Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  1/47

  1

  1. OSNOVNI POJMOVIInformacijski sustav - onaj io stvarnog sustava koji slui pretvorbi ulaznih u izlazne informacije.

  1.1. Sistemski pristup i pojam sustava

  SUSTAV JE

  svaki ureeni skup koji se sastoji o najmanje va elementa koji meusobnim jelovanjem(interakcijom) ostvaruju neku, jenostavnu ili sloenu, funkciju cjeline.

  S obzirom na orijentiranost (smjer) razlikuju se:o Ulazne veze (simboliki oznaene kao U)o Izlazne veze (simboliki I)

  S obzirom na prirodu veza razlikuju se:o Materijalneo Energetskeo Informacijske

  Unutar sustava ovija se oreeni proces pretvorbe (transformacije T) ulaza u izlaze sustava:I = U *T

  Shematsko prikazivanje odnosa promatranog sustava i njegove okoline, te eventualnoistraivanje tih onosa - metoda crne kutije

  prema okolini omeen granicama, koje mogu biti fizike ili logike Ovisno o prirodi elemenata od kojih se sastoje sustavi mogu biti:

  o Konkretnio Apstraktnio Hibrini (mjeoviti)

  s obzirom na ponaanje u vremenu:o Statiki (vremenski nepromjenjivi)o Dinamiki (vremenski promjenjivi)

  1.2. Pojam poslovnog informacijskog sustavaINFORMACIJSKI SUSTAV

  ureeni skup elemenata (komponenta) koje u interakciji funkcije prikupljanja, obrae,pohranjivanja i iseminacije (izavanja na koritenje) informacija.

  u poslovnim sustavima poravaju i informacijski posluuju poslovne procese i operacije,poslovno oluivanje te razvijanje i implementaciju kompetitivnih strategija poslovanja ->

  poslovni informacijski sustavi

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  2/47

  2

  1.3. Komponente poslovnog informacijskog sustava

  1. Materijalno tehnika komponenta (harware) svi strojevi, ureaji i srestava namijenjena iskljuivo ili preteito obrai poataka,

  odnosno informacija

  tj. svi fiziki opipljivi ali neivi elementi PIS-a2. Nematerijalna komponenta (software)

  ukupnost ljudskog znanja ugraenog u strojeve, opremu i ureaje, koje je samo posebi premet obrae ili pak iktira nain obrae sustavu

  Premet obrae su poslovno relevantni poaci kao manifestacija injeninogljuskog znanja raspoloivog u PIS-u, ok se metooloka znanja u ta j sustav

  ugrauju obliku raunalnih programa

  3. Ljudska komponenta (lifeware) svi ljudi koji u bilo kojoj funkciji i s bilo kakvom namjerom sudjeluju u radu sustava i

  koriste rezultate njegova raa (skupina porfesionalnih informatiara i skupina

  korisnika rezultata rada sustava)

  4. Mrena (prijenosna) komponenta (netware) tvori komunikacijsku infrastrukturu za prijenos poataka na vede ili manje ualjenosti

  meu harverskim elementima unutar samog sustava ili u njegovim vezama s

  okolinom

  Pasivni elementi - razni oblici materijalnih (inih) ili nematerijalnih (beinih)komunikacijskih kanala; ni na koji nain ne preoblikuju poatke

  aktivni elementi - razliiti namjenski, specijalizirani mreni i komunikacijski ureaji -preoblikuju podatke prije, za vrijeme i nakon njihova prijenosa kako bi ga uiniliuinkovitijim

  5. Organizacijska komponenta (orgware) ukupnost standarda, mjera, postupaka i propisa kojima se funkcionalno i vremenski

  usklauje ra prethono naveene 4 komp., kako bi one tvorile skladnu cjelinu

  Funkcionalno usklaivanje koordinacija vremensko usklaivanje - sinkronizacija rada sustava

  1.4. Funkcije poslovnog informacijskog sustava

  2 osnovne funkcije:

  a) priprema informacijske pologe za onoenje poslovnih olukab) dokumentiranje, odnosno trajno pohranjivanje ranije generiranih informacija

  1.4.1.Priprema informacijske pologe za oluivanje

  Kljuna svojstva informacija:

  1. vrsnoda (kvaliteta)

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  3/47

  3

  njena sposobnost zadovoljavanja informacijskih potreba korisnika, odnosnoostvarivanje uvjeta u kojima korisnik moe onijeti ogovarajudu oluku

  osnovno pravilo: informacijama treba poupirati onoenje obrih oluka2. koliina (kvantiteta)

  egzaktno mjerljiva osobina informacije Koliina informacija potrebna za onoenje oluke raste o najvie prema niim

  razinama menamenta u pouzedu

  3. vrijednost informacije u vremenu 3 karakteristina poruja

  prognoziranja - kaa se ogovarajuda informacija

  obiva i prije no to je potrebno onijeti oluku,

  vrijenost inf: najveda i nelinearno opaa

  stvarnog vremena inf. se dobiva upravo onda kada

  treba donijeti odluku, vrijednost informacija gotovo je

  nepromijenjena sve do

  podruje zastarijevanja inf. se dobiva prekasno, kad

  oluka vie nije potrebna ili nije relevantna za aljnji tijek ogaaja, vrijenost:

  strmo eksponencijalno pada

  suvremeni posl.menament - zahtjeva raspoloivost inf u poruju prognoziranja, onosno stvarnog

  vremenanjena vrijenost taa namauje ili je uravnoteena s teinom oluke

  Postupak pripreme informacija za poslovno oluivanje

  1. prikupljanje poslovno relevantnih podataka2. obradu (procesuiranje) tih podataka, tj. njihovu

  pretvorbu u poslovno relevantne informacije

  3. ispostavljanje (diseminaciju) informacijakorisnicima.

  1.Izvori poslovno relevantnih podataka

  su ogovarajudi poslovni ogaaji i poslovni procesi Gje se ogaaju i/ili procesi zbivaju:

  o unutarnji (interni) - poslovni ogaaji i procesi koji se zbivaju unutar posl. sustavao vanjski (eksterni) koji su se zbili ili se upravo ogaaju u okruenju tog poslovnog

  subjekta ( na tritu, u politikom sustavu)

  S druge strane mogu biti:o primarnisami poslovni ogaaji i/ili procesi koji su se zapravo zbili ili se ogaaju,

  a poaci koji se zahvadaju njihova su manifestacija

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  4/47

  4

  o sekundarni koji su se ved ranije zbili, u blioj ili aljoj prolosti, a ije sumanifestacije (poaci) zabiljeene i pohranjene na nekom trajnom nositelju poataka

  2. Obrada podataka

  nastoji se a je preteito ostvaruju strojevi primjenom ogovarajudih programa. Rezultat - trebale bi biti relevantne informacije koje mogu posluiti pri onoenju kvalitetnih

  poslovnih oluka bilo koje vrste, onosno na bilo kojoj razini oluivanja

  Cilj je pritom u praksi ostvariti dobro poznatu maksimuprava informacija na pravom mjestu,u pravo vrijeme, u odgovarajuem obliku i uz najnie trokove

  1.4.2.Dokumentiranje (trajno pohranjivanje) informacija

  Jedna od temeljnih funkcija PIS-a: omoguditi preivljavanje poataka i informacija u nekomkradem ili uem vremenu = dokumentiranje informacija - osigurava trajnu i neogranienu

  dostupnost tzv. povijenih informacija

  U poslovnom smislu: osigurat de se kontinuitet poslovanja i uvi u povijesna zbivanja uposlovnom sustavu i njegovu okruenju

  U suvremenim PIS ta funkcija nastojat de trajno zabiljeiti kontekst u kojem je informacijanastala

  Rezultat ostvarivanja f-je dokumentiranja - poslovna dokumentacijao Konvencionalna (uglavnom papirnata)o Digitalna tj.elektronika (ili strojno itljiva)

  Digitalna dokumentacijao ne oteduje se i ne troio aleko bra obrada informacijao rezultati su precizniji, toniji i pouzanijio ekonominija i ekoloki prihvatljivao znatne utee u trokovima i neizravne ekoloke koristi

  Konvencionalna dok. gubi na kakvodi zbog nepoeljni mehanikih, kemijskih, optikih i r.utjecaja - moe ovesti o gubitka inf. (vrlo neugona i opasna situacija)

  tzv. ured bez papira potpuno automatizirani poslovni sustavi u kojima se konvencionalnaokumentacija uopde ne koristi pa je u potpunosti otklonjena i potreba za runom obraom

  podataka

  1.5. Koncept ivotnog ciklusa poslovnog informacijskog sustava

  Bit koncepta - shvadanje prema kojemu svaki takav

  sustav u nekoj toki u vremenu nastaje, potom se

  razvija suklano oreenim zakonitostima a bi

  nakon oreenog vremena nestao, onosno bio

  zamijenjen nekim novim sustavom.

