pjj sebenar

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  1/22

  1.0 PENGENALAN

  Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merupakan kanak-kanak yang berhadapan

  dengan kebatasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan

  untuk hidup dengan masyarakat disebabkan had fizikal dan mentalnya. Kanak-kanak ini jugasememangnya mempunyai pelbagai tingkah laku yang pelbagai dan semestinya

  memerlukan beberapa kaedah yang berkesan bagi mengurus tingkah laku yang tidak

  diingini. Menurut G. Miltenberger (2001) tingkah laku adalah sesuatu yang dilakukan, cara

  untuk bertindak dan bagaimana tindakbalas seseorang terhadap persekitaran. Dalam erti

  kata yang lain, tingkah laku boleh didefinisikan sebagai apa yang seseorang perkatakan

  atau ucapkan. Keadaan ini boleh diukur dalam satu dimensi atau pun lebih. Berlakunya

  sesuatu tingkah laku adalah disebabkan oleh peristiwa dan pengaruh persekitaran. Keadaan

  tingkah laku juga mungkin overt atau covert. Umumnya, tingkah laku mencabar terbahagi

  kepada dua iaitu tingkah laku mencabar dalaman dan tingkah laku mencabar luaran.

  Tingkah laku mencabar dalaman ini biasanya datang daripada dalaman. Tingkah laku ini

  biasanya tidak ditunjukkan sepenuhnya di hadapan individu sebaliknya bergantung kepada

  kesesuaian ianya untuk dilakukan.(Berdine).

  Selain itu pengurusan yang sistematik dan terancang perlulah dilakukan untuk

  mewujudkan tingkah laku yang diingini oleh kanak-kanak ini.Tidak seperti kanak-kanak yang

  normal, tingkah laku kanak-kanak bekeperluan khas memerlukan pengurusan tingkah lakuyang baik. Oleh itu pengurusan tingkah laku penting dalam mewujudkan tingkah laku yang

  diingini dan mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini. Pengurusan tingkah laku dikenali

  sebagai satu bidang psikologi yang menekankan kepada menganalisis dan mengubahsuai

  tingkah laku manusia. Analisis merujuk kepada mengenalpasti hubungan persekitaran

  dengan sesuatu tingkah laku. Mengubahsuai pula merujuk kepada membina dan

  mengimplementasikan prosedur intervensi behavioral untuk membantu seseorang individu

  membantu mengubah tingkah laku mereka.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  2/22

  Pengurusan ini juga adalah merupakan sesuatu proses pengajaran dan

  pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran akedemik mahupun sosial. Hal ini

  bermakna tanpa perubahan tingkah laku , pembelajaran tidak akan berlaku. Dalam hal

  pembelajaran , perubahan tingkah laku ini menjadi kayu ukur bagi menentukan samaada

  individu telah mempelajari sesuatu yang baru atau pun tidak. Dalam pengurusan tingkah

  laku aspek utama yang dititikberatkan adalah mengukur sasaran tingkah laku yang ingin

  perubahan. Pengukuran sasaran tingkah laku ini juga dikenali sebagai penaksiran tingkah

  laku. Bagi menaksir tingkah laku ini, penaksiran hendaklah dilakukan dengan cara secara

  langsung mahupun tidak langsung. Untuk tujuan pemerhatian sasaran tingkah laku,

  pemerhati hendaklah merancang jenis perekodan data yang sesuai. Apa yang penting

  pemerhati mesti mempunyai definisi sasaran tingkah laku yang tepat supaya kejadian

  tingkah laku itu dapat dibezakan daripada yang lain.

  http://4.bp.blogspot.com/_GLJnaC6drwM/THi80_1q9lI/AAAAAAAAABA/CZujvacaBKY/s1600/reeceinblueadidas2.jpghttp://3.bp.blogspot.com/_GLJnaC6drwM/THi8qBLElwI/AAAAAAAAAA4/oNcRPL4jwNY/s1600/Boy_Wheelchair.jpghttp://4.bp.blogspot.com/_GLJnaC6drwM/THi80_1q9lI/AAAAAAAAABA/CZujvacaBKY/s1600/reeceinblueadidas2.jpghttp://3.bp.blogspot.com/_GLJnaC6drwM/THi8qBLElwI/AAAAAAAAAA4/oNcRPL4jwNY/s1600/Boy_Wheelchair.jpg
 • 7/27/2019 pjj sebenar

