Click here to load reader

PLAN PLAN PPPPOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJA ZA … · Plan za 2013. godinu izrañen je na temelju odluke Direktora društva Joška Lelasa. Direktori sektora Prodaje, Pravnog i kadrovskog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN PLAN PPPPOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJA ZA … · Plan za 2013. godinu izrañen je na temelju...

 • PLAN PLAN PLAN PLAN PPPPOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJA

  ZA 20ZA 20ZA 20ZA 2011113333. GODINU. GODINU. GODINU. GODINU

  U Makarska, studeni - prosinac 2012.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  1

  S A D R Ž A J :

  UVOD .................................................................................................................................2

  1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D. ........................................3

  1.1. Osnovne informacije ....................................................................................3

  1.2. Organi društva................................................................................................3

  1.3. Vlasnička struktura dioničara društva...................................................4

  2. DOSADAŠNJE POSLOVANJE ...............................................................................5

  3. PLAN PRODAJNIH I MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U 2013. GODINI ..6

  3.1. Uvod ......................................................................................................................7

  3.3. Ciljne skupine ..................................................................................................11

  3.4. Razrada usmjeravanja marketinških i prodajnih napora po

  segmentima tržišta.................................................................................................12

  3.5. Plan prodajnih putovanja, sajmova .........................................................14

  3.6. Promotivni materijali ....................................................................................15

  3.7. Plan broja noćenja i cijena po hotelima ..............................................16

  3.8. Planovi poslovanja troškovnih centara ...............................................19

  4. PLAN RADNE SNAGE ...........................................................................................20

  5. DUGOROČNE OBVEZE .........................................................................................24

  6. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR....................25

  6.1. Dugotrajna imovina ....................................................................................25

  6.2. Sitni inventar ................................................................................................25

  7. FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA ...................................................26

  8. ZAKLJUČAK.............................................................................................................33

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  2

  UVOD

  Plan za 2013. godinu izrañen je na temelju odluke Direktora društva Joška

  Lelasa.

  Direktori sektora Prodaje, Pravnog i kadrovskog sektora i Financijskog sektora u

  suradnji sa stručnim službama pripremili su potrebne podatke direktorima

  hotela i pratećih službi kako bi sačinili plan poslovanja. Polazna osnova je

  dosadašnje poslovanje društva u proteklim godinama te stanje na emitivnim

  tržištima, predviñanje kretanja cijena i ugovori s dugogodišnjim partnerima.

  Planiranje prihoda izvršeno je na temelju plana prodaje kapaciteta koji je

  izradio sektor Prodaje i marketinga, odnosno projekcije količina i cijena

  osnovnih usluga po tržištima i skupinama.

  Troškovni dio sačinjen je temeljem dosadašnjeg poslovanja i iskustvene

  procjene fiksnih i varijabilnih troškova po objektima i broju usluga, broju

  radnika i svih ostalih elemenata, kako bi se dobilo ukupne prihode i rashode. U

  planiranju su uzete i poznate činjenice koje su vezane za povećanja cijena

  odreñenih troškova (električna energija, komunalna naknada, sirovine i

  materijal, itd.)

  U nastavku su prikazani opći podaci o društvu te elementi koji su bitni za

  planiranje poslovanja. Temeljem tih elemenata, odgovorne osobe su sastavile

  financijske planove poslovanja. Direktori hotela i šefovi pratećih službi u

  cijelosti su odgovorni za izvršenje planiranih veličina. Odstupanja su moguća

  jedino u slučaju eksternih utjecaja ili više sile koja može prouzročiti direktne ili

  indirektne štete.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  3

  1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D. 1.1. Osnovne informacije

  Podaci iz registracije društva kod Trgovačkog suda u Splitu

  Naziv: "Hoteli Makarska" d.d.

  Sjedište: 21300 MAKARSKA, Šetalište Dr. F. Tuñmna 1.

  Matični broj: 3324877

  Poslovni račun 1 2340009 – 1110087077 kod PBZ Zagreb d.d.

  Poslovni račun 2 2360000 – 1101388090 kod Zagrebačke banke d.d.

  Šifra djelatnosti: 5510 – Hoteli

  1.2. Organi društva

  Predsjednik Uprave Društva, direktor, je gospodin Joško Lelas

  Predsjednik Skupštine Društva od 17.08.2012 je Vedran Ribarević, a članovi

  Nadzornog odbora su:

  1. MILJENKO ČULAV, predsjednik

  2. IVO MRAVIČIĆ, zamjenik predsjednika

  3. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ, član

  4. VINKO LJUBIČIĆ, član

  5. DINO TURSIĆ, član – predstavnik radnika

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  4

  1.3. Vlasnička struktura dioničara društva

  Tablica: Dioničari "Hoteli Makarska" d.d. na dan 29.11.2012.

  Prezime i ime/Skraćena tvrtka Stanje U % AUDIO / DAB* 463.305 41,39 AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA 332.139 29,67 ANDABAK JAKO 148.897 13,30 RBA D.D./ SKRBNIČKI RAČUN ZA DP 19.346 1,73 MRKOCI MILIVOJ 6.434 0,57 BORAS ARIJANA 5.535 0,49 MISLOVIĆ JOSIP 4.756 0,42 STRIZREP TIHOMIR 3.746 0,33 VRDOLJAK ANTE 3.645 0,33 HIPP MARIJA 2.619 0,23 OSTALI DIONIČARI 129.046 11,53

  UKUPNO: 1.119.470 100,00 ∗ DAB = Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga Zagreb,

  apovjerenik za upravljanje ovim portfeljem je AUDIO (ex HFP)

  Zadnje trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi zabilježeno je 27.11.2012.

  godine uz referentnu cijenu od 93,93 Kn. Minimalna cijena od 60,16 Kn

  zabilježena je na početku godine (02.01.2012) dok je najviša cijena od 109,00

  Kn postignuta 09.01.2012. To znači da su imale vrijednost u rasponu od

  30,08% (minimalna) do 54,50% od nominalne (200,00 Kn).

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  5

  2. DOSADAŠNJE POSLOVANJE

  Polazna osnova je analiza prethodnih godina i izvješće za 9 mjeseci tekuće

  godine. Za tu analizu prikazani su Bilanca i Račun dobiti-gubitka za prethodne

  dvije godine i treće tromjesečje 2012.

  BILANCA NA DAN 31.12. 2010. i 2011. i 30.09.2012 u Kn

  STAVKA BILANCE 31.12.2010 31.12.2011 30.09.2012 AKTIVA a) Potraživanja za upisani a neupl. kapital b) Dugotrajna imovina 248.063.200 242.893.806 238.407.094 I. Nematerijalna imovina 296.764 251.202 177.574 II. Materijalna imovina 244.588.536 239.464.704 235.051.620 III. Dugotrajna financijska imovina 3.177.900 3.177.900 3.177.900 IV. Potraživanja 0 0 0 V. Odgoñena porezna imovina c) Kratkotrajna imovina 8.353.483 8.638.774 35.592.541 I. Zalihe 2.114.570 1.897.987 1.750.641 II. Potraživanja 4.675.197 4.259.143 18.728.861 III. Kratkotrajna financijska imovina 42.095 42.095 1.532.044 IV. Novac u banci i blagajni 1.521.621 2.439.549 13.580.995 d) Plaćeni tr. bud.razdoblja i obr. prihodi e) Ukupno aktiva 256.416.683 251.532.580 273.999.635 f) Izvanbilančni zapisi 27.729 27.729 27.729 PASIVA A) Kapital i rezerve 201.191.535 203.652.857 219.634.564 I. Temeljni (upisani) kapital 223.894.000 223.894.000 223.894.000 II. Kapitalne rezerve III. Rezerve iz dobiti 0 0 0 IV. Revalorizacijske rezerve V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak -22.893.636 -22.702.464 -20.241.143 VI. Dobit ili gubitak poslovne godine 191.171 2.461.321 15.981.707 VII. Manjinski interes B) Rezerviranja (080 do 082) 0 0 0 C) Dugoročne obveze (084 do 092) 43.079.141 39.193.039 39.986.445 D) Kratkoročne obveze (094 do 105) 12.146.007 8.686.684 14.378.626 E) Odgoñeno plaćanje tr. i prih. bud. razd. F) Ukupno – pasiva 256.416.683 251.532.580 273.999.635 G) izvanbilančni zapisi 27.729 27.729 27.729

  RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2010., 2011. G i do 30.09.2012. u Kn

  STAVKA RAČUNA DOBITI/GUBITKA 31.12.2010 31.12.2011 30.09.2012 Poslovni prihodi 56.041.078 61.112.611 60.902.597

  Poslovni rashodi 52.686.280 55.582.720 43.640.704

  Financijski prihodi 1.181.566 443.918 1.007.173

  Financijski rashodi 4.345.190 3.512.488 2.287.359

  Izvanredni prihodi - - Izvanredni rashodi - - Ukupni prihodi 57.222.644 61.556.529 61.909.770 Ukupni rashodi 57.031.470 59.095.208 45.928.063

  Dobit prije opor. 191.174 2.461.321 15.981.707

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  6

  3. PLAN PRODAJNIH I MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U 2013. GODINI Sadržaj:

  1. Uvod

  2. Analiza stanja po hotelima

  3. Ciljne skupine

  4. Razrada usmjeravanja marketinških i prodajnih napora po segmentima tržišta

  5. Plan prodajnih putovanja, sajmova

  6. Promotivni materijali

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  7

  3.1. Uvod

  Hoteli Makarska d.d. u 2012. su godini ostvarili ukupno 220,958 noćenja. Stranci čine ukupno 93,6%

  ukupne mase noćenja, dok su domaći turisti zastupljeni u postotku od 6,4%. Hotel Meteor ostvario

  je 97,041 (43,9%), hotel Dalmacija 57,404 (26%), a Turističko Naselje Rivijera 66,513 (30,1%)

  noćenja.

  Grafički prikaz distribucije broja noćenja vidljiv je u nastavku.

  Prosječna zauzetost svih hotela na godišnjoj razini iznosi 42,93%, a pojedinačna zauzetost svakog od

  hotela u 2012. godini iznosi kako slijedi:

  Hotel Meteor: 50,16%

  Hotel Dalmacija: 41,39%

  TN Rivijera: 36,45%.

  U usporedbi sa prethodnom 2011. godinom, ukupni broj noćenja povećan je za 3,5%, dok su omjeri

  stranih i domaćih gostiju ostali nepromijenjeni.

