17
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. cod de înregistrare fiscală: RO8630885 b-dul. Lacul Tei nr.1-3, C.P. 30-33, Bucureşti 020371, România tel: 021 210.70.80, fax: 021 210.36.20, [email protected], SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş www.ispe.ro

Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

plan de evacuare

Citation preview

Page 1: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. cod de înregistrare fiscală: RO8630885

b-dul. Lacul Tei nr.1-3, C.P. 30-33, Bucureşti 020371, România tel: 021 210.70.80, fax: 021 210.36.20, [email protected],

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

www.ispe.ro

Page 2: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş NESECRET Exemplar nr. Data: _ _ _ _ _ _

OPIS 1. PAGINĂ SEMNĂTURI 2. PLAN DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE ÎN SITUAŢII

DE URGENŢĂ 3. SITUAŢIA ANGAJAŢILOR CARE SE EVACUEAZĂ DIN CLĂDIRI ................. Anexa nr. 7 4. SITUAŢIA CU BUNURILE CARE SE EVACUEAZĂ ........................................ Anexa nr. 8 5. PLAN EVACUARE ..................................................................................... Anexa nr. 1 – 5 6. HARTA CU PUNCTUL DE ADUNARE LA EVACUARE................................... Anexa nr. 6 7. FLUX INFORMAŢIONAL.................................................................................. Anexa nr. 9 8. SINOPTICUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ............................................ Anexa nr. 10 9. COMPONENŢA CELULEI DE URGENŢĂ .....................................................Anexa nr. 11 10. ATRIBUŢIILE CELULEI DE URGENŢĂ .........................................................Anexa nr. 12 11. ATRIBUŢIILE INSPECTORULUI DE PROTECŢIE CIVILĂ ............................Anexa nr. 13 12. CONŢINUTUL DECIZIEI DE EVACUARE ......................................................Anexa nr. 14

Page 3: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

NESECRET Exemplar nr. Data: _ _ _ _ _ _

I. CADRUL LEGAL În conformitate cu Legea nr. 481/2004 art. 56 şi 57 privind protecţia civilă în România, a

O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, acţiunea de evacuare constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial fi afectate, în mod organizat, a salariaţilor, a materiei prime.

Acţiunile de evacuare se desfăşoară în mod organizat, asigurându-se menţinerea ordinii şi liniştii, a stării de spirit a salariaţilor, pentru reducerea în ansamblu a pierderilor umane şi materiale în asemenea situaţii.

II. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Situaţii de dezastre:

Prin Ordinul nr. 1184/2006 al ministrului Administraţiei şi internelor, au fost aprobate Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 161/2006, Normele includ în primul rând precizări privind organizarea activităţilor de evacuare.

În funcţie de tipul de risc, parametrii caracteristici şi amploarea consecinţelor, acţiunile de evacuare se planifică şi se desfăşoară în mod organizat, având ca scop evitarea/diminuarea pierderilor umane şi materiale.

III. SITUAŢIILE ŞI MODUL DE APLICARE A PLANULUI Acţiunile de evacuare în situaţii de urgenţă se referă la personalul salarial al S.C.

I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA Nu se pune problema evacuării de bunuri materiale spre alte locaţii sau localităţi.

În funcţie de iminenţa producerii sau de producerea unor dezastre, este necesară prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora, prezentul plan se pune în aplicare astfel:

• În situaţii de dezastre, după natura, efectele şi locul de manifestare a acestora: a) – cutremur de mare intensitate; b) – accidente chimice majore; c) – explozii şi incendii de mari proporţii;

Page 4: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

d) – epidemii; e) – alte efecte meteorologice şi dezastre de mare amploare.

• La introducerea „STĂRII DE URGENŢĂ”

IV. OBIECTIVUL ŞI RISCURILE POSIBILE S.C. I.S.P.E. S.A SUCURSALA TIMIŞOARA este o societate pe acţiuni cu capital

privat, având ca obiect de activitate producţia de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea – 7420, având un număr de 92 salariaţi.

S.C. I.S.PE. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA este amplasat în Timişoara pe str. Gh. Lazăr nr. 18- 20 având ca vecini Colegiul Tehnic “Ion Mincu”.

S.C. I.S.PE. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA nu deţine şi nu foloseşte materiale sau substanţe explozibile, incendiare, periculoase, toxice sau de altă natură care să constituie o sursă de risc pentru salariaţi, populaţia din zonă sau mediu.

V. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE a) În caz de risc seismic

Punerea în aplicare a Planului de evacuare la nivelul S.C. I.S.P.E S.A SUCURSALA TIMIŞOARA se impune în situaţia producerii unui cutremur în urma căruia ar rezulta:

- distrugerea clădirii; - distrugerea într-o măsură mare a reţelelor de utilităţi publice ( apă, gaze, canalizare,

energie electrică, telecomunicaţii); - existenţa unui mare număr de răniţi cărora nu li s-ar putea acorda asistenţă în zona

afectată; - existenţa unor victime( morţi, blocaţi) sau manifestarea unor efecte secundare (

incendii, scăpări de gaze, etc.), motiv pentru care este nevoie de intervenţia echipelor specializate;

- existenţa în zona sinistrată a unui mare număr de persoane traumatizate psihic ca urmare a unor fenomene secundare produse de cutremur cum ar fi incendii în masă, panică, zvonuri alarmiste, reacţii psihice post seismice, etc.

Evacuarea salariaţilor se va face folosind căile de evacuare conform anexelor 1 – 5. Se va constitui un punct de adunare a salariaţilor ce se evacuează, punct ce este

marcat pe harta din anexa nr. 6. Din rândul salariaţilor care s-au strâns la punctual de adunare se vor constitui

formaţiunile de protecţie civilă conform Organigramei de protecţie civilă, forţe care vor acţiona în primă urgenţă pentru înlăturarea dărâmăturilor şi eliberarea căilor de acces în clădiri.

Page 5: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Salariaţii necuprinşi în formaţiunile de protecţie civilă se vor autoevacua plecând fiecare către familiile lor, urmând să se reîntoarcă la locul de muncă în următoarele 3 – 4 ore pentru a participa la efortul de refacere a spaţiilor de producţie.

Se va cere sprijinul unui expert în construcţii prin Inspectoratul de Stat în Construcţii al municipiului Timişoara, care va recomanda ce măsuri trebuie luate pentru consolidarea clădirilor avariate de seism, pentru a se relua procesul de producţie cât mai repede.

b) În caz de risc chimic În caz de risc chimic, se va executa de urgenţă o autoevacuare a salariaţilor din

clădirea situată pe direcţia deplasării norului toxic, autoevacuare ce trebuie să se execute foarte rapid.

Atunci când nu se poate face autoevacuarea se vor lua măsuri de etanşare a uşilor şi ferestrelor, salariaţii rămânând în încăperile unde îşi desfăşoară activitatea.

Salariaţii surprinşi în afara clădirii, se vor îndepărta de zona de risc chimic în cel mai scurt timp posibil.

Se vor folosi mijloace de protecţie individuale sau improvizate. Nu se pune problema evacuării de bunuri materiale.

c) În caz de risc epidemiologic. La înştiinţarea autorităţilor locale de a declara zona societăţii şi a vecinătăţilor drept

“ZONA DE CARANTINĂ SUPUSĂ MĂSURILOR SANITARE” se execută autoevacuarea salariaţilor spre domiciliu sau în afara zonei de risc.

d) În caz de risc de incendii, explozii, alte fenomene meteo şi dezastre de amploare:

Se aplică planul de evacuare similar punctelor 5 a), b), c), integral sau selective, funcţie de situaţie şi împrejurări.

VI. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

În situaţia trecerii de la starea de normalitate la starea de urgenţă, succesiunea activităţilor de organizare şi conducere a evacuării, conform Normelor aprobate prin O.M.A.I nr. 1184/2006, se realizează de celula de urgenţă constituită la nivel S.C. I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA, prin decizia conducătorului societăţii. Componenţa şi atribuţiile celulei de urgenţă sunt prezentate în anexele nr. 10; 11.

VII. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.

Page 6: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Celula de urgenţă de protecţie civilă a S.C. I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA emite decizia de evacuare.

Decizia pentru evacuare, aste actul prin care, în temeiul ordinului de evacuare, şi în raport cu condiţiile specifice, se declanşează şi se organizează acţiunile de evacuare.

Decizia pentru evacuare, cuprinde: - date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra

S.C. I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA a bunurilor şi influenţa lor asupra acţiunilor de evacuare;

- organizarea conducerii şi a cooperării: centru de coordonare şi conducere, căi şi mijloace de legătură, instituţii cu care se cooperează, modalităţi de cooperare, cereri şi rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semnează de conducătorul S.C. I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA

Conducerea evacuării se asigură din Punctul de Conducere al S.C. I.S.P.E. S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA prevăzut a fi la etajul I al clădirii.

Realizarea legăturilor telefonice precum şi a mijloacelor de informare radio-tv se asigură din Punctual de Conducere al S.C. I.S.P.E. S.A SUCURSALA TIMIŞOARA.

Informarea operativă a salariaţilor se asigură prin conducătorii locurilor de muncă sau după caz prin telefonie mobilă.

VIII. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE La punerea în aplicare a prezentului plan de evacuare, Celula de Urgenţă de la S.C.

I.S.P.E. S.A SUCURSALA TIMIŞOARA va lua următoarele măsuri privind:

Asigurarea psihologică şi protecţia medicală Salariaţii care se autoevacuează vor executa activităţile cu calm, evitând producerea

panicii şi dezordinii. Conducătorii locurilor de muncă răspund de realizarea dispoziţiilor primite referitoare la informarea salariaţilor, numărul celor evacuaţi, îndrumarea acestora pe căile de evacuare stabilite, combaterea actelor de indisciplină.

Protecţia medicală se va asigura de către formaţiunile sanitare din sector, Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Timişoara, unităţile spitaliceşti cele mai apropiate.

Asigurarea cercetării Cercetarea trebuie să asigure informaţii veridice, oportune şi complete necesare

evacuării, cu privire la evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele asupra populaţiei, clădirilor şi căilor de acces din zonă.

Anterior punerii în aplicare a deciziei de evacuare, la dispoziţia celulei de urgenţă de la S.C. I.S.P.E. SUCURSALA TIMIŞOARA, o echipă din cadrul formaţiunilor de protecţie civilă va executa cercetarea în zona limitrofă societăţii şi pe căile de comunicaţii folosite în scopul executării evacuării.

Page 7: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Page 8: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 7 SITUAŢIA ANGAJAŢILOR CARE SE EVACUEAZĂ DIN CLĂDIRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. Nr. Cine conduce crt. Corp clădire salariaţi evacuarea Observaţii 1 2 3 4 5 INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI ENERGETICE 1 Subsol

- I.S.P.E. S.A. 4 TERNESZ STEFAN - S.C. SARATOGA S.R.L 13 NEGREA NICOLAE - O&B S.R.L. 8 2 Parter

- I.S.P.E. S.A. 2 CONEA LUCIAN - S.C. SARATOGA S.R.L 10 BELINTAN MARIUS - S.C. O&B S.R.L. 5 - S.C. LOGICOM S.R.L. 5 - S.C. C.G. ARHIT. S.R.L. 2

- S.C. SSF-RO. S.R.L. 3 3 Etaj I - I.S.P.E. S.A. 33 IANOVICI DAN CRISAN VIRGIL 4 Etaj II

- I.S.P.E. S.A. 53 BALINT IOSIF BALACI MIRCEA 5 Etaj III

- I.S.P.E. S.A 0 TELESCU MARIANA - ENERGOPROIECT 27 MLADIN LIVIU

- A.R.C.E. 3 Salariaţi I.S.P.E. S.A. = 92 Salariaţi alte firme = 76 TOTAL = 168

Page 9: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 8 SITUAŢIA BUNURILOR CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZUL UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. Direcţia / Denumirea U/M Cantitate Mijloace de crt. Departamentul materialelor transport NUMAI DUPĂ PRODUCEREA EVENIMENTULUI CONDUCEREA I.S.P.E. S.A. ŞI A FIRMELOR CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN SEDIUL I.S.P.E., VA ANALIZA ŞI LUA MĂSURILE CE SE IMPUN ÎN FUNCŢIE DE AVARIILE SUFERITE LA CLĂDIRE ŞI DE POSIBILITATEA GĂSIRII UNEI LOCAŢII CARE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ MINIMUL DE SIGURANŢĂ PENTRU SALARIAŢI ŞI SĂ ASIGURE O INDEPENDENŢĂ TOTALĂ FAŢĂ DE CEILALŢI OCUPANŢI AI CLĂDIRII ALESE.

Page 10: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILORŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 9 SCHEMA DE ÎNŞTIINŢARE URGENŢA I URGENŢA II

Celula de urgenţă de Protecţie civilă

Adj.pr.th. ing.Samuilă Ioan Tf

0723172231 Adj.pr.org. ing. Masut Liliana

Tf.0722373407 Adj.pr.Debloc-

Salvare sing. Cozma Cornelia

Tf.0724322907 Adj.pr.NBC ing. Flonta Nicoleta Tf 0745255111

Adj.pr.Sanit. ps.Chelu Camelia

Tf 0723750279

DIRECTOR Tf 0722373406

Inspector de protecţie civilă

Tf 0721690147

DISPECER Tf 0256/200358 0256/300359 0256/200361

AGENŢI ECONOMICI

VECINI COLEGIUL

TEHNIC „ION MINCU”

Tf. 0256/200020 0256/200025

SALVAREA POMPIERI POLITIE Tf. 112

INSP.PT.SITUAŢII DE URGENŢĂ

Tf 0256/434870 0256/434871 982

URGENŢA III

PRIMĂRIA TIMIŞOARA

Tf. 0256/408300

SEFII DE SECŢII Tf. 0722373407 Tf. 0723172231

Page 11: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

SUC

UR

S

PLAN

UL D

E EVAC

UA

RE A

SALA

RIAŢILO

Anexa nr. 10 SINOPTICUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Planificarea ore şi zile

Nr. crt. Activităţi de executat

1 2 3 4 6 10 12 20 24Cine execută Cu cine

colaborează Documente ce se aplică

1

Primirea înştiinţării despre producerea dezastrului de la organele locale sau din alte surse şi măsurile luate de înştiinţare şi alarmare

x Inspectoratul de protecţie civilă

Biroul de Prevenire a Incendiilor şi

Protecţie Civilă

2

Raportarea imediată a datei, orei, locului şi primele concluzii despre dezastrul respectiv la Biroul de Prevenire a Incendiilor şi Protecţie Civilă

x

3 Înştiinţarea Celulei de Urgenţă de Protecţie Civilă x

Şeful Protecţiei Civile -

Schema organizării şi asigurării înştiinţării şi

alarmării

4 Executarea înştiinţării şi alarmării suplimentare a salariaţilor despre producerea dezastrului

x Celula de

Urgenţă de Protecţie Civilă

- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre

5

Executarea cercetării la faţa locului de către echipa de cercetare-observare şi raportarea primelor date despre urmările dezastrului

x x x x Echipa de cercetare

6 Deplasarea Celulei de Urgenţă de protecţie civilă la locul producerii evenimentului

x Celula de

Urgenţă de Protecţie Civilă

Pompierii Crucea Roşie

7 Urmărirea aplicării măsurilor de restricţie, pază şi apărarea bunurilor din zona de acţiune

x x x x x x x x x

8 Urmărirea respectării regulilor de comportare, de combatere a zvonurilor în zona afectată

x x x x x x x x x

Celula de Urgenţă de

Protecţie Civilă -

9 Acordarea primului ajutor medical, transportul şi spitalizarea răniţilor x x x x x x x x x Reţeaua sanitară

şi de Cruce Roşie

Celula de Urgenţă de Protecţie

Civilă Poliţia Comunitară

Planul de protecţie şi intervenţie în caz

de dezastre

RŞI A

UN

OR

BU

NU

RI M

ATER

IALE

ÎN SITU

AŢII D

E UR

GEN

ŢĂA

LATIM

IŞOA

RA

Str. G

h. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Page 12: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

SUC

UR

S

PLAN

UL D

E EVAC

UA

RE A

SALA

RIAŢILO

Planificarea ore şi zile

Nr. crt. Activităţi de executat

1 2 3 4 6 10 12 20 24Cine execută Cu cine

colaborează Documente ce se aplică

10 Limitarea extinderii incendiilor (scăpărilor de gaze, infiltraţii de gaze) prin măsuri de intervenţie

x x x Subunităţile şi formaţiunile

stabilite în plan

Organele de specialitate

din zonă

11 Scoaterea salariaţilor şi a bunurilor materiale din locurile periculoase şi asigurarea evacuării în locuri dinainte stabilite

x x x x Forţele şi mijloacele

stabilite în plan

Forţele şi mijloacele

ce pot contribui la

acţiune

12 Alarmarea subunităţilor de serviciu care intervin în cadrul cooperării la dezastru. Asigurarea afluirii acestora in zonele afectate.