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  5/47

  5

  4 Osnovne razvojne faze:

  Faza inicijalizacije (nastajanja) sustavao zapoinje avanjem poticaja za razvitak novog PIS-a (menaeri i jelatnici koji se

  osjedaju neovoljno informiranima)

  o obavljaju se opsene konzultacije i razgovori, te pripreme za izgranju PIS-ao sustav poinje ivjeti, tj. poinju se ocrtavati njegovi buudi obrisi

  Faza ekspanzijeo PIS je u ovoj fazi kaa je uoljiv preteito kvantitativan rast sustavao Nabavljaju se strojevi i oprema, pripremaju se programi, obrazuju djelatnici,

  razvijaju organizacijske metoe i razvijaju mrene komponente sustava

  o Krivulja - eksponencijalne priroe i izrazito strmo rastuda Faza konsolidacije

  o kaa je oreena razvojna razina PIS-a (toka infleksije), njegov se aljnji rastsvjesno usporava da se uspostavi potrebna kontrola nad njegovim radom i

  uspostavile eljene mogudnosti upravljanja

  o Naglasak je na stanarizaciji aktivnosti, procesa i proceura, usklaivanja raakomponenata i tzv. finom poeavanju

  Faza zrelostio nakon to je PIS zaovolji kriterije kvalitete, uinkovitosti i jelotvornostio poinje avati optimalne rezultate raa i stvarati oekivanu posl. vrijenosto treba trajat to ue kako bi se iskoristila otaanja ulaganja

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  6/47

  6

  2. POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI I POSLOVNO UPRAVLJANJE2.1. Pouzede kao poslovni sustav

  Proizvono pouzede primjer je poslovnog sustava koji se sastoji o komponenata (ojela) koji

  zajeniki rae a ulaz (sirovine) transformiraju u izlaz (finalne proizvoe) iji je cilj ostvarivanje

  novane obiti.

  Poslovni sustav nikad nije izoliran od svoje okoline unutar koje djeluje On je adaptivan sustav - ima sposobnost uoavanja promjena i prilagoavanja u sklau s

  novim uvjetima

  Informacije o promjenama uoene na izlazu sustava mehanizmom povratne veze upuduju senatrag prema ulazu regulira se rad sustava

  upravljaki procesi imaju pritom ulogu kontrolnog, onosno upravljakog mehanizma

  Karakteristike poslovnog sustava:

  Komponente sustava rae zajeniki u ostvarenju kolektivnog cilja - ostvarenje dobiti Sustav nije nikad izoliran od okoline u kojoj djeluju i drugi sustavi. Mogu se utvrditi granice

  sustava i utvriti to je unutra, a to izvan pouzeda. Sustav je u oticanju s rugim sustavima

  preko svog suelja (u pouzedu: ojeli koji komuniciraju s kupcima, obavljaima...) -

  otvoreni sustavi

  Vedi se sustav moe ralaniti na posustave. Sustav istovremeno moe biti io nekog vedegsustava, tj. biti njegov podsustav - hijerarhijska organiziranost meu sustavima

  Organizacijski sustavi ili organizacije

  pouzeda koja imaju karakteristike sloenih hijerarhijskih organiziranih inaminih sustavaorijentiranih ispunjenju cilja, s ukljuenim mehanizmima povratne veze i kontrole

  prema djelatnostima koje obavljaju: proizvodnja, trgovina, bankarstvo i financije... prema broju zaposlenih i veliini prihoda: male, srednje i velike

  Poslovni sustavljui, srestva, poslovi koji su sloenoj interakciji ostvaruju svoj cilj

  Poslovni procesi ili skupno poslovna tehnologija

  veliki broj razliitih poslova koji se obavljaju u poslovnom sustavu izvrni - kojima se jelatno izvravaju temeljni zaaci poslovnog sustava (proizvoi se

  proizvo, obavlja usluga); moemo grupirati u izvrni posustav

  upravljaki - pomodu kojih se upravlja poslovnim sustavom (analiziraju rezultati poslovanja,oluuje o nabavi opreme, razrauje plan proizvonje) - obavlja se regulacija i prilagodba

  sustava; upravljaki posustav

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  7/47

  7

  meusobno povezani tokovima koji mogu biti: materijalni (sirovine, proizvoi, energija),upravljaki (oluke) ili informacijski

  2.2. Podaci i informacije u poslovanju

  Podatak

  skup znakova zapisanih na nekom mediju moramo znati proitati i interpretirati -> dobivamo informaciju, odnosno obavijest

  Elementarna informacija

  interpretacijom elem. poatka (znakovni prikaz jenog obiljeja nekog objekta) Za kvalitetno oluivanje potrebna nam je kvalitetna informacija

  Kvalitetna informacija je:

  tona (konkretno opisuje stanje stvari) potpuna (u cijelosti i objektivno opisuje stanje stvari) primjerena, onosno relevantna (ogovara problemu koji zahtijeva oluivanje i osobi koja

  oluuje)

  pravovremena (dobivena na vrijeme)

  Vrijednost informacije

  teko utvriti, moe se oreiti posreno preko oluke koja je temeljena na promatranojinformaciji

  Zbog svoje vanosti u poslovanju poaci i informacije smatraju se vanim resursom, odnosno

  imovinom nunom u moernom poslovanju govori se o informacijskoj imovini

  Znanje

  kombinacija poataka i informacija, kojemu je oano ekspertno miljenje, vjetina iiskustvo; zna kako koristiti informaciju

  eksplicitno ili kodificirano - znamo kako ga opisati i zapisati implicitno ili tiho - ako postoji samo u glavama pojeinaca i ako ga je teko formalizirati i

  komunicirati

  takoer moe biti iniviualno i kolektivno opisuje stvari u nekomu poruju, koje je ustanovljeno prema prihvadenom kriteriju

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  8/47

  8

  2.3. Svrha poslovnog informacijskog sustava

  Informacijski sustav moe poslovnom sustavu pomodi na 3 naina:

  1.

  izvrnom dijelumoe pouprijeti izvrenje poslovnih procesa to je izvrni io IS-a, a sloj IS-akoji to obavlja naziva se sustav za obradu transakcija

  2. upravljakom dijelumoe olakati upravljanje poslovnim sustavom to je upravljaki io IS-a, a sloj IS-a koji to obavlja naziva se sustav za potporu upravljanju

  3. openitoposlovnom sustavu moe omoguditi komunikaciju unutar sebe i sa svojom okolinom- to je suraniki io IS-a, a sloj koji to obavlja je sustav za komunikaciju i suradnju

  2.3.1. Izvrni sloj IS-a

  Izvoenje posl.procesa

  poslovni proces - pojam kojim se obavljaju unutar promatane organizacije tj.poslovnogsustava

  poslovna tehnologijao sveukupnost razliitih poslovnih procesa koji se obavljaju u organizacijio svaka organizacija ima specifinu posl.tehnologijuo procesi proizvodnje, nabave sirovina i energije, plasmana proizvoda...

  automatizacija poslovnih procesa - jedan od najvanijih zaataka(obraun kamata ubankama, evidencija prisutnosti zaposlenika, karte za let zrakoplovom, kazaline...)

  cilj organizacije je zarat kompetitivnu prenost u onosu na ruge org.2 naina povezivanja procesa:

  1. FUNKCIJSKO POVEZIVANJE - procesi koji obavljaju sline operacije ili operacije koje semeusobno povezuju a bi se ostvarila neka opda funkcionalnost u org., grupiraju se u cjelinu

  tj. funkciju(procesi se grupiraju u cjelinu nazvanu podsustav, aplikacija, modul)

  2. POVEZIVANJE U PROCESNI LANAC procesi se povezuju u lanac procesa kojima se ostvarujeneka nova ''funkcionalnost'' tzv. LANAC VRIJEDNOSTI, oni mogu pripaati razliiti funkcijama

  to znai a se istovremeno mogu povezivati i u proizvoni i u procesni lanac(lanac procesa

  nabava-proizvodnja-prodaja)

  Transakcijska obrada

  Vedina izvrnih procesa ima transakcijski karakter

  TRANSAKCIJSKI PROCES

  skup aktivnosti kojima se iz ulaza proizvode izlazi ulazi- elementi koji ulaze u proces, materijalni(sirovine koje se prerauju u proizvod) ili

  informacijski(nose inf. o tome kako de proces ''preraditi'' ulaz u izlaz)

  ako je potrebno pamtiti stanje procesa, ono se biljei poacima izlaze ine proizvoi nastali ''preraom'' ulaza unutar procesa- mogu biti materijalni

  (proizvedeni proiz.) ili informacijski (podaci o proizvedenom proiz.) primjer: podizanje gotovog novca na bankomatu

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  9/47

  9

  prijenos novca s jenog na rugi raun - primjer procesa samo s informacijskim ulazom iizlazom (informacijski uvijek, materijalni mogu izostati)

  Slika 2.3. Transakcijski procesiDio transakcijskog procesa koji barata podacima- TRANSAKCIJA

  slika ista kao i ko trans.procesa, samo to ko transakcije ulaze i izlaze samo podaci primjer transakcije: internetske kupnje, upis podataka u ekranskoj formi obrada transakcija mora se obavljati grupnom obradom (prikupljaju se tran.podaci,a zatim se

  grupno obrauju u vrijeme manje opteredenja inf.sustava-obraun plada zaposlenika) ili

  obradom u stvarnom vremenu (transakcija se obrauje omah-transakcija na POS ureaju

  koja registrira kupnju i realizira pladanje)

  Transakcijska obraa moe se obavljat na vie naina:

  1. Na glavnom raunalu, a korisnici pokredu transakcije, unose ulazne poatke i primajurezultate transakcije putem terminala (ureaj za slanje i primanje poataka putemtelek.linija) koi su irektno ili telekomunikacijski linijama povezani s glavnim raunalom.

