of 36 /36
AURELIA S.R.L Sediul social: Municipiul Huși, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, jud. Vaslui Nr. Ord. Reg. Com. J37/33/1993 C.U.I. 3185361 PLAN DE REORGANIZARE al debitorului AURELIA SRL În insolvenţă/În insolvency/En procedure collective Dosar nr. 28/89/2016 - Tribunalul Vaslui, Secţia civilă Judecător sindic: Carmen MOROȘAN Administrator judiciar: SOLVENS SPRL, mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, judeţul Vaslui Plan de reorganizare propus de: debitor AURELIA SRL, prin administrator special Hac Mihai

PLAN DE REORGANIZARE - Cheffa Restaurant · prevăzută de Legea nr. 85/2014, motivat de faptul că societatea înregistrază datorii exigibile, iar lipsa resurselor financiare fac

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN DE REORGANIZARE - Cheffa Restaurant · prevăzută de Legea nr. 85/2014, motivat de faptul că...

 • AURELIA S.R.L Sediul social: Municipiul Huși, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, jud. Vaslui

  Nr. Ord. Reg. Com. J37/33/1993 C.U.I. 3185361

  PLAN DE

  REORGANIZARE

  al debitorului

  AURELIA SRL

  În insolvenţă/În insolvency/En procedure collective

  Dosar nr. 28/89/2016 - Tribunalul Vaslui, Secţia civilă

  Judecător sindic: Carmen MOROȘAN

  Administrator judiciar: SOLVENS SPRL, mun. Vaslui, str. Ştefan cel

  Mare, bl. 317, sc. B, parter, judeţul Vaslui

  Plan de reorganizare propus de: debitor AURELIA SRL,

  prin administrator special Hac Mihai

 • 2

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  CUPRINS

  1. Argument pentru întocmirea şi susţinerea planului de reorganizare pg. 3

  2. Scurt istoric al AURELIA SRL pg. 7

  3. Prezentarea activităţi economice a societăţii pg. 8

  3.1. Înfiinţarea societăţii pg. 8

  3.2. Activitatea economică pg. 8

  3.3. Analiza activităţii economice pg. 8

  3.4. Active imobilizate şi active circulante pg. 13

  3.5. Analiza indicatorilor de solvabilitate, lichiditate şi de rentabilitate pg. 14

  3.6. Personal salariat pg. 16

  3.7. Contracte în derulare pg. 16

  4. Cauze care au generat starea de insolvenţă pg. 16

  5. Patrimoniul societăţii pg. 17

  6. Creditorii AURELIA SRL pg. 20

  7. Debitorii AURELIA SRL pg. 21

  8. Perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii

  AURELIA SRL

  pg. 21

  9. Concluzii pg. 26

  Anexa nr. 1. pg. 27

  Anexa nr. 2. pg. 28

  Anexa nr. 3. pg. 29

  Anexa nr. 4. pg. 30

  Anexa nr. 5. pg. 33

  Anexa nr. 6 pg. 36

 • 3

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  1. ARGUMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI SUSȚINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE

  Prezentul plan de reorganizare judiciara este propus de catre debitorul AURELIA

  SRL Vaslui în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, art. 132, alin. (1), lit. a), prin

  asociat unic Hac Mihai, în urma aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţilor.

  Deschiderea procedurii de insolvenţă: Încheierea civilă nr. 1/F/20.01.2016 pronunţată

  de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 28/89/2016.

  Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 28/89/2016, debitorul AURELIA

  SRL, prin asociatul unic și în același timp administrator, solicită deschiderea procedurii

  prevăzută de Legea nr. 85/2014, motivat de faptul că societatea înregistrază datorii exigibile,

  iar lipsa resurselor financiare fac imposibilă achitarea acestora la termenele scadente, arătându-

  şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea în baza unui plan de reorganizare.

  Prin Încheierea civilă nr. 1/F/20.01.2016 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.

  28/89/2016, este admisă cererea debitorului, se dispune deschiderea procedurii generale de

  insolvenţă reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţiei şi

  de insolevnţă, împotriva debitorului AURELIA SRL şi este numit în calitate de administrator

  judiciar societatea părofesională SOLVENS SPRL, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan

  cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, jud. Vaslui, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare

  sub nr. 0149.

  Având în vedere că societatea AURELIA SRL este în imposibilitatea de a continua

  activitatea curentă în mod normal şi că patrimoniul societăţii se caracterizează prin insuficienţa

  fondurilor băneşti necesare pentru acoperirea datoriilor pe care le înregistrează faţă de

  creditorii săi, dar totodată, luând în considerare faptul că societatea dispune de mijloacele

  necesare realizării obiectului de activitatea şi implicit de realizare a veniturilor necesare

  desfăşurării activităţii, de creare a plusvalorii care să fie utilizată exclusiv la plata datoriilor

  înscrise în tabelul definitiv de creanţe, apreciem că există perspectiva unei revigorări financiare

  în baza unui plan de reorganizare a activităţii economice a societăţii noastre, atât în interesul

  societăţii, cât şi al creditorilor Aurelia SRL Huși.

 • 4

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Pentru a depăşi această stare de dificultate, conducerea statutară a societăţii a adoptat

  măsurile care se impun în vederea revigorării activității societăţii, scopul legii insolvenţei fiind,

  aşa cum precizează însuşi actul normativ în discuţie, instituirea unei proceduri colective

  pentru acoperirea pasivului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a

  activităţii acestuia, şi nu eliminarea societăţii din circuitul economic.

  Tocmai în ideea atingerii aceleiaşi finalităţi - a acoperirii pasivului debitorului, prin

  obţinerea veniturilor necesare achitării creanţelor restante datorate tuturor categoriilor de

  creditori înscrişi în tabloul de creanţe, a salvării societăţii aflată în incapacitate temporară de

  plată de la faliment şi, pe cale de consecinţă, a reintegrării acesteia în circuitul economic

  normal prin continuarea activităţii economice şi productive – ne-am manifestat intenţia de a

  întocmi şi de a depune la dosarul cauzei un plan de reorganizare a activităţii economice, în

  cadrul unei proceduri speciale reglementate de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire

  a insolvenței și de insolvență, sub îndrumarea şi supravegherea administratorului judiciar

  desemnat de instanţa de judecată şi confirmat de către Adunarea creditorilor..

  Cunoscând faptul că premisele unei reorganizări de succes rezidă în existenţa unui plan

  de reorganizare coerent şi viabil, care să satisfacă atât necesitatea menţinerii debitorului pe

  piaţă, cât şi îndestularea creanţelor creditorilor, apreciem că prin implementarea acestui plan

  viabil de reorganizare judiciară, societatea își poate acoperi, pe parcursul a trei ani de derulare,

  atât cheltuielile curente pe care le implică continuarea activităţii, cât si creanţele restante

  înscrise în tabelul definitiv al creanţelor, şi totodată, societatea poate fi revigorată financiar,

  adoptând un management al afacerii mai performant şi noi măsuri de conducere a activităţii, de

  manieră judicioasă.

  Având în vedere contextul economic actual, carcterizat de diminuarea consumului de

  produse și servicii, context în care este imperios necesară sprijinirea agenţilor economici în

  vederea depăşirii stării de dificultate economică pe care o traversează, că societatea are

  suficiente resurse materiale care să îi permită desfăsurarea unei activităţi productive, putând fi

  astfel atrase venituri însemnate, lichidităţi care să acopere pasivul, şi de asemenea că toţi

  creditorii înscrişi în tabloul de creanţe îşi vor îndestula creanţele pe parcursul derulării

  programului de reorganizare, aşa cum sunt prevăzute în programul de plăţi, (spre deosebire de

  procedura falimentului în care întreg patrimoniul societăţii ar fi valorificat, însă la preţuri net

  inferioare valorii lor reale), solicităm prin prezentul plan de reorganizare sprijinul tuturor

 • 5

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  creditorilor înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor, în vederea depăşirii stării de incapacitate

  temporară de plată în care se găseşte societatea la acest moment.

  De asemenea, în susţinerea oportunităţii derulării acestui program de reorganizare

  judiciară, apreciem că este necesar a se ţine cont şi de faptul că în acest context economic pe

  care-l traversăm, piaţa bunurilor mobile si imobile stagnează sau, chiar mai mult, este în

  regres, iar averea societăţii este compusă din bunuri care sunt utilizate în activitatea pe care o

  desfăşurăm, bunuri prin a căror valorificare în cadrul procedurii de faliment prin licitaţie

  publică sau negociere directă s-ar obţine preţuri cu mult sub valoarea de evaluare, lucru ce ar

  constitui un dezavantaj în primul rând pentru creditori, care ar avea şanse mult mai mici de a-şi

  recupera creanţele chiar şi parţial, neputând fi vorba în atare condiţii de o recuperare integrală

  a creanţelor participanţilor la procedură.

