Plan de Clase Nùmero Uno

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  1/16

  PLAN DE CLASE NÙMERO UNO

  SEGUNDO QUIMESTRE.

  DATOS INFORMATIVOSINSTITUCIÒN EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA DR. ERNESTO A. CASTRO. GRADO SEXTOÀREA: Matemáticas MTODO: DIRECTOOB!ETIVO DE A"RENDI#A!E: Re$%ese&ta% '%á(came&te $a%es )%*e&a*)s e& e+ $+a&) ca%tesia&)."RIMER "ARCIAL: ,- *e )ct/%e *e+ 0 1,2

   TEMA: EL "LANO CARTESIANO.

  DESTREZAS CONCRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO

   ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES

  DE LOGROEVALUACIÒN

  • Reconocer el planocare!"ano #$%"car lo! pare!

  Or&ena&o!.

  • El planocare!"ano.

  • Actividades Previas: Se 3a%á a t%a45s*e $%e'&tas ace%ca *e +a temática at%ata%.

  • Confrontación de conceptos:Le') *e 3a/e% escc3a*) +)sc)&ce$t)s *a*)s $)% +)s a+m&)s e+*)ce&te ac+a%a m6 /ie& ss

  7)%ta+e8as 6 *e/i+i*a*es.• C)&ce$ta+i8aci9&: E+ $+a&) ca%tesia&)

  está 7)%ma*) $)% *)s %ectas&m5%icas &a 3)%i8)&ta+ 6 )t%a4e%tica+ ;e se c)%ta& e& & $&t). La%ecta 3)%i8)&ta+ es ++ama*a e? 6 +a4e%tica+ e

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  2/16

  es)s $&t)s. Ca*a '%$) *e/e e>$+ica%ss %es+ta*)s.

    L"c. An1%al Ro)4n L,pe( L"c. 5e&er"co A6$"lar Mora

    DIRECTOR PRO5ESOR

  PLAN DE CLASE NÙMERO DOS

  SEGUNDO QUIMESTRE.

  DATOS INFORMATIVOSINSTITUCIÒN EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA DR. ERNESTO A. CASTRO. GRADO SEXTOÀREA: Matemáticas MTODO: DIRECTOOB!ETIVO DE A"RENDI#A!E: Rea+i8a& a*ici)&es c)& &me%)s %aci)&a+es =7%acci)&es *e i'a+ *e&)mi&a*)%?."RIMER "ARCIAL: ,- *e )ct/%e *e+ 0 1,2

   TEMA: Sma *e 7%acci)&es 3)m)'5&eas.

  DESTREZAS CON

  CRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORESDE LOGRO EVALUACIÒN

  • Re!ol+er operac"one! conn3)ero7racc"onar"o! &e"6$al n$)era&or 

  • S$)a &e7racc"one!8o)o69nea!.

  • Actividades Previas: Se 3a%á a t%a45s*e $%e'&tas ace%ca *e +a temática at%ata%.

  • Confrontación de conceptos:Le') *e 3a/e% escc3a*) +)sc)&ce$t)s *a*)s $)% +)s a+m&)s e+*)ce&te ac+a%a /ie& ss 7)%ta+e8as 6*e/i+i*a*es.

  • C)&ce$ta+i8aci9&: c)&siste (

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  3/16

    L"c. An1%al Ro)4n L,pe( L"c. 5e&er"co A6$"lar Mora

    DIRECTOR PRO5ESOR

  PLAN DE CLASE NÙMERO TRES

  SEGUNDO QUIMESTRE.

  DATOS INFORMATIVOSINSTITUCIÒN EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA DR. ERNESTO A. CASTRO. GRADO SEXTOÀREA: Matemáticas MTODO: DIRECTOOB!ETIVO DE A"RENDI#A!E: Rea+i8a% %estas c)& &me%)s %aci)&a+es =7%acci)&es *e i'a+ 6 *isti&t) *e&)mi&a*)%?."RIMER "ARCIAL: ,- *e )ct/%e a+ 00 *e &)4iem/%e *e+ 0 1,2

   TEMA: Resta *e 7%acci)&es 3)m)'5&eas 6 3ete%)'5&eas.

  DESTREZAS CON

  CRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORESDE LOGRO

  EVALUACIÒN

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  4/16

          •

     R  e  !  o   l  +  e  r  o  p  e  r  a  c   "  o  n  e  !  c  o  n  n   3  )  e  r  o   7  r  a  c

    c   "  o  n  a  r   "  o  !   &  e   &   "  !      "  n     o

    n  $  )  e  r  a   &  o  r

          •

     R  e  !     a  !   &  e   7  r  a  c  c   "  o  n  e  !   8  o  )

    o  6   9  n  e  a  !  #   8  o  )  o  6   9  n  e  a  !

  • Actividades Previas: Se 3a%á at%a45s *e $%e'&tas ace%ca *e +atemática a t%ata%.Confrontación de conceptos:

  • C)&ce$ta+i8aci9&: c)&siste(t)s

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  5/16

  DESTREZAS CONCRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO

   ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES

  DE LOGROEVALUACIÒN

          •

     R  e  !  o   l  +  e  r  o  p  e  r  a  c   "  o  n  e  !  c  o  n  n   3  )  e  r  o  !  )   "  '     o  !

