of 13 /13
1 APROB PRIMAR, VEZETEU DAN PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU LA CLĂDIREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI COŢUŞCA Î n t o c m i t, Insp. Dutcă Marius

PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

Page 1: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

1

APROB

PRIMAR, VEZETEU DAN

PLAN DE INTERVENŢIE ÎN

CAZ DE INCENDIU

LA CLĂDIREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI COŢUŞCA

Î n t o c m i t,

Insp. Dutcă Marius

Page 2: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

2

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE

2. PLANUL GENERAL AL SEDIULUI PRIMARIEI

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

4. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU, EXTERIOARE UNITĂŢII

6. PLANUL CONSTRUCŢIILOR

Page 3: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

3

1. DATE DE IDENTIFICARE

PRIMĂRIA COMUNEI COŢUŞCA, JUD. BOTOŞANI

TELEFON 0231 561643

FAX 0231 561936

Activităţile în cadrul primăriei se desfăşoară pe un singur schimb, de

luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Sediul primăriei este situat în centrul satului Coţuşca.

Sediul primăriei este compus din;

- 10 birouri, - sală şedinţe - magazii - arhivă - atelier - remiză PSI - garaj - 2 WC

În cadrul primăriei îşi desfăşoară activitatea un nr. de 24 persoane. Corp A 165 m.p.(L=15,20, L=10,90), caramidă presată, fundaţia beton, acoperiş tablă

Corp B 164 m.p.(L=13,30, L=12,40), chirpici, fundaţia beton, acoperiş tablă

Page 4: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

4

2. PLANUL GENERAL AL CLĂDIRII

STATUTUL JURIDIC : Unitate administrativ-teritorială

PROPRIETARUL TERENULUI ŞI AL CLĂDIRII: Primăria Coţuşca

AMPLASAMENT : Adresa: Localitatea Coţuşca Încadrarea în zonă: În centrul satului Destinaţie: activitate administrativă; Număr de schimburi: un singur schimb ( orele: 08.00 – 16.00 ) Accesul în unitate: se poate face din drumul DJ 282 Asigurare cu utilităţi:

─ cu energie electrică: DA; ─ cu gaz metan: NU ; ─ cu apă potabilă: NU.

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DE DESFĂŞURARE A

INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

3.1. Stabilirea riscului de incendiu Riscul de incendiu este criteriul de performanţă care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor, ţinundu-se seama de interacţiunea proprietăţilor specifice materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în condiţiile şi împrejurările specifice unităţii noastre. Stabilirea riscului de incendiu se face pe baza următorilor parametri:

─ densitatea sarcinii termice; ─ densitatea clădirii; ─ proprietăţile materialelor prelucrate, depozitate sau manipulate; ─ surse potenţiale de aprindere şi împrejurările preliminare care pot

favoriza aprinderea şi ,după caz, timpul de aprindere şi de dezvoltare liberă a incendiului. În conformitate cu prevederile art. 18 din Normele Generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 163/2007 al Ministerului de Interne şi cu prevederile art. 2.1. din P 118/ 1999, am stabilit, pentru spaţiile destinate birourilor si magaziilor următoarele riscuri de incendiu:

Page 5: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

5

Pentru spaţii administrative – risc mic de incendiu Pentru arhivă – risc mare de incendiu Pentru magazii – risc mare de incendiu; În conformitate cu prevederile art.2.1.3.din P 118/1999, având în ponderea suprafeţelor menţionate în ansanblul clădirilor din care fac parte ( sub 30 % din volumul acestora), apreciem că riscul de incendiu pentru spaţiile administrative şi magazii este unul mic.

