68
• Potrebujemo manjše število merjascev • Genetsko 50 % črede • Ima 15-20 krat veš potomcev kot svinja • Velik neposreden vpliv na potek in nivo razmnoževanja Plemenski merjasci 1

Plemenski merjasci - University of LjubljanaFeromoni 11. 0 5 10 15 20 25 100 120 140 Koncentracija (ng/ml) Kastrati Svinjke Feromoni Testosteron M a s a ( k g ) Merjasci [pred ? ob

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

• Potrebujemo manjše število merjascev

• Genetsko 50 % črede

• Ima 15-20 krat veš potomcev kot svinja

• Velik neposreden vpliv na potek in nivo razmnoževanja

Plemenski merjasci

1

• Stimulacija spolne zrelosti pri mladicah

• Odkrivanje bukanja in stimulacija estrusa

• Oplojevanje

• Prenos genetskega napredka

feromoni

libido

nakup semena

Vloga merjascev

2

• Plodnost

• Plemenska vrednost

• Dedne napake

Značilnosti merjascev

3

Genetska determinacija spola ob oploditvi

Diferenciacija spola med 26. in 60. dnem po oploditvi

Perinatalno obdobje: + teže testesov (Leydigove celice)

Razvoj sekundarnih spolnih znakov med 3. in 6. mes.

Zaključek telesnega in spolnega razvoja pri 2-3 letih

Razvoj moških spolnih organov

4

Prva spolna zanimanja pri starosti 3. mes.

Sposobnost parjenja pri 5 do 8 mes.

zaskakovanje sovrstnikov

ni normalnih erekcij

majhna količina ejakulata

nedozoreli in morfološko nedozoreli spermiji

občutjivi na spolno preobremenjenost

Razvoj spolnega obnašanja

5

Pojav pubertete

Spolno dozorevanje več mesecev

Znaki pubertete

Ne želimo stimulirati spolne zrelosti

5 do 8 mesecev pri 70 do 120 kg

nakup mladih merjascev pri 100 kg (5 mesecev)raba 10 do 12 mesecevplaniranje nakupa!

razvoj sekundarnih spolnih znakovzmožnost za paritev in oploditevzačetek spermiogeneze

1 Puberteta

6

Mladi merjasci potrebujejo kontakt s svinjami

Prostor in primerna tla

Omogočimo gibanje

Navajamo na odvzem semena ali pripust

Postopno povečujemo število skokov

Vzreja merjascev

7

Starost Pomembnejša od telesne teže

Hormoni Malo znanega

Vplivi na pojav pubertete

8

GenotipPrehrana

Normalna

70 % normalne

Čistopasemske Križanciživali

215

262

179

209

Genotip Pri križancih zgodnejša puberteta

Prehrana Debelost ovira pri libidu Zakasnitev za 30-47 dni pri 70 % obroku

Vplivi genotipa in prehrane

9

Klinični pregled temperament, kondicija, konstitucija, spolni organi, libido in obnašanje ob paritvi

Pregled na kužne bolezni zakonsko predpisane

Ugotavljanje sposobnosti za pridobivanje, konzerviranje in zamrzovanje semena

Ocena semena

(obvezen za merjasce v osemenjevanju)

Pregled na oploditveno sposobnost

10

Tvorba feromonov

Funkcija feromonov stimulacija privolitvenega refleksa stimulacija pubertete pri mladicah

Količina feromonov

Feromoni

11

0

5

10

15

20

25

100 120 140

Kon

cent

raci

ja (

ng/m

l)

SvinjkeKastrati

Feromoni

Testosteron

M a s a ( k g )

