gospi 1:3. ) Graac 2 k.; 4.) Joani 14 k.: 5.) Mazin 3 : 6.) jSTebljusi 3 ; 7.) Ponori (Otoac) 19; 8.) kare 8; 9.) Tomingaj (Graac) 1.

  B a n j e g l a v 38 k : 1.) Buni 15; 2.) Kik 1; 3.) Mogori 8; 4.) Ploa 9 ; 5.) Prokike 5.

  B a r a c 4k.: 1.) Podlapac 3 : 2.) Senj 1.

  B a r a 28 k : 1.) Kozjan (Buni) 6 ; 2.) Mekinjar 6 : 3.) alamuni 2 ; 4.) Svrackovo selo (Udbina)14.

  B a r b a r i c 3 k. D. Kosinj. B a r b i a n i 2 k. Senj. B a r i e v i 5 5 k.: 1.) anak

  2 ; 2.) Gospi 1 ; 3.) Barievski Pod (Jablanac) 6; 4.) Jablanac 2 ; 5.) Jezero (Jablanac) - 3 ; 6.) Klanac 15; 7.) Kompolje (Brlog) 1; 8.) Lo-vinac 2; 9.) Bavica (Prizna) 7 ; 10.) Skocaj 12; 11.) Smokri (Lovinac) 4.

  B a r i 19 k.: 1.) Lukovo ugarje 10; 2.) Liko Petrovo selo 9.

  B a r k o v i 21 k . : 1.) Otoac 3 ; 2.) D. bvica 1 5 : 3.) G. vica 3.

  B r t u l a c 1 k. D. Svica. B a s a r a 2 k. Cojluk (Udbina). B a s a r i 78 k.: 1.) Barlete

  3 8 ; 2.) itluk 1 ; 3.) Divoselo 10; 4.) Dnopolje 3 ; 5.) Gospi' 1; 6.) Grab (Graac) 1; 7.) Mogori 16; 8.) Pavlovac 2 ; 9.) Smiljan 6.

  B a s i 10 k. Poitelj. B a s l e t i 1 k. Karlobag. B a s t a 108 k.: 1.) Bruvno

  5 ; 2.) Divselo 1; 3.)

 • 288 U. GRUJI, (16)

  Kurjak 19; 4.) Lipovo Polje (Kosinj) 2 1 ; .) Rib-nik 6; 6.) Li. Petrovo selo 2 k ; 7.) Srednja Gora 54.

  B a s t a j a 2 k. Brlog. B a a n 2 k. iroka Kula. B a i 59 k.: 1.) Bukovac

  (Pe^ui) 4 ; 2.) Konjsko Brdo (Peru.) 4 1 ; 3.) Pe-rui 7 : 4.) Senj 7.

  B a k o t 8 k , : 1.) Brotnja (Srb) ; 2.) Zaklopac (Srb) 3.

  B a t i n i c a 14 k.: 1.) Kupi-rovo (Srb) 8; 2.) Neteke 1; 3.) Srb 5.

  B a t i n i 36 k. 1.) Debelo Brdo (Buni) 5 : 2.) Dob-rica (Brinje) 2 ; 3.) Komi 3 ; 4.) Ploa 10; 5.) Pothum ' 11 ; 6 . )0 rorac (Otoac) 5.

  B e d e k o v i 1 k. Gospi. B e g i 12 k.: 1.) Gospi

  1 ; 2.) Podlapac 10; 3.) Udbina 1.

  B e g o v i 10 k. : 1.) Buni 1; 2.) Lee 3 ; 3.) Otoac 2; 4.) Poljice (Otoac) 4.

  B e k t a 4 k. Buni. B.ela-c 1 k. Jezerane. B e l a v i 3 k. Rapain Kla

  nac (Brinje). B e l i 12 k. : 1.) Bjelopolje

  2 ; 2.) Frkai 2 ; 3.) Ktamjica 4 ; 4.) Omoljac (Korenica) 2 ; 5.) Oravac

  2 . '

  B e l o b a r b i -^- 2 k. Senj. B e l o b r k 3 k.: 1.) Gospi

  1 k.; 2.) Graac 1; 3.) Perui - 1 : 4 . ) vidi Bjelobrk.

  B e n i 13 k . : 1.) D. Kosinj 6; 2.) G. Kosinj 7.

  B e n i 7 k.: 1.) Brinje

  4 ; 2.) Kripolje (Jezerane) 2 ; 3.) Senj 1.

  B e n k o v i 2 k.: 1.) Senj 1; 2.) Sv. Juraj 1. . '

  B e n z i a 3 k.: 1.) Senj 1; 2.) Starigrad 2.

  B e o k o v i 6 k. Mekinjar. B e r g e r 1 k. Sinac. B e r o n i 4 k. : 1.) G. Lapac

  2 ; 2.) Lovinac 1; 3.) Sv. Rok 1.

  B e s 1 a 9 k. Dobroselo." B e i 3 k. Mualuk. B e i r 12 k . : 1.) Jasikovae

  (Korenica) 1 ; 2.) Kruge 9 ; 3.) Vrpile (Korenica)

  2. B e i r e v i 2 k . : 1.) Covii

  1; 2.) Gospi 1. B e z j a k 3 k. Senj. B e v a n d a 6 k. Joani. B e v a n d i 18 k. : 1.) Debelo

  Brdo (Trnovae) 2 ; 2.) Dusikrava (Jablanac) 14; 3.) Jablanac 2.

  B i b i 11 k. Oraovac (D. Lapac).

  B i a n 9 k.: 1.) Bukovac (Perui) ' 8; 2.) Liki Novi 1.

  B i a n i 62 k.: 1.) Dabar 4 5 ; 2.) Gospi 1; 3.) Letinac 3 ; 4.) Lipice (Jezerane) 3 ; 5.) Vueti selo (Brinje) 10.

  B i g a 42 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) 4 1 ; 2.) Senj 1.

  B i l e n 33 k . : 1.) Bilenski Pod (Jablanac) -4; 2.) Jezero (Jabl.) 4 ; 3.) D. Pazarite 2 ; 4.) Skocaj 7 ; 5.) Bileni (Stinica) 2 ; 6.) Pot-kuci (Stinica) 1 0 ; 7.) D. Svica 1 ; 8.) Vaganac 3;

  B i l o v i 9 k. : 1.) Kompolje (Brlog) 4; 2.) Poljice (Otoac) 4; 3.) Senj 1.

 • 1 7 ) PLEMENSKI KJECNIK LICKO-KRBAVSKE UPANIJE- 289

  B i l j a n 36 k. : 1.) Gospi -1 ; 2.) Kania (Gospi) 1 : 3.) G. Kosinj 4. 4.) Mu- . aluk 27 ; 5.) Senj ; 2 ; 6.) uta Lokva - 1.

  B i l j a n i 4 k. Buim. B i l j e t i n a 4 k. Kruge. B i l j m a n 4 k. D. Kosinj. B i n i k i li k. Mualuk. Bi on d i o 113 k. : 1.) Brinje

  9 ; 2.) Kompolje (Brlog) .. 3 ; 3.) Melnice (Brlog) 4 9 ; 4.) Senj - 4 ; 5.) Sinac 1; 6.) Stolac (Sv. Juraj) 4 2 ; 7.) Sv. Juraj 5.

  B i k u p i 5 k. Letinac (Brinje).

  B i k u p o v i 8 k. D. Paza-rite.

  B i z j a k 1 k. Kripolje (Jeze-rane).

  B i a n o v i 2 k. ovii. B i i 2 k Krbavica. B j e g o v i 24 k . : 1.) Divo-

  selo 2 3 ; 2.) Poitelj 1. B j e l a j a c 2 k. kare. B j e l o b a b a 24 k. : 1.) Brlog

  7; 2.) Drenovac (Medak) 6; 3.) Mutili 8 ; 4.) Ondi (Udbina) 2 ; 5. j Vlako Polje 1.

  B j e l o b r k 5 k . : 1.) Joani 4 ; 2.) Podlapac 1 ; 3.) vidi Belo brk.

  B l a g o v i 4 k. Zavalje. B1 a n u a 52 k . : 1.) Dnopolje

  - 1 ; 2.) Kijani - 4 ; 3.) Kruge 3 0 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) - 1; 5.) (Bruvno) 12; 6.) Tomingaj (Graac) - 4 .

  B l a an i n . 20 k . : 1.) Bla-anin selo (Brinje) 16 ; 2.) Stajnice (Brinje) 2 ; 3.) Udbina 2 k.

  B l a e t i 7 k . : 1.) Budak -^ 5 k ; 2.) Mualuk 2.

  ZBORNIK ZA NAR. IVOT. XXI.

  B l a e v i 40 k : 1.) Bori- cevac 6; 2.) Buim - 3 ;

  3.) Gospi 1; 4.t Lovinac 11 ; 5.) Mrzli Dol (Senj.

  8; 6.) Senj 2 ; 7.) Smiljan -vinac) vinac)

  B l e i -B l i t v a -B o b i

  3 3 ; 14; 1;

  - 2;. - 4. 5 k. 7 k.

  .) Smokri (Lo-9.) Vranik (Lo-

  Letinac. Medak.

  ^ . : 1.) Dabar 2.) Mlalcva (Kosinj) -3.) rovac (Otoac)

  - 4.) Liko Petrovo selo 16; 5.) Poitelj 16 ;

  6.) Staro selo (Otoac) 5 ; 7.) Turjanski 5; 8.)eljava 3. '

  B o b i n a c 49 k . : i .) Covii 6; 2.) Lee 1 1 ; 3.) Otoac 3 : 4.) Prozor 8; 5.) Sinan' 15 ; 6.) Va-ganac 6.

  B o d i o vi - 7 k. Lee. B o g a v a c 1 k. Lipovo Polje

  (Kosinj) B o g d a n 2 k. Ostrvica. B o g d a n i 24 k . : 1.) Co

  vii 2 ; 2.) Dubrava (Otoac) 4 ; 3.) Lee 1 ; 4.) Otoac 4 ; 5.) Prozor 7 ; 6.) Sinac 6.

  B o g d a n o v i - 6 1 k . : 1.). Babin Potok (Vrhovine) 1; 2.) Brotnja (Srb.) 2 ; 3.) Gospi 2; 4.) Otoac

  * 1; 5.) Srb 2 ; 6.) Vre-hac19; 7.) Vrhovine 34.

  B o g i 13 k. Smiljan. B o g u n o v i 79 k.: 1.) Dno

  polje 7 ; 2.) D. Lapac 2 ; 3.) Kvarte (Perui) - 1 ; 4.) Nebljusi 6; b.).Prljevo (Zrmanja) 24; 6.) Reetar

  , 2 ; 7.) Suvaja 7 ;-8.) Vrelo (Zrmanja) - 30.

  19

 • 290 R. GRUJI, (18)

  Bok an 30 k.: 1.) Dugopolje (Srb) 2; 2.) Osreci (Srb) 28.

  Bol ta 15 k. Kijani (Graac). B o l j e i 13 k.: 1.) Brinje

  2 ; 2.) Kripolje (Jezerane) 11.

  Bo l j f e t a 7 k. Kompolje (Brlog).

