Click here to load reader

PL - PDF fileinformacyjne symbole graficzne, takie jak: ... Wybierając naczynia, które posiadają te znaki na dnie, lub na opakowaniu masz pewność, że są one przezna

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PL - PDF fileinformacyjne symbole graficzne, takie jak: ... Wybierając naczynia, które...

41Z012

T 41Z012

3439BG 4045UA

T 41Z012

2833RUUser manual

INDUCTION COOKERType 41Z012

4650EN

Kezelsi utastsINDUKCIS FZLAP

41Z012 Tpus

1822HUNvod na pouitie

INDUKN VARN DOSKATyp 41Z012

Instruciuni de folosirePLIT DE GTIT CU

INDUCIE Tip 41Z012

2327RO1317SK

Instrukcja uytkowaniaKUCHENKA INDUKCYJNA

Typ 41Z012

27

Nvod k obsluzeINDUKN VAI

Typ 41Z012

812CZ

PL

2 GW41-001_v01

Spis treci

Wskazwki dotyczce bezpieczestwa ..................................................... 2Dane techniczne ........................................................................................ 2Charakterystyka urzdzenia ...................................................................... 2Budowa urzdzenia ................................................................................... 2Podczenie do rda zasilania ................................................................ 3Instrukcje dla poszczeglnych funkcji........................................................ 3Informacje dodatkowe ............................................................................... 6Czyszczenie i konserwacja........................................................................ 6Ekologia Zadbajmy o rodowisko ........................................................... 7

Szanowni Klienci!

Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji uytkowania. Szcze-gln uwag naley powici wskazwkom dotyczcym bezpieczestwa, tak aby podczas uytkowania urzdzenia zapobiec wypadkom i/lub unik-n uszkodzenia urzdzenia. Instrukcj uytkowania radzimy zachowa, aby mogli Pastwo z niej korzysta rwnie w trakcie pniejszego uyt-kowania urzdzenia.

WSKAZWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia zapoznaj si z treci caej instrukcji obsugi.Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celw biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniaj si.Urzdzenie zawsze podczaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prdu przemiennego) wyposaonego w koek ochronny o napiciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzdzenia.Zawsze umieszczaj urzdzenie na paskiej, rwnej powierzchni. Urzdzenie moe by uytkowane wewntrz pomieszcze. Kuchenka indukcyjna przeznaczona jest do przygotowywania i pod- grzewania potraw przy zastosowaniu odpowiednich naczy kuchen-nych.

UWAGA: rednica dna naczynia indukcyjnego powinna wynosi 12-24 cm.

Nie uywaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania pomieszcze i pod- grzewania pynw lub materiaw szkodliwych, lotnych itp.Nie uywaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania zamknitych puszek. Puszka moe eksplodowa. Wczeniej usu przynajmniej pokryw.Nigdy nie gotuj ywnoci w folii aluminiowej. Nigdy nie stawiaj ywnoci opakowanej w foli aluminiow lub na tackach aluminiowych na pycie indukcyjnej, gdy podgrzane aluminium stopi si i uszkodzi urzdze-nie.Nie przesuwaj kuchenki indukcyjnej podczas gotowania lub wtedy, kiedy stoi na niej gorce naczynie kuchenne.Na urzdzeniu nie umieszczaj pustych pojemnikw, naczy. Kuchenki indukcyjnej nie umieszczaj obok urzdze lub przedmiotw, ktre wytwarzaj pole magnetyczne (np. radia, telewizora, itp.).Kuchenki indukcyjnej nie stawiaj obok miejsc z otwartym ogniem, grzej- nikw lub innych rde ciepa.Nie umieszczaj na kuchence przedmiotw metalowych, tj. noy, widel- cw, yek, pokrywek, gdy mog sta si gorce.Istnieje liczna grupa drobnych przedmiotw, ktre mog zosta potrak- towane przez urzdzenie, jako naczynie indukcyjne. W takim przy-padku kuchenka zacznie nagrzewa si i przenosi ciepo na lece na nim przedmioty.

UWAGA: Jeeli zobaczysz jakiekolwiek pknicie lub zarysowanie szklanej powierzchni pyty, niezwocznie odcz wtyczk przewodu zasilajcego od gniazda sieci w celu uniknicia ryzyka poraenia.

Odcz wtyczk urzdzenia od gniazdka sieci elektrycznej, gdy nie jest uywane oraz przed rozpoczciem czyszczenia.Nie wycigaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pocigajc za prze- wd.Przewd zasilajcy nie moe zwisa nad brzegiem stou lub blatu ani dotyka gorcej powierzchni.Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy jest uszkodzony lub obudowa jest w sposb widoczny uszkodzona.

Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u wytwrcy lub w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez wykwalifikowan osob w celu uniknicia zagroenia.Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony perso-nel. Nieprawidowo wykonana naprawa moe spowodowa powane zagroenia dla uytkownika. W razie wystpienia usterek zwr si do specjalistycznego punktu serwisowego.