          •

     N   3  )  e  r  o  !  )   "  '     o  !

  • Actividades Previas: Se 3a%á at%a45s *e $%e'&tas ace%ca *e +atemática a t%ata%.Confrontación de conceptos:

  • C)&ce$ta+i8aci9&: c)&siste(t) a7%acci9& 6 *isti&'i% si s)&7%acci)&es 3)m)'5&eas )3ete%)'5&eas 6 %es)+4e%+as.

  • Acti4i*a*es c)m$+eme&ta%ias:• "%)$)&e% etas

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  6/16

  DESTREZAS CONCRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO

   ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES

  DE LOGROEVALUACIÒN

     R  e  !  o   l  +  e  r   "  %  )   /   +  e  m  a  s

     *  e  s    m  a  s  6  %  e  s   t  a  s  c  )  &

     7  %  a  c  c   i  )

    &  e  s   3  )  m  )  '   5  &  e  a  s  6   3  e   t  e  %  )  '   5  &  e  a  s

          •

     P  r  o   %   l  e  )  a  !   &  e   7  r  a  c  c   "  o  n  e  !

  • Actividades Previas: Se 3a%á at%a45s *e $%e'&tas ace%ca *e +atemática a t%ata%.Confrontación de conceptos:

  • C)&ce$ta+i8aci9&: A&a+i8a% ca*a&a *e +as $a%tes *e+ $%)/+ema

  6 saca% ;5 ti$) *e )$e%aci9&se *e/e %ea+i8a% 6 c)m) +ate&') ;e %es)+4e%+a.

  • Acti4i*a*es c)m$+eme&ta%ias:• "%)$)&e% e

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  7/16

   TEMA: *e sma 6 %estas c)& &me%)s *ecima+esDESTREZAS CON

  CRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO

   ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES

  DE LOGROEVALUACIÒN

     R  e  !  o   l  +

    e  r  s    m  a  s  6  %  e  s   t  a  s  c  )  &   *  e  c   i  m  a   +  e  s .

          •

     S   U   M   A   R

     ;   R   E   S   T   A   S   D   E   C   I   M   A

     L   E   S

  • Actividades Previas: Se 3a%á at%a45s *e $%e'&tas ace%ca *e +atemática a t%ata%.Confrontación de conceptos:

  • C)&ce$ta+i8aci9&: /icaci9&

  c)%%ecta *e ca*a &a *e +asca&ti*a*es ta&t) e& +a smac)m) e& %esta c)m) +a te&');e %es)+4e%+a.

  • Acti4i*a*es c)m$+eme&ta%ias:• "%)$)&e% e

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  8/16

  OB!ETIVO DE A"RENDI#A!E: A$%e&*e% a %es)+4e% a m+ti$+ica% 6 *i4i*i% &me%)s *ecima+es. TERCER "ARCIAL: ,2 *e ENERO a+ 0, *e FEBRERO *e+ 0 1,- TEMA: M+ti$+icaci)&es 6 *i4isi)&es c)& &me%)s *ecima+es

  DESTREZAS CONCRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES DE

  LOGROEVALUACIÒN

     R  e  !  o   l  +  e  r  m     +   t   i  $   +   i  c  a  %  6   *   i  4   i   *   i  %  c  )  &  &   A  m  e  %

    )  s

     *  e  c   i  m  a   +  e  s .

          •

     S   U   M   A   R

     ;   M   U

     L   T   I   P   L   I   C   A   R

     N   U   M   E   R   O   S   D   E   C   I   M   A   L   E   S .

    • Actividades Previas: Se 3a%á at%a45s *e $%e'&tas ace%ca *e +atemática a t%ata%.

  Confrontación de conceptos:• C)&ce$ta+i8aci9&: /icaci9&c)%%ecta *e ca*a &a *e +asca&ti*a*es ta&t) e& +am+ti$+icaci9& 6 +a *i4isi9&c)m) te&') ;e %es)+4e%+a.

  • Acti4i*a*es c)m$+eme&ta%ias:• "%)$)&e% e

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  9/16

  DATOS INFORMATIVOSINSTITUCIÒN EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA DR. ERNESTO A. CASTRO. GRADO SEXTOÀREA: EDUCACIÒN ARTISTICA MTODO: DIRECTOOB!ETIVO DE A"RENDI#A!E: Rec)&)ce% e& +as ti$)s *e a%c)s 6 a$%e&*e% c)m) t%a8a%+)s.

   TERCER "ARCIAL: ,2 *e ENERO a+ 0, *e FEBRERO *e+ 0 1,- TEMA: C)&st%cci9& *e ARCOS

  DESTREZAS CONCRITERIO DEDESEMPEÑO

  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOSINDICADORES DE

  LOGROEVALUACIÒN

          •

     T  r  a  (  a  r  c  o  r  r  e  c     a  )  e  n     e   l  a  !   &   "   7  e  r  e  n     e  !   7  o  r  )  a  !   &  e  a  r  c  o  ! .