  Osobno raunalo se esto koristi kao terminal

  2. u klijentsko-posluiteljskom konceptuobraa poataka transakcije se obrauje naposluitelju, a pokredu na klijentu na kojem se upisuju ulazni podaci i preuzimaju izlazni

  rezultati(dvorazinska obrada)

  o Trorazinska obrada baza podataka na posluitelju baze podataka, programi zaobradu podataka na aplikacijskom posluitelju, a upis ulaznih podataka i prezentacija

  rezultata preko grafikog korisnikog suelja

  o Prenosti vierazinske arh: veda programska moularnost, ovajanje procesaupravljanja bazom podataka od obrade i prezentacije podataka

  o POSLUITELJI- raunala koja upravljaju mrenim raunalnim resursima; klasificirajuse prema poslu koji obavljaju: posluitelj s bazom poataka, aplikacijski posluitelj,

  mreni posluitelj, posluitelj elektronike pote it.

  o KLIJENT - skromnije raunalo ili samo program koji se obavlja na osobnom raunaluili ranoj stanici, a koji pokrede operaciju bavljanu na posluitelju; moe biti ebeo

  (raspolae klijentskom aplikacijom; pri svakoj promjeni klijentske aplikacije treba

  obavit nova instaliranja) ili tanak (raspolae samo preglenikom; prenost-njegov

  softver ne treba oravati jer je samo jenom potrebno instalirat preglenik)

  S gleita baze poataka TRANSAKCIJAje jeinica posla s poacima u bazi poataka, koja se moe

  sastojati o vie aktivnosti, ali se uvijek mora obavit kao cjelnia, u potpunosti ili nikako

  4 temeljne karakteristike koje transakcije moraju ispuniti:

  Atomarna - mora se obavit u cjelosti

  Konzistentna - svaka promjena podataka bazu podataka prevodi iz jednog u drugo

  konzistentno stanje

  Izolirana - mora se ponaat kao a je izolirana o ostalih transakcija

  Izrljiva- uinci transakcije ne smiju bit izgubljeni ak ni u sluaju kvara sustava

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  10/47

  10

  Sustav za obradu transakcija

  prua potporu tekudem izvoenju poslovnog procesa izvoenjem niza transakcija transakcijski sustav obavlja 3 funkcije:

  o izvrava tran i voi evienciju o obavljenim transakcijamao stvara okumente vezane uz transakcije nune za poslovanjeo izvjetavanje o stanju poslovanja(realizira se izgranjom niza izvjetajnih transakcija)

  - naziva se upravljakim izvjetajnim sustavomili izvjetajnim IS

  2.3.2. Upravljaki sloj IS-a

  Upravljanje i oluivanje

  upravljanje posl.sustavom ukljuuje planiranje, organiziranje i kontroliranje aktivnosti, a uvelikoj mjeri onosi se na onoenje oluka

  za onoenje obre poslovne oluke potrebne su kvalitetne informacije nekoliko koraka u procesu oluivanja:

  1. Prepoznavanje problema: shvadanje i efiniranje problema, pronalaenje izvora inf,prikupljanje i procjena vrijednosti inf

  2. Oblikovanje opcija(inaica) rjeenja:u skladu s ciljevima poslovno sustava forulirajuse moguda rjeenja

  3. Odabir najpovoljnije opcije: onositelj oluke oabire ogovarajude rijeenje4. Provedba odabrane opcije5. Ocjena provedbe: ispitivanje kako je rijeen poetni problem

  odluka je rezultat mentalnog procesa koji rezultira izborom najpovoljnije opcije proces oluivanja temelji se na uvaavanju eksplicitnih i neeksplicitnih pretpostavki informacije koje se koriste pri oluivanju mogu potjecat iz razliitih izvora oluivanje se emokratizira i ecentralizira potpora oluivanju temelji se na :

  o pronalaenju poataka tj.informacija relevantnih za problemo primjeni ogovarajude metoe onosno moela obrade podatakao 3 tipina oblika upravljanja(oluivanja) - Tablica 2.1. Upravljanje, oluivanje,

  priprema podataka

  Operativno upravljanje bave se operativni ili nii menaeri koji voe i nagleaju osnovne poslovne procese i

  provoe oluke taktikih menaera

  odluke su im repetativne, a odluivanje racionalno i strukturirano kod strukturiranog (programiranog) oluivanja postupak je poznat. Pogono rjeenje se

  odabire prema unaprijed poznatim pravilima (oluka moe li se isplatiti traeni iznos na

  bankomatu propisana je pravilima banke)

  strukturirano oluivanje se moe automatizirat kroz transakcijski sustav tehnologija statikog izvjetavanja-temelji se na statikom, nepromijenjivom, efiniranom

  izvjetaju

  izvjetavanje i pradenje primjeri su operativne analize poataka temeljene na pravilima

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  11/47

  11

  vaan imbenik kvalitete statikog izvjetavanja je stupanj integracije poataka ''bogatstvo poataka, ali siromatvo informacija''

  Taktiko upravljanje

  bave se taktiki ili srenji menaeri koji prate skupine poslovnih procesa unutra uegrazdoblja

  njihovo je oluivanje uglavnom polustrukturirano, jer nije unaprijed propisano pravilima pri oluivanju potrebne agregirane inf, iskustvo i umjenost Taktika analiza poataka - ne postoje unaprije pripremljene izvjetajne transakcije online analitika obraa poataka - tipian oblik iterativne analize koji se provoi na

  imenzijama u sklaitu poataka

  tehnika detaljizacije agregirano po godinama, kvartalima ili mjesecima softer omoguduje inamiko generiranje analitikog izvjetaja- inamiko izvjetavanje

  Strateko upravljanje bave se strateki ili najvii menaeri, koji onose strateke i esto ugorone poslovne

  oluke koje pripaaju kljunim poslovnim funkcijama

  oslanja se na nestrukturirano oluivanje ko kojeg nije mogude propisati pravilo teret oluivanja preuzima osoba koja oluuje a uloga je IS-a a joj prui relevantne inf. oblici strateke analize poataka kojima se rjeavaju specifini poslovni problemi primjenjuju se specifine metoe ili moeli obrae poataka- metode optimizacije,

  simulacije, eksternih sustava, otkrivanja znanja itd.

  Sustav za potporu upravljanja preuzima poatke iz izvrnog (transakcijskog) dijela IS-a i poatke iz razliitihvanjskih izvora

  a bi o njih primjenom razliithranije opisanih obraa stvorio informacije primjerene

  poslovnom upravljanju i oluivanju

  Slika 2.4 Komponente sustava za potporu upravljanja Aplikacije poslovne analitikeupravljanje financijskom i poslovnom efikasnodu, onosima s

  klijentima, lancem nabavem proizvodnje i prodaje itd.

  2.3.3. Suraniki sloj IS-a

  Suradnja, komunikacija i individualni rad

  u funkcioniranju posl.sustava sudjeluje niz sudionika unutar i izvan organizacijeSustav za komunikaciju i suradnju

  Dio IS-a koji ukljuuje razliite primjene informacijske tehnologije za obavljanje administrativnih

  poslova:

  KOMUNIKACIJE - obuhvadaju razliite naine iniviualne ili komunikacije vie osobaistovremeno(elektronika pota, gasovna pota, telefoniranje, faksiranje, konferiranje)

  (NetMeeting- za video konferrencije)

  POTPORA SURADNJI U SKUPINI - obuhvada vie tehnologija koje pomau skupnomoluivanje, komunikaciju unutar skupina, elektroniko glasovanje i sl.

