PLAN NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVR INA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI TEM I VODAMA ZA PODRUŒJE ZAGREBAŒKE ½UPANIJE

 • View
  68

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLAN NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I VODAMA ZA PODRUČJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE2006 godina

Text of PLAN NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVR INA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI TEM I...

 • AGRONOMSKIFAKULTET

  SVEUILITAUZAGREBU

  PLANNAVODNJAVANJAPOLJOPRIVREDNIH

  POVRINAIGOSPODARENJAPOLJOPRIVREDNIM

  ZEMLJITEMIVODAMAZAPODRUJE

  ZAGREBAKEUPANIJE

  Zagreb,lipanj2006.god.

 • PlannavodnjavanjapoljoprivrednihpovrinaigospodarenjapoljoprivrednimzemljitemivodamazapodrujeZagrebakeupanije

  ____________________________________________Naruiteljprojekta:ZagrebakaupanijaNositeljprojekta:SveuiliteuZagrebu,AgronomskifakultetSvetoimunska25,10000ZagrebUgovor:Klasa:40201/0505/76Ur.broj:3807101051Voditeljprojekta:Prof.dr.sc.DavorRomi___________________________________________________DekanAgronomskogfakultetaprof.dr.sc.JasminaHavranek

  Zagreb,lipanj2006.

 • Suradnikeinstitucijeiautori

  AgronomskifakultetaSveuilitauZagrebu

  Zavodzamelioracije Prof.dr.sc.FraneTomi Prof.dr.sc.DragutinPetoi Doc.dr.sc.MarijaRomi Mr.sc.GabrijelOndraek BoidarRusdipl.ing.

  ZoranSalopekdipl.ingMonikaZovkodipl.ing

  Zavodzapedologiju Doc.dr.sc.StjepanHusnjak Prof.dr.sc.eljkoVidaekProf.dr.sc.MatkoBogunoviDr.sc.MarioSrakaMr.sc.AleksandraBensaDanijelaVrhovec,dipl.ing.

  Zavodzaupravupoljoprivrednoggospodarstva Doc.dr.sc.JosipJuraak

  Zavodzapovrarstvo

  Prof.dr.sc.JosipBoroi

  Vodoprivrednoprojektnibirod.d.

  Dianausti,dipl.ing.gra.ZoranaFilak,dipl.ing.geod.HelenaJeftimija,dipl.ing.gra.ArijanaAndri,dipl.ing.gra.