3.2. Evaluarea riscului de incendiu

Pentru evaluarea riscului de incendiu am procedat la o estimare şi cuantificare a riscului de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţilor de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi o comparare a acestuia cu riscul de incendiu acceptat. Pentru estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi consecinţele acestuia, am avut în vedere următoarele aspecte:

a) Factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza

producerea,dezvoltarea şi /sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor şi elementelor de construcţii, respectiv ale produselor şi substanţelor depozitate, sursele de aprindere existente, condiţiile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor menţionaţi anterior);

b) Agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot interveni în caz de incendiu şi efectele negative ale acestora asupra construcţiilor şi a utilizatorilor;

c) Nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor Privind cerinţa de calitate „siguranţa la foc” (comportare, rezinstenţa şi stabilitatea la foc, preîntâmpinarea propagării incendiilor, căi de acces, evacuare şi intervenţie);

d) Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora;

e) Factorul uman (numărul mic de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora, nivelurile de instruire)

Am identificat ca posibile surse de aprindere următoarele:

a) Surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacăra de chibrit, lumânări, brichete)

Page 6: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

6

b) Surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte incandescente, căldura degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric, etc.);

c) Surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

d) Surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei mecanice, frecare);

e) Surse de aprindere de natură naturală (de exemplu: căldura solară, trăsnet);

f) Surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiaţia unui focar de incendiu).

Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina

şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu în spaţiile clădirii ar putea fi grupate astfel:

a) Instalaţiile şi echipamentele electrice defecte sau improvizate; b) Receptori electrici lăsăţi sub tensiune nesupravegheaţi; c) Sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau

nesupravegheate; d) Contactul materialelor combustibile, adică scânteile provenite

de la sistemele de încălzire sau de la operaţiile de sudare; Fumatul în locuri nepermise;

e) Sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de P.S.I.

f) Defecţiuni tehnice de exploatare; g) Nereguli organizatorice; h) Explozie urmată de incendiu; i) Trăsnet şi alte fenomene naturale; j) Scurgeri (scăpări) de produse inflamabil; k) Nerespectarea instrucţiunilor specifice P.S.I. la depozitarea şi

manevrarea materialelor şi efectuarea operaţiilor de vopsire; l) Suprasolicitarea instalaţiilor electrice; m) Depozitarea (chiar pentru perioade scurte de timp ) în spaţiile

primăriei, în condiţii necorespunzătoare a unor materiale şi substanţe combustibile, inflamabile sau explozibile;

n) Introducerea în sălile primăriei, a unor substanţe sau materiale inflamabile, sau explozibile ( petarde, artificii, etc.) şi utilizarea acestora;

o) Nerespectarea normelor privind asigurarea continuităţii prizelor de pământ şi a verificării periodice (o dată la 6 luni) a acestora;

p) Neefectuarea de tratare tehnică şi protecţie termică a materialelor combustibile din componenţa acoperişului (şarpantei) primăriei.

Page 7: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

7

Având în vedere situaţiile de mai sus, au fost stabilite, măsuri de apărare împotriva incendiilor, măsuri destinate reducerii, neutralizării şi/sau eliminării factorilor de risc menţionaţi anterior, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-ar produce. Aceasta vizează:

─ protecţia tuturor persoanelor aflate în clădire, a personalului şi a bunurilor; ─ împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate; ─ limitarea surselor posibile de incendii; ─ stabilirea timpilor de alarmare şi alertare a serviciului de pompieri -max. 2min. ─ stabilirea timpilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor; ─ localizarea şi stingerea incendiilor, care de regulă nu trebuie să depăşească 60”

─ instruirea personalului privind măsurile pe care trebuie să le întreprindă în vederea limitării propagării fumului; ─ examinarea periodică, sistematică şi calificată a factorilor determinanţi de risc; ─ stabilirea şi elaborarea responsabilităţior, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor; ─ asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru instruirea acestuia;

3.3. Particularităţi tactice de intervenţie

3.3.1. Evacuarea persoanelor şi bunurilor, acordarea

primului ajutor

Căile de acces şi de circulaţie ale construcţiilor şi spaţiilor sunt astfel dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât să asigure evacuarea personalului, precum şi circulaţia şi orientarea rapidă a forţelor de intervenţie. Evacuarea personalului angajat al primăriei se face pe culoare, pe uşa de la capătul clădirii. Referitor la modalităţile de evacuare a personalului în caz de necesitate, facem următoarele precizări: Atât holurile de acces cât şi evacuarea din clădirea primăriei au lăţimea de cca 2 m. Traseele de evacuare sunt bine marcate şi semnalizate, sunt libere în permanenţă. Timpii de evacuare sunt apreciaţi astfel:

─ timpul de evacuare a personalului este apreciat la 4 min.