  B o l j k o v a 6 k. Ribnik. B o n t i 1 k Senj. B o r i 47 k.: 1.) Budak

  2 ; 2.) Buni 4 ; 3.) Gospi 1; 4.) Karaula (Perui) 1 ; 5.) Konjsko Brdo (Perui) 12; 6.) Krbavica 4; 7.) Kvarte 3; 8.) Lju-bovo (Buni) 1 ; 9.) Novo-selo (Bflaj) 2; 10.) Liki Osik 6; U.) Liko Petrovo selo 2; 12.) Zalunica 1; 13.) Zeljava (Korenica)

  ' 8 .

  B o r i 116 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) 36; 2.) Brinje 4; 3.) Gospi 1 ; 4.) Kamenica (Jezeranej 48; 5.) Kamenica (Korenica) 7; 6.) Kripolje (Jezerane) 4; 7.) Mogori 6; 8.) Raoti selo (Brinje)

  6; 9.) Rizvanua 3.; 10.) eljava 1.

  B o r j a n 10 k.: 1.) Bjelopolje 1; 2.) Frkai 9.

  B o r k o v i 3 k. Mogori. B o r o v a c 86 k.: 1.) Doljane

  (kare) 1; 2.) I), Paza-rite . 30 ; 3.) Ponori 1; 4.) Trnova (Prizna) 9 ; 5.) kali (Brinje) 22 ; 6.) Vodote 3 ; 7.) Zalunica 20. , . '

  B o r u v k a 1 k. Senj. Bos i 13 k.: 1.) Gospi

  1; 2.) Komi 12. BosHi 21 k.: 1.) Brinje

  6 k; 2.) Kupirovo (Srb)

  - 2 ; 3.) Mekinjar 5 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) 6; 5.) Senj 1; 6.) Vaganac 1.

  B o n j a k 6 k.: 1.) Joani 1; 2.) Komi 3 ; 3.) Letinac 2.

  B o a n i 35 k.: 1.) Debelo Brdo (Buni) 3: 2.) Kompolje (Korenica) 5; 3.) Korenica 1; 4.) Liko Petrovo selo 1; 5.) Tuevi (Brinje) 22; 6.) Vodote 2; 7.) Vranovaa (Korenica) 1.'

  B o a n o v i 3 k. Dubrava (Otoac).

  B o i e v i 16 k.: 1.) Kripolje (Jezerane) 12; 2.) Prozor 3: B.) Stajnice 1.

  B o i k o v i 37 k. : 1.) Staro selo (Otoac) 3 ; 2.) okare 23: 3.) Turjanski 10; 4.) Vrhovine 1.

  Bo i 36 k.: 1.) Budak 9; 2.) Buni 1; 3.) Gospi 1; 4.) Orovac (Otoac) 1; 5.) Poljice (Otoac) ' 1; 6.) Stajnice 2; 7.) kare 13; 8.) Turjanski 1; 9.) Udbina 2 ; 10 ) Vaganac 2; 11.) Vrebac 3.

  B r a d i i 4 k. Otoac. B r a d i 1 1 k. Senj. B r a j d i 1 k. Senj. B r a j k o v i 56 k. : 1.)

  Covii 4; 2.) Dabar 1; 3.) Gospi 1; 4.) Kompolje (Brlog) 1; 5.) Lee

  5; 6.) Perui 9; 7.) Prozor 20 ; 8.) Senj 1; 9.) Sinac 14.

  B r a k u s 52 k.: 1.) Turjanski 6; 2.) Zalunica 46.

  B r a l i 13 k.: 1.) Bralii (Stari grad) - 9; 2.) Stari grad ^4.

  B r a n k o v i 9 k. Brlog.

 • 292 . GRUJI, (20}

  B u k o v a c 37 k.: 1.) iroka Kula 4 ; 2.) Kuterevo (Otoac) 32 ; 3.) D. vica 1.

  B u k v i 33 k. Vodote. B u l i 1 k. Rebi (Udbina). B u l j 14 k. Bruvno. B u l j e v i 4 k.: 1.) Sv. Juraj

  1; 2.) Volarice (Sv. Juraj) -3.

  B u n i 20 k . : 1.) Mekinjar 3 ; 2.) Podlapac 17.

  B u n e t a 13 k.: 1.) Kalanj selo (Brinje) 1; 2.) Raj-kovi selo (Brinje) , 2 ; 3.) abice (Gospi) 10.

  B u n j e v e v i 28 k . : 1.) D. Kosinj 9 ; 2.) Prozor 19.

  B u r c a r 5 k. D. Kosinj. B u r i - 23 k.: 1.) Kuterevo

  (Otoac) 9; 2.) Lee 2; 3.) Mrzli Dol 3 ; 4.) Otoac 4 ; 5.) Prozor 1 ; 6.) Sinac 2 ; 7.) G. vica 3.

  B u r m u d i j a 6 k D. Lapac. B u r n j a j a 3 k . : 1.) Kupirovo

  (Srb) . 2 ; 2.) Srb 1. B u r s a 12 k.: 1.) Kaldrma

  (Srb) 2 ; 2.) Kupirovo (Srb) 1 ; 3.) Pavlovac (Vrebao) 3; 4.) Tikovac (Srb) 6.

  B u s i j a - 17 k. Bilaj. B u l j e t a l i k . : 1.) Gospi

  3 ; 2.) Otra 11, B u t i n a 16 k. G. Kosinj. B u t k o v i 84 k . : 1 ) Bilaj

  4 6 ; 2.) Brinje 2 ; 3.) Budak 9 ; 4.) Dabar 1 ;5 . ) Gospi 2; 6.) Krivi Put (Sv. Juraj) 4 ; 7.) Mu-aluk . 5 ; 8.) Li. Osik 7 ; 9.) Panos (Stinica) 5 ; 10.) D. Stinica 1 ; 11.) Udbina 2.

  B u t o r a c 55 k. : 1.) Balje-vac 1 ; 2.) Jablanac

  2 ; 3.) Klanac 2 1 ; 4.) G. Pazarite 27; 5.) Senj 3 ; 6.) Smiljan - 1.

  B u z d u m 3 k. Suvaja (Srb}

  O a p i t l a k 1 k. Medak. C a r 4 k . : 1.) Brinje 3 ;

  2.) Senj 1. C a r i 6 k . : 1.) Bukovac

  (Perui) 3 ; 2.) Senj 1; 3 ) Visu 2.

  C e r t a l i 1 k. Senj. C e t i n a 8 k. Vrebac. C e t i n j a n i n 5 k. Co vici.. C h u d o b a 2 k, Senj. C i g a n o v i 37 k : 1.}

  Barlete 14; 2.) Gospi 1; 3.) Medak 1; 4.) Srb 21.

  C i k o v i 1 k. Senj. C i n d r i 5 k. Vaganac. C i u . k 3 k. Omsica (Graac). C r n i 2 k.: 1.) Gospi

  1; 2.) Senj 1. C r n k o v i 43 k . : 1.) Budak.

  6; 2.) Gospi 1; 3.) Kaluerovac 6 ; 4.) D. Kosinj 1; 5 ) Lokmer selo> (Brinje) 3 ; 6.) Mualuk 4 ; 7.) Mutili 10 ; 8.) Prozor 1; 9.) Rebi (Udbina) - 4 ; 10.) Senj 1 ; 11.) Udbina 6.

  C r n o b r n j a 7 k . : 1.) Ploa 6; 2.) Radu 1

  C r n o j e v i 2 k. Brlog C r n o k r a k 11 k . : 1.) Me

  dak 5; 2.) Vrebac 6. C r n j a k 5 k. : 1.) anak

  4 ; 2.) Sinac 1. C v i e t i a n i n ^ 15 k.: 1.}

  Karlobag 1; 2.) Melinovac-(Zavalje) 1 4 ; 3.) v. Cvje-tianin.

  C v i j a n o v i 82 k.: 1.) Divoselo 1; 2.) Gospi -2 ; 3.) Grab (Graac) 3 ; 4.) Joani 7 ; 5.) D. Ko-

 • ( ,21) PLEMENSKI RJENIK LIKO'KRBAVSKE UPANIJE. 2 9 3

  sinj 8 ; 6.) Korenica 1; 7.) Mlakva (Kosinj) 8; 8.) Pia 1 3 ; 9.) Reetar 4; 1 0 ) Toli 9; 11.) Vagana c 3 ; 12.) Vlako Polje 8; 13.) Vrhovine 11 .

  v i t k o v i 42 k.: 1.) o-vii - 6 ; 2.) Lee 1; 3.) Mutili 10; 4.) Otoac 2; 5.) Sinac 4; 6.) umeeiea (Otoac) 3;v 7.) D. vica 6; 8.) G. Svica 10.

  d v j e t a n 2k Kupirovo (Srb). C v j e t i a n i n 79 k. : 1.)

  Dabar 18; 2 ) Mekinjar 1; 3.) Oraovac (D. Lapac) - 1; 4.) Li. Petrovo selo 1: .) Srednja Gora 4 ; 6.) Visu 54; .) v. Ovieti-anin.

  C v j e t k o v i 48 k.: 1.) Glogovo (Graac) 12 ; 2.) Grab (Gra.) - 1; 3.) Graac 34 ; 4.) Kijani (Gra.) 1.

  a n a k 31 k. : 1.) Gospi 1; 2.) Kom (Zrmanja) 1 1 : 3.) Srb ' 1; 4.) ala-muni l ; 5.) iroka Kula - 16; 6.) Zeljava (Korenica) 1.

  C a n a 8 k. Vaganac (Pa-arite).

  C a n i 23 k. : 1.) Gospi 1; 2.) Kanua - 2 1 ; 3.) Smiljan 1.

  a n k o v i 46 k.: 1 ) Mo-gori 1 1 : 2.) Srednja Gora 18; 3.) Tomingaj (Graac) 14; 4.) Udbina 3.

  C a s t e k - 2 k. Otoac. a v i 3 k.: 1.) Cerje

  2 ; 2.) Sv. Rok 1. C a v r a k 1 k. Rapajin Kla

  nac (Brinje).

  C i a 27 k : 1.) Dabanica (Srb) 1 1 ; 2.) Duboki Dol (Graac) 4; 3.) Grab (Graac) 3 ; 4.) Graac 1; 5.) tikaa 8.

  .op 5 k . : 1.) Lee 4 ; 2.) Otoac 1; 3.) v. op.

  o p i 2k.: 1.) Senj 2 ; 2.) v. opi.

  o r a k 84 k . : 1.) Babin Potok (Vrhovine) 8; 2.) Barlete 8: 3.) Gospi 1; 4.) Lovinac 1; 5.) Os-trvica 12: 6.) Pia 25; 7.) Prijeboj 1 ; 8.) Udbina '2; 9.) Vrhovine 25 ; 10.) Zavaije 1.

  o r t a n 13 k. Debelo Brdo (Buni).

  C o v i 10 k. iroka Kula. C u b r i 5 k. Sir. Kula. 6 u b r i 1 o 55 k . : 1.) Bruvno

  9; 2.) itluk (Divoselo) 1; 3.) Graac 1; 4.) Radu 34; 5.) Ruopolje 10.

  C u c a k 20 k. : 1.) Nebljusi 19 ; 2.) Reetar 1.