  Broj noćenja u periodu od svibnja do studenog čini 93,4% ukupnog ostvarenog broja noćenja u

  2012. godini. U istom razdoblju 2011. godine ostvareno je 94,4% od ukupnog broja noćenja. U

  odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini dakle bilježimo porast broja noćenja u svibnju (za 4240

  noćenja) i studenom (za 1370 noćenja).

  Navedene činjenice svjedoče o izrazitoj sezonalnosti industrije, te su strateški napori odjela prodaje

  i marketinga, pored osnaživanja glavne sezone te kontinuiranom ali održivom podizanju prosječne

  ostvarene cijene u sva tri objekta, usmjereni ka povećanju broja gostiju osobito u veljači, ožujku,

  travnju, svibnju te studenom.

  Rivijera 66513; 30%

  Dalmacija 57404; 26%Meteor 97041; 44%

  Udio broja noćenja po hotelima 2012.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  8

  3.2. Analiza stanja po Hotelima

  Hotel Meteor 4*

  Iz grafičkog prikaza ovogodišnjih ostvarenja (broj ostvarenih noćenja po mjesecima), vidljiva je

  distribucija ukupnog broja noćenja u 2012. po mjesecima u Hotelu Meteor 4*.

  Najveći udio gostiju u Meteoru čine Norvežani, Njemci, Šveđani, Englezi, zatim Rusi, Hrvati, pa

  Ukrajinci i Finci. Kao što je vidljivo iz grafikona, najveći broj noćenja (na nivou dvanaest mjeseci)

  ostvaren je u kolovozu (18%), srpnju (17%), zatim rujnu (15%), te lipnju (14%).

  U narednoj godini, povećanje ostvarenja u periodu od veljače do lipnja, te od sredine listopada do

  zatvaranja hotela, planira se potaknuti akcijama usmjerenim ka sportskim pripremama, wellness

  paketima, oglašavanju na portalima grupne kupnje, te web-rezervacijskim portalima.

  Nadalje, intenzivnim radom na uspostavljanju suradnje sa agencijama u BiH, Sloveniji i Austriji koje

  dovode goste starijih dobnih skupina, kreirani su 14, 21 i 28-dnevni paketi za umirovljenike, te se u

  prvoj godini suradnje očekuje mali dodatni pomak u smjeru otvaranja tržišnog segmenta long-stay

  putovanja za umirovljenike u željenom periodu (studeni).

  U slučaju da se ostvare pokrenuti pregovori sa konkretnim austrijskim partnerom, te ukoliko time

  bude osigurana baza od minimalnog broja gostiju (umirovljenika koji bi odsjeli u long-stay

  programu, mjesec dana boravka ili više), otvara se mogućnost produžetka rada hotela do konca

  godine. Navedeno bi omogućilo kreiranje novogodišnjih paketa te dodatna ostvarenja povezana uz

  organizaciju svečanosti dočeka Nove Godine 2014.

  Broj ostvarenih noćenja po mjesecima – Hotel Meteor 2012. Ukupan broj ostvarenih noćenja: 97,041

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  9

  Hotel Dalmacija 3*

  Hotel Dalmacija

  Hotel Dalmacija 3* u 2012. ostvario je ukupno 57,404 noćenja. Sukladno grafičkom prikazu, vidljivo

  je da je većina ostvarenja zabilježena u mjesecima srpnju i kolovozu (po ~21%), zatim u rujnu (19%),

  te lipnju (16%) i svibnju (11%), na nivou dvanaest mjeseci.

  Najveći broj gostiju 2012. godine bilo je iz Švedske, Njemačke, Norveške, Rusije, zatim Ukrajne,

  Finske, Hrvatske i Poljske.

  Najviše potencijala za generiranje volumena prodaje imaju mjeseci travanj i svibanj, kada je

  posebnim marketinškim akcijama potrebno animirati goste iz susjednih država. Naglasak je

  potrebno također staviti na pakete koji uključuju boravak u prirodi, eventualno branje maslina,

  mandarina, grožđa u post-sezoni, te se okrenuti slovenskom i BiH tržištu.

  Tijekom sajma u Ljubljani u siječnju, distribuirat će se posebne ponude (za hotele Meteor i

  Dalmacija) usmjerene aktivnom odmoru sa osobitom koncentracijom na termin školskih i državnih

  blagdana u Sloveniji od ožujka do lipnja 2013. godine.

  Tradicionalna prezentacija Makarske u Sarajevu i ove godine će omogućiti predstavljanje Hoteli

  Makarska i dodatno osnaživanje na BiH tržištu.

  Broj ostvarenih noćenja po mjesecima – Hotel Dalmacija 2012. Ukupan broj ostvarenih noćenja: 57,404

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  10

  Turističko naselje Rivijera 2*

  Turističko naselje Rivijera 2* ostvarilo je ukupno 66,513 noćenja u 2012. godini.

  Grafički prikaz naglašava koncentraciju ostvarenih noćenja na mjesece kolovoz (27%), srpanj (25%),

  te rujan i lipanj (20% svaki). Osim u svibnju sa 6% i listopadu sa 2% noćenja, tijekom ostalih mjeseci

  turističko naselje je zatvoreno.

  Najviše gostiju došlo je iz Češke i Slovačke, zatim Hrvatske, Rusije i Poljske, te onda iz BiH i Ukrajine.

  Iako sobe u Rivijeri nisu klimatizirane, te nije uputno govoriti o produženju sezone, odnosno

  obzirom da rezultati u svibnju i listopadu uvelike ovise i o vremenskim uvjetima i kratkoročnom

  spletu okolnosti, u 2013. godini planiramo povećati ukupnost rezultata u svibnju. Ostvarenje

  prodajnih napora usmjerenih ka povećanju volumena iz sportsko-rekreativnog tržišnog segmenta

  očekuje se dakle u mjesecima svibnju i lipnju, uz uvjet reparacije sportskih sadržaja (postojećih

  terena za nogomet, košarku, odbojku, dječjeg igrališta). Planirano je, uz akcije koje uključuju

  rukometne, nogometne, fakultetske, wellness-yoga, i slične pakete, iskoristiti potencijal svibnja u

  Rivijeri.

  Broj ostvarenih noćenja po mjesecima – Hotel Rivijera 2012. Ukupan broj ostvarenih noćenja: 66,513

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  11

  3.3. Ciljne skupine

  a. Sportski klubovi: segment sportskih odmora, priprema, specijaliziranih putovanja,

  sportskih studentskih i profesionalnih okupljanja

  b. Turističke Agencije: osnaživanje postojećih osnova suradnje i stvaranje novih

  kontakata, uvođenje novih partnera, osobito u Sloveniji, Austriji i Skandinaviji,

  oprez pri suradnji sa ruskim i ukrajinskim tržištem obzirom na okolnost uvođenja

  viza

  c. Internet kao kanal prodaje: povećati udio prodaje putem naše stranice, facebook

  promotivne akcije,

  d. Specijalizirani odmor: Vjerske ture, lov, radionice kuhanja, active holiday, bikeri, old

  timers, vjenčanja, posebni datumi: Valentinovo, Dan Žena, Uskrs...)

  e. Individualci – osim putem interneta, privući gosta (na aerodromu, autobusu,

  kolodvoru, na ulici) u hotele Makarska. Važno je stalno nadzirati komentare gostiju

  na internet portalima (trip advisor, booking.com) te raditi na poboljšanju kvalitete

  usluge, ali i stalno nuditi vikend pakete usmjerene ka domaćim gostima te gostima

  iz susjednih država u periodima nepopunjenosti kapaciteta, (paketi: njega zuba,

  opće zdravlje i njega tijela, wellness, feel-good)

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  12

  3.4. Razrada usmjeravanja marketinških i prodajnih napora po segmentima tržišta

  a. Sportske udruge i klubovi

  S ciljem produženja turističke sezone znatni su napori dosada već uloženi u promociju prema

  skupinama gostiju kod kojih postoji motivacija za putovanjem odnosno boravkom na destinaciji

  poput Makarske u vansezonskim mjesecima. U sklopu tih nastojanja poseban fokus stavljamo na

  sportske grupe.

  Potrebno je konstantno osvježavati i upotpunjavati postojeću bazu kontakata ključnih osoba u

  sportskim savezima i ostalim udruženjima (Košarka / Rukomet / Odbojka / Nogomet), na nivou

  zemalja koje geografskim i povijesnim položajem gravitiraju Makarskoj, ili koje su iznimno dobro

  prometno povezane sa Makarskom. U sklopu prodajnih aktivnosti i pri prikupljanju informacija za

  bazu podataka kontaktirati i trenere lokalnih klubova. Bazu kontakata redovito koristiti za slanje

  posebnih ponuda za sportske pripreme i proizvode.

  Water sports (vodeni sportovi) su podsegment koji je nedovoljno naglašen trenutnom

  marketinškom taktikom Makarske. U sklopu aktivnosti potrebno je oformiti poseban paket koji

  ujedinjuje morske sportove (ronjenje, jet ski, vodene igraonice za djecu, ribolov u posezoni) kako bi

  se na tržištu podigla svijest o toj dodatnoj prednosti Makarske kao destinacije.

  b. Turističke agencije

  Njegovati odnose sa trenutnim partnerima korektnom korespondencijom ali i osobnom posjetom

  jednom godišnje.

  Nove partnere tražiti na sajmovima u državama od interesa, te osobnim obilaskom agencija,

  osobito u BiH, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj.

  c. Internet

  Obzirom na trendove na tržištu na kojem iz godine u godinu sve veći postotak gostiju smještaj

  rezervira individualno i to putem interneta, te na statističke podatke za 2012. koji pokazuju da je

  putem našeg internet rezervacijskog sustava ostvareno samo 202 noćenja (i to ukupno u oba hotela

  koja se nude na internetu), upravo je vlastiti Internet rezervacijski sustav kanal koji ostavlja najviše

  prostora za poboljšanje prodaje. Potrebno je uložiti u povećanje vidljivosti naše web stranice i

  podizanje ranga na web tražilicama, ali i promijeniti (učiniti uočljivijim) sami gumb 'Book now'.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  13

  Povećati prodaju putem booking.com-a pomoću novih alata: last minute, flash deal, paketi od 7

  dana, s naglaskom na pred i posezonu; no pri tom imati na pameti da booking.com-u dajemo 15%,

  te razmotriti taj iznos i razmisliti o ulaganju u razvoj tj. poboljšanje vidljivosti vlastitog Internet

  rezervacijskog sustava.