  3/22

  2.0 JENIS KEPERLUAN KHAS (KECACATAN) UTAMA KES YANG DIPERHATIKAN

  1) Disleksia

  Perkataan disleksia (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek

  iaitu Dys yang bermaksud kesukaran dan Lexis bermaksud perkataan atau

  dengan kata lain, kesukaran menggunakan perkataan. Istilah buta huruf juga

  digunakan untuk kategori ini. Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887, merangkap

  seorang pakar perubatan dan ophalomotologist telah memperkenalkan perkataan

  Disleksia (Hammond dan Hugges, 1996:3)Disleksia ialah satu Disorder dalam

  kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa, tidak memperolehi kemahiran

  bahasa, bacaan, menulis dan ejaan yang setaraf intelek (World Federation Of

  Neurology, 1968) Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitandengan Disleksia, diantaranya ialah:-

  Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan

  ataupun matematik

  Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa

  Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam ko-ordinasi

  moto-mata-tangan

  Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf,

  membaca, menulis, mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yang cukup dan

  peluang budaya yang sempurna. Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit

  dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya, sebaliknya dengan program

  pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. Disleksia juga bukan

  disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia

  tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Ternyata sekali disleksia

  menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak, selalunya ia adalah pemberian Tuhan

  yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan. Disleksia

  melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur, jantina atau

  bangsa. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-

  kanak.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  4/22

  Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu :

  Disleksia visual (penglihatan)

  Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad sertakonfugirasi perkataan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk

  diterjemahkan. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian

  perkataan adalah secara terbalik

  Disleksia auditori (pendengaran)

  Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad, menganalisis bunyi mengikut suku kata

  perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi menyembunyikan

  perkataan. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat

  dibezakan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga

  dihadapi oleh disleksia auditori

  Disleksia visual-auditori

  Kesukaran membaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk

  memproses tulisan secara visual dan audio

  .Punca Disleksia

  Mengikut Mercer, 1997; Hammond dan Hughes, 1996 dan Spaafford dan

  Grosser,1996, antara punca-punca disleksia ialah;

  Keturunan atau genetic

  Kebanyakan kes, terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-

  masalah yang sama. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan

  adalah darjah keterukannya. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan

  disleksia disebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang boleh diperturunkan

  secara turun-temurun

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  5/22

  Biologi

  Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup

  bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar.

  Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan

  perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-

  kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosakan ini minimum

  Kematangan

  Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu

  dalam sisitem saraf. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang

  daripada kanak-kanak permepuan. Kelewatan kematangan pada kank-kanakmerupakan salah satu kemungkinan punca disleksia

  Ciri-Ciri Kanak-Kanak Disleksia

  Di antara beberapa ciri-ciri penghidap disleksia adalah seperti berikut :

  1. Penghidap gangguan ini dapat dikesan pada peringkat awal persekolahan kanak-

  kanak.

  2. Kebiasaannya penghidap akan menghadapi masalah pembacaan yang lambat

  dan mempunyai tulisan tangan yang buruk.

  3. Penghidap suka mengurang atau menambah sendiri pada sesuatu perkataan.

  4. Sering mengalami kekeliruan dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu

  seperti p dianggap q dan huruf b dianggap d.

  5. Kerap berlaku di kalangan kaum lelaki berbanding perempuan.

  6. Kekerapan penghidap disleksia selalu terjadi di kalangan pasangan kembar,

  kanak-kanak yang dilahirkan tidak cukup bulan, kanak-kanak yang lahir daripada ibu

  yang sudah berumur dan kanak-kanak yang pernah mengalami kecederaan pada

  kepala.

  7. Masalah disleksia boleh berlanjutan sehingga kanak-kanak meningkat dewasa.

  8. Perhatian dan tumpuan senang terganggu dan gagal untuk menghabiskan

  sesuatu kerja sehingga selesai.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  6/22

  9. Cenderung menjadi seseorang yang impulsif atau sering mengikut perasaan

  sendiri tanpa memikirkan orang lain.

  Disleksia hanya boleh dikesan apabila beberapa ujian dilakukan ke atas pesakit

  dengan pengendalian ahli psikologi atau guru khas disleksia. Penyakit ini bolehdirawat tetapi tidak boleh diubati. Penghidap disleksia biasanya akan diberi rawatan

  secara terapi untuk meningkatkan kemahiran linguistik, berfikir dan sosial.

  2) Sindrom Down

  Sindrom down ialah kelainan kromosom yang disebabkan oleh ciri-ciri fizikal yang

  boleh dikenalpasti dan biasanya disebabkan perkembangan fizikal dan intelektual

  yang berkembang secara perlahan. Kromosom pula ialah adalah serat-serat khusus

  yang terdapat dalam setiap sel di dalam badan manusia di mana tedapat bahan-

  bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. Kes sindrom down yang

  paling kerap terjadi adalah disebabkan oleh pertambahan kromosom 21 iaitu

  sebanyak 3 kromosom 21 yang menjadikan jumlah kesemuanya sebanyak 47. Bayi

  yang normal hanya mempunyai 2 kromosam 21 iaitu menjadikan jumlah

  kesemuanya sebanyak 46.

