Click here to load reader

Plan poslovanja za 2013. - JP Autoceste FBiH – JP Autoceste · PDF fileANALIZA TRENUTNOG STANJA .6 4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA .9 4.1. SWOT analiza.....10 5. PLAN AKTIVNOSTI NA KORIDORU

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Plan poslovanja za 2013. - JP Autoceste FBiH – JP Autoceste · PDF fileANALIZA TRENUTNOG...

 • -PRIJEDLOG-

  PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

  Februar 2013. godine

 • SADRAJ

  1. UVOD..1 2. O NAMA..3

  2.1 Vizija.5 2.2. Misija...5 2.3. Strategija5

  3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA.6 4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA.9

  4.1. SWOT analiza ...........................................................................................................10

  5. PLAN AKTIVNOSTI NA KORIDORU VC11 5.1. Izgradnja dionica iz kreditnih linija EIB-a i EBRD-a ...........................................11

  5.1.1. Prva faza ........................................................................................................................ 12

  5.1.2. Druga faza ...................................................................................................................... 13

  5.2. Izgradnja graninih prijelaza Bijaa i Svilaj koji se nalaze na Koridoru Vc .........14 5.3. Izgradnja saobraajnica radi pristupa petljama Butile i Vlakovo .........................14 5.4. Plan realizacije tree faze tunela Vijenac ............................................................. 155 5.5. Angaovanje konsultanta radi provoenja postupka izbora privatnog partner..15 5.6. Izgradnja dionice Vlakovo Mostarsko raskre ..................................................16 5.7. Priprema i poetak izgradnje dionice Drivua Klope iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj ...............................................................................16 5.8. Realizacija inicijative za pokretanje kreditnog zaduenja radi izgradnje dionica Zvirovii Poitelj i Drivua Banlozi u visini 120 milona eura .................................16 5.9. Analiza modela te poetak aktivnosti na obezbjeenju sredstava i izvoaa radova na dionici Tarin Mostar (Tarin Konjic) ....................................................17

  6. PLAN REALIZACIJE PO SEKTORIMA..18 6.1. Sektor za pravne poslove .....................................................................................18

  6.1.1. Eksproprijacija zemljita .................................................................................................. 18

  6.2. Sektor za studije i projektovanje i sektor za pripremu graenja i graenje ........20 6.2.1. Plan graenja.................................................................................................................. 20

  6.2.2. Plan usluga nadzora ....................................................................................................... 23

  6.2.3. Plan usluga projektovanja ............................................................................................... 25

  6.3. Sektor upravljanja i odravanja ..............................................................................32 6.3.1. Planirane aktivnosti Slube upravljanja i sigurnosti saobraaja ........................................ 33

  6.3.2. Planirane aktivnosti Slube naplate cestarine .................................................................. 34

  6.3.3. Planirane aktivnosti Slube odravanja autoceste ........................................................... 37

  6.3.4. Planirane aktivnosti Slube zatite i ureenja autoceste .................................................. 41

  6.3.5. Rekapitulacija plana poslovanja finansijski dio .............................................................. 42

 • 6.4. Aktivnosti IT slube .................................................................................................43 6.4.1. Opis planiranih investicionih projekata ............................................................................. 43

  6.4.2. Opis operativnih aktivnosti .............................................................................................. 45

  6.4.3. Finansijska rekapitulacija svih projekata IT slube .......................................................... 47

  6.5. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove ............................................................48 6.5.1. Projekcija prihoda ........................................................................................................... 48

  6.5.2. Projekcija ukupnih rashoda ............................................................................................. 49

  6.5.3. Razlika prihoda i rashoda ............................................................................................... 51

  6.5.4. Projekcija finansijskih obaveza po kreditima .................................................................... 51

  6.5.5. Pregled kapitalnih ulaganja prema izvorima sredstava..................................................... 53

 • 1

  1. UVOD

  Javno preduzee Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine drutvo sa ogranienom odgovornou Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu se Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim drutvima ("Slubene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzea Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine drutvo sa ogranienom odgovornou Mostar koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010. godine) na svojoj 149. sjednici odranoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.