  Prikupiti bazu mail adresa gostiju koji su došli preko booking.com-a i onih koji su individualno

  rezervirali preko maila, pa i onih koji su se samo interesirali a nisu rezervirali, te ih direktno

  obavještavati o akcijama, paketima, …

  Portali grupne kupovine – kreirati posebne pakete u vansezoni

  Webstranica hosting i održavanje: dnevno unositi svježe novosti i sadržaje, stalno osvježavati

  fotografijama i posebnim akcijama

  Facebook: redovito održavanje i stavljanje novosti i fotografija, posebnih akcija

  d. Specijalizirani odmor

  Kreirati atraktivne pakete i distribuirati agencijama, po slijedećim kategorijama:

  - Vjerski turizam: (posjet 5 svetišta, baza u Makarskoj)

  - Kuhanje: cooking holidays UK, naučite dalmatinsku kuhinju

  - Active holiday – pod teambuilding

  - Vjenčanja i svečanosti (dijaspora i lokalno), uložiti u promociju u specijaliziranim časopisima za

  mladence

  - Datumi: Valentinovo, Nova Godina, Majčin dan, Dan žena... na našem webu i po lokalnim i

  Hrvatskim firmama, uključiti BiH i Soveniju

  e. Individualci

  Putokaze i reklame je potrebno osvježiti novim vizualnim identitetom i učiniti uočljivima na

  području grada i Makarske rivijere.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  14

  3.5. Plan prodajnih putovanja, sajmova

  U sklopu prodajnih aktivnosti, nakon detaljne razrade paket aranžmana, potrebno je na najbolji

  mogući način agencijama i potencijalnim partnerima prezentirati našu ponudu. Predviđene su

  slijedeće aktivnosti:

  Vrsta prodajnog putovanja

  Država Termin Procjenjeni trošak (KN)

  Predstavnik HM

  Prezentacija BiH, Sarajevo nepoznat 10.000,00 Prodaja, F&B

  Sajam Alpe adria Ljubljana, i osobni obilazak agencija 24.-27.01. 10.000,00 Prodaja, Uprava

  Sajam Bratislava siječanj 13.000,00 Rivijera dir

  Sajam FITUR Madrid 30.1.-3.2. 16.000,00 Prodaja, Uprava

  Osobni obilazak Agencije Zagreb Rijeka 27.-30.1. 10.000,00 Prodaja

  Sajam Prag, Holiday World 7.-10.2. 13.000,00 Rivijera dir

  Sajam Berlin ITB + cycling 4.-.10.3. 16.000,00 Prodaja, Uprava

  Sajam TUR Goetebourg Švedska 21.-24.3. 17.000,00 Prodaja, Uprava

  Sajam Zagreb CROTOUR Lipanj 10.000,00 Prodaja, Uprava

  Sajam Koeln RDA Srpanj 15.000,00 Prodaja

  Sajam WTM London Studeni 17.000,00 Prodaja, Uprava

  Sajam MADI Prag Studeni 13.000,00 Rivijera dir

  Pored gore navedenih aktivnosti, planira se sudjelovanje na stručnim specijaliziranim radionicama i

  nacionalnim prezentacijama, a u suradnji sa Turističkom Zajednicom Grada Makarske, Turističkom

  Zajednicom Splitsko-Dalmatinske Županije, te Hrvatskom Gospodarskom Komorom, te planiranim

  troškom od okvirno 20.000,00 kuna.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  15

  3.6. Promotivni materijali

  Obzirom na novi vizualni identitet i webstranicu, potrebno je nastaviti ulagati u prisutnost u

  medijima i na internetu na najsuvremeniji mogući način.

  Predlaže se priprema i izrada nove brošure koja ujedinjuje sva tri hotela.

  Također, predlaže se upotpunjavanje sadržaja webstranice te izrada video-clipova koji ciljno

  obrađuju slijedeće tri kategorije i odašilju poruke kako slijedi:

  1. AKTIVNOST Hoteli Makarska nude vrhunske mogućnosti aktivnog odmora na Makarskoj rivijeri (snimak ronioca, jogging na Osejavi, trening rukometašica, plivač u bazenu, planinar na Biokovu, branje maslina...). 2. ZDRAVLJE Hoteli Makarska nude zdravstveni i wellbeing turizam (snimak kod zubara, šetnja dvoje starijih ljudi praznom plažom u suton, vesela snimka lagane vožnje biciklom uz plažu, yoga, masaža, wine expo, masline, radionica kuhanja gospođe Biondic...) 3. LJETNA ATMOSFERA Hoteli Makarska nude najbolje od ludog noćnog provoda u srcu sezone (snimak noćnog života, mladi ljudi, kupanje, beach barovi...) Sve tri kategorije koje video-clipovi promoviraju bit će popraćene paket-aranžmanima u ponudi

  Hotela Makarska d.d. dostupnima na našoj webstranici. Time koncept dobiva praktičnu odnosno

  ekonomsku logiku.

  Hoteli Makarska d.d. Pripremio: Odjel prodaje i marketinga

  Makarska, 23.11.2012.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  16

  3.7. Plan broja noćenja i cijena po hotelima

  Tabela: Plan noćenja hotela "Meteor" za 2013. godinu Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

  1. Alotmani 0 100 2.200 5.300 9.200 13.000 15.500 14.900 14.200 9.500 1.500 0 85.400 1.1. Njemačka 200 1.000 2.200 2.600 2.600 3.000 3.500 1.000 16.100 1.2. Irska 500 650 500 400 2.050 1.3. Francuska-Benelux 100 400 500 700 500 2.200 1.4. Velika Britanija 1.800 2.000 2.000 2.000 2.800 10.600 1.5. SAGA (all inclusive) 100 2.000 1.900 1.900 1.100 1.000 2.100 1.500 11.600 1.6. Italija 100 500 1.000 200 1.800 1.7. Mañarska 200 300 400 100 1.000 1.8. Rusija Ukrajina 300 2.200 3.000 3.200 2.100 10.800 1.9. Češka 100 900 800 200 300 2.300 1.10. Norveška-Švedska 1.900 2.000 2.000 3.500 3.300 2.700 6.000 21.400 1.11. Slovačka 100 250 400 750 1.12. Slovenija 200 300 300 600 300 300 100 2.100 1.13. Hrvatska 300 400 450 650 300 400 200 2.700 2. Grupe 0 500 700 2.300 1.100 0 0 0 0 0 1.000 0 5.600 2.1. Sportske grupe FB 300 400 1.000 200 1.000 2.900 2.2. Kongresni turizam FB 300 800 1.100 2.3. Ostale grupe BB 2.4. Ostale grupe HB 200 500 900 1.600 3. Individualci 0 400 100 600 700 800 1.000 2.100 700 400 200 0 7.000 3.1. Poslovna noćenja BB 200 100 400 400 100 200 200 500 200 200 2.500 3.2. Individualci HB 150 200 300 700 800 1.900 200 200 4.450 3.3. Individualci FB 50 50 4. Akcije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Akcije BB 0 4.2. Akcije HB 0 4.3 Akcije FB 0 UKUPNO 0 1.000 3.000 8.200 11.000 13.800 16.500 17.000 14.900 9.900 2.700 0 98.000 OD UKUPNO:

  Ukupno BB 0 200 100 400 400 100 200 200 500 200 200 0 2.500 Ukupno HB 0 350 200 4.100 8.500 12.600 16.300 16.800 13.400 7.600 0 0 79.850 Ukupno FB 0 450 2.700 3.700 2.100 1.100 0 0 1.000 2.100 2.500 0 15.650

  Tabela: Plan cijena hotela "Meteor" za 2013. godinu u EUR Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Alotmani

  1.1. Njemačka 22,26 22,26 25,60 38,64 47,57 61,11 56,75 43,07 28,16 22,26 1.2. Irska 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.3. Francuska-Benelux 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.4. Velika Britanija 22,26 22,26 25,60 38,64 47,57 61,11 56,75 43,07 28,16 22,26 1.5. SAGA 24,75 24,75 25,88 30,83 42,30 42,30 28,80 24,75 1.6. Italija 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.7. Mañarska 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.8. Rusija Ukrajina 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.9. Češka 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.10. Norveška-Švedska 22,26 22,26 25,60 38,64 47,57 61,11 56,75 43,07 28,16 22,26 1.11. Slovačka 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.12. Slovenija 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 1.13. Hrvatska 22,95 22,95 26,39 39,60 49,05 63,00 58,50 44,40 29,03 22,95 2. Grupe 2.1. Sportske grupe FB 36,76 36,76 42,75 49,59 49,59 43,03 36,76 2.2. Kongresni turizam FB 36,76 36,76 42,75 49,59 49,59 43,03 36,76 2.3. Ostale grupe BB 23,94 23,94 29,92 36,76 36,76 30,20 23,94 2.4. Ostale grupe HB 28,22 28,22 34,20 41,04 41,04 34,47 28,22 3. Individualci 3.1. Poslovna noćenja BB 50,40 50,40 50,40 50,40 59,40 77,40 77,40 59,40 50,40 50,40 3.2. Individualci HB 61,20 61,20 61,20 61,20 70,20 88,20 88,20 70,20 61,20 61,20 3.3. Individualci FB 72,00 72,00 72,00 72,00 81,00 99,00 99,00 81,00 72,00 72,00 4. Akcije 4.1. Akcije BB 4.2. Akcije HB 25,00 4.3 Akcije FB 33,00

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  17

  Tabela: Plan noćenja hotela "Dalmacija" za 2013. godinu Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

  1. Alotmani 0 0 0 400 3.900 5.500 7.100 8.000 6.700 4.600 0 0 36.200 1.1. Njemačka 200 1.400 1.200 1.300 1.300 1.600 1.600 8.600 1.2. Irska 0 1.3. Francuska-Benelux 100 100 100 100 400 1.4. Velika Britanija 500 300 500 600 600 2.500 1.5. SAGA (all inclusive) 0 1.6. Italija 0 1.7. Mañarska 100 100 200 1.8. Rusija Ukrajina 1.200 2.400 2.600 1.400 7.600 1.9. Češka 200 300 300 200 1.000 1.10. Norveška-Švedska 2.000 1.900 1.600 1.800 2.200 3.000 12.500 1.11. Slovačka 100 100 200 100 500 1.12. Slovenija 200 200 300 400 200 1.300 1.13. Hrvatska 300 400 600 300 1.600 2. Grupe 0 0 0 800 0 0 0 0 0 400 0 0 1.200 2.1. Sportske grupe FB 500 500 2.2. Kongresni turizam FB 0 2.3. Ostale grupe BB 2.4. Ostale grupe HB 300 400 700 3. Individualci 0 0 0 0 200 200 700 900 300 0 0 0 2.300 3.1. Poslovna noćenja BB 200 200 300 300 300 1.300 3.2. Individualci HB 400 600 1.000 3.3. Individualci FB 0 4. Akcije 0 0 0 0 2.700 3.700 4.200 3.400 3.500 700 0 0 18.200 4.1. Akcije BB 2.700 3.700 4.200 3.400 3.500 400 17.900 4.2. Akcije HB 300 300 4.3 Akcije FB 0 UKUPNO 0 0 0 1.200 6.800 9.400 12.000 12.300 10.500 5.700 0 0 57.900 OD UKUPNO:

  Ukupno BB 0 0 0 0 2.900 3.900 4.500 3.700 3.800 400 0 0 19.200 Ukupno HB 0 0 0 700 3.900 5.500 7.500 8.600 6.700 5.300 0 0 38.200 Ukupno FB 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500

  Tabela: Plan cijena hotela "Dalmacija" za 2013. godinu u EUR

  Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  1. Alotmani

  1.1. Njemačka 25,00 29,00 41,00 52,20 48,71 31,50 26,10

  1.2. Irska

  1.3. Francuska-Benelux 41,91 52,40 48,81 31,36

  1.4. Velika Britanija 28,00 40,00 50,00 46,61 31,00

  1.5. SAGA

  1.6. Italija

  1.7. Mañarska 52,40 48,81

  1.8. Rusija Ukrajina 43,00 51,60 51,60 32,00

  1.9. Češka 42,00 52,40 48,81 31,50

  1.10. Norveška-Švedska 30,00 42,00 52,40 48,81 31,40 26,10

  1.11. Slovačka 42,00 52,40 48,81 31,50

  1.12. Slovenija 23,06 42,00 52,40 48,81 31,50

  1.13. Hrvatska 42,00 52,40 48,81 31,50

  2. Grupe 2.1. Sportske grupe FB 25,00

  2.2. Kongresni turizam FB

  2.3. Ostale grupe BB

  2.4. Ostale grupe HB 23,00 25,20

  3. Individualci

  3.1. Poslovna noćenja BB 35,55 53,00 64,10 59,89 44,00

  3.2. Individualci HB 69,02 65,00

  3.3. Individualci FB

  4. Akcije 4.1. Akcije BB 24,55 36,80 47,00 44,62 26,82 22,00

  4.2. Akcije HB 25,05

  4.3 Akcije FB

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  18

  Tabela: Plan noćenja hotela "Rivijera" za 2013. godinu Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

  1. Alotmani 0 0 0 0 2.000 14.500 18.000 18.000 14.000 1.000 0 0 67.500 1.1. Njemačka 0 1.2. Irska 0 1.3. Francuska-Benelux 0 1.4. Velika Britanija 0 1.5. SAGA (all inclusive) 0 1.6. Italija 0 1.7. Mañarska 0 1.8. Rusija Ukrajina Poljska 500 500 500 500 2.000 1.9. Češka 2.000 10.500 14.000 14.000 11.500 1.000 53.000 1.10. Norveška-Švedska 0 1.11. Slovačka 2.000 2.000 2.000 1.500 7.500 1.12. Slovenija 1.000 1.000 1.000 500 3.500 1.13. Hrvatska 500 500 500 1.500 2. Grupe 0 0 0 0 3.000 1.500 0 0 2.000 2.000 0 0 8.500 2.1. Sportske grupe FB 1.500 1.000 2.500 2.2. Škole 1.500 1.500 2.000 1.000 6.000 2.3. Kongres 3. Individualci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1. Poslovna noćenja BB 0 3.2. Individualci HB 0 3.3. Individualci FB 0 4. Akcije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Akcije BB 0 4.2. Akcije HB 0 4.3 Akcije FB 0 UKUPNO 0 0 0 0 5.000 16.000 18.000 18.000 16.000 3.000 0 0 76.000 OD UKUPNO: Ukupno BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukupno HB 0 0 0 0 2.000 14.500 18.000 18.000 14.000 1.000 0 0 67.500 Ukupno FB 0 0 0 0 3.000 1.500 0 0 2.000 2.000 0 0 8.500

  Tabela: Plan cijena hotela "Rivijera" za 2013. godinu Tržišta / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Alotmani 1.1. Njemačka 1.2. Irska 1.3. Francuska-Benelux 1.4. Velika Britanija 1.5. SAGA 1.6. Italija 1.7. Mañarska 1.8. Rusija Ukrajina 26,00 27,00 27,00 26,00 1.9. Češka 21,00 26,00 27,00 27,00 23,00 18,00 1.10. Norveška-Švedska 1.11. Slovačka 26,00 27,00 27,00 26,00 1.12. Slovenija 26,00 27,00 27,00 26,00 1.13. Hrvatska 27,00 27,00 2. Grupe 2.1. Sportske grupe FB 23,00 23,00 2.2. Škole 23,00 23,00 23,00 23,00 2.3. Kongres 3. Individualci 3.1. Poslovna noćenja BB 3.2. Individualci HB 3.3. Individualci FB 4. Akcije 4.1. Akcije BB 4.2. Akcije HB 4.3 Akcije FB

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  19

  3.8. Planovi poslovanja troškovnih centara

  Pored hotela - profitnih centara, postoje i stručne službe koje predstavljaju

  troškovne centre. Planom su definirani troškovi ovih službi koji ulaze u ukupno

  poslovanje društva. Ovdje je prikazan popis ovih službi, a financijski rezultati se

  nalaze u prilogu na kraju dokumenta.

  1. Uprava sa Financijsko-računovodstvenim, općim i pravnim sektorom

  2. Prodaja i marketing

  3. Nabava

  4. Služba održavanja

  Planirano poslovanje odreñeno je režijskim troškovima, brojem radnika, nužnim

  planiranim aktivnostima i ostalim elementima koji su specifični za pojedinu

  službu.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  20

  4. PLAN RADNE SNAGE

  Društvo ima na dan 30.11.2012. godine 146 stalno i 58 sezonskh radnika.

  Tabela: RADNICI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI I STAROSTI

  Godine starosti NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS MR UKUP. 0 – 19 20 - 30 9 2 4 3 2 2 22 31 - 40 2 1 9 3 4 1 4 24 41 - 50 7 1 14 2 21 3 48 51 - 60 11 48 11 1 10 6 9 96 61 - 65 1 6 3 2 2 14 66 - 99

  UKUPNO 21 2 86 21 1 39 12 20 2 204

  Dobna struktura prikazuje da je dominantna skupina izmeñu 51 i 60 godina

  (96). Slijedeća najbrojnija skupina čine zaposleni u dobi izmeñu 41 i 50 (48).

  Tabela: RADNICI PO SPOLU I STRUČNOJ SPREMI

  SEZONCI STALNI UKUPNO M Ž UK M Ž UK M Ž UK NKV 1 12 13 8 8 1 20 21 PKV 1 1 2 0 1 1 2 KV 13 8 21 20 45 65 33 53 86 VKV 0 18 3 21 18 3 21 NSS 0 1 1 0 1 1 SSS 5 9 14 12 13 25 17 22 39 VŠS 3 3 4 5 9 4 8 12 VSS 3 3 10 7 17 10 10 20 MR 1 1 2 0 1 1 2 UKUPNO: 21 37 58 64 82 146 85 119 204

  Spolna struktura prikazuje kako u društvu većinu zaposlenih čine žene. Iz

  prikazanih tablica vidljiva je kvalifikaciona dobna i spolna struktura zaposlenih u

  društvu. Prema kvalifikacionoj strukturi stalnih radnika, 59% zaposlenih su VKV

  i KV radnici (86), visoke i više stručne spreme ima 18% (26), te ostalih (SSS,

  NSS, NKV I PKV) ima 23%.

  Do ove godine se racionalizirao broj stalnih radnika. Ne planira se smanjenje

  radne snage osim prirodnim odljevom. Postojeća radna snaga predstavlja

  okosnicu za poslovanje, a u vrijeme pojačanog intenziteta rada planirana je

  sezonska radna snaga. U nastavku je prikaz broja izvršitelja po radnim

  mjestima za svaki hotel i službu te zbirno za cijelo društvo.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  21

  PLAN RADNE SNAGE HOTELA METEOR U 2013. GODINI

  H. METEOR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø UPRAVA DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 PUB. RELATI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 RECEPCIONER 2 2 3 5 5 5 6 6 5 4 4 3 50 4,2 NOĆNI PORTIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŽURNAL/POLICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 MJENJAČ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6 LONDINER 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2 0 21 1,8 FRIZER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,8 RAMPA 2 2 4 0,3 VRTLAR 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1,8 BAZEN 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2,4 DIR. SPORTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 GL. KUĆNI MAJ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KUĆ. MAJSTOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 UK. UPRAVA 13 14 20 24 24 25 28 28 25 23 22 17 263 21,9 RESTORAN ŠEF SERVISA 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1,8 ŠEF SALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 KONOBAR 8 8 14 22 22 22 22 22 22 18 13 12 205 17,1 MINI BAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 POM. KONOB. 5 5 5 5 4 24 2,0 ŠANKERICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 UK. RESTORAN 16 15 21 29 35 35 35 35 34 26 21 20 301 25,1 KUHINJA ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF SMJENE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 KUHAR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 8,0 KAFE KUHAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 POM. KUHAR 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 35 2,9 MESAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KUH. RADNIK 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 48 4,0 SLASTIČAR 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 44 3,7 UK. KUHINJA 23 23 23 24 27 28 28 28 28 26 26 23 307 25,6 DOMAĆINSTVO DOMAĆICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 NADZ. SOB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,8 VEŠERAJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 SOB.- ČISTAČ. 8 8 9 15 16 20 22 22 22 22 16 14 194 16,2 UK. DOMAĆIN. 10 10 12 18 19 23 25 25 25 25 21 17 228 19,0 UKUPNO METEOR: 62 62 76 95 105 111 116 116 112 100 90 77 1.122 93,5

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  22

  PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMACIJA U 2013. GODINI H. DALMACIJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø UPRAVA DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 RECEPCIONER 3 3 3 4 5 6 6 6 6 5 3 3 53 4,4 ŽURNALIST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 LONDINER 1 2 2 2 2 2 2 13 1,1 ČUVAR BAZENA 1 1 1 1 1 1 1 7 0,6 ČUVAR PLAŽE 1 1 1 1 4 0,3 VRTLAR 1 1 1 1 1 1 6 0,5 GL. KUĆNI MAJ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KUĆ. MAJSTOR 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1,5 UK. UPRAVA 8 8 8 11 15 17 17 17 17 15 8 8 149 12,4 RESTORAN ŠEF SERVISA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF SALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 KONOBAR I 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 139 11,6 KONOBAR II 3 6 7 7 7 7 7 44 3,7 POM. KONOB. 2 2 4 0,3 ŠANKERICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 UK. RESTORAN 15 15 15 19 22 23 25 25 23 23 15 15 235 19,6 KUHINJA ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF SMJENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 KUHAR 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 54 4,5 KAFE KUHAR 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6 POM. KUHAR 0 0,0 MESAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KUH. RADNIK 4 5 6 6 6 6 5 38 3,2 UK. KUHINJA 9 9 9 14 16 17 17 17 17 16 9 9 159 13,3 DOMAĆINSTVO DOMAĆICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 NADZ. RUBLJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 SOB.- ČISTAČ. 14 15 16 16 16 16 15 108 9,0 UK. DOMAĆIN. 2 2 2 16 17 18 18 18 18 17 2 2 132 11,0 UKUPNO DALMACIJA: 34 34 34 60 70 75 77 77 75 71 34 34 675 56,3

  PLAN RADNE SNAGE HOTELA RIVIJERA U 2013. GODINI H. RIVIJERA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø UPRAVA DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 RECEPCIONER 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 22 1,8 NOĆNI PORTIR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0,4 ŽURNALIST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 VRTLAR 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0,3 GL. KUĆNI MAJSTOR 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 17 1,4 KUĆNI MAJST. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 UK. UPRAVA 7 7 7 7 11 12 12 12 12 7 7 7 108 9,0 RESTORAN ŠEF SALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 KONOBAR 2 2 2 2 10 14 14 14 14 8 2 2 86 7,2 POM. KONOB. 0 0 0 0 8 12 12 12 12 6 0 0 62 5,2 ŠANKERICA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0,5 UK. RESTORAN 4 4 4 4 21 29 29 29 29 17 4 4 178 14,8 KUHINJA ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF SMJENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 KUHAR 5 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 5 68 5,7 KAFE KUHAR 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 16 1,3 MESAR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0,5 KUH. RADNIK 0 0 0 0 8 10 10 10 10 6 0 0 54 4,5 UK. SEKTOR 9 9 9 9 18 23 23 23 23 16 9 9 180 15,0 DOMAĆINSTVO DOMAĆICA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1,5 NADZ. RUBLJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 SOB.-ČISTAČ. 0 0 0 0 14 22 22 22 22 10 0 0 112 9,3 UK. DOMAĆIN. 2 2 2 2 17 25 25 25 25 13 2 2 142 11,8 UKUPNO RIVIJERA: 22 22 22 22 67 89 89 89 89 53 22 22 608 50,7

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  23

  PLAN RADNE SNAGE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI U 2013. GODINI

  UPRAVA I STR.S. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø UPRAVA DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 TAJNICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ČISTAČICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 INFORMATIČAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KONTROLOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 DIR. HiP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 NADZORNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 UK. UPRAVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 7,0 PRAV. I KADR. S. DIR. PRAV. I KAD. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 PRAVNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KADR. REF. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 DAKTILOGRAF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 UK. SEKTOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0 FIN.RAČ. SEKT. DIREKTOR FRS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF KNJIGOV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 GLAVNI KNJIG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 ŠEF KONTROLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KNJIGOVOðA PL. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 KNJIGOVOðA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0 ANALITIČAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 UK. SEKTOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,0 UKUPNO UPRAVA: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0 ODRŽAVANJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. PROS. NABAVLJAČ 0 0,0 MAJSTOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 UKUPNO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 PRODAJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 REF. PRODAJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 UKUPNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 NABAVA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø ŠEF NABAVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 NABAVLJAČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 VOZAČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 UKUPNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 SVEUKUPNO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 29,0

  PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2013. GODINI

  HOTELI MAKARSKA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø METEOR 62 62 76 95 105 111 116 116 112 100 90 77 1122 93,5 DALMACIJA 34 34 34 60 70 75 77 77 75 71 34 34 675 56,3 RIVIJERA 22 22 22 22 67 89 89 89 89 53 22 22 608 50,7 UPRAVA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0 ODRŽAVANJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 PRODAJA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 NABAVA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0 SVEUKUPNO 147 147 161 206 271 304 311 311 305 253 175 162 2.753 229,5

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  24

  5. DUGOROČNE OBVEZE

  Društvo trenutno ima 3 dugoročna kredita kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB.

  U tablici ispod prikazano je dinamički dospijeće obveza po svakom kreditu

  izraženo u EUR. KREDIT / MJ. sij-13 vlj-13 ožu-13 tra-13 svi-13 lip-13 srp-13 kol-13 ruj-13 lis-13 stu-13 pro-13 UK. 2013

  5110096789/07 1.163.700 So 2012 GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 145.462 0 0 145.462 290.925

  KAMATA 0 0 21.520 0 0 21.760 0 0 21.999 0 0 19.249 84.528

  ANUITET 0 0 21.520 0 0 21.760 0 0 167.461 0 0 164.711 375.453

  5110159893 2.916.667 So 2012 GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 158.333 0 0 158.333 0 0 316.667

  KAMATA 141.877 65.805 207.682

  ANUITET 0 0 0 0 0 0 300.211 0 0 224.138 0 0 524.349 So GLAVNICE 2.916.667 2.916.667 2.916.667 2.916.667 2.916.667 2.916.667 2.758.333 2.758.333 2.758.333 2.600.000 2.600.000 2.600.000

  5110150926 633.333 So 2012 GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 158.333 0 0 158.333 0 0 316.667

  KAMATA 4.034 3.644 4.034 3.904 4.034 3.904 4.034 3.026 2.928 3.026 1.952 2.017 40.538

  ANUITET 4.034 3.644 4.034 3.904 4.034 3.904 162.368 3.026 2.928 161.359 1.952 2.017 357.204 So GLAVNICE 600.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 791.667 791.667 791.667 633.333 633.333 633.333

  UKUPNO KREDITNE OBVEZE U EURIMA DUGOR. 2013. G.

  UK. KREDITI SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC 4.713.700 So 2012 GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 316.667 0 145.462 316.667 0 145.462 924.258

  KAMATA 4.034 3.644 25.555 3.904 4.034 25.664 145.911 3.026 24.927 68.830 1.952 21.266 332.747

  ANUITET 4.034 3.644 25.555 3.904 4.034 25.664 462.578 3.026 170.389 385.497 1.952 166.728 1.257.006 So GLAVNICE 4.713.700 4.713.700 4.713.700 4.713.700 4.713.700 4.713.700 4.397.033 4.397.033 4.251.570 3.934.904 3.934.904 3.789.441

  Kreditne obveze prikazane su i u kunama što je sastavni dio projekcije Računa

  dobiti i gubitka i novčanog toka

  UK. KREDITI sij-13 vlj-13 ožu-13 tra-13 svi-13 lip-13 srp-13 kol-13 ruj-13 lis-13 stu-13 pro-13

  34.645.692 So 2012

  GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 2.327.500 0 1.069.149 2.327.500 0 1.069.149 6.793.298

  KAMATA 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693

  ANUITET 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 3.399.949 22.239 1.252.361 2.833.404 14.348 1.225.454 9.238.991

  Na kraju 2013. godine saldo ukupnih kreditnih obveza iznosit će 3,79 milijuna

  EUR ili cca 27,8 milijuna kuna.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  25

  6. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR

  6.1. Dugotrajna imovina

  Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu koja se razmatraju već dulje razdoblje,

  odnose se na hotel Dalmaciju. U skladu sa zakonskim propisima nužno je urediti

  kuhinju sa HACCP propisima, izgraditi dodatni vanjski lift zbog izuzetno loše

  komunikacije i malog kapaciteta, preurediti dio prostora gornje terase i

  prostorije kako bi se stvorio sadržaj za i to:

  kuhinja (HACCP) 2,8 milijuna kuna o

  panoramski lift 2,4 milijuna kuna (330,000 EUR)

  terasa i kongresna dvorana 0,4 milijuna kuna

  podzemna garaža 6,5 milijuna kuna

  UKUPNO: 12,1 milijun kuna

  Ulaganja bi se ostvarila uz ponuñeni povoljan kredit poslovne banke u iznosu od

  1 milijun EUR na rok od 5 godina i kamatnom stopom od 6,75% te

  refundacijom 15% glavnice (cca 150 tisuća EUR) što praktično znači da bi

  kamatna stopa iznosila cca 0,85%. Za ova ulaganja potrebna je suglasnost

  Nadzornog odbora.

  6.2. Sitni inventar

  Nabava sitnog inventara planira se samo dopuna potrebnih količina za normalno

  poslovanje.

  Ukupno se planira nabaviti sitnog inventara u vrijednosti do 700 tisuća kuna.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  26

  7. FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA

  Direktori objekata i šefovi službi izradili su planove iz kojih je sastavljen

  sintetizirani plan poslovanja društva. U nastavku su prikazane tabele

  financijskih planova po objektima i ukupno za cijelo društvo.

  Iz projekcije poslovanja, obveza po kreditima te ugovorima i planovima

  ulaganja u dugotrajnu imovinu, izrañena je projekcija novčanog toka (cash

  flow).

  Projekcije su napravljene u kunama, uz planirani prosječni tečaj od 7,35 Kn.

  Glavni razlog je što su cijene iz ugovora u EUR, ali su preračunate u kune.

  U projekcije nisu uključena ulaganja u dugotrajnu imovinu jer je za njih

  potrebna suglasnost Nadzornog odbora. U slučaju odobrenja, projekcije će

  doživjeti promjene u sferi kamata i amortizacije te novčanom toku.