  Jenis-Jenis Sindrom Down

  1. Trisomi 21

  Trisomi 21 berlaku disebabkan oleh keadaan kegagalan meiosis. Disebabkan

  kegagalan ini, gamete (sel sperma atau telur) dihasilkan dengan pertambahan

  salinan kromosom 21.kegagalan ini telah menghasilkan gamete yang mempunyai

  24 kromosom. Apabila bergabung dengan gamete normal daripada pasangannya

  maka embrio kini mempunyai 47 kromosom iaitu lebih satu kromosom

  berbanding kromosom yang normal iaitu 46. Trisomi 21 ini merupakan

  penyumbang terbesar kepada kes sindrom down iaitu sebanyak 94% dengan

  88% daripadanya disebabkan oleh kegagalan pada gamete ibu dan 8%

  disebabkan oleh kecacatan pada gamete bapa.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  7/22

  2. Mosaicism

  Trisomi 21 biasanya disebabkan sebelum kehamilan dan kesemua sel dalam

  badan terjejas. Walaubagaimanapun, apabila sesetengah sel dalam badan

  adalah normal dan sesetengah sel mengandungi trimosi 21 maka ia dikenalisebagai sindrom down jenis Mosaicism. Disini sebahagian sel-sel berpecah dan

  mempunyai bilangan kromosom yang sempurna iaitu (46 kromosom) dan

  sebahagian lagi sel-sel mempunyai bilangan yang tidak sempurna (47

  kromosom). Sel-sel yang sempurna dan yang tidak terus berlipat ganda dan

  keadaan bercampuran lalu tejadinya mosaic. Hal ini boleh berlaku di mana

  keadaan (nondisjunction) pada awal pembahagian sel pada embrio normal

  mendorong kepada pecahan sel dengan trisomi 21 atau embrio sindrom down

  melalui (nondisjunction) dan sesetengah sel pada embrio kembali kepada aturan

  kromosom normal.Jenis sindrom down ini melibatkan 4% daripada kes yang

  berlaku.

  3. Translokasi Robertsonian

  Sindrom down jenis Translokasi Robertsonian merupakan jenis yang paling

  kurang menyumbang kepada kes sindrom down. Ianya hanya melibatkan 2%daripada kes sindrom down yang berlaku.Sindrom down jenis ini boleh

  diturunkan oleh ibu atau bapa. Translokasi robertsonian disebabkan oleh

  sebahagian kromosom 21 terpecah dan bahagian yang ketinggalan pula terlekat

  kepada pasangan kromosom yang lain dan biasanya pada kromosom 14. Pada

  kebiasanya 2 daripada 2 daripada kes ini, ibu bapa bukanlah pembawa dan

  berkemungkinan mereka untuk melahirkan seorang lagi anak yang mempunyai

  sindrom down tidaklah besar daripada ibu bapa.

  Punca-Punca Sindrom Down

  Faktor Genetik

  Kanak-kanak sindrom down mempunyai bilangan kromoson 47 berbanding 46

  kromosom pada sel yang normal. Pertambahan kromosom ini disebabkan oleh

  proses pembentukan sel yang tidak berlaku dengan sempurna sehingga

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  8/22

  menyebabkan berlakunya terlebih sel. Dianggarkan 95% daripada kes sindrom down

  adalah disebabkan masalah ini. Terdapat 3 jenis sindrom down yang disebabkan

  oleh faktor genetik iaitu Trisomi 21, Mosaicism dan Translokasi Robertsonian. Faktor

  keturunan juga turut menyumbang kepada kes sindrom down. Jika terdapat sejarah

  kes-kes sindrom down pada pihak keluarga sebelah ibu dan bapa maka risiko untuk

  mendapatkan anak sindrom down adalah lebih tinggi.

  Faktor Persekitaran

  1) Ibu mengandung yang berumur 35 tahun ke atas mempunyai risiko yang

  lebih tinggi untuk melahirkan anak yang mengalami sindrom down. Faktor ini

  disebabkan masalah kelewatan mendirikan rumah tangga yang berlaku di

  dunia dan tidak berkecuali kepada Negara kita sendiri.

  2) Ibu yang terdedah kepada kepada radiasi (sinar x) khususnya di tempat kerja

  juga mempunyai risiko yang tinggi mendapat anak sindrom down.

  3) Pengambilan dadah juga dapat mengundang kepada kes sindrom down.