 • SADRAJ

  1. UVOD 1

  2. OPIELEMENTIPLANA 2

  2.1. Razlozinavodnjavanjapodruja 2

  2.2. Karakteristikepodruja 4

  2.3. Ekonomskeosnoverealizacijeprojekta 7

  2.4. DrutveneosnovePlananavodnjavanja 9

  3. OPEKARAKTERISTIKEPODRUJA 11

  3.1. Uvod 11

  3.2. Agroekolokiuvjetiproizvodnje 13

  3.2.1. Klimatskekarakteristike 13

  3.2.2. Pedolokeznaajke 23

  3.2.3. Hidrolokeanalizepovrinskihvoda 40

  3.2.4. Analizereimapodzemnihvoda 64

  3.2.5. Kakvoapodzemnihvoda 79

  3.3. Poljoprivrednogospodarstveniuvjetiproizvodnje 81

  3.3.1. Povrarskaproizvodnja 82

  3.3.2. Voarskaproizvodnja 92

  3.4. InfrastrukturaiinstitucijeodvanostizaPlannavodnjavanja 96

  3.5. Dosadanjirazvojniprogramiiuklapanjeuprojekteiregpodruja

  iprostorneplanove 97

  4. TEHNOLOKAIPOGONSKAOSNOVAZAPLANIRANJE

  NAVODNJAVANJA 100

  4.1. Ocjenasadanjegstanjapoljoprivredneproizvodnje 100

  4.2. Organizacijaprostorazanavodnjavanje 105

  4.3. Oekivanepotrebezavodomunovojstrukturisjetve 106

  4.3.1. Potrebenavodnjavanihkulturazavodom 1064.4. Primjenjivisustavizanavodnjavanje 113

  4.4.1. Postojeestanje 113

  4.4.2. Izboriznaajkesustavanavodnjavanja 113

  4.5. Ocjenaraspoloivihvodazanavodnjavanjebilancavode 127

  4.5.1. Povrinskevode 127

  4.5.2. Podzemnevode 134

 • 4.5.3. Vodaizakumulacija 137

  4.5.4. Povrinekojejemoguenavodnjavati 140

  4.6. Identifikacijaogranienjauprostoru 142

  4.6.1. Prirodniresursiikrajobraz 142

  4.6.2. Vodozatitnapodruja 142

  4.6.3. Retencijskiprostori 143

  5. PROJEKTNAOSNOVA 146

  5.1. Projektnaosnovarealizacijenavodnjavanja 146

  5.2. Nainzahvataidistribucijavodedokorisnika 146

  5.3. Potencijalnapodrujazanavodnjavanje 154

  5.4. KoncepcijaPlananavodnjavanja 155

  5.5. Pripremezemljitausvrhukoritenjazanavodnjavanje 166

  5.5.1. Sadanjestanjeureenostizemljita 166

  5.5.2. Pripremazemljitausvrhukoritenjazanavodnjavanje 167

  5.6. Ostalainfrastruktura 179

  5.7. Orijentacijskitrokovizahvataidistribucijevodedokorisnika 179

  6. ODRAVANJEIUPRAVLJANJE 185

  6.1. Organizacijskaosnovaupravljanjaiodravanjasustavaza

  distribucijuvode 185

  6.2. Tehnikaosnovaiobuka 186

  6.2.1. Edukacijakadrovazazahvaanjeidistribucijuvode 187

  6.2.2. Edukacijakadrovazapraenjeiprovedbukontrole

  navodnjavanja 187

  6.2.3. Edukacijavlasnikaikorisnikazemljitaobiteljskihiostalih

  poljoprivrednihgospodarstava 188

  6.3. Organizacijamonitoringaikontrolestanjavodeitla188

  uvoenjemnavodnjavanja

  6.3.1. Voda 188

  6.3.2. Tlo 188

  7. PRIJEDLOGDALJNJIHAKTIVNOSTINAREALIZACIJIPLANA 190

  7.1. Prijedlogpilotprojektanavodnjavanja 190

  7.1.1. Pilotprojekti 190

  7.2. Prijedlogpotrebnihistranihradova 191

 • 7.3. Pregledprioritetaurealizacijinavodnjavanja 191

  8. KORISTIIODRIVOKORITENJE 192

  8.1. SubjektizarealizacijuPlananavodnjavanja192

  8.2. OekivanekoristiiekonomskipokazateljirealizacijePlana 195

  8.2.1. OekivanegospodarskekoristiPlananavodnjavanja 197

  8.2.2. OekivanedrutvenekoristiodPlananavodnjavanja 198

  8.2.3. Oekivaneekolokekoristi 199

  8.2.4. Modeliekonomskeisplativostiprojekatanavodnjavanja 200

  8.2.5. Saetipregledglavnihrezultataanalizemodela 215

  PRILOZI

  PRILOG1.MehanikisastavtalaZagrebakeupanije

  PRILOG2.OsnovnafizikalnasvojstvatalaZagrebakeupanije

  PRILOG3.PlastinosttalaZagrebakeupanije

  PRILOG4.KemijskasvojstvatalaZagrebakeupanije

  PRILOG5.Osnovneznaajkekartiranihjedinicatlanapoljoprivrednomzemljitu

  Zagrebakeupanije

  PRILOG6.Kemijskeznaajkeoraninogslojakartiranihjedinicatlanapoljoprivrednim

  zemljitimaZagrebakeupanije

  PRILOG7.KARTASADANJIHPOTENCIJALNIHPODRUJAZANAVODNJAVANJE

  PRILOG8.NAMJENSKAPEDOLOKAKARTA,Melioracijskejedinicepoljoprivrednog

  zemljitaprioritetazanavodnjavanje,ureenjeizatitu

  PRILOG9.PEDOLOKAKARTAZAGREBAKEUPANIJE

  PRILOG10.KARTAPOSTOJEIHIPOTENCIJALNIHRESURSAVODA

  PRILOG11.KARTAPREDLOENIHNAINADOBAVEVODE

  PRILOG12.KARTAPREDVIENIHTROKOVADOBAVEVODE

 • 1. UVOD

  S obzirom na prirodne potencijale RepublikeHrvatske, a to su kvaliteta tla, bogativodni resursi uz klimatske pogodnosti, nedvojbeno je da ih je potrebno koristiti zauinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Nekonkurentnost dananje poljoprivredeposljedica je niske tehnoloke razine proizvodnje, usitnjenosti proizvodnih parcela iniskih prinosa. Uestale su pojave sua, ega se tete u poljoprivredi procjenjuju umilijardamakuna,aistovremenosenedovoljnonavodnjavajupoljoprivrednepovrineipri tome koristi zanemarivdio vodnogpotencijala.Dioproblema koji supovezani sneadekvatnim gospodarenjem prirodnim resursima potrebno je i mogue sustavnorijeiti. Stoga je Vlada RH pokrenula Projekt navodnjavanja i gospodarenjapoljoprivrednim zemljitem i vodama u Republici Hrvatskoj. Cilj je tog projektaprvenstveno poboljati gospodarenje prirodnim resursima. Oekuje se da eorganiziranje infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanje poljoprivrednih povrina,uvoenje navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje, poluiti i uinkovitijupoljoprivrednuproizvodnju.Navedenemjeree,nadalje,potaknutipromjenustruktureproizvodnje uvoenjem dohodovnijih kultura koje danas veinom uvozimo, te eprojektukonanicirezultiratipovoljnimmakroekonomskimuinkom.

  Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljitem i vodama(NAPNAV) usvojilo je Nacionalno povjerenstvo dana 21.10.2005., te Vlada RH(17.11.2005.,Klasa:32501/0402/02,Ur.br.5030116055).

  Prema NAPNAVu, a sukladno i izmjenjenom Zakonu o financiranju vodnoggospodarstva mjenjaju se uloge upanija u ovoj djelatnosti. Naime, upanije kaojediniceregionalneupraveimajuulogukoordinacijeinteresarazliitihstrana:najednojstrani zainteresiranih poljoprivrednih proizvoaa, a s druge strane institucija kojegospodare javnim dobrima i prirodnim resursima.U postupku provoenja Projekta,upanije usklauju pojedinane zahtjeve s razvojnim planovima i planovimanavodnjavanja za tu upaniju, te rjeavaju niz operativnih zahtjeva vezanih zaprovedbuNAPNAVa.Naroitiznaajimajusljedeeaktivnostiiposloviunadlenostilokalne i regionalne uprave i samouprave: izrada upanijskih planova; nominiranjeprojekata upanijski uredi prikupljaju, rangiraju i predlau prioritetne projekte;osiguravaju sredstva za sufinanciranje; animiraju korisnike i potiu njihovoudruivanje.

  Stoga Plan navodnjavanja poljoprivrednih povrina i gospodarenja poljoprivrednimzemljitemivodamazapodrujeZagrebakeupanijepredstavljastratekiupanijskidokumentkojijekvalitetnapodlogazaplaniranjeoperativnihprojekataiprograma.Ciljovog projekta je bio izrada strune podloge za planiranje izgradnje sustava zanavodnjavanjepoljoprivrednihpovrina,dabiseunaprijedilapostojeapoljoprivrednaproizvodnja, a prirodni resursi koristili na odriv nain. Zagrebaka upanija imaznaajnepovrineplodnih poljoprivrednihtala,razvijenupoljoprivreduibogatvodnipotencijal. Zagrebaka upanija kao jedna od, po nizu pokazatelja, vodeihpoljoprivrednih upanija, eli unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na svompodruju, eli uvoditi suvremene tehnologije u uzgoju voa i povra to znai i uuvjetimanavodnjavanja.

  1

 • 2. OPIELEMENTIPLANA

  2.1. Razlozinavodnjavanjapodruja

  PlannavodnjavanjaZagrebake upanijepredstavlja strateki upanijskidokumentkoji jekvalitetnapodlogazaplaniranjeoperativnihprojekataiprograma.Ciljovogprojektajebioizrada strunepodlogezaplaniranje izgradnje sustavazanavodnjavanjepoljoprivrednihpovrina, da bi se unaprijedila postojea poljoprivredna proizvodnja, a prirodni resursiiskoritavalinaodrivnain.

  Navodnjavanje jemelioracijskamjerakoja imaza ciljnadoknaditinedostatkevodekoji sejavljaju pri uzgoju poljoprivrednih kultura, a koji su ogarniavajui faktor za postizanjenjihovog punog biolokog potencijala. Za primjenu takve mjere osnovni preduvjeti susljedei: utvrena potreba za njezinim provoenjem, kvalitetna tla i dovoljne koliineraspoloive kvalitetne vode. Zagrebaka upanija ima znaajne povrine plodnihpoljoprivrednihtala,razvijenupoljoprivreduibogatvodnipotencijal.

  Prosjeniprinosipovrarskih,voarskih,aliiratarskihkultura