Page 8: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

8

Ordinea salvării va fi următoarea: 1. se organizează mai întâi evacuarea şi salvarea persoanelor 2. se asigură evacuarea documentelor din secretariatul primăriei

şi apoi din celelalte birouri: contabilitate ,registrul agricol,taxe impozite etc.

3. se evacuează arhiva primăriei; 4. se evacuează apoi calculatoarele, aparatura electronică,

aparatele radio tv; 5. se evacuează în continuare celelalte bunuri – mobilier, alte

obiecte de inventar şi mijloace fixe, acordându-se prioritate obiectelor din materiale combustibile.

Evacuarea şi protejarea bunurilor va fi făcută cu personalul primăriei numai în condiţiile în care nu li se pune în pericol viaţa sau integritatea corporală. Traseele destinate evacuării personalului, asigură circulaţia personalului de intervenţie şi sunt prevăzute cu iluminat de siguranţă corespunzător. Considerăm că sunt asigurate accesul şi circulaţia autospecialelor de intervenţie în incinta instituţiei, precum şi accesul acestora la sursele de alimentare cu apă.

3.3.2. Localizarea şi lichidarea incendiilor

Concomitent cu evacuarea personalului şi bunurilor, până la sosirea forţelor de intervenţie specializate din afară, se procedează la localizarea incediului, folosindu-se în acest scop:

• stingătoare portabile din dotare, manevrate de: - AGHENIŢEI VASILE - DELIBAŞ GELU - DUTCĂ MARIUS - DUTCĂ PETRU

3.3.3. Protecţia personalului

După ce va fi evacuat, personalul se va aduna în faţa primăriei.

Protecţia vecinătiţilor

Nu ar apărea probleme deosebite privitoare la protecţia vecinătăţilor. În cazuri de necesitate se vor folosi mijloace de apărare împotriva incendiilor existente la pichetul de incendiu, alte materiale şi echipamente specifice pentru izolare şi stingerea focului.

Page 9: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

9

3.3.4. Înlăturarea efectelor negative majore produse de

incendiu

Concepţia de organizare a intervenţiei în caz de incendiu are la bază atât condiţiile materiale cu care se acţionează, cât şi resursele umane implicate, dar şi anumite particularităţi tehnice şi organizatorice de intervenţie. Organizarea, pe bază de decizie a conducătorului unităţii şi instructaje periodice specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, permite, în caz de necesitate, luarea unor prime măsuri care să conducă la limitarea propagării unui eventual incendiu şi la înlăturarea efectelor negative ale acestuia. Forţelor umane cu care se acţionează şi materialele folosite sunt cele menţinate în capitolul următor.

4. Forţele de intervenţie în caz de incendiu

Prin natura activităţilor şi a dotărilor, Primăria Coţuşca are constituită formaţie proprie pentru situaţii de urgenţă denumită Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. În primărie dispunem de materiale şi mijloace de primă intervenţie, în caz de necesitate, până la sosirea forţelor de intervenţie, putem acţiona cu mijloace proprii care trebuie avute în vedere pe timpul exploatării acestora sunt:

- accesibilitatea şi vizibilitatea; - integritatea fizică; - amplasarea în locurile unde ar putea fi necesare şi uşor accesibile; - stingatoare portabile cu CO2.

În fiecare lună sunt organizate activităţi pe linia situaţiilor de urgenţă, răspunderea privind alertarea şi intervenţia pe linie P.S.I. revine următoarelor persoane: Alertarea Serviciului Voluntar de Urgenţă şi anunţarea incendiului la ISU Botoşani, Poliţie:

- Primar; - Viceprimar; - Secretar; - Responsabilul P.S.I.; - Cel care observă primul incendiul;

Intervenţia cu stingătoare portabile din dotare:

- AGHINIŢEI VASILE - DELIBAŞ GELU - DUTCĂ PETRU - DUTCĂ MARIUS

Page 10: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

10

Intervenţia cu materiale din dotarea pichetului: - DUTCĂ PETRU - OSELINSCHI STELIAN Colaborarea cu GARDA de Pompieri militari din SĂVENI