  Ciri-Ciri Kanak-Kanak Sindrom Down

  Sifat pada kepala, muka dan leher Iras muka hampir sama seperti orang mongol

  Pangkal hidung kemek Jarak antara mata jauh dan berlebihan. Sifat pada tangan

  dan lengan jari jemari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke bawah.

  Tapak tangan biasanya terdapat satu garisan urat yang dinamakan simian crease.

  Sifat pada kaki Jari-jari kaki agak pendek dan jarak antara ibu kaki dan jari kaki agak

  jauh terpisah. Tapak kaki biasanya leper. Sifat pada otot biasanya otot lemah

  menyebabkan mereka menjadi lembik yang mana lewat dalam perkembangan motor

  kasar. Masalah-masalah kesihatan yang berkaitan:

  Masalah Jantung Masalah jantung berlubang seperti Ventricular Septal Defect

  (VSD) Masalah jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan.

  Patent Ductus Ateriosis (PDA) salur ateriosis yang berkekalan.

  Masalah usus salur esofagus yang tidak terbuka semasa berumur 1- 2 hari bayi

  mengalami masalah menelan air liur.

  Salur usus kecil duodenum tidak terbuka(duodenal atresia) bayi mengalami

  masalah muntah selepas menyusu dan perut kelihatan buncit sedikit.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  9/22

  Salur usus rectum atau bahagian usus yang paling akhir(dubur) tidak terbuka

  langsung atau penyempitan yang dinamakan Hirsprung Disease

  Masalah perubatan yang lain Hypothyrodism kurang hormon tiroid

  Ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher menyebabkan penyakit

  lumpuh(Atlantoaxial instability) 60-80% bermasalah pendengaran.

  Sebahagian kecil leukimia

  Peringkat Perkembangan 0 -3 bulan perkembangan motor kasar dan rangsangan

  boleh menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Rangsangan boleh dibuat dengan

  bercakap-cakap dengan bayi dari arah kiri dan kanan. Latihan kawalan kepala boleh

  dilakukan dengan memangku bayi dalam keadaan separuh duduk dan galakkan bayi

  menegakkan kepalanya. Manakala perkembangan motor halus dan rangsangan

  perkembangan dilakukan semasa dilahirkan jari jemari menggenggam dan apabila

  umur meningkat bayi mula membuka jari-jari dan membawa tangannya ke mulut.

  Diakhir 3 bulan bayi boleh memegang objek yang diletakkan di dalam tangan

  sekejap dan kemudian melepaskannya. Sebagai rangsangan kita harus mengusap

  belakang telapak tangan bayi dengan jari kita

  Perkembangan pertuturan dan bahasa serta rangsangan Perkembangan - Bayi mula

  mengeluarkan suara dengan tangisan,bayi berumur 6 minggu ke atas mula

  mengeluarkan bunyi yang perlahan apabila seseoraoran menegurnya.Bunyi akan

  bertambah jelas menjelang umur 3 bulan ke atas rangsangan yang mana kita akan

  bercakap-cakap dan memberi senyuman kepada bayi. Jika bayi tidak menunjukkan

  tindak balas perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk memastikan tiada

  masalah pendengaran.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  10/22

  3.0 MASALAH-MASALAH SAMPINGAN

  1) DISLEKSIA

  Kebanyakan masalah yang sering dihadapi oleh kanak-kanak Disleksia ialah

  masalah dalam proses pembelajaran. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada;

  i) Mengeja

  Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan

  pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Untuk tempoh jangka mas yang panjang

  kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan

  membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah

  awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;

  m w yg j u n m n

  c e p q h n b d

  Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti:

  t h f v

  ii) Membaca

  Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat

  daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsung ianya akan membuat

  kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Mereka censerung

  menterbalikkan perkataan seperti:

  Batu tuba

  Gula - lagu

  Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnya seperti

  berikut:

  pada masa yang sama dapa masa yang masa

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  11/22

  Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.

  Contohnya seperti berikut :

  Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu

  Jam jem

  cat cat

  iii) Menulis

  Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas

  kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat

  menulis mengikut garisan yang disediakan. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis

  perkataan yang pelik-pelik

  iv) Bercakap dan mendengar

  Terdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Mereka

  juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Hal ini berlaku

  disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Mereka juga tidak

  melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.

  v) Nombor

  Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan

  dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka

  menterbalikkan nombor yang sama. Contohnya seperti berikut :

  3 5 8

  9 6

  vi) Masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial

  Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju,

  kidal dan pandai mengikat tali kasut.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  12/22

  Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh.

  Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan, belakang, kiri,

  kanan,, atas, bawah serta pengamatan yang lemah

  Gambar menunjukkan antara perkataan yang sering diterbalikkan oleh

  penghidap disleksia.