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  12/47

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  13/47

  13

  3. RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

  3.1. Pristupi razvoju

  3.1.1. Informacijski sustav kao inenjerski proizvo

  Kompleksni proizvodi pokazuju sline karakteristike:

  a) imaju karakteristike sustavab) za njihovu izgradnju odnosno razvo potrebno je dobro poznavanje metoda, tehnika i

  alata izgradnje

  c) potrebno ih je neprestano oravat-inenjerski proizvoi-preko inenjerskih isciplinastvaraju se kompleksne proizvode

  ZACHMANOV OKVIR ARHITEKTURE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

  koristi se ko ovlaavanja kompleksnosti inf.sustava ali i bilo kojeg sloenog inenjerskogproizvoda

  razmatra razvoj inf.sustava kroz dimenziju karakteritike inf.sustava i dimenziju ulogesudionika u razvoju sustava

  arhitektura IS se opisuje skupom razliitihARTEFEKATA - modeli, definicije, specifikacije,nacrti i ostala dokumentacija koja opisuje sustav, a nije sam sustav

  3.1.2. Znaajke inf.sustava

  prva dimenzija opisuje karakteristike proizvoda IS-a a dobivena je odgovorom na pitanjato, kako, gje, tko, kaa i zato

  Tablica 3.1. Karakteristkie proizvoda3.1.3. Uloge sudionika u razvoju inf.sustava

  druga dimenziija opisuje uloge sudionika u razvoju proizvoda (IS-a) opisuje svrhu razvoja i navodi artefakte kojom uloge opisuju proizvod svaka uloga odgovara jednoj fazi u razvoju proizvoda

  o planer - faza planiranja razvoja (zato treba proizvo)o analitiar - faza analize potreba i efiniranja zahtjeva (to treba biti proizvo)o dizajner faza dizajna, oblikovanja proiz (kako proiz treba biti izveden)o izvoa i poizvoa faza izrade

  Tablica 3.2. Uloge sudionika tijekom razvoja proizvoda spomenute faze ine tzv.ivotni ciklus proizvoa : planiranje, analiza, oblikovanje, izraa,

  uvoenje u rad i oravanje

  3.1.4. Okvir za arhitekturu informacijskog sustava

  Razvoj IS-a se moe obaviti na ininjerskim principima mogude prenoenje pozitivnihiskustava iz starijih in.isciplina (arhitektura, strojarstvo, gra...)

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  14/47

  14

  Okvir za arhitekturu IS-amoe pomodi voenju projekta razvoja IS-a, dobiva seistovremenim prikazom obje dimenzije karakteristike x uloge (tabl.3.3., str.34)

  stupci karakteristike IS (struktura, aktivnost, mjesto, korisnik, vrijeme, motivacija) Redci uloge sudionika (planera, analitiara, izajnera, izvoaa i proizvoaa) Okvir za arhitekturu IS je opde klasifikacijska shema artefakata IS omoguduje a se suionici

  razvoja IS usreotoe na pojeini aspekt sustava, a a pritom ne izgube iz via cjelinu

  sustava; pomae a se uoi i svlaa kompleksnost IS holistikim (cjelovitim) pogleom na

  sustav i a se pozornost usreotoi na pojeini element

  To olakava razumijevanje sustava i komunikaciju meu suionicima razvoja sustava

  3.1.5. Reoslije faza u ivotnom ciklusu

  Kojim reom izvravati faze razvoja proizvoa, onosno izraivati artefakteo Uvijek oozgora prema olje, slijeedi prirono tijek c razvoja proizvoa, no s

  razliitim varijacijama

  isti vodopadni (kaskadni) pristupo Reoslijeno zavravanje svih zaataka unutar jedne faze kao preduvjet za prelazak

  na novu

  o Rezultati prethone faze ulazi su u sljeeduo Nedostaci:

  Potrebno temeljito zavriti svaku fazu prije prijelaza na sljeedu ukupnovrijeme razvoja predugo

  Dugo trajanje razvoja rezultat: nezaovoljavajudi IS koji ne uovoljavazahtjevima posl.sustava (jer su se oni u meuvremenu promjenili)

  Spiralni pristupo Vjerojatnost a se u bilo kojoj fazi uoi problem je velika (moe bit posljeica

  promjene zakona, ne samo loe analize)

  planiranje/strategija IS

  analiza PS

  oblikovanje IS

  izrada IS

  uvoenje u ra IS

  oravanje IS

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  15/47

  15

  o Uoeni neostaci zahtjevaju vraanje u jenu o prethonih faza, a nakon njegovarjeavanja razvoj se alje nastavlja u prironom slijeu faza

  o Spiralni razvoj: ukljuuje razmatranje rizika to se javljaju pri razvoju ISo Sl.3.2. spiralni razvoj u kojem se organizacijski usmjerene aktivnosti ponavljaju

  potreban broj puta:

  1. Planiranje postavljanje ciljeva projekta razvoja IS i definiranje alternativa2. Analiza rizika analiza alternativa, prepoznavanje rizika u razvoju i

  pronalaenje naina otklanjanja

  3. Inenjerske aktivnosti analiza, oblikovanje i izgradnja IS4. Ocjena korisnikakorisnika provjera razultata izgranje u spirali

  o Jenom spiralom obuhvada se manje poruje IS Iterativni i inkrementalni pristup (sl.3.3)

  o Vedi projekt ijeli se na niz manjiho Prikladan za razvoj onih ijelova sustava za koje nije unaprije mogude precizno

  odrediti zahtjeveo Inkrementalan jer se provodi u malim koracima koji se razvijaju zasebnoo Iterativanne mora se zavriti u potpunosti,, nego se moe obaviti s vie iteracijao Koristi se kod: unificiranih procesa razvoja, ekstremnog programiranja, agilnog

  razvoja i sl.

  3.1.6. to je prije, procesi ili poaci?

  Ovisi o problemu (tipu IS) i metodi razvoja Poatkovno i objekto orijentirane metoe sugeriraju a razvoj treba zapoeti razmatranjem

  podataka, a procesno procesa

  3.2. Projektni pristup razvoju PIS-a

  Projektskup vedeg broja meusobno povezanih aktivnosti koje valja obaviti u oreenomroku a bi se izgraio oreeni proizvo

  Projekt zahtjeva komunikaciju i suradnju svih sudionika Projekt razvoja ISfazni je proces gje svaka faza ima kontrolne toke koje pomau upravljati

  projektom

  U kontrolnim tokama kontrola napredovanja projekta razvoja, ocjena dotad ostvarenihrezultata, odluka o daljnjem napredovanju projekta

  Sudionici korisnici, menaeri i informatiari Menaeri upravljaju posl. i IS i trebaju:

  o Biti upoznati sa stvarnim mogudnostima i koristima uvoenja IS-ao Davati smjernice u projektu razvojao Ocijeniti razliite mogudnosti razvojao Osigurati uvjete razvoja (sredstva)

  Informatiari i korisnici analiziraju PS i efiniraju zahtjeve to se postavljaju pre IS Na kraju, inform.samostalno oblikuju i izgrauju IS Neuspjeh (projekt nije zavren na vrijeme, premaen buet, IS nema funkcionalnost)

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  16/47

  16

  Razlozi: nedovoljna potpora poslovostva; korisnik nije aktivno ukljuen; razliitainterpretacija korisnikih zahtjeva; ijelovi IS-a nisu usklaeni, pretjerana oekivanja

  korisnika, loe voenje projekta...

  Rizik neuspjeha mogude je smanjiti suvremenim metoama, tehnikama i alatima ime seosigurava:

  o Dobra komunikacija meu suionicima razvojao Izvrenje zaataka na stanaran i provjeren naino Uinkovit nazor s ciljem uoavanja pogreaka u ranim fazamao Strategija kojom se uklanja a hoc (improvizirano) rjeavanje problema

  3.3. Faze razvoja IS-a

  Tipine aktivnosti se provoe kroz tipine faze projekta: planiranje, analiza, oblikovanje,izraa, uvoenje u ra i oravanje IS ivotni ciklus razvoja IS-adefinira aktivnosti, uvodi

  konzistentnost i standardizirani razvoj IS, osigurava kontrolne toke za pradenje i upravljanje

  3.3.1. Planiranje IS-a

  Treba og na pitanje zato graiti PIS, onosno kompjuterizirati posl.sustav Planiranje IS na opdoj razini obuhvada:

  o Uspostavu smjera i prioriteta usklaivanja inform.usluga suklano misiji, viziji iciljevima org

  o Planiranje IS sukladno strategiji razvoja orgo Izbor metoa i tehnika analize i izajna za istraivanje posl.sutava s ciljem efiniranja

  opdeg plana

  U procesu planiranja treba obaviti nekoliko zadataka: odrediti opseg IS, prepoznati njegovekorisnike, ustanoviti neostatke postojedeg i postaviti ciljeve novog, oreiti mogudnosti

  kompjuterizacije, nainiti plan razvoja

  Provodi se modeliranje Plan izrae buudeg IS (plan informatizacije) koje obuhvada:

  o oreivanje projektnog tima osobe iz razliitih porujao snimku stanja postojedeg PS poslovni planovi, razgovori s djelatnicimao ciljevi novog ISoreivanje za i vremenskih okvira, izvajanje ciljeva i za koji

  mogu biti informatizirani

  o procjena novih sustava i tehn procjena stanja na tr.opremme, postojedih rjeenjau rugim org., procjenja razmjenjivosti razl.tehnolokih rjeenja

  kljuni imbenik faze: prepoznavanje i obuhvadanje posl.ciljeva kako bi se ustanovili ciljevi IS Ciljeve IS moemo obuhvatiti sljeedim zahtjevima:

  o IS treba odgovarati zahtjevima korisnika i zadovoljavati poslovne ciljeveo IS treba biti pouzdan unutar zadanih granicao IS treba biti cijenom prihvatljiv