          •

     T  r  a  (  o   &  e

     &   "   7  e  r  e  n     e  !  a  r  c  o  !

  • E!$&"ane!• Te'o• C$a&erno• P"(arra• Marca&ore!• Co)p=!.

  • E+a/)%a c)&t5c&ica +)s*i7e%e&tesa%c)s.

    L"c. An1%al Ro)4n L,pe( L"c. 5e&er"co A6$"lar Mora

    DIRECTOR PRO5ESOR

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  10/16

  “Fracciones homogéneas y heterogéneas”

  >. 1. DATOS INFORMATIVOS:

  1.1. N"+el- Pr")ar"a

  1.. Gra&o # !ecc",n- ?@

  1.!. Un"&a& D"&4c"ca- Cele%ra)o! N$e!ro An"+er!ar"o 5o)enan&o Valore!B

  1.". D$rac",n- 8r! pe&a6,6"ca!

  1.#. D$rac",n- )"n$o!

  1.$. Docene- S4nc8e( Ur"ol Car)ela S$e#

  >. . T%MA TRANSV%RSA&: E&$cac",n para la con+"+enc"a/ la pa( # la c"$&a&an1a

  >. !. A'R%NDI(A)%S:

  !.1. *a+aci,a,es y conocimientos

  Organi-a,or*a+aci,a,

  *onocimientos ,i/ersi0ica,os In,ica,ores

  NM%RO2R%&A*ION%S 3O'%RA*ION%S

   A&"c",n # !$!racc",n &e7racc"one! 8o)o69nea! #8eero69nea!.

  F Re!$el+e correca)ene lo! la!operac"one! &a&a!.F Crea pro%le)a! &e )anera co8erene #a!er"+a.

  1.1. Actit4,es ante e5 6rea: M$e!ra !e6$r"&a& # a$ono)1a en la !elecc",n &e e!rae6"a! # proce&")"eno! para la !ol$c",n &e pro%le)a!.

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  11/16

  1. . S%*%N*IA DID7*TI*A:

  Momento Acti/i,a,es%strategias T Rec4rsos

  INI*IO Moti/aci8n Inicia5Se le! pre!ena

  &o! !"$ac"one! &e la +"&aco"&"ana para !eranal"(a&a! # &arle $na

  !ol$c",n-

  FUna !eora "ene 8"o!. A $no &e ello! le &a H?pare! # al oro la! ?H.JC$4no &e pa!elrepar",K

  FUn p"nor p"na $napare& en re! &1a!. Ell$ne! lo! H/ el )are!lo! H. JC$4no p"n, enlo! &o! &1a!K ; JC$4no

  le 7ala p"narK

  Rec4+eraci8n ,esa9eres +re/ios

  Se real"(a la!

  !"6$"ene! "nerro6ane!-

  FJQ$9 po&re)o! 8acerpara !ol$c"onar e!a!!"$ac"one!K

  FJC,)o 6ra7"care)o!e!a! !"$ac"one!K

  FJLo! 6r47"co! no!a#$&ar4n a enconrar la!!ol$c"one! re!pec"+a!K

  *on05icto *ogniti/o

  JQ$9 ora!

  !"$ac"one! po&e)o!

  Papel,6ra7oRec$r!o Ver%al

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  12/16

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  13/16

  !"$ac"one! &e 7racc"one!$"l"(an&o lo! &"!"no! pa!o!e!$&"a&o!.

  Con a#$&a &e la

  &ocene/ 7or)$lan lo!concepo! &e ca&a "po &e7racc",n e!$&"a&a.

  SA&IDA

  Retroa5imentaci8n

   A par"r &el ra%aoreal"(a&o la pro7e!ora 8acela! aclarac"one! per"nene!.

  Lo! al$)no!

  e!cr"%en la! &"!"na!!"$ac"one! planea&a!.

  Meta cognici8n

  Crean/ lo!

  e!$&"ane!/ !"$ac"one! &ea&"c",n # !$!racc",n &e lo!

  "po! &e 7racc"one!e!$&"a&a!.

  Lo! al$)no!

  re!pon&en a la! 7"c8a! &e-)ea co6n"c",n- JQ$9apren&"!e 8o#K J0$9&"7"c$la&e! $+"!eK J0$9 ea#$&, a apren&erK/coe+al$ac",n #a$oe+al$ac",n

  C$a&erno Rec$r!o Ver%al

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  14/16

   

  1.

  GRUPO B

  GRUPO A

  GRUPO C

  GRUPO D

  Co)pro%ar 

  E!cr"%e &enro &el c$a&ro en %lanco el no)%re &el n"o o n"a 0$e 8a co)pra&o )4! &e $na p"((a. SSANACo)pro%ar 

  1.Elige todas las fracciones que sean mayores que la unidad

   

  (siete tercios)

   (ocho tercios)

   (tres octaos)

   (nuee tercios)

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  15/16

   (dos tercios)

   (seis quintos)

   (cuatro quintos)

   Com!ro"ar

  &  ' 

  http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/

 • 8/16/2019 Plan de Clase Nùmero Uno

  16/16

    

   

  http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/http://donothing%28%29/