  Penghidap disleksia juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke

  atas kertas dan mengalami kesukaran untuk memegang pensel serta tidak dapat

  menulis mengikut garisan yang disediakan. Kanak-kanak ini juga, cenderung menulis

  perkataan yang pelik-pelik. Terdapat juga di kalangan mereka yang mengalami

  kesukaran untuk bertutur di mana mereka kelihatan seperti tidak mendengar atau

  mempedulikan. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklumat yang

  diperolehi. Mereka juga tidak menjalankan atau menyusun sesuatu mengikut abjad.

  Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitandengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol serta

  suka menterbalikkan nombor yang sama. Mereka juga berpakaian tidak kemas tetapi

  tidak kotor, pandai membutangkan baju, kidal dan pandai mengikat tali kasut sendiri.

  Mereka turut kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dianggap pemalas dan

  kelihatan bodoh. Skop penglihatan mereka yang terhad di mana kekeliruan berlaku di

  antara depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah serta pengamatan yang lemah.

  http://www.majalahsains.com/wp-content/uploads/2011/02/dislexia0.jpg
 • 7/27/2019 pjj sebenar

  13/22

  2) SINDROM DOWN

  Masalah Organ Bagi Sindrom Down

  i) Masalah Jantung

  Kanak-kanak keperluan khas sindrom down mengalami pelbagai masalah kesihatan

  terutamanya masalah yang berkaitan dengan organ dalaman seperti jantung dan

  usus. Masalah jantung yang dihadapi ialah jantung berlubang. Masalah jantung

  berlubang ini ada beberapa jenis iaitu Ventricular Septec Defect (VSD) iaitu ada

  lubang yang kecil di antara jantung kiri dan kanan. Selain itu, jenis jantung berlubang

  yang lain adalah Aptrial Septal Defect ( ASD) dimana ada lubang di antara atria kiri

  dan kanan. Masalah jantung ini akan menyebabkan darah tidak dapat mengalir

  mengikut arahnya kerana darah di bahagian kiri dapat memasuki di bahagian kanan

  jantung. Ini memberi kesan yang sakit kepada jantung kanak- kanak tersebut. Selain

  itu, masalah yang di hadapi berkaitan jantung ialah saluran ateriosis berkekalan

  (Patent Ductus Ateriosis / PDA) dan juga masalah jantung berlubang kebiruan

  (cynotic spell) iaitu turut menyebabkan kanakkanak sindrom down itu sukar untuk

  bernafas. Masalah ini perlu dirawat melalui perubatan atau pembedahan.

  ii) Masalah Usus

  Masalah usus yang dihidapi ialah kanak - kanak sindrom down biasanya di kesan

  semasa bayi lagi. Di antaranya ialah saluran esofogus yang tidak terbuka (atresia),

  biasanya dikesan semasa 1 hingga 2 hari di mana bayi mengalami kesukaran untuk

  menelan air liurnya atau dikesan oleh doktor atau jururawat kerana mereka tidak

  dapat memasukkan tiub menyedut air perut semasa baru lahir. Saluran usus kecilduodenum yang tidak terbuka penyepitan yang dinamakan Hirshprung Disease

  keadaan ini disebabkan sistem saraf yang tidak normal di bahagian rektum.

  Kebiasaannya, bayi akan mengalami masalah ini pada hari kedua atau seterusnya

  selepas kelahiran di mana perutnya akan membuncit dan susah untuk membuang air

  besar. Selain itu, kanak-kanak ini berkemungkinan menghadapi masalah tiada

  lubang dubur.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  14/22

  iii)Masalah Hipotairoidism dan Kanser

  Masalah Hipotairoidism juga boleh berlaku terhadap kanak-kanak sindrom down iaitu

  kanakkanak kekurangan hormon tairod. Kebarangkalian ia mungkin berlaku dalam

  10% dari kanakkanak sindrom down. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan di

  tulang-tulang kecil bahagian leher yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit

  lumpuh (Atlantoaxial Instability). Sebahagian mereka juga mempunyai risiko kanser

  sel darah putih iaitu leukemia.

  iv) Masalah Perkembangan Pelajaran

  Setiap kanak-kanak sindrom down mempunyai perkembangan yang amat perlahan.

  Oleh itu, ini menyumbangkan kanak-kanak itu lambat dari pelbagai aspek.

