Planong Aralin - bi Nais nilang malaman kung sino ang dahilan ng bagyo. Nang kanilang malaman na si

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Planong Aralin - bi Nais nilang malaman kung sino ang dahilan ng bagyo. Nang kanilang malaman na si

 • Planong AralinNilunok ng isang Isda (Unang Aralin)

  Unang Aralin: Ang Diyos ay Mahabagin! Guro: Teksto sa Kasulatan: Jonas 3:5 - 4:11 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang tungkol sa kahabagan

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Unang Aralin, ipinakilala si Jonas bilang isang propeta ng Diyos. Inihatid ni Jonas ang isang

  espesyal na mensahe kay Haring Rehoboam II, ang pinuno ng Israel. Sumunod si Jonas sa Diyos at

  sinabi sa hari na pagtatagumpayin siya ng Diyos sa kanyang mga kaaway.

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na si Haring Rehoboam II ay namuno sa Israel sa loob ng apatnapung taon? Sa

  panahon ng kanyang pamumuno, nabawi niya ang bawat lupain na isinuko ng mga nagdaang

  hari sa kanilang mga kalaban.

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 1, 2, at 3 mula sa kuwentong Nilunok ng isang Isda. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Sino ang propeta?

  2. Ano ang kanyang gawain?

  3. Sino ang nagiisang tunay na Diyos?

  4. Ano ang inyong natutunan tungkol kay Haring Rehoboam II?

  5. Ano ang mensahe na ibinigay ng Diyos kay Jonas para kay Haring Rehoboam II?

  Mensahe: Basahin: Deuteronomio 18:18. Sinabi ng Diyos na ang gawain ng isang propeta ay ang pagpapahayag sa iba ng mga salitang sinabi sa kanya ng Diyos.

  Talatang isasaulo: Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya

  ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. (Deuteronomio 18:18)

  Gawain: 1. Pahinang kukulayan: Nilabanan ng Israel ang mga taga Asiria

  2. For more activities, check out Jonah and the Big Fish Activity Book and Jonah and the Big Fish

  for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-

  book-jonah/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-

  activity-book-kids-ages-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang maiksing

  panalangin.

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/
 • Planong AralinNilunok ng isang Isda (Ikalawang Aralin)

  Ikalawang Aralin: Tumakas si Jonas sa Diyos Guro: Teksto sa Kasulatan: Jonas 1:3 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang mga konsekwensya ng pagsuway sa Diyos

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Ikalawang Aralin, tinalo ni Haring Rehoboam II ang mga sundalo ng Asiria at nabawi ang lupain

  na ninakaw ng mga kaaway ng Israel. Sinabi ng Diyos kay Jonas na magtungo sa Ninive upang

  dalhin sa kanila ang isang espesyal na mensahe. Natakot si Jonas na pumunta sa Ninive. Ang mga

  tao roon ay masasama at malulupit. Sa halip, sinuway ni Jonas ang Diyos at nagplanong tumakas

  patungong Tarsis.

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na maraming mananalaysay ang naniniwala na ang Tarsis ay matatagpuan sa

  malayong gilid ng Dagat Mediteraneo, malapit sa Espanya?

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 4, 5, at 6 mula sa kuwentong Nilunok ng isang Isda. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Kaninong lupain ang nabawi ni Haring Rehoboam?

  2. Anong sunod na lugar ang iniutos ng Diyos na pupuntahan ni Jonas?

  3. Bakit sinuway ni Jonas ang Diyos at tumangging humayo?

  4. Paano pinlano ni Jonas ang pagtakas sa Diyos?

  5. Sa halip na pumunta sa Ninive, saan pumunta si Jonas?

  Mensahe: Basahin: Deuteronomio 11: 26-28. Sa tuwing nagkakasala at sumusuway tayo sa Diyos, lagi iyong may negatibong para sa atin at sa iba.

  Talatang isasaulo: Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. (Isaias 1:19)

  Gawain: 1. Gawain: Utusan ang mga bata na patayuin ang mga domino sa isang linya. Kung itutulak nila

  ang unang domino, matutumba ang lahat ng domino. Sa tuwing gumagawa tayo ng

  makasalanang desisyon, maaari ding magdusa ang ibang tao.

  2. For more activities, check out Jonah and the Big Fish Activity Book and Jonah and the Big Fish

  for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-

  book-jonah/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-

  activity-book-kids-ages-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang maiksing

  panalangin.

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/
 • Planong AralinNilunok ng isang Isda (Ikatlong Aralin)

  Ikatlong Aralin: Isang malakas na bagyo! | Guro: Teksto sa Kasulatan: Jonas 1:4-16 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na dinidisiplina at itinutuwid ng Diyos ang Kanyang mga iniibig

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Ikatlong Aralin, sinuway ni Jonas ang utos ng Diyos at naglayag sa Dagat Mediteraneo

  papuntang Tarsis. Ngunit nagpadala ang Diyos ng isang malakas na bagyo upang pigilan si Jonas.

  Natakot ang mga manlalayag. Nais nilang malaman kung sino ang dahilan ng bagyo. Nang

  kanilang malaman na si Jonas ang dahilan ng bagyo, itinapon nila si Jonas sa dagat. Dahil dito

  hindi lumubog ang barko at naligtas sila!

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na ang mga manlalayag na taga-Fonecia ang pinakamagagaling na mangangalakal

  sa panahong iyon? Tumatawid sila sa Dagat Mediteraneo, Atlantiko, Dagat na Pula at Dagat ng

  India upang makipagkalakalan sa ibang mga bansa.

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 7, 8, 9 at 10 mula sa kuwentong Nilunok ng isang Isda. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Ano ang ipinadala ng Diyos kay Jonas upang hindi siya makatakas?

  2. Sa inyong palagay, bakit nais ng Diyos na pigilan si Jonas?

  3. Ano ang ginagawa ni Jonas habang ang ibang manlalayag ay nananalangin sa kani-kanilang

  diyos?

  4. Paano nagdusa ang iba dahil sa pagsuway ni Jona?

  5. Paano nailigtas ng mga manlalayag ang kanilang barko?

  Mensahe: Basahin: Job 5:17. Dinidisiplina tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti, dahil iniibig Niya tayo. Nais Niya tayong kumilos na gaya ng Kanyang Anak na si Jesus (Yeshua).

  Talatang isasaulo: pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan,tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng

  magulang. (Kawikaan 3:12)

  Gawain: 1. Ang maze ni Jonas: Tulungan si Jonas na makita ang Niniveh

  2. For more activities, check out Jonah and the Big Fish Activity Book and Jonah and the Big Fish

  for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-

  book-jonah/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-

  activity-book-kids-ages-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang maiksing

  panalangin.

  Bible Pathway Adventures 2018 www.biblepathwayadventures.com

  https://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/activity-book-jonahhttps://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/jonah-and-the-big-fish-activity-book-kids-ages-3-5/https://www.biblepat