Merjasci

[ pred ? ob puberteti ++

puberteto zadostno v zrelosti

Količina feromonov

12

2.1 Libido

2.2 Ejakulat

2.3 Uspešnost pripustov

2.4 Velikost gnezda

2.5 Raba merjascev

2.6 Trajanje izkoriščanja in izločevanje merjascev

2 Plodnost merjascev

13

• vhlevitev • način reje

• socialno okolje

• genotip

• prehrana

• starost merjasca

• obremenjenost• sezona

+z ali [brez izpustov[individualno oz. +skupinsko

prisotnost svinj pred puberteto

križanci + plodnost, *inbridingheritabiliteta - nizka

samo v ekstremnih pogojih* zamaščenost pri libidu

* mladi in stari

* malo ali veliko skokovtemperatura in osvetlitev

Vplivi na plodnost

14

Definicija: spolna sla, volja do zaskoka

0 - ne skoči 1 - zelo slab predigra traja več kot 10 minut

2 - slab predigra traja 5 do 10 minut

3 - dober predigra traja 3 do 5 minut

4 - zelo dober zaskok v času 2 minut in

pripravljenost na drugi skok

Obdobje: od pubertete do visoke starosti

Neenotno ocenjevanje

2.1 Libido

15

0

20

40

60

80

100

1

Por

ayde

litev

(%

)

2 3 4 5 6 7 8 11 15

0

F a r m a

12

3

4

Libido v slovenskih rejah

16

• Zdravje

• Obremenjenost

• Ravnanje

• Telesne pomanjkljivosti

boleča obolenja organov za gibanjekronična obolenja srca in pljuč preobremenjenost lahko povzroči pomodritev, sopenje, tresenje mišic, oslabelost, porast temperature, neredko tudi pogin

stalna in začasna neplodnost

pogostnost rabe merjascev

neprimeren paritveni prostor, neprimerno ravnanje

Pomanjkanje libida

17

I. V zaskoku

II. V erekciji

III. V ejakulaciji

• Obolenja sklepov (artritis, artroza...)• Obolenja mišičja (nekroza hrbtne mišice...)• Obolenja parkljev • Poškodbe hrbtenice• Motnje v obnašanju

• Obolenja zunanjih spolnih organov penisa, prepucija, prepucialne vrečke• Motnje v hormonalnem sistemu pomanjkanje testosterona

Motnje pri zaskoku

18

2.2 Ejakulat

19

Mladi merjasci Stari merjasci Povp. Min. po 9. mes

Volumen (ml) 120-200 200-350 200 100

Št. semenčic 20-35 26-60 20 10v ejakulatu (*109)

Gostota (*106mm-3) 0.1-0.3 0.1-0.3 0.1 0.1

Gibljivost (%) 65-70 80 80 70

Patološke oblike (%) < 10 < 10 5-10 max. 20

Pričakovane vrednosti

20

Farma

1

2

3

4

5

6

7

8

11

15

Skupaj

Število odvzemov

2314

1013

780

3215

3106

1606

1092

1272

1222

1210

16830

Volumen (ml)

240.9

257.0

212.4

249.3

302.2

221.7

222.9

320.4

222.2

207.1

252.2

od 5.0 do 999.0 ml

razpon

Količina semena

21

Pasma

11

22

33

44

53

54

55

Skupaj

Število odvzemov

3428

4656

2682

453

84

1781

3739

16830

Volumen (ml)

280.0

252.9

201.6

167.9

292.9

218.5

288.5

252.2

od 5.0 do 999.0 ml

manjši ejakulati

Količina semena po pasmah

22

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

≤12 15 21 27 ≥31

Vol

umen

(m

l)

Starost (mes.)

+ 1-2 leti: max. 29 mes.+ starost: + delež aktivnega tkiva v modih in [ veznega tkiva+ teža, velikost: + moda

Količina semena in starost merjasca

23

• Gostota subjektivna ocena število semenčic v ml

• Valovanje ne ocenjujejo vsi

• Gibljivost

• Delež mrtvih semenčic subjektivne ocene

• Delež morfološko normalnih semenčic

• Ocena uporabnosti različne definicije

Kvaliteta semena

24

Makroskopski pregled

Mikroskopski pregled

Biokemične lastnosti semena

Mikrobiološke preiskave

Ocena semena

25

Količina

Barva

Konzistenca

Vonj

Primesi

min. 100 ml

belkasta do slonokoščena

mleko

vrsti specifičen

brez primesi

Željene vrednosti

Makroskopski pregled

26

• Valovanje subjektivna ocena 1 - slabo, 2 - živahno, 3 - zelo živahno

• Gibljivost subjektivna ocena delež progresivno gibljivih semenčic (0 - 100%)