  Terutama dari aspek pembelajaran. Secara keseluruhannya, kanak-kanak sindrom

  down mengalami kerencatan akal dan kelewatan perkembangan. Bagi kanak-kanak

  ini mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual ( IQ) yang tidak melebihi 70. Ini

  menyebabkan mereka tidak dapat berfikir dengan lebih baik. Pada peringkat awal

  pembesaran, mereka mengalami masalah kelewatan dalam semua aspek

  perkembangan iaitu lambat bercakap, berjalan dan lambat dalam perkembangan

  motor halus dan kasar. Contohnya mereka ini lambat dalam berlari berbanding

  kanak-kanak biasa. Selain itu, keupayaan motor halus mereka seperti menulis,

  melukis dan lain-lain juga amat lambat berkembang. Namun perkembangan motor

  halus dan kasar akan berkembang mengikut tahap umur dan persekitaran mereka.

  Pekembangan kognitif pula, kanak kanak sindrom down kurang mempunyai

  kemahiran dalam menggunakan bahasa, angka, pemikiran, penaalukan,

  pembentukan konsep serta ingatan. Ini disebabkan perkembangan mereka tidaksama dengan kanak-kanak biasa atau normal. Namun perkembangan sosial mereka

  amat menggalakkan kerana kanak-kanak keperluan khas ini sangat periang. Hal ini

  menjadikan mereka amat digemari oleh ahli keluarga mereka.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  15/22

  4.0 PAKAR-PAKAR YANG TERLIBAT TERHADAP KANAK-KANAK KEPRLUAN

  KHAS

  1) Pakar Perunding Psikiatri Kanak-Kanak dan Remaja

  Global Developmental Delay merujuk kepada masalah kanak-kanak yang yang

  mempunyai perkembangan akal, minda dan tumbesaran tubuh yang tidak serupa

  atau setimpal dengan kanak kanak lain yang seusia dengan mereka. Kanak-kanak

  berkenaan mungkin mempunyai sifat fizikal seperti budak lain, tetapi memiliki minda

  dan akal seperti kanak-kanak yang lebih muda. Misalnya, kanak-kanak terbabit

  berusia lapan tahun, tetapi minda dan akal mereka seperti anak berumur tiga tahun.

  Keadaan ini mungkin disebabkan pelbagai masalah terutama ketika berada dalam

  kandungan seperti kekurangan darah dan bersalin pramatang, masalah genetik atau

  chromosomal atau penyakit pada ibu.

  Menurut Pensyarah Kanan dan Perunding Psikiatri Kanak-Kanak, Remaja dan

  Dewasa, Universiti Malaya, Dr Subash Pillay, berkata bahawa kanak-kanak

  berkenaan mungkin akan mempunyai masalah pembelajaran, penggunaan duit,

  kekurangan pengetahuan am dan masalah mengenali perkara yang betul atau salah.

  Malah, mereka juga mungkin tidak memahami secara mendalam mengenai tahap

  kesihatan diri sendiri dan tidak boleh berdikari. Menurutnya, kebiasaannya mereka

  memerlukan bantuan dari pelbagai segi terutama terapi kerja dan pertuturan. Beliau

  juga turut mengatakan bahawa ibu bapa perlu memahami kanak-kanak seperti

  keperluan khas ini yang mana tidak suka melakukan sesuatu di luar bidang

  kemampuan mereka. Justeru, ketegasan dalam mendidik mereka penting kerana

  sekiranya berlembut, kanak-kanak itu akan mengambil mudah mengenai sesuatu

  perkara. Di samping itu, kebanyakan ibu bapa takut mendapatkan rawatan pakar

  psikiatri kerana bimbang pandangan masyarakat. Ini menyebabkan kebanyakandaripada mereka lebih terarah mendapatkan rawatan secara tradisional,

  bagaimanapun ia hanya akan melambatkan proses rawatan kanak-kanak berkenaan.

  Bagaimanapun menurutnya, penting untuk mendapatkan rawatan pada peringkat

  awal supaya pakar terbabit boleh mengenali masalah dihadapi serta memberikan

  rawatan sewajarnya. Masalah berkenaan tidak mempunyai rawatan tertentu yang

  mujarab, namun rawatan awal mungkin dapat mengubah masa depan kanak-kanak

  berkenaan.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  16/22

  Fungsi Utama: Meniliai dan mendiagnosa (pesakit luar dan pesakit dalam) sama ada kanak-kanak,

  remaja, dewasa dan orang tua yang mempunyai gangguan psikiatrik.

  Merawat dan mengurus gangguan psikiatrik kepada pesakit luar dan pesakit dalam Memulih pesakit yang kronik di Pusat Jagaan Harian. Memantau pesakit psikiatrik

  dalam komuniti melalui Perkhidmatan Kesihatan Mental Komuniti.Perkhidmatan Yang Disediakan:

  Psikiatri Dewasa Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja. Psikiatri Geriatrik Perkhidmatan Kesihatan Mental Komuniti. Pusat Penjagaan Harian dan Pemulihan.