  C u k o v i 1 k.: Suvaja. C u d i 32 k. : 1.) Babin

  Potok (Vrhovine) 1 3 ; 2.) Vrhovine 19.

  C u d i n a 4 k . : 1.) Grab (Graac) 3 ; 2.) Ruopolje 1.

  0 u 1 i n o v i 10 k : 1.) Sinac 9; 2.) G. vica 1.

  u 1 j a t 23 k . : 1.) Cerje 2; 2.) G. Lapac 4; 3.) Lovinac 1; 4.) Riica 8; 5.) Stinica Dolac 7; 6.) D. Stinica 1..

  C u t u r i l o 23 k. : 1.) Bruvno 4; 2.) Dabar 10; 3.) Ploa 8; 4.) Visu 1.

 • 294 R. GRUJI, (22)

  a i 120 k.: 1.) Buim 18; 2.) Cesarica 18; 3.) Gospi 1; 4.) Karlobag - 2 ; 5 ) Klanac 1; 6.) D. Pazariste 41 ; 7.) G. Pazariste 12 ; 8.) Guste Zidine (Prizna) 2 ; 9.) Karaula (Prizna) 2; 10.) Skoaj - 12; 11.) iroka Kula 9; 12.) Trnovac (Gospi) 2.

  O a l i 34 k.: 1.) Brezik (Medak) 3; 2.) Dobroselo 1; 3.) Krbavica 4; 4.) Kupirovo (Srb) 3; 5.) Omsira (Graac) 2; 6.) Ploa 11; 7.) Tomingaj (Graac) -10.

  C e l i - . Radu. C e r a n i 9 k. Graac. i a k 1 k. Otoac. C o p 2 k.: 1.) Kaluerovac

  2 ; 2.) . op. o p i 40 k.: 1.) Neteke

  2; 2.) Suvaja 37; 3 ) Zaklopae (Srb.) 1 ; 4.) v. opi.

  C o r m a r k o v i 7 k. Lipo-vo Polje (Kosinj).

  o s i 10 k.: 1.) Rebi (Udbina) 9; 2.) Vaganac (Li. Petrovo selo) 1.

  u b e 1 i 10 k. Graac, u i 31 k.: 1.) Kompolje

  (Korenica) 1; 2.) Prijeboj 27; 3.) Vrelo (Kor.) 3.

  u k 51 k : 1.) Kom (Zrmanja) 27; 2.) Palanka (Zrmanja) 2 ; 3.) Vrelo (Zrm.) 18 ; 4.) Zrmanja 4.

  u l a e v i - 3 k. Mekinjar. u l u m a c 1 k. Prijeboj. u 1 u m o v i 13 k.: 1.) Bu

  kovac (Perui) 3; 2.) Pr-van selo (Peru.) 10.

  O u p u r d i j a 21 k.: 1.) Fr-kai 19; 2.) Klanjica (Korenica) 2.

  u r i ' 76 k.: 1.) Doljani (kare) 8; 2.) Komi 18; 3.) Pothum 29; 4.) Staro-selo (Otoac) 1; 5.) kare- 1; 6.) Turjanski 6; 7.) Vrebac 4; 8.) Zavode (Pavlovac) 9.

  u r i j a 4 k. alamuni. u r u v i j a 8 k. Ploa. C u i 4 k. Pecani u t i 25 k.: 1.) Kvarte

  5; 2.) Lee 2; B.) Ram-ljane (Sinac) 2; 4.) Studenci 9; 5.) Sv. Marko (Perui) 7.

  D a d i 3 k : 1 ) Karlobag 2; 2.) Udbina 1.

  D a i 16 k. : 1.) Kompolje (Korenica) 1; 2.) Korenica 1; 3.) Omoljac (Koren.) 1; 4.) Oravac (Koren.) 1; 5.) Ponori (Koren.) 1; 6.) Prijeboj 6; 7.) Segcm (Koren.) 5.

  D a 1 j e v i 1 k. Tikovac. D a m j a n o v i 46 k.: 1.)

  Bjelopolje 1; 2.) Kwpirovo (Srb.) 26; 3 ) Srb 19.

  D a n i l o v i 3 k. Graac. D a s o v i 81 k.: 1.) Bori-

  evac 1; 2.) Brinje 4;: . Bukovac (Perui) 4; 4 ) Covii 3; 5.) Karaula. (Perui) 6; 6.) Kvarte 7; 7.) Liki Osik 1; 8.) Podlapac 6; 9.) Prijeboj - 7 ; 10.) Prvan selo (Perui) 19; 11.) Sinac 4; 12.) G. vica 19.

  D a u t o v i 19 k.: 1.) Gra a c l ; 2.) Komi 3;: 3.) Budopolje 15.

  D e j a n o v i 51 k.: 1.) Dre-novac (Medak) 8; 2.) Me-

 • ( 2 3 ) PLEMENSKI LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 9 5

  udraje (Graac) 8; 3.) Radu 20; 4.) Skoaj

  1 2 ; 5.) Sir. Kula 2; 6.) Vaganac (Pazarite) 1.

  D e k i e 3 k.: 1.) Prljevo (Zrmanja) 2; 2.) Suvaja 1.

  D e 1 a 6 37 k.: 1.) Dubrava (Otoac) 1; 2.) Gospi 1; 3.) D. Kosinj - 1 2 ; 4.) G. Kosinj 21 ; 5.) Lovi-n a c 1; 6 ) Mutili 1.

  D e 1 i 145 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) 30; 2.) Bjelopolje 33; 3.) Dno-polje 4; 4.) Frkai 5; 5.) Gospi 1; 6.) Gra-bunica (Korenica) 31; 7.) Klanjica 7: 8.) Kompolje (Koren.) 1; 9.)Kruge5; 10.) Liko Petrovo selo 3; 11.) Smiljan 1; 12.) Ve-dai 9; 13.) Vranovaa (Koren.) 1; 14.) Vrhovine 14.

  D e m e l l i pl. 1 k. Senj. D, e m i 9 k. Luani (Brinje). D e n g o r i c i j a o k . Kom

  polje (Brlog). D e r i k r a v a 8 k.: 1.) Jasi-

  kovac (Korenica) 1; 2.) ' Korenica 1: 3.) Oravac (Koren.) 3 : 4.) Vrpile (Koren.) 3.

  D e s i ; v. Dei. D e s n i c a 22 k.: 1.) Kupi-

  rovo (Srb.) 11; 2.) Srb 11.

  D e s p o t 5 k.: 1.) Bnni 2; 2.) Sv. Rok 3.

  D e s i 17 k.: 1.) Bruani 1; 2.) Bruvno J; 3.) Dui-Jcrave (Jablanac) 7 ; 4.) Rtova (Jabl.) 1; 5.) Karlobag 1; 6.) Otarije -2; 7.) Otra 3; 8.) 'Ploa 1.

  Dev i 185 k.: 1.) Brinje 1; 2.) Bruani 1; 3.)

  Buim 3;.4.) Crni Dabar (Otarije) 6; 5.) ovii

  .2 ; 6.) Gospi 7; 7.) Krasno (Sv. Juraj) 8 1 ; 8.) Kuita (Karlobag) 5; 9.) Lukovo (Sv. Juraj) 26; 10.) Otoac 1; 11.) Pod-lapac 2; 12.) Prozor 2; 13.) Smiljan 15; 14.) Devci Brig (Starigrad) 19; 15.) Ivanca (Starigrad) 2; 16.) D. vica 4; 17.) Vo-larice (Sv. Juraj) 8.

  D i i -2 k. :-.1.) Karlobag 1; .2.) Otoac 1.

  D i d o l i 1 k. Senj. D i j a k o v i , v. akovi. D i k l i 95 k.: 1.) Glavace

  (Oto.) 1; 2.) Gorici (Oto.) . 2; 3.) Gospi - 3 ; 4.) Jo-ani 19; 5.) Komi 9; 6.) Kompolje (Brlog) 1; 7.) Orovac (Otoac) 15; 8.) Pothum 12; 9.) Podlapac 3; 10.) Ponori (Otoac) 12; 11.) Staro selo (Otoac) 12; 12.) Studenci (Peru-i) 1; 13.) kare 5.

  Dimi 80 k.: 1.) Divoselo 2; 2.) Gospi 3; 3.) D. Lapac -4- 4.) Ostrvica 39; 5.) V. Popina 1; 6.) Prljevo (Zrmanja) 31.

  Dimovi 2 k. Otoac. D i v j a k 56 k.: 1.) Bruvno

  8; 2.) Doljani (Lapac) 4; 3.) D. Lapac - - 16; 4.) G. Lapac 9; 5.) Mekinjar 2; 6.) kare 3 ; 7.) Turjanski 14.

  D i v n i 5 k.: 1.) Tuk (Korenica) 3 ; 2.) Vedai (Koren.) 2.

  D i z i j a 11 k. Melinovac (Za-valje).

  D j a k o v i j v. akovi. D m i t r a i n o v i -26 k.: 1.)

  Buni 11; 2.) Trnovac

 • 296 . GRUJI, (24)

  (Korenica) 10 5 3.) Vrelo (Koren.) 5.

  D m i t r o v i 8 k. iroka Kula. D o b r i 12 k.: 1.) Kijani

  2-2 . ) Lovinae 1; 3.) Radu 1; 4.) Tomingaj (Graac) 8'.

  D o b r i j e v i 6 k . : 1.) Gospi 4 ; 2.) Suvaja 1; 3.) Zaklopac (Srb) 1.

  D o b r i l a 1 k. Senj. D o b r o t a 4 k . : 1.) Medak

  1; 2.) Zavode (Pavlovac) 3 . D o b r o v i 2 k. Nebljusi. D o g a n 11 k . : 1.) Bukovac

  (Perui) 1; 2.) Gospi : 1; 3.) Udbina 9.

  D o k m a n o v i 1 k. Korenica. D o k o z i 14 k . : 1.) Cesa-

  rica 12; 2.) Konjsko (Kar-lobag) 2.

  D o l i n i 1 k. Buni. D o m a z e t 11 k . : 1.) Babin

  Potok (Vrliovine) 2 ; 2.) Bresik (Medak) 5 ; 3.) Karaula (Perui) 3 ; 4.) Konjsko Brdo (Peru.) 1.

  D o m i a n / k . Senj. D o m i n e s 6 k. Karlobag. D o p u a 21 k . : 1.) Buni

  1 ; 2.) uojluJc (Udbina) 17; 3.) Skoaj - 1; 4.) Udbina

  2 .

  D o r i i k. Brinje. D o r o n t i 5 k. Zalunica. D o t l i 27 k . : 1.) Bjelopolje

  '2; 2.) Frkai 2 ; 3.) Klanjica (Korenica) 9 ; 4.) Vedai 2 ; 5.) Visu 4 ; 6.) Nebljusr 8.