  Ciljeve treba ustanoviti analizom PSo Analiza kritinih faktora uspjeha prepoznaju se uvjeti koji moraju biti ispunjenio Analiza poslovnih procesaako je IS velik on se ralanjuje na posustave s

  pripaajudim posl.procesima Studija izvedivostiocjenjuje se korist i trokovi onosno isplativost projekta

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  17/47

  17

  o Operativnaprocjena hitrosti rjeavanja problema i prihvatljivost rjeenjao tehniko-tehnoloka procjena mogudih rjeenja i alternativa, primjenjivost rjeenja,

  raspoloivost tehnologije i strunost

  o vremenskaprihvatljivost vrem.rasporea i oekivano vrijeme zavretkao ekonomska izvedivosttroak razvoja i prim,jene, analiza i usporedba ukupnih

  trokova i koristi

  Zavrava izvjetajem o izveivosti IS i planom informatizacije3.3.2. Analiza sustava (konceptualni model IS)

  Detaljno i precizno se utvruju korisniki (informacijski) zahtjevi za poboljanje ilinaogranju postojedeg ili razvoj potpuno novog

  Funkcionalni zahtjevispecificiraju ponaanje sustava i onose se na opseg sustava, nuneposl.funkcije i potrebnu strukturu podataka

  Nefunkcionalni zahtjevi kriteriji za opis rada sustava, onose se na korisniko suelje,performanse, sigurnost, pouzdanost, efikasnost...

  Formalne specifikacije razl.elemenata IS nazivaju se i modelima IS, opisuju se:o Posl procesi (kako)o Posl.ogaaji koji pokredu procese (kaa)o Posl.objekti (podaci) koji se koriste u posl.procesima (to)o Mjesto odvijanja procesa (gdje)o Korisnici koji obavljaju procese (tko) i razlozi (ciljevi) za obavljanje posl.procesa

  (zato)

  Psolovni proces posao koji treba obaviti da bi se postigao neki cilj

  Poslovni objekt (entitet)element posl.sustava o kojem IS treba biljeiti poatke Posl ogaaj pokrede izvravanje posl.procesa Unificirani (jenoobrazni) jezik za moeliranje s pomodu kojeg se mogu izraiti ijagrami:

  Dijagramom ralanjivanja(ekompozicijski, hijerarhijski) IS se ralanjuje na posustave, posustavi

  na procese, procesi na podprocese... (sl.3.4.)

  Dijagram toka podataka (sl.3.5.) tehnika je koja se koristi kod modeliranja procesa kako bi se

  prepoznali koraci u procesu vie i nie razine i tokovi poataka u njima

  Dijagram (sluaja) koritenjaza moeliranje proces prikazuje akcije koje sustav moe obaviti za

  korisnika

  Dijagram entiteta i vezaza modeliranje objekta, prikazuje strukturu podataka IS. Npr. Objekt-

  lijenik, veza-lijenik propisuje lijek, a atributi obiljeja-naziv lijeka

  Matrica entitet/ogaajza moel.ogaaja, aje pogle na IS usmjeren ogaajima. Dogaaji

  (reci), entiteti (stupci), elementi (presjek reaka i stupaca) koji prikazuje uinak ogaaja na entitete

  (M-promjena, C-stvaranje, D-brisanje). Prenosti: mogudnost kontrole a svaki entitet ima ogaaj

  koji ga stvara i brie, usmjerenost na sve to se moe ogoiti oreenom entitetu, osiguravanje

  kompletnosti procesa, entiteti na koje utjee 1 ogaaj promatraju se zajedno

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  18/47

  18

  3.3.3. Oblikovanje IS

  Logiki moel IS, ieje se konkretiziraju (iejni projekt->izvedbeni) Og na pitanje kako de IS raiti, potrebno utvriti:

  o Strukturu podataka prikazan dijagramom entiteta i veza oblikuje se u bazu pod.,najede relacijsku, pa se poaci organiziraju u tablice (relacije) (tabl.3.4.)

  o Strukturu procesao Tehnoloke i org uvjete oreiti raun.arhitekturu i potrebnu tehn.opremu,

  platformu IS, org.preduvjete (org.prilagodbe i promjene)

  Oreuje se arhitektura sustava - Troslojna arhitektura sustava koncept koji sustavorganizira u 3 glavna dijela:

  o korisniko suelje mjesto gdje korisnik ostvaruje vezu s ISo poslovna logikatj.funkcijski moulu, na raunalima na kojima se vre obrae i

  nazivaju se aplikacijski posluitelji

  o baza podatakai sustav za upravljanje smjeteni su u raunalu koje se zoveposluitelj baze poataka

  ovaj io razvoja obavljaju strunjaci informatiari3.3.4. Izrada i testiranje informacijskog sustava

  fiziki se stvara informacijski sustav algoritmi, koji prestavljaju poslovne procese, se pretvaraju u programski ko, tj. izrauju se

  raunalni programi

  provodi se provjera (testiranje) IS-a u umjetno stovrenim uvjetimas ciljem potvrivanjakvalitete i unapreenja proizvoa, uz prepoznavanje neostataka i problem; nuan je, skup idugotrajan proces; aktivnost koja treba obuhvatiti cijeli razvojni proces

  svi postupci u ovoj fazi moraju biti detaljno dokumentirani3.3.5. Uvoenje u ra informacijskog sustava (implementacija)

  informacijski sustav se stavlja u uporabu uvoenje obuhvada instaliranje opreme i programske potpore, prijenos poataka u novi

  sustav te prelazak na nov nain raa

  korisnika treba pripremiti za ra pa treba prodi potrbnu izobrazbu naini uvoenja novog informacijskog sustava:

  o izravno uvoenje cjelokupnog novog inf.sustava stari se naputao usporeno uvoenje novog i ra sa starim inf. Sustavom prvo se usporeuju

  rezultati i kada se utvrdi da novi sustav ispravno radi prelazi se na njega

  o postupno uvoenje ijelova novog inf. Sustava pojedini se dijelovi uvode jedan zarugim uz istovremeno naputanje starih

  3.3.6. Oravanje informacijskog sustava

  informacijski sustav mora se oravati rai uoavanja pogreaka i neostataka te zato to setijekom vremena PS mijenja

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  19/47

  19

  ukljuuje stalnu kontrolu i reviziju informac. Sustava revizija informacijskih sustava

  o proces prikupljanja i ocjene okaza na temelju kojih se procjenjuje uspjenost IS-ao omoguduje neovisnu i objektivnu provjeru uspjenosti (zrelosti)o svrha revizije sustavno i temeljito provjeriti provode li se kontrole unutar svih

  dijelova inf. sustava

  o osnovni zadaci revizijeprocijeniti trenutano stanje inf.sustava, otkriti rizinaporuja, ati preporuke menamentu za poboljanje prakse upravljanja sustavom

  3.4. Naini razvoja informacijskog sustava

  vanjski razvoj (outsourcing)koritenje tuih usluga razvoja informacijskog sustava;prednost-sustav de biti prilagoen organizaciji i njenom poslovanju, jer je graen po mjeri;

  nedostatak - skup i dug postupak

  vlastiti razvoj (insourcing)porazumijeva postojanje ovoljnog broja informatiara upouzedu uz mogudnost unajmljivanja usluga vanjskih strunjaka; prenost - prilagodljivost

  rjeenja; neostatak - angaman zaposlenika moe umanjiti uinkovitost ovijanja reovnog

  poslovanja

  kupnju gotovog rjeenjapretpostavlja a na tritu postoji gotovo rjeenje koje se moekupiti i ugraiti u pouzedu; rugaiji je ivot ciklusa razvoja proizvoa - nakon faze planiranja

  i analize, umjesto oblikovanja, slijei faza izbora(selekcije) najboljeg rjeenja, te umjesto faze

  izrae sustava slijei konfiguracija sustava; izvrna inaica koja se kupi moe se izravno

  ugradit ili nadogradit; prednost - funkcionalnost rjeenja se vii omah; nedostatak - gotova

  rjeenja zahtijevaju prilagobu specifinostima poslovanja

  unajmljivanje gotovog rjeenja (hosting)pouzede je samo vlasnik poataka, za oravanjeopreme i programske potpore brine specijalizirana informatika organizacija

  3.5. Neke metode razvoja poslovnih informacijskih sustava

  3.5.1. Zajeniki razvoj aplikacije

  engl. Joint Application Development, JADmetooloki pristup razvoja poslovnihinform.sustava kojim se poslovne aplikacije razvijaju tijesnom suranjom buudih korisnika,

  projektanata i ostalih zainteresiranih strana koji se okupljaju na radnim sastancima

  razvili su ga Chuck Morris i Tony Crawford glavne ieje metoe: ukljuivanje u ra prestavnika svih kategorija zainteresiranih

  sudionika, rad u timu, radionice, dokumentiranje svih aktivnosti...