  2) Pakar Pediatrik

  Misi jabatan Pediatrik adalah untuk memberikan perkhidmatan dan rawatan yang

  cemerlang serta menyeluruh kepada bayi-bayi dan kanak-kanak dalam rawatan kami.

  Jabatan ini mengutamakan perawatan yang cekap,bermutu tinggi dan berkesan

  dengan sumber yang sedia ada.

  KLINIK-KLINIK

  Pesakit Dalam :

  Wad Pediatrik dan Jagaan Khas Bayi (SCN)

  Pesakit Luar :

  Klinik Pakar Pediatrik termasuk Klinik HIV

  Klinik kanak-kanak keperluan khas

  Klinik ekokardiografi

  Klinik nefrologi

  Klinik diabetes dan

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  17/22

  Klinik rawatan paliatif dan Bereavement Counselling

  Statistik global menunjukkan secara purata setiap satu daripada 800 bayi dilahirkan

  dengan masalah genetik Sindrom Down. Di Malaysia, kebarangkalian masalah

  genetik ini adalah satu dalam 950 kelahiran. Contoh Kes 1, Pakar pediatrik

  memberitahu ibu bahawa anak yang baru dilahirkannya mempunyai masalah genetik

  Sindrom Down dan nasihatkannya menyiapkan diri secara psikologi untuk

  menghadapi cabaran yang dijangka mengiringi anak istimewa ini. Cabaran besar

  baginya bermula kerana anaknya bernama Azfar mempunyai tiga kecacatan atau

  anomali jantung selain masalah pernafasan disebabkan paru-paru yang lemah.

  Jantung anak tidak berfungsi secara normal. Anak itu juga mudah dapat jangkitan

  pada paru-paru yang mengganggu pernafasannya. Kemudian anak itu dibedah oleh

  pakar di Institut Jantung Negara (IJN) pada umur tiga bulan dalam satu pembedahan

  yang mengambil masa lapan jam. Selepas pembedahan itu, ibu dan anak kecilnya

  terpaksa tinggal di hospital hampir dua tahun kerana anak itu menghadapi pelbagai

  masalah dan komplikasi akibat daripada masalah genetik. Jadi bagi mengelak

  kejadian seperti itu, ibu bapa harus membuat rawatan terhadap anak-anak mereka

  yang mengalami masalah kesihatan dari sejak kecil lagi supaya penyakit tersebut

  dapat diubati dengan segera dan pihak perubatan dapat mengenalpasti penyakit

  yang dialami oleh seseorang kanak-kanak.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  18/22

  5.0 PELAN TINDAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI

  MURID KEPERLUAN KHAS

  AKTIVITI BAHAN BANTU MENGAJAR / CATATAN

  Kebersihan dan kesihatan diri

  meningkatkan ketrampilan murid

  -menerangkan perlunya menjaga

  kebersihan anggota badan

  -menunjukkan cara-cara menjaga

  kebersihan anggota badan

  -latihan amali kebersihan anggota badan

  -menerangkan perlunya menjaga

  kebersihan pakaian, kebersihan dirumah( bilik tidur, bilik air, ruang tamu

  dan persekitaran rumah)

  -menunjukkan cara-cara menjaga

  kebersihan rumah

  -latihan amali menjaga kebersihan

  -Tayangan VCD/CD Interaktif

  -kad gambar bersiri

  -peralatan/bahan penjagaan kebersihan diri

  -kad gambar ruang-ruang di dalam rumah

  -peralatan penjagaan kebersihan rumah

  Tajuk : Sikap Bersih dari Segi Fizikal dan Mental

  Objektif : Membolehkan murid menjaga kebersihan diri, rumah, sekolah dan

  persekitaran

  Kandungan : Amalan menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  19/22