  D o e n 166 k. : 1.) Bruani ' 6; 2.) Buim 5; 3.) Doljani (Lapac) 9 ; 4.) Dre-novac (Srb) 1 ; 5.) Gospi 4 ; 6.) G r a a c 2 ; 7.) Kania 1; 8.) Kuita (Kar-lobag) 19 ; 9.) G. Lapac 5 ; 10.) LuJeovo Sugarje

  2 3 ; 11.) Mualuk 2 ; 12.) Liki Osik 3 ; 13.) D. Pazar i te 1; 14.) Pol-telj 4 ; 15.) Reetar - 5 ; 16.) Ribnik 6; 17.) Riz-vanua 22 ; 18.) Rudopolje 27 ; 19.) Smiljan 9 ; 20.) Tomingaj (Graac) 1 0 ; 21 .) Vaganac 2.

  D o e n p l . 1 k. Senj. D o z e t 31 k . : 1.) Krbavica

  1 ; 2.) Pecani 30.. D r a a 3 k. Komi. D r a g a n i 16 k . : 1.) Medak

  1; 2.) Ploa 15. D r a g a 27 k . : 1.) Buni

  1 1 ; 2.) Divoselo 1 1 ; 3.) Mutili 1 ; 4.) alamu-ni - 4.

  D r a g i e v i 73 k . : 1.) Bo-rievac 1; 2.) Dnopolje 5 ; 3.) Duboki Dol (Graac) 1; 4.) Graac 7 ; 5.) Dragievski Poi (Jablanac) 4 ; 6.) Jab lanac 2 ; 7.)

  , Jezera (Jablanac) 10; 8.) Rakovica (Jabl.) 2 ; 9.) G. Klada 1 5 ; 10.) Lukovo (Sv. Juraj) 2 ; U . ) D. Pazarite 7; 12.) Radu 2 ; 13.) Rudopolje 13 ; UJ) Senj 1; 15.) D. Starigrad

  1 .

  D r a g i i 28 k.: 1.) Pribudi (Zrmanja) 15 ; 2.) Tikovac 13.

  D r a g o j e v i 1 k. Svrakovo selo.

  D r a g 0 s a v a c 51 k. : 1.) Bruvno 3 ; 2.) Komi 2 : 3.) Tomingaj (Bruv.) 17 ; 4.) Tomingaj (Gra.) 2 ; 5.) Vrebac-^ 26 ; 6.) Zavode (Pavlovac) 1.

  D r a g o v i 9 k . : 1.) Doljani (Lapac) 2 ; 2.) Reetar 5; 3.) Svrakovo selo 1 ; 4.) eljava (Korenica) 1.

 • ( 2 5 ) PLEMENSKI RJBNIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 9 7

  D r a k u l a 10 k. Brlog. D r a k u l i 127 k . : 1.) Gra

  dina (Korenica) 2 4 ; 2.) Jasikovac (Koren.) 8-; 3.) Kalebovac (Koren.) 6; 4.) Kompolje (Koren.) 1; .) Mihaljeva (Koren.), 2; 6.) Korenica 12; 7.) 0moljac (Koren.) 1; 8.) Oravac (Koren.) 1; 9.) Otoac 1; 10.) Lie. Petrovo selo

  18: 1 1.) Prijeboj 9 ; 12.) Rijeka (Koren.) 18; 13.) Ruanovac (Koren.) 3 ; 14.) Vranovaa (Koren.) H; 15.)

  Vrelo (Koren.) 1 8 ; 16.) Vrpile (Koren.) 2.

  D r a s k o v i c 20 k . : 1.) I). Kosinj: 17; 2.) Radu 3.

  D r a e n o v i 7 3 k.: 1.) Dabar 4; 2.) Draenovi selo (Brinje) 26 ; 3.) Veliki Kut (Jezerane) 1 8 ; 4.) Je-zerane 2 ; 5.) Letinac 13 ; 6.) Lokmer selo (Brinje) 1 ; 7.) Prozor (Otoac) 5 ; 8.) Radoti selo (Brinje) 3; 9.) umeica (Otoac) 1.

  D r a i 20 k.: 1.) Buni 1 : 2 . ) Joani 9; 3.) Krba-vica 5 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) 5.

  D r a 26 k . : 1.) Brotnja (Srb) 1 3 ; 2.) Dobroselo 7 ; 3.) Doljani (D. Lapac) 2 ; 4.) Suvaja 1; 5.) Zaklopac (Srb) 3.

  D r e n o v a c 2 k. Barlete. D r e z g i 14 k. tikaa. D r l j a n 5 k. Pecani. D r o b a c 43 k . : 1.) Brotnja

  (Srb) 3 ; 2.) Glogovo (Graac) 1 ; 3.) Grab (Gra.) 1 3 ; 4.) Graac 24 ; 5.) Kijani 2.

  D r o n j a k 11 k . : 1.) Kom (Zrmanja) 3 ; 2.) Vrelo (Zrmanja) 8.

  D u b a i 37 k . : 1.) Brotnja (Srb) 2 ; 2.) Neteke 12; 3.) Srb 1: 4.) Suvaja 21; 5.) Zaklopac (Srb) 1.

  D u b r a v a c 8 k. Udbina. D u b r a v i 45 k : 1.) Co-

  vii 12 ; 2.) Kompolje (Brlog) 8; '3.) Otoac ' 4 ; 4.) Prozor- 1 ; 5.) Ramljane (Sinac) 3 ; 6.) Sinac 17.

  D u i 5 k.: 1.) Graac 3 ; 2.) Vrhovine 2.

  D u g a n d i j a -28 k.: 1.) Di-voselo 7; 2.) Gospi 1; 3.) Staro selo (Otoac) 19 : 4.) kare 1.

  D u i 50 k..: 1.) Brinje 1; 2.) Gospi 1; 3.) Klanac 8; 4.) G. Pazarite 5; 5.) Smiljan 2; 6.) Sv. Rok 5 ; 7.) Vaganac - 7; 8.) Vranovina (Pazarite) 21.

  D u j m o v i 98 k . : 1.) Covii 4 9 ; 2.) Otoac 7; 3.) Prozor 6; 4.) Ribnik 1; 5.) Skoaj 6; 6.) G. vica 5 ; 7.) Zavalje 24.

  D u k i 80 k . : 1.) Deringaj (Bruvno) 1 3 ; 2.) Doljani (D. Lapac) 9 ; 3.) Graac 1 5 ; 4.) Neteke 1 ; 5.) Ploa 12; 6.) Suvaja 4 ; 7.) Tomingaj (Bruvno) 2 4 ; 8.) Tomingaj (Graac)

  2, D u k o v a c 23 k . : 1.) Gospi

  1 ; 2.) Ribnik 22. D u l l e r ,1 k. Sinac. D u m e n i C -21 k.: 1.) Jeze

  rane 10; 2.) Stajnica (Jezerane) 11.

  D u n d o v i 56 k . : 1.) Ja-blanac 3 ; 2 ) Karlobag 1 ; 3.) D. Pazarite 6 ; 4.) Dolac (St in ica).1; 5.) Dun-dovi Poi (Stinica) 3 0 ;

 • 298 K. GRJIC, (26)

  6.) Potkuci (Stinica) 13; 7.) Vlaka (Stin.)v 2.

  D u p o r 10 k. tikada. D u r a k o vi 24 k. G. Lapac. D u r b e i 3 k . : 1.) Otoac

  1; 2.) Senj 2. D o d a n 7 k.: 1.) Mogori

  3; 2.) Reetar (Korenica) 4.

  a k o v i 3 4 k.: 1.) Doljani (D. Lapac) -v- 1 ; 2.) Mogori 27 : 3.) Oraovac(D. Lapac) 5; 4.) Radu 1.

  Da p a . 6 k. Doljani (Lapac). e k i 49 k.:' 1.) Duboki

  Dol (Gra.) 6 ; 2.) Graac 2; 3.) G. Lapac 2 ; 4.) tikada 39.

  e r i 9 k.: 1.) Mihaljevac (Korenica) 3 ; 2.) Omoljac (Koren.) 5 ; 3.) Vranovaa (Koren.) 1.

  u k i 111 k.: 1.) Dnopolje 16; 2.) Kurjak 66; 3.) D. Lapac 6 ; 4.) Ora-ovac 9 ; 5.) Ploa 4 ; 6.) Suvaja 9 ; 7.) Zavalje 1.

  u m i 8 k.: 1.) Srb 1 ; 2.) Tikovac 7.

  u r i 23 k.: 1.) Graac 1 ; 2.) upanjol (Brinje) 18 ; 3.) uta Lokva 4.

  E g e l j a 1 k. Graac. E g i 10 k.: 1.) Joani

  8; 2.) Komi 2. E n g e l 1 k. D ; Lapac. E r a k 2 k. Lee. E r b i 5 k. D. Pazarite; v,

  Jerbi. E r e eg 1 k. Dabanica (Srb).

  E r e g a 7 k.: 1.) Kania . 1 ; 2.) D. Kosinj 3 : 3 ) Lipe (Gospi) 3.

  E r e n t 1 k. Ribnik. E r g a r a c 3 k. Mekinjar. E r n a u t 2 k. Mekinjar. E r o r 41 k.: 1.) Babin Potok

  (Vrhovine) 17; 2.) Bani 10; 3.) Debelo Brdo (Buni) 6 ; 4.) Prozor (Otoac) 1; 5.) Vrhovine 7.

  E a n 1 k. Brotnja (Srb). F a b i a n y 1 k. Brinje. F a d l j e v i 25 k.: 1.) Kla

  nac 9; 2.) G. Kosinj 1.6.

  F a j e t i 25 k.: 1.) Kompolje (Brlog) 24; 2.) Orovac (Otoac) 1.

  F a j d i 8 k. Budak. F a v a l e 1 k. Otoac. F i l i i 1 k. Vlako Polje

  (Brlog). F i l i p o v i ^ .5 k. G. Pazari

  te; v. Pilipovi. F i n e 2 k. Kania. F i n d r i k 13 k.: 1.) Otoac

  1; 2.) Sinac 5; 3.) Zavalje 7.

  F l a n j a k 5 k. Jezerane. F o l p r e c h t 1 k. Senj. F r a n 7 k.: 1.) Ribnik

  3 ; 2.) Udbina 4. F r a n c e s c h i n i - 1 k. Senj. F r a n c e t i 22 k.: 1.) Go

  spi 2 ; 2.) Liki Novi = 10; 3.) Prozor 10.

  F r a n i 1 25 k. : 1.) Gospi 2 ; 2.) Mualuk 4; 3.) Otoac 2; 4 ) Rudopolje (Bruvno) 11; 5.) Smiljan 6 ; 6.) vidi Vrani.

  1 U smiljanskim crkvenim protokolima, krajem XVIII. i poetkom

  XIX. v., pie se ovo pleme Vrani, a samo katkad i Frani.

 • ( 2 7 ) PLEMENSKI RJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 9 9

  F r k o v i 44 k. : 1.) Gospi 2; 2.) Kania 21 ; 3.) Krivi Put (Senj i 1; 4.) Li. Novi -7; 5.) Otra 13.

  F r h l i c h 6 k.: 1.) Brinje 3; 2.) Brlog 1; 3.) Kamenica (Korenica) 1 ; 4.) Stajnice 1.

  F r u l i 2 k. Sv. Juraj. F u l i n 1 k. Senj. F u m i 41 k.: 1.) Draenovi

  selo (Brinje) 3 ; 2.) Drenova (Brinje) - 4 ; 3.) Le-tinac 34.