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  27

  PLAN POSLOVANJA HOTELA «METEOR» u kunama R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ. sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UK. 2013

  A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 122.010 546.105 1.464.414 2.557.800 4.659.900 6.869.310 6.835.500 4.124.673 2.180.378 268.275 0 29.628.365 A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 44.100 73.500 235.200 110.250 102.900 169.050 205.800 58.800 80.850 80.850 0 1.161.300 A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 20.727 47.408 153.615 235.568 220.500 298.410 306.495 243.285 235.935 23.520 0 1.785.462 A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 735 4.043 6.983 16.170 35.280 34.545 62.843 65.415 28.665 17.273 2.499 0 274.449 A.1.e Prihodi od najmova 45.570 18.302 141.120 47.040 18.302 18.302 47.040 18.302 141.120 47.040 18.302 18.302 578.739 A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 19.845 19.845 19.845 13.230 27.930 50.715 52.920 22.785 8.820 2.205 0 238.140 A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 46.305 229.026 834.960 1.936.284 2.970.429 5.064.077 7.497.368 7.484.432 4.619.328 2.570.295 395.651 18.302 33.666.455 A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. UKUPNI PRIHODI 46.305 229.026 834.960 1.936.284 2.970.429 5.064.077 7.497.368 7.484.432 4.619.328 2.570.295 395.651 18.302 33.666.455

  B.1.a Troškovi hrane 0 62.475 129.360 242.550 330.750 330.750 371.175 407.925 404.250 349.125 58.800 0 2.687.160 B.1.b Troškovi pića 0 13.230 23.520 77.175 82.320 80.850 90.405 90.405 94.080 92.610 13.230 0 657.825 B.1.c Potrošni i investicijski materijal 11.025 94.815 58.800 63.945 66.518 65.783 87.833 86.363 77.543 58.433 29.400 2.205 702.660 B.1.d Ostali materijal 5.880 7.350 3.675 3.675 3.675 2.940 2.940 2.940 2.940 3.675 3.675 0 43.365 B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 16.905 177.870 215.355 387.345 483.263 480.323 552.353 587.633 578.813 503.843 105.105 2.205 4.091.010 B.2. ENERGIJA 48.657 207.270 161.847 192.717 154.350 266.805 255.927 274.890 226.380 197.127 147.000 22.050 2.155.020 B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 92.610 94.080 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 111.720 110.250 1.302.420 B.4.a Informatičke usluge i troškovi 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 21.168 B.4.b Troškovi pranja rublja 0 23.520 24.990 64.680 95.550 117.600 136.710 143.325 128.625 110.250 27.930 0 873.180 B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.4.d Održavanje zgrada i opreme 182.280 182.280 108.780 108.780 69.090 69.090 69.090 69.090 69.090 69.090 69.090 69.090 1.134.840 B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 35.280 B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 0 58.800 14.700 0 0 0 0 0 0 0 73.500 B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 3.969 3.969 4.704 5.219 5.219 5.219 5.586 5.219 5.219 4.704 4.337 3.969 57.330 B.4.h Komunalne usluge 49.392 71.295 61.740 72.765 58.800 66.150 323.400 78.645 66.150 55.125 57.330 45.938 1.006.730 B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 0 14.700 B.4.j Zaštita na radu 0 13.965 10.290 24.990 9.555 6.615 6.615 6.615 8.820 6.615 6.615 0 100.695 B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 8.820 0 0 8.820 0 5.145 8.820 0 0 8.820 0 40.425 B.4.l Troškovi animacije gostiju 3.969 18.669 23.814 33.369 44.394 51.744 51.744 51.744 50.274 33.369 18.669 3.969 385.728

  B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 10.805 10.070 10.070 10.805 10.070 10.070 10.805 10.070 10.070 10.805 10.070 10.070 123.774 B.4. UKUPNO USLUGE 255.119 338.762 250.562 385.581 322.371 332.661 615.269 379.701 344.421 296.132 209.034 137.739 3.867.350 B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 11.760 21.315 21.315 16.170 24.990 29.400 27.930 27.930 27.930 29.400 17.640 8.820 264.600 B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 3.675 3.675 3.675 3.675 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 7.350 7.350 7.350 0 0 0 0 0 0 0 22.050 B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 29.400 29.400 0 0 0 0 58.800 B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.h Troškovi reprezentacije 0 1.470 4.410 8.820 10.290 10.290 14.700 14.700 7.350 7.350 2.940 0 82.320 B.5.i Troškovi osiguranja 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 104.517 B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 0 0 0 29.400 0 158.760 0 14.700 0 0 0 0 202.860 B.5.k Troškovi platnog prometa 2.205 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.205 33.810 B.5.l Provizije turističkim agencijama 1.470 2.205 2.940 11.025 45.570 51.450 147.000 154.350 154.350 55.125 3.675 0 629.160 B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 27.820 40.315 51.340 88.090 99.850 261.550 230.680 252.730 201.280 103.525 35.905 19.735 1.412.817 B.6.a Bruto plaće zaposlenih 535.080 621.075 621.075 701.925 721.770 807.030 769.545 790.125 769.545 751.170 735.000 638.715 8.462.055 B.6.b Ostale naknade zaposlenima 8.820 8.820 10.290 7.350 10.290 7.350 1.470 10.290 7.350 1.470 8.820 226.490 308.810 B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 543.900 629.895 631.365 709.275 732.060 814.380 771.015 800.415 776.895 752.640 743.820 865.205 8.770.865 B.7 AMORTIZACIJA 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 374.850 4.498.200

  B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. UKUPNI RASHODI 1.359.860 1.863.041 1.797.038 2.249.578 2.278.463 2.642.288 2.911.813 2.781.938 2.614.358 2.339.836 1.727.434 1.532.034 26.097.682 C. BRUTO DOBIT 1.313.555 1.634.015 962.078 313.294 691.966 2.421.788 4.585.555 4.702.493 2.004.970 230.459 1.331.783 1.513.733 7.568.773

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  28

  PLAN POSLOVANJA HOTELA «DALMACIJA» u kunama R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UK. 2013

  A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 119.240 1.323.760 2.720.060 4.397.800 4.287.400 2.301.400 1.040.000 0 0 16.189.660 A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 94.000 58.000 52.000 107.000 159.050 38.000 36.445 0 0 544.495 A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 0 13.700 207.850 153.100 146.900 147.100 264.100 233.600 90.000 0 1.256.350 A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 2.000 2.000 2.000 2.700 9.100 10.500 12.100 27.730 9.900 12.800 2.000 2.000 94.830 A.1.e Prihodi od najmova 18.150 18.150 18.150 83.920 20.630 20.630 20.630 20.630 85.670 20.630 18.150 223.150 568.490 A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 0 0 1.000 14.000 21.000 22.000 15.000 2.500 0 0 75.500 A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 20.150 20.150 20.150 313.560 1.620.340 2.970.290 4.705.430 4.663.910 2.714.070 1.345.975 110.150 225.150 18.729.325 A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. UKUPNI PRIHODI 20.150 20.150 20.150 313.560 1.620.340 2.970.290 4.705.430 4.663.910 2.714.070 1.345.975 110.150 225.150 18.729.325

  B.1.a Troškovi hrane 0 0 0 35.600 181.700 221.000 266.000 289.000 291.100 197.200 30.000 0 1.511.600 B.1.b Troškovi pića 0 0 0 4.500 34.700 35.800 46.300 47.700 58.700 50.000 0 0 277.700 B.1.c Potrošni i investicijski materijal 2.700 5.200 12.400 37.900 35.700 42.150 43.150 44.400 39.800 22.000 1.300 0 286.700 B.1.d Ostali materijal 0 0 0 0 16.350 2.200 2.100 500 1.000 1.000 0 0 23.150 B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 2.700 5.200 12.400 78.000 268.450 301.150 357.550 381.600 390.600 270.200 31.300 0 2.099.150 B.2. ENERGIJA 9.500 9.500 11.000 89.000 73.000 105.000 134.130 125.000 174.000 92.500 11.000 9.000 842.630 B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 63.100 33.000 72.000 45.700 49.750 49.050 75.500 59.150 47.150 53.100 50.200 50.300 648.000 B.4.a Informatičke usluge i troškovi 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 10.680 B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 3.600 51.500 60.200 80.000 81.000 75.000 56.000 4.000 0 411.300 B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.4.d Održavanje zgrada i opreme 5.000 4.000 14.000 85.000 96.000 24.000 23.000 19.000 16.000 13.000 4.000 3.000 306.000 B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 60.170 170 170 170 2.170 1.270 2.170 6.350 3.350 1.530 170 170 77.860 B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 0 9.400 0 0 0 9.400 0 35.000 0 0 53.800 B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 2.450 2.450 2.450 2.750 3.580 3.880 3.780 4.180 3.730 3.630 2.450 2.450 37.780 B.4.h Komunalne usluge 5.000 1.500 2.200 71.600 53.500 51.000 61.000 61.000 53.000 50.000 1.500 1.500 412.800 B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 0 200 0 0 900 0 3.000 0 0 4.100 B.4.j Zaštita na radu 0 0 0 6.300 20.200 4.100 16.400 29.700 22.000 0 0 0 98.700 B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 500 500 3.300 2.200 0 6.500 0 1.100 0 0 0 14.100 B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 6.000 0 0 27.500 24.400 42.300 37.700 18.400 0 6.000 162.300

  B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 B.4. UKUPNO USLUGE 73.510 9.510 26.210 185.010 230.240 172.840 218.140 254.720 212.770 181.450 13.010 14.010 1.591.420 B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 1.200 1.700 2.700 4.800 14.600 15.200 16.400 13.000 17.800 12.800 5.500 5.500 111.200 B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 2.600 B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 0 17.000 16.800 0 0 0 33.800 B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.h Troškovi reprezentacije 0 0 0 500 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 0 0 22.500 B.5.i Troškovi osiguranja 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 43.800 B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 86.500 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 102.500 B.5.k Troškovi platnog prometa 200 800 700 1.200 1.300 700 1.000 2.700 1.500 1.000 500 500 12.100 B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 0 0 0 15.000 44.000 100.000 116.500 95.400 40.000 0 0 410.900 B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 91.550 22.150 7.050 10.150 37.550 83.550 125.050 156.850 141.750 60.450 9.650 9.650 755.400 B.6.a Bruto plaće zaposlenih 207.860 144.610 176.000 232.820 475.310 522.740 485.990 508.490 498.070 490.400 301.150 246.660 4.290.100 B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 4.000 3.500 3.500 85.000 106.000 B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 207.860 144.610 176.000 232.820 480.310 527.740 485.990 508.490 502.070 493.900 304.650 331.660 4.396.100 B.7 AMORTIZACIJA 180.000 180.000 180.000 180.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2.640.000

  B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. UKUPNI RASHODI 628.220 403.970 484.660 820.680 1.379.300 1.479.330 1.636.360 1.725.810 1.708.340 1.391.600 659.810 654.620 12.972.700 C. BRUTO DOBIT 608.070 383.820 464.510 507.120 241.040 1.490.960 3.069.070 2.938.100 1.005.730 45.625 549.660 429.470 5.756.625

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  29

  PLAN POSLOVANJA HOTELA «RIVIJERA» u kunama R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ. sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UK. 2013

  A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 0 0 514.500 617.400 617.400 514.500 0 0 0 2.263.800

  A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 0 1.102.500 2.425.500 2.954.700 2.954.700 2.072.700 485.100 0 0 11.995.200

  A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 0 147.000 118.335 169.050 207.270 207.270 196.980 185.955 0 0 1.231.860

  A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 0 0 0 0 1.470 2.205 2.940 2.940 2.205 735 0 0 12.495

  A.1.e Prihodi od najmova 0 0 0 0 7.350 33.075 19.367 9.371 13.451 7.350 0 0 89.964

  A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 0 0 0 147.000 1.229.655 3.144.330 3.801.677 3.791.681 2.799.836 679.140 0 0 15.593.319 A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. UKUPNI PRIHODI 0 0 0 147.000 1.229.655 3.144.330 3.801.677 3.791.681 2.799.836 679.140 0 0 15.593.319

  B.1.a Troškovi hrane 0 0 0 0 91.875 294.000 330.750 330.750 308.700 55.125 0 0 1.411.200

  B.1.b Troškovi pića 0 0 0 0 44.100 58.800 73.500 73.500 58.800 22.050 0 0 330.750

  B.1.c Potrošni i investicijski materijal 0 2.205 22.050 50.715 78.645 61.005 53.655 46.305 30.870 6.615 0 0 352.065

  B.1.d Ostali materijal 0 0 0 14.700 14.700 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 0 0 66.150

  B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 0 2.205 22.050 65.415 229.320 421.155 465.255 457.905 405.720 91.140 0 0 2.160.165 B.2. ENERGIJA 8.085 8.085 9.041 17.640 91.875 111.720 48.510 111.720 106.575 24.255 8.085 8.085 553.676 B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 141.120 B.4.a Informatičke usluge i troškovi 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 11.025

  B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 0 23.042 73.868 83.055 83.055 73.868 13.965 0 0 350.852

  B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4.d Održavanje zgrada i opreme 0 0 477.750 477.750 51.450 14.700 14.700 14.700 14.700 0 36.750 0 1.102.500

  B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 0 0 0 0 7.350 11.025 11.025 11.025 11.025 0 0 0 51.450

  B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 0 0 36.750 0 0 0 0 0 0 0 36.750

  B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 2.793 2.793 2.793 2.793 3.602 3.602 4.337 4.337 4.337 2.867 2.793 2.793 39.837

  B.4.h Komunalne usluge 809 809 809 67.106 35.280 52.185 59.535 60.270 59.535 28.665 809 809 366.618

  B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 441 441 735 735 735 441 441 0 0 3.969

  B.4.j Zaštita na radu 0 0 0 0 5.880 2.940 10.290 11.760 2.940 0 0 0 33.810

  B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 0 0 5.880 8.820 11.025 0 0 0 0 0 0 25.725

  B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 0 0 23.520 47.040 47.040 47.040 47.040 0 0 0 211.680

  B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4. UKUPNO USLUGE 4.520 4.520 482.270 554.888 197.054 218.038 231.635 233.840 214.804 46.856 41.270 4.520 2.234.216 B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 2.573 6.615 2.573 6.174 10.143 10.290 10.290 10.290 10.143 6.174 6.615 2.573 84.452

  B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.h Troškovi reprezentacije 0 2.205 1.470 1.470 5.145 9.555 10.290 10.290 8.820 3.675 2.205 0 55.125

  B.5.i Troškovi osiguranja 5.733 5.733 5.733 6.101 6.836 7.571 7.571 7.571 7.571 6.836 5.733 5.733 78.719

  B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 147.000 0 0 0 0 11.760 0 0 0 0 0 0 158.760

  B.5.k Troškovi platnog prometa 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 8.820

  B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 0 0 0 36.750 91.875 113.925 113.925 91.875 18.375 51.450 0 518.175

  B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 156.041 15.288 10.511 14.480 59.609 131.786 142.811 142.811 119.144 35.795 66.738 9.041 904.050 B.6.a Bruto plaće zaposlenih 165.375 165.375 169.491 289.149 385.140 586.530 678.405 678.405 586.530 385.140 165.375 165.375 4.420.290

  B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 3.675 0 3.675 0 0 8.085 8.085 0 0 0 0 23.520

  B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 165.375 169.050 169.491 292.824 385.140 586.530 686.490 686.490 586.530 385.140 165.375 165.375 4.443.810 B.7 AMORTIZACIJA 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 90.405 1.084.860 B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. UKUPNI RASHODI 436.186 301.313 795.527 1.047.412 1.065.162 1.571.393 1.676.866 1.734.931 1.534.937 685.351 383.633 289.186 11.521.897 C. BRUTO DOBIT 436.186 301.313 795.527 900.412 164.493 1.572.937 2.124.812 2.056.751 1.264.898 6.211 383.633 289.186 4.071.422

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  30

  PLAN POSLOVANJA UPRAVE, PRODAJE, NABAVE I ODRŽAVANJA u kunama R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ. sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UK. 2013

  A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1.e Prihodi od najmova 3.000 3.000 287.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 320.000

  A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 3.000 3.000 287.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 320.000 A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. UKUPNI PRIHODI 3.000 3.000 287.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 320.000

  B.1.a Troškovi hrane 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800

  B.1.b Troškovi pića 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200

  B.1.c Potrošni i investicijski materijal 16.645 6.997 7.876 7.561 10.314 9.566 9.935 9.935 11.858 8.071 7.750 6.650 113.156

  B.1.d Ostali materijal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 17.395 7.747 8.626 8.311 11.064 10.316 10.685 10.685 12.608 8.821 8.500 7.400 122.156 B.2. ENERGIJA 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 132.000 B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 1.538 1.244 4.494 6.173 2.273 2.273 2.273 1.317 1.244 14.244 1.170 1.170 39.409 B.4.a Informatičke usluge i troškovi 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215 62.574

  B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4.d Održavanje zgrada i opreme 1.700 700 1.800 3.000 3.000 4.000 1.500 1.500 700 700 700 700 19.999

  B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 0 0 44.500

  B.4.f Troškovi reklame i propagande 8.820 16.615 0 6.615 7.350 6.615 0 6.615 6.615 1.470 8.500 5.145 74.360

  B.4.g Troškovi tel., mob., interneta i pošte 8.592 8.938 8.989 9.133 9.551 10.235 10.382 10.382 10.061 9.547 8.832 8.532 113.173

  B.4.h Komunalne usluge 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 78.600

  B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4.j Zaštita na radu 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2.760

  B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 39.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.999

  B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 78.600

  B.4. UKUPNO USLUGE 42.106 49.247 73.782 41.743 42.895 43.844 34.876 41.491 40.371 34.711 36.577 32.922 514.564 B.5.a Troškovi služb. putovanja i prijev. rad. 47.236 31.866 44.260 27.308 21.603 19.735 21.234 19.735 29.735 19.500 19.000 31.500 332.711

  B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 0 3.000 6.675 5.000 3.000 0 0 0 0 8.145 3.000 0 28.820

  B.5.c Isplate za povr. posl. - ugovor o djelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.e Naknade čl. nadzornog odbora 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 236.460

  B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0 0 0 69.000

  B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5.h Troškovi reprezentacije 6.958 21.061 16.360 20.210 27.210 14.010 18.460 21.383 16.750 19.605 18.620 13.400 214.026

  B.5.i Troškovi osiguranja 3.647 3.647 3.647 11.647 3.647 7.647 3.647 3.647 3.647 6.647 3.647 3.647 58.764

  B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 17.950 215.400

  B.5.k Troškovi platnog prometa 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000

  B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 96.996 98.728 110.097 103.320 163.615 80.547 82.496 83.920 89.287 93.052 83.422 87.702 1.173.181 B.6.a Bruto plaće zaposlenih 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 389.293 4.671.510

  B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 3.500 0 0 0 0 3.500 0 2.500 8.500 0 51.297 69.297

  B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 389.293 392.793 389.293 389.293 389.293 389.293 392.793 389.293 391.793 397.793 389.293 440.590 4.740.807 B.7 AMORTIZACIJA 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 28.103 337.230 B.8.a Kamate na kredite 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693

  B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693 B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. UKUPNI RASHODI 616.082 615.643 813.221 616.636 677.893 754.002 1.634.674 588.046 757.615 1.093.626 572.411 765.191 9.505.040 C. BRUTO DOBIT 613.082 612.643 526.221 613.636 674.893 751.002 1.631.674 585.046 754.615 1.090.626 569.411 762.191 9.185.040

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  31

  PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2013. GODINU u kunama R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ. sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UK. 2013

  A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 122.010 546.105 1.583.654 3.881.560 7.894.460 11.884.510 11.740.300 6.940.573 3.220.378 268.275 0 48.081.825 A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 44.100 73.500 329.200 1.270.750 2.580.400 3.230.750 3.319.550 2.169.500 602.395 80.850 0 13.700.995 A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 20.727 47.408 314.315 561.753 542.650 652.580 660.865 704.365 655.490 113.520 0 4.273.672 A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 2.735 6.043 8.983 18.870 45.850 47.250 77.883 96.085 40.770 30.808 4.499 2.000 381.774 A.1.e Prihodi od najmova 66.720 39.452 446.270 133.960 49.282 75.007 90.037 51.303 243.241 78.020 39.452 244.452 1.557.193 A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 19.845 19.845 19.845 14.230 41.930 71.715 74.920 37.785 11.320 2.205 0 313.640 A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 69.455 252.176 1.142.110 2.399.844 5.823.424 11.181.697 16.007.475 15.943.023 10.136.234 4.598.410 508.801 246.452 68.309.099 A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. UKUPNI PRIHODI 69.455 252.176 1.142.110 2.399.844 5.823.424 11.181.697 16.007.475 15.943.023 10.136.234 4.598.410 508.801 246.452 68.309.099

  B.1.a Troškovi hrane 400 62.875 129.760 278.550 604.725 846.150 968.325 1.028.075 1.004.450 601.850 89.200 400 5.614.760 B.1.b Troškovi pića 350 13.580 23.870 82.025 161.470 175.800 210.555 211.955 211.930 165.010 13.580 350 1.270.475 B.1.c Potrošni i investicijski materijal 30.370 109.217 101.126 160.121 191.176 178.503 194.573 187.003 160.070 95.118 38.450 8.855 1.454.581 B.1.d Ostali materijal 5.880 7.350 3.675 18.375 34.725 12.490 12.390 10.790 11.290 12.025 3.675 0 132.665 B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 37.000 193.022 258.431 539.071 992.096 1.212.943 1.385.843 1.437.823 1.387.740 874.003 144.905 9.605 8.472.481 B.2. ENERGIJA 77.242 235.855 192.888 310.357 330.225 494.525 449.567 522.610 517.955 324.882 177.085 50.135 3.683.326 B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 169.008 140.084 199.974 175.353 175.503 174.803 201.253 183.947 171.874 190.824 174.850 173.480 2.130.949 B.4.a Informatičke usluge i troškovi 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 8.787 105.447 B.4.b Troškovi pranja rublja 0 23.520 24.990 68.280 170.092 251.668 299.765 307.380 277.493 180.215 31.930 0 1.635.332 B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.4.d Održavanje zgrada i opreme 188.980 186.980 602.330 674.530 219.540 111.790 108.290 104.290 100.490 82.790 110.540 72.790 2.563.339 B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 67.560 7.560 7.560 7.560 16.910 19.685 20.585 24.765 21.765 8.920 3.110 3.110 209.090 B.4.f Troškovi reklame i propagande 8.820 16.615 0 74.815 58.800 6.615 0 16.015 6.615 36.470 8.500 5.145 238.410 B.4.g Troškovi tel., mob., interneta i pošte 17.804 18.150 18.936 19.895 21.951 22.935 24.084 24.117 23.346 20.747 18.412 17.744 248.120 B.4.h Komunalne usluge 61.751 80.154 71.299 218.021 154.130 175.885 450.485 206.465 185.235 140.340 66.189 54.796 1.864.748 B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 1.470 1.470 1.911 2.111 2.205 2.205 3.105 1.911 4.911 1.470 0 22.769 B.4.j Zaštita na radu 230 14.195 10.520 31.520 35.865 13.885 33.535 48.305 33.990 6.845 6.845 230 235.965 B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 9.320 500 9.180 19.840 11.025 11.645 8.820 1.100 0 8.820 0 80.250 B.4.l Troškovi animacije gostiju 3.969 18.669 69.813 33.369 67.914 126.284 123.184 141.084 135.014 51.769 18.669 9.969 799.707

  B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 17.355 16.620 16.620 19.355 16.620 16.620 17.355 16.620 16.620 17.355 16.620 16.620 204.374 B.4. UKUPNO USLUGE 375.255 402.039 832.824 1.167.222 792.560 767.382 1.099.920 909.752 812.365 559.149 299.891 189.191 8.207.550 B.5.a Troškovi služb. putovanja i prijev. rad. 62.768 61.496 70.848 54.452 71.336 74.625 75.854 70.955 85.608 67.874 48.755 48.393 792.963 B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 3.675 22.675 10.350 8.675 3.000 0 0 0 0 8.145 3.000 0 59.520 B.5.c Isplate za povr. posl. - ugovor o djelu 0 0 7.350 7.350 7.350 0 0 0 2.600 0 0 0 24.650 B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 29.400 46.400 16.800 0 0 0 92.600 B.5.e Naknade čl. nadzornog odbora 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 19.705 236.460 B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0 0 0 69.000 B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5.h Troškovi reprezentacije 6.958 24.736 22.240 31.000 45.645 37.855 47.450 50.373 36.920 33.630 23.765 13.400 373.971 B.5.i Troškovi osiguranja 21.740 21.740 21.740 30.107 22.842 27.577 23.577 23.577 23.577 25.842 21.740 21.740 285.800 B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 251.450 17.950 17.950 47.350 17.950 204.470 17.950 32.650 17.950 17.950 17.950 17.950 679.520 B.5.k Troškovi platnog prometa 4.640 5.975 5.875 6.375 6.475 5.875 6.175 7.875 6.675 6.175 5.675 4.940 72.730 B.5.l Provizije turističkim agencijama 1.470 2.205 2.940 11.025 97.320 187.325 360.925 384.775 341.625 113.500 55.125 0 1.558.235 B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 372.406 176.481 178.997 216.039 360.623 557.432 581.037 636.310 551.460 292.821 195.714 126.127 4.245.448 B.6.a Bruto plaće zaposlenih 1.297.608 1.320.353 1.355.859 1.613.187 1.971.513 2.305.593 2.323.233 2.366.313 2.243.438 2.016.003 1.590.818 1.440.043 21.843.955 B.6.b Ostale naknade zaposlenima 8.820 15.995 10.290 11.025 15.290 12.350 13.055 18.375 13.850 13.470 12.320 362.787 507.627 B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 1.306.428 1.336.348 1.366.149 1.624.212 1.986.803 2.317.943 2.336.288 2.384.688 2.257.288 2.029.473 1.603.138 1.802.830 22.351.582 B.7 AMORTIZACIJA 673.358 673.358 673.358 673.358 733.358 733.358 733.358 733.358 733.358 733.358 733.358 733.358 8.560.290

  B.8.a Kamate na kredite 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693 B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693 B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. UKUPNI RASHODI 3.040.348 3.183.968 3.890.447 4.734.306 5.400.818 6.447.014 7.859.713 6.830.725 6.615.251 5.510.413 3.343.288 3.241.030 60.097.318 C. BRUTO DOBIT 2.970.893 2.931.792 2.748.337 2.334.462 422.606 4.734.683 8.147.762 9.112.297 3.520.983 912.003 2.834.487 2.994.579 8.211.780

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  32

  PLAN NOVČANOG TOKA ZA 2013. GODINU U kunama STAVKA PRILIVA / ODLIVA sij.13 vlj.13 ožu.13 tra.13 svi.13 lip.13 srp.13 kol.13 ruj.13 lis.13 stu.13 pro.13 UKUP. 2013 NOVAC NA POČETKU 7.500.000 5.371.472 3.252.811 1.377.094 113.372 1.209.667 6.844.371 13.589.454 23.609.143 26.955.642 24.630.489 22.702.506 7.500.000 POSLOVNE PROMJENE PRILJEVI OD USLUGA 69.455 252.176 1.142.110 2.399.844 5.823.424 11.181.697 16.007.475 15.943.023 10.136.234 4.598.410 508.801 246.452 68.309.099 OSTALI PRILJEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIMLJENI AVANSI OD KUPACA 0 0 0 PDV U USLUGAMA 10.418 29.521 140.336 264.334 615.898 1.153.511 1.645.358 1.638.461 1.064.931 498.623 58.864 36.968 7.157.224 BORAVIŠNA PRISTOJBA U USL. 0 7.000 21.000 65.800 159.600 274.400 325.500 331.100 289.800 134.400 14.700 0 1.623.300 PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA 861.904 1.007.397 1.463.140 2.232.689 2.475.504 3.032.283 3.516.366 3.506.495 3.269.521 2.050.855 817.595 375.058 24.608.805 PDV U NABAVI ROBA I USLUGA 123.661 213.949 324.358 509.088 571.050 665.544 824.064 813.740 764.921 469.920 170.001 62.233 5.512.528 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 1.306.428 1.336.348 1.366.149 1.624.212 1.986.803 2.317.943 2.336.288 2.384.688 2.257.288 2.029.473 1.603.138 1.802.830 22.351.582 IZVANREDNI TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POREZ NA POTROŠNJU 0 311 711 4.715 8.426 8.140 9.789 9.913 10.565 9.832 1.703 0 64.105 BORAVIŠNA PRISTOJBA 0 7.000 21.000 65.800 159.600 274.400 325.500 331.100 289.800 134.400 14.700 0 1.623.300 OBR. PDV NA USLUGE 10.418 29.521 140.336 264.334 615.898 1.153.511 1.645.358 1.638.461 1.064.931 498.623 58.864 36.968 7.157.224 PDV U ROBAMA/USLUGAMA 123.661 213.949 324.358 509.088 571.050 665.544 824.064 813.740 764.921 469.920 170.001 62.233 5.512.528 OBVEZA ZA PDV 113.242 184.428 184.022 244.754 44.848 487.968 821.295 824.721 300.010 28.703 111.138 25.265 1.644.696 NETO NOVAC IZ POSLOVANJA 2.098.876 2.091.879 1.687.890 1.461.771 1.352.692 5.823.331 10.145.033 10.041.928 4.598.860 508.250 1.913.635 1.931.436 21.284.606 FINANCIJSKE PROMJENE PRIMLJENI KREDITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POVRAT ZAJMOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAPL. KTE OD ZAJMOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTPLATA GLAVNICA KREDITA 0 0 0 0 0 0 2.327.500 0 1.069.149 2.327.500 0 1.069.149 6.793.298 PLAĆANJE KTA NA KREDITE 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 1.072.449 22.239 183.212 505.904 14.348 156.305 2.445.693 DATI ZAJMOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NABAVKA SITNOG INV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NABAVA OSNOVNIH SR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETO NOVAC OD FINANC.POS 29.652 26.782 187.827 28.695 29.652 188.628 3.399.949 22.239 1.252.361 2.833.404 14.348 1.225.454 9.238.991 OSTALE PROMJENE PRODAJA NEKRETNINA 0 IZVANREDNI RASHODI 0 NETO NOVAC OD OST. PROMJ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 5.371.472 3.252.811 1.377.094 113.372 1.209.667 6.844.371 13.589.454 23.609.143 26.955.642 24.630.489 22.702.506 19.545.616 19.545.616

 • PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2013. GODINE _______________________________________________________________________

  33

  8. ZAKLJUČAK

  Prema navedenim projekcijama financijskog poslovanja, planirano je

  ostvarenje ukupnog prihoda od 68,3 milijuna kuna (9,3 milijuna EUR), ukupnih

  rashoda od 60,1 milijun kuna i bruto dobiti od 8,2 milijuna kuna.

  Poslovna politika svakodnevno je usmjerena na strogo vršenje kontrole

  prihoda, ulaznih troškova te ostarivanje mogućih dodatnih ušteda kako bi se

  izbjeglo nepotrebno trošenje novaca i ostvarivanje što boljeg rezultata

  poslovanja. Takva politika dovela je do toga da se i protekla poslovna godina

  završava s pozitivnim rezultatom koji će značajno biti bolji od prethodne.

  Cijene koje postižemo na turističkim tržištima, nalažu nam pronalaženje

  pravog odnosa izmeñu cijene usluge i ulaznih troškova što rezultira i

  kvalitetom usluge.

  Na rezultat poslovanja u velikoj mjeri može utjecati i politika tečaja EUR,

  osciliranje kamatnih stopa na dugoročne kredite i ostali vanjski utjecaji koji se

  u sadašnjim uvjetima poslovanja ne mogu u cijelosti predvidjeti. Zbog toga

  ovaj plan se u odreñenoj mjeri čini neizvjesnim jer nisu planirane tečajne

  razlike kao ni odstupanja iznosa troškova kamata, koje dobit na kraju mogu

  značajno odstupati.

  Za potrebe poslovne likvidnosti nema potrebe uzimati nikakav kredit. Iako je u

  novčanom toku iskazan nedostatak novca od 113 tisuća kuna, u skladu s

  ugovorima o fiksnim zakupima kapaciteta hotela Rivijera, od prosinca kreću

  uplate avansa koje ovaj minus anuliraju.

  Predsjednik Uprave Direktor sekora financija:

  Joško Lelas, dipl. oec. Jurica Dobrinić, dipl. oec.