  sekolaj, bilik darjah atau stesen P&P,

  tandas, kantin dan kawasan sekolah

  -menunjukkan cara-cara penjagaan

  kebersihan sekolah

  -mewarnakan gambar alatan kebersihan

  diri

  -memadankan gambar dengan

  perkataan

  -memadankan gambar dengan ayat

  -melawat ke tempat sekolah

  -peralatan/bahan penjagaan kebersihan

  sekolah

  -kad gambar bilik darjah dan kawasan

  sekolah

  -kad perkataan / kad gambar / kad ayat /

  lembaran kerja

  Tajuk : Sikap Berterima Kasih dan Menghargai

  Objektif : Membolehkan murid mengamalkan sikap berterima kasih dan

  menghargai dalam kehidupan

  Kandungan : Sikap berterima kasih dan menghargai dalam kehidupan seharian

  AKTIVITI BAHAN BANTU MENGAJAR / CATATAN

  Sikap berterima kasih

  mengharmonikan kehidupan

  -latih tubi sebut ungkapan terima

  kasih

  -kad imbasan terima kasih

  -hadiah

  -carta bergambar

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  20/22

  -melakonkan suasana yang

  bertemakan ungkapan terima kasih

  -menyatakan faedah-faedah

  mengamalkan sikap berterima

  kasih. Contoh: orang yang berbudi

  bahasa akan dihormati oleh orang

  lain

  -menyesuaikan gambar dengan ayat

  mudah yang diberikan

  -membuat latihan menulis perkataan

  terima kasih secara menyambung

  titik / warnakan perkataan

  -membuat kad ucapan seperti Hari

  Guru, Hari Raya, Hari Ibu dan Hari

  Perayaan

  -menyanyikan lagu bertemakan

  sikap berterima kasih (irama lagu

  Selamat Hari Jadi)

  - membuat buku skrap

  -kad gambar bersiri

  -kad ayat

  -kad ucapan

  -senikata lagu:

  Terima kasih

  Terima kasih cikgu (2x)

  Terima kasih cikgu Ana,

  Terima kasih cikgu.

  -majalah / surat khabar

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  21/22

  6.0 PENUTUP

  Tidak siapa boleh melawan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan atas kejadian

  yang berlaku di muka bumi ini. Setiap insan yang dilahirkan inginkan diri dalam keadaan

  sempurna dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial. Justeru, terdapat insan yangdikategorikan sebagai insan istimewa atau berkeperluan khas kerana cacat deria lihat dan

  dengar, pertuturan, fizikal, mental dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-

  kanak berkeperluan khas tidak semua mengikuti norma pertumbuhan dan perkembangan

  kanak-kanak normal. Masyarakat hendaklah memahami kanak-kanak istimewa bahawa

  mereka mempunyai impian dan cita-cita untuk bergiat aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi

  dan politik selepas mereka meninggalkan bangku sekolah (Mohd. Sharani 2004).

  Hajah Hasnah (1988) menegaskan bahawa tanda-tanda awal yang mungkin terdapat

  pada anak-anak perlu diambil berat dan membawa berjumpa pakar perubatan bagi

  mengetahui mengesan sebarang kekurangan pada kanak-kanak. Keprihatinan ibu bapa

  terhadap anak-anak mereka akan dapat mengurangkan beban yang ditanggung dan

  memberi semangat kepada kanak-kanak yang tergolong kanak-kanak berkeperluan khas

  untuk terus hidup. Oleh itu, masyarakat khususnya ibu bapa perlu mendapatkan nasihat,

  pengetahuan dan bantuan supaya kanak-kanak khas dapat dibimbing dengan sempurna.

 • 7/27/2019 pjj sebenar

  22/22

  BIBLIOGRAFI

  British Psychological Society (BPS). (1999). Dyslexia, literacy and psychological

  assessment: Report by a Working Party of the Division of Educational and Child Psychology.

  Leicester: BPS.

  Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005). Buku Panduan

  Pendidikan Moral Pendidikan Khas Bermaslah Pembelajaran Sekolah Rendan & Menengah.

  Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

  Jamila K.A Mohamed. (2008). Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala

  Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

  Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998). Buku Panduan Pelaksanaan Program

  Pendidikan Khas (Masalah Penguasaan 3M). Kuala Lumpur : Jabatan Pendidikan Khas

  Hammond, L & Hughes, P. (1990). When bright kids fail: how to help children overcome

  specific learning difficulties. Australia: Simon and Schuster.

  Walter J. Coville, Timothy W.Costello and Fabian L.Rouke. (1994). Abnormal Psychology

  Mental illness Types, Causes, and Treatment. New York: Barnes & Noble, INC.

  Lee Lay Wah, Manisah Mohd Ali dan Norani Salleh. (2008). Pembinaan dan Pengesahan

  Ujian Membaca Perkataan dan Ujian Mengeja untuk Tujuan Mengenalpasti Disleksia: Satu

  Kajian Rintis. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 23: ms 151-162.

  Rohaty Mohd Majzub dan Shafie Mohd. Nor. (2005). Simptom Disleksia Kanak-Kanak

  Prasekolah. Jurnal Pendidikan. 30: ms 3-19.

  Ronaldi Saleh Bin Umar, Fadilahwati Abdul Rahman, Fattawi Mokhtar & Nor Aziah Alias.

  (2011). Menggunakan Animasi di dalam Instruksi Khas untuk Kanak-kanak Disleksia. Jurnal

  Teknologi Pendidikan Malaysia. 1: ms 28-38.