  5 faza aktivnosti karakteristine za JAD:1. definiranje JAD projekta2. istraivanje korisnikih zahtjeva3. priprema za sjednicu4. 4. Sjednica5. zavrni okument

  svaka faza ima svoje ulaze, procese i izlaze

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  20/47

  20

  prednosti metode su: smanjenje vremena i smanjenje trokova razvoja sustava, poboljanjekvalitete samog sustava, poboljanje komunikacije i suranje meu korisnicima i

  projektantima sustava

  3.5.2. Brzi razvoj aplikacije

  engl.Rapid Application Development, RAD temelji se na ieji iterativnog (ponavljajudeg)razvoja i izrade prototipa, razvio James Martin

  cilj metode:o povedanje brzine razvoja aplikacije usko povezana s idejom izrade prototipa; prvo

  se izrauje prototip, gruba verzija (najede ijela) IS-a koji korisnici zajedno s

  informatiarima iterativno testiraju i orauju kako bi obili zavrni oblik

  o povedanje kvalitete stvorena aplikacija mora zadovoljavati zahtjeve korisnika iomoguditi to nie trokove oravanja; realizacija ovog cilja u irektnoj je vezi s

  idejom prototipiranja primjedbe na metodu:

  o smanjena skalabilnost (razvojni potencijal)o smanjenje oreenih karakteristika zbog neovoljnog vremenao stalni pritisakskratiti vrijeme razvoja, smanjiti trokove

  - metoda je usko povezana s metodom JAD

  3.5.3. Razvoj aplikacije ponovnim koritenjem ranije stvorenih komponenata

  a bi se neki softverski proizvo mogao ponovo koristiti potrebno je o tome voiti rauna vedu fazi definiranja zahtjeva, tj. pri oblikovanju samog softvera

  mogude je ponovno koristiti: cijelu aplikaciju, komponente (module) softverskog proizvoda,pojedine funkcije

  prenosti(koristi) ponovne uporabe ranije stvorenog ijela softvera: povedana pouzanost,smanjen rizik, jelotvorniji ra strunjaka, uovoljavanje stanarima, ubrzavanje razvoja

  proizvoda

  problemi pri ponovnom koritenju komponenata ogleaju se u: potekodama pripronalaenju potrebnih komponenata, pomanjkanju volje projektanata, mogudem povedanju

  trokova oravanja, pomanjkanju softverskih alata

  vanu ulogu ima suelje (interface) ima dvojaku ulogu:o efinira usluge koje softver koji se ponovno koristi prua rugim sustavimao specificira karakteristike koje mora imati sustav da bi mogao koristiti ranije stvoreni

  softver

  3.5.4. Unificirani proces za razvoj softvera

  Rational Unified Process, RUP predstavlja model procesa razvoja softvera, tj.okvir zaiterativni i inkrementalni proces razvoja sloenih softverskih sustava

  najdetaljniji unificirani proces za razvoj softvera je razvila tvrtka Rational Software arhitektura RUP-a prikazana je dvjema dimenzijama:

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  21/47

  21

  o Horizontalna dimenzija (hor.os)prikazuje inamiku strukturu procesa (ciklusi, faze,iteracije)

  o Vertikalna dimenzija (os)statika struktura procesa (aktivnosti koje se obavljaju upojedinim fazama i iteracijama)

  3.5.5. Agilne metode za razvoj softvera

  javljaju se kao ogovor na opsene (traicionalne) metoe, zaetnici Beck i Cockburn pobornici agilnih metoda razvoja softvera donose Agile Software Development Manifesto u

  kojem vie vrijee:

  o pojedinci i interakcije od procesa i alatao softver koji radi nego sveobuhvatna dokumentacijao suradnja s klijentima nego pregovaranje oko ugovorao reagiranje na promjene nego slijeenje plana

  prema manifestu temeljni principi (vrijednosti) agilnog razvoja: zadovoljiti klijenta ranim ikontinuiranim isporukama softvera, zahtjevi za promjenama su obrooli, softver se

  isporuuje u to kradem vremenu, zajeno rae naruitelji projekta i lanovi razvojnog tima,

  na projektu rade motivirane osobe, komunikacija licem u lice, jednostavnost, mjera napretka

  je program koji rai, agilni procesi promoviraju orivi razovj, najbolji su timovi koji se sami

  organiziraju, ispituju se obri i loi postupci i ispravljaju u sljeedem razoblju

  najpoznatije metode razvoja softvera na agilnim principima su: Ekstremno programiranje,Scrum, Razvoj temeljen na osobinama, Skupina metoa Crystal, Metoa inamikog razvoja

  sustava, Prilagodljivi razvoj sustava, Razvoj sustava otvorenog koda

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  22/47

  22

  4. POTPORA POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA KLJUNIM

  POSLOVNIM FUNKCIJAMA

  4.1. Kljune poslovne funkcije

  standardni poslovni inf.sustavposlovni inf.sustav koji obuhvada samo minimum nunihposlovnih funkcija

  kljune poslovne funkcije su: analiza i planiranje, upravljanje tajnom pol.imovinom,upravljanje ljuskim resursima, raunovostvo i financije, nabava, proizvonja, proaja,

  pokretanje novog ciklusa

  ralanjivanjem, onosno ekompozicijom cjelovitog informacijskog sustava se olazi o(funkcionalnih) informacijskih podsustava (IPS):

  1. informacijski podsustav (IPS) planiranja i analize poslovanja2. IPS upravljanja trajnom poslovnom imovinom3. IPS upravljanja ljudskim resursima4. IPS raunovostva i financija5. IPS nabave i ulazne logistike6. IPS proizvonje ili pruanja usluga7. IPS prodaje i izlazne logistike

  Svaki funkcionalni IPS sastoji se o oreenog broja moula koji su namjenjeni potporipojeinih pofunkcija, a mouli se ralanjuju na aplikacije (obrae) kojima se pokrivaju

  posl.proces (Sl.4.2.)

  4.2. IPS analize i planiranja poslovanja

  sastoji se od 4 modula:1. financijska analitika i planiranje2. operativna analitike i planiranje3. analitika i planiranje rada zaposlenika4. strateko planiranje poslovanja

  ovi mouli omoguduju menamentu pouzeda a jasno spozna kako ostvariti osnovnistrateki cilj - profitabilnost poslovanja

  4.2.1. Financijska analitika i planiranje

  financijska analitika omoguduje efiniranje konkretnih financijskih ciljeva, stvaranjerealistikih poslovnih planova te pradenje trokova i prihoa (ohotka) pouzeda

  omoguduje kreiranje i simuliranje tokova vrijenosti u pouzedu najvanije obrae (aplikacije) su:

  o financijsko i upravljako izvjetavanjeukljuuje stanare analize potrebne svimkorisnicima ogovornih za ostvarivanje financ.ciljeva i poboljanje financ.poslovanja;

  primjeri financ.izvjetaja: bilance, izvjetaji o stanju imovine pouzeda, o napladenim

  i nenapladenim potra., o ugovanjima te o stanju zaliha

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  23/47

  23

  o financijsko planiranje, buetiranje i previanjestvara analitiku osnovu zamoeliranje razliitih scenarija financijskog planiranja primjerenih situacijama u

  kojima bi se pouzede moglo nadi (npr.fluktuacije teajeva valuta)

  o analitika profitabilnostinpr.po proajnim regijama; prua ubinski uvi u trokovei povezuje planiranje prof.s drugim aplikacijama za planiranje

  o analitika trokova proizvoa i uslugaomoguduje utvrivanje ukupnih i pojeinanihtrokova po proizvoima i uslugama i razgranienje trokova po fazama proizvonog

  procesa (stvaraju se pretpostavke za pradenje trokova po pojeinim narubama)

  o analitika ponaanja prilikom pladanjaomoguduje uvi u povijest onosa spojeinim klijentima, osnova za utvrivanje buudiih onosa s klijentima

  4.2.2. Operativna analitika i planiranje

  U praksi najsloeniji moul IPS-a analize i planiranja poslovanja Slui za stvaranje analitike pologe za planiranje svih operativnih aspekata poslovanja

  Aplikacije ukljuene u moul operativne analitike i planiranja:

  Analitika nabave prati sve operacije vezane uz nabavu dobara i usluga, a njena svrha jeststvoriti etaljan uvi u poslovne aktivnosti nabavne slube, olakati planiranje nabavnih aktivnosti

  u buudem razoblju i unaprijeiti ih.

  Analitika zaliha i sklainog poslovanja u svrhu kontrole zaliha nabavljenih artikala primjenjujese niz standardiziranih metoa koje analiziraju stvarno stanje zaliha prema koliinskim ivrijenosnim kriterijima. Analitika sklainog poslovanja pomae pri upravljanju poslovanjem

  jenog ili vie sklaita, ajudi pregle na trokovima, operacijama i eventualnim problemima u

  sklainom poslovanju.