x

Biroul de Prevenire a incendiilor şi

Protecţie Civilă a Primăriei

Poliţia

Planul de protecţie şi intervenţie în caz

de seisme şi alunecări de teren

13

Organizarea acţiunilor în zona distrusă şi asigurarea cu mijloace de legătură, mijloace de transport, materiale, hrană, echipament de protecţie şi materiale de intervenţie

x x x

14 Solicitarea de grupe operative care să asigure intervenţia de specialitate în zona distrusă

x x

15 Asigurarea schimbării forţelor de intervenţie în cazul desfăşurării acţiunilor pe o perioadă mai mare de timp

x x

16 Întocmirea rapoartelor şi sintezelor asupra studiului îndeplinirii acţiunilor şi necesarul de materiale de asigurat pentru continuarea acţiunilor

x x

Celula de Urgenţă de

Protecţie Civilă

Ajutor cu probleme tehnice,

Poliţia de zonă, Poliţia Comunitară, Formaţiunile de pompieri,

Crucea Roşie

17 Asigurarea condiţiilor de lucru pe timp de noapte, iarnă, vizibilitate redusă, condiţii meteo deosebite

x x x x x x x x x

Ajutor cu probleme logistice Ajutor cu

probleme tehnice

18 Analiza situaţiei create şi a posibilităţilor de acţiune. Solicitare şi sprijin din partea organelor de stat superioare

x x x x x x x x xCelula de

Urgenţă de Protecţie Civilă

Ajutorii cu probleme pe specialităţi

Planul de protecţie şi intervenţie în caz

de seisme şi alunecări de teren

RŞI A

UN

OR

BU

NU

RI M

ATER

IALE

ÎN SITU

AŢII D

E UR

GEN

ŢĂA

LATIM

IŞOA

RA

Str. G

h. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Page 13: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara
Page 14: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 11 COMPONENŢA CELULEI DE URGENŢĂ

1. PREŞEDINTELE CELULEI

DIRECTOR SUCURSALĂ – ING. DUMITRU GÂRDAN

2. INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ Sing. Ştefan Ternesz

3. MEMBRII CELULEI DE URGENŢĂ (Membrii Comisiei de Protecţie Civilă conform Organigramei Protecţiei Civile)

Adj.pr. th. – ing. Samuilă Ioan - şef secţie TTH Adj. pr. Org. - ing. Masut Liliana - şef secţie TC Adj. pr. Debloc-Salvare - sing. Cozma Cornelia - şef col. TEC Adj. pr. NBC - ing. Flonta Nicoleta - inginer Adj. pr. Sanit. – ps. Chelu Camelia - psiholog

Page 15: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 12 ATRIBUŢIILE CELULEI DE URGENŢĂ

- elaborează şi emite Decizia de evacuare; - analizează situaţia de urgenţă creată şi prognozarea evoluţiei acesteia; - inventariază sursele de risc din cadrul operatorului economic şi resursele tehnico-

materiale care pot fi folosite pentru executarea evacuării; - evaluează efectele asupra salariaţilor şi bunurilor societăţii; - stabileşte măsurile de primă urgenţă; - stabileşte concepţia de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale din cadrul

operatorului economic; - asigură resursele financiare necesare evacuării; - coordonează pregătirea salariaţilor; - numeşte, organizează şi coordonează activitatea comisiei pentru inventarierea,

expertizarea şi evaluarea pagubelor produse de dezastre

Page 16: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCURSALATIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

Anexa nr. 13 ATRIBUŢIILE INSPECTORULUI DE PROTECŢIE CIVILĂ

- participă la elaborarea Planului de Protecţie şi Intervenţie la Dezastre al operatorului economic;

- organizează şi asigură înştiinţarea salariaţilor despre pericolul producerii unor dezastre;

- inventariază sursele de risc şi sursele tehnico-materiale care pot fi întrebuinţate pentru executarea evacuării salariaţilor şi a bunurilor materiale;

- verifică aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare ale operatorului economic;

- imediat după producerea dezastrului ia legătura cu Biroul de Prevenire a Incendiilor şi Protecţie Civilă a Primăriei Municipiului Timişoara , Serviciul de ambulanţă al municipiului Timişoara (dacă este nevoie), Sectia de Poliţie (cea mai apropiată), operatorii economici din vecinătate, etc.

Page 17: Plan de Evacuare a Salariatilor Si a Unor Bunuri Materiale in Situatii de Urgenta - Sucursala Timisoara

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALA TIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş

PLANUL DE EVACUARE A SALARIAŢILOR ŞI A UNOR BUNURI MATERIALE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUCURSALA TIMIŞOARA Str. Gh. Lazăr nr. 18-20 jud Timiş