Distanţa faţă de obiectiv : ≈ 20 km; Itinerariu de deplasare : Săveni – Drăguşeni - Coţuşca Mijloc de alertare : Telefon la 112 sau 0231504930;

• Alte forţe care colaborează :

� Poliţia – telefon : 112 sau 0231561642;

� E.O.N. Botoşani – telefon : 0231516526; 0231929

SCHEMA

legăturilor telefonice cu forţele de intervenţie în cazuri speciale

ISU BOTOŞANI: – telefon: 112 sau 0231508014 - 0231508014 POLIŢIA: – telefon: 112 sau 0231561642 - 0747758484 PRIMAR: – telefon: 0752016802 Şef SVSU: – telefon: 0743764048 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii.

a) Fântână (poliţie) :

� Localizare – Sud-Vest( în vecinătatea primăriei) � Capacitate – 2 m.c. � Distanţă – 20 m ( faţă de clădirea primăriei)

b) Bazin apă (fosta brutărie):

� Localizare Nord–Est (acces din DJ 282) � Capacitate – 50 m.c. � Distanţă – 500 m ( faţă de primărie )

Page 11: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

11

Resurse umane şi materiale care să intervină în caz de necesitate PRIMĂRIA COŢUŞCA Stingătoarele portabile cu CO2 în număr de 4 bucăţi ; În paralel cu eventuala intervenţie în cazul declanşării unui incendiu, conducerea primăriei a stabilit o serie de măsuri generale privind controlul, supravegherea şi reducerea riscurilor de incendii, creerea şi menţinerea în spaţiile primăriei a condiţiilor optime pentru evacuarea personalului în caz de incendiu, întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, printr-o serie de exerciţii practice şi simulări.

Iată doar o parte a acestor măsuri :

- Interzicerea exploatării instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combusibile din spaţiul în care sunt utilizate; - Respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare a materialelor şi echipamentelor de stingere; - Reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului; - Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţii care prezintă pericolul declanşării unor incendii, numai în spaţii corespunzător amenajate şi dotate şi după ce s-au luat măsurile de protecţie necesare; - În perioadele caniculare şi secetoase vor fi stabilite măsuri specifice care să conducă la preîntâmpinare declanşării incendiilor: - Interzicerea folosirii dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţiile sau în locuri cu risc de explozie; - Instruirea personalului în sensul interzicerii accesului acestora în spaţiile primăriei, cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii ( artficii sau petarde ); - Efectuarea instruirii personalului privind normele, regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie; - Tratarea sau protejarea elementelor de construcţii combustibile cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge, lucrare care se va realiza de fiecare dată doar cu firme atestate legal; - Menţinerea în stare de utilizare a căilor de acces şi de intervenţie pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate, precum şi cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă; - Interzicerea folosirii aparatelor electrice de încălzit cu element încălzitor în cuva de ulei şi a reşourilor.

Page 12: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

12

VARIANTĂ DE INTERVENŢIE

LOCUL DECLANŞĂRII INCENDIULUI : PRIMĂRIA COŢUŞCA TIMPUL DE ALERTARE : Pompieri militari 2 min

Vecini 3 min TIMP REAL DE INTERVENŢIE, 5 min EVACUARE PERSOANE, BUNURI, 4 min

LIMITAREA INCENDIULUI 15 min

PERSONAL DE INTERVENŢIE - AGHENIŢEI VASILE - DELIBAŞ GELU - DUTCĂ MARIUS - AGHENIŢEI NECULAI - DUTCĂ PETRU Grupa de salvare şi evacuare constituită va proceda la evacuarea personalului şi a materialelor combustibile din încăperea incendiată şi din vecinătăţi. DELIBAŞ GELU şi/sau DUTCĂ MARIUS va întrerupe curentul electric de la tabloul general. Evacuarea şi paza bunurilor se asigură de AGHENIŢEI VASILE, AGHENIŢEI NECULAI sau DUTCĂ PETRU. Concomitent cu cele de mai sus va fi anunţată conducerea primăriei, Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă, Poliţia Coţuşca.

Page 13: PLAN DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

13

6. Planul construcţiilor PRIMĂRIEI