  Analitika proizvodnjeprua informacije i izvjetaje potrebne za upravljanje proizvonjomobara ili usluga. imbenici koji se tu analiziraju su: trokovi proizvonje, utroak materijala,

  koliina karta, vrijeme potrebnoza proizvonju i/ili pruanje usluga....i sl.

  Analitika transportaanalitikim obraama poataka izvoe se kljuni pokazatelji uspjenostiposlovanja znaajni za poruje transporta. Buudi a je u transportu jean o najvanijih

  utjecajnih imbenika vrijeme, vedina kljunih pokazatelja uspjenosti de se onositi na taj poslovni

  resurs (npr.vrijeme potrebno za ostavu materijala ). Analiziraju se: trokovi, pogrene isporuke,

  utroak energije i sl. Te analize onose se na vanjski transport(o obavljaaprema pouzedu),

  unutarnji transport(u krugu pouzeda) te na transportne usluge tredih subjekata(specijalizirani

  transporteri).

  Analitika prodajeomoguduje razumijevanje aktualnog stanja proaje proizvoa i usluga iukupne uinkovitosti proajne slube. Krajnji cilj analitike proaje jest prepoznavanje vanih

  trenova i stvaranje pretpostavki za proaktivno jelovanje pouzeda u poruju proaje.

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  24/47

  24

  Analitika usluga pruanih klijentima ima u cilju otkriti kako se pouzede ponaa u razliitimsituacijama prilikom pruanja usluga klijentima. Ova analitika omoguduje menamentu po. :

  utvrivanje profitabilnosti usluga (trokovi i prihoi o usluga po klijentu) analizu zahtjeva klijenata za uslugama (koje vrste usluga, pod kojim uvjetima, kada igdje klijenti ele)

  analizu jamstvenih uvjeta (za koliko i koje se proizvoe prua jamstvo... Analitika upravljanja kvalitetomtreba ostvariti va cilja: osigurati ogovarajudu razinu

  proizvedenih proizvoda i usluga (evidencijom, analizom reklamacija klijenata, analizom

  naina ostvarivanja potrebne kvalitete proizvoa i usluga i sl.) te ati uvi u trokove nune

  za ostvarivanje potrebne kvalitete proizvoa/usluga ( analizom izravnih i neizravnih trokova

  ostvarivanja potrebne kvalitete).

  ( VIDI sliku 4.5. Aplikacije modula operativne analize i planiranja)

  4.2.3. Analitika i planiranje rada zaposlenika

  Ukljuuje 4 glavne aplikacije:

  1. Planiranje potreba za zapoljavanjem oslanja se na procjenu stanja i razvoja pouzeda ubuudnosti kako bi se utvrio broj novih radnih mjesta te odredila kavlifikacijska struktura

  ljui koji de biti zaposleni na tim ranim mjestima. Ukljuuje i obrazovanje te prekvalifikacije

  zaposlenika

  2. Planiranje trokova raatemelji se na analizi postojedih trokova raa (plade, oprinosi i sl.)te procjeni tih trokova u buudnosti. Na planiranje trokova raa veliki utjecaj mogu imati:

  a. tenencija povedanja pokretljivosti povedanje pokretljivosti ranika utjee napovedanje njihovih putnih trokova

  b. tendencija rada na daljinu smanjenje nekih kategorija trokova raa, posebice onihvezanih uz radna mjesta

  Potrebno je procijeniti kakav de biti utjecaj tih viju tenencija u konkretnom sluaju te u

  sklau s tim procijeniti buude trokove.

  3. Analitika i mjerenje procesa upravljanja ljudskim resursimaonosi se na tipine raneprocese upravljanja ljuskim potencijalima kao to su eviencija zaposlenika, obraun plada i

  sl. Ova aplikacija se treba proiriti i na analitiku mjerenja uinkovitosti org.strukture pouzeda,

  ranih onosa te obiljeja poslova i zadataka zaposlenika.

  4. Analitika za potrebe upravljanja talentimazahtijeva posebno priavanje panje izarazitonaarenim, talentiranim strunjacima koji su ved zaposleni u pouzedu ili ih se nastoji privudi i

  zaposliti.

  4.2.4. Strateko planiranje poslovanja

  Svrha ovog moula je strateko, akle, ugorono planiranje aktivnosti pouzeda, a ostvaruje sesljeedim aplikacijama:

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  25/47

  25

  1. Usklaivanje poslovanja s pravnom regulativom i stanarima strukeomogudujeprovjeru je li se pouzede i u kojoj mjeri priravalo pravne regulative

  2. Opde strateko planiranje svrha ove aplikacije je stvaranje informacijske osnove zaopde strateko planiranje poslovanja i njegova razvoja u buudem ugoronom razoblju

  (npr. 5 ili 8 goina). Informacije de se onositina sve vane imbenike utjecaja na

  poslovanje kao to su trina kretaja, financijski tokovi, tehnoloki razvoj, nova struna

  znanja i slino.

  3. Strateko financijski planiranjeinformacije potrebne za razvoj stratekog financijskogplana trebaju se odnositi na izvore financiranja poslovanja, previive trokove i prihoe

  te na financijske politike koje de se koristit za kontrolu i upravljanje financijskim

  tokovima.

  4. Planiranje unutarnjih ulaganjaova aplikacija omoguduje top menamentu:o utvrivanje mogudnosti financiranja unutarnjih investicija iz vlastitih izvora

  (izvojene obiti u prethonom razoblju) i zauivanjem

  o utvrivanje omjera tih vaju naina financiranja za oreivanje politike raspojeleraspoloivih srestava po pojedinim investicijskim projektima

  5. Planiranje vanjskih ulaganjaova aplikacija ima za cilj stvoriti informacijsku podlogukoja de top menamentu posluiti za oreivanje strategije i mogudih politika plasmana

  raspoloivih financijskih srestava kako bi onana ui rok onijela pouzedu to vedu

  zaradu

  4.3. Informacijski podsustav (IPS) upravljanja trajnom poslovnom imovinom

  Pod pojmom trajne poslovne imovine (TPI) podrazumijevaju se materijalna dobra koja sekoriste u poslovanju ali se sporo troe.

  Vrijednost TPI je u pravilu vrlo visoka pa se nome treba paljivo upravljati Informacijski posustav upravljanja TPI ima kao osnovni zaatak osigurati tone, pouzane i

  aurne informacije o svim aspektima upravljanja TPI, to se ostvaruje sljeedim moulima:

  o Pribavljanjem i deaktiviranjem trajne TPIo Upravljanjem portfeljem TPIo Tehnikim upravljanjem i oravanjem TPI (shematski prikaz, slika 4.8., str. 72)

  4.3.1. Pribavljanje i deaktiviranje TPI

  Postupak pribavljanja TPI je zbog njene obino velike vrijenosti sloeniji, pa se tako onamoe pribavljati uz uobiajenu kupnju i preuzimanje u trajno vlasnitvo ili uz ruge

  mogudnosti kao to su najam, leasing, koncesije i sl., kaa pouzede nije vlasnik nego samo

  korisnik tih dobara

  Ko eaktiviranja ili prestanka koritenja TPI se pouzedu takoer prua vie mogudnosti kaoto su proaja u sluaju a su neka trajna obra jo upotrebljiva pa ima za nih zainteresiranih

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  26/47

  26

  kupaca, zatim iznajmljivanje i ustupanje na koritenje te jenostavno obacivanje ili

  unitavanje imovine koja je ala svoje

  Informacijsku potporu upravljanju i eaktiviranju TPI pruaju sljeede aplikacije:

  Priprema javnog natjeaja za pribavljanje oreene vrste TPI ova aplikacija de generiratisve informacije potrebe za raspisivanje takvog javnog natjeaja , o tehnikih specifikacija

  koje mogu biti vrlo sloene o poslovnih uvjeta, zahtijevanih rokova isporuka i oatnih

  obveza isporuitelja .

  Proveba javnog natjeaja ova aplikacija treba evidentirati, pripremiti za analizu iocjenjivanje ponude potencijalnih obavljaa koji su ponijeli ponue. Suvremena

  informatika tehnologija omoguduje a se javi natjeaj za pribavljanje TPI organizira i u oblik

  elektronike rabe ili aukcije. Organizirajudi elektroniku aukciju pouzede moe lako i u

  relativno kratkom roku odi o najpovoljnije ponue pa se i traena obra mogu pribaviti

  po trenutano najpovoljnijim uvjetima.

  Ugovaranje s oabranim obavljaem ovom aplikacijom de se formalno-pravno ureditionos pouzeda s izabranim obavljaem pri emu se utvruju prava i obveze obiju strana s

  obzirom na predmet nabave.

  Otpis dijela vrijednosti TPIotpis ili amortizacija je umanjivanje vrijenosti TPI koji se vrina goinjoj bazi, prema oreenoj stopi o poetne vrijenosti imovine. Vlasnik imovine

  mora vriti i raunovostveno evientirati njen otpis, ali po kojoj de stopi to initi ovisi o

  njegovoj procjeni ivotnog vijeka imovine.