• Gostota normalnih, premočrtno gibljivih semenčic

Mikroskopski pregled

27

I subjektivna ocena 1 - zelo redko, 2 - redko, 3 - srednje gosto, 4 - gosto

II objektivna ocena število semenčic na mililiter semenčic: 25 do 350 milijonov

Gostota semena

28

0

20

40

60

80

100

1

Por

ayde

litev

(%

)

2 3 4 5 6 7 8 11 15

1

F a r m a

2

3

4

1 - zelo redko, 2 - redko, 3 - srednje gosto, 4 - gosto

Gostota semena v slovenskih rejah

29

Farma/OC

1

2

3

4

5

6

7

8

11

15

Skupaj

Štev./ml

879

318

587

• ne štejemo pogosto

• razponmed 33 in 1943 mio./ml

• razlike med osemenjevalnima centromaobjektivna meritev?

• razlike med pasmamimanj terminalne pasme

Število semenčic na mililiter

30

Kvaliteta oz. količina semena

• Več morfološko spremenjenih spermijev• Pomanjkanje normalnih spermijev• Abnormalna gibljivost semenčic• Zmanjšana količina

Vzroki

• Specifične okužbe mod in obmodkov (bruceloza)• Rdečica, Aujeszky in druge bolezni• Garjavost• Močan stres (preselitev)• Genetske napake• Poškodbe penisa, ki povzročajo močne krvavitve ob ejakulaciji

Motnje pri oplojevanju

31

• Uspešnost pripustov

• Velikost gnezda

• Libido

• Kvaliteta semena

po 115. dneh

ob uporabi

2.3 Spremljanje plodnosti

32

(glej Uspešnost pripustov)

Uspešnost pripustov

3360

65

70

75

80

85

90

Del

ež p

rasi

tev

(%)

Merjasec

Del

ež p

rasi

tev

(%)

20 %

(glej Velikost gnezda)

Velikost gnezda

34

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Vel

iko

st g

nez

da

Merjasec

> 5 pujskov

Število mrtvorojenih pujskov

35

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Del

ež p

rasi

tev

(%)

Merjasec

Šte

vilo

mrt

voro

jen

ih p

ujs

kov/

gn

ezd

o preživitvena sposovnost?

• Najpogostejši vzrok neplodnosti

• Začnemo pri 8 do 10 mesecih (povpr. v SLO 318 dni)

• Doba spolnega mirovanja - začasna neplodnost

Prevelika intenzivnost [ gostota semenčic + število patoloških in nedozorelih semenčic

Predolgi premori - neugodno

Mladi merjasci - izredno občutljivi na preobremenjenost

Stari merjasci - najbolj plodni pri 2 do 3 letih starosti pri 3 dneh mirovanja 3 X + semena kot pri 1 dnevu odvzem vsake 4 do 5 dni zaporedni odvzem, dvojni skoki

2.4 Raba merjascev

36

• naravni pripust: do 4-5 pripustov na teden enakomerni intervali med skoki

• osemenjevanje: 10 do 40 doz semena na skok 5 do 20 dvakratnih osemenitev

• število način oplojevanjamerjascev: število in razporeditev pripustov število doz / ejakulat obseg obnove oz. starost merjascev rezerva zaradi začasne neplodnosti... število osemenitev / estrus

Raba merjascev (nadalj.)

37

• Število dvojnih skokov / odvzemov na mesec

• Doba med odvzemoma

• Skoki enakomeno porazdeljeni

2

3

4

5

6

7

8

9

<10 10-12 12-18 18-24 24-36 >36

Šte

vilo

dvo

jnih

sko

kov

na m

esec

Starost (mes)

Uporaba merjascev za osemenjevanje

38

• Doba med zaporednima skokoma

• Število merjascev v čredi

173 dni1 dan

obdobja začasne neplodnosti

Povprečja na farmah

Povprečja na osemenjevalnih centrih

10.5 dni5.1 dni

5.8 dni4.5 dni

rezerva

Intenzivnost izkoriščanja

39

167.2 dni

319.2 dni

805.3 dni

867.4 dni

152.0 dni

486.1 dni

62.1 dni

• Starost merjascev ob odbiri

• Starost merjascev ob 1. odvzemu

• Starost merjascev ob zadnjem odvzemu

• Starost merjascev ob izločitvi

2.5 Trajanje izkoriščanja merjascev

40

• Povprečje

• Razlike med farmami

• Razlike med pasmami

167.2 dni

174.7 dni155.5 dni

202.3 dni153.3 dni

linija 53 pietrain

Starost merjascev ob odbiri

41

po odbiri več kot 5 let2.4 let

3.5 let2.0 leti

2.4 let2.1 let 2.6 let

duroc ŠL, LW terminalne pasme

• Razpon

• Razlike med farmami

• Razlike med pasmami

Starost merjascev ob izločitvi

42

0

5

10

15

20

25

30

35

Dis

trib

ucija

(%

)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0Starost ob iylo;itvi (let)

{L

LW

NL

3.5 4.0 4.5

Porazdelitev starosti ob izločitvi

43

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

:as

(dn

i)

150 250 350 450 550 650

Starost ob iylo;itvi

Starost ob 1. odvyemu

Trajanje iykori[;anja

Povezave

44

Pogin in zakol v sili

Bolezni, poškodbe ...

Starost (masa)

Sorodstvo

Slaba plodnost, libido, seme

Dedne napake

Napoved PV, MHS

Ostali vzroki

17.0 + 17.4 = 34.4

1.9

2.0

-

3.4 + 20.4 + 27.9 = 51.7

0.1

1.3

8.6

Porazdelitev (%)

Vzroki izločitev

45

Odkrito ob pregledu semena - škodo lahko preprečimo

pomankanje libida

kvaliteta semena

Odkrito ob prasitvah več kot 4 mesece po pripustih! škodo težko preprečimo

spremembe v kariotipu

druge genetske spremembe

začasna oziroma

stalna neplodnost

zmanjšana plodnost

Vzrok - slaba plodnost

46

Povprečje populacije

PV merjasca na dan odbire

Merjasec

+

-PV kasneje

Korist

Škoda

Vzrok - plemenska vrednost

47

• Nukleus

• Razmnoževalni nivo

• Produkcija

dokler ni boljšega

čim hitreje ven

(3 mes.)

Vzrok - generacijski interval

48

Naravni pripust

Osemenjevanje

3 Načini oplojevanja pri prašičih

49

3.1 Naravni pripust

50

Prostor

merjaščev boks, posebni paritveni boks

velikost,

oblika,

tla - preprečiti drsenje

Delo rejca

• ugotavljanje bukanja

• izpostavitev svinje na dostopno mesto

• pomoč pri zaskoku masa merjasca težave z nogami

• asistiranje pri kopulaciji preprečitev nepravilnih in kratkih kopulacij

• identifikacija neuspešnih skokov ali prekratkih ejakulacij (ponoviti)

Prisotnost rejca ob pripustu

51

Začetki 1948 Ito s sod.

Razmah 1966 na Nizozemskem

(povod - slinavka in parkljevka)

V Sloveniji na industrijskih farmah - 100 %

na kmetijah še vedno premalo - stroški

tečaji za kmete

3.2 Osemenjevanje

52

Novosti

53

• Oprema za osemenjevanje za enkratno uporabo izboljšanje katetrov sprejemljiva cena učinkovita kontrola temperature