PL Niektre elementy nagrzewaj si podczas trybu pracy. Nie dotykaj gorcych czci urzdzenia. Istnieje ryzyko poparzenia!Pozostaw urzdzenie do ochodzenia przed czyszczeniem. Nie myj pod biec wod, ani nie zanurzaj urzdzenia i przewodu zasilajcego w wodzie.Do mycia obudowy nie uywaj agresywnych detergentw w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one midzy innymi usun naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrze-gawcze, itp.Kuchenka indukcyjna moe by niebezpieczna dla osb z rozruszni- kiem serca oraz z aktywnymi implantami. Powstajce podczas pracy kuchenki pole magnetyczne moe zakci ich prac. Odnonie prawi-dowej pracy rozrusznika serca skontaktuj si z jego producentem lub lekarzem.Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psy-chicznej, lub osoby niemajce dowiadczenia, lub znajomoci sprztu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uytko-wania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpie-czestwo.Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si sprztem. Sprzt nie jest przeznaczony do pracy z uyciem zewntrznych wycz- nikw czasowych lub oddzielnego ukadu zdalnej regulacji.

Upewnij si, e powysze wskazwki zostay zrozumiane.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej wyrobu.Kuchenka indukcyjna jest urzdzeniem klasy I, wyposaonym w przewd przyczeniowy z y ochronn i wtyczk ze stykiem ochronnym.Urzdzenie spenia wymagania obowizujcych norm.Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

Urzdzenie elektryczne niskonapiciowe (LVD) 2006/95/EC. Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) 2004/108/EC.

Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronach www.zelmer.pl.

CHARAKTERYSTYKA URZDZENIA

Kuchenka indukcyjna Zelmer jest urzdzeniem sucym do gotowania i podgrzewania potraw. Dziaa na zasadzie zjawiska indukcji elektroma-gnetycznej. Pomidzy powierzchni pyty kuchenki, a umieszczonym na niej naczyniem indukcyjnym generowane jest pole magnetyczne wytwa-rzajce ciepo, ktre pozwala na podgrzanie potrawy znajdujcej si wewntrz naczynia. Kuchenk indukcyjn mona stosowa wycznie do garnkw i patelni przeznaczonych dla kuchni indukcyjnych. Wytworzenie pola magnetycz-nego zaley od materiau, z ktrego jest wykonany spd garnka. Do uytku nadaj si tylko garnki ferromagnetyczne (ze stalowym lub eliwnym spodem). Aby sprawdzi czy dane naczynie nadaje si do uywania na kuchence indukcyjnej mona wykorzysta magnes. Jeeli przyczepia si do dna naczynia moe ono by wykorzystane do gotowania indukcyjnego.

Wybierajc naczynia, ktre posiadaj te znaki na dnie, lub na opakowaniu masz pewno, e s one przezna-

czone do wsppracy z kuchenk indukcyjn.Zalety indukcji:

Bardzo krtki czas nagrzewania. Po zdjciu naczynia z pyty nastpuje automatyczne wstrzymanie nagrzewania.Po ponownym postawieniu naczynia na pyt nastpi automatyczne wznowienie nagrzewania. Szybka reakcja przy zmianie mocy.atwe czyszczenie i konserwacja pyty grzewczej. Pyty grzewcze nie nagrzewaj si, nie ma zagroenia poarem. Ciepo wytwarzane jest tylko w garnku, przez co energi zuywa si tylko do gotowania.Mniejsze zuycie energii. Skrcony czas gotowania.

BUDOWA URZDZENIA

1. Pyta indukcyjna 2. Wywietlacz LED wskazujcy poziom mocy (100, 300, 600, 800, 1000,

1200, 1400, 1600, 1800, 2000) lub temperatur (60, 90, 120, 140, 160, 180, 200, 220, lub czas pracy urzdzenia (00:0023:59)

3. Lampka mocy grzewczej 4. Lampka kontrolna programu gotowanie wody Boil water 5. Lampka kontrolna programu podgrzewanie mleka Heat milk 6. Lampka kontrolna programu podgrzewanie Chafing dish 7. Lampka kontrolna programu grillowanie Barbecue 8. Lampka kontrolna programu utrzymywanie ciepa Keep warm

3GW41-001_v01

9. Lampka kontrolna programu gotowanie pod cinieniem Pressure cook

10. Lampka kontrolna programu gotowanie na parze Steam11. Lampka kontrolna programu wolne gotowanie Slow cook12. Lampka kontrolna programu gotowanie zupy Soup13. Lampka kontrolna programu smaenie Fry14. Lampka kontrolna programu podsmaanie Stir fry15. Lampka kontrolna temperatury (Temp. C)16. Lampka kontrolna mocy Power (W)17. Lampka kontrolna programu oszczdzania energii Energy saving18. Przycisk blokady przed dzieckiem CHILD LOCK19. Przycisk czasomierza TIMER20. Przycisk wyboru programu MENU21. Przycisk wstpnego ustawienia PRESET22. Przyciski +/- ustawienia poziomu mocy, temperatury lub czasu23. Przycisk wcz/wycz

PODCZENIE DO RDA ZASILANIA

1. Po odpowiednie naczynie na pycie indukcyjnej.2. Podczenie kuchenki do rda zasilania jest sygnalizowane poprzez

jednorazowy ostrzegawczy sygna dwikowy. W tym samym czasie wszystkie funkcyjne lampki kontrolne oraz lampki mocy grzewczej zawiec si na okres okoo 1 sekundy, a nastpnie zgasn. Lampka kontrolna wcz/wycz bdzie wieci pulsacyjne. Jedynym przyci-skiem reagujcym jest przycisk wcz/wycz, pozostae przyciski nie reaguj.

3. Gdy urzdzenie jest podczone do rda prdu, nacinij przycisk wcz/wycz, zabrzmi wtedy jednorazowy ostrzegawczy sygna dwikowy, a na wywietlaczu zawi