  F u n d u k 13 k.: 1.) Kalebo-vac (Korenica) 2; 2.) Mihaljevac (Korenica) 1; 3.) Korenica 2; 4.) Omoljac (Koren.) 4; 5.) Vranovaa (Koren.) 3 ; 6.) Vrpile (Koren.) 1.

  F u n d u r u l j a 1 k. Brlog. F u r l an 19 k.: 1.) anak

  - 12 ; 2 ) Kompolje (Brlog) 2; 3.) Prozor 5.

  F u t a r 1 k. Vrhovine.

  G a e a 43 k.: 1.) Graac 10; 2.) tikada 33.

  G a g i - 1 k. Mihaljevac (Korenica).

  G a g u l i 2 k. iroka Kula. G a i c a 1 k. Srb. Gai 16 k.: 1.) Ploa 5;

  2.) Radu - 8 ; 3.) Smiljan 3.

  G a j e r 2 k. Udbina. G a l a c 13 k.: 1.) Gospi

  1; 2.) Otra 3 ; 3.) abice 9.

  G a 1 e t i 15 k. Kamenica (Jezerane).

  G a l i a c i 1 k. Senj. G a l o v i 35 k.:' 1.) Do~

  trica (Brinje) 9; 2.) Kamenica (Korenica) 1; 3.) Mutili 1 3 ; 4.) Rapain

  Klanac (Brinje) 1; 5.) iroka Kula * 6 ; 6.) Udbina 1 ; 7.) Vodote (Brinje) 4.

  G a p a r o v i 7 k.: 1.) Bo-rievac -2; 2.) Debelo Brdo (Bunio)1 2 ; 3.) Mutili 3

  Gau 1 k. Poljice (Otoac). G a v r a n 4 k. Kvarte (Pe-

  rui). G a v r i l o v i 15 k : l.) Ba-

  Ijevac 6; 2.) Korenica 2; 3.) Mihaljevac (Koren.) 2; 4 ) Orovac (Kor.) 1; 5.) Rijeka (Kor.) 1: 6.) Seganovac (Kor.) 1; 7 ) Vranoyaa (Kor.) 1 ; 8.) Vrelo (Koren.) 1.

  G e n d i 1 k. Divoselo. G ero vac 20 k. : 1.) Jeze

  rane 17; 2.) D. vica 3.

  G e r a g 1 k. Jezerane. G i s o n d o 1 k. Senj. G l a v a ^ 31 k : 1.) Jablanac

  3 ; 2.) Krasno (Sv. Juraj) 10; 3) Kruica 7 ; 4.) Volarice (Sv. Juraj) 11.

  G l a v i i 4 k. Senj. G l a v i n i 3 k. : 1.) Prozor

  1; 2.) Reetar (Korenica) 2.

  G l e d i 8 k. Lipovo Polje (Kosinj).

  G l e d a 8 k. Stikada. G lumac 92 k.: 1.) Brezik

  (Medak) 3; 2.) Brlog 3 ; 3.) Drenovac (Radu) 7; 4.) Jasikovac (Korenica) 2; 5.) Kompolje (Koren.) 2 ; 6.) Korenica 2.; 7.) Lipovo Polje (Kosinj) 56 ; 8.) Mihaljevac ( 2 ; 9.) Omoljac (Kor.) 1; 10.) Vlako Polje (Brlog) 8 ; 11.) Vranovaa (Koren.) 2; 12.) Vrelo (Koren.) 3;

 • 300 R. GRUJI. (28)

  13.) Zeljav-a 1 ; 14.) vidi Gltimii.

  G1 u m i i - 27 k, : 1.) Klenovac (Perui) 16 ; 2.) Mlakva (Kosinj) 1 1 ; 3.) vidi Glumac.

  G 1 u i c a I k . Srednja Gora. G n j a t o v i 25 k . : 1.) D.

  Lapac 1; 2.) Lovinac 1 8 : 3.) Rudopolje (Brnvno) ' ; 4.) Sv. Rok 1.

  Gob a c 7 k . : 1.) Klanac (Perui) 1; 2.) Vaganac (Pa-zarite) 2; 3.) Vranovina (Pazar.) 4.

  G o j t a n 1 k. Gospi. G o l a 9 k. Ribnik. G o l i 75 k. anak (Perui). G o l i k 17 k. : 1.) D. Kosinj

  9 ; 2.) G. Kosinj 8. G o l u b 3 k. Jezerane. G o m e r i 2 9 k.: 1.) Covii

  11; 2.) Otoac 9; 3.) Poljice (Otoac) 9.

  G o m i r a c 7 k. Dugi Dol (Vrhovine).

  G o r a 5 k. Kuterevo (Otoac). G o s t o v i 50 k : 1.) Brinje

  1; 2.) Gostovo Polje (Brinje) 47 ; 3.) Ivakua (Brinje) 1; 4.) Vodote (Brinje) 1.

  Gr a l io v a c - 4 4 k . : 1.) Buni . 7; 2.) Dubrava (Otoac)

  1; 3.) Otoac 1 ; 4.) Ramljane 2 8 ; 5.) Sinac 1; 6.) Trnavac (Korenica) 6; 7.) vidi Graovac.

  G r a o v a c 28 k. : 1.) Pavlovac 1 2 ; 2.) Vrebac 6 ; 3.) Zavode (Pavlovac) 10; 4.) vidi Grahovac.

  G r b a c - 2 4 k . : 1.) anak 17; 2.) Gospi 1 ; 3.) D. Stari grad 6.

  G r b i 102 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) 2 4 ; 2.) Debelo Brdo (Buni) 2 ;

  3.) Kom (Zrmanja) 1 0 ; 4.) Kokljic (Medak) 11 ; 5.) Medak 1; 6.) Osreci (Srb) 14 ; 7.) Reetar 1; 8.) Srb - 6 ; 9.) Svrakovo selo 9 ; 10.) Vrhovine 2 3 ; 11.) Zalunica 1.

  G r e v i 30 k . : 1.) Brlog 1 ; 2.) Dubrava (Otoac) 5 ; 3.) Kompolje (Brlog) 8 ; 4.) Sinac 15 ; 5.) D. kvica ; 1.

  G r i 1 k. Senj. G r e g o v i - 2 k. Senj. G r g i 13 k . : 1.) Liko Pe

  trovo selo 3 ; 2.) Prijeboj 3 ; 3 ) Skoaj 1; 4.) Zavalje 6.

  G r g u r i 41 k . : 1.) Gospi 1 ; 2.) G. Kosinj 2 9 ; 3.) Mualuk 1; 4.) Ribnik 10.

  G r i j a k 13 k. Vrhovine; vidi Grijakovi.

  G r i j a k o v i 1 k. Buni; vidi Grijak.

  G r i v i i 16 k . : 1.) Konjsko Brdo (Perui) 1 5 ; 2.) Kvarte 1.

  G r k i n i 2 k. Karlobag. G r k o v i 5 k. Srednja Gora. G r m u a 3 k. Melinovac

  (Zavalje). G r o s p i 3 k.: 1.) Bruani

  1 ; 2.) Gospi 2. G r o z d a n i 60 k. : 1.) Do-

  broselo - 2 ; 2.) Doljani (kare) 7 ; 3.) Gorici (Otoac) 8 ; 4.) Komi 4 ;. 5.) Ponori (Otoac) 3 6 ; 6.) Turjanski 2 ; 7.) Zalunica 1.

  G r u b i 40 k : 1.) Brezik (Medak) 1; 2.) Brlog 7 ; 3.) Jasikovac (Korenica) 3 ; 4.) Korenica 4 ; 5.) Liko Petrovo selo 1 ; 6 ) Reetar (Koren) 2 ; 7.)

 • ( 2 9 ) PLEMENSKI RJENIK LICKO'KRBAVSKE UPANIJE. 3 0 1

  Rijeka (Korenica) 3 ; 8.) Rudanovac (Ko ren.) l ; 9.) Vaganac (Li. Petrovo selo) 3; 10.) Vranovaa (Kor.) 1; 11.) Vrebao- 5; 12.) Vrelo (Koren.) - 9.

  G r u b i i 49 k.: 1.) Graac 1; 2.) Jablanac 9 ; 3.) Kupirovo (Srb) 3 ; 4.) Vel. Popina 32 ; 5.) Radno 4 ; 6.) Senj 1.

  G r u b j e i 1 k. Srb. Gr u bor 12 k.: 1.) Dubrava

  (Brlog) 5; 2.) Pothum (Otoac) 2; 3.) Tikovac (Srb) _ 5.

  Gr u i i 18 k. Mlakva (Kosinj).

  G r i i n h u t 1 k. Senj. Gral j 2 k. Senj Gr an 15 k. D. Pazarite ;

  vidi Grani. Grani 5 k. Senj; vidi

  Gran. Gr zeta 9 k.; 1.) Bilua

  (Klada) 8; 2.) Sv. Juraj 1; vidi Greti.

  Greti 1 k. Karlobag; vidi Greta.

  Grin 3 k. Senj. Gulan"- 16 k. Babin Potok

  (Vrhovine). Gua vac 2 k Graac. Gutea 20 k.: 1.) Bruvno

  18; 2.) Gospi 1; 3.) kare 1.

  Gvaanja 1 k. Senj. Gvoi 7 k. vrakovo selo. Gvoka 5 k. tikada. Gvozdenovi 3 k. Dobro-

  selo. Gvozd i- 3 k. Brezik (Meak).

  Habian 1 k. Senj. Hage l i lk. Kuterevo (Oto

  ac). Hajduk 40 k.: 1.) Dobrica

  (Brinje) 9; 2.) Grabar

  (Prokike) 3; 3.) Prokike 20; 4.) Rapain Klanac (Brinje) 6.; 5.) uta Lokva 2.

  Hammerschmidt 1 k. Senj. Heimovi 118 k.: 1.) Ba-

  ljevac (Zavalje) - 11: 2.) Bukovac (Perusi) ,58; 3.) Gospi 2; 4.) Konjsko Brdo (Perui) 22; 5.) Otoac 1; 6.) Prvan selo (Perui) - 20; 7.) Senj 1; 8.) Zavalje 3.

  Helm an 1 k Gospi ; vidi Heljman.

  Heljman 2 k. Budak; vidi Helm an.

  Hini 92 k.: 1.) Buni 2 k.; 2.) Debelo Brdo (Buni) 27.; 3.) Poljani (kare) 2; 4.) Kozjan (Buni) 13; 5.) Radoti selo (Brinje) 1; 6.) Turjanski 4; 7.) Zaluznica 40; 8.) Zeljava 3.

  Hobar 3 k. Hobar selo (Brinje.)

  Hoak 21 k.: 1.) Klanac (Pazarite) 8; 2.) G. Pazarite 2; 3.) Smiljan 1; 4.) Udbina 1; 5.) e-Ijava 9.

  Holub 2 k. Senj. Holjevac 37 k.: 1) Holje-

  vac selo (Brinje) 15; 2.) Jezerane 8; 3.) Mualuk 7 ; 4.) Perkovi selo (Brinje) 6 ; 5.) Reetar (Korenica) 1.