  Poslovni plan za 2013. godinu ima za cilj da planira ekonomske i finansijske pokazatelje JP Autoceste. Njime se definiu osnovne postavke na kojima poiva razvoj i rad kompanije u narednom periodu:

  zasnivati rad kompanije na ekonomskim principima da bude samoodriva i koja e ostvarivati profitabilno poslovanje na dui rok;

  u to kraem vremenu zavriti pripreme i poeti izvoenje dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja i projektna dokumentacija kako bi se mogli, ubrzo nakon toga, vidjeti finansijski efekti kroz ostvarenje prihoda od usluga naplate cestarine. Posredno, utjecaj autoceste e biti vidljiv u regionalnim okvirima kroz bolju prometnu povezanost;

  nastaviti aktivnosti na pronalaenju optimalnih izvora sredstava koja e osigurati poveanje inteziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijaciji zemljita i na nastavku gradnje autoceste;

  poduzimati aktivnosti u saradnji sa Vladom FBiH na obezbjeenju potrebnih sredstava kako bi se osigurali preduslovi na izboru partnera za Javno-privatno partnersvo ili koncesiju, kao i omoguila dodatna sredstava za izgradnju novih dionica autocesta u Federaciji BiH;

  poduzimati aktivnosti sa meunarodnim finansijskim institucijama (Evropska investicijska banka /EIB/ i Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/) u cilju poveanja iznosa po kreditnim ugovorima faze I i faze II za izgradnju dionica na Koridoru Vc;

  omoguiti dodatna vlastita sredstva koja e poveati uee Bosne i Hercegovine u ukupnom kreditnom okviru sa EIB-om i EBRD-om;

  omoguiti realizaciju kredita sa ekom izvoznom bankom radi obezbjeenja finansijskih sredstava u visini od 15 miliona eura za dionicu Kravice Zvirovii;

  pokrenuti aktivnosti radi zaduenja u visini od 120 miliona eura za dionice Klope Banlozi i Poitelj Zvirovii;

  slijediti strateke ciljeve Vlade FBiH definisane strategijom razvoja autocesta i brzih cesta kako bi se stvorili uslovi za gradnju novih dionica koje nisu obuhvaene dosadanjim aktivnostima. U ovoj fazi naglaen je znaaj rada na dionicama koje su ovim planom predviene za gradnju.

 • 2

  Sve navedene aktivnosti zahtijevaju ispunjenje preduslova potrebnih za ispunjenje ovog Plana. S obzirom na nedefinisane rokove povlaenja sredstava od meunarodnih kredita, te proirenje aktivnosti JP Autoceste zbog poetka pripreme izgradnje dodatnih dionica, navedeni Plan e biti predmet kontinuiranog praenja realizacije pojedinih aktivnosti od strane Uprave preduzea. U skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova Plana i prepoznavanja prilika za proirenje istog, JP Autoceste e u toku godine razmotriti potrebu za izradom rebalansa ovog Plana.

 • 3

  2. O NAMA

  Djelatnosti JP Autoceste definisane su Statutom JP Autoceste, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

  priprema dugoronih, srednjoronih i godinjih planova i programa razvoja, odravanje, zatita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvjetaji o realizaciji tih planova i programa;

  obavljanje poslova odravanja autoceste; investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i

  odravanje na autocestama i objektima; predlaganje finansijskih planova i poboljanje naina prikupljanja sredstava

  namijenjenih za potrebe izgradnje autocesta; voenje evidencije (baze podataka) autocesta, objekata, saobraajne

  signalizacije i opreme na autocestama i katastra autocestovnog zemljinog pojasa;

  ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i odravanju autocesta; priprema i praenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapreenje

  sigurnosti saobraaja na autocestama kojima upravlja; priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje struno-tehnikog nadzora; organizacija sistema naplate cestarine; prikupljanje podataka i obavjetavanje javnosti o stanju autocesta i nainu

  odvijanja saobraaja; poduzimanje potrebnih mjera za ouvanje i zatitu okolia; organizovanje i pruanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

  Osnovni zadatak JP Autoceste je izgradnja Koridora Vc. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se najdui dio Vc grane ovog Koridora. U ukupnoj duini od oko 335 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snanu potporu Vlade Federacije BiH a oekuje