Click here to load reader

PL - · PDF fileNarzędzie hydrauliczne Mecala „CONNECT” daje możliwość zmiany funkcji maszyny ... PODWÓJNY NAPĘD SENSO - Podwójny zamknięty obwód przekładni hydrostatycznej

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PL - · PDF fileNarzędzie hydrauliczne Mecala „CONNECT” daje możliwość zmiany...

PL

INNOWACJA W RUCHUN A S Z A T R A D Y C J A

Innowacja przenosi gry, sprawia, e wiat si krci. Nigdy nie przestaniemy wymyla nowych funkcji, dokadajc stara, aby ulepsza obecnie kreowan technologi i odpowiada na wyzwania zmieniajcej si rzeczywistoci i ogranicze, ktre napotykamy na swojej drodze. Innowacja ley w samym sercu tego, co jest drogie naszej firmie.

3

Wielofunkcyjne maszyny Mecalac powstay z woli kreowania: tylko jedna maszyna na placu budowy, zdolna do wykonywania zada tradycyjnie wykonywanych przez rnorodne maszyny wykorzystywane do kopania, adowania i przenoszenia. Wychodzc od tej koncepcji opierajcej si na innowacyjnej opatentowanej technologii, Mecalac zaprojektowa now generacj maszyn, czc funkcje byskawicznie operujcej koparki gsienicowej z adowark o penym obrocie. Obie s kompaktowe: MCR dostpny jest w wersjach 6-, 8- i 10-tonowej.

NASZ CEL: JEDNA, JEDYNA MASZYNAFachowo rodzi si z dowiadczenia. Nasze opiera si na zaoeniu, e nie mona nawet zacz rozwaa potencjalnych korzyci bez uwzgldnienia aspektw zwizanych z atwoci obsugi w poczeniu z wszechstronnoci uytkowania. Jeli tylko jeden kierowca, operujc tylko jedn maszyn, moe wykonywa szeroki zakres zada na tym samym placu budowy bez koniecznoci wykonywania adnych skomplikowanych manewrw, moesz w zupenie nowy sposb zacz myle o tym, co da si osign w czasie, ktry masz na wykonanie danej pracy. Wciskajc jeden prosty przecznik w kabinie, operator moe przemieni swoj kompaktow kopark w kompaktow adowark, a nastpnie z powrotem w kopark za pomoc tej samej komendy. Narzdzie hydrauliczne Mecala CONNECT daje moliwo zmiany funkcji maszyny w kilka sekund bez koniecznoci opuszczania kabiny. Wan nowink jest wykorzystanie joysticka do operacji przenoszenia w trybie adowarki, a co za tym idzie znaczca poprawa produktywnoci, komfortu i organizacji na placu budowy.

5

WSZESTRONNO URZDZE MECALAC- Regulowany zakres, pozycja wysignika do 130, idealnie

zintegrowany mechanizm offsetowy- Sterowanie podnoszeniem (siownik wysignika) za pomoc

prawej dwigni sterujcej

PODCZ SZYBKO-ZCZE

PODWJNY NAPD SENSO- Podwjny zamknity obwd przekadni hydrostatycznej- Prdko maksymalna 10 km/h

PRZEMIESZCZANIE SI ZA POMOC DWIGNI STEROWNICZEJ- atwy w prowadzeniu- Intuicyjne sterowanie

NOWE!

WICEJ I WICEJ

WSKRCIE

8 12JAZDA KOPANIEMCR moe by uwaany za wizytwk Mecalac innowacja,

technologia, dobr materiaw i inteligencja mechaniczna znajduj si w naszym projekcie na pierwszym planie. A wszystko to w celu nieustannego ulepszania naszych produktw i dostarczania rozwiza odpowiadajcych na cigle zmieniajce si potrzeby naszych klientw. Bez wzgldu na rodowisko miejskie lub podmiejskie jak rwnie indywidualne wymagania konkretnego placu budowy, MCR gwarantuje maksymaln opacalno dziki niespotykanej wydajnoci i atwoci obsugi, wprowadzajc tym samym now generacj kompaktowych, wszechstronnych urzdze dla sektora budowlanego.

ELASTYCZNO NA NAJWYSZYM POZIOMIE

7

14ADOWANIE

16 18 20PRZENOSZENIE UCHWYT

NARZDZIOWY TWJ MCR & KONFIGURACJE

Siedzc za sterami MCR, operator ma znakomity widok na plac budowy i moe w sposb prosty, efektywny i niezaleny wykonywa liczne operacje i zadania w najbezpieczniejszym moliwym rodowisku. Poczwszy od niezwykle przestronnej kabiny do intuicyjnego pilotau i innych dopasowywanych parametrw MCR moe by opisany tylko jednym sowem rewolucyjny!

NAPDZA NAS PROSTOTA

9

KOPARKA CZY ADOWARKA! Dziki prostemu przecznikowi wyboru (patent Mecalac) operator moe zmieni swoj kompaktow kopark w kompaktow adowark, a nastpnie z powrotem w kopark za pomoc tych samych komend. Wydajno adowania jest zmaksymalizowana dolna yka podtrzymywana jest na ostrzu, co zwiksza wydajno maszyny dziki sile naporu transmitowanej bezporednio od podwozia do yki. Operacja wykonywana jest dokadniej za pomoc dwigni sterujcej. Opatentowany siownik Mecalac, czcy kilka funkcji, pozwala na zsynchronizowanie siownikw wysignika i osignicie idealnej koordynacji i precyzji ruchw. Czyni to prowadzenie pojazdu i jego obsug prostsz bez wzgldu na to, czy operator jest dowiadczonym fachowcem, czy pocztkujcym adeptem. Ponadto w bezporednim uyciu, czy te nie jest to kolejna zaawansowana funkcja uyteczna podczas jazdy.

1OD TRYBU KOPARKI DO TRYBU ADOWARKI

Liczby

100%PATENT MECALAC

SIGAJ WZROKIEM DALEJ!Nieustanne baczenie na to, co robisz, operujc maszyn przy jednoczesnej koniecznoci obserwowania placu budowy wie si z ogromn odpowiedzialnoci. W przypadku MCR uczynilimy bezporedni lini wzroku operatora absolutnym priorytetem. Przeanalizowano lini tylnej obudowy. Szyba jest w peni usuwalna, co daje operatorowi moliwo pozostawania w staym kontakcie z otoczeniem zewntrznym. W rzeczy samej, posiadanie tylko jednej maszyny na miejskim placu budowy, czsto zatoczonym i wskim, w znaczcym stopniu ogranicza ryzyko dla operatora oraz personelu naziemnego znajdujcego si w strefie zakresu ruchw maszyn, ogranicza ryzyko wypadkw na placu budowy, gwarantuje oszczdno miejsca, brak utrudnie w ruchu, a take realizowanie prac w krtszym czasie przy znacznie mniejszym ryzyku. Operator MCR, jako jedyny aktor na scenie dziaa, nie musi nieustannie uwaa na ruchy innych maszyn, a ponadto poniewa jest niezaleny w znacznym stopniu ogranicza to konieczno rcznych interwencji wsppracownikw. Wszystkie te zalety zapewniaj wiksze bezpieczestwo na placu budowy.

5m2CAKOWITEJ WIDOCZNOCI

Liczby

11

MCR SPENIA WSZYSTKIE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE POTRZEBY ODNOSZCE SI DO WYDAJNOCIJednostk MCR sterowa mona z niezwyk precyzj za pomoc jednej rki. Operator przyjmuje komfortow pozycj siedzc wewntrz bardzo przestronnej, dobrze przeszklonej kabiny, zapewniajcej doskona widoczno, a tym samym wiksz wydajno i bezpieczestwo. Nowy kolorowy ekran TFT sprawia, e panel sterowania jest bardzo atwy w uyciu. Niezalenie od poziomu jasnoci, operator moe atwo przeglda wszystkie uyteczne informacje: obecnie wykorzystywany tryb, prdko, obroty silnika, liczba godzin, wybrany cylinder, aktywowane elementy bezpieczestwa.

Kolejna innowacja. Mecalac przedstawia CONNECT nowy system szybkiego sprzgu/zcza. Mona nim sterowa wprost z kabiny. Zaprojektowany do pracy w obu kierunkach, w trakcie blokowania lub te podczas pracy w trybie koparki czy adowarki utrata mocowanego komponentu jest praktycznie niemoliwa. Jest to najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny systemu szybkiego zcza na rynku.

Rozwj oraz szczeglna uwaga powicona zmianom potrzeb specjalistw, ktrzy kreuj nasze miejskie pejzae, pozostaj od czasu powstania firmy niezmiennie w samym centrum zainteresowania Mecalac. czca kopark i kompaktow adowark w jednej i tej samej maszynie jednostka MCR stanowi uosabienie tych wartoci, a jednoczenie rewolucj w sposobie podejcia do terenu prac budowlanych. Nasz cel: unowoczenienie metod pracy i przyczynienie si do zwikszenia wydajnoci na placach budowy poprzez zaprojektowanie jak najbardziej efektywnego sprztu.

BEZ KONIECZNOCI DOKONYWANIA ZMIAN W USTAWIENIU JEDNOSTKI

KOPANIE

13

OPATENTOWANE PRZEZ MECALAC SPRZENIE CYLINDRASZBKO, WYDAJNO I EFEKTYWNO KOSZTOWAJednostki MCR s szybkie i efektywne. Szybkie i dokadne kopanie blisko murw lub ponad przeszkod nawet w najwszych ulicach, usuwanie materiaw do recyklingu, ukadanie rur... Nie ma zadania, ktrego wbudowane rami offsetowe MCR nie mogoby wykona. Unikalna kinematyka charakteryzujca dzielony wysignik Mecalac pozwala pracowa i bezporednio obok samego pojazdu, i nawet do 7 m (10MCR) od niego wszystko podczas jednej i tej samej operacji. Dua, dostpna przez cay czas, prdko do 10 km/h oraz funkcja bardzo szybkiej wymiany narzdzia dziki zczu CONNECT (nowe szybkozcze Mecalac) znaczco podnosz produktywno. Mniejsza liczba rozmieszczonych maszyn oznacza mniejsze zuycie paliwa, mniejsze uszkodzenia i nacisk na podoe, mniej uciliwoci dla mieszkacw, mniej zagroe dla pracownikw budowy, mniej przerw w pracy i wreszcie nieporwnywaln opacalno.

CECHA UNIKALNA DLA KOMPAKTOWEJ KOPARKI GSIENICOWEJ

Liczby

10KM/H

MCR moe w momencie przeksztacone zosta w kompaktow adowark czas potrzebny na to, to ten zwizany z przeczeniem z jednego trybu do drugiego za pomoc przecznika. Pene przeksztacenie w tryb adowarki realizowane jest za pomoc dwigni sterujcej. Rozpoznanie funkcji jest natychmiastowe. Dziki odpowiedniemu zgrupowaniu funkcji moliwe jest operowanie w sposb spjny.

ADUJ, KIEDY CHCESZ

15

360 WOLNOCIDziki nowej, opatentowanej technologii szybkozcza CONNECT istnieje moliwo doczenia ruchomej yki/opaty przedniej zaledwie w kilka sekund, wsparcie prowadnic dwie bezporednie korzyci ukierunkowane na podniesienie Twojej wydajnoci oraz zapewnienie dugowiecznoci cyklu twojej jednostki MCR: brak ogranicze dotyczcych sprztu, zwikszona efektywno adowania dziki sile przenoszonej bezporednio od podwozia do opaty. Uzyskiwany z uyciem dwigni sterowania niezwykle dokadny ruch translacyjny moliwy jest w kadej chwili. Poniewa MCR to jedyne na rynku kompaktowe adowarki z cakowit rotacj, posiadajce dodatkowo zdolno do uzyskiwania prdkoci rzdu 10 km/h, s one w peni niezalene, mocne i szybkie rwnie podczas przemieszczania si w terenie podczas wyznaczonych cykli roboczych. Mog by stosowane przy wszystkich pracach budowlanych, a ich uniwersalno gwarantuje opacalno w miejscu prowadzenia robt.

JEDYNA ADOWARKA Z 360 OBROTU

Podnoszenie, ukadanie, przesuwanie, rozadunek, skadowanie... MCR nadaje tempa dziaaniom logistycznym w miejscu prowadzenia robt i czyni jednoczenie realizacj zada procesem niezwykle prostym. W gr lub w d niezalenie od wyzwania MCR skutecznie stawi mu czoo, a nawet zaoferuje troch wicej. Jednostka zdolna jest do operowania w bezporednim ssiedztwie samochodw ciarowych. Moe np. take w zalenoci od po