  Horvatovi 7 k. Mualuk. Host 3 k. Senj. Hreljanovi 2 k.: 1.) Jabla

  n a c 1; 2.) Senj 1. Hren 1 k. Senj. Hrkalovi 36 k.: 1.) Do

  ljani (kare) 23 ; 2.) Otoac, 1; 3.) Turjanski 12.

 • 302 R. GRUJ1, (30)

  H r n j a k 35 k.: i.) Buni 14; 2.) Krbavica 5. 3.) Li. Petrovo selo 1 ; 4.) Prijeboj 3 ; 5.) Trnavac (Koren) 3 ; 6.) eljava 9.

  H r t i 27 k. Kamenica (Ko-renica).

  H r v a e v i 12 k . : 1.) Ledenik (Karlobag) 3 ; 2.) Vidovac (Cesarica) 9.

  H u d u r o v i -7 k. : 1.) Brinje 4 ; 2.) Holjevac selo (Brinje) - 1; 3.) Jezerane 1; 4.) Vodote 1.

  I k o v i 1 k. Senj II i e 88 k . : .) Bila} 6 ;

  2.) anak 2 ; 3.) ovii 3 ; 4.) Gospi 2 ; 5.) D. Lapac 1 ; (i.) Mazin 32 ; 7.) Mogori 19 ; 8.) Otoac 1 ; 9 ) Prijeboj 5; 10.) Sinac 1 3 ; 11.) Srednja Gora 8 ; 12.) Suvaja !.

  I n i 4 k. Kijani (Graac). I p i r o v i 1 k. Graac. I v a n e v i 90 k.: 1.) Gorici

  (Otoac) 6; 2.) Gospi 1; 3 ) Neteke 3 ; 4.) Otoac 1 ; 5.) Pocitelj 17; 6.) Pothum 12; 7.) Ponori (Otoac) 8 ; 8.) Tur-janski 1 1 ; 9.) Zalunica 31.

  I v a n i 18 k.: 1.) Bruani 8 ; 2.) Meudraje (Zava-lje) 6 ; 3.) D. Kosinj 4 .

  I v a n i 6 k.: 1.) Kijani (Graac) 1; 2,) Omsica 5.

  I v a n i 15 k.: 1. Borievac 1; 2.) Duboki Dol (Graac)

  v 4 ; 3.) Kijani 1 ; 4.) Stikada 9 ; vidi Ivanisevic.

  I v a n i s e v i c - 80 k. : 1.) Bjelo-polje 1; 2.) Dugi Dol (Vr-hovine) 4 ; 3.) Frkaevae

  4 ; 4.) Medak 1 ; 5.) Keetar 1 ; 6.) Buopolje (Vrhovine) 1 8 ; 7.) Tuk

  (Koren.) 1; 8.) vidi Ivani. I v a n k o v i 9 k.: 1.) Toli

  8 ; 2.) Vaganac - 1. I v a n u e v i 19 k. Vedai

  (Koren); vidi Ivanui. I v a n u i 11 k.: 1.) anak

  3 ; 2.) G. Lapac 4 ; 3.) Biie (Lovinac) 4 ; 4.) vidi Ivanuevi.

  I v a k o v i 6 k. Prijeboj. I v e v i 1 k. Pecani. I v e l i 10 k.: 1.) Li. Pe

  trovo selo 4 ; 2.) eljava 6.

  I v e z i 89 k.: 1.) Brotnja (Srb) 8 ; 2.) Duboki Dol (Graac) 5 ; 3.) Grab 1; 4.) Graac 1; 5.) Lovinac 1.; 6.) Sv. Rok -1 0 ; 7.) Stikada 63.

  I v k o v i 7 k.: 1.) Lipovo Polje (Kosinj) 5; 2.) Vrhovine 2.

  J a g a r 4 k. Sv. Rok. J a g l i i l k Kupirovo (Srb). J a g n j i 2 k. Trnovae (Ko-

  renica). J a g o d i 1 k. Lee. J a i 4 k. Toli. J a j i 1 k. Ostrvica. J a k o v l j e v i 4 k. Vaganac. J a k i 74 k.: 1.) Bruvno

  1 ; 2.) Glogovo (Graac) 5 1 ; 3.) Grab (Graac) 2 ; 4.) Graac ' 2 ; 5.) Lee (Otoac) 1 3 ; 6.) Stikada 4 ; 7.) Tomingaj (Graac) 1.

  J a k u p i 1 k. Gospi. J a m i i 4k.: 1.) Budak

  3 ; 2.) Gospi 1.

 • ' ' ( 3 1 ) PLEMENSKE LIOKO-KRBAVSKE UPANIJE. 3 0 3

  J a n i : 12 k . : 1.) Bukovac

  (Perui) 7; 2 ) Divosnlo 1; 3.) Vaganac 3 ; 4.) Visu 1; 5.) vidi Janji.

  J a n d r i - 11 k.: 1.) Vaganac 1 0 ; 2.) eljava 1.

  J aa id r i l ov i 1 k. Mutili. J a n i 8- k. itluk (Gospi). J a n k o v i 11 k.: 1.) Lee

  3 ; 2.) Ramljane (Otoac) 8.

  J a n u i - 1 k. Senj. J a n i 4 k. Podlapac. J a n j a t o v i - 2 7 k.: 1.) Brlog

  2 ; 2.) Doljani (kare) 2 ; 3.) Vlako Polje 23.

  J a n j i 4 k . : 1.) anak; 2.) vidi Jani.

  J a n j o e v i 1 k. Zrmanja. J a n j u 1 k Lee. J a p u n i 17 k.: 1.) Cerje

  1 4 ; 2.) Sv. Rok 3 ; 3 ) vidi Japuni.

  J a p u n i 17 k. : 1.) Mazili 1 0 ; 2 ) Rudopolje (Bruv-no) 7 : 3.) vidi Japuni.

  J a r i 22 k.: 1.) Drenovae (Srb) 5 ; 2.) Kom (Zrmanja) 1 5 ; 3.) Vrelo (Zrm.) 2.

  J a e v i 2 k. Brinje. J a v o r 29 k. : 1.) Brinje

  1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) 4 ; 3 ) Podlapac 11 ; 4.) vidi Javorina i Javorovi.

  J a v o r i n a 34 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) 1 ; 2.) Klenovac 1; 3,) Mlakva (Kosinj) 1 7 ; 4.) Studenci 1 4 ; 5.) Vrhovine 1 ; 6.) vidi Javor i Javorovi.

  J a v o r o v i 12 k . : 1.) Grab (Graac) 1 1 ; 2.) Jablanac 1; 3.) vidi Javor i Javorina.

  J a z i 9 k . : 1.) Bruvno 3 ; 2.) Dobroselo - 5 ; 3.) Rudopolje (Bruvno) 1.

  J e l a a 48 k . : 1.) Brotnja (Srb) 1 ; 2.) Drenovae (Srb) 2 ; 3.) Gospi 1 ; 4.) Grab (Graac) 3 ; 5.) Kania 1; 6.) Kijani (Graac 22 ; 7.) Li. Novi 3 ; 8.) Radu 6 ; 9.) Suva ja H; 10.) Zaklopac (Srb) 6 ; 11) vidi Jelai.

  J e l a i 7 k. Brinje; vidi Jelaa.

  J e l e a n i n 10 k. Vaganac. Jel ii 7 k : 1.) Brotnja

  (Srb) 6;- 2.) Oraovac (D. Lapac) - 1.

  J e l i 100 k.: 1.) Bukovac 6; 2.) Buim 1; 3.) Jeli selo (Brinje) 7; 4.) Jelvica (Jezerane) 10 ; 5.) Jezerane 4 4 ; 6.) Klanac 1 ; 7.) G. Pazarite - 1;

  * 8.) Razvala (Jezerane) 4 ; 9.) Smiljan ' 12; 10.) Smo-kri (Lovinac) 3 ; 11.) iroka Kula 8 ; 12.) uta Lokva 1.

  J e l i n i 36 k : 1.) Bruani 1; 2.) Gospi 1 ; 3.)

  D. Pazarite 1; 4.) Karlo-bag 1; 5.) Smiljan 19 ; 6.) Stanite 12; 7.) Trnovac (Gospi) 1.

  J e l o v a c 31 k. : 1.) Buni 8 ; 2.) Gospi 1; 3.) Kr-bavica 1; 4.) Medak 5 ; .) Ponore (Brinje) 3 ; 6.) Vrhovine 13.

  Jengi^ 11 k. Kania (Gospi). J e r b i 25 k : 1.) Lee

  1; 2.) Ramljane 1 5 ; 3.) Sinac 1.; 4.) Skoaj 8; 5.) vidi Erbi.

  J e r g o v i 37 k.: 1.) Dubrava (Otoac) 4; 2.) Lee 2 0 ; 3.) Ramljane 12 ; 4.) Skoaj l .

  J e r i 41 k . : 1.) Kalebovac (Korenica) 6; 2.) Kom-

 • 304 R. GRUJI, (3-2)

  polje (Koren.) 3 ; 3.) Ko-renica 2 ; 4.) Mihaljevac (Koren.) 1 1 ; 5.) Omoljac (Koren.) fi; 6.) Oravac ( K o r e n . ) 4 ; 7.) Ponori (Ko-renica) 2 ; 8.) Prijeboj 1 ; 9.) Vranovaa (Korenica) 5 ; 10.) Vrelo (Korenica)' 1.

  J e r k o v i 53 k . : 1.) Briznice (Starigrad) 7 ; 2.) Divo-selo 2 1 ; 3.) Gospi 2; 4.) G-rab (Graac) 4 ; 5.) Ivanca (Starigrad) 1 4 ; 6.) Liki Novi 3 ; 7.) 0-moljac (Koren.) 1; 8.) D. Svica 1.

  J e vio 4 k : 1.) Frkasi 3 ; 2.) Vedai 1.

  J o k i 21 k. : 1.) P rij evo (Zrmanja) 20 ; 2.) Vrelo (Zrm.) 1.

  J o s i p o v i 2 k. Meuraje (Zavalje).

  J o t i 6 k. Brinje, J o v a n i 16 k . : 1.) Dabasnica

  (Srb) 2 ; 2.)Neteke 1; 3.) Vel. Popina 3;4.) Su-vaja 10.

  J o v a n o v i 38 k . : 1.) Klanac - 4 ; 2.) D. Pazarite 3 1 ; 3.)G. Pazarite 2; 4.) Senj 1.

  Jov ii 1 k. Kukljic. J o v i 36 k.: 1.) Divoselo

  14 ; 2.) Doljani (kare) 2 1 ; 3.) Voote 1.

  J u g o v i 20 k . : 1.) D. Kosinj ' 1 8 ; 2.) G-. Kosinj 1; 3.) Lipovo Polje (Kosinj) 1.

  J u h a s 1 k. Senj. J u k i 1 k. Srednja Gora. J u r a s o v i 12 k . : 1.) Buni

  7; 2.) Medak 5. J u r a i 4 k. Brinje. J n r i 30 k . : 1.) Brinje

  1; 2.) Jurci selo (Prizna)

  8; 3.) Kali (Prizna) 2; 4.) D. Pazarite - 1 1 ; 5.) Senj 8.

  J u r e t i 6k.: 1.) Mutili 5 ; .2.) Udbina 1.