• Razredčevalci uporabnost semena do 5 dni

• Transport semena dostava tudi v 24 urah

• Odkrivanje estrusa uporaba iskačev

• Dostopnost informacij na spletu

Prednosti osemenjevanja

54

• širjenje in izmenjava genetskega napredka

• vzdrževanja visokega zdravstvenega nivoja v čredi

• omogoča skupinsko odstavljanje svinj

• zmanjšuje stroške pripusta

• preprečuje morebitni stres pri naravnem pripustu

• varnost pri delu

• spremljanje proizvodnih lastnosti

• mednarodna izmenjava semena

Slabosti osemenjevanje

55

• Preizkušanje različnih genotipov raznolikost pitancev

• Slaba uspešnost pripustov pri površnem delu

• Napake pri transportu in shranjevanju

• Preobremenitev osemenjevalcev

Širjenje genetskega napredka

56

• večja intenzivnost selekcije

• po uporabi v nukleusu, merjasec dostopen drugim

• brez zamika v prenosu genetskega napredka na pitance

• izbira merjascev, zamenjava merjascev

• dodatni preizkusi merjascev

Usluge osemenjevalcev

Osemenjevalni center na farmi

Organizirana dostava semena, osemenjujejo rejci

v Veliki Britaniji, Kanadi, Norveška, itd...

Organizacija osemenjevanja

57

Prednosti• usposobljenost osemenjevalca

• kontrola uspešnosti osemenjevanja

Slabosti• cena osemenjevanja

• primeren čas osemenitve

• povečana možnost prenosa kužnih bolezni(zaščitna obleka)

Usluge osemenjevalcev

58

Prednosti• usposobljenost delavcev

• kontrola uspešnosti osemenjevanja

• zmanjšana možnost prenosa kužnih bolezni Slabosti• slaba izmenjava genetskega materiala

• izkoriščenost merjascev

• potrebna oprema za pridobivanje in pripravo semena

• stroški

OC na farmi

59

Prednosti• rejec izbere seme od kateregakoli merjasca v državi• lahko osemeni dvakrat brez večjih stroškov• zmanjšana možnost vnosa bolezni• pocenitev osemenjevanja

Slabosti• potreben zanesljiv transportni sistem za dostavo• potreben ustrezen trening uporabnikov• pomanjkanje samozaupanja - odklonilen odnos rejcev• spremljanje rezultatov osemenjevanja

Rejci

60

Izvajanje osemenjevanje

61

• posnemanje merjasca• večkratni pripust• higiena

Zdravje in reja merjascev• zdravstveni pregled in karantena ob prihodu na postajo• redne kontrole zdravstvenega stanja• laboratorij za pregled in pripravo semena• vzdrževanje higiene pri odvzemu semena• dodajanje antibiotikov razredčenemu semenu• stroga osamitev osemenjevalnega centra

Vhlevitev• preprečevanje visokih temperatur (<31°C)• praviloma individualna vhlevitev

Treniranje • praviloma ni težav (92 %) pri mladih merjascih• razlike med pasmami (LW, L, .... Hampshire)• 66 % uspešnih že pri prvem poskusu

Tehnični aspekti osemenjevanja

62

• v merjaščevem boksu ali posebnem prostoru

• na fantomu - umetni svinji

• fiksacija penisa z roko

• prestrežemo drugo frakcijo ejakulata

Odvzem semena

63

• Seme razredčimo v razmerju 1 : 3 do 1 : 6

• Razredčilo dodajanje hranil, podaljševanje življenjske dobe spermijev enostavnost pri pripravljanju)

• Večina razredčil na osnovi jajčnega rumenjaka in glukoze

• Nalijemo v plastenke á 80 do 100 ml

• Koliko doz semena lahko pripravimo?

Razredčevanje semena

64

Konzerviranje semena - priprava semena za krajše obdobje (2 do 3 dni)

- hranimo pri +15° do +18° C

Zamrzovanje semena - 1970 - razlike med merjasci - zapleten postopek zamrzovanja in tajanja (potrebujemo tekoči N) - potrebujemo veliko semena za osemenitev - praviloma slabši rezultati pri uspešnosti pripustov kot velikosti gnezda - genetske rezerve

Shranjevanje semena

65

Plastenke za enkratno uporabo

Katetri za enkratno ali večkratno uporabo

Laboratorij za pregled in pripravo semena

Pribor

66

O plodnosti merjascev malo raziskav

4 - naloge merjascev

Ne stimuliramo plodnosti

Pravočasno načrtovanje nakupa

Spremljanje plodnosti - preprečevanje gospodarske škode

Trajanje izkoriščanja in izločevanje

4 Zaključki

67