  Deaktiviranje neupotrebljive i nepotrebne TPImoe se eaktivirati na vie naina.Proajom, iznajmljivanjem, ustupiti ju na koritenje bez naknae, pokloniti, reciklirati ili

  unititi i obaciti. Ova aplikacija treba evientirati to se sa imovinom ogoilo, a u nekim

  sluajevima de pruati pouzedu razrade pojedinih scenarija deaktiviranja imovine radi

  ocjene i pronalaenja najboljeg naina a se to uini.

  4.3.2. Upravljanje portfeljem TPI

  Portfelj TPI je vrijenosno vrlo teak, a njime je teko upravljati zbog raznih vrsta imovinekoje ukljuuje

  Upravljanje portfeljem TPI zahtjeva stalnu modifikaciju i prilagodbe promjenjivim uvjetimaposlovanja

  Osnovne aplikacije koje tvore upravljaje portfeljem TPI:

  Pradenje i ocjejivanje vrijenosti TPI trajno i neprekidno prati i ocjenjuje, odnosnoprocjenjuje vrijenost svih elemenata koji ine TPI pouzeda te ih po potrebi revalorizira(prilagoava vrijenost TPI novonastalim uvjetima).

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  27/47

  27

  Izvjetavanje o svim znaajnim obiljejima TPI (trokovi, prihoi, sloboni kapaciteti i sl.)takvi izvjetaji su o velike pomodi menamentu pouzeda pri utvrivanju politike

  upravljanja portfeljem TPI (npr.to znai povedanje portfelja, treba li eaktivirati neto o

  postojede imovine i sl.)

  Upravljanje onosima s obavljaima TPI, suvlasnicima imovine i poslovnim partnerimazahtijeva informacije potrebne za oravanje obrih poslovnih onosa s naveenim

  subjektima, to se svoi na provjeru primjenjuju li se orebe iz ranije sklopljenjih ugovora.

  Grafiko preoavanje vrijenosti, stanja i tehnolokih te rugih trendova od utjecaja naupravljanje TPIova aplikacija omoguduje preglenije i jenostavnije (za razumijevanje)

  prikazivanje stanja i vrijednosti pojedinih stavaka TPI i sl.

  4.3.3. Tehniko upravljanje i oravanje TPI

  Ovaj moul porava sve procese vezane uz koritenje, upravljanje i oravanje trajnihposlovnih obara pouzeda

  Najvanije aplikacije ovog moula su:

  Aplikacija planiranja reovitog, povremenog i prigonog oravanja TPI ima za ciljomoguditi stvaranje etaljnih planova kojima de biti obuhvadeni i vremenski oreeni svi

  zahvati koje je nuno obaviti u oreenom vremeskom intervalu kako bi se orala

  ogovarajuda razina funkcionalnosti TPI.

  Aplikacija planiranja modernizacije TPIonosi se na sustavno pradenje tehnolokihinovacija i njihovo uvoenje u poslovne procese pouzeda

  Aplikacija pradenja postupaka oravanja i popravaka TPI ova aplikacija omogudujeevientiranje obavljenih postupaka oravanja i popravaka trajnih poslovnih obara,

  trokova koje su oni izazvali, kvalitete obavljenih raova i vremena raa njihovih izvritelja

  Aplikacija pradenja i analize ukupnih trokova TPI slui evientiranju i analizi svih trokovakoji proizlaze iz posjeovanja i koritenja TPI pouzeda.

  4.4. IPS upravljanja ljudskim resursima

  Danas se funkcija upravljanja ljuskim potencijalima smatra kljunom i elikatnomposlovnom funkcijom koja zahtjeva primjenu mnogo suptilnijih i sofisticiranijih metoda i od

  koje se oekuju aleko vedi i kvalitetniji oprinosi uspjenosti ukupnog poslovanja pouzeda

  Informacijski posustav upravljanja ljuskim potencijalima mora obuhvadati ove moule:o Upravljanje radnim i poslovnim procesima u kojima sudjeluju ljudio Upravljanje talnetima i razvojem ljudskih potencijala

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  28/47

  28

  4.4.1. Upravljanje radnim i poslovnim procesima u kojima sudjeluju ljudiOstvaruje se putem sljeedih aplikacija:

  Matina eviencija i aministracija zaposlenika prilikom zapoljavanja, o svakom sejelatniku prikupljaju i raunalno evientiraju matini poaci. Buudi a se mnogi o tihpodataka mogu vremenom mijenjati (npr.brano stanje, aresa i sl.) ova aplikacija

  omoguduje auriranje ili osvjeavanje matinih poataka o zaposlenicima.

  Organizacijsko upravljanje ovom aplikacijom osigurava se dostupnost svih organizacijskihpravila i propisa doslovno svkaom zaposleniku ali i unoenje promjena, kakve su uobiajene u

  poslovanjau, odmah nakon njihova nastanka.

  Upravljanje radnim vremenom - cilj ove aplikacije je omoguditi optimizaciju procesaplaniranja, upravljanja i iskoritenja ranog vremena jelatnika. Uz pomod ove aplikacijegenerirat de se razliiti izvjetaji vezani uz rano vrijeme, i to prema zahtjevima

  menamenta pouzeda, vanjsih subjekata koji to trae te suklano zakonskim obvezama

  pouzeda.

  Obraun plada i ostalih naknaa za ra naknae za ra bilo koje vrste treba perioiki isistematino obraunavati. Buudi a se iz zarae jelatnika izvajaju razliita fiskalna

  avanja ova aplikacija de omoguditi i izraun iznosa takvih avanja. Ova aplikacija nije nimalo

  trivijalna aplikacija informacijskog sustava pouzeda ali je olakotna okolnost ta to se obavlja

  u skladu s unaprijed dobro poznatim i strogim pravilima i propisima koji ne ostavljaju prostor

  nikakvim subjektivnim procjenama, nagaanjima ili improvizacijama.

  4.4.2. Upravljanje talentima i razvojem ljudskih potencijala

  poklanjanje podjednake pozornosti svakom zaposleniku te otkrivanje posebno nadarenihdjelatnika

  ovakav pristup upravljanje ljuskim resursima pretvara iz poravajude, rugorazrene, ustrateku, prvorazrenu poslovnu funkciju

  Ukljuuje slijeede aplikacije:

  Upravljanje zapoljavanjem - povezuje funkcije upravljanja ljuskim resursima oreenogpouzeda sa specijaliziranim agencijama za pronalaenje talentiranih strunjaka (engl.Head-

  hunting Agency) onog profila koji pouzedu treba, meu uenikom i stuentskom

  populacijom ili pak na tritu raa

  Upravljanje karijerom - Omoguduje poslovostvu pouzeda "otkrivanje" aspiracija i ambicijanadarenih zaposlenika i upravljanje njihovim karijerama

  - tzv. samousluno koritenje ove aplikacije - mogudnost kaa oni sami ponose prijeloge

  poslovostvu za vlastito aljnje usavravanje karijere

  - strukturiranjem putova mogude karijere zaposlenicima se zapravo aju smjernice za njihovoaljnje jelovanje u pouzedu

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  29/47

  29

  Uenje i uvjebavanje - oslanja se na bazu znanja stvorenu u pouzedu i nui mogudnostiuenja, uvjebavanja i usavravanja jelatnika kako bi im se omogudilo a steknu ona znanja,

  vjetine i kompetencije koje su im potrebne za kvalitetno obavljanje povjerenih im poslova

  -cjeloivotno uenje u inaminim uvjetima poslovanja i tehnolokog napretka priroa

  poslova se mi jenja, menament i strunjaci moraju permanentno stjecati nova znanja,

  vjetine i kompetencije

  Upravljanje uinkovitodu zaposlenika - aplikacija ima za cilj poticati i navoditi zaposlenikena to kvalitetnije ostvarivanje misije i ciljeva pouzeda, povedanje prouktivnosti i po -

  boljanje uspjenosti njihova raa i ranih uinaka

  - obuhvada i ogovarajude postupke i procedure mjerenja, procjene, usporedbe i ocjenjivanja

  uspjenosti raa zaposlenika

  -poseban naglasak stavlja se na usklaivanje opdih, korporacijskih ciljeva s ciljevima ranih

  skupina i pojedinaca implementacijom metode upravljanja prema ciljevima (engl.Manaqement-by-Objectives)

  Kompenzacijski menament - implementira inovativne strategije nagraivanja jelatnika zaobavljeni ra i ostvarene rezultate ( pladanje prema kompetencijama i prema uincima,

  utvrivanje promjenjivog (varijabilnog) ijela zarae i ugoronih poticaja na kvalitetno

  obavljanje posla)

  4.5. Informacijski posustav (IPS) raunovostva i upravljanja financijama

  Ova funkcija i vie nego ruge poslovne funkcije se bavi informacijama, zbog ega joj je nuna snana

  informatika potpora, nadi de se u informacijskom podsustavu (IPS-u) raunovostva i upravljