48
Stranica 410 Županijski glasnik Broj 12/04 ____________________________ Na temelju Plana intervencija u zaštiti okoliša («Narodne novine», br, 82/99, 86/99. - ispravka i 12/01.) članka 12. i 75. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik», br. 16/01.) i članka 73. Poslovnika Županijske skupštine («Županijski glasnik», br. 20/01.), Županijska skupština Ličko- senjske županije na XXVI sjednici održanoj 19. srpnja 2004. godine, donijela je PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA UVOD 1.1. Što je to plan intervencija, na što se odnosi i na kojim načelima se temelji Plan intervencija u zaštiti okoliša Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Plan), kao dio Programa zaštite okoliša Županije izrađen je u skladu s APELL procesom i stvara pretpostavke za učinkovito i sveobuhvatno provođenje zaštite okoliša i provedbu interventnih mjera u slučaju ekološke nesreće, uvažavajući regionalne i lokalne posebnosti i potencijalne rizike i opasnosti na svom području. Svrha donošenja Plana je predvidjeti, spriječiti i ograničiti moguće ekološke nesreće ili izvanredni događaj koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš, subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način usaglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona. Plan se primjenjuje na cijelom teritoriju Županije kada dođe do iznenadnog onečćenja zraka, tla, biljnog i životinjskog svijeta, te kulturne baštine, kada ekološka nesreća ili drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice i mogućnosti gospodarskog subjekta, grada ili općine na čijem se području događaj dogodio. Plan se ne primjenjuje u slučaju onečćenja kopnenih voda i mora (postupa se po Županijskom planu zaštite voda, odnosno Planom intervencije kod iznenadnog onečćenja mora). Plan se ne primjenjuje i na vojne objekte i skladišta, te slučajeve radioaktivnog onečćenja. Plan se temelji na sljedećim načelima utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša: (NN, broj 82/94. i 128/99) - preventivnosti, - cjelovitosti, - plaćanju troškova onečćavanja, - poštivanja prava, - javnosti i sudjelovanja. te na općinskim i gradskim planovima intervencije, gdje se izvori opasnosti uspoređuju po ozbiljnosti posljedica sukladno APELL procesu. Županijski plan intervencija u zaštiti okoliša mora obuhvatiti samo ozbiljna ugrožavanja okoliša čiji značaj posljedica zahtijeva angažman šireg okružja općine ili grada, dakle županije. Kako nijedna općina, niti grad u Ličko-senjskoj županiji nisu donijeli svoj Operativni plan grada i općine, moralo se prići neposrednoj selekciji i ozbiljnosti posljedica u Planu intervencija Županije. Sukladno uputi za utvrđivanje i procjenu opasnosti u lokalnoj zajednici (tehničko izvješće broj 12 APELL – a), procjena je provedena neposredno na terenu, a uzeti su i podaci o ugrožavanju iz Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša pravnih

Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 410

Županijski glasnik

Broj 12/04 ____________________________ Na temelju Plana intervencija u zaštiti okoliša («Narodne novine», br, 82/99, 86/99. - ispravka i 12/01.) članka 12. i 75. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik», br. 16/01.) i članka 73. Poslovnika Županijske skupštine («Županijski glasnik», br. 20/01.), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XXVI sjednici održanoj 19. srpnja 2004. godine, donijela je PPLLAANN IINNTTEERRVVEENNCCIIJJAA UU ZZAAŠŠTTIITTII OOKKOOLLIIŠŠAA

UVOD

1.1. Što je to plan intervencija, na što se odnosi i na kojim načelima se temelji

Plan intervencija u zaštiti okoliša Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Plan), kao dio Programa zaštite okoliša Županije izrađen je u skladu s APELL procesom i stvara pretpostavke za učinkovito i sveobuhvatno provođenje zaštite okoliša i provedbu interventnih mjera u slučaju ekološke nesreće, uvažavajući regionalne i lokalne

posebnosti i potencijalne rizike i opasnosti na svom području.

Svrha donošenja Plana je predvidjeti, spriječiti i ograničiti moguće ekološke nesreće ili izvanredni događaj koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš, subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način usaglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

Plan se primjenjuje na cijelom teritoriju Županije kada dođe do iznenadnog onečišćenja zraka, tla, biljnog i životinjskog svijeta, te kulturne baštine, kada ekološka nesreća ili drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice i mogućnosti gospodarskog subjekta, grada ili općine na čijem se području događaj dogodio.

Plan se ne primjenjuje u slučaju onečišćenja kopnenih voda i mora (postupa se po Županijskom planu zaštite voda, odnosno Planom intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora). Plan se ne primjenjuje i na vojne objekte i skladišta, te slučajeve radioaktivnog onečišćenja.

Plan se temelji na sljedećim načelima utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša: (NN, broj 82/94. i 128/99)

- preventivnosti, - cjelovitosti, - plaćanju troškova onečišćavanja, - poštivanja prava, - javnosti i sudjelovanja.

te na općinskim i gradskim planovima intervencije, gdje se izvori opasnosti uspoređuju po ozbiljnosti posljedica sukladno APELL procesu.

Županijski plan intervencija u zaštiti okoliša mora obuhvatiti samo ozbiljna ugrožavanja okoliša čiji značaj posljedica zahtijeva angažman šireg okružja općine ili grada, dakle županije.

Kako nijedna općina, niti grad u Ličko-senjskoj županiji nisu donijeli svoj Operativni plan grada i općine, moralo se prići neposrednoj selekciji i ozbiljnosti posljedica u Planu intervencija Županije. Sukladno uputi za utvrđivanje i procjenu opasnosti u lokalnoj zajednici (tehničko izvješće broj 12 APELL – a), procjena je provedena neposredno na terenu, a uzeti su i podaci o ugrožavanju iz Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša pravnih

Page 2: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 411 subjekata, gdje postoje. Takvi podaci o dosegu i trajanju ugrožavanja, te težini posljedica u raznim oblicima realno moguće situacije su od izuzetne važnosti i neposredno utječu na zadatke efikasne intervencije zajednice.

Prikaz situacije dat je prema općinskim i gradskim područjima s profesionalnim vatrogasnim postrojbama stalnog dežurstva, jer će iste biti i stalno spremne za intervenciju pri izvanrednom događaju.

1.2. Propisi i dokumenti na čijim temeljima se

zasniva izrada i donošenje plana

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 82/94. i 128/99.)

- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99, 86/99, i 12/01.)

- Program zaštite okoliša (Županijski glasnik br.3/02.)

U Programu zaštite okoliša Ličko-senjske županije u točki 5. dan je osvrt na potrebu izrade Plana intervencija u izvanrednim slučajevima onečišćenja okoliša u kojem je navedeno:

- Svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini Awerenes and Prepa-redness for Emergencies at Local Level (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta:

- stvoriti i /ili ojačati svijest zajednice o mogućim opasnostima vezanim uz proi-zvodnju, postupanje s opasnim materi-jalima i uporabom opasnih materijala, kao i korake koje poduzimaju vlasti i industrija kako bi od njih zaštitili zaje-dnicu,

- razviti na temelju ovih informacija i u suradnji s lokalnim zajednicama, plano-ve intervencija koji bi uključivali čitavu zajednicu, pojave li se neželjeni doga-đaj koji bi ugrozio njezinu sigurnost.

- Glavni cilj: - izgradnja organiziranog sustava za

upravljanje u izvanrednim slučajevima onečišćenja okoliša, tj. predstaviti mo-guće načine utvrđivanja, načine procje-ne i rangiranje različitih objekata meto-dom “grube analize”.

- Prioritetni problemi: - utvrditi rizične objekte i opasnosti za

područje Županije, - procjeniti opasnosti i rizične zone, - rangirati rizične objekte, - utvrditi sudionike u intervenciji i odrediti

njihove uloge, sredstva i interese.

- Pripremne mjere (preventiva): - evidencija ljudskih (stručnih) resursa, - stanje postojeće opreme (vrsta, koli-

čina), - stanje sustava-motrenje i dojava,

- procjena i maksimalno umanjivanje rizika,

- izrada planova obuke i uvježbavanja, - procedura djelovanja.

1.3. Ključne riječi i pojmovi:

a) Okoliš Okoliš je okruženje koje obuhvaća slijedeće sastavnice prirode: tlo, zrak, vodu i more, klimu, floru i faunu u ukupnosti uzajamnog djelovanja, te kultura dobra, kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

b) Onečišćenje okoliša Onečišćenje okoliša je promjena stanja okoliša kao posljedica štetnog ili izostanka potrebnog djelovanja čovjeka,unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i štetnih tvari, utjecaja drugih zahvata u prirodi i pojava nepovoljnih za okoliš.

c) Rizik po okoliš Vjerojatnost da će neki zahvat posredno ili neposredno prouzročiti štetu okolišu ili ugroziti život i zdravlje ljudi

d) Štetna tvar Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš s akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražu-juća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna ili tvar koja u određenoj količini ili koncentraciji ima takva svojstva.

e) Opasna tvar Opasna tvar je tvar koja zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.

f) Ekološka nesreća Ekološka nesreća je izvanredni događaj ili vrsta događaja prouzročena djelovanjem ili utjecajem koji nisu pod nadzorom ili imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu.

g) APELL proces APELL je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku “Awarenes and Preparedness for Emergen-cies at Local Level”, što u prijevodu znači “Svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini” čiji su pokrovitelji Ure za industriju i okoliš UNEP-a u suradnji s Udruženjem kemijskih proizvođača SAD-a (CMA) i Europe (CEFIC).

2. PROSTORNA, TERITORIJALNA I GOSPODARSKA OBILJEŽJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 2.1. Prostorni, teritorijalni i politički ustroj

Ličko-senjske županije

Page 3: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Položaj Ličko-senjske županije između južnog – jadranskog i sjevernog – podunavskog područja hrvatske države daje joj posebno značenje. Većim

Stranica 412 Županijski glasnik Broj 12/04 • • dijelom pripada Gorskoj Hrvatskoj, a manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvjema prirodno-geografski različitim, ali gospodarski komplementa-rnim fizionomijsko-homogenim geografskim cjelinama Hrvatske. Zato se prema fizionomijsko-homogenim obilježjima Ličko-senjska županija sastoji od dvije veće i bitno različite prostorne cjeline: kontinentske ličko-gorske i primorske podgorsko-otočne cjeline, odnosno iz više krajobraznih jedinica s daljnjim unutarnjim međusobnim razlikama i odgovarajućim obilježjima. Lika ili ličko zaleđe sastoji se od dva manja fizionomska i funkcionalna područja: zapa-dne i istočne Like, dok podvelebitski primorski prostor zaprema dugi, ali uski podgorski priobalni pojas i manji sjeverozapadni dio otoka Paga. Planina Velebit, tipičnog dinarskog lučnog izduže-nog oblika od sjeverozapada prema jugoistoku, čini pravu među između ove dvije različite prostorne geografske, klimatske i gospodarske cjeline. Prema tome, unutar prostora Ličko-senjske županije ističu se pojedini dijelovi raznolikošću i privlačnošću svojih posebno prirodnih, ali i antropogenih i kulturno-povijesnih krajolika, dok je zajedničko obilježje ovih prostora pripadnost području krša.

Ličko-senjska županija je najveća po površini teritorija među županijama u Republici Hrvatskoj. Površine je 5.350,50 km2 što obuhvaća 9,46% državnog teritorija. Županiji pripada i dio teritori-jalnog mora površine 596,63 km2 ili 1,9% hrvatskog morskog akvatorija te sa 2,29 km površine otoka čini 0,07% površine svih otoka Hrvatske. Ličko-senjska županija graniči sa susjednom Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini granice od 100,16 km što je 4,9% državne kopnene granične linije. Također graniči i s Karlovačkom županijom na sjeveru, Primorsko-goranskom županijom na sjeve-rozapadu te Zadarskom županijom na jugu i jugoistoku. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Ličko-senjska županija ima 53.677 stanovnika što je 1,18% stanovništva Republike Hrvatske. Relativna gustoća naseljenosti je 9,76 stanovnika/km2 što ju određuje kao županiju s najmanjom gustoćom naseljenosti.

Ličko-senjska županija obuhvaća 4 Grada (Gospić, Novalja, Otočac i Senj) i 8 Općina (Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina i Vrhovine). Najveći po površini i broju stanovnika među jedinicama lokalne samouprave je Grad Gospić (površine 966,64 km2 i s 12.383 stanovnika) koji je sjedište Ličko-senjske županije, dok je površinom najmanji Grad Novalja (93,36 km2), a brojem stanovnika Općina Vrhovine (826 stanovnika). 2.2. Glavne gospodarske djelatnosti Gospodarska aktivnost na području Ličko-senjske županije odvija se kroz tvrtke, različitih djelatnosti i oblika vlasništva, kao i subjekata u obrtništvu.

Značajni kapaciteti gospodarstva Županije nalaze se u sastavima javnih, državnih tvrtki kao njihove ispostave, a to se: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske željeznice, Hrva-tske telekomunikacije, Hrvatske pošte, Hrvatske ceste i Hrvatske šume.

Glavne gospodarske djelatnosti su poljoprivreda i šumarstvo, gospodarenje mineralnom sirovinom, energetika, turizam, prerađivačka industija, trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, zdravstvena zaštita, promet i veze. Ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo zastupljene su u manjoj mjeri. Poljoprivreda i šumarstvo Poljodjeljske površine u Ličko-senjskoj županiji obuhvaćaju ukupno 268.146 ha, što čini 50,1 % površine županije. Od toga broja 138.243 ha su poljodjeljske površine u vlasništvu poslovnih subjekata ili su u društvenom vlasništvu, a 129.903 ha u vlasništvu poljodjeljskih obiteljskih gospodar-stava. Od ukupne poljodjeljske površine 112.596 ha su obradive površine, od čega je 84,2% u vlasništvu poljodjeljskih obiteljskih gospodarstava, dok je 15,8 % u državnom vlasništvu.

Značajan je udio ostalih površina (pretežno nepogodnih za obradu) koje uglavnom čine pašnjaci, te manjim djelom tršćaci, bare i ribnjaci koji zauzimaju 155.550 ha.

Od ukupnih obradivih površina najveći dio otpada na oranice i vrtove (56.236 ha) i livade (55.010 ha). Na voćnjake otpada svega 1.233 ha obradivih površina. Kao i u većini županija u Hrvatskoj, osnovno obilježje Ličko-senjske županije je velika rascjepkanost tj. usitnjenost posjeda. Klimatske prilike predstavljaju djelomično ograničavajući čimbenik za ovu granu privrede.

Šumske površine ukupno iznose 306.750 ha što iznosi 57,33% od površine županije. Značajno je napomenuti da se spomenute površine dijele na gospodarske (268.398 ha ili 50,16%) od ukupne šumske površine županije, zaštitne (9.245 ha ili 1,73%), te posebne namjene (29.107 ha ili 5,44%) od ukupne šumske površine.

Šumska bogatstva velebitskog, plješivičkog, kapelskog i sredogorskog dijela Ličko-senjske županije temelj su iskorištavanja i prerade drva u različite svrhe. Područjem ove županije dominiraju šume bukve, bora i mješane šume bukve i jele. Očuvane šume sudjeluju u ukupnim površinama šuma sa 37%, a degradirane sa 27%, te panjače 36%. Drvna zaliha na gospodarskom području po 1 ha površine iznosi 201 m3, a na krškom području 76 m3 što prosječno iznosi 116 m3/ha i niže je od drvne zalihe po jednom ha u državi. Gospodarenje mineralnom sirovinom Prema saznanjima osnovnih regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja na području Ličko-senjske županije dominiraju nemetalne sirovine (tehničko-

Page 4: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

građevni kamen, arhitektonsko građevni kamen, karbonatne sirovine za tvorničku preradu i šljunak). Eksploatacija mineralne sirovine bazira se na predhodnim istražnim radovima, na istražnim

prostorima, nakon čega je moguće dobivanje koncesije za izvođenje rudarskih radova.

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 413 Koncesije za izvođenje rudarskih radova imaju:

- GM Kvarte - Općina Perušić - “Kalcind” - L. Lešće – Grad Otočac - GP “Lika” - Papuča – Grad Gospić - Oštra - Grad Gospić

Korištenje prostora za eksploataciju mineralnih sirovina (pogotovo iskop šljunka i kamenolomi) mora biti određeno planskim mjerama koje obuhvaćaju sanaciju i konačnu namjenu, te sve elemente žaštite prostora i okoliša za vrijeme obavljanja istražnih radova, za vrijeme eksploatacije i nakon nje. Energetika - opskrba električnom energijom, plinom i vodom Elektroenergetski sustav na području Ličko-senjske županije dio je državnog elektroenergetskog sustava na kojemu se električna energija proizvodi, prenosi, distribuira i troši. Prema najgrubljoj podjeli elektroenergetske sustave čine vodovi i objekti. Vodove čine: prijenosna mreža 400 kv, prijenosna mreža 220 kv, prijenosna mreža 110 kv i distributivna mreža 35 kv. Objekti se dijele na objekte proizvodnje, objekte prijenosa električne energije i objekte distribucije. Opskrba plinom do sada nije bila moguća radi nepostojanja distribucionog sustava, ali se predviđeno priključenje magistralnog transportnog sustava. Obzirom da je najbliža točka mogućeg priključenja na postojeći plinski sustav Vrbovsko, razumljivo je da plinofikacija prirodnim plinom na prostoru županije nije ostvarena. Turizam Turistička ponuda Ličko-senjske županije temelji se prvenstveno na izuzetnim prirodnim i kulturnim atrakcijama, odnosno resursima koji još u najvećem dijelu ne predstavljaju uobličen turistički proizvod. Turistička i ugostiteljska djelatnost danas je najvećim dijelom zastupljena na otoku Pagu, odnosno na području Grada Novalje, na obalnom području općine Karlobag, na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, na području uz rijeku Gacku i na Velebitu. Na tim su područjima prisutne slijedeće vrste turizma: stacionirani turizam u hotelskom i privatnom smještaju, lovni turizam, ribolovni tuirizam, vjerski turizam, seoski turizam, rekreativni turizam, tranzitni nautički turizam, aero-turizam Prerađivačka industrija i njena područja Postojeći industrijski kapaciteti županije uglavnom ne rade, te se pokušavaju iznaći mogućnosti prenamjene, modernizacije i revitalizacije. U dijelu kemijske industrije najveće prerađivačke kapacitete ima tvornica:

Industrogradnja Kalcind d.o.o. Ličko Lešće Drvna industrija Pilana Krasno d.o.o. Gerovo Industrogradnja Indodrvo d.d. Brinje Građevinarstvo U izgradnji je strategijski važna prometnica auto-put Zagrb – Bosiljevo - Sv.Rok – Split. Uz to se podrazumjeva izgradnja priključnih čvorišta na auto-put kao i prateći objekti na toj dionici.

Održavanje i poboljšanje postojeće cestovne mreže, osobito na kritičnim mjestima brze ceste Karlovac-Slunj-Plitvice-Udbina-Sv.Rok kao i drugih cestovnih pravaca na županijskoj odnosno lokalnoj razini.

Izgradnja i dovršenje obilaznica oko većih mjesta Graditeljski radovi usmjereni su na gradnju obiteljskih kuća u smislu obnove ratom porušenih objekata, te poticajna stanogradnja.

Graditeljska firme za izvođenje radova na poslovima cestogradnje je BECHTEL INC koja izvodi radove uz pomoć koperanata, a registrirana je i graditeljska firma GRADITELJ Otočac za izgradnju objetaka visokogradnje. Trgovina na veliko i malo Podaci o osnovnim financijskim rezultatima poslo-vanja pokazuju da trgovina ima veliko značenje u cjelokupnom gospodarstvu županije. Čak 37% ukupnog prihoda gospodarstva ostvareno je u tgovini. Osim velikog broja maloprodajnih prodava-onica na području županije posluje je 29 poduzeća koja su se bave veletrgovinom. Prijevoz Najznačajnije tvrtke u djelatnosti cestovnog prometa su Autoprijevoz Otočac d.d. i Croatiatrans d.o.o. Gospić.

Putem Hrvatskih željeznica prometuje se magistralnom pomoćnom željezničkom prugom na relaciji Zagreb- Ogulin-Split Trajektne veze tj. pomorski promet odeđen je lukama županijskog i lokalnog značaja, te plovnim putovima. 2.3. Prometna infrastruktura Županije Područje Ličko-senjske županije je jedno od prometno najvažnijih područja Republike Hrvatske. Infrastrukturu Županije možemo podjeliti na cestovnu, željezničku i pomorsku.

Cestovnu infrastrukturu čine dionice važnih državnih pravaca koje se, u odnosu na morfologiju tla i osnovne smjerove povezivanja pojedinih gradova i dijelova Županije, dijele na uzdužne i poprečne cestovne veze i koridore. Uzdužne cestovne veze i koridori:

- jadranski (Rijeka-Senj-Žuta Lokva)

Page 5: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

– planirana autocesta; - Zagreb Split (Bosiljevo-Žuta Lokva- Otočac

- Gospić-tunel Sv. Rok) autocesta u izgra-dnji;

- Kontinentalni (Slunj-Korenica-Udbina- Lovi-nac-priključak na jadranski pravac);

- podgorsko otočni (Jadranska magistrala s vezama na otoke).

Stranica 414 Županijski glasnik Broj 12/04 Poprečne cestovne veze i koridori:

- Senj – Otočac – Korenica; - Karlobag – Gospić – Korenica; - Donji Lapac – Korenica - Smoljanac – Ličko Petrovo Selo – granica

BiH Uobičajene opasnosti: vozila, opasne robe, ulja Željezničku infrastrukturu čine magistralne pruge:

- Zagreb - Ogulin - Knin - Split - Zagreb - Rijeka

Pomorski promet određen je lukama otvorenim za javni promet

- Luke županijskog značaja su: Senj, Karlobag, Novalja, Drljanda, Jablanac (Stinica - M.Stinica), Žigljan i Prizna;

- Luke lokalnog značaja: Sv. Juraj, Donja Klada, Starigrad, Lukovo, Stinica-Mala Stinica, Karlobag-teretna luka, Porat-Lukovo Šugarje, Stara Novalja, Metajna, Tovarnele, Jakišnica, Cesarica i Barić Draga.

Uobičajene opasnosti: opasne robe, ulja 3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA Za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša kao dijela Programa zaštite okoliša Županije korišteni su podaci iz Operativnih planova intervencija gospodarskih subjekata/ustanova i Izvješća o stanju okoliša Ličko-senjske županije. 3.1. Identifikacija subjekata koji su u obvezi

izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša, odnosno Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša

1. Planove intervencija u zaštiti okoliša obvezni su

izraditi gradovi i općine, kako je to propisano Planom intervencija u zaštiti okoliša (N.N. br. 82/99, 86/99).

GRADOVI: Gospić, Otočac, Novalja i Senj OPĆINE: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Plitvička jezera, Perušić, Udbina, Vrhovine, 2. Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša

dužni su u gradovima i općinama izraditi: GRAD GOSPIĆ 1. USLUGA d.o.o. poduzeće za komunalne

djelatnosti 2. HRVATSKE ŠUME – Uprava šuma Gospić 3. BIGROM d.o.o. 4. LIKA CESTE d.o.o. 5. SLADOVAČA d.o.o. 6. HŽ d.o.o. 7. HRVATSKE VODE –VGI za slivne vode Gospić 8. GIMNAZIJA GOSPIĆ

9. STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 10. OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 11. HOTEL ANA 12. HOTEL ANTE GRAD NOVALJA 1. HRVATSKE ŠUME 2. BENZINSKA POSTAJA – OBALA 3. BENZINSKA POSTAJA – ŠPITAL 4. OSNOVNA ŠKOLA 5. KOMUNALIJE d.o.o. 6. HOTEL LOŽA 7. HOTEL LIBURNIJA

GRAD OTOČAC 1. INDUSTROGRADNJA d.d. – PJ KALCIND 2. KOMUNALAC d.o.o. 3. BENZINSKA POSTAJA OTOČAC 4. HOTEL PARK 5. AUTOPRIJEVOZ OTOČAC 6. SREDNJA ŠKOLA 7. DOM ZDRAVLJA

GRAD SENJ 1. BENZINSKE POSTAJE SENJ I JABLANAC 2. HOTEL NEHAJ 3. MOTEL VRATNIK 4. STRABAG d.d. 5. SREDNJA ŠKOLA 6. AUTOTRANS d.d. 7. OSNOVNA ŠKOLA 8. DOM ZDRAVLJA 9. KOMUNALAC d.o.o.

OPĆINA BRINJE 1. BENZINSKA POSTAJA BRINJE 2. VODOVOD d.o.o. 3. HRVATSKE ŠUME s p.o. 4. PILANA d.o.o.

OPĆINA DONJI LAPAC 1. KOMUNALAC d.o.o. 2. BENZINSKA POSTAJA DONJI LAPAC

OPĆINA KARLOBAG 1. BENZINSKA POSTAJA KARLOBAG – SJEVER 2. HRVATSKE ŠUME s p.o. 3. HOTEL ZAGREB 4. HOTEL VELEBNO 5. VELINAC d.o.o. OPĆINA LOVINAC 1. HRVATSKE ŠUME s.p.o.

OPĆINA PERUŠIĆ 1. HRVATSKE ŠUME s.p.o. 2. GM KVARTE

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA 1. BENZINSKA POSTAJA 2. DOM ZDRAVLJA 3. SREDNJA ŠKOLA 4. HOTELSKO NASELJE JEZERCE 5. HOTEL PLITVICE

Page 6: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

6. HRVATSKE ŠUME s.p.o. 7. OSNOVNA ŠKOLA 8. KOMUNALAC d.o.o.

OPĆINA UDBINA 1. BENZINSKA POSTAJA 2. HRVATSKE ŠUME s.p.o.

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 415

3. DOM ZA STARE I NEMOĆNE 4. OSNOVNA ŠKOLA

Potrebno je poduzeti mjere da navedene tvrtke/ustanove, gradovi i općine izrade svoje Planove i da se dobiveni podatci uključe kod izrade prve revizije ovog Plana. 3.2. Popis postojećih planova intervencija,

odnosno Operativnih planova intervencija, subjekata koji su iste dostavili Župan-ijskom zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije

Za potrebe izrade Plana intervencija u zaštiti okoliša Ličko-senjske županije Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša preuzeo je Planove intervencija u zaštiti okoliša od slijedećih subjekata: 1. INDUSTROGRADNJA – KALCIND d.o.o. –

LIČKO LEŠĆE - Plan intervencija u zaštiti okoliša

2. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. – POGON HE - SKLOPE - Operativni plan za provođenje interventnih mjera u slučaju iznena-dnog zagađenja

3. INA d.d. Sektor trgovina na malo. Lokacija skladišta PJ Gospić - Operativni plan interven-cija u zaštiti okoliša

4. INA - benzinske postaje u Ličko-senjskoj župa-niji - Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša

5. COSMOCHEMIJA - OTOČAC - Plan intervencija u zaštiti okoliša

6. KOMUNALAC d.o.o. – KORENICA - Plan intervencija u zaštiti okoliša

7. KOMUNALAC – OTOČAC - Plan intervencija u zaštiti okoliša

8. OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆ GOSPIĆ - Plan intervencija u zaštiti okoliša

9. OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ - Plan intervencija u zaštiti okoliša

10. HRVATSKE AUTOCESTE – PZO za dionicu III B i III C na projektu autoceste Bregana – Zagreb – Dubrovnik i to dionice: Ličko Lešće – Lički Osik, Lički Osik – Sveti Rok i Jezerane – Žuta Lokva, Žuta Lokva – Ličko Lešće - Plan intervencija u zaštiti okoliša

11. ŠUMARIJA KRASNO – UPRAVA ŠUMA SENJ – Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša

12. VODOVOD d.o.o. – BRINJE - Plan intervencija u zaštiti okoliša

13.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. – POGON HE SENJ – SKLOPE – Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša

14. HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. – ZAGREB – REGIJA 3 – ZAPAD – OBJEKT TELEKOMUNIKACIJA – GOSPIĆ – Plan intervencija u zaštiti okoliša

15. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GOSPIĆ - Plan intervencija u zaštiti okoliša

16. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA - Plan intervencija u zaštiti okoliša

17. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK d.o.o. – Plan intervencija u slučaju nesreće na klornoj stanici HRMOTINE

18. SREDNJA ŠKOLA – OTOČAC - Plan intervencija u zaštiti okoliša

19. DOM ZDRAVLJA – OTOČAC - Plan intervencija u zaštiti okoliša

20. OSNOVNA ŠKOLA – OTOČAC - Plan intervencija u zaštiti okoliša

21. HOTEL PLITVICE – NP Plitvička jezera – Plan intervencija u zaštiti okoliša

22. HOTELSKO NASELJE JEZERCE – NP Plitvička jezera - Plan intervencija u zaštiti okoliša

3.3. Procjena posljedica nesreća, procjena

vjerojatnosti nesreća i procjena društve-nog rizika

Popis opasnih tvari, mogući izvanredni događaji i procjena rizika dani su temeljem do sada izrađenih Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša pravnih i fizičkih osoba s područja Ličko-senjske županije. U Županijski zavod za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 32 pravne ili fizičke osobe dostavile su Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

Operativni planovi pravnih i fizičkih osoba s područja Ličko-senjske županije analizirani su kako bi se mogli dobiti podaci o:

- lokacijama gospodarskih subjekata koji bi u slučaju izvanrednog događaja značajnije ugrozili živote ljudi,

- vrsti i količinama opasnih tvari, - postupanju s opasnim tvarima, - obučenosti zaposlenih djelatnika za postu-

panje s opasnim tvarima, - mjerama postupanja u slučaju izvanrednog

događaja. 3.3.1. Analiza dostavljenih Operativnih planova

intervencija u zaštiti okoliša s područja Ličko-senjske županije

Analiza Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša napravljena je temeljem zakonski propisanog okvirnog sadržaja navedenog u Prilogu 3. Plana intervencija u zaštiti okoliša (Narodne novine br. 82/99). Pregledom svih dostavljenih Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša utvrđeni su slijedeći nedostaci i primjedbe:

1. Industrogradnja - Kalcinid d.o.o. Ličko Lešće

- u Operativnom planu:

Page 7: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

a) nisu navedene maksimalne količine opasnih tvari koje se mogu zateći na lokaciji već je navedena godišnja potrošnja opasnih tvari,

b) nisu navedena kemijsko - fizikalna svojstva opasnih tvari,

Stranica 416 Županijski glasnik Broj 12/04

c) nije opisana lokacija gospodarskog subjekta s osnovnim značajkama prostora (okruženje, blizina stambenih objekata i prometnica),

d) nije razrađen scenarij najgoreg mogu-ćeg slučaja s mogućim posljedicama (zona ugroženosti, ugroženo područje, broj smrtnih slučajeva i vjerojatnost izvanrednog događaja),

e) nije naveden program osposobljavanja za primjenu Operativnog plana inter-vencija u zaštiti okoliša,

f) u Operativnom planu intervencija u zaštiti okoliša napisano je dosta podataka koji se uobičajeno navode u Operativnom planu za provođenje interventnih mjera u slučaju iznena-dnog onečišćenja voda.

2. Operativni plan za provođenje interventih

mjera u slučaju iznenadnog zagađenja za HEP d.d. - Pogon HE SENJ-SKLOPE je Operativni plan u slučaju zagađenja voda te ga se ne može uvrstiti u županijski Plan. HE Senj - lokacija Grabova i HE Senj dio HE Sklope izradili su zasebne Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

3. INA d.d. Sektor trgovina na malo, Lokacija

skladišta PJ Gospić - u Operativnom planu: a) nije opisana lokacija gospodarskog

subjekta s osnovnim značajkama prostora (okruženje, blizina stambe-nih objekata i prometnica),

b) nisu opisana stanja spremnika, c) nije razrađen scenarij najgoreg

mogućeg slučaja s mogućim poslje-dicama (zona ugroženosti, ugrože-no područje, broj smrtnih slučajeva i vjerojatnost izvanrednog događaja),

d) nema podataka o obučenosti djela-tnika i opreme za intervenciju u slučaju izvanrednog događaja.

4. Benzinske postaje u vlasništvu INA d.d.

INA d.d. je dostavila jedinstveni Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za svih 13 benzinskih postaja u njenom vlasništvu na području Ličko-senjske županije. Dostavljeni Operativni plan je napisan općenito, bez opisa lokacije benzinske postaje i njenog okruženja, nema podataka o obučenosti djelatnika i opremi koja se nalazi na benzinskoj postaji, nema sheme lokacije i nije izrađen scenarij najgoreg mogućeg slučaja.

5. Cosmochemia d.d. je dostavila Operativni

plan za provedbu mjera spriječavanja

širenja i uklanjanja izvanrednog i iznena-dnog zagađenja voda i okoliša. Cosmo-chemia d.d. mora izraditi Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša.

6. Komunalac d.o.o. Korenica je dostavio

Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja voda. Komunalac d.o.o. mora izraditi Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša.

7. Komunalac d.o.o. Otočac - u Operativnom

planu: a) nije opisana lokacija gospodarskog

subjekta s osnovnim značajkama prostora (okruženje blizina stambe-nih objekata i prometnica),

b) nije razrađen scenarij najgoreg mogućeg slučaja za maksimalnu količinu natrijevog-hipoklorita s mo-gućim posljedicama (zona ugrože-nosti, ugroženo područje, broj smrtnih slučajeva i vjerojatnost izvanrednog događaja),

c) u Operativnom planu treba navesti maksimalnu količinu natrijevog-hipoklorita koja se može zateći na lokaciji.

8. Osnovna škola dr. Jure Turića

- U Operativnom planu: a) nema podataka o količini lož ulja, b) nisu navedene karakteristike spre-

mnika lož ulja i c) nema opisa lokacije.

9. Osnovna škola Perušić nije navela nikakve

podatke koji bi se mogli uvrstiti u Županijski plan intervencija u zaštiti okoliša.

10. Hrvatske autoceste, posao br. 23957 -

Dostavljen je Plan zaštite okoliša koji svojim sadržajem ne obuhvaća propisani sadržaj Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša.

11. Šumarija Krasno, Uprava šuma Senj -

Dostavila je Operativni plan u kojem je kao scenarij najgoreg mogućeg slučaja uzeta istovremena eksplozija benzinskog i dizelskih spremnika. Tako definiran scenarij je malo vjerojatan budući se radi o međusobno odijeljenim spremnicima, te su time dobiveni preuveličani rezultati najgoreg mogućeg slučaja.

12. Vodovod d.o.o. Brinje

- u Operativnom planu:

Page 8: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

a) nije opisana lokacija gospodarskog subjekta s osnovnim značajkama prostora (okruženje, blizina stambe-nih objekata i prometnica),

b) nije razrađen scenarij najgoreg mogućeg slučaja s mogućim poslje-

dicama (zona ugroženosti, ugro-ženo područje, broj smrtnih sluča-jeva i vjerojatnost izvanrednog događaja).

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 417 3.3.2. Popis opasnih tvari s mogućim poslje-

dicama u slučaju izvanrednog događaja U Tablici 1. dan je popis pravnih i fizičkih osoba s područja Ličko-senjske županije koje su izradile i dostavile Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša s podacima o opasnim tvarima i mogućim posljedicama u slučaju izvanrednog događaja.

Page 9: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati
Page 10: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe Opasna tvar Masa opasne

tvari (t) Indeks

opasnosti Vrsta

opasnosti Način

skladištenja opasne tvari

Max. Doseg izvanrednog događaja (m)

Procjena broja žrtava

lož ulje spremnik s tankvanom

1. Cosmochemia d.d. Otočac, A. Starčevića 6

kloridna kiselina

nadzemni spremnik (25m3) s

tankvanom

2.

Dom za starije i nemoćne osobe

Gospić, Lavoslava Vukelića 46/48

lož ulje - ekstra lako 50

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

podzemni spremnik 10

3. Dom za starije i nemoćne osobe

Udbina, Krbavska 1

lož ulje - ekstra lako 50

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

podzemni spremnik 10

4. Dom zdravlja Otočac Vladimira Nazora 21

lož ulje - ekstra lako 27

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

podzemni spremnik

trafo ulje 23,5 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u blok transformatoru

T-1 18 0

trafo ulje 14,7 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u blok transformatoru

T-2 18 0 5.

HEP d.d. HE Senj - lokacija

Grabova

trafo ulje 14,7 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u blok transformatoru

T-3 18 0

trafo ulje 17,12 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u mrežnom transformatoru

RT 110 8,5 0

trafo ulje 50,16 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u mrežnom transformatoru

RT 220 9,7 0

trafo ulje 10 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

u blok transformatoru

T-1 15,7

6. HEP d.d. HE Senj dio HE Sklope

dizel 5,7 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar spremnik 14

7. HT d.d. Regija 3 - zapad

lož ulje - ekstra lako 10 D=2

značajne istjecanje,

požar podzemni dvoplašni 50 2,9

Page 11: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe Opasna tvar Masa opasne

tvari (t) Indeks

opasnosti Vrsta

opasnosti Način

skladištenja opasne tvari

Max. Doseg izvanrednog događaja (m)

Procjena broja žrtava

Objekt telekomunikacija

Gospić, Kaniška 55

posljedice spremnik

dizel 220 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

4 podzemna spremnika

lož ulje - ekstra lako 280

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

4 podzemna spremnika 8.

INA d.d. Lokacija skladišta

PJ Gospić

benzin 180 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

3 podzemna spremnika

dizel 16 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

dvostijeni podzemni spremnik

9. INA d.d.

Benzinska postaja Novalja Obala benzin 16

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

dvostijeni podzemni spremnik

benzin 88 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

10. INA d.d.

Benzinska postaja Novalja Špital dizel 40

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

benzin 40 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

11.

INA d.d. Benzinska postaja

Vrhovine dizel 40 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

benzin 70 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

4 jednostijena podzemna spremnika

12. INA d.d.

Benzinska postaja Korenica dizel 40

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

13. INA d.d.

Benzinska postaja Karlobag-Grad

benzin 36 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

Page 12: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe Opasna tvar Masa opasne

tvari (t) Indeks

opasnosti Vrsta

opasnosti Način

skladištenja opasne tvari

Max. Doseg izvanrednog događaja (m)

Procjena broja žrtava

dizel 32 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

dizel 33 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

2 jednostijena podzemna spremnika

14. INA d.d. Benzinska postaja Senj

benzin 74 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

dizel 17 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

15. INA d.d.

Benzinska postaja Jablanac benzin 50

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

16. INA d.d.

Benzinska postaja Udbina

dizel 40 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

jednostijeni podzemni spremnik

benzin 64 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

3 jednostijena podzemna spremnika

17. INA d.d.

Benzinska postaja Gospić - Bilajska

lož ulje - ekstra lako 120

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

2 dvostijena podzemna spremnika

dizel 64 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

2 jednostijena podzemna spremnika

18. INA d.d.

Benzinska postaja Brinje benzin 64

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

2 jednostijena podzemna spremnika

benzin 64 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

2 dvostijena podzemna spremnika

19. INA d.d.

Benzinska postaja Donji Lapac dizel 64

D=3 ozbiljne

posljedice

istjecanje, požar

2 dvostijena podzemna spremnika

20. INA d.d.

Benzinska postaja Gospić - Budačka

lož ulje - ekstra lako 17

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

dvostijeni podzemni spremnik

Page 13: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe Opasna tvar Masa opasne

tvari (t) Indeks

opasnosti Vrsta

opasnosti Način

skladištenja opasne tvari

Max. Doseg izvanrednog događaja (m)

Procjena broja žrtava

benzin 90 D=3

ozbiljne posljedice

istjecanje, požar

4 dvostijena podzemna spremnika

dizel 40 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

dvostijeni podzemni spremnik

benzin 34 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

2 jednostijena podzemna spremnika

21. INA d.d.

Benzinska postaja Otočac dizel 48

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

2 jednostijena podzemna spremnika

benzin 38 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

dvostijeni podzemni spremnik

mineralna ulja istjecanje, požar

mazut istjecanje, požar

nadzemni spremnik

dizel istjecanje, požar

nadzemni spremnik

lož ulje - ekstra lako istjecanje,

požar podzemni spremnik

toluen dibutilftalat

butildiglikolacetat

22. Industrogradnja -

Kalcinid d.o.o. Ličko Lešće

white spirit

23. Komunalac d.o.o.

Korenica, Trg Sv. Jurja 12

klor širenje

toksičnog plina klora

24. Komunalac d.o.o.

Otočac, Bartola Kašića 5a

natrijev-hipoklorit 0,075

nastanak i širenje toks. plina klora

skladište

25. OŠ dr. Jure Turića Gospić, Miroslava

Kraljevića 15

lož ulje - ekstra lako

26. Osnovna škola Perušić 27. Osnovna škola Zrinskih lož ulje - ekstra 25 D=2 istjecanje, podzemni

Page 14: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe Opasna tvar Masa opasne

tvari (t) Indeks

opasnosti Vrsta

opasnosti Način

skladištenja opasne tvari

Max. Doseg izvanrednog događaja (m)

Procjena broja žrtava

i Frankopana, Otočac Kralja Zvonimira 15

lako značajne posljedice

požar spremnik

28. Hrvatske autoceste

29. Srednja škola Otočac Ćirila i Metoda 2

lož ulje - ekstra lako 30

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

nadzemni spremnik u

zidanom objektu

benzin 15 D=2

značajne posljedice

istjecanje, požar

nadzemni jednostijeni spremnik u zatvorenom

objektu

605 20-50

30.

Šumarija Krasno, Uprava šuma Senj, Benzinska postaja

dizel 30

D=2 značajne posljedice

istjecanje, požar

2 nadzemna jednostijena spremnika djelomično ukopanA

31. Vodovod d.o.o.

Brinje, Stipe Javora bb

klor 0,2 D=3

ozbiljne posljedice

širenje toksičnog plina

klora

4 boce po 50 kg klora

32.

Vodovod Hrvatsko Primorje-Južni ogranak

d.o.o. Klorna stanica

Hrmotine

klor 0,2 D=3

ozbiljne posljedice

širenje toksičnog plina

klora

4 boce po 50 kg klora 1.400

• •

Page 15: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati
Page 16: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 423 3.3.3. Analiza rizika i mogućih posljedica u

slučaju izvanrednog događaja Temeljem Operativnih planova koji su nekompletni nije bilo moguće izraditi pojedinačnu analizu posljedica u slučaju izvanrednih događaja. O tome govori i podatak da je INA izradila jedan Operativni plan za 13 benzinskih postaja, kao i primjedbe u poglavlju 3.3.1.

Svi gospodarski subjekti koji su izradili Operativne planove podjeljeni su u 4 skupine, te je izrađena grupna procjena posljedica u slučaju izvanrednog događaja

I. BENZINSKE POSTAJE

Operativne planove za benzinske postaje dostavila je INA d.d. - za 13 benzinskih postaja i Šumarija Krasno - za 1 benzinsku postaju.

Za benzinske postaje s odijeljenim podzemnim spremnicima, za scenarij najgoreg mogućeg slučaja ne može se uzeti cjelokupna količina naftnih derivata koja se nalazi na benzinskoj postaji. Stoga se kao scenarij najgoreg mogućeg slučaja na benzinskim postajama uzima izvanredni događaj prilikom pretakanja naftnih derivata iz autocisterne u spremnik.

Operativne planove INA d.d. treba nadopuniti prema primjedbama navedenim u Poglavlju 3.3.1.

Šumarija Krasno u svom vlasništvu ima benzinsku postaju koja se nalazi u samom centru mjesta Krasno. U neposrednoj blizini benzinske postaje nalazi se Uprava Šumarije, samački dom, radionice i garaže. Za skladištenje naftnih derivata koriste se 2 djelomično ukopana spremnika dizel goriva i spremnik benzina u ograđenom objektu što je znatno lošije rješenje od podzemnih spremnika naftnih derivata. Kao scenarij najgoreg mogućeg slučaja, u Operativnom planu, uzeta je istovremena eksplozija spremnika dizel i benzinskog goriva. Takvim malo vjerojatnim scenarijem dobivena je zona ugroženosti od 605 metara u kojoj se može naći oko 300 osoba. Operativni plan je potrebno izmijeniti temeljem primjedbi navedenih u Poglavlju 3.3.1.

II. PROIZVODNJA PITKE VODE

S područja Ličko-senjske županije Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša dostavila su 4 komunalna poduzeća koja se bave proizvodnjom pitke vode:

1. Komunalac d.o.o. Korenica, 2. Komunalac d.o.o. Otočac, 3. Vodovod d.o.o. Brinje, 4. Vodovod d.o.o. klorna stanica Hrmotine.

Od dostavljena četiri Operativna plana intervencija u zaštiti okoliša, kompletan je samo Operativni plan za klornu stanicu Hrmotine. Klorna stanica Hrmotine nalazi se sjeveroistočno od sv. Jurja. U klornoj stanici nalaze se 4 boce po 50 kg klora povezane u mrežu koja cjevovodom odvodi klor u prostoriju s klorinatorom. Klorna

stanica ima detektor povišene koncentracije klora i opremu za neutraliziranje ispuštenog klora neutralizacijskom otopinom NaOH i Na2S2O3. U slučaju izvanrednog događaja i ispuštanja cjelokupne količine klora neće doći do životne ugroženosti ljudi kako zbog velike udaljenosti klorne stanice do najbližih stambenih objekata i prometnica tako i zbog instaliranog neutralizatora klora.

III. KOTLOVNICE SA SPREMNICIMA NAFTNIH DERIVATA

Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za spremnike naftnih derivata koji se koriste kao energenti u kotlovnici, dostavili su:

1. Dom za starije i nemoćne osobe - Gospić, 2. Dom za starije i nemoćne osobe - Udbina, 3. Dom zdravlja Otočac, 4. HT d.d. Objekt telekomunikacija - Gospić, 5. Osnovna škola Perušić, 6. Osnovna škola dr. Jure Turića - Gospić, 7. Osnovna škola Zrinskih i Frankopana

- Otočac, 8. Srednja škola Otočac.

Pravne i fizičke osobe koje imaju vlastite kotlovnice, tj. energane, uglavnom kao energent koriste ekstra lako lož ulje uskladišteno u podzemnom spremniku ili u posebno zidanom objektu. Spremnici lož ulja nalaze se na zakonski utvrđenim udaljenostima od drugih objekata. Opasna radnja kod takvih gospodarskih subjekata je pretakanje naftnih derivata iz autocisterne u spremnik, te je zbog mogućih posljedica potrebno strogo nadzirati navedenu radnju.

IV. INDUSTRIJA, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I SKLADIŠTENJE NAFTNIH DERIVATA

Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša iz navedenih djelatnosti dostavili su:

1. Industrogradnja - Kalcinid d.d. Ličko Lešće, 2. Hrvatske autoceste, 3. Cosmochemia d.d. - Otočac, 4. HEP d.d. HE Senj - lokacija Grabova, 5. HEP d.d. HE Senj - dio HE Sklope, 6. INA d.d. lokacija skladišta PJ Gospić.

Dostavljeni Operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata koji se bave industrijskom djelatnošću i skladištenjem naftnih derivata su većinom nepotpuni te ih treba nadopuniti prema primjedbama navedenim u Poglavlju 3.3.1.

Temeljem prikupljenih podataka, koji su se mogli dobiti iz ovih nepotpunih Operativnih planova, može se zaključiti da u slučaju izvanrednog događaja neće doći do ugrožavanja ljudskih života izvan granica gospodarskog subjekta.

Temeljem podataka navedenim u Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša za dvije hidroelektrane koje se nalaze na području Ličko-

Page 17: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 424 Županijski glasnik Broj 12/04 senjske županije procjenjuje se da neće doći do ugrožavanja života ljudi zbog lokacija samih objekata, te vrsta i količina opasnih tvari koje se nalaze na njima. 3.3.4. Procjena vjerojatnosti izvanrednog

događaja i društvenog rizika Vjerojatnost pojavljivanja izvanrednog događaja označava prosječnu učestalost izvanrednog događaja prilikom obavljanja istovrsnih radnji s opasnim tvarima u istim djelatnostima.

Vjerojatnost pojave izvanrednog događaja izračunali su samo tri gospodarska subjekta. U Operativnom planu HT-a za Objekt telekomunikacija Gospić navodi se vjerojatnost pojavljivanja izvanrednog događaja od 3*10-10, dok se u Operativnim planovima za dvije hidrocentrale u vlasništvu HEP-a navodi da je vjerojatnost pojavljivanja izvanrednog događaja zanemariva.

Vjerojatnost pojavljivanja izvanrednog događaja ovisi o mnogo čimbenika, a posebice o:

- vrsti gospodarske djelatnosti tj. o vrsti i količinama opasnih tvari,

- obučenosti zaposlenika, - opremljenosti gospodarskog subjekta, - mjerama prevencije od izvanrednog

događaja.

Podizanjem razine i kvalitete svakog od navedenih čimbenika, smanjuje se vjerojatnost pojavljivanja izvanrednog događaja.

Budući u izrađenim Operativnim planovima inter-vencija u zaštiti okoliša nije bilo podataka o

vjerojatnosti pojavljivanja izvanrednog događaja i mogućim posljedicama u slučaju izvanrednog događaja-broju smrtnih slučajeva, analiza društve-nog rizika izraditi će se nakon revizije i dopune ovoga Plana. 4. NOSITELJI IZRADE PLANA Planovi intervencija u zaštiti okoliša sastavni su dio Programa zaštite okoliša županije, gradova i općina. U slučaju da županija, grad ili općina nisu donijeli Program zaštite okoliša, plan intervencija može se donijeti i provoditi samostalno.

Županijska skupština, odnosno gradsko ili općinsko vijeće u skladu s APELL procesom osniva Stručno povjerenstvo za izradu Plana.

Za članove Stručnog povjerenstva u pravilu se imenuju predstavnici:

- župnijskog poglavarstva, - općinskog i gradskog poglavarstva, - upravnih tijela gradova i općina, - pravnih osoba koji obavljaju djelatnost kao

javnu službu, - pravnih osoba koji obavljaju gospodarsku

djelatnost, - udruga čija je djelatnost promicanje zaštite

okoliša.

Za voditelja i zamjenika voditelja Stručnog povje-renstva imenuju se predstavnici županijskog, gradskog, odnosno općinskog poglavarstva ili pra-vnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost po kriteriju većeg poznavanja problema.

Imenovano Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša

Voditelj

Franjo Kukuruzović član Županijskog poglavarstva zadužen za vodno i komunalno gospodarstvo

053/776-821

Zamjenik

Stipe Mudrovčić ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša

053/588-214

Ana Brkljačić ravnateljica Javne ustanove “Park prirode Velebit”

053/560-450

Slavka Bogdanić

viši upravni referent u Uredu državne uprave Županije- Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliš, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Otočac

053/773-662

Mandica Dasović

rukovoditelj Odjela za ekologiju – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Gospić

053/575-530

Milan Devčić direktor komunalnog poduzeća-Usluga Gospić

053/572-303

Marko Stilinović referent zaštite na radu –HEP – DP Elektrolika Gospić

053/570-100

Milka Polojac-Buntak

djelatnica u laboratoriju kemijskih i bakterioloških analiza u Zavodu za javno zdravstvo Gospić

053/574-452

Berislav Kostelac savjetnik direktora komunalnog poduzeća “Komunalac” Otočac

053/771-115

članovi

Dominik Kunkera član Poglavarstva Grada Novalje 053/661-350

Page 18: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 425

Imenovano Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša

Bruno Brozičević direktor komunalnog poduzeća “Komunalac” Senj

053/881-237

Milan Divjak viši referent za prostorno uređenje i stambene poslove u Općini Donji Lapac

053/765-036

Milan Amić direktor “Krbava” d.o.o. Udbina 053/778-283 Bernardica Bićanić samostalni upravni referent u Općini Brinje 053/700-775 Tomislav Grčević komunalni redar u Gradu Gospiću 053/574-416 Milan Čačić komunalni redar u Općini Karlobag 053/694-247 Milan Pavelić komunalni djelatnik u Općini Lovinac 053/681-153 Siniša Orlić lučki kapetan u Lučkoj kapetaniji Senj 053/881-301

članovi

Mladen Vodička voditelj Vodnogospodarske ispostave “Lika” 053/572-377

Tajnik

Biserka Polić pomoćnik ravnatelja Županijskog zavoda za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša

053/588-218

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva osigurava županijsko, gradsko, odnosno općinsko poglavar-stvo. Zadaci povjerenstva jesu:

- identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana,

- identifikacija rizika i opasnosti, - analiza postojećih Planova svih sudionika i

usklađenosti tih Planova, - identifikacija zadaća nepokrivenim

postojećim Planovima, - identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje

nepokrivenih zadaća, - prilagođavanje postojećih Planova i izrada

harmoniziranog Plana integriranog Plana - donošenja Plana intervencija u zaštiti

okoliša od strane nadležnog tijela Županije, - upoznavanje svih sudionika sa integriranim

Planom, - uspostava procedure za periodično

testiranje, analizu i reviziju Plana, - upoznavanje stanovništva s Planom.

Prijedlog Plana u zaštiti okoliša županija dostavlja na mišljenje tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša, a gradovi i općine županiji.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja na prijedlog Stručnog povjerenstva, Plan donosi predstavničko tijelo županije, grada ili općine. 5. SUBJEKTI KOJI SUDJELUJU U

PROVOĐENJU PLANA 5.1. Komunikacijske jedinice

Poslove operativnog dežurstava, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, te uzbunjivanja za potrebe Županijskog eko-stožera obavljaju županijski centri za obavješćivanje i operativno dežurstvo u policijskoj upravi.

- Županijski centar za obavješćivanje Gospić – tel. 985 i 053 573-055

- Policijska uprava – Operativno dežurstvo Gospić – tel. 053 675-111 i 573-055

5.2. Interventne jedinice Interventne jedinice na području županije su:

- Vatrogasna postrpojba (VP) Grada Gospića sa sjedištem u Gospiću

Trg A. Stepinca 2 53000 Gospić tel: 053/675-202; 053/575-067, spec. 62-202 fax: 053/675-204, spec. 62-204 Zapovjednik: Mile Asić Zamjenik zapovjednika: Željko Došen Broj vatrogasaca: 19

- Vatrogasna postrpojba (VP) Općine Plitvička jezera sa sjedištem u Korenici

Trg Sv. Jurja 4 53230 KORENICA tel: 053/776-053, 091/5364-143 fax: 053/776-054 Ravnatelj usnovanove: Stjepan Rukavina Zapovjednik: Stjepan Rukavina Zamjenik zapovjednika: Ivan Pejkunović Broj vatrogasaca: 12

- Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD)

Page 19: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 426 Županijski glasnik Broj 12/04

POPIS DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

I M E I P R E Z I M E PREDSJEDNIKA TAJNIKA ZAPOVJEDNIKA

VATROGASNA

ZAJEDNICA ŽUPANIJE

LIČKO-SENJSKE

GODINA osnivanja

1993.

adresa: ulica i broj, mjesto, tel/fax: Ćirila i Metoda 5 53220 Otočac 053/ 771-322

Milan Jurković

Ivan Marković

Damir Božičević

I M E I P R E Z I M E

DIREKTNO UDRUŽENA

DVD-a (abecednim redom)

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj,

mjesto, zadnja pošta, tel/fax:

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

KARLOBAG

1987.

53288 KARLOBAG

Željko Jazić

Nenad Samolov

Zvonko Bačić

KORENICA

1996.

Gospićka 4 53430 Korenica

Darko Smerdel

Željko Trauber

Vlado Marković

LAPAC

1998.

Udbinska cesta bb 53448 Lapac

Milan Zobenica

Duško Opačić

Josip Frketić

PERUŠIĆ

1998.

Hrvatske mladeži bb 53202 Perušić

Miroslav Grabašnjak

Ivica Milković

Ivica Pocrnić

UDBINA

1998.

Trg Sv. Ucije 15 53434 Udbina

Dražen Orešković

Andreja Perčec

Mile Došen

VELEBIT

2001.

Lovinac

Ivan Šarić

Danijel Jurjević

Milan Pavelić

I M E I P R E Z I M E

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj, mjesto, tel/fax:

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

VATROGASNA

ZAJEDNICA GRADA NOVALJA

1998. Zeleni put bb

53291 Novalja 053/661-200

Željko Blaić

Antun Supić

Željko Tamarut

I M E I P R E Z I M E

Pripadajuća DVD-a

(abeceednim redom)

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj,

mjesto, zadnja pošta, tel/fax:

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

LUN 1994. 53294 Lun Ivica Badurina Šime Makarun Ivan Šegota

NOVALJA

1975. Zeleni put bb 53291 Novalja

Željko Tamarut

Antun Supić

Mateo Tamarut

I M E I P R E Z I M E

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj.

mjesto, tel/fax: PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

VATROGASNA

ZAJEDNICA GRADA OTOČAC

1982.

Ćirila i Metoda 5 53220 Otočac 053/771-322

Mate Bunjevčević

Ivica Matasić

Marinko Krmec

IME I PREZIME

Pripadajuća DVD-a

(abecednim redom)

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj, mjesto,

zadnja pošta, tel/fax: PREDSJEDNIKA TAJNIKA ZAPOVJEDNIKA

BRINJE

1985. Frankopanska 39

53260 Brinje

Ivan Vičić

Ivan Šebalj

Mile Kušanić

KUTAREVO

1993. KUTAREVO,

53225 ŠVICA

Ivan Rožman

Josip Malčić

Ivan Piršljin

OTOČAC

1868. Ćirila i Metoda 5 53220 Otočac

Ivan Marković

Ivica Matasić

Marinko Krmec

SINAC

1982.

Sinac 359, 53224 Ličko Lešće

Tomislav Grahovac

Josip Brajković

Josip Dubravčić

VRHOVINE

1982.

Gornje Vrhovine bb 53223 Vrhovine

Goran Čorak

Tomo Bukovac

Robert Žužić

Page 20: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 427

POPIS DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

IME I PREZIME GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj, mjesto, tel/fax: PREDSJEDNIKA TAJNIKA ZAPOVJEDNIKA

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

SENJ 1953.

Stara cesta 23, 53270 Senj 053/881-038

Jurica Tomljanović

Branko Mudrovčić

Željko Prpić

IME I PREZIME

Pripadajuća DVD-a

(abecednim redom)

GODINA osnivanja

adresa: ulica i broj, mjesto

zadnja pošta, tel/fax: PREDSJEDNIKA TAJNIKA ZAPOVJEDNIKA

JABLANAC

1998. Trg M. Mesića 1 53287 Jablanac

Branko Mršić

Hariet Mršić

Rolando Mršić

KRASNO

1990.

Anići bb 53274 Krasno polje

Milan Devčić

Juricas Glavaš

Petar Devčić

SENJ

1932.

Stara cesta 23 53270 Senj

Zoran Hapčo

Mario Ferro

Željko Prpić

SVETI JURAJ

1952.

Pod Gradinom 2 53287 Sveti Juraj

Darijo Škrgatić

Renata Škrgatić

Ivica Dragičević

OPREMLJENOST VATROGASNIH POSTROJBI

POSTROJBA

ZAPOVJEDNIK

TELEFON Broj vatrogasaca

VOZILA

JVP GOSPIĆ Mile Asić 098 497 401 19 ZV,2TV,ŠV,NV,2AC JVP KORENICA Stjepan Rukavina 091 536 4143 12 ZV,NV,AC,TV,2ŠV DVD SINAC Josip Dubravčić 098 675 614 21 NV

DVD DONJI LAPAC

Branko Cvijanović

098 194 2871

10

AC,NV

DVD UDBINA Mile Došen 098 182 3022 6 2NV DVD KARLOBAG Zvonko Bačić 091 522 1506 10 AC,NV DVD LUN Ivan Šegota 098 869 516 18 KVP+T DVD BRINJE Mile Kušanić 098 245 139 34 ZV,KVT,NV,2AC DVD SENJ Željko Prpić 098 745 259 28 ZV,2AC,ŠV,TV,KVP DVD S.JURAJ Ivica Dragičević 091 1252 9537 32 ZV,KVT,AC DVD JABLANAC Ronaldo Mršić 098 395 700 19 ZV,KVP,NV DVD KRASNO Petar Devčić 091 538 5803 22 2NV,AC DVD OTOČAC

Marinko Krmec

098 592 496

39

ZV,TV,2NV,AC,ŠV, KVT,KVP

DVD VRHOVINE Robert Žužić 091 541 2536 2 AC DVD KUTAREVO Ivan Piršljin 053 779 038 12 NV DVD NOVALJA Mateo Tamarut 098 715 658 34 2NV,ZV,TV DVD PERUŠIĆ 10 AC,ZV DVD LOVINAC DVD KORENICA U K U P N O : 328

ZV (ZAPOVJEDNO VOZILO) 9 NV (NAVALNO VOZILO) 15 AC (AUTOCISTERNA) 14 TV (TEHNIČKO VOZILO) 6 ŠV (ŠUMSKO VOZILO) 5 KVT (KOMBI VOZILO TERETNO) 3 KVP (KOMBI VOZILO PUTNIČKO) 4

U Ličko-senjskoj županiji imaju 2 JVP-e i 17 DVD-a.

- Hitna medicinska pomoć

POPIS BOLNIČKIH USTANOVA, DOMOVA ZDRAVLJA I AMBULANTI U OKVIRU GRADOVA I OPĆINA

Zdravstvenu djelatnost na području Ličko-senjske županije obavljaju zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, a to su:

Page 21: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 428 Županijski glasnik Broj 12/04

1) OPĆA BOLNICA GOSPIĆ – Kaniška 111, 53000 GOSPIĆ • Ravnatelj dr. Darko Milinović (tel.: 053/572-433)

2) DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ – Bilajska 5, 53000 GOSPIĆ • Ravnateljica dr. Marica Vencl (tel.: 053/573-300)

3) DOM ZDRAVLJA OTOČAC – V. Nazora 14, 53220 OTOČAC • Ravnatelj dr. Davor Atalić (tel.: 053/771-210)

4) DOM ZDRAVLJA SENJ – Stara cesta 44, 53270 SENJ • Ravnatelj dr. Juraj Medved (tel.: 053/53-270)

5) DOM ZDRAVLJA KORENICA – Zagrebačka 41, 53230 KORENICA • Ravnateljica dr. Danica Orsolić Beljo (tel.: 053/756-270)

6) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – Senjskih žrtava 2, 53000 GOSPIĆ • Ravnatelj dr. Dražen Jurković (tel.: 053/574-452)

- Specijalizirabe jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Trgovačko društvo Broj telefona/mobitela Grad Gospić i Općina Perušić Usluga d.o.o. Gospić

572-303 573-255

Grad Otočac i Općina Vrhovine Komunalac d.o.o. Otočac

787-308 771-449

Grad Novalja Komunalije d.o.o. Novalja

661-242 098 245-001

Grad Senj Komunalac d.o.o. Senj

881-237 881-342

Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj 881-310 881-300

Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak Hrmotine 883-072 883-185

Općina Brinje Vodovod d.o.o. Brinje

700-336

Općina Karlobag Velinac.d.o.o. Karlobag

694-257 098 245-419

Općina Donji Lapac Komunalac d.o.o. Donji Lapac

765-037

Općina Lovinac Općinski ured

681-153

Općina Udbina Krbava d.o.o. Udbina

778-283

Općina Plitvička jezera Komunalac d.o.o. Korenica

776-518 776-168

Prema ukazanoj potrebi, ako to obim i težina ekološke nesreće zahtjeva:

- Postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane (ABK) oružanih snaga republike hrvatske,

- Postrojbe civilne zaštite (opće, specija-lističke i interventne).

Postrojbe civilne zaštite – su posebno organi-zirani sustavi za obavljanje opsežnijih Iisloženijih zadaća u slučajevima kada nisu dovoljni osobna i uzajamna zaštita građana te djelovanje pravnih osoba, tijela i službi kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, a u slučaju elemantarnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te u slučaju ratne opasnosti. •

Prema namjeni i zadacima postrojbe civilne zaštite formiraju se kao:

• Postrojbe opće namjene (gradske i općin-ske)

• Specijalističke postrojbe (županijske) • Interventne specijalističke postrojbe (po-

strojbe MUP-a – republičke)

Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te za slučaj ratne opasnosti, u Ličko-senjskoj županiji formirane su slijedeće postrojbe: POSTROJBE OPĆE NAMJENE

Postrojbe opće namjene ustrojavaju se po teritorijalnom principu za područje općine i grada

Page 22: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 429 odlukom poglavarstva jedinice lokalne samouprave. Ustrojavaju se u sastav veličine desetine, voda i satnije, ovisno o procjeni ugroženosti.

Postrojbe opće namjene oprema i osposobljava osnivač (općine i gradovi). SPECIJALISTIČKE (ŽUPANIJSKE) POSTROJBE

Postrojbe specijalističke namjene osnivaju se na područnom načelu kao županijske postrojbe, odlu-kom poglavarstva jedinice područne (regionalne) samouprave (županije).

Odlukom Poglavarstva Županije Ličko-senjske, za područje Županije Ličko-senjske osnovane su i ustrojene slijedeće specijalističke postrojbe:

vatrogasna postrojba RBK - postrojba postrojba za prvu medicinsku pomoć veterinarska postrojba postrojba za spašavanje iz ruševina postrojba za asanaciju terena postrojba za spašavanje na vodi i moru

Specijalističke (županijske) postrojbe civilne zaštite oprema i osposobljava županija.

INTERVENTNE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE (POSTROJBE MUP-a)

Interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite obavljaju složenije poslove zaštite i spašavanja i djeluju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i to u slučajevima kad nisu dostatne županijske specijalističke postrojbe.

Za područje nadležnosti Županije Ličko-senjske, formirane su slijedeće postrojbe:

vatrogasna postrojba postrojba za logistiku gorska služba spašavanja

Specijalističke interventne postrojbe civilne zaštite osniva, oprema i osposobljava Ministarstvo unutarnjih poslova.

Povjerenici civilne zaštite - pomažu djelatnim osobama službe civilne zaštite u pripremanju i osposobljavanju stanovništva za osobnu i uzajamnu zaštitu, kao i u pravovremenom obvješćivanju stanovništva o poduzimanju potrebnih mjera i postupaka u svrhu zaštite i spašavanja.

Voditelji skloništa - obavljaju poslove oko organizacije boravka u skloništima, što uključuje i pravodobnu pripremu skloništa. 5.3. Ekspertna jedinica (PRILOG 10.) Za provedbu Plana na županijskoj razini u sastav ekspertne jedinice ulazi:

- Operativno informativni centar INE, - Hrvatski zavod za toksikologiju, - Tijelo državne uprave nadležno za hidro-

meteorologiju, - Hrvatske vode,

- Agencija za posebni otpad (APO), - Tijelo držvne uprave nadležno za zaštitu

prirode i okoliša.

Veza sa članovima Ekspertne jedinice uspostavlja se preko Operativnog dežurstva MUP-a, što je praksa zadnjih deset godina. Broj pripravnosti za nesreće HZT (098/405-636) ili stupiti u kontakt s djelatnikom ustanove putem Operativnog dežurstva Ekspertna jedinica daje stručnu prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja te prijedlog mjera zaštite, spašavanja i tehničke intervencije. 5.4. Prijevoz i logistika U slučaju iznenadnog događaja prijevoz i logistiku obavljaju:

- interventne jedinice za svoje ljudstvo i opremu,

- javna poduzeća iz oblasti prijevoza, - helikopteri i tijela državne uprave za

unutarnje poslove (na zahtjev Županijskog eko-stožera ili ovlaštenih osoba iz tijela Državne uprave nadležnog za unutarnje poslove).

6. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

U PROVEDBI PLANA Županija, gradovi i općine dužni su u skladu s APELL procesom izraditi Planove intervencija u zaštiti okoliša uzimajući u obzir regionalne i lokalne posebnosti te stvarne i potencijalne rizike i opasnosti na svom podruičju. Tijelo nadležno za provođenje Plana je: - Županijski eko-stožer Temeljem članka 42. Zakona o zaštiti okoliša te točaka 6,7,8,9 i 10 i Plana intervencija u zaštiti okoliša, Županijska skupština je na sjednici održanoj 30. studenog 2000. donijela Rješenje o imenovanju Županijskog eko-stožera, a 30. siječnja 2003. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog eko-stožera Ličko-senjske županije prema kojem je imenovano ukupno 28 članova (Rješenje u PRILOGU 8.).

Za članove i zamjenike Županijskog eko-stožera imenuju se predstavnici Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, predstavnici županijskih ureda i policijske uprave, te predstavnici jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) i Javna ustanova “Park prirode Velebit”.

Voditelj Županijskog eko-stožera je župan po položaju i on ima tri zamjenika, koji su predstavnici službe nadležne za:

- poslove zdravstva, - poslove zaštite prirode i okoliša i - predstavnik policijske uprave.

Page 23: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 430 Županijski glasnik Broj 12/04

IMENOVANI ČLANOVI EKO-STOŽERA

1. Milan Jurković, voditelj 053 588-201 2. Vesna Milinković, zamjenik voditelja 053 588-289 3. Mirko Kasumović, zamjenik voditelja 053 675-111 4. Slavka Bogdanić, zamjenik voditelja 053 773-662 5. Ivan Katalinić - Senj, za člana 053 891-103 6. Mile Čančar - Plitvička Jezera, za člana 053 776-017 7. Milan Dotlić - Donji Lapac, za člana 053 765-037 8. Mario Barković - Otočac, za člana 053 773-555 9. Hrvoje Račić - Lovinac, za člana 053 681-005 10. Đoko Opalić - Udbina, za člana 053 778-070 11. Milan Kolić - Gospić, za člana 053 572-025 12. Marijan Bardiovski - Brinje, za člana 053 700-723 13. Miroslav Bašić - Perušić, za člana 053 679-495 14. Ivica Bačić - Karlobag, za člana 053 694-001 15. Gojko Majetić - Vrhovine, za člana 053 775-010 16. Dominik Kunkera - Novalja, za člana 053 661-303 Za zamjenike članova Županijskog eko-stožera imenuju se: 1. Željko Nekić - Senj, za zamjenika člana 053 891-103 2. Mile Grbac - Plitvička Jezera, za zamjenika 053 776-017 3. Milan Divjak - D Lapac 053 765-357 4. Marija Kranjčević – Otočac 053 773-555 5. Petar Rukavina – Lovinac 053 681-005 6. Stanko Momčilović – Udbina 053 778-070 7. Petar Krmpotić – Gospić 053 572-025 8. Ivica Mesić – Brinje 053 700.723 9. Ana Vrban – Karlobag 053 694-001 10. Milorad Delić – Vrhovine 053 775-010 11. Ana Milković – Perušić 053 679.495 12. Tatjana Peranić-Samardžija – Novalja 053 661-303

Pravilnik o radu Županijskog eko-stožera je u pripremi. Ovlasti i dužnosti Županijskog eko-stožera su:

- donošenje odluka o primjeni Plana za po-dručje županije, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša rješiti nastali izvanredni događaj,

- procjena rizika i opasnosti, - usklađivanje mjera u provođenju Plana, - procjena štete uzrokovane izvanrednim

doga-đajem, - izvješćivanje javnosti, - donošenje odluke o završetku intervencije, - davanje prijedloga županijskom poglava-

rstvu za osiguravanje financijskih sredstava u županijskom proračunu za redovito provođenje plana na području županije,

- poduzimanje i drugih mjera utvrđenih planom.

Županijsko poglavarstvo osigurava tehničke, admi-nistrativne uvjete za rad Županijskog eko-stožera. Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Plana osguravaju se u županijskom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Županijski eko-stožer dužan je izvješćivati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.

Izvješćivanje javnosti mogu obavljati i osobe ovlaštene od Županijskog eko-stožera 6.1. Osposobljavanje Sve osobe koje učestvuju u provođenju Plana moraju biti osposobljene, izvježbane i opremljene za uspješnu provedbu Plana. Županijski eko-stožer donosi odluku o osposoblja-vanju osoba, koje prema Planu sudjeluju u intervenciji. Dodatno osposobljavanje nije potrebno za osobe koje u okviru svojih svakodnevnih poslova obavljaju poslove kao i ovim Planom.

Županijski eko-stožer u okviru svojih dužnosti i ovlasti za uspješno provođenje mjera i aktivnosti može organizirati vježbe s ciljem provjere uspostave veza, obavješćivanja sudionika i provjere spremno-sti učesnika za uspješno izvršavanje planiranih zadataka u provedbi Plana. 7. POSTUPCI I MJERE U SLUČAJU

IZVANREDNOG DOGAĐAJA Postupci za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica izazvanih izvanrdnim događajem Onečišćivač koji je prouzročio nezgodu, odnosno svaka osoba koja primjeti onečišćenje ili događaj koji može prouzročiti onečišćenje okoliša dužna je ODMAH obavjestiti lokalnu policijsku upravu na telefon 92. Ako iz bilo kojeg razloga to nije u mogućnosti, zatražit će pomoć prolaznika ili najbliže

Page 24: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 431 osobe, koja će obavjestiti policijsku upravu. Ukoliko postoji opasnost od požara, eksplozije ili trovanja ista će osoba odmah o eko-nezgodi dojaviti i vatrogasnim postrojbama na telefon 93. Obavjest treba sadržavati slijedeće: - ime i prezime/naziv fizičke ili pravne osobe koja

je dostavila obavjest, - datum i vrijeme primjećenog onečišćenja, - područje onečišćenja (prosudba) - jačinu ili opseg onečišćenja (prosudba), - opis onečišćenja, - podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišće-

nja (ukoliko su poznati).

Djelatnik policijske uprave koji primi obavjest o akcidentu dužan je ODMAH obavjestiti najbližu policijsku postaju, koja obavlja prvu provjeru očevidom na mjestu izvanrednog događaja. Ukoliko se utvrdi točnost obavjesti policijska ophodnja osigurava mjesto izvanrednog događaja, a policijska postaja podatke prenosi Operativnom dežurstvu policijske uprave, koja ODMAH obavještava Službu za obaveštavanje na telefon 985. Služba za obavješćivanje će o nastalom izvanrednom događa-ju odmah obavijestiti - jednog zamjenika voditelja eko-stožera:

1. Slavka Bogdanić (tel. 773-662) 2. Mirko Kasumović (tel. 675-111) 3. Vesna Milinković (tel.560-573)

- tajnika eko-stožera, - interventne jedinice, - ekspertnu jedinicu.

Zamjenik ili tajnik eko-stožera koji je primio obavjest od Policijske uprave o izvanrednom događaju, dužan je obavijestiti člana Županijskog eko-stožera nadležnog na određenom području, te u slučaju potrebe, dogovoriti hitan sastanak Županijskog eko-stožera.

Zamjenik Županijskog eko-stožera ili tajnik dužan je obavijestiti:

1. osobu za komunikaciju s javnošću – Slavka Bogdanić (tel. 773-662)

2. Inspekciju zaštite okoliša u Županiji – Davor Jugović (mob. 091/1877-068; 051/325-771) i u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (tel.01/378-2144)

3. Zavod za javno zdravstvo Županije – uzimanje uzoraka vode, tla i dr. (tel.574-452), a prema potrebi i ostale inspekcije.

Član Županijskog eko-stožera nadležan na određenom području dužan je odmah izaći na teren i sačiniti očevidnik intervencije u zaštiti okoliša (PRILOG 13).

Član Županijskog eko-stožera će zajedno s nadležnom inspekcijom na terenu izvršiti procjenu nastalog onečišćenja i štete, a prema potrebi zatražit će i mišljenje ekspertne jedinice.

Član Županijskog eko-stožera uz pomoć ekspertne jedinice će dati prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaj, te predložiti mjere zaštite,

spašavanja i tehničke intervencije, odnosno primjenu mjera predviđenih ovim Planom.

Mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica izazvanih izvanrednim događajem Plan intervencije u zaštiti okoliša traži od pravnih i fizičkih osoba (onečišćivači) da u svojim Operativnim planovima predvide posljedicu izvanrednog događaja uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja (“worst case”) i proračun zona ugroženosti.

U Ličko-senjskoj županiji najveću opasnost za akcidente predstavljaju skladištenje, prijevoz i uporaba zapaljivih tvari (benzinske postaje, asfaltne baze i dr.), te skladištenje i uporaba klora (npr. klorinatorske stanice).

Ukoliko dođe do akcidenta potrebno je poduzeti slijedeće mjere zaštite. Ekstra lako loživo ulje SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Sastav Kemijski sastav: smjesa ugljikovodika CAS broj: 68334-30-5 EINECS broj: 269-822-7 EEC indeks: 649-224-00-6 Identifikacija opasnosti Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: • Na ljudsko zdravlje: štetno za udisanje, za

kožu i ako se proguta; udisanje para izaziva mučninu i vrtoglavicu.

• Na okoliš: Onečišćuje vodotokove i tlo te štetno djeluje na biljni i životinjski svijet

• Fizikalno-kemijske opasnosti: Zapaljivost Glavni simptomi učinaka: Štetno i nadražujuće djelovanje Mjere prve pomoći Mjere za pružanje prve pomoći: • Nakon udisanja: udaljiti se iz opasne zone,

pozvati medicinsku pomoć • Nakon dodira s kožom: navlaženu odjeću i

obuću skinuti što prije, kožu oprati sapunom i vodom

• Nakon dodira s očima: ispirati najmanje 10 minuta s mlazom vode

• Nakon gutanja: ne izazivati povraćanje, odmah pozvati medicinsku pomoć i prevesti u medicinsku ustanovu

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika: Ako se proguta postoji mogućnost prodora u pluća Mjere za suzbijanje požara Sredstva za gašenje požara: • PRIKLADNA: zračna pjena, prah, CO2 (za

zatvorene prostore), haloni i vodena magla ili sprej

• NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI: vodeni mlaz

Page 25: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 432 Županijski glasnik Broj 12/04 Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: izolacijski aparat s komprimiranim zrakom, komplet za zaštitu od isijavanja topline

Mjere kod slučajnog ispuštanja

• Osobne mjere opreza: koristiti osobnu zaštitnu opremu

• Mjere zaštite okoliša: spriječiti istjecanje i ulijevanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem brana i pregrada

• Način čišćenja i sakupljanja: Iz oštećenog spremnika proizvod crpkom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti u praznu cisternu (spremnik), a ostatak apsorbirati piljevinom, pijeskom, mineralnim adsorbensom i sličnim. Otpadni materijal i uklonjeni konta-minirani površinski sloj tla na mjestima najvećeg onečišćenja sigurno uskladištiti i odvesti na odgovarajuću obradu.

• Dodatna upozorenja: Ukloniti sve moguće izvore paljenja; odmah pozvati vatrogasce; što prije zaustaviti prolijevanje. Vidljivo istaknuti znakove zabrane pristupa i rada s otvorenim plamenom i uređajima koji iskre.

Rukovanje i skladištenje RUKOVANJE

• Mjere opreza: Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Pretakati smo na za to propisno uređenim mjestima u propisno uređene spremnike

• Naputci za sigurno rukovanje: Pretakanje izvoditi na propisno označenom otvorenom prostoru s potpuno ispravnom, propisnom opremom i uređajima, uz pridržavanje sigurnosno-tehničkih mjera od strane za to osposobljenih i izvježbanih osoba potrebnih psihofizičkih osobina

SKLADIŠTENJE

• U propisno izvedenim i opremljenim spremnicima

Osobna zaštita Osobna zaštitna sredstva:

• Za zaštitu dišnih puteva: zaštitna maska s filterom «A», izolacijski aparat s kompri-miranim zrakom

• Za zaštitu ruku: gumene rukavice • Za zaštitu očiju: zaštitne naočale • Za zaštitu kože i tijela: zaštitna odjeća i

obuća, gumena pregača i čizme, kemijsko odijelo

Posebne higijenske mjere i mjere opreza: koristiti zaštitnu opremu, redovito koristiti i održavati uređaje s tekućom vodom, skinuti kontaminiranu odjeću i obuću

Fizikalna i kemijska svojstva

• Stanje: tekućina • Boja: crvena • Miris: slab • Vrelište / Područje vrenja, ºC: 180 – 300 • Plamište, ºC: 55

• Temperatura samozapaljenja, ºC: 250-460 • Granica eksplozivnosti, % v/v: 0,6 – 6,5 • Gustoća (15ºC), kg/m3, najviše: 860 • Točka tečenja, ºC, najviše: 0 do -12 • Viskoznost (20ºC), mm2/s: 1,8 – 6,0 • Viskoznost (40ºC), mm2/s: 1,3 – 3,8

Stabilnost i reaktivnost Stabilnost: stabilan Uvjeti koje treba izbjegavati: povišena tempe-ratura Materijali koje treba izbjegavati: jaki oksidansi Opasni proizvodi raspada: nema Namjena proizvoda: gorivo u uređajima s isparnim plamenicima i plamenicima na rasprskavanje bez mogućnosti predgrijavanja goriva

Podaci o toksičnosti • Akutno trovanje:

Oralno (LD50): iznad 2000 mg/kg Dermalno (LD50): iznad 2000 mg/kg

• Lokalni učinci: Nadražaj kože: DA Nadražaj očiju: DA Osjetljivost kože: DA

• Učinak izlaganja: visoke koncentracije para izazivaju nesvjesticu

• Trenutačni učinci: omamljenost, glavobolja, mučnina

Ekološki podaci

• Učinci proizvoda na okoliš Na vodu: onečišćuje vodotokove i zbog manje gustoće od vode ostaje na površini vode Na tlo: prodire u tlo te štetno djeluje na biljni i životinjski svijet

• Pokretljivost: tekućina • Ekotoksičnost:

Za vodene organizme: DA Za organizme u tlu: DA Za biljke i kopnene životinje: DA

Postupanje s otpadom

• Ostaci od proizvoda: vratiti proizvođaču, a ostatak na fizikalno-kemijsku ili termičku obradu

• Onečišćena ambalaža: nije značajno

Podaci o prijevozu • Klasifikacijske oznake za prijevoz: Cestovni (ADR): klasa 3, klasifikacijski kod:

F1 Željeznički (RID): klasa 3, klasifikacijski kod:

F1 Pomorski (IMDG kod): klasa 3 • UN klasifikacijski broj: 1202

Podaci o propisima • Primjenjivi propisi: 67/548 EEC, 88/379

EEC i njima slijedne EEC • Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti:

Page 26: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 433 Znak opasnosti: Xn štetnost, Xi nadražujuće djelo-vanje Oznaka upozorenja R: R 10 Zapaljiv R 20 Štetan ako se udiše R 21 Štetan u dodiru sa kožom R 36 Nadražuje oči R 51/53 Otrovan za organizme u vodi, može dugo-

trajno djelovati na vodeni okoliš R 65 Štetan, ako se proguta može izazvati

oštećenje pluća Oznaka obavijesti S: S 36 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću S 37 Nositi zaštitne rukavice S 39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje;

potražiti medicinsku pomoć i pokazati ove upute

Dizelsko gorivo - eurodizel SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Sastav Kemijski sastav: smjesa ugljikovodika CAS broj: 68334-30-5 EINECS broj: 269-822-7 EEC indeks: 649-224-00-6 Identifikacija opasnosti Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: • Na ljudsko zdravlje: štetno i nadražujuće za

dišne puteve, kožu i oči; udisanje para izaziva mučninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak svijesti

• Na okoliš: Onečišćuje vodotokove i tlo te štetno djeluje na okolni svijet

• Fizikalno-kemijske opasnosti: Zapaljivost Glavni simptomi učinaka: Štetno i nadražujuće djelovanje Mjere prve pomoći Mjere za pružanje prve pomoći: • Nakon udisanja: udaljiti se iz opasne zone,

pozvati medicinsku pomoć • Nakon dodira s kožom: navlaženu odjeću i

obuću skinuti što prije, kožu oprati sapunom i vodom

• Nakon dodira s očima: ispirati najmanje 10 minuta s mlazom vode

• Nakon gutanja: ne izazivati povraćanje, odmah pozvati medicinsku pomoć i prevesti u medicinsku ustanovu

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika: Ako se proguta postoji mogućnost prodora u pluća.

Mjere za suzbijanje požara Sredstva za gašenje požara: • PRIKLADNA: zračna pjena, prah, CO2,

haloni i vodena magla ili sprej • NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI: vodeni

mlaz Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: izola-cijski aparat s komprimiranim zrakom, komplet za zaštitu od isijavanja topline. Mjere kod slučajnog ispuštanja • Osobne mjere opreza: koristiti osobnu

zaštitnu opremu • Mjere zaštite okoliša: spriječiti istjecanje i

ulijevanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem brana i pregrada

• Način čišćenja i sakupljanja: iz oštećenog spremnika proizvod crpkom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti u praznu cisternu (spremnik), a ostatak apsorbirati piljevinom, pijeskom, mineralnim adsorbensom i sličnim. Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla na mjestima najvećeg onečišćenja sigurno uskladištiti i odvesti na odgovarajuću obradu.

• Dodatna upozorenja: Ukloniti sve moguće izvore paljenja; odmah pozvati vatrogasce; što prije zaustaviti prolijevanje. Vidljivo istaknuti znakove zabrane pristupa i rada s otvorenim plamenom i uređajima koji iskre.

Rukovanje i skladištenje

RUKOVANJE • Mjere opreza: Ukloniti sve moguće izvore

paljenja. Pretakati smo na za to propisno uređenim mjestima u propisno uređene spremnike

• Naputci za sigurno rukovanje: Pretakanje izvoditi na propisno označenom otvorenom prostoru s potpuno ispravnom, propisnom opremom i uređajima, uz pridržavanje sigurnosno-tehničkih mjera od strane za to osposobljenih i izvježbanih osoba potrebnih psihofizičkih osobina

SKLADIŠTENJE • U propisno izvedenim i opremljenim sprem-

nicima Osobna zaštita Osobna zaštitna sredstva: • Za zaštitu dišnih puteva: zaštitna maska s

filterom «A», izolacijski aparat s kompri-miranim zrakom

• Za zaštitu ruku: gumene rukavice • Za zaštitu očiju: zaštitne naočale • Za zaštitu kože i tijela: zaštitna odjeća i

obuća, gumena pregača i čizme, kemijsko odijelo

Posebne higijenske mjere i mjere opreza: koristiti zaštitnu opremu, redovito koristiti i održavati uređaje s tekućom vodom, skinuti kontaminiranu odjeću i obuću Fizikalna i kemijska svojstva

• Stanje: tekućina • Boja: žućkasta • Miris: slab

Page 27: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 434 Županijski glasnik Broj 12/04

• Vrelište / Područje vrenja, ºC: 180 – 300 • Plamište, ºC: 55 • Temperatura samozapaljenja, ºC: 250-460 • Granica eksplozivnosti, % v/v: 0,6 – 6,5 • Gustoća (15ºC), kg/m3, najviše: 820 - 860

Stabilnost i reaktivnost Stabilnost: stabilan Uvjeti koje treba izbjegavati: na povišenoj tempe-raturi nastupa velika opasnost od požara i eksplozije Materijali koje treba izbjegavati: jaki oksidansi Opasni proizvodi raspada: nema Namjena proizvoda: za pogon brzohodnih dizelovih motora Podaci o toksičnosti • Akutno trovanje:

Oralno (LD50): iznad 2000 mg/kg Dermalno (LD50): iznad 2000 mg/kg

• Lokalni učinci: Nadražaj kože: DA Nadražaj očiju: DA Osjetljivost kože: DA

• Učinak izlaganja: visoke koncentracije para izazivaju nesvjesticu

• Trenutačni učinci: omamljenost, glavobolja, mučnina

Ekološki podaci • Učinci proizvoda na okoliš Na vodu: onečišćuje vodotokove i zbog manje gustoće od vode ostaje na površini vode Na tlo: prodire u tlo te štetno djeluje na biljni i životinjski svijet • Pokretljivost: lako isparljiva tekućina • Ekotoksičnost:

Za vodene organizme: DA Za organizme u tlu: DA Za biljke i kopnene životinje: DA

Postupanje s otpadom

• Ostaci od proizvoda: vratiti proizvođaču, • Onečišćena ambalaža: otpad

Podaci o prijevozu

• Klasifikacijske oznake za prijevoz: Cestovni (ADR): klasa 3, klasifikacijski kod: F1 Željeznički (RID): klasa 3, klasifikacijski kod: F1

Pomorski (IMDG kod): klasa 3 • UN klasifikacijski broj: 1202

Podaci o propisima

• Primjenjivi propisi: 67/548 EEC, 88/379 EEC i njima slijedne EEC

• Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti: Znak opasnosti: Xn štetnost, Xi nadražujuće djelovanje Oznaka upozorenja R: R 10 Zapaljiv R 20 Štetan ako se udiše R 21 Štetan u dodiru sa kožom

R 36 Nadražuje oči R 51/53 Otrovan za organizme u vodi, može

dugotrajno djelovati na vodeni okoliš R 65 Štetan, ako se proguta može izazvati

oštećenje pluća Oznaka obavijesti S: S 36 Nositi dgovarajuću zaštitnu odjeću S 37 Nositi zaštitne rukavice S 39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje;

potražiti medicinsku pomoć i pokazati ove upute

Bezolovni motorni benzin SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Sastav Kemijski sastav: smjesa ugljikovodika s višena- mjenskim dodacima CAS broj: 86290-81-5 EINECS broj: 289-220-8 EEC indeks: 649-378-00-4 Identifikacija opasnosti Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: • Na ljudsko zdravlje: štetno i nadražujuće za

dišne puteve, kožu i oči; udisanje para izaziva mučninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak svijesti

• Na okoliš: onečišćuje vodotokove i tlo te štetno djeluje na okolni svijet

• Fizikalno-kemijske opasnosti: vrlo laka zapaljivost i eksplozivnost

Glavni simptomi učinaka: štetno i nadražujuće djelovanje

Mjere prve pomoći Mjere za pružanje prve pomoći: • Nakon udisanja: udaljiti se iz opasne zone,

pozvati medicinsku pomoć • Nakon dodira s kožom: navlaženu odjeću i

obuću skinuti što prije, kožu oprati sapunom i vodom

• Nakon dodira s očima: ispirati najmanje 15 minuta s mlazom vode

• Nakon gutanja: ne izazivati povraćanje, odmah pozvati medicinsku pomoć i prevesti u medicinsku ustanovu

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika: Ako se proguta postoji mogućnost prodora u pluća Mjere za suzbijanje požara Sredstva za gašenje požara: • PRIKLADNA: zračna pjena, prah, CO2, haloni i

vodena magla ili sprej • NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI: vodeni mlaz Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja Posebna opremaza zaštitu vatrogasaca: izolacijski aparat s komprimiranim zrakom, komplet za zaštitu od isijavanja topline.

Page 28: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 435 Mjere kod slučajnog ispuštanja

• Osobne mjere opreza: koristiti osobnu zaštitnu opremu

• Mjere zaštite okoliša: spriječiti istjecanje i ulijevanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem brana i pregrada

• Način čišćenja i sakupljanja: iz oštećenog spremnika proizvod crpkom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti u praznu cisternu (spremnik), a ostatak apsorbirati piljevinom, pijeskom, mineralnim adsorbensom i sličnim. Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla na mjestima najvećeg onečišćenja sigurno uskladištiti i odvesti na odgovarajuću obradu.

• Dodatna upozorenja: Ukloniti sve moguće izvore paljenja; odmah pozvati vatrogasce; što prije zaustaviti izlijevanje. Vidljivo istaknuti znakove zabrane pristupa i rada s otvorenim plamenom i uređajima koji iskre.

Rukovanje i skladištenje

RUKOVANJE • Mjere opreza: Ukloniti sve moguće izvore

paljenja. Pretakati samo na za to propisno uređenim mjestima u propisno uređene spremnike

• Naputci za sigurno rukovanje: Pretakanje izvoditi na propisno označenom otvorenom prostoru s potpuno ispravnom, propisnom opremom i uređajima, uz pridržavanje sigurnosno-tehničkih mjera od strane za to osposobljenih i izvježbanih osoba potrebnih psihofizičkih osobina.

SKLADIŠTENJE • U propisno izvedenim i opremljenim

spremnicima

Osobna zaštita Osobna zaštitna sredstva:

• Za zaštitu dišnih puteva: zaštitna maska s filterom «A», izolacijski aparat s kompri-miranim zrakom

• Za zaštitu ruku: gumene rukavice • Za zaštitu očiju: zaštitne naočale • Za zaštitu kože i tijela: zaštitna odjeća i

obuća, gumena pregača i čizme, kemijsko odijelo

Posebne higijenske mjere i mjere opreza: koristiti zaštitnu opremu, redovito koristiti i održavati uređaje s tekućom vodom, skinuti kontaminiranu odjeću i obuću

Fizikalna i kemijska svojstva • Stanje: tekućina • Boja: bezbojna • Miris: karakterističan • Vrelište / Područje vrenja, ºC: 25 - 215 • Plamište, ºC: -40 do -20 • Temperatura samozapaljenja, ºC: 250-460 • Granica eksplozivnosti, % v/v: 1,4 - 7,4 • Tlak para, po Reidu, hPa 350 - 900 • Gustoća (15ºC), kg/m3, najviše: 725 - 785

Stabilnost i reaktivnost Stabilnost: stabilan Uvjeti koje treba izbjegavati: na povišenoj tempe-raturi nastupa velika opasnost od požara i eksplozije Materijali koje treba izbjegavati: jaki oksidansi Opasni proizvodi raspada: nema Namjena proizvoda: za pogon benzinskih motora po preporuci proizvođača

Podaci o toksičnosti • Akutno trovanje:

Oralno (LD50): iznad 2000 mg/kg Dermalno (LD50): iznad 2000 mg/kg

• Lokalni učinci: Nadražaj kože: DA Nadražaj očiju: DA Osjetljivost kože: DA

• Učinak izlaganja: visoke koncentracije para izazivaju nesvjesticu

• Trenutačni učinci: omamljenost, glavobolja, mučnina

Ekološki podaci

• Učinci proizvoda na okoliš Na vodu: onečišćuje vodotokove i zbog manje gustoće od vode ostaje na površini i ovisno o temperaturi isparava. Odmah obavijestiti sve korisnike voda i onemogućiti daljnje istjecanje. Na tlo: prodire u tlo te štetno djeluje na biljni i životinjski svijet

• Pokretljivost: lako isparljiva tekućina • Ekotoksičnost:

Za vodene organizme: DA Za organizme u tlu: DA Za biljke i kopnene životinje: DA

Postupanje s otpadom

• Ostaci od proizvoda: vratiti proizvođaču, • Onečišćena ambalaža: otpad

Podaci o prijevozu

• Klasifikacijske oznake za prijevoz: Cestovni (ADR): klasa 3, klasifikacijski kod: F1 Željeznički (RID): klasa 3, klasifikacijski kod: F1 Pomorski (IMDG kod): klasa 3

• UN klasifikacijski broj: 1203

Podaci o propisima • Primjenjivi propisi: 67/548 EEC, 88/379

EEC i njima slijedne EEC • Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti:

Znak opasnosti: F+ vrlo laka zapaljivost, Xn štetnost Oznaka upozorenja R: R 12 Vrlo laka zapaljivost R 20/21 Štetno za udisanje i u dodiru s kožom R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 51/53 Otrovno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne nepovoljne učinke na okoliš R 65 Štetan, ako se proguta može izazvati oštećenje pluća

Page 29: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 436 Županijski glasnik Broj 12/04 Oznaka obavijesti S: S 36/37/38 Nositi zaštitnu odjeću, odgovarajuće

rukavice, u slučaju loše ventilacije nositi izolacijski aparat

S 39 Nositi zaštitu za oči/lice S 45 U slučaju nesreće, ili ako se osjećate loše

zatražiti medicinsku pomoć S 53 Izbjegavati izloženost S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje; potražiti medicinsku pomoć i pokazati ove upute

Motorni benzin s olovom SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Sastav Kemijski sastav: smjesa ugljikovodika s dodatnim sredstvom protiv lupanja CAS broj: 86290-81-5 EINECS broj: 289-220-8 EEC indeks: 649-378-00-4

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

Naziv sastojka / Nečistoće

Koncentracija %m/m

Znak Opasnosti

Oznaka upozorenja

Oznaka obavijesti

CAS Broj

BENZEN 5,8 T R 45,23/24/25 S 45,24,53 71-43-2 OLOVNI ALKILATI 0,17 T+ R 45,26/27/28 S 36/37/53 78-00-2

Identifikacija opasnosti Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: • Na ljudsko zdravlje: štetno i nadražujuće za

dišne puteve, kožu i oči; udisanje para izaziva mučninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak svijesti

• Na okoliš: onečišćuje vodotokove i tlo te štetno djeluje na okolni svijet

• Fizikalno-kemijske opasnosti: vrlo laka zapaljivost i eksplozivnost

Glavni simptomi učinaka: štetno i nadražujuće djelovanje Mjere prve pomoći Mjere za pružanje prve pomoći: • Nakon udisanja: udaljiti se iz opasne zone,

pozvati medicinsku pomoć • Nakon dodira s kožom: navlaženu odjeću i

obuću skinuti što prije, kožu oprati sapunom i vodom

• Nakon dodira s očima: ispirati najmanje 15 minuta s mlazom vode

• Nakon gutanja: ne izazivati povraćanje, odmah pozvati medicinsku pomoć i prevesti u medicinsku ustanovu.

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika: Ako se proguta postoji mogućnost prodora u pluća Mjere za suzbijanje požara Sredstva za gašenje požara: • PRIKLADNA: zračna pjena, prah, CO2, haloni i

vodena magla ili sprej • NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI: vodeni

mlaz Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: izolacijski aparat s komprimiranim zrakom, komplet za zaštitu od isijavanja topline.

Mjere kod slučajnog ispuštanja • Osobne mjere opreza: koristiti osobnu

zaštitnu opremu

• Mjere zaštite okoliša: spriječiti istjecanje i ulijevanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem brana i pregrada.

• Način čišćenja i sakupljanja: iz oštećenog spre-mnika proizvod crpkom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti u praznu cisternu (spremnik), a ostatak apsorbirati piljevinom, pijeskom, mine-ralnim adsorbensom i sličnim. Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla na mjestima najvećeg onečišćenja sigurno uskladištiti i odvesti na odgovarajuću obradu.

• Dodatna upozorenja: Ukloniti sve moguće izvore paljenja; odmah pozvati vatrogasce; što prije zaustaviti izlijevanje. Vidljivo istaknuti znakove zabrane pristupa i rada s otvorenim plamenom i uređajima koji iskre.

Rukovanje i skladištenje RUKOVANJE

• Mjere opreza: Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Pretakati samo na za to propisno uređenim mjestima u propisno uređene spremnike.

• Naputci za sigurno rukovanje: Pretakanje izvoditi na propisno označenom otvorenom prostoru s potpuno ispravnom, propisnom opremom i uređajima, uz pridržavanje sigurnosno-tehničkih mjera od strane za to osposobljenih i izvježbanih osoba potrebnih psihofizičkih osobina

SKLADIŠTENJE • U propisno izvedenim i opremljenim spre-

mnicima Osobna zaštita Osobna zaštitna sredstva:

• Za zaštitu dišnih puteva: zaštitna maska s filterom «A», izolacijski aparat s komprimiranim zrakom

• Za zaštitu ruku: gumene rukavice • Za zaštitu očiju: zaštitne naočale • Za zaštitu kože i tijela: zaštitna odjeća i

obuća, gumena pregača i čizme, kemijsko odijelo

Page 30: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 437 Posebne higijenske mjere i mjere opreza: koristiti zaštitnu opremu, redovito koristiti i održavati uređaje s tekućom vodom, skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Fizikalna i kemijska svojstva

• Stanje: tekućina • Boja: plava • Miris: karakterističan • Vrelište / Područje vrenja, ºC: 25 – 215 • Plamište, ºC: -40 do -20 • Temperatura samozapaljenja, ºC:250-460 • Granica eksplozivnosti, % v/v: 1,4 – 7,4 • Tlak para, po Reidu, hPa 350 - 900 • Gustoća (15ºC), kg/m3, najviše: 725 - 785

Stabilnost i reaktivnost Stabilnost: stabilan Uvjeti koje treba izbjegavati: na povišenoj temperaturi nastupa velika opasnost od požara i eksplozije Materijali koje treba izbjegavati: jaki oksidansi Opasni proizvodi raspada: nema Namjena proizvoda: za pogon benzinskih motora po preporuci proizvođača Podaci o toksičnosti • Akutno trovanje:

Oralno (LD50): iznad 2000 mg/kg Dermalno (LD50): iznad 2000 mg/kg

• Lokalni učinci: Nadražaj kože: DA Nadražaj očiju: DA Osjetljivost kože: DA

• Učinak izlaganja: visoke koncentracije para izazivaju nesvjesticu

• Trenutačni učinci: omamljenost, glavobolja, mučnina

Ekološki podaci

• Učinci proizvoda na okoliš Na vodu: onečišćuje vodotokove i zbog manje gustoće od vode ostaje na površini i ovisno o temperaturi isparava. Odmah obavijestiti sve korisnike voda i onemogućiti daljnje istjecanje. Na tlo: prodire u tlo te štetno djeluje na biljni i životinjski svijet

• Pokretljivost: lako isparljiva tekućina • Ekotoksičnost:

Za vodene organizme: DA Za organizme u tlu: DA Za biljke i kopnene životinje: DA

Postupanje s otpadom

• Ostaci od proizvoda: vratiti proizvođaču, • Onečišćena ambalaža: otpad

Podaci o prijevozu

• Klasifikacijske oznake za prijevoz: Cestovni (ADR): klasa 3, klasifikacijski kod: F1 Željeznički (RID): klasa 3, klasifikacijski kod: F1 Pomorski (IMDG kod): klasa 3 • UN klasifikacijski broj: 1203

Podaci o propisima • Primjenjivi propisi: 67/548 EEC, 88/379

EEC i njima slijedne EEC • Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti:

Znak opasnosti: F+ vrlo laka zapaljivost, Xn štetnost Oznaka upozorenja R: R 12 Vrlo laka zapaljivost R 20/21 Štetno za udisanje i u dodiru s kožom R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 51/53 Otrovno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne nepovoljne učinke na okoliš R 65 Štetan, ako se proguta može izazvati oštećenje pluća Oznaka obavijesti S: S 36/37/38 Nositi zaštitnu odjeću, odgovarajuće

rukavice, u slučaju loše ventilacije nositi izolacijski aparat

S 39 Nositi zaštitu za oči/lice S 45 U slučaju nesreće, ili ako se osjećate loše

zatražiti medicinsku pomoć S 53 Izbjegavati izloženost S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje;

potražiti medicinsku pomoć i pokazati ove upute.

Ukapljeni naftni plin SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Sastav: smjesa propan-butana Identifikacija opasnosti:

• Na ljudsko zdravlje: pospanost, glavobolja, u većim koncentracijama izaziva gušenje, opasnost od smrzotina

• Na okoliš: štetno djeluje na životinjski i biljni svijet

• Fizikalno-kemijske opasnosti: vrlo zapaljiv i eksplozivan, sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu

Mjere prve pomoći:

• Nakon udisanja: skloniti ugroženu osobu na svježi zrak, pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika

• Nakon dodira s kožom: odmah isprati vodom mjesto dodira, skinuti dijelove onečišćene odjeće

• Nakon dodira s očima: Isprati oči vodom najmanje 15 minuta

Mjere za suzbijanje požara:

• Sredstva za gašenje požara: za manje požare koristiti suhi prah ili CO2, a za veće požare pjenu

• Protupožarne mjere za gašenje požara: zaustaviti dotok plina; ukloniti sve izvore i mogućnosti zapaljenja; izvijestiti vatrogasce i policiju te pristupiti gašenju

• Posebne metode za gašenje požara: kod požara u tijeku, raspršenim vodenim mla-zom hladiti požarište, spremnike, cisterne, zatvoriti ventile i ispuste plina

Page 31: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 438 Županijski glasnik Broj 12/04

• Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: izolacijski aparat s kompriminiranim zrakom, komplet za zaštitu od topline

Mjere kod slučajnog ispuštanja:

• Osobne mjere opreza: koristiti zaštitna sredstva, izbjegavati ugroženo područje, postaviti se uz vjetar

• Mjere zaštite okoliša: Ukloniti sve izvore zapaljenja i iskrenja; što prije zaustaviti propuštanje; raspršenom vodom držati oblak plina pod kontrolom

• Način čišćenja i sakupljanje: U slučaju nekontroliranog ispuštanja spremnika spri-ječiti daljnje izlaženje, te uz odgovarajuće tehničko-sigurnosne mjere provesti pretaka-nje u neoštećeni spremnik

• Dodatna upozorenja: Kad izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istjecanja padne ispod granice eksplozi-vnosti pristupiti intervenciji

Osobna zaštitna sredstva

• Za zaštitu dišnih putova: zaštitna maska s «A» filterom (kraće zadržavanje) i izolacijski aparat s komoriminiranim zrakom (duže zadržavanje)

• Za zaštitu ruku, kože i tijela: zaštitne rukavice, odjeća i obuća

• Za zaštitu očiju: zaštitne naočale Fizikalna i kemijska svojstva

• Stanje: plin • Boja: bezbojan • Miris: jak i neugodan miris • pH-vrijednost: neutralan • Vrelište: -25ºC kod 1 bar • Temperatura samozapaljenja: 470ºC • Granice eksplozivnosti: 1,4 – 9,5 % • Tlak para (pri 40ºC): 1352 hPa • Gustoća (pri 15ºC): 507 kg/m3 • Topljivost: slabo topiv u vodi

Stabilnost i reaktivnost:

• Stabilnost: stabilan • Uvjeti koje treba izbjegavati: izbjegavati

dodir sa zrakom, jakim oksidansima i povišenim temperaturama

• Materijali koje treba izbjegavati: jaki oksidansi

Podaci o toksičnosti:

• Lokalni učinci: nadražaj kože, očiju i osjetljivost kože

• Učinak izlaganja: zagušljivac, izaziva glavobolje i pospanost

EKOLOŠKI PODACI Učinak proizvoda na okoliš:

• Na vodu: zbog manje gustoće ostaje na površini vode i može izazvati onečišćenje

• Na zrak: sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu

• Na tlo: ako prodre u tlo, štetno djeluje na

biljni i životinjski svijet

Ekotoksičnost: ekotoksičan za vodene organizme, organizme u tlu, biljke i kopnene životinje Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti:

• Znak opasnosti: F+ Ovim znakom ozna- čavaju se opasne tvari koje se pod normalnim tlakom (1013 mbar) i na normalnoj temperaturi (20ºC) mogu zapaliti, uzrokovati požar ili potpomagati gorenje

• Oznaka upozorenja: R13 vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin

• Oznaka obavijesti: S9 čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu S16 čuvati odvojeno od izvora paljenja, zabranjeno pušenje S36/37/39 nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

Natrijevim-hipokloritom – mjere zaštite Natrijev-hipoklorit (ili Žavelova voda) najpoznatiji je klorni preparat. Natrijev-hipoklorit je tekućina koja se treba čuvati i skladištiti u orginalnoj ambalaži u hladnim, tamnim i provjetrenim skladištima pri temperaturi do 25˚C. Kod veće temperature prelazi u natrijev-klorat. Primjenjuje se kao dezinfekcijsko sredstvo za manje vodovode i kao sredstvo za dezinfekciju vodovodnih objekata. Uređaj za ravnomjerno doziranje natrijevog hipoklorita u vodu naziva se klorinator. Mjere zaštite kod skladištenja ili uporabe klora

• na ulaznim vratima svake prostorije gdje se skladišti ili koristi obvezno staviti simbol Skupine II otrova,

• u svakoj prostoriji gdje se skladišti ili rabi klor obvezno istaknuti simbol Skupine II otrova,

• u svakoj prostoriji gdje se skladišti ili rabi klor obvezno je istaknuti upozorenja i oznake obavijesti za klor s tumačenjima,

• na mjestima gdje se čuva ili koristi ne smiju se držati nikakvi drugi materijali, a posebno ne zapaljive ili reaktivne tvari (na pr. organska otapala ili ulja, amonijak, metali koji reakcijom s klorom daju vodik), niti tvari, predmeti ili uređaji koji mogu izazvati požar,

• zabranjeno je pušenje ili palenje plamena u prostorima gdje se čuva ili koristi klor,

• na mjesto gdje se čuva ili koristi klor imaju pravo pristupa samo osobe školovane i uvježbane za rad s klorom,

• n e rukovati s klornim spremnicima ako su ruke onečišćene mastima,

• preglaaedati svaki spremnik prije unošenja u skladište ili na mjeskto korištenja da li postoje mehanička oštećenja,

• redovito spremnike klora slati na pregled ovlaštene ustanove zbog utvrđivanja oštećenja korozijom,

Page 32: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 439

• koristiti isključivo ispravne i provjerene ventile, koje se mora slati na provjeru ovlaštenoj ustanovi u periodima predviđe-nim od strane proizvođača, te ne dopustiti kontaminaciju ventila, a posebno ne uljima ili vodom,

• provjeravati periodički jesu li ventili na spremnicima u skladištu do kraja zatvoreni,

• kod otvaranja ili zatvaranja ventila ne koristiti silu nego otvarati/zatvarati ventil polako, ako nije moguće poslati ventil na servis, a glavni ventil mora kod uporabe potpuno otvoren,

• postupati sa spremnicima bez grubih zahvata koji bi mogli izazvati oštećenja, kao kotrljanje, bacanje i sl.,

• spremnike s klorom nikada ne držati na otvorenom prostoru pod izravnim djelova-njem sunca,

• ne držati spremnike s klorom na skladištu duže od 6 mjeseci, a kod uporabe koristiti spremnike koji su ranije napunjeni,

• redovito provjeravati elektroničke detektore klora u zraku na mjestu skladištenja ili uporabe, a u slučaju korištenja indikatorskih cjevčica, provjeru obavljati svaka 4 sata,

• povremeno provjeravati ispravnost uređaja za neutralizaciju klora, a najmanje svakih 6 mjeseci, a ako se radi o kemijskoj neutra-liaciji provjeravati redovito pH tekućine kroz koju se propušta zrak onečišćenja.

Mjere kod slučajnog ispuštanja

• U slučaju prolijevanja ili propuštanja natrijevog-hipoklorita potrebno je udaljiti ljude bez zaštitne opreme (zaštitna maska za lice, zaštitno odijelo i obuća otporna na alkalije).

• Ako natrijev-hipoklorit dođe u dodir s kiselinom ili vrućom površinom, treba upotrijebiti izolacijski aparat za zaštitu disanja.

• Ako je moguće, potrebno je začepiti mjesto propuštanja. Širenje tekućina spriječiti pretakanjem crpkom u pomoćni spremnik.

• Prolivenu tekućinu posipati s natrijevim bisulfitom i spremiti u posebnu posudu, a samo mjesto prolijevanja oprati sapunicom s malo bisulfita.

• U slučaju požara, ambalažu s natrijevim-hipokloritom skloniti iz zone opasnosti ili hladiti vodom. U slučaju požara oslobađa se plinoviti klor.

Identifikacija opasnosti

• Natrijev-hipoklorit na ljudski organizam djeluje kaustično i stvara opekline na koži.

• Pare klora jako nadražuju oči i dišne organe Mjere prve pomoći

• Otrovanog treba iznijeti na čisti zrak.

• Ako je povrijeđeni bio u dodiru s tekućinom, kontaminiranu odjeću i obuću odmah skinuti, a zahvaćena mjesta i oči ispirati vodom najmanje 15 minuta.

U tijeku intervencije prednost treba dati zaštiti i spašavanju ljudi. Za objekte komunalne infra-strukture, spomenike kulture, zaštićene dijelove prirode, životinje i gospodarske objekte. 7.1. Usklađivanje učesnika u provođenju

Plana Voditelj vatrogasne postrojbe (VP) zapovjeda akcijom intervencije i prema potrebi aktivira sve potrebne elemente predviđene ovim Planom. Međutim ako na mjesto intervencije prva izađe druga vatrogasna postrojba, voditelj te vatrogasne postrojbe zapovjeda intervencijom do dolaska Županijske vatrogasne postrojbe. Županijski eko-stožer za vrijeme provođenja intervencije prema potrebi zatražit će dodatne intreventne jedinice i za ublažavanje i ukljanjanje nepoželjnih posljedica i načina sanacije dodatno mišljenje ekspertne jedinice. Aktiviranjem Plana član Županijskog eko-stožera (mjesno nadležan) ovlašten je pozvati specijalizi-rane jedinice za sanaciju nastalog izvanrednog događaja. Specijalizirane tvrtke i jedinice koje su ovlaštene djelovati u takvim situacijama su: - AEKS d.o.o., Ivanić Gradc(tel. 01/2881-442) - Tvrtka CROSCO, Zagreb(tel. 01/3652-333) - Termocelan, Zagreb - Kaptol Cargo, Zagreb - Val-Ind, Zagreb - Ecoina, Sesvete - IND-EKO , Rijeka - Rijekatank, Rijeka - REX, Poreč - Mareco, Rijeka - CIAN, Split - KGK d.d. u stečaju, Karlovac - TLM-Lozovac, Šibenik Ako je izvanredni događaj takvih razmjera da je zahvatio, odnosno ugrozio područje i susjedne Županije ili prijeti prekogranično onečišćenje, Županijski centar za obavješćivanje putem komunikacijske jedinice na držanoj razini, obavještava Državni eko-stožer koji u tom slučaju preuzima daljnje usklađivanje mjera na provođenju aktivnosti predviđenih Planom.

U slučju da je izvanredni događaj na području županije takvih razmjera I da ima obilježje elementarne nepogode, Županijski eko-stožer može županu predložiti proglašenje elementarne nepo-gode. 7.2. Prioriteti tijekom intervencije Tijekom provođenja intervencija u zaštiti okoliša prednost treba dati:

Page 33: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 440 Županijski glasnik Broj 12/04 - zaštiti i spašavanju ljudi (dječje ustanove,

bolnice, škole, objekti tza smještaj starih i nemoćnih osoba, stambeni objekti idr.),

- komunalnim objektima (vodoopskrbni objekti, ekektro mreža, plinska mreža),

- spomenicima kulture (galerije, muzeji, spome-nici graditeljske baštine, sakralni objekti i dr.),

- zaštićenim dijelovima prirode - nacionalni parkovi (Plitvička jezera, Sjeverni

Velebit, Paklenica), - Park prirode Velebit , - strogi rezervati (Rožanski i Hajdučki kukovi) - posebni botanički rezervat (Zavižan –

Balinovac – Zavižanska kosa, nalazišta divlje masline),

- posebni botanički rezervat šumske vege-tacije (Štirovača-Klepina Duliba, Velika Drenovača na Plješivici, Velika Plješivica-Javornik-Tisov vrh, Dubrava Hanzina),

- park-šuma (Jasikovac, Vujnović brdo, Laudonov gaj),

- posebni rezervati – ornitološki (PPVelebit obitavalište tetrijeba),

- spomenik parkovne arhitekture (Botanički vrt na Velebitu),

- zaštiti i spašavanju životinja, - zaštiti i spašavanju gospodarskih objekata:

- energetike, - prijenosa energije (dalekovodi), - i ostali gospodarski objekti.

Page 34: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 441

SSHHEEMMAA DDJJEELLOOVVAANNJJAA UU SSLLUUČČAAJJUU IIZZVVAANNRREEDDNNOOGG DDOOGGAAĐĐAAJJAA NNAA ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ RRAAZZIINNII

Page 35: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 442 Županijski glasnik Broj 12/04 Popis gradova i općina te gradonačelnika i načelnika općina Ličko-senjske županije naveden je u PRILOGU 9.

Pregled sastava ekspertne jedinice naveden je u PRILOGU 10.

Popis vatrogasnih postrojbi naveden je u PRILOGU 4. Popis bolničkih ustanova i hitne medicinske pomoći u Županiji naveden je u PRILOGU 5. 8. ZAKONSKA REGULATIVA I ZAKONSKE

OBVEZE ŽUPANIJE Zaštita okoliša je nezaobilazna potreba u cilju provođenja održivog razvoja, kako na međunarodnoj, tako i na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Sva složenost provođenja ovog zadatka proizlazi iz spoznaje da nema ljudske djelatnosti, koja nema izravan ili posredan utjecaj na okoliš.

Republika Hrvatska nastojeći integralno rješavati probleme zaštite okoliša donijela je Strategiju zaštite okoliša, Deklaraciju o zaštiti okoliša, Nacionalnu strategiju zaštite okoliša, Nacionalni plan djelovanja za okoliš, (NN, broj 46/02), zakonsku regulativu i podzakonske akte, koji reguliraju tu značajnu oblast.

Strategija zaštite okoliša Republike Hrvatske stavlja pred županije, gradove i općine obvezu donošenja vlastitih programa zaštite okoliša s ciljem rješavanja i skrbi o regionalnim i lokalnim prirodnim resursima, a izradom periodičnih izvješća o stanju okoliša na svim razinama osigurava se praćenje realizacije planiranih aktivnosti definiranih programima.

Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 82/94. i 128/99) utvrđena je obveza županije za donošenje Programa zaštite okoliša te drugih dokumenata važnih za njenu zaštitu. Program zaštite okoliša najvažniji je strateški i dugoročni dokument, koji se izrađuje za razinu županije, a donosi ga predstavničko tijelo županije. Sadržaj Programa utvrđen je člankom 19. stavak 1. Zakona, koji glasi: “Program zaštite okoliša za područje županije sadrži osnovne ciljeve, uvjete i mjere zaštite okoliša u cjelini, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnim dijelovima i pojedinačnim prostornim cjelinama, te razrađuje načela i smjernice zaštite okoliša sadržane u Strategiji zaštite okoliša”. Program zaštite okoliša županije utvrđuje mjere zaštite okoliša u skladu s regionalnim i lokalnim posebnostima i obilježjima.

Sadržaj Programa zaštite okoliša nije detaljno definiran Zakonom o zaštiti okoliša, već su pojedini njegovi dijelovi utvrđeni i drugim propisima i to Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 48/95) i Zakonom o otpadu (NN, br.151/03) – /stupa na snagu 1.1.2004/, koji propisuju što program treba sadržavati u dijelovima, koji govore o zraku i otpadu, dok Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99., ispr. 86/99 i 12/01) navodi da su

županijski planovi intervencija u zaštiti okoliša njegov sastavni dio.

Zaštita prirode regulirana je Zakonom o zaštiti prirode (NNbr.162/03), koji određuje i postupak proglašenja zaštićenih prirodnih vrijednosti (u devet kategorija): nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, park šuma, zaštićeni krajolik, spomenik prirode, spomenik parkovne arhitekture, pojedina biljna i životinjska vrsta.

Gospodarenje nacionalnim parkovima i parkovima prirode je u nadležnosti Republike Hrvatske, a ostale kategorije zaštite u nadležnosti lokalne samouprave tj. županija i njihovih Skupština. Zakon o prostornom uređenju (NN br.30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) ima također značajnu ulogu u zaštiti okoliša i postizanja održivog razvitka, uz racionalno korištenje te zaštitu prostora.

Dokumenti prostornog uređenja za područje župa-nije i planovi nižeg reda su: - Prostorni plan Županije, - Prostorni plan područja posebnih obilježja, - Prostorni plan uređenja općine i grada, - Generalni plan uređenja te - drugi prostorni planovi.

Važno je naglasiti da su Prostorni planovi županija postali obvezujuć i provedbeni dokumenti, koji vrijede na čitavom području županije i planovi nižeg reda moraju biti u skladu s njima.

Zakon o vodama (NN br.107/95) uređuje gospodarenje vodama, zaštitu od štetnog djelovanja voda, zaštitu voda od onečišćenja, uporabu i korštenje voda i druga pitanja od značaja za osiguranje jedinstvenog vodnog režima u Republici Hrvatskoj.

Posebna pažnja u zakonu posvećena je zaštiti voda od onečišćenja. Zakonom o vodama određene su obveze župa-nijske Skupštine da nakon donošenja vodoprivredne osnove za slivno područje na prijedlog vodoprivre-dnog poduzeća i donošenje: - Županijskog plana za zaštitu voda, - Županijskog plana zaštite od poplava, - određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta te - donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda

Zakon o otpadu (NNbr.151/03) - /stupa na snagu 1.1.2004/ definirana su prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba te jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom.

Prema članku 11. navedenog Zakona županije osiguravaju provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom s tim da provođenje te obveze mogu osigurati sporazumno i više županija.

Zbrinjavanje komunalnog otpada u obvezi je gradova i općina, a postupanje us opasnim otpadom osigurava Vlada republike Hrvatske. Kod izrade Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša, županija utvrđuje, provodi i nadzire ukupnu politiku postupanja s otpadom na svom području.

Page 36: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 443 9. NAČINI I VREMENSKI TERMINI

PERIODIČNOG TESTIRANJA, ANALIZE I REVIZIJE OVOG PLANA

1. Za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša

Županije u skaldu s Planom intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99., i ispr. 86/99 12/01) bilo je potrebno da gospodarski subjekti i ustanove na koje se ta obveza odnosi te gradovi i općine izrade svoje Operativne planove, odnosno Planove intervencija u zaštiti okoliša.

2. Do početka izrade ovog Plana izrađeni su i bili su na raspolaganju podaci iz 22 Operativna plana i Planova intervencija gospodarskih subjekata i ustanova.

3. Indentifikacijom subjekata, koji nemaju izrađe-ne planove prema dostupnim podacima utvrđeno je da planove trebaju izraditi:

- 4 grada - 8 općina - 60 gospodarska subjekata ili ustanove

4. Iz gore navedenog proizlazi da je potrebno poduzeti mjere putem inspekcijskog nadzora, kako bi i ovi subjekti izradili potrebne planove. Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzor temeljem čl.62. Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 82/94. i 128/99.) i točke 5. stavak 6. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99., 86/99. i 12/01.) Zadaće inspekcije zaštite okoliša definirane su pomenutim Zakonom i Planom, a to su:

- Nadzor nad gospodarskim subjektima koji su bili gospodarsjki obveznici, a nisu izradili Opera-tivne planove intervencija u zaštiti okoliša,

- definiranje novih obveznika izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša,

- nadzor provedbe Plana intervencija u zaštiti okoliša Ličko-senjske županije,

- nadzor revizije Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša u slučaju značajnih promjena kao što su djelatnost, količina i vrsta opasnih tvari.

Navedene poslove obavljaju inspektori zaštite okoliša: - Jadranka Krstelj, tel.: 051/325-781 - Davor Jugović, tel.: 051/325-771 - David Jurić, tel.: 051/325-780 5. Za potrebe periodičnog testiranja i analize

provedbe Plana potrebno je organizirati i provesti godišnju provjeru vježbovne spremno-sti pravnoh osoba na otklanjanju posljedica vježbovnog izvanrednog događaja

6. Reviziju ovog Plana potrebno je izvršiti svake godine, nakon testiranja Plana na vježbovnoj provjeri, a prema ukazanoj potrebi i ranije.

10. NAČIN UPOZNAVANJA SVIH

SUDIONIKA S PLANOM INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Predstavnici lokalne uprave i samouprave, najznačajnijih gospodarskih subjekata i ustanova te članova Stručnog povjerenstva su uključeni u njegovu izradui donošenje i upoznati su s prijedlogom načina njegove primjene.

Indentificirane subjekte, koji su obvezni izraditi Operativne planove treba upoznati s glavnim značajkama ovog Plana i na taj način im pomoći da navedene planove izrade u skladu s Državnim i ovim Planom. Članove županijskog eko-stožera trebaju biti detaljno upoznati s Planom i svojim zadaćama i odgovornostima za njihovo uspješno provođenje.

Komunikacijskim jedinicama nakon upoznavanja s Planom treba osigurati redovito ažuriranje podataka o odgovornim osobama sa adresama i brojevima telefona, faxa, mobitela.

Interventne jedinice (vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, specijalizirane jedinice ovlašte-nih pravnih osoba), koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom i dr., treba detaljno upoznati s Planom, osposobiti te opremiti da bi u slučaju ukazane potrebe planirane zadaće mogli izvršiti pravovremeno i učinkovito. 11. NAČIN USAGLAŠAVANJA PROVEDBE

OVOG PLANA S OSTALIM INTERVEN-TNIM MJERAMA, KOJE SE PROVODE TEMELJEM DRUGIH ZAKONA I PROPI-SA

Provedba ovog Plana mora biti usaglašena sa ostalim interventnim mjerama koje se provode temeljem:

1. Županijskog plana zaštite od požara koji se donosi na temelju procjene ugroženosti od požara i izrađenih Planova zaštite od požara gradova i općina, članak 3. st.2 Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93.),

2. Županijskog plana zaštite od poplava (koji se odnosi na zaštitu od poplava na lokalnim vodama, a donosi se temeljem čl. 87 Zakona o vodama (NN br. 107/95.),

3. Županijskog plana za zaštitu voda koji se donosi na temelju čl.76 Zakona o vodama (NN br. 107/95.),

4. Odluka o zaštiti izvorišta, čije zone sanitarne zaštite se prostiru na području više gradova i općina (prema Pravilniku o zonama sanitarne zaštite (NN br. 55/02).

12. NAČIN INFORMIRANJA I UPOZNAVA-

NJA JAVNOSTI S PLANOM INTERVEN-CIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA, KAO I NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI PRI PRIMJE-NI PLANA

12.1. Način informiranja i upoznavanja javno-

sti s Planom Informiranje i upoznavanje javnosti s Planom provodi se putem sredstava javnog priopćavanja na

Page 37: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 444 Županijski glasnik Broj 12/04 županijskom nivou (Tv, radio postaje, tisak). Popis u PRILOGU 11.

Program obrazovanja javnosi i njenog osvješćivanja, koji se povremeno provodi, kao bi javnos u cijelosti usvojila ponašanje u slučaju neželjenog događaja.

Pružene informacije trebaju biti prilagođene potrebama posebnih skupina: - stručne ustanove, - obrazovne ustanove, - sredstva priopćavanja, - građani. 12.2. Informiranje javnosti pri primjeni Plana Županijski eko-stožer dužan je informirati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.

Izvješćivanje javnosti mogu obavljati i osobe ovlaštene od Županijskog eko-stožera za odnose s javnošću.

Informacija za javnost treba sadržati: - Kakav izvanredni događaj se dogodio? - Gdje se dogodio? - Kad se dogodio? - Dali ima povrijeđenih? - Koje se aktivnosti provode na sanaciji stanja? - Tko učestvuje u intervenciji? - Upute javnosti za postupanje u datom slučaju.

Informacije o povređenim/poginulim osobama mogu isključivo davati rukovoditelji zdravstvenih ustanova (bolnica ili dr. ustanova) gdje su te osobe smještene/zbrinute.

Podaci o poginulim osobama mogu se u pravilu objaviti tek nakon što o tome budu upoznate obitelji poginulih.

Podaci o tvrtkama i ustanovama od važnosti za provođenje Plana navedene su u PRILOGU 12, a primjer Predloška za vođenje Očevidnika za izvješće o intervenciji u zaštiti okoliša u PRILOGU 14. 13. PROCJENA VISINE POTREBNIH SRE-

DSTAVA ZA PROVOĐENJE PLANA Financijska sredstva za provođenje Plana osigu-ravaju se u Županijskom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave.

Sredstva iz Županijskog proračuna utrošila bi se na:

1. Edukaciju javnosti i preventivne aktivnosti - 150.000,00 kn

2. Osposobljavanje interventnih ekipa - iz sredstava redovite djelatnosti

3. Nabavku opreme: - osobna zaštitna sredstva - iz sredstava

redovite djelatnosti - oprema jednosmjernog poziva “parger” ili

mobitel (za voditelja Županijskog eko-stožera i njegovog zamjenika) - iz sredstava redovite dlelatnosti

- ostala oprema interventnih ekipa :

- vatrogasci (JVP) - iz sredstava redovite djelatnosti

- hitna medicinska pomoć - iz sredstava redovite djelatnosti

- policija - iz sredstava redovite djelatnosti - Laboratorij - iz sredstava redovite

djelatnosti

4. Troškovi provođenja vježbi - iz sredstava redovite djelatnosti

5. Troškovi intervencije u slučaju izvanrednog događaja: a) troškove plaća počinitelj, koji prouzroči

izvanredni događaj, a oni obuhvaćaju: - troškove za provođenje intervencije - troškove saniranja okoliša - naknade za obeštećenje - iznos novčane kazne - ostale troškove.

b) ako je počinitelj nepoznat, radi potrebe žurnog djelovanja intervencija se financira iz Županijskog proračuna - 50.000,00 kn.

6. Troškovi analize i revizija Plana - 20.000,00 kn.

14. IZVJEŠĆIVANJE Županijski eko-stožer dužan je izvješćivati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama. Za potrebe izrade očevidnika i dokumentiranja svih aktivnosti za vrijeme intervencije potrebno je osigurati snimanje fotografskom i video tehnikom.

Jedan član eko-stožera, kojeg odredi voditelj eko-stožera mora osigurati vođenje Očevidnika inter-vencije. Predložak očevidnika dat je u PRILOGU 13. Županijski eko-stožer u roku 30 dana od završetka intervencije dužan je dostaviti izvješće (izrađeno prema predlošku danom u PRILOGU 14) Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša. Gradska i općinska poglavarstva dužna su do kraja siječnja iduće godine dostaviti izvješća o provedenim intervencijama na svome području u prethodnoj godini. Županijsko poglavarstvo do kraja veljače iduće godine za prethodnu godinu dužno je dostaviti cjelovito izvješće Županijskoj skupštini i Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Županije. Prilozi od 1 do 15 tiskani uz ovaj Plan čine njegov sastavni dio.

II

Ovaj Plan intervencija u zaštiti okoliša stupa na snagu danom objave u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. KLASA: 351-01/04-01/22 URBROJ:2125/1-01-04-04 Gospić, 19. srpnja 2004. god.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Nikola Grbac, dipl.oec.,v.r

Page 38: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 445 PRILOG 1.

GRANIČNE KOLIČINE OPASNIH TVARI ZA POTREBE PLANA

Granična vrijednost ( u tonama) i moguće posljedice ≥ 100% D=5 10≥10% D=4 ≥1% D=3 ≥0,1% D=2 <0,1/ D=1

Opasna tvar (96/82) EC

katastrofalne vrlo ozbiljne ozbiljne značajne beznačajne 1 2 3 4 5 6

Amonijev nitrat (eksploziv) 350 35 3,5 0,35 0,035 Amonijev nitrat (gnojivo) 1250 125 12,5 1,25 0,125

Arsen pentoksid (kiseline isoli) 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 Arsen trioksid (kiseline isoli) 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001

Brom 20 2 0,2 0,02 0,002 Klor 10 1 0,1 0,01 0,001

Spojevi nikla 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 Etilenimin 10 1 0,1 0,01 0,001

Fluor 10 1 0,1 0,01 0,001 Flormaldehid (konc. ≥90% 5 0,5 0,05 0,005 0,0005

Vodik 5 0,5 0,05 0,005 0,0005 Klorovodik (ukapljeni plin)

olovni alkili

25

2,5

0,25

0,025

0,0025 Olovni alkili 5 0,5 0,05 0,005 0,0005

Ukapljeni jako zapaljivi plinovi i prirodni plin

50

5

0,5

0,05

0,005

Acetilen 5 0,5 0,05 0,005 0,0005 Etilen oksid 5 0,5 0,05 0,005 0,0005

Propilen oksid 5 0,5 0,05 0,005 0,0005 Metanol 500 50 5 0,5 0,05

2-Kloranilin 0,001 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 Metilizocijant 0,15 0,015 0,0015 0,00015 0,000015

Kisik 200 20 2 0,2 0,02 Toleuen diizocijanat 10 1 0,1 0,01 0,001

Fozgen 0,3 0,03 0,003 0,0003 0,00003 Arsin 0,2 0,02 0,002 0,0002 0,00002 Fosfin 0,2 0,02 0,002 0,0002 0,00002

Sumpordioksid 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 Sumpor trioksid 15 1,5 0,15 0,015 0,0015

TCDD (ikvivalenti) 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 0,0000001 Kancerogene tvari 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 0,0000001

Benzin i druga goriva 5000 500 50 5 0,5 Vrlo toksične tvari (T +) 5 0,5 0,05 0,005 0,0005

Toksične tvari (T) 50 5 0,5 0,05 0,005 Oksidansi (Qx) 50 5 0,5 0,05 0,005

Eksplozivi (Ex) pirotehničke tvari

50

5

0,5

0,05

0,005

Eksplozivi (Ex) s ekstremnim rizicima

10

1

0,1

0,01

0,001

Zapaljive tvari (R 10) 5000 500 50 5 0,5 Visoko zapaljive tvari (R17) 50 5 0,5 0,05 0,005

Lakozapaljive tvari (R 11)

5000

500

50

5

0,5

Vrlo 1 ako zapaljive tvari (R 12)

10

1

0,1

0,01

0,001

Tvari opasne za okoliš(R 50) 200 20 2 0,2 0,02 Tvari opasne za okoliš

(R 51, R 53)

500

50 5

0,5

0,05

Tvari skupine R 14 (R 14/15) 100 10 1 0,1 0,01 Tvari skupine R 29 50 5 0,5 0,05 0,005

Izvor podataka: Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99.; 86/99. i 12/01.)

Page 39: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 446 Županijski glasnik Broj 12/04 PRILOG 2.

NAJVEĆA UDALJENOST UČINKA POTENCIJALNIH OPASNOSTI U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI NAPOMENA: Na zemljovidnim kartama u odgovarajućem mjerilu prikazane su lokacije svih subjekata, dakle onih koji imaju izrađene Planove intervencija (potpune ili nepotpune), te onih za koje smatramo da su u obvezi ih izraditi. Područje učionka izvanrednih događaja dali smo samo za one subjekte koji su taj element obradili u svom Planu intervencija. PRILOG 4.

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA GOSPIĆA Trg A. Stepinca 2 53000 Gospić tel: 053/675-202; 053/575-067, spec. 62-202 fax: 053/675-204, spec. 62-204 Zapovjednik: Mile Asić Zamjenik zapovjednika: Željko Došen Broj vatrogasaca: 19 JAVNA VAGTROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA Trg Sv. Jurja 4 53230 KORENICA tel: 053/776-053, 091/5364-143 fax: 053/776-054 Ravnatelj usnovanove: Stjepan Rukavina Zapovjednik: Stjepan Rukavina Zamjenik zapovjednika: Ivan Pejkunović Broj vatrogasaca: 12

Page 40: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 447 PRILOG 6.

POPIS OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM U ŽUPANIJAMA KOJE GRANIČE SA LIČKO-SENJSKOM ŽUPANIJOM

Županija Sakupljanje Obrađivanje Skladištenje Primorsko-goranska IND-EKO

Rijeka, Korzo 40 RIJEKATANK Rijeka, Kružna 10 MARECO Rijeka, Riječki lukobran 4 DEZINSEKCIJA Rijeka, Brajšina 13 EKO KEM Rijeka,Pehlin-Lužina7d ECOOPERATIVA Matulji, Jušići 30 METIS Rijeka I.Marinkovića 2

IND-EKO Rijeka, Korzo 40 RIJEKATANK Rijeka, Kružna 10 INA d.d. Maziva Rijeka, Industrijska 26 INAd.d.-Rafinerija nafte Rijeka, Urinje bb 51 221 Kostrena MOLLIER d.o.o. Rijeka, Slogin Kula 10

IND-EKO Rijeka, Korzo 40 RIJEKATANK Rijeka, Kružna 10 INA d.d. Maziva Rijeka, Industrijska 26 INAd.d.-Rafinerija nafte Rijeka, Urinje bb 51 221 Kostrena ECOOPERATIVA Matulji, Jušići 30 METIS Rijeka I.Marinkovića 2 JADRAN METAL d.d. Pula, Valica 2

Zadarska

Obrt ”USLUGE STROJEVIMA I PRIJEVOZ OPASNIH TVARI DINO ŽILIĆ” Zadar, Put Petrića51/c

Karlovačka

KGK d.d. u stečaju Karlovac, Banija 26

KGK d.d. u stečaju Karlovac, Banija 26

Ovaj popis nije konačan. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša dostavljat će svaka tri mjeseca komunikacijskim jedinicama ažurirani popis ovlaštenih pravnih osoba za postupanje s opasnim otpadom. PRILOG 9.

POPIS DUŽNOSNIKA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, GRADOVA I OPĆINA

DUŽNOSNIK

IME I PREZIME

ADRESA

TELEFON

FAX

1 2 3 4 5 LSŽ župan zamjenik župana zamjenik župana predsjednik župan. skupštine

Milan Jurković, dipl.ing Dražen Peranić, dipl.ing. Ivica Mataija, prof. Nikola Grbac, dipl.oec.

Dr.F.Tuđmana 4 53000 Gospić Državni arhiv Kaniška 17, Gospić Budačka 55 Gospić

053/575-557

572-004

560-440

575-592

053/572-100

GRAD GOSPIĆ gradonačelnik predsjednik Gradskog vijeća

Milan Kolić Milan Štimac, prof.

Budačka 55 53000 Gospić OŠ dr.Jure Turić M.Kraljevića 15, Gospić

053/572-025

053/572-200

053/574-177

Page 41: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 448 Županijski glasnik Broj 12/04 1 2 3 4 5 GRAD OTOČAC gradonačelnik predsjednik Gradskog vijeća

Stjepan Kostelac, dr. vet. Davor Atalić, dr.stomatologije

Kr. Zvonimira 10 53 220 OTOČAC

053/771-176 771-296

053/771-176 053/746-274

GRAD SENJ gradonačelnik predsjednik Gradskog vijeća

Milan Devčić, dipl. ing. Darko Fekeža, dipl.ing.

Stara cesta 2, 53 270 SENJ

053/881-162

881-014 881-117

053/881-119

GRAD Novalja gradonačelnik predsjednik Gradskog vijeća

Ivan Dabo Aleksi Škunca, prof.

Franje Tuđmana 1 53291 Novalja

053/661-303

661-350 098245511

053/661-350 662-364

OPĆINA Karlobag načelnik predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Bačić Ivica-Bačić

Trg Franje Tuđmana 2 53 288 Karlobag

053/694-247

694-001

053/694-247

OPĆINA Brinje načelnik predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Lokmer Ivan Vičić

Frankopanska 33 53 260 Brinje

053/701-260

053/701-210

OPĆINA Perušić pov.Vlade

Davor Turkalj, upr.pravnik

Trg Popa M. Mesića 2, 53 202 Perušić

053/679-495

679-188

053/679-188 679-189

OPĆINA VRHOVINE načelnik

Ratko Kordić

53 223 Vrhovine Senjska ulica 37

053/775-010

053/775-601

OPĆINA P.JEZERA načelnik predsjednik Općinskog vijeća

Mile Čančar Rade Jug

Trg Sv.Jurja 3 53 230 Korenica

053/776-018 776-206

053/776-175

OPĆINA LOVINAC Načelnik

Hrvoje Račić

Lovinac 1 53 244 Lovinac

053/681-005 053/778-613

OPĆINA UDBINA načelnik predsjednik Općinskog vijeća

Stanko Momčilović Stanko Momčilović, ing.

S.Radića 6 53 234 Udbina

053/778-070 778-071

053/776-036

OPĆINA DONJI LAPAC načelnik predsjednik Općinskog vijeća

Milan Đukić Milan Đukić, dipl.oec.

N.Tesle bb Donji Lapac 53 250

053/765-037 098245567

053/765-036

PRILOG 10. EKSPERTNA JEDINICA Za provedbu Plana na županijskoj razini u sastav ekspertne jedinice ulazi:

- Operativno informativni centar INE, - Hrvatski zavod za toksikologiju, - Tijelo državne uprave nadležno za hidrometeorologiju, - Hrvatske vode, - Agencija za posebni otpad (APO),

Page 42: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 449

- Tijelo držvne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša Ekspertna jedinica daje stručnu prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja te prijedlog mjera zaštite, spašavanja i tehničke intervencije. Veza sa članovima Ekspertne jedinice uspostavlja se preko Operativnog dežurstva MUP-a, što je praksa zadnjih deset godina. Broj pripravnosti za nesreće HZT je (098/405-636) ili stupiti u kontakt s djelatnikom ustanove putem Operativnog dežurstva. PRILOG 11.

POPIS SREDSTAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

telefon fax. ŽUPANIJSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ 053/572-313 053/575-613 NOVI LIST – Dopisništvo Gospić (Marin Smolčić)

053/572-313

053/575-613

HRVATSKI RADIO – RADIO OTOČAC (Matija Tonković)

053/771-073

053/771-073

HRVATSKI RADIO – HTV - dopisništvo Gospić (Hrvoje Matejčić)

098/425-771 053/574-097

053/574-096

HRVATSKI RADIO - RADIO ZAGREB (Krunoslav Prpić)

091/634-2555

053/575-069

HRT - UREDNIŠTVO GOSPIĆ (Damir Matković)

053/574-096 098/796-000

053/574-096

VEČERNJI LIST – Dopisništvo Gospić (Marko Čuljat)

053/572-395 099/504-255

053/560-040

OBRTNIČKE NOVINE – DOPISNIŠTVO GOSPIĆ (Željko Mataija)

053/575-060

053/575-064

“Vijesnik”- dopisništvo Gospić (Dražen Prša)

053/772-341 098/945-1657

053/772-341

“LIKA ŠPORT” d.o.o. (Vjekoslav Malekin)

053/679-023

053/572-266

“Novi list”- Dopisništvo Gospić (Milan Mataija)

053/560-414

053/573-372

PRILOG 12.

PODACI O TVRTKAMA I USTANOVAMA OD VAŽNOSTI ZA PROVOĐENJE PLANA

1. METEOROLOŠKE POSTAJE Meteorološka postaja Gospić tel. 053/572-016

2. OVLAŠTENI LABORATORIJ

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Senjskih žrtava 2, Gospić tel. 053/574-452

3. CRVENI KRIŽ

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

4. SOCIJALNA SKRB CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB Dr. Franje Tuđmana 10, Gospić tel. 053/560-241 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ Podružnica Korenica, Trg Sv. Jurja 6 , Korenica tel. 053/776-583 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ Podružnica Otočac, Kralja Zvonimira 8 Otočac tel. 053/773-022 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ Vjencislava Novaka 4, Senj tel. 053/882-930

Page 43: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 550 Županijski glasnik Broj 12/04

5. ELEKTROPRIVREDA HEP- DP ELEKTROLIKA tel. 053/570-100 Lipovska 31, Gospić tel. 053/575-611

6. VODOPRIVREDA

a) DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE VGO za vodno područje primorsko-istarskih slivova tel. 051/338-209

- Služba zaštite voda od zagađivanja tel. 051/339-755 Ciottina 17b, RIJEKA

b) VGI LIKA Bužimska 8, Gospić tel. 053/572-303

7. CESTE

a) Hrvatske ceste d.o.o. Gospić Smiljanska 41, Gospić tel. 053/ 575-204

b) Hrvatske autoceste d.o.o. Bilajska 3, Gospić tel. 053/575-358 Trg Popa M. Mesića 3, Otočac tel. 053/773-209

c) Županijska uprava za ceste Smiljanska 41, Gospić tel. 053/ 575-208

d) Lika ceste d.o.o. Smiljanska 41, Gospić tel. 053/575-202

8. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBA

a) Autotrans Rijeka, PJ Gospić, Jure Turića 8, Gospić tel. 053/574-495

b) Autoprijevoz Otočac Bana Josipa Jelačića 20, Otočac tel. 053/771-156

9. ŽELJEZNICA HŽ- HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Željeznički kolodvor Gospić, Bilajska 167, Gospić tel. 053/574-892

10. OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

Vidi PRILOG 6.

11. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA Park Kolakovac bb, Gospić tel. 053/675-111 - Odjel zaštite od požara i civilne zaštite tel.053/675-137

12. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

Županijski centar za obavješćivanje tel. 985; 053/573-055

13. PARKOVI PRIRODE I NACIONALNI PARKOVI a) NP Plitvička jezera Plitvička jezera bb, Plitvička jezera tel. 053/751-015 b) NP Sjeverni Velebit Krasno bb, 53 274 Krasno tel. 053/851-113 c) NP Paklenica Jadranska bb, Starigrad tel. 023/369-202 d) Park prirode VELEBIT Uprava Gospić, Kaniža bb, Gospić tel. 053/560-450

14. HRVATSKE ŠUME

a) Uprava šuma Gospić Bana I. Karlovića 16, Gospić tel.053/575-530 b) Uprava šuma Senj N. Suzana 27, Senj tel. 053/881-022

15. KAPETANIJE

Lučka kapetanija Senj Obala Kralja Zvonimira 12, SENJ tel. 053/881-301

Page 44: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Broj 12/04 Županijski glasnik Stranica 551

16. INSPEKCIJE I NADZORNE SLUŽBE a) Inspekcija zaštite okoliša tel. 051/325-771

Blaža Polića 2/1, Rijeka tel. 051/325-780 b) Vodopravna inspekcija Verdijeva 6, Rijeka tel. 051/335-867 c) Inspekcija zaštite prirode d) Inspekcija zaštite od požara Dr.Franje Tuđmana bb, Gospić tel. 053/572-105 e) Sanitarna inspekcija Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić tel. 053/588-133

PRILOG 13.

PREDLOŽAK ZA VOĐENJE OČEVIDNIKA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

VRIJEME DOGAĐAJA

TRAJANJE DOGAĐAJA - Dan: - Dani: - Mjesec: - Sati: - Godina: - Minute: - Sat:

LOKACIJA ISPUŠTANJA: Mjeseci: Dani:

- Trajanje sanacije:

Sati:

VRSTA I KOLIČINA (KG) OPASNE TVARI ISPUŠTENE U:

- Zrak: - Tlo:

UN CAS

OZNAKE OPASNE

TVARI KEMLER broj Vrlo toksična Toksična Oksidirajuća Eksplozivna Vrlo eksplozivna Zapaljiva

Vrlo zapaljiva Vrlo zapaljiva tekućina

Izuzetno zapaljivo

TRI OPASNE TVARI

Vrlo opasna po okoliš Opasna po okoliš

Drugo

INTERVENTNE I SIGURNOSNE MJERE - Angažirane specijalne interventne jedinice: Javne Ugovorne

Vatrogasci Policija Medicinsko osoblje

Savjetnici, specijalisti

- U intervenciji angažirani:

Drugo

U INTERVENCIJI KORIŠTENA OPREMA:

NAČIN SANACIJE: Područje onečišćenog tla ili vode na kojem je potrebna intervencija (ha ili m2):

POSLJEDICE: Broj ljudi iseljenih iz svojih kuća na više od dva

sata ili onih koji su ostali bez pitke vode ili el. Energije više od 24 sata i sl.

OSTALE POSLJEDICE: (broj mrtvih, ranjenih, otrovanih, uništena flora, fauna, utjecaj na biološku raznolikost i sl.)

Uzrok otpuštanja opasnih tvari u okoliš:

- Ljudski faktor - Mehaničko oštećenje - Poremećaj tehnološkog procesa - Nesreća prilikom prijevoza - Poremećaj procesa pročišćavanja - Elementarna nepogoda - Ostalo

Page 45: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

Stranica 552 Županijski glasnik Broj 12/04

- U intervenciji utrošena sredstva - Naknada za obeštećenje - Troškovi saniranja okoliša - Iznos novčane kazne

TROŠKOVI ZBOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA:

- Ostalo PRILOG 14.

PREDLOŽAK ZA IZVJEŠĆE O INTERVENCIJI

ŽUPANIJA: NOSITELJ IZRADE IZVJEŠĆA: ADRESA: TELEFON:

REDNI BROJ

OPIS

SNIMAK STANJA

OPĆI PODACI - Datum i vrijeme nesreće - Mjesto - Adresa

1. - Vrsta aktivnosti VRSTA NESREĆE - Eksplozija - Ispuštanje opasnih tvari - Emitirane opasne tvari (vrsta i količina)

2.

- Požar 3. PODUZETE INTERVENTNE MJERE

UZORCI NESREĆE - Poznati (specifirajte) - Nepoznati

4. Informacija će biti dostavljena nakon završetka ispita- nja uzroka nesreće

POSLJEDICE NESREĆE A) UNUTAR PROSTORA PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE

Poginuli: Ranjeni:

- Žrtve

Otrovani: Kratkoročne:

- Posljedice po okoliš

Dugoročne:

- Broj osoba izloženih posljedicama nesreće: - Broj evakuiranih ospoba: - Materijalna šteta: - Opasnost je još prisutna: - Opasnost više nije prisutna: B) IZVAN PROSTORA PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE

Poginuli: Ranjeni:

5.

- Žrtve

Otrovani: TROŠKOVI ZBOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA - U interveniciji utrošena sredstva - Naknada za obeštećenje - Troškovi saniranja okoliša - Iznos novčane kazne

6.

- Ostalo

7.

POUKE IZVUČENE IZ NESREĆE

8.

SREDNJOROČNE I DUGOROČNE MJERE KOJE BI TREBALO PODUZETI DA NE DOĐE DO PONAVLJANJA NESREĆA

Page 46: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

PRILOG 15.

Popis pravnih i fizičkih osoba Ličko-senjske županije koji postupaju s opasnim tvarima i mogućim posljedicama u slučaju izvanrednog događaja (stanje 2002. godine

Budući je u Republici Hrvatskoj uspostavljeno vođenje Katastra emisija u okoliš (KEO) u ovom trenutku Ličko-senjska županija raspolaže slijedećom podacima o emisijama u okoliš:

MATIČNI BROJ

ONEČIŠĆIVAČ (PI-1 i PI-2) ADRESA PI - 1 PI - 2 Zrak Voda Otpad Napomena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90298756 Vulkanizerska radnja Ivan Jurišić

Perušić S. Radića 8, Perušić + +

90315626 Autoservis Tomislav Špital bb, Novalja + + 080000604 INA Benzinska postaja Jablanac + + 080000604 INA Benzinska postaja Senj + + 080000604 INA PJ Gospić + + 90294475 Automehaničarski obrt Lambada Ive Senjanina 45, Otočac + + 3310850 JU NP Plitvička Jezera Plitvička Jezera + + + + 1630636 Strabag d.d. Ulica Grada Vukovara 271, Zagreb + + 1612026 Industrogradnja Indodrvo d.d. Svetog Fabijana 1, Brinje + + + 9029090 Automehaničarski obrt Vuk Budačka 169, Gospić + + 3782883 Leko d.o.o. Mesnička 10, Zagreb + + +

055186 Croatiatrans d.o.o. Jure Turića 8, Gospić + + Novi vlasnik MB 3330443 Autotrans Rijeka PJ Gospić

3967816 Komunalac d.o.o. Otočac Bartola Kašića 5a, Otočac + 1176696 Pergament d.o.o. Bjelopolje bb + + 1361791 Dom za starije i nemoćne osobe Krbavska 1, Udbina + + + 3089037 Dom zdravlja Senj Stara cesta 043, Senj + + + 3315576 Osnovna škola Perušić Hrvatske mladeži 2, Perušić + + 0734985 Opća bolnica Gospić Kaniška 111, Gospić + + + +

3113743 Osnovna škola Zrinski i Frankopana Kralja Zvonimira 15, Otočac + +

1414887 HT-TKC Gospić Kaniška 55, Gospić + + 3116913 Dom zdravlja Otočac Vladimira Nazora 21, Otočac + + + 3310914 Osnovna škola Kralj Tomislav Katedralska 5, Udbina + 1205650 Velinac d.o.o. Stipe Devčića bb, Karlobag + + + 3930173 Metalna oprema d.o.o. Kapetana Knežića 20, Senj + + + 90314204 Autoservis Željko Peranić Slatinska bb, Novalja + + 90294408 Automehaničarski obrt J. Dasović Ličko Lešće 193 + + 3996280 Spaz d.o.o. Trg Loža 1, Novalja + + + + + 3248232 Komunalije d.o.o. Vodovodna bb, Novalja +

Page 47: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3116506 DIV d.o.o. Senjska 57, Vrhovine + + 3047105 Osnovna škola S.S. Kranjčević S.S. Kranjčevića 1, Senj + + 0977454 G.M. Kvarte Kvarte 95, Perušić + 90296885 Gumi servis Gornja Dubrava 31, Otočac + 3315550 Osnovna škola Jure Turić M. Kraljevića 15, Gospić + + 3557049 HEP d.d. pogon Senj Kralja Zvonimira 2, Senj + 1418165 Industrogradnja Kalcind d.o. Ličko Lešće + + + + + 1192671 Srednja škola Otočac Ćirila i Metoda 2, Otočac + + + 1335553 Lika ceste d.o.o. Smiljanska 41, Gospić +

3631133 Hrvatske šume Uprava šuma Gospić Bana Ivana Karlovića 1, Gospić +

3310906 Osnovna škola dr. Franjo Tuđman Riječka 2, Korenica + +

3166654 Autoprijevoz Otočac d.d. Bana Josipa Jelačića 20, Otočac + + 60052710 Ugostiteljska turistička škola Zagrebačka 2, Korenica + + 3310973 Dom zdravlja, Korenica Zagrebačka 41, Korenica + + 1577522 Cosepi INO-Holz d.o.o. Ive Senjanina 27, Otočac + + + + 3116719 Velebit d.d. Kralja Zvonimira 33, Otočac + 3315525 Usluga d.o.o. Bužimska 10, Gospić + 1414895 HP d.d. PS Gospić Kaniška 53, Gospić + + +

1643991 HEP-Distribucija d.o.o., DP Elektolika Lipovska 31, Gospić + +

1408682 Visoka učiteljska škola dr. Ante Starčevića 12, Gospić + + 40301927 Autoservis Žarković Krčka 1, Senj + 90290844 Autolimar Vlade Milković Kralja Trpimira 21, Gospić + + 780197 Gumiks d.o.o. Frankopanska 1, Brinje + +

90314379 Automehaničarska radionica Kruno Peranić Stara Novalja + +

3967824 Graditelj d.o.o. Bartola Kašića 5a, Otočac + + 3525147 Tomi servis Trnovačko Novo Selo, Gospić + + 9030250 Autosevis MICA Brinjska 13, Senj + 1385984 Bechtel INC Ive Senjanina 27, Otočac + + 3354580 Metis d.d. Gornja Dubrava 57, Otočac + + + 937690 Strabag d.o.o. Gornja Klada bb, Senj + 3631133 Hrvatske šume Nikole Suzana, Senj + + 3116824 Osnovna škola Luka Perković Frankopanska 44, Brinje + + 734977 Dom zdravlja Gospić Bilajska 5, Gospić + + + 90291867 Automehaničarski obrt Šporčić Biškupnjak 18, Otočac + 3315797 Dom za starije i nemoćne osobe Lavoslava Vukelić 46/48, Gospić + + + 350249 IM Comerc Jezerane 3/20 + + 3088561 Osnovna škola AG Matoš Slatinska bb, Novalja + + 90961358 Martina - restoran Filipa Vukasovića 23, Senj + 3091694 GKD Komunalac d.o.o. Petra Preradovića 25, Senj +

Page 48: Plan intervencije Ličko-senjske žup Župan glasnik 12 04dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan intervencije Licko... · (APELL) obuhvaća dva osnovna aspekta: - stvoriti i /ili ojačati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 90315383 Mehanika, Željko Badurina Vodovodna bb, Novalja +

90298829 Autopraona i automehaničarska radiona Zrinskih i Frankopana 69a, Perušić +

436763 Vodovod d.o.o. Stipe Javora bb, Brinje + 332852 Financijska agencija Kaniška 4, Gospić + + 1326040 Pilana Krasno d.o.o. Snježnička 54, Gerovo + + 1560514 Komgrad Stojana Matića bb, Donji Lapac + 1483463 Krbava d.o.o. Trg Svete Lucije 9 + 3422372 Komunalac d.o.o. Trg Svetog Jurja 12, Korenica +

Podaci Ureda državne uprave LSŽ, Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Otočac. Obrazac: PI-1 - podaci o onečišćenju PI-2 - podaci o tehnološkoj jedinici Napomena: U tablici 1. navedeni su zagađivači u Ličko-senjskoj županiji prema graničnim količinama opasnih tvari temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99., 86/99. i 12/01).