  J u r i 12 k . : 1.) Joani 1; 2.) Muti l i 7; 3.) Ora-ovac (D. Lapac) 3 ; 4.) Srb 1.

  J u r i i 24 k. : 1.) Malo Polje (Kaluerovac) 1 ; 2.) Perui 23.

  J u r j e v i 1 6 k : 1.) BibniJc. 1 1 ; 2.) Sinac 2 ; 3.) Sv. Rok 3.

  J u r k o v i 137 k . : 1.) Ba-ljevac (Zavalje) v 7 ; 2.) Brlog 1 2 ; 3.) anak 2 2 ; 4.) Dabar 4 ; 5.) Dubrava (Brlog) 41 ; 6.) Kaluerovac 9 ; 7.) Konjsko Brdo (Perui) 1 ; 8.) G-. Kosinj 4 ; 9 ) Kuterevo (Otoac) 1 0 : 10.) Kvarte 8; 11.) Malo Polje (Kaluerovac) 1 3 ; 12.) Pot-hum 3 ; 13.) Otoac 1 ; 14.) Senj 1 ; 15.) Vlako Polje 1.

  K a j f e 3 k. : 1.) Brlog 1 ; 2.) Lee 2.

  K a l a c 2 k. : 1.) Mutili 1 ; 2.) Udbina 1.

  K a l a f a t i 4 k. Brinje. K a l a n j 44 k. : 1.) Brinje

  1 ; 2.) ojhik (Udbina) 3 ; 3.) Kalanj selo (Brinje) - 9 ; 4.) Kurjak (Udbina) 1 2 ; 5.) Letinac (Brinje) 4 ; 6.) D. Pazarite - 9 ; 7.) Udbina 6.

  K a l e m b e r 24 k . : 1.) Bje-lopolje (Korenica) 3 ; 2.) Frkai (Koren.) . 4 ; 3.) Gradina (Koren.) 2 ; 4.) Kalebovac (Koren.) 1 ; 5.) Korenica 1 ; 6.) Omoljac

 • ( 3 3 ) . PLEMENSKI RJENIK LIKOKRBAVSKE UPANIJE. 3 0 5

  (Koren.) 1 ; 7.) Oravac (Koren.) 8 ; 8.) Prijeboj (Koren.) 3 ; 9.) egano-vae (Koren.) - 1.

  K a l i n i 39 k. : 1.) Divo-selo 1 ; 2.) Gospi 1 ; 3.) K i k 1 ; 4.) Kruko-vac (Meak) 2 ; 5.) Radu 1 7 ; 6.)' Srb 17.

  K a l u e r 4 h. : 1.) Jezerane 2 ; 2.) Rndopolje (Bruvno)

  K a m b e r 1 k. Drenovac(Srb). K a m e n k o - 16 k . : 1.) Joani

  4 ; 2.) Osreci (Srb) 2; 3.) kare 10.

  K a n g r g a 1 9 k. : 1.) Gospi 1 ; 2.) Pothum (Otoac) - 18. '

  K a n t a r 31 k. : 1.) Dobro-selo 22 2.) Doljane (La-pac) 1 ; 3.) D. Lapae 1 ; 4.) Reetar (L. Petrovo selo). 1 ; 5.) Vrhovine 3 ; 6.) Zaklopac (Srb)

  K a r a k a 24 k. : 1.) Hobar selo (Brinje) 5 ; 2.) Leti-riac (Brinje) 4 ; 3.) Pocl-lapac 14.

  K a r a n 8 k. : 1.) Buni ' 4 ; 2.) Gospi 1 ; 3.) G. Lapac 1 ; 4.) Lovinac 1 ; 5.) Smokri 1.

  K a r i 17 k. : 1.) Kvarte (Perui) 16'; 2.) Perui 1.

  v

  K a r i n a 2 k anak (Buni). K a r l e u a 15 k.: 1.) Brlog

  1 4 ; 2.) Srb 3. K a r l i 4 k. : 1.) Gospi

  1; 2.) Srb 3. K. a s m o v i 15 h. : 1.) Gospi

  1 ; 2.) Klenovac (Perui) 9 ; 3.) Kvarte (Perui) 2 ; 4.) Mezinovac' (Perui) 2 ; 5.) Sv. Marko (Perui) i'.

  K a s u n . i - '1 k. Senj. ZBORNIK ZA NAR. IVOT. 'XXI.

  K a t e l a n 1 k. Jablanac. K a t a 1 i n i k . , 0 . Kosinj

  vidi Katalini. K a t a l i n i 52 k. : 1.) Brinje

  1 ; 2.) Lovinac 1 ; 3.) Melnice (Brlog) 3 6 ; 4.) Otoac 1 ; 5.) Li. Petrovo selo 1 ; 6.) Sv. Rok 8 ; 7.) Vlako Polje (Brlog) 4 ; 8.) vidi Katalin.

  K a t i 13 k . : 1.) Divoselo 1 ; 2.) Pecani (Buni) 2 ; 3.) Smiljan 10.

  K e a 41 k. : 1.) Kalebovac (Korenica) 3 ; 2.) Neteke (Srb) 1 ; 3.). Omoljac (Korenica) 3 ; 4 ) Ponor (Korenica) 4; 5.) Reetar (L. Petrovo selo) 1; 6.) Su-vaja 1 9 ; 7.) Vrelo (Koren.) 2 ; 8.) Zavalje 7.

  K e g l j e n 1 k. Novoselo Bi-lajsko.

  K e k i 21 k . : 1.) Gospi 2 : 2 . ) Life 19.

  K e n t r i 2 k. Rudopolje (Vr-hovine).

  K e n j a l o 10 k.: 1.) Drenovac (Srb) 1 ; 2.) Nebljusi 8; 3.) Osreci (Srb) 1 .

  K e r k e z 1 k. Suvaja. K e s i 62 k.: 1.) Brotnja

  (Srb) 5 ; 2.) Grab (Gra-ac) 2 5 ; 3.) Kijani (Graac) 14 ; 4.) D. Lapac

  1; 5.) tikada (Gra.) 6; 6.) Vaganae (L. Petrovo selo) 11.

  K e v i 1 k. tikada. K i n k e l a 1 k. Senj K i r i n 4 k. : 1.) Senj

  1; 2.) Staricjrad (Brisnice) 3.

  K l a r i o k . Cerje (Lovinac). K l a n i 4 k. Sir. Kula;

  vidi Klanja. K l a n j a 44 k. : l.) Frka-

  i (Bjelopolje Koren.) 16 ;

 • 306 R. GRUJ1C. (34)

  2.) Grabui (Koren.) 1; 3.) Gradina (Koren.) 3 ; 4.) Jasikovac (Koren.) 1 ; 5.) Kompolje (Koren.) 1 ; 6.) Krst (Koren.) 2 ; 7.) Melinovac (Zavalje) 1; 8.) Ponor (Koren.) 3 ; 9.)' e-ganovac (Koren.) 17; 10.) Vedai (Bjelop. Koren.)

  1 ; 11.) Vranovaa (Korenica) 1 ; vidi Klani.

  E 1 e m e n i 3 k. Kalue-rovac.

  K l e p a c 1 k. Sir. Kula. K l e p i -8 k . : 1.) Lovinac

  5 : 2 . ) Smokri (Lov.) 3. K l e u t 12 k. Medak. K l i s k a - 20 k.: 1.) Dabar

  13 ; 2.) Mekinjar (Udbina) 5 ; 3.) Bebi (Udbina) 1; 4.) Vlako Polje (Brlog-) 1.

  KI i a n i 6 22 k. : 1.) Dabar 10; 2.) Jezerane 6 ; 3.) Li. Petrovo selo 6.

  K l o b u a r 55 k. : 1.) Co-vii (Otoac) 1; 2.) Kompolje (Brlog) 1; 3.) D. Kosinj 32 ; 4.) G. Kosinj 19: 5.) Lee 1 ; 6*.) G-. vica 1.

  K l j a i 48 k. : 1.) Dnopolje (Lapac) 10 ; 2.) Kurjak (Udbina) 2 4 : 3.) Ploa 14.

  K m e z i 23 k. : 1.) Dugi Dol (Ruopolje-Vrhovine) 12; 2.) Rudopolje (Vrhovine) ' 1 1 . '

  K n e e v i 234 k. : 1.) Bo-rievac 5 ; 2.) Brlog 2 ; - 3.) Buni 4 2 : 4.) Dnopolje 1; 5.) Dugopolje (Srb) 1; 6.) Glavace (Otoac) 4 ; 7.) Gospi 1; 8.) Grab (Graac) 2 ; 9.) Joani - 3 ; 10.) D. Kosinj

  2 ; 11.) Kozjan (Buni) ' 1 3 ; 12.) Kupirovo (Srb) 1: 13.) Meudraje (Zavalje) 3 ; 14.) Mutili 6 (Udbina) 16; 15.) Orao-vac (Lapac) 3 ; 16.) Pro-hike (Brinje) 10; 17.) Papain Klanac (Brinje) 10 ; 18.) Bebi (Udbina) 1 ; 19.) Biie (Lovinac) 2 1 ; 20.) Sinac 1 : 21.) Salamuni (Buni) - 7 ; 22.) iroka Kula 2 2 ; 23.) Ukada - 23 ; 24.) Udbina 2 ; 25.) Vaganac (L. Petrovo selo) 8; 26.) Vodo-tec (Brinje) 15 ; 27 ) uta Lokva (Brinje) 5.

  K n i f i 1 k. Senj. K n o l l 1 k. Otoac. K o c i a n 3 k. Vranovine (Pa-

  zarite). K o j i n 4 k. : 1.) Grabar

  (Brinje) 1; 2.) Vodote (Brinje) 3.

  K o k o t 7 k. : 1.) Kijani (Graac) 1; 2.) Tomingaj (Graac) 3 ; 3.) Vrebac 3 ; 4.) vidi Kokotovi.

  K o k o t o v i 68 k. : 1.) Ba-ljevac (Zavalje) 10 ; 2.) Gospi 1 ; 3.) D. Kosinj 2 9 : 4.) G. Kosinj 2 ; 5.) Kvarte (Perui) i i ; 6.) Lipovo Polje (Kosinj) 15; 7.) vidi Kokot.

  K o l a e v i 1 0 k. : 1.) Gospi 2 ; 2.) Kania 1; 3.) D. Pazarite 7.

  K o 1 a k 30 k. : 1.) Gospi :

  1; 2 ) . Lee ~ 19 ; 3.) Perui 8; 4.) Sinac 2 ; 5 ) vidi Kolakovi.

  K o l a k o v i 3

 • ( 3 5 ) PLEMENSKI RJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 8 0 ?

  10; 6.) eljava (Lio. Petrovo selo 3 : 7.) vidi Kolak.

  K o l a r 8 k . : 1.) Baljevac (Zavalj e) 4 ; 2.) Kvarte (Perui) 4.

  K o l u n c l i 2 4 k . : 1.) Bruvno 3 : 2.) Dabanica (Srb) 3 ; 3.) Deringaj (Bruvno) 9: 4.) Kijani (Graac) 4 ; 5.) Suvaja 5 : 6.) vidi Koluni i Kolundija.

  K o l u n d i i a 2 k. : 1.) Dobro-selo 1; 2.) Medak 1; 3.) vidi Kolundi i Koluni.

  K o l u n i 1 k. Kulija (Ostr-vica).

  K o m a d i n a - 14 k. : 1.) Lok-mer selo (Brinie) 6 : 2.) Mutili (Udbina) 3 ; 3.) Mali Kut (Jezerane) 1 ; 4.) Perkovi selo (Brinje) 2 : 5.) Senj ^ 1 ; 6.) Vaganac (L. Petrovo selo) 1.

  K omi. j e no v ic . 9 k. : 1.) Reetar (L. Petrovo selo) 5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) 4.

  K o n a r 67 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) 33 ; 2.) Bjelopolje (Koren.) 1; 3.) Mazin - 5 ; 4.) tikaa 6 ; 5.) Vrhovine. 22.

  K o n t i 12 k : 1.) Grab (Graac) 2 : 2.) Graac 10.

  K o nj ev i - 31 k. : 1.) Dre-novac (Medak j 17 ; 2.) Medak 3 ; 3.) L. Petrovo selo ' 1 ; 4.) Prijeboj 9 ; 5.) Vaganac (Li. Petrovo selo) .1.

  K o nj i k o v i 1 k. Gospi. K o r a 57 k. : 1.) Mogori

  . 2 ; 2.) Oraovac 1; 3.) Pavlovac (Vrebac) 3 ; 4.) Radne 1 ; 5 ) alamuni (Buni) 4 ; 6.) Sir. Kula

  3 ; 7.) Udbina 4 ; 8.) Visu (Udbina) 39.

  K o r a j l i j a 1 k. Trnavac (Korenica).

  K o r d a 3 k. eljava (Li. Petrovo selo): vidi Kordi.

  K o r d i 33 k : 1.) Frkai (Bjelopolje-Korenica) 2 : 2 . ) Karaula (Perui) 1; 3.) Klanjica (Koren.) 4 ; 4.) D. Kosinj 12 ; 5.) Budo-polje (Vrhovine) 1 3 ; 6.) Vedai (Koren.) 1 : 7 . ) vidi Korda.

  K o r e n 3 k. Luani (Brinje), K o r e n i - 2 k. Karlobag. K o r e w a p l . 1 k. Senj. K o r i c a 57 k. : 1.) Gospi

  1; 2.) Korenica 1; 3.) Mogori - 47 ; 4.) Svra-kovo selo 7 : 5.) Vrhorine 1; 6.) vidi Koril.

  K o r i i 12 k. : 1.) Brinje 1; 2.x Kalanj selo (Brinje) 4 ; 3.) Gr. Kosinj 4 ; 4.) Letinac (Brinje) 3 : 5.) vidi Korica.

  K o r u g a 22 k. : 1.) Bjelopolje (Korenica) 4 ; 2.) Frkai (Koren.) - 7 ; 3.) Gradina (Koren.) 1; 4.) Kompolje (Koren.) 1; 5.) Oravac (Koren.) 1: 6.) Ponor (Koren.) 2 ; 7.) Seganovac (Koren.) 5 ; 8.) Vrelo Koren. 1.

  K o s a n o v i 50 k.: 1.) D. Lapac 16: 2.) iroka Kula 1: 3.) vrakovo selo (Udbina) 7 ; 4.) Visu (Udbina) 2 5 ; 5.) Vrelo (Koren) 1.

  K o i 16 k . : 1.) Doljane (kare 2 ; 2.) Pothum (Otoac) 4 ; 3.) Suvaja 4 ; 4.) Zalunica -6.

  K o s i n a 1 k. Senj.

 • .308 R. GRUJIC, .(36)

  K o s o v a c 28 k . : 1.) Dobrica (Brinj e) 1; 2.) Luani (Bri-nje) 1 1 ; 3.) Mutili 5 ; 4 ) Kapaj in Klanac (Brinje)

  1; 5.) Vodote Brinje) 10.

  K-osovi 16 k , : 1.) Kania (Gospi) 2 ; 2.) Liki Novi 14.

  K o . s t e l a c 62 k. : 1.) Dubrava (Otoac) 1; 2.) Me-ak 1; 3.) Otoac 1 ; 4.) Poljice (Otoac) 2 ; 5.) Prozor Oto.) 37 ; 6 ) G. Smeo, 20.

  K o u t i 19 k. : 1.) L. Petrovo selo 3 ; 2.) Rudo-polje (Bruviio) 16.

  K o t a l i n s k y - 1 k. Otoac. K o v a 1 4 k . : 1.) ir. Kula

  1 3 ; 2.) Liki Osik 1. K o v a e v i c 195 k . : 1.) Ba

  bin Potok (Vrhovine 7 ; 2.) Boricevac 15 : 3.) Bu-im 2 ; 4 Cerje (Lovinac) " 1; 5.) ovii (Otoac) 1 : 6 ) Debelo Brdo (Burni) 3 ; 7.) Dnopolje 1 : 8.) Dubrava (Oto.) 1 ; 9 j Gospi 1; 10.) Kore-nica 1 ; 11.) Kruge (D. Lapae) . U ; 12.) D. La-pac 3 ; 13.) Lee (Otoac) 2 0 ; 14.) Lovinac 8 ; 15.) Mazin 45; 16. Re-etar L. Petrovo selo) - 7 ; 17.) Smiljan 2 2 ; 18.) a-lamuni (Buni) 4 ; 19.) Visu (Udbina) 17 ; 20.) Vranik (Lovinac) - 25.

  K o v a i 6 9 k . : 1.) Boricevac 2 ; 2.) anak 1 ;

  - .-i.) Mutili (Udbina) 5; 4.) Otoac 1

  K o z l i a 6 k. Mekmjar (Udbina).

  K o z m i 2 k, Karlobag.

  K r a i n o v i 21 k . : 1.) Tar-, j a n s k i 4 ; 2.) Vrebae -

  1 3 ; 3.) Zaluniea 4 ; 4.) vidi Krajnovi.

  K r a j a c z 5 k. : 1.) Senj 4 ; 2.) Senjska Draga 1.

  K r a j n o v i 70 k..: 1.) Bruvno 29 ; 2.) itluk Gospi) 41 ; 3.) vidi Krainovi.

  K r a k a r 7 k. Jezerane. K r a 1 j i 21 k . : 1.) ovii (Oto-. ac) 2 ; 2.) Debelo Brdo

  (Buni) 1; 3.) Karlobag- 1; 4.) Lee 4 ; 5.; Otoac 8; 6.) Prozor 5.

  K r a n j e v i 50 k. : 1.) Brinje 1; 2.) Kompolje (Brlog) 2 3 ; 3.) Lee 6'; 4.) Ostrvica - 6 ; 5.) Otoac : 1 ; 6.) Prozor 7 : 7.) Senj 1 : 8.) D. vica. ' 4 : 9.) Vlako Polje (Brlog 1.

  K r a t o c h v i l 1 k. Senj. K r a v i 7 k. Mogori. K r b a v a c 2 k . : 1.) L. Osik.

  1 ; 2.) Sinac 1. K r e g a r 2 k . : !. Otoac

  1 ; 2.) Prozor 1. K r e k 4 k. : 1.) Mutili

  3 ; 2.) Pecani 1. K r e k o v i : 10 k. Karaula

  (Perui). K r e m e n i 1 k. Jenj.. K r e s o v i 6 k. kare. K r g a 21 k . : 1.) Gradina

  Korenica) 1; 2. Kore-nica 2 ; 3. Krst (Koren ) 1; 4.) Omoljac (Koren.) 1 ; 5.) Prijeboj (Koren.) 9 ; 6.) Rijeka (Koren.) 1 ; 7 ) Rudanovac (Koren.) 1 ; 8.) eganovae (Koren.) 1 ; 9.) Vranovaa (Koren.) 4 ; 1 0 ) Vrelo (Koren.) 6.

  K r i k o v i ..: 1.) itluk (Gospi) 7 ; 2.) Ki -jani 8; 3.) Lipovo Polje

 • ( 3 7 ) PLEMENSKI KJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 3 0 9

  (Kosinj.) 1; 4.) Mogori 9 ; 5.) Pavlovac (Vrebac) 8 ; 6.) vidi Krikovi.

  K r i k o v i 5 k. : 1.) Gospi 1; 2.) Karlobag - 1 ; 3.) Senj : 3 ; 4.) vidi Krikovi.

  H r i v o k u a 19 k. : 1.) Grab (Gra.) - 2 ; 2.) Graac 3 ; 3.) Stikada 14 k.

  K r i v o i j a 7 k. Bruvno. K r i z m a n i - 4 k . : 1.) E,e-

  etar (Koren.). 1 ; 2.) Sinac o .

  K r i 1 k. Otoac. K r l i 1 k. Vrelo (Zrmanja). K r m p o t i 109 k. : 1.) Bi

  la] 4 ; 2.) Gospi i ; 3.) Krivi Put (Senj.) 5 6 ; 4.) Otra 4 ; 5.) D. Paza-rite 9 ; 6.) Senj 10 ; 7.) Senjska Draga 4 ; 8.) Stolac (Sv. Jura]) 2 ; 9.) Udbina 16 ; 10 Vrano-

  vine (Pazarite) 2 ; 11.) Zavalje - 1 ; 12.) vidi Krn-poti.

  K m e t a 7 k. : 1.) Bruvno 2 ; 2.) Doljani (Lapac) 5 .

  K r n p o t i 11 k. Barlete ; vidi Krmpoti.

  K r n j a i 20 k : 1.) Meli-novac (Zavalje 1 2 ; 2.) Mogori 3 ; 3.) Mutili -1 ; 4.) Li. Petrovo selo 1; 5. Udbina 1; 6.) e-ljava (L. Petrovo selo) 2.

  K r o b a t 2 k. Perui. K r p a n 108 k. : 1.) Borie-

  vac 8 ; 2.) Gospi 2 ; 3.) Klanac (Perui) 1 0 ; 4.) Lipe (Gospi) 1 7 ; 5.) Lovinac 5 ; Q.) D. Pazarite 1 2 ; 7.) Eiice (Lovinac) 7: 8.) Smokri (Lovinac) 10; 9.) Sv. Bok ' 35 ; 10.) Vranik (Lovinac) 2.

  K r t i n i 60 k. : 1.) Bruvno 2 ; 2.) Komi 1 ; 3.) Kruge (D. Lapac > 9 ; 4.) Mutili 7 ; 5.) Ruopolje (Bruvno) 3 9 ; 6.) Suva)a 1 ; 7.) Visu 1.

  K r u l j a c 25 k. Kaluerovac (Perui).

  K r u n i 4 k. : 1.) Konjsko Brdo (Perui 1 ; 2.> Kvarte (Perui 1 ; 3.) M. Polje (Kaluerovac) 1 ; 4.) Smiljan 1.

  K r z n a r i 153 k.: 1.) Bla-anin selo (Brinje) 10 ; 2.) Brinje 2 ; 3.) Dabar 37 ; 4.) Drenovac selo (Brinje) 2 ; 5.) Jezerane 4 ; 6.) Kalanj selo (Brinje) 1 ; 7.) Kamenica (Jeze