Click here to load reader

PLANIRANJE LOGISTČKIH PROCESAe- · PDF filePLANIRANJE LOGIST ČKIH PROCESA ... • Kontrola kvalitete –određuje osnovno proceduralno i statističko upravljanje kvalitetom • Osiguranje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLANIRANJE LOGISTČKIH PROCESAe- · PDF filePLANIRANJE LOGIST ČKIH PROCESA ... •...

 • 1

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Fakultet prometnih znanosti

  ŠMario Šafran

  PLANIRANJE LOGISTČKIH PROCESA

  predavanja

  Glavna hipoteza:

  Poslovanje logističkih tvrtki nalazi se u stalnim i značajnim promjenama. Logistički procesi su sve prisutniji u svakodnevnom životu, dok tvrtke koje se bave logističkim djelatnostima, uz optimalno planiranje logističkih procesa ostvaruju veću dobit i stabilniji položaj na globalizacijskom tržištu.

 • 2

  Pomoćne hipoteze:

  • potreba i trend “smanjenja troškova” u suvremenim d ki t i t ili j tgospodarskim sustavima postavili su nove uvjete

  poslovanja u poduzećima i tvrtkama. U razvoju tehnologija i proizvodnje postigla se visoka razina optimizacije, zbog toga sve veći značaj imaju logistika i optimizacija opskrbnih lanaca

  l i tički t i i ilj i b lj ti d d t• logistički operateri su prisiljeni obavljati dodatne aktivnosti, više transakcija u manjim količinama, sa kraćim vremenom ukrcaja i iskrcaja, uz manje troškove i sa većom točnošću.

  Logistika – definicija Vijeća Europe

  "Logistika se definira kao upravljanje tokovimaLogistika se definira kao upravljanje tokovima robe i sirovina, procesima izrade završenih proizvoda i pridruženim informacijama od točke izvora do točke krajnje uporabe u skladu s potrebama kupca. U širem smislu logistika uključuje povrat i raspolaganje otpadnimj j p p g j p tvarima."

 • 3

  Logistički koncept

  Konkurentna strategija: - upravljanje troškovima - diferencijacija - integracija

  Logističke misije: - troškovi logistike - razina logističke usluge

  Logistička infrastruktura

  Logistički kontrolni sustav

  Logistički informacijski sustavLogistički informacijski sustav

  Upravljanje kadrovima

  Pokazatelji djelovanja logističkog sustava

  Slika 1. Prikaz organizacije logističkog koncepta

  Logistički sustavi

  Različiti autori koji su razmatrali logističke sustave različito su iha č t auto oj su a at a og st č e susta e a č to su podijelili, ipak najveći broj autora logistički sustav dijeli na slijedeće podsustave:

  • Logistika nabave • Intralogistika • Logistika distribucije• Logistika distribucije • Poslijeprodajna logistika • Rasterećujuća ili ekološka logistika

 • 4

  Logistički procesi

  Najopćenitije se logistički sustavi mogu definirati kao sustavi prostorno‐ vremenske transformacije dobara, a procesi koji u njima teku kao logističkivremenske transformacije dobara, a procesi koji u njima teku kao logistički procesi.

  Osnovna funkcija logističkih sustava je prostorno‐vremenska transformacija dobara. S njenim ispunjenjem vezane su funkcije promjene količina i vrsta dobara te funkcije olakšavanja transformacije dobara.

  Dakle, ove se funkcije obavljaju u procesima: • transporta, pregrupiranja i skladištenja, gdje su bitni procesi tokova dobara • pakiranja i signiranja, gdje su bitni procesi pomaganja tokovima dobara • dostavljanja i obrade naloga, gdje su bitni procesi tokova informacija.

  Nositelji logističkih procesa

  Da bi se mogla logistika adekvatno istraživati te da bi se mogle definirati metode planiranja logističkih procesa, potrebno je definirati nositelje tih logističkih procesa ili elemente logističkog sustava.

  U njih ubrajamo: • Transport • Skladištenje • Zalihe • Distribucija • ManipulacijeManipulacije • Čimbenik ‐ čovjek • Informacije, komunikacije i kontrola • Integracija.

 • 5

  Trend u logističkim sustavima je razvoj formalnih kvalitetnih procesa. Upravo ti procesi su omogućili poduzećima sigurno poslovanje. Razvoj kvalitetnih procesa možemo shvatiti kao kretanje kroz četiri različite faze sa značajnim karakteristikama:

  • Kontrola kvalitete – određuje osnovno proceduralno i statističko upravljanje kvalitetom

  • Osiguranje kvalitete – postavlja naglasak na zadovoljavanju potreba kupaca

  • Upravljanje kvalitetom – to nije zadaća nadređenih u logističkim procesima, nego svih subjekata u tom procesu

  • Zadovoljavanje potreba potrošača – reflektira se u postupcima koje treba provoditi da bi se u potpunosti zadovoljile potrebekoje treba provoditi da bi se u potpunosti zadovoljile potrebe potrošača.

  3PL (eng. Third Party Logistics) - Provider

  • vanjski davatelj logističkih usluga, tj. poduzeće  ij li i ž j j l itih kl diš ihspecijalizirano za pružanje cjelovitih skladišnih, 

  prekrcajno‐manipulacijskih i transportnih  usluga, koje preuzima organizaciju i provedbu  određenog dijela opskrbnog lanca korisnika 

 • 6

  DAVATELJ INFRASTRUKTUREDAVATELJ INFRASTRUKTURE

  LOGISTIČKO-DISTRIBUCIJSKI CENTAR - LDC

  Gospodarsko okružje

  ŠPEDITERIŠPEDITERI LOGISTIČKI OPERATERI LOGISTIČKI OPERATERI

  PRIJEVOZNICIPRIJEVOZNICI

  JAVNE SLUŽBEJAVNE SLUŽBE

  Slika 2. Struktura subjekata LDC-a

  CROSS DOCKING

  IZLAZULAZ

  SORTIRANJEPRIJAM UKRCAJ DOSTAVNA DOLAZNI VOZILAKAMIONI

  Slika 3. Sustav cross docking-a

 • 7

  Potreba za stalnim unaprjeđenjem poslovanja poduzeća (jedino stalno napredovanje nije nazadovanje) postavlja sve složenije

  zahtjeve sustavu upravljanja resursima – logističkom managementu, što zajedno s trendom outsorcinga i naglim porastom primjene

  informatičkih tehnologija, otvara novi prostor za razvoj usluga više razine.

  • razvoj svojevrsnog nad-upravljanja ili “supermanagementa” koji obuhvaća logistiku, znanje/stručnost (know how) i informatički sustav jednoga poduzeća. Takav “supermanager” ujedno predstavlja i jedinstvenu točku za kontakt između tog

  d ć i ih j ih j kih d t lj lpoduzeća i svih njegovih vanjskih davatelja usluga (dobavljača 3PL, IT, intelektualnih i dr.)

  Koncept 4PL-a zasniva se na intelektualnom logističkom kapitalu i IT sustavima, a ne na posjedovanju

  infrastrukture (terminala, skladišta...) i drugih materijalnih sredstava (prijevoznih sredstava, prekrcajne

  mehanizacije...), radi čega za pružanje usluga svojim klij ti k i ti ličit 3PL d b lj čklijentima koristi različite 3PL dobavljače.

 • 8

  Kompetencije 4PL-a u osnovi se nalaze u slijedeća tri područja:

  • nadzor i upravljanje radom više 3PL dobavljača, podjednako na strateškoj i na operativnoj razinipodjednako na strateškoj i na operativnoj razini

  • nadzor i upravljanje znanjem (know how) glede dostupnosti i praktične primjene novih dostignuća

  • nadzor i upravljanje IT sektorom, s naglaskom na integriranje IT sustava s operativnim sektorom

  Iako ideja i koncept 4PL-a izvorno dolazi iz konzultantskog sektora, a sam termin je registriran kao zaštitni znak

  konzultantske tvrtke Accentura, u ocjeni podobnosti za ulogu 4PL-a treba imati u vidu sve značajke odnosnog

  radnog područja što kao kandidate za ovu uloguradnog područja, što kao kandidate za ovu ulogu prvenstveno uvodi one 3PL dobavljače koji su dovoljno

  investirali u tehnologiju, ljudske resurse i suradnju/partnerstva s drugim dobavljačima da mogu

  ponuditi i 4PL usluge.

 • 9

  Slijedom ovakvih razmišljanja, kako bi učvrstili svoju tržišnu poziciju, danas vodeći 3PL dobavljači zapošljavaju vrhunske stručnjake iz relevantnih područja te u sklopu

  žsvoje ponude pružaju i konzultantske usluge. S druge strane, vodeće konzultantske tvrtke zapošljavaju inženjere koji su također vrlo kompetentni za operativna

  rješenja. Zbog svega toga nestaju jasne crte podjele između ovih

  entiteta, a nadalje ne treba očekivati pojavu nekog novog jedinstvenog tipa dobavljača koji bi se općenitonovog, jedinstvenog tipa dobavljača koji bi se općenito pokazao najboljim za ulogu 4PL-a, već prije mnoštvo oblika funkcionalnih mješavina konzaltinga i 3PL-a,

  prilagođenih raznovrsnim zahtjevima tržišta.

  Globalni dobavljači roba (proizvođači, veletrgovci) trebaju  globalne dobavljače logističkih usluga koji mogu uspješno 

  integrirati operativno izvršenje isporuka, odnosno preuzimanja  pošiljaka i tokove informacija neovisno o geografskimpošiljaka i tokove informacija neovisno o geografskim 

  granicama. 

  Sve veća povezanost na svim razinama svjetskog gospodarstva  čini sofisticirane tehnologije univerzalno dostupnim, što 

  omogućuje 4PL dobavljačima ne samo učinkovito upravljanje  složenim opskrbnim lancima, već i njihovo modificiranje i p , j j

  poboljšavanje. 

  Pritom, outsorcing u opskrbnom lancu prelazi iz troškovnog  centra u potencijalni profitni centar.

 • 10

  Autori termina 4PL (eng. Fourth Party Logistics) su konzultantska tvrtka Accentura, koja je taj termin i

  registrirala kao svoj zaštitni znak (trademark).

  Prema njihovoj definiciji, 4PL je integrator koji funkcionalno povezuje resurse, sposobnosti i tehnologiju vlastite organizacije i drugih organizacija kako bi osmislio, izgradio i provodio cjelovita rješenja za opskrbne lance.

  Potaknut ovim trendovima, razvoj svjetskog 4PL tržišta bi prema istraživanjima konzultantske tvrtke Frost & Sullivan (http://www.frost.com), trebao obilježiti

  značajan porast prihoda – od približno 4,7 milijardi € u 2002. godini do očekivanih 13 milijardi € u 2010. godini. g

Search related