  Având în vedere obiectivul urmărit de societatea noastră prin derularea programului de

  reorganizare şi totodată, ţinând cont de faptul că planul de reorganizare în cadrul procedurii de

  insolvenţă va fi strict monitorizat de administratorul judiciar, garantăm creditorilor că prin

  prezentul plan vom implementa o soluţie realistă, pertinentă, sustenabilă, de realizare a tuturor

  creanţelor înscrise în tablou, soluţie care să fie acceptată de creditori, considerând că o bună

  cooperare între creditori şi debitor poate duce la redresarea societăţii debitoare ca urmare a

  implementării cu succes a planului de reorganizare, la acoperirea pasivului şi implicit la

  închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitor, cu reintegrarea acestuia în circuitul economic.

  În susţinerea întocmirii şi depunerii la dosarul cauzei a prezentului plan de reorganizare,

  subliniem că avantajul creditorilor într-o asemenea situaţie este evident: optând pentru un plan

  de reorganizare realist şi viabil, există şansele recuperării progresive a creanţei, într-un interval

  de timp rezonabil, spre deosebire de ipoteza deschiderii procedurii de faliment împotriva

  societăţii şi a lichidării tuturor activelor acesteia, situaţie în care creditorii ar recupera un

  procent mult mai mic din creanţa lor.

  Şansele creditorilor de recuperare a creanţelor în cadrul reorganizării Aurelia SRL sunt

  cu atât mai mari cu cât acest plan de reorganizare este fundamentat pe parametrii reali ai

  situaţiei economico-financiare a debitoarei.

  Totodată, având în vedere că pe perioada derulării planului de reorganizare activitatea

  societăţii v-a fi condusă sub supravegherea administratorului judiciar, creditorii beneficiază,

  astfel, de garanţia legalităţii şi respectării întocmai a acestuia

 • 6

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Având în vedere şi argumentele expuse mai sus pentru susţinerea prezentului plan de

  reorganizare, solicităm încă o dată tuturor creditorilor să ne acorde sprijinul şi cooperarea

  în vederea depăşirii acestei situaţii de dificultate în care se află societatea noastră, sprijin

  cerut în condiţiile în care reorganizarea activităţii debitoarei Aurelia SRL a devenit o

  necesitate practică, determinată, în contextul economic actual, de avantajele acesteia pentru

  toţi participanţii la procedura insolvenţe: societăţii noastre - care astfel va reuşi depăşirea

  stării de insolvenţă, cu avantajul considerabil al menţinerii în activitate, ca partener activ pe

  segmentul de piaţă în care îsi desfăsoară activitatea; creditorilor – care îşi vor recupera

  creanţele; societăţii noastre şi creditorilor – între cele două părţi dezvoltându-se relaţii

  comerciale solide şi de lungă durată, bazate pe încredere şi bună colaborare reciprocă.

 • 7

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  2. SCURT ISTORIC AL DEBITORULUI AURELIA SRL Huși

  Infiinţare: societatea comercială „Aurelia” a fost înfiinţată în temeiul prevederilor

  Lg.31/1990, privind societăţile comerciale, în data de 11.02.1993, ca societate comercială cu

  răspundere limitată, persoană juridică de drept privat cu naţionalitate română.

  Date de înregistrare: societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului

  Vaslui sub numărul J37/33/1993, având Codul Unic de Înregistrare 3185361.

  Formă juridică: persoană juridică română, societate cu răspundere limitată având

  durată de funcţionare nedeterminată.

  Sediul social: municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, judeţul Vaslui.

  Obiect de activitate: producția altor tipuri de mobilier – conform certificatului de

  stare emis de ORC Vaslui. .

  Capital social: capital social subscris şi vărsat integral – 20.000 lei, divizat într-un

  număr de 2.000 părţi sociale; valoarea unei părţi sociale - 10 lei fiecare.

  Participaţii la alte societăţi comerciale: Aurelia SRL nu deţine acţiuni sau părţi sociale

  la alte societăţi comerciale.

  Asociaţi - Hac Mihai cotă de participare la beneficii sau pierderi 100%, număr părţi

  sociale deţinute 2.000;

  Conducere: - administrator statutar înregistrat la ORC Vaslui – Hac Mihai;

  - administrator special conform Hotărârii AGA din data de 12.02.2016 –

  Hac Mihai.

  Conducere (în perioada derulării planului de reorganizare): administratorul special

  Hac Mihai, sub supravegherea administratorului judiciar Solvens SPRL.

  Administrator judiciar : SOLVENS SPRL cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan

  cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, jud. Vaslui, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare

  sub nr. 0149.

  Sucursale/subunităţi: - nu are.

  Fond de comerţ: nu are.

 • 8

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  3. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A SOCIETĂTII

  3.1 INFIINŢAREA SOCIETĂŢII

  Aurelia SRL Vaslui a fost înfiinţată la data de 11.02.1993, fiind societate comercială cu

  răspundere limitată, persoană juridică de drept privat român, având obiectul principal de

  activitate ”producția altor tipuri de mobilier”.

  Fiind societate cu răspundere limitată, conducerea societăţii este asigurată actualmente

  de Administratorul special Hac Mihai.

  De la înfiinţare, din anul 1993, activitatea societății a fost destul de diversificată, atât în

  domeniul producției, serviciilor dar și a comerțului .

  Societatea nu deţine acţiuni sau părţi solciale la alte societăţi comerciale.

  3.2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

  Activitatea desfăsurată la această data de către Aurelia SRL este structurată pe două

  direcţii, respectiv:

  1. Producția și comercializarea mobilierului;

  2. Confecționarea și montarea tâmplăriei din PVC.

  Pentru realizarea acestor activităţi Aurelia SRL dispune de mijloacele necesare, dar

  are şi personalul calificat pentru realizarea obiectului de activitate.

  3.3 ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE

  Aurelia SRL, prin compartimentul contabilitate, pe baza documentelor contabile ale

  societăţii, documente depuse şi la Serviciul Fiscal Municipal Huși, fostă A.F.P. Huși, în

  conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie, a întocmit un tablou al evoluţiei

  economice a societăţii noastre în ultimii 3 ani, respectiv perioada 2013-2015.

  Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate

  de firmă, respectiv producția și comercializarea mobilierului și confecționarea și montarea

  tâmplăriei din PVC. În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare şi

  veniturile excepţionale.

  În termeni economici, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente lucrările

  efectuate, serviciilor prestate, precum şi a altor venituri din exploatare, mai puţin rabaturile,

  remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.

  Așa cum am arătat mai sus, datorită diminuării cererii de produse și servicii pe care

  societatea noastră le oferă, începând cu anul 2013 cifra de afaceri s-a diminuat de la o perioadă

 • 9

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  la alta, concomitent cu diminuarea cifrei de afaceri au crescut și pierderile pe care societatea

  le-a înregistrat.

  Evoluţia cifrei de afaceri și a rezultatului financiar înregistrat de Aurelia SRL Vaslui în

  perioada 2013-2015 se prezintă astfel:

  Tabelul nr.1

  Nr. crt. ANUL Cifra de afaceri Rezultat financiar

  Profit Pierdere

  1. 2013 468.064 -- 19.621

  2. 2014 412.134 -- 47.249

  3. 2015 368.787 -- 65.535

  După cum se poate observa, în cei trei ani de activitate societatea a înregistrat pierderi,

  care au condus la decapitalizare și implicit la imposibilitatea societății de a-și onora obligațiile

  de plată, ponderea în volumul cheltuielilor fiind dată de cheltuielile cu materialele

  consumabile, cheltuielile cu serviciile prestate de terţi, precum şi cheltuielile cu personalul.

  Grafic, evoluţia cifrei de afaceri şi a rezultatului exerciţiului financiar, aferent perioadei

  2013-2015, se prezintă astfel:

  Graficul nr. 1.

  -100.000

  0

  100.000

  200.000

  300.000

  400.000

  500.000

  2013 2014 2015

  Din analiza rezultatelor obţinute în exerciţiile financiare aferente perioadei 2013-2015

  se observă că acest indicator financiar, respectiv cifra de afaceri, s-a diminuat de la o perioadă

  la alta.

 • 10

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Un aspect important în analiza poziţiei financiare îl reprezintă situaţia patrimonială,

  analiză în cadrul căreia vom pune în evidenţă modificările valorice din cadrul activelor,

  datoriilor şi a capitalurilor proprii, evoluţie evidenţiată în tabelul de mai jos:

  Tabelul nr.2

  Anul Active

  imobilizate

  (lei)

  Active

  circulante

  (lei)

  Total activ

  (lei)

  Datorii

  totale

  (lei)

  Activ net

  contabil

  (lei)

  2013 211.971 839.780 1.051.751 659.413 392.338

  2014 135.747 761.884 897.631 612.542 285.089

  2015 124.387 739.693 864.080 638.145 225.935

  Activul net contabil reprezintă o expresie a averii nete a societăţii, având în vedere

  faptul că, gradul de investire a capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul

  societăţii.

  Activul net este diferenţa dintre activul societăţii şi pasivul (datoriile) acesteia.

  Prin urmare, activul net contabil prezintă indicii asupra solvabilităţii globale a

  întreprinderii şi asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entităţii economice.

  Graficul nr.2

  0

  200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  2013 2014 2015

  active imobilizate

  active circulante

  total activ

  datorii totale

  activ net

  Aşa cum se poate observa şi din graficul de mai sus, elementele de activ au avut o

  valoare maximă la sfârşitul anului 2013, pentru ca în perioada următoare valoarea totală a

  elementelor de activ să se diminuieze, diminuarea fiind data atât de diminuarea valorii

 • 11

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  activelor circulante cât și de diminuarea valorii activelor imobilizate prin creșterea valorii

  amortizării acestora.

  Paralel cu evoluţia elementelor de activ s-a modificat şi cuantumul datoriilor societăţii,

  determinând modificarea activului net contabil (Activ net contabil (ANC) = Activ total –

  Datorii totale).

  Datoriile înregistrează o evoluţie oscilantă, diminuându-se în anul 2014 față de anul

  2013, pentru ca în anul 2015 datoriile să crească față de anul 2014.

  Volumul datoriilor a crescut atât prin crearea de obligaţii de plată către bugetul

  consolidat al statului, dar şi către furnizori şi instituţiile de credit, societatea având angajată o

  linie de credit la CEC Bank , angajarea creditului fiind impusă de lipsa disponibilităţilor

  băneşti necesarea onorării obligaţiilor de plată către furnizori.

  Datoriile către Serviciul Fiscal Municipal Huși au crescut, societatea nereușind să

  achite lunar obligațiile de plată declarate atât către bugetul de stat, cât și către bugetul

  asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

  Imobilizările corporale sunt alcătuite din terenuri, construcții, echipamente tehnologice,

  mijloace de transport și mobilier.

  Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin

  natura lor, acestea pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen

  scurt.

  La 31.12.2015 activele circulante sunt constituite din materii prime, material auxilare,

  mărfuri și creanțe de încasat.

  Activele circulante înregistrează diminuări de la o perioadă la alta, diminuarea fiind

  data de consumul de materii prime și material auxiliare.

  Volumul maxim al veniturilor din exploatare se înregistrează la sfârşitul anului 2013,

  ponderea în aceste venituri fiind dată de veniturile din producția vândută şi servicii prestate,

  acestea reprezentând peste 77% din totalul veniturilor din exploatare.

  Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanţă în cadrul activităţii

  economice a societăţii. Veniturile din exploatare sunt formate în principal din venituri

  provenite vânzarea produselor finite, servicii prestate și venituri din vânzarea mărfurilor.

  Cheltuielile de exploatare deţin ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor, şi

  reprezintă cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu personalul, dar şi cheltuieli cu

  serviciile prestate de către terţi.

 • 12

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Cheltuielile de exploatare înregistrează un maxim la sfârşitul anului 2013, atunci când

  rezultatul din exploatare a fost pozitiv, din acestă activitate debitorul realizând profit.

  Veniturile realizate din exploatare, cheltuielile aferente şi profitul rezultat ce arată de

  fapt rentabilitatea societăţii, se prezintă astfel:

  Tabelul nr.3

  ANUL Venituri din

  exploatare-lei

  Cheltuieli de

  exploatare - lei

  Profit/Pierdere

  – lei

  2013 497.675 482.121 15.554

  2014 454.557 464.564 -10.007

  2015 438.317 475.621 -37.304

  Din tabelul de mai sus se trage concluzia că, din punct de vedere al activităţii de

  exploatare societatea a realizat în anul 2013 un rezultat pozitiv (profit), care însă a avut o

  valoare nesemnificativă, fără a permite societăţii să se capitalizeze, iar în anii 2014 și 2015

  rezultatul din exploatare a fost negativ (pierdere), fapt care a condus la decapitalizarea

  societăţii. Totodată, volumul cheltuielilor de personal şi a contribuţiilor aferente au fost de o

  valoare considerabilă, nefiind în concordanţă cu încasările, societatea având un număr mare de

  salariaţi. Grafic, evoluţia rezultatului din exploatare este reprezentată în diagrama de mai jos:

  Graficul nr. 3.

  -100.000

  0

  100.000

  200.000

  300.000

  400.000

  500.000

  2013 2014 2015

  venituri din exploatare

  cheltuieli de exploatare

  rezultat din exploatare

  Analizând evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor totale pentru perioada 2013-2015, se

  poate remarca faptul că societatea a înregistrat în fiecare an pierderi, pierderi care în mare

  parte se datorează cheltuilelilor financiare, respective cheltuielilor cu dobânzile aferente

  creditului angajat.

 • 13

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  3.4. ACTIVE IMOBILIZATE SI ACTIVE CIRCULANTE

  În ceea ce priveste situaţia activului total, se remarcă faptul că acesta s-a diminuat de la

  o perioadă la alta, valoarea cea mai mica a activului este la sfârșitul anului 2015, ponderea în

  activul total al societății find dată de activele circulante, reprezentând materii prime, material

  consumabile, mărfuri și creanțe de încasat.

  Activele imobilizate sunt constituite din imobile reprezentând terenuri și construcții, dar

  și echipamente tehnologiice și mijloace de transport.

  Evoluţia activelor imobilizate şi a celor circulante este detaliată în tabelul şi graficul

  următor:

  Tabelul nr.4

  Nr.

  crt.

  ANUL Valoare active

  Imobilizate-lei

  Valoare active

  circulante-lei

  Total active

  1. 2013 211.971 839.780 1.051.751

  2. 2014 135.747 761.884 897.631

  3. 2015 124.387 739.693 864.080

  Grafic nr. 4

  0

  200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  2013 2014 2015

  active imobilizare

  active circulante

  total activ

  Din tabelul şi graficul prezentate mai sus se observa trendul descrescător pe care la avut

  valorea activelor societăţii în perioada 2013-2015.

 • 14

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Analizând datele de mai sus, date ce se regăsesc în bilanţurile contabile aferente anilor

  2013-2015 (bilanţuri contabile care au fost înregistrate şi la Serviciul Fiscal Municipal Huși,

  prin această înregistrare datele cuprinse în respectivele bilanţuri căpătând caracter oficial şi

  putând fi astfel studiate de toţi creditorii interesaţi), considerăm că activitatea societăţii poate

  fi una rentabilă şi poate avea capacitatea de a desfăşura o activitate economică productivă, care

  să permită obţinerea de resurse financiare cu care să poată fi achitate atât cheltuielile curente,

  aferente activităţii economice, cât şi în totalitate masa credală așa cum este înscrisă în tabelul

  definitive de creanțe.

  Ţinând cont de starea în care se găseste economia ţării, dar şi de menţinerea efectelor

  crizei economice, luând în considerare că patrimoniul societăţii se compune atât din imobile,

  echipamente tehnologice, mijloace de transport, produse finite, dar și din materii prime și

  material consumabile, în cazul în care societatea ar fi supusă procedurii de faliment, bunurile

  ar fi valorificate iar societatea nu ar mai dispune de mijloacele necesare realizării obiectului de

  activitate.

  Propunerea ca în perioada de reorganizare creditorii să fie îndestulaţi în totalitate

  conform tabelului definitiv de creanţe, este susţinută atât de veniturile care se vor realiza din

  activitatea de producție, ținând cont de faptul că societatea dispune de baza materială, dar și de

  propunerea valorificării imobilelor aflate în patrimonial societății, valorificarea efectuându-se

  după evaluarea acestora.

  În aceste condiţii, apreciem că este necesar a fi aprobat planul de reorganizare propus,

  situaţie în care toţi creditorii vor fi îndestulaţi, iar societatea va rămâne în circuitul economic,

  aspect ce constituie un temei determinant în aprobarea de către creditori a prezentului plan de

  reorganizare.

  3.5 ANALIZA INDICATORILOR DE SOLVABILITATE, LICHIDITATE ŞI DE

  RENTABILITATE

  - Rata solvabilităţii patrimoniale = Capitaluri proprii / Total pasive x 100, exprimă

  capacitatea de autofinanţare a societăţii, precum şi măsura în care poate face faţă obligaţiilor

  sale de plată. O valoare ridicată a acestui indicator semnifică o sporire a capacităţii de

  autofinanţare a societăţii.

  - Gradul de îndatorare generală = Datorii totale / Capitaluri proprii x 100, evidenţiază

  proporţia finanţării datoriilor totale ale societăţii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a

 • 15

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacităţii de autofinanţare pe termen

  scurt, mediu şi lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru

  creditorii societăţii.

  - Rata solvabilităţii generale = Datorii totale / Total active x 100, exprimă măsura în

  care activele societăţii contribuie la finanţarea datoriilor sale totale.

  - Rata lichidităţii curente = Active circulante /Datorii pe termen scurt x 100, este o

  expresie a echilibrului financiar pe termen scurt şi reflectă capacitatea activelor curente

  disponibile de a se transforma în disponibilităţi băneşti care să acopere datoriile scadente pe

  termen scurt. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societăţii.

  - Rata lichidităţii imediate (testul acid) = (Active circulante-stocuri)/Datorii pe

  termen scurt x100, reflectă capaciatatea activelor circulante ale societăţii, concretizate în

  creanţe şi trezorerie de a onora datoriile exigibile pe termen scurt.

  - Rata rentabilităţii economice = Profit Brut / Active totale x 100, exprimă eficienţa

  utilizării activelor, respectiv contribuţia acestora la obţinerea rezultatelor.

  - Rata rentabilităţii financiare = Profit net / Capitaluri proprii x 100, reflectă

  eficienţa capitalului investit de către acţionari.

  - Rata rentabilităţii generale = Profit net / Cheltuieli totale x 100, exprimă consumul

  total de resurse.

  În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile indicatorilor, pentru perioada 2013-2015.

  Tabel nr. 5.

  DENUMIRE INDICATOR

  PERIOADA DE RAPORTARE

  2013 2014 2015

  Rata solvabilităţii patrimoniale 50 47 34

  Gradul de îndatorare generală 198 215 291

  Rata solvabilităţii generale 66 68 74

  Rata lichidităţii curente 127 124 135

  Rata lichidităţii imediate 7 6 6

  Rata rentabilităţii economice -2 -5 -8

  Rata rentabilităţii financiare -6 -17 -30

  Rata rentabilităţii generale -4 -9 -14

 • 16

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  3.6 PERSONALUL SALARIAT

  Având în vedere activităţile pe care le desfăşoară Aurelia SRL, numărul personalului

  salariat s-a modificat de la o perioadă la alta, iar pe parcursul derulării planului de

  reorganizare, în funţie de volumul de activitate, va fi angajat personalul necesar realizării

  contractelor care sunt în curs de perfectare.

  3.7 CONTRACTE ÎN DERULARE

  Societatea noastra desfăşoară activităţi de producție a mobilierului, dar și activități de

  confecționare și montare a tâmplării din PVC, producția realizându-se în baza comenzilor

  ferme, fără a exista contracte pe termen lung.

  În situaţia în care veniturile estimate a se realiza în perioada planului de reorganizare

  vor fi insuficiente pentru acoperirea în totalitate a masei credale, propunem ca în perioada

  planului de reorganizare să fie valorificate o parte din bunurile existente în patrimonial

  societății.

  4. CAUZE CARE AU GENERAT STAREA DE INSOLVENŢĂ

  După cum se poate observa şi din tabelul de creanţe, Aurelia SRL are obligaţii de plată

  către creditorul bugetar A.J.F.P. Vaslui, obligaţii de plată ce reprezintă reţineri la sursă,

  adiţionale la salarii, impozit pe profit şi TVA de plată, obligaţii care pot fi acoperite cu uşurinţă

  în procent de 100% în perioada planului de reorganizare, având în vedere faptul că după

  deschiderea procedurii nu mai sunt calculate accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi.

  De asemenea Aurelia SRL are datorii către Primăria municipiului Huși şi creditul

  angajat la CEC Bank, precum şi către furnizori.

  Creşterea volumului datoriilor către A.J.F.P. Vaslui prin cumularea dobânzilor şi

  penalităţilor de întârziere este de fapt principala cauză care a generat starea de insolvenţă a

  Aurelia SRL Huși.

  Un alt factor determinant al stării de insolvenţ în care se găseşte Aurelia SRL în acest

  moment este acela că societatea nu a reuşit să-şi valorifice stocul de materii prime și

  materiale, prin realizarea de produse finite într-un volum mai mare, iar din vânzarea acestora

  să acumuleze lichidități bănești necesare achitării datoriilor.

  Concluzionând, intrarea societăţii în stare de insolvenţă a fost cauzată în principal de

  condiţiile segmentului de piaţă pe care a activat, aflate sub directa influenţă a crizei economice,

 • 17

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  manifestată în special prin reducerea sau încetarea activităţii unui mare număr de agenţi

  economici, dar şi a faptului că viteza de rotație a stocurilor a fost foarte mică.

  5. PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

  Patrimoniul societăţii noastre se compune atât din bunuri imobile, reprezentând terenuri

  și construcții, dar și din mijloace fixe specifice activităţii pe care o desfăşoară.

  Redăm mai jos lista bunurilor existente în patrimoniu la data de 31.12.2015.

  Tabel nr. 6.

  Nr.

  crt.

  DENUMIRE CANTITATE Valoare

  CONSTRUCȚII ȘI TERENURI Valoare

  contabilă

  construcție

  1. Imobil situat în municipiul Huși, str. Ștefan cel

  Mare, nr. 33, compus din construcție cu destinația

  de magazin și terenul aferent în suprafață de 185

  mp, în cotă de 3/4, diferența de 1/4 aparține altor

  proprietari

  1 34.000,00

  2. Imobil situat în municipiul Huși, str. Anton Sârbu,

  nr. 46, conpus din construcție cu destinația de

  atelier producție și teren în suprafață de 283 mp

  1 4.000,00

  3. Imobil situat în municipiul Huși, str. Corni, nr. 1

  compus din baracă metalică și teren în suprafață de

  736,91 mp

  1 22.700,00

  4. Imobil situat în municipiul Huși, str. Corni, nr. 1

  compus din atelier producție și teren în suprafață de

  423,88 mp

  1 16.000,00

  5. Imobil situat în municipiul Huși, str. Paul Barais, nr.

  19, compus din atelier frig și teren în suprafață de

  588 mp

  1 14.550,00

  6. Teren în suprafață totală de 2.216,79 -- 19.349,84

  TOTAL 110.599,84

  ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

  7. Mașină Q automată de sudat 1 12.078,50

  8. Compresor BAC 1 2.411,48

  9. Ferăstrău circular 1 5.038,00

  10. Aparat de sudat 270/1 1 4.195,00

  11. Mașină automată PVC SVk3 1 4.558,78

  12. Mașină automată PVC SCT2 1 4.029,07

  13. Mașină automată PVC KY-42 1 6.131,44

  14. Mașină automată PVC S-4KA 1 8.664,70

  15. Mașină de găurit 1 1.900,00

  16. Mașină de montat balamale 1 19.510,90

  17. Mașină de aplicat cant 1 16.201,16

  18. Ferăstrău circular 1 27.071,95

 • 18

  19. Centrală termică Junkers Euroline 1 1.840,00

  20. Mastermig 270/2 1 3.571,50

  21. Cutter-Flotter 1 2.176,00

  22. Freză universală 1 3.549,00

  23. Mașină de gravat 1 3.500,00

  24. Mașină rindeluit 1 4.000,00

  TOTAL 130.427,48

  MIJLOACE DE TRANSPORT

  25. Autoutilitară Mercedes 1 40.000,00

  26. Autoutilitară Wolksvagen 1 10.925,00

  27. Autoturism Ford Fiesta 1 38.330,00

  TOTAL 89.255,00

  MOBILIER, APARATURĂ ȘI BIROTICĂ

  28. Centrală termică 1 2.210,84

  29. Compresor 1 2.100,00

  30. Laptop Asos AGR 5098 1 2.268,91

  31. Distribuitor cafea 1 6.634,00

  32. Raft (fabricat) schelet metalic 1 3.250,00

  33. Laptop MSI 1 2.782,26

  34. Tabletă PC 1 2.780,05

  TOTAL 22.026,06

  PRODUSE FINITE

  35. Șifoner PAL 1 290,00

  36. Mobilier living de colț 1 1.495,00

  37. Mobilier dormitor 1 585,00

  38. Pat mijloc cu saltea 140/200 1 600,00

  39. Taburet PAL 4 65,00

  40. Masă pliantă 1 220,00

  41. Fotoliu scoică 2 195,00

  42. Scaun cu spătar 2 225,00

  43. Mobilier bucătărie 1 2.340,00

  44. Noptieră 2 156,00

  45. Colțar bucătărie 1 360,00

  46. Masă bucătărie 1 80,00

  47. Taburet 4 65,00

  48. Taburet tapițat 4 100,00

  49. Mască chiuvetă 1 105,00

  50. Comodă TV 85/77/57 1 210,00

  51. Masă fantezie 3 piese 1 220,00

  52. Noptieră 1 97,00

  52. Cuier hol 1 56,00

  53. Bucătărie 3,6 ml 1 1.800,00

  54. Corp bucătărie 1 112,00

  55. Comodă TV 110/42 1 210,00

  56. Corp bucătărie 5 piese 1 1.190,00

  57. Suport flori 1 7,00

  58. Corp suspendat 2 300,00

  59. Corp suspendat 2 300,00

  60. Corp baie 1 1.350,00

  61. Scaun pliant 1 50,00

  62. Noptieră 4 sertare 1 300,00

  63. Masă fantezie 1 180,00

  64. Mobilier tineret 205/210 1 825,00

 • 19

  65. Scaun cu spătar 4 510,00

  66. Pantofar 1 185,00

  67. Cuier 1 55,00

  68. Scaun cu spătar 2 150,00

  69. Dormitor copii 3000/2100 1 1.125,00

  70. Șifoner 200/80 1 310,00

  71. Masă sticlă cu picior 1 110,00

  72. Cuier 1 55,00

  73. Șifoner trei uși 210/130/50 1 580,00

  74. Vitrină 1 435,00

  75. Canapea extensibilă 1 650,00

  76. Pernă 70/70 1 10,00

  77. Pernă 40/40 1 3,00

  78. Pernă 40/40 1 10,00

  79. Scaun din lemn cu spătar 1 115,00

  80. Pernă 50/70 1 22,00

  81. Covor polo 1 9,00

  82. Covoraș baie 1 28,00

  83. Comodă TV 60/80 1 180,00

  84. Corp suspendat 70/30/70 1 120,00

  85. Corp bucătărie 77/90 1 225,00

  86. Dresing 2200/2300/200 1 1.125,00

  87. Cuier hol 80/40/200 1 325,00

  88. Masă bucătărie 1 90,00

  89. Taburet tapițat 5 130,00

  90. Scaun cu spătar 1 115,00

  91. Dulap cu oglinzi 1 1.050,00

  92. Cuier hol 1 375,00

  93. Masă cosmetice 1 300,00

  94. Noptieră 1 145,00

  95. Noptieră 4 sertare 1 300,00

  96. Birou pal 1 195,00

  97. Scaun pliant 1 50,00

  98. Comodă cu patru sertare 1 300,00

  99. Cuier hol 1 325,00

  100. Perniță Deco verde 1 8,00

  101. Vitrină striclă 1 265,00

  102. Comodă colț 1 225,00

  103. Șifonier 2 uși și 2 sertare 1 340,00

  104. Birou 1 225,00

  105. Scaun Veneția 2 250,00

  106. Mască chiuvetă 1 115,00

  107. Cuier cu oglindă 1 325,00

  108. Șifonier 1 265,00

  109. Dresing lux 1 1.875,00

  110. Bucătărie 1 1.050,00

  111. Colțar bucătărie 1 415,00

  112. Chiuvetă granit 1 450,00

  113. Chiuvetă marmură 2 piese 1 475,00

  114. Cuier 1 375,00

  115. Bucătărie 1 660,00

  116. Living 1 640,00

  117. Dulap cu geam 1 415,00

 • 20

  118. Noptieră 1 75,00

  119. Canapea extensibilă 1 670,00

  120. Comodă cu patru sertare 3 900,00

  121. Masă pliantă 1 250,00

  122. Taburet tapițat 3 80,00

  123. Taburet lemn 2 38,00

  124. Scaun pliant 1 50,00

  125. Pernă 7 185,00

  126. Scaun cu spătar 2 210,00

  127. Pat mijloc 1 415,00

  128. Saltea 140/2 2 615,00

  129. Saltea 160/2 1 355,00

  130. Canapea Cristal 1 675,00

  131. Canapea practic ECO 1 925,00

  TOTAL 37.616,00

  OBIECTE DE INVENTAR

  132. Fișet metalic 1 --

  133. Fișet MDF 1 --

  134. Mobilier birou 3 corpuri 1 --

  135. Comodă cu 6 sertare 1 --

  136. Imprimatntă+xerox+scaner 1 --

  137. Calculator, imprimantă, monitor 1 --

  138. Mobilier biroru 5 coprpuri 1 --

  139. Mobilier birou 4 piese 1 --

  140. Canapea 1 --

  141. Scaun cu spătar tapițat 2 --

  142. Calculator, imprimantă, monitor 1 --

  143. Raft metalic pentru PVC 1 --

  144. Raft metalic pentru profile 2 --

  TOTAL 11.631,67

  145. Imobilizări corporale în curs -- 43.614,61

  146. Materii prime -- 293.210,30

  147. Materiale auxiliare -- 334.844,65

  148. Producția în curs de execuție -- 5.045,71

  TOTAL -- 676.712,27

  TOTAL GENERAL 1.078.268,32

  6. CREDITORII AURELIA SRL Huși

  Situaţia creditorilor societăţii conform tabelului definitiv al creanţelor este prezentată în tabelul

  de mai jos.

  Tabelul nr. 7.

  Nr.

  Crt.

  CREDITOR SUMA –lei NATURA

  CREANŢEI

  1. CEC Bank SA 253.026,25 Garantată rang I

  2. A.J.F.P. Vaslui 392.037,00 Garantată rang II

  3. Banca Comercială Română SA 15.295,49 Garantată

  4. Primăria Huși 5.060,48 Bugetară

  5. E-ON Distribuție România SA 554,08 Chirografară

  6. Cavala Glass SRL Galați 61.447,70 Chirografară

  7. Hac Mihai 116.831,54 Subordonată

  TOTAL 844.252,54

 • 21

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  După cum se poate observa, datoriile societăţii sunt compuse din obligaţii de plată

  către creditorii bugetari A.J.F.P. Vaslui şi Primăria municipiului Vaslui, către CEC Bank și

  Banca Comercială Română SA, către furnizorii E-On Distribuție România SA și Cavala Glass

  SRL Galați și către Asociatul unic Hac Mihai.

  7. DEBITORII AURELIA SRL Huși

  La data de 31.12.2015 Aurelia SRL avea de recuperat suma de 37.852,69 lei, lista

  debitorilor fiind prezentată în tabelul de mai jos.

  Tabel nr. 8

  Nr.

  Crt.

  DENUMIRE DEBITOR

  SUMA-lei

  1. Investico SRL 5.897,82

  2. Luca Gheorghe II 550,10

  3. Adreass GSM SRL 2.760,00

  4. Azariaprod SRL 1.858,30

  5. Fantezia SRL 1.023,00

  6. Media Rom Grup SRL 3.097,49

  7. Olmicom SRL 5.163,60

  8. Sandicris SRL 9.562,93

  9. Primăria Pădureni 125,95

  10. Prodivex SA 274,95

  11. Colegiul Național Cuza Vodă Huși 349,84

  12. Aquavas SA 920,00

  13. Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Huși 31,02

  14. Baystudiou Media SRL 550,00

  15. Decontări în curs de clarificare cont 473 5.107,69

  16. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui 580,00

  TOTAL 37.852,69

  8.PERSPECTIVE DE REDRESARE ÎN RAPORT CU POSIBILITĂŢILE ŞI

  SPECIFICUL ACTIVITĂŢII AURELIA SRL Vaslui

  Prezentul plan de reorganizare este conceput a se desfăşura pe o perioadă de trei ani de

  la data aprobării sale de către creditori şi confirmarea de către instanţa de judecată.

  În perioada de derulare a programului de plată a creanţelor, debitorul va păstra dreptul

  de a-şi conduce activitatea, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar

  desemnat de instanţa de judecată şi confirmat de către Adunarea creditorilor. Toate

  operaţiunile vor fi înscrise în contabilitatea societăţii, astfel încât în orice moment, orice

  creditor interesat să poată verifica realizarea obiectivelor propuse prin planul de

  reorganizare.

  Societatea nu va putea face acte de dispoziţie asupra bunurilor din patrimoniul său decât

 • 22

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  cu aprobarea administratorului judiciar, al Adunării creditorilor şi al Judecătorului sindic.

  Toate plăţile se vor face numai cu supervizarea şi aprobarea lor de către administratorul

  judiciar desemnat, societatea urmând a ţine o evidenţă strictă a acestor plăţi.

  Pentru plăţile ce vor depăşi activitatea curentă se va consulta şi comitetul creditorilor.

  In urma analizării situaţiei economico-financiare a societăţii, conducerea actuală a

  hotărât că se impune luarea unor măsuri de natură managerială şi organizatorică, de natură

  tehnico-organizatorică, precum şi măsuri de natură comercială şi financiar-contabilă.

  Ca soluţii cu aplicabilitate şi rezultate pozitive pe termen scurt şi mediu propunem :

  Dezvoltarea activităţii de producție și preztări servicii, prin utilizarea cât mai eficientă a

  mijloacelor de care dispunem, prin preluarea a cât mai multe contracte și comenzi.

  MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ SI ORGANIZATORICĂ

  -- întărirea încrederii şi a răspunderii fiecărui salariat la locul de muncă prin salarizare

  corespunzătoare şi prin plata la termen a salariilor;

  -- raţionalizarea cheltuielilor;

  -- identificarea de noi parteneri şi contractarea de comenzi care să asigure un flux

  continuu al activităţii în scopul creşterii cifrei de afaceri şi a profitului net;

  -- întocmirea necesarului de aprovizionare cu materiale consumabile, în condiţii

  avantajoase şi de la agenţi economici autorizaţi, corelat cu contractele şi comenzile în

  derulare, pentru a preîntâmpina factorii surpriză interveniţi în cursul executării contractelor;

  -- creşterea productivităţii muncii prin creşterea randamentului mijloacelor tehnice din

  dotare, printr-o mai bună întreţinere şi utilizare a acestora, dar şi prin reducerea timpului de

  staţionare;

  -- încasare la termen a valorii produselor vândute şi a serviciilor prestate, operaţiune ce

  va asigura obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea activităţii economice în continuare,

  pentru a creşte satisfacţia clienţilor, pentru a diminua riscul pierderii clienţilor reali sau

  potenţiali şi pentru a avea o competitivitate puternică;

  -- oferirea unor produse şi servicii de calitate, care să poată fi percepute de clienţi ca

  atare, care să răspundă, cu prioritate, cerinţelor şi nevoilor acestora, şi să le confere siguranţă şi

  confort;

  -- practicarea unui comportament onest, serios şi punctual faţă de societăţile partenere și

  clienți, în scopul atragerii încrederii asupra competenţelor societăţii noastre.

 • 23

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  MASURI DE NATURĂ TEHNICO-ORGANIZATORICĂ

  -- optimizarea bugetelor de achiziţie a materialelor consumabile;

  -- creşterea productivităţii muncii şi a randamentului mijloacelor tehnice din dotare

  care sunt specifice activităţii, reducerea costurilor în special prin reducerea consumului de

  materii prime şi materiale consumabile, ;

  -- raţionalizarea şi reducerea cheltuielilor de personal, cu utilităţile, financiar-

  contabile, protecţia personalului şi securitatea mijloacelor tehnice din dotare;

  -- gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

  -- creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei

  existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;

  -- utilizarea materiilor prime, a materialelor consumabile şi auxiliare în mod real şi

  doar în scopuri precise;

  MĂSURI DE NATURĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

  Strategiile economice sunt stabilite pe baza criteriilor economice, obiectivul lor fiind

  realizarea unui profit rezonabil, şi sunt adoptate în funcţie de mişcările din mediul economic.

  -- controlul foarte riguros al costurilor de exploatare, de achiziţie materiilor prime şi a

  materialelor consumabile.

  -- păstrarea şi îmbunătăţirea relaţiilor comerciale cu furnizorii, precum şi iniţierea unor

  noi relaţii cu alţi parteneri comerciali (furnizori/beneficiari) care au facilităţi financiare şi cu

  termene mai îndelungate de efectuare a plăţilor;

  -- identificarea unor strategii de stabilire a preţurilor practicate ţinându-se seama de

  situaţia economică generată de diminuarea TVA-ului la 20%, a impozitului pe profit, ţinând

  cont şi de costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile, de nivelul

  preţurilor practicate de societăţile concurente;

  -- asigurarea unor produse şi servicii la nivelul standardelor europene;

  -- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate anual;

  -- analiza şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a datoriilor printr-o politică

  de plată echilibrată;

  -- diminuarea sistematică a raportului datorii/creanţe în paralel cu creşterea vitezei de

  rotaţie a mijloacelor circulante şi o gestiune mult mai atentă şi mai controlată a acestora;

  -- o planificare detaliată a activităţii societăţii, flexibilă care să permită adaptarea

 • 24

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  permanentă a planului la noile condiţii de mediu extern (schimbare de preţuri, previziuni în

  ceea ce priveşte lucrările şi serviciile prestate);

  -- întocmirea unui buget de venituri şi cheltuieli aferent anilor din perioada de

  reorganizare;

  -- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic,

  pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta lucrările şi serviciile furnizate acestor

  necesităţi.

  Pentru realizarea programului de reorganizare considerăm ca fiind determinanţi

  următorii factori:

  --respectarea angajamentelor referitoare la reducerea cheltuielilor de exploatare,

  financiare;

  -- implementarea unei politici incisive de marketing şi de servicii în vederea absorbţiei

  unui nou segment de potenţiali clienţi;

  -- îmbunătăţirea imaginii firmei, câştigarea încrederii partenerilor comerciali şi a

  clienţilor;

  ELEMENTELE CARE STAU LA BAZA REALIZĂRII PLANULUI DE

  REORGANIZARE

  Termen de executare a planului de reorganizare: maxim 36 de luni de la data aprobării

  de către Adunarea creditorilor, cu posibilitatea scurtării sale în funcţie de veniturile obţinute pe

  viitor.

  Sursele pentru acoperirea masei credale provin din vânzarea produselor finite,

  prestările de servicii, din recuperarea creanţelor și vânzare de active.

  Categorii de creanţe:

  -- creanţe garantate art.159, pct.2 – da;

  -- creanţe izvorâte din raporturile de muncă, art.161 pct.3 – nu;

  -- creanţe rezultate din activitatea curentă a societăţii art. 161, pct.4 – nu;

  -- creanţe bugetare art.161, pct. 5 – da;

  -- creanţe datorate unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere art.161, pct.6 – nu;

  -- creanţe reprezentând sume stabilite de judecătorul sindic pentru întreţinerea debitorului şi a

  familiei sale art.161, pct.7 – nu;

 • 25

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  -- creante reprezentând credite bancare, cu cheltuielile si dobânzile aferente, cele rezultate

  din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, art.161, pct.8 – da;

  -- alte creanţe chirografare – nu;

  -- creanţe subordonate – da;

  -- creanţe defavorizate – nu;

  -- creanţe înscrise provizoriu – nu;

  -- creanţe înscrise sub condiţie – nu.

  Categorii de creanţe defavorizate: nu sunt; toţi creditorii vor fi plătiţi în funcţie de

  procentul pe care îl reprezintă creanţa lor în tabelul definitiv al creditorilor, conform graficului

  de plată.

  Tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate: în cadrul programului de plăţi nu a

  fost defavorizată nici o categorie de creanţe.

  Toţi creditorii beneficiază de tratament egal, plata creanţelor urmând a se face raportat

  la procentul pe care îl reprezintă fiecare creanţă în tabelul definitiv al creditorilor, conform

  graficului de plată.

  Descărcarea asociaţilor şi a administratorilor statutari de gestiune – nu este cazul;

  Fuzionarea debitorului, în condiţiile legii – nu este cazul;

  Lichidarea parţială a patrimoniului debitoarei – da; pe parcursul desfăsurării planului de

  reorganizare, vor fi valorificate parte din bunurile din patrimoniul societăţii pentru

  obţinerea unor sume necesare achitării creanţelor înscrise la masa credală.

  Modificarea actului constitutiv al debitoarei, în condiţiile legii – nu este cazul;

  Emiterea de titluri de valoare de către debitor în condiţiile prevăzute de Lg.31/1990 –

  nu este cazul.

  SURSELE FINANCIARE ALE PROGRAMULUI DE REORGANIZARE

  Activitatea debitorului urmează a se desfăsura pe următoarele domenii principale:

  1. Producția de mobilier;

  2. Confecționarea și vânzarea tâmplării din PVC;

  3. Recuperări creanţe;

  4. Vânzare de active.

  În anexa nr. 4 este prezentată proiecţia fluxului de încasări şi plăţi pentru perioada celor

  trei ani de executare a planului de reorganizare, în care sunt prevăzute provenienţa resurselor

 • 26

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  financiare şi prognoza plăţilor care vor fi efectuate

  Volumul încasărilor şi plăţilor se poate modifica de la o perioadă la alta, însă trebuie ca

  pe întreaga perioadă de executare a planului raportul dintre încasări şi plăţi să fie respectat,

  astfel încât societatea să dispună în permanenţă de un disponibil necesar acoperirii plăţilor

  prevăzute în plan.

  În proiecţia fluxului de încasărări şi plăţi au fost prevăzute încasări din vânzarea

  produselor finite, servicii de confecționare și montare a tâmplăriei din PVC, recuperări debite

  și vânzări active.

  PLĂŢILE PROPUSE A SE EFECTUA ÎNTRE CREDITORII ÎNSCRIŞI ÎN TABELUL

  DEFINITIV AL CREANŢELOR

  În anexa nr. 5 este prezentată propunerea privind plăţile care se vor efectua în perioada

  celor trei ani de executare a planului de reorganizare, între creditorii înscrişi în tabelul definitiv

  al creanţelor.

  Volumul plăţilor propuse a se efectua este de 100% din toatalul creanţelor înscrise în

  tabelul definitiv al creanţelor.

  9. CONCLUZII

  PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ECONOMICE A DEBITORULUI

  AURELIA SRL

  1. Durată plan: 36 luni – de la data aprobării planului de către Adunarea creditorilor si

  a confirmării a de către judecătorul sindic.

  2. Total creanţe recunoscute înscrise în tabelul definitiv: 844.252,54 lei.

  3. Total creanţe acoperite în perioada planului de reorganizare: 844.252,54 lei.

  4. Bunuri care vor fi valorificate- Lista bunurilor propuse a fi valorificate în perioada

  planului de reorganizare este prezentată în anexa nr. 6.

  5. Categorii de creanţe defavorizate: nu sunt.

  6. Programul plăţilor: conform anexei nr. 5.

  AURELIA SRL Huși,

  prin administrator special Han Mihai

 • 27

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare Anexa nr. 1.

  SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

  în perioada 2013 – 2015

  AURELIA SRL

  DENUMIRE INDICATOR Nr.

  rd. PERIOADA DE RAPORTARE-lei

  2013 2014 2015

  A. ACTIVE IMOBILIZATE

  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01 0 0 0

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 151.971 135.747 124.387

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 0 0 0

  ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL( rd.

  01 la03)

  04 151.971 135.747 124.387

  B. ACTIVE CIRCULANTE

  I. STOCURI 05 793.422 726.014 695.981

  II. CREANŢE 06 43.884 35.352 36.167

  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE

  TERMEN SCURT

  07 0 0 0

  IV. CASA ŞI CONTURI ÎN BĂNCI 08 2.474 518 1.163

  ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL( rd.

  05 la 08)

  09 839.780 761.884 733.311

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 0 0 0

  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

  ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

  11 659.413 612.542 638.144

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,

  RESPECTIV DATORII CURENTE

  NETE( rd. 9+10-11-16)

  12 180.367 149.342 95.167

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII

  CURENTE ( rd. 4+12-16)

  13 332.338 285.090 219.554

  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

  ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN

  AN

  14 0 0 0

  H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI

  CHELTUIELI

  15 0 0 0

  I. VENITURI ÎN AVANS 16 0 0 0

  J. CAPITALURI ŞI REZERVE

  I. CAPITAL

  - capital subscris vărsat 17 205.606 205.606 205.606

  - capital subscris nevărsat 18 34.768 34.768 34.768

  - patrimoniul regiei 19 0 0 0

  II. PRIME DE CAPITAL 20 0 0 0

  III. REZERVE DIN REEVALUARE 21 25.451 25.451 25.451

  IV. ALTE REZERVE 22 16.514 16.514 16.514

  V. REZULTATUL REPORTAT 23 69.620 49.999 2.750

  VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI 24 -19.621 -47.249 -65.535

  CAPITALURI TOTAL( rd.

  17+18+21+22+23+24)

  25 332.338 205.089 219.554

 • 28

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare Anexa nr. 2

  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

  în perioada 2013-2015

  DENUMIRE INDICATOR PERIOADA DE RAPORTARE-lei

  2013 2014 2015

  Venituri din exploatare 497.676 454.557 438.316

  Cheltuieli de exploatare 482.120 472.453 475.620

  Rezultat din exploatare 15.556 -17.896 -37.304

  Venituri financiare 0 0 0

  Cheltuieli financiare 35.176 29.353 28.232

  Rezultat financiar -35.176 -29.353 -28.232

  Venituri extraordinare 0 0 0

  Cheltuieli extraordinare 0 0 0

  Rezultat extraordinar 0 0 0

  Venituri totale 497.676 454.557 438.316

  Cheltuieli totale 517.296 501.806 503.852

  Rezultatul brut al exerciţiului -19.620 -47.249 -65.536

  Impozit pe profit 0 0 0

  Rezultatul net al exerciţiului -19.620 -47.249 -65.536

  AURELIA SRL

 • 29

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Anexa nr. 3

  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

  AFERENT PERIOADEI PLANULUI DE REORGANIZARE

  Nr.

  crt.

  DENUMIRE INDICATOR PERIOADA TOTAL

  PERIOADĂ DE

  REORGANIZARE

  ANUL I

  ANUL II

  ANUL III

  1. Venituri din vânzări produse finite 239.800 241.800 255.800 737.400

  2. Venituri din lucrări și servicii 273.500 243.500 243.400 760.400

  3. Alte venituri din exploatate 120.000 110.000 75.000 305.000

  VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL 633.300 595.300 574.200 1.802.800

  4. Cheltuieli cu materiile prime şi materiale 144.000 148.800 117.000 409.800

  5. Cheltuieli cu serviciile terţi 44.800 40.800 38.700 124.300

  6. Cheltuieli cu impozite şi taxe 4.000 4.000 2.000 10.000

  7. Cheltuieli cu personalul inclusive contribuţii 99.000 106.000 114.000 319.000

  8. Cheltuieli cu amortizarea 5.200 5.400 3.200 13.800

  9. Onorariu administrator judiciar 7.200 7.200 7.200 21.600

  10. Alte cheltuieli de exploatare 3.500 2.000 1.800 7.300

  CHELTUILEI DE EXPLOATARE-TOTAL 307.700 314.200 283.900 905.800

  REZULTAT DIN EXPLOATARE 325.600 281.100 290.300 897.000

  11. Venituri financiare 0 0 0 0

  12. Cheltuieli financiare 12.000 0 0 12.000

  REZULTAT FINANCIAR -12.000 0 0 -12.000

  13. Venituri extraordinare 0 0 0 0

  14. Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0

  REZULTAT EXTRAORDINAR 0 0 0 0

  VENITURI TOTALE 633.300 595.300 574.200 1.802.800

  CHELTUILI TOTALE 319.700 314.200 283.900 917.800

  REZULTAT BRUT 313.600 281.100 290.300 885.000

  15. Impozit pe profit 18.500 17.200 18.700 54.400

  REZULTAT NET 295.100 263.900 271.600 830.600

  AURELIA SRL

 • 30

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Anexa nr. 4

  PROIECŢIA FLUXULUI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI PENTRU PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

  ANUL I – Octombrie 2016 – Septembrie 2017

  Nr.

  Crt.

  DENUMIRE INDICATOR Trim. IV

  2016

  Trim. I

  2017

  Trim. II

  2017

  Trim III

  2017

  I. Disponibil 10.340 7.040 9.540 13.140

  1. Încasări dinvânzări produse finite 62.500 61.400 57.600 58.300

  2. Încasări din servicii prestate 77.800 55.500 53.400 56.800

  3. Încasări din recuperări debite 3.000 2.500 2.500 1.500

  4. Încasări din vânzări active 0 35.000 45.000 40.000

  II. TOTAL ÎNCASĂRI 143.300 154.400 158.500 156.600

  1. Plăţi furnizori 27.100 30.200 31.800 33.300

  2. Plăţii către prestatorii de servicii 12.000 10.500 11.400 10.900

  3. Plăţi salarii şi adiţionale la salarii 24.750 24.750 24.750 24.750

  4. Onorariu administrator judiciar 7.200 7.200 7.200 7.200

  5. Alte plăţi 2.000 3.700 4.000 3.000

  6. Impozit pe profit 3.200 5.200 5.400 4.700

  III. TOTAL PLĂŢI 76.250 81.550 84.550 83.850

  IV. DISPONIBIL PENTRU PLĂŢI

  CREDITORI (I+II-III)

  77.390 79.890 83.490 85.890

  AURELIA SRL

 • 31

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Anexa nr. 4

  PROIECŢIA FLUXULUI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI PENTRU PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

  ANUL II – Octombrie 2017 – Septembrie 2018

  Nr.

  Crt.

  DENUMIRE INDICATOR Trim. IV

  2017

  Trim. I

  2018

  Trim. II

  2018

  Trim III

  2018

  I. Disponibil 15.540 11.490 12.940 6.790

  1. Încasări dinvânzări produse finite 58.500 61.400 59.600 62.300

  2. Încasări din servicii prestate 67.800 57.500 58.400 59.800

  3. Încasări din recuperări debite 1.000 2.500 1.500 1.500

  4. Încasări din vânzări active 25.000 30.000 25.000 30.000

  II. TOTAL ÎNCASĂRI 152.300 151.400 144.500 153.600

  1. Plăţi furnizori 36.100 30.200 29.800 31.100

  2. Plăţii către prestatorii de servicii 10.000 10.500 10.400 9.900

  3. Plăţi salarii şi adiţionale la salarii 26.500 26.500 26.500 26.500

  4. Onorariu administrator judiciar 7.200 7.200 7.200 7.200

  5. Alte plăţi 2.000 1.500 2.000 1.500

  6. Impozit pe profit 4.200 3.700 4.400 4.900

  III. TOTAL PLĂŢI 86.000 79.600 80.300 81.100

  IV. DISPONIBIL PENTRU PLĂŢI

  CREDITORI (I+II-III)

  81.840 83.290 77.140 79.290

  AURELIA SRL

 • 32

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Anexa nr. 4

  PROIECŢIA FLUXULUI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI PENTRU PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

  ANUL III – Octombrie 2018 – Septembrie 2019

  Nr.

  Crt.

  DENUMIRE INDICATOR Trim. IV

  2018

  Trim. I

  2019

  Trim. II

  2019

  Trim III

  2019

  I. Disponibil 8.940 11.890 7.140 6.890

  1. Încasări dinvânzări produse finite 60.500 69.400 59.600 66.300

  2. Încasări din servicii prestate 62.800 57.500 65.300 57.800

  3. Încasări din recuperări debite 1.000 1.500 1.000 1.500

  4. Încasări din vânzări active 15.000 20.000 20.000 20.000

  II. TOTAL ÎNCASĂRI 139.300 148.400 145.900 145.600

  1. Plăţi furnizori 15.100 30.400 24.800 25.100

  2. Plăţii către prestatorii de servicii 9.000 10.500 9.400 9.800

  3. Plăţi salarii şi adiţionale la salarii 28.500 28.500 28.500 28.500

  4. Onorariu administrator judiciar 7.200 7.200 7.200 7.200

  5. Alte plăţi 1.000 1.500 1.000 1.500

  6. Impozit pe profit 5.200 4.700 4.900 3.900

  III. TOTAL PLĂŢI 66.000 82.800 75.800 76.000

  IV. DISPONIBIL PENTRU PLĂŢI

  CREDITORI (I+II-III)

  82.240 77.490 77.240 76.490

  AURELIA SRL

 • 33

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  ANEXA NR. 5

  GRAFICUL EŞALONAT AL PLĂŢILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.10.2016-30.09.2019

  Anul I-Octombrie 2016-Septembrie 2017

  Denumirea creditorului

  Creanţa

  însuşită

  - lei -

  Pondere

  total

  - % -

  CREANŢA DE

  ACHITAT ÎN

  PLAN

  PLĂŢI TOTAL

  PLATI

  ANUL I TRIM. IV

  2016

  TRIM. I

  2017

  TRIM. II

  2017

  TRIM. III

  2017

  1. CEC Bank SA 253.026,25 29,97 253.026,25 21.085,00 21.085,00 21.085,00 21.085,00 84.340,00

  2. A.J.F.P. Vaslui 392.037,00 46,43 392.037,00 32.669,00 32.669,00 32.669,00 32.669,00 130.676,00

  3. B.C.R. SA 15.295,49 1,81 15.295,49 1.274,00 1.274,00 1.274,00 1.274,00 5.096,00

  4. Primăria Huși 5.060,48 0,60 5.060,48 421,00 421,00 421,00 421,00 1.684,00

  5. E-ON Distribuție

  Rămânia SA

  554,08 0,07

  554,08 46,00 46,00 46,00 46,00 184,00

  6. Cavala Glass SRL Galați 61.447,70 7,28 61.447,70 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 20.480,00

  7. Hac Mihai 116.831,54 13,84 116.831,54 9.735,00 9.735,00 9.735,00 9.735,00 38.940,00

  TOTAL 844.252,54 100 844.252,54 70.350,00 70.350,00 70.350,00 70.350,00 281.400,00

  AURELIA SRL

 • 34

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  ANEXA NR. 5

  GRAFICUL EŞALONAT AL PLĂŢILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.10.2016-30.09.2019

  Anul II-Octombrie 2017-Septembrie 2018

  Denumirea creditorului

  Creanţa

  însuşită

  - lei -

  Pondere

  total

  - % -

  CREANŢĂ

  RĂMASĂ DE

  ACHITAT

  PLĂŢI TOTAL

  PLATI

  ANUL II TRIM. IV

  2017

  TRIM. I

  2018

  TRIM. II

  2018

  TRIM. III

  2018

  1. CEC Bank SA 253.026,25 29,97 168.686,25 21.085,00 21.085,00 21.085,00 21.085,00 84.340,00

  2. A.J.F.P. Vaslui 392.037,00 46,43 261.361,00 32.669,00 32.669,00 32.669,00 32.669,00 130.676,00

  3. B.C.R. SA 15.295,49 1,81 10.199,49 1.274,00 1.274,00 1.274,00 1.274,00 5.096,00

  4. Primăria Huși 5.060,48 0,60 3.376,48 421,00 421,00 421,00 421,00 1.684,00

  5. E-ON Distribuție

  Rămânia SA

  554,08 0,07

  370,08 46,00 46,00 46,00 46,00 184,00

  6. Cavala Glass SRL Galați 61.447,70 7,28 40.967,70 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 20.480,00

  7. Hac Mihai 116.831,54 13,84 77.891,54 9.735,00 9.735,00 9.735,00 9.735,00 38.940,00

  TOTAL 844.252,54 100 562.852,54 70.350,00 70.350,00 70.350,00 70.350,00 281.400,00

  AURELIA SRL

 • 35

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  ANEXA NR. 5

  GRAFICUL EŞALONAT AL PLĂŢILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.10.2016-30.09.2019

  Anul III-Octombrie 2018-Septembrie 2019

  Denumirea creditorului

  Creanţa

  însuşită

  - lei -

  Pondere

  total

  - % -

  CREANŢĂ

  RĂMASĂ DE

  ACHITAT

  PLĂŢI TOTAL

  PLATI

  ANUL II TRIM. IV

  2017

  TRIM. I

  2018

  TRIM. II

  2018

  TRIM. III

  2018

  1. CEC Bank SA 253.026,25 29,97 84.346,25 21.085,00 21.085,00 21.085,00 21.091,25 84.346,25

  2. A.J.F.P. Vaslui 392.037,00 46,43 130.685,00 32.669,00 32.669,00 32.669,00 32.678,00 130.685,00

  3. B.C.R. SA 15.295,49 1,81 5.103,49 1.274,00 1.274,00 1.274,00 1.281,49 5.103,49

  4. Primăria Huși 5.060,48 0,60 1.692,48 421,00 421,00 421,00 429,48 1.692,48

  5. E-ON Distribuție

  Rămânia SA

  554,08 0,07

  186,08 46,00 46,00 46,00 48,08

  186,08

  6. Cavala Glass SRL Galați 61.447,70 7,28 20.487,70 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.127,70 20.487,70

  7. Hac Mihai 116.831,54 13,84 38.951,54 9.735,00 9.735,00 9.735,00 9.746,54 38.951,54

  TOTAL 844.252,54 100 281.452,54 70.350,00 70.350,00 70.350,00 70.402,54 281.452,54

  AURELIA SRL

 • 36

  AURELIA SRL Huși Plan de reorganizare

  Anexa nr. 6.

  LISTA BUNURILOR PROPUSE A FI VALORIFICATE

  ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE

  Nr.

  crt.

  DENUMIRE CANTITATE Valoare

  1. Imobil situat în municipiul Huși, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, compus din

  construcție cu destinația de magazin și terenul aferent în suprafață de 185 mp, în

  cotă de 3/4, diferența de 1/4 aparține altor proprietari

  1 34.000,00

  2. Imobil situat în municipiul Huși, str. Anton Sârbu, nr. 46, conpus din construcție

  cu destinația de atelier producție și teren în suprafață de 283 mp

  1 4.000,00

  3. Imobil situat în municipiul Huși, str. Corni, nr. 1 compus din baracă metalică și

  teren în suprafață de 736,91 mp

  1 22.700,00

  4. Imobil situat în municipiul Huși, str. Corni, nr. 1 compus din atelier producție și

  teren în suprafață de 423,88 mp

  1 16.000,00

  5. Imobil situat în municipiul Huși, str. Paul Barais, nr. 19, compus din atelier frig

  și teren în suprafață de 588 mp

  1 14.550,00

  6. Teren în suprafață totală de 2.216,79 -- 19.349,84

  7. Produse finite -- 37.616,00

  8. Autoutilitară Mercedes 1 40.000,00

  9. Centrală termică 1 2.210,84

  10. Compresor 1 2.100,00

  11. Laptop Asos AGR 5098 1 2.268,91

  12. Distribuitor cafea 1 6.634,00

  13. Raft schelet metalic 1 3.250,00

  14. Laptop MSI 1 2.782,26

  15. Tabletă PC 1 2.780,05

  TOTAL 210.241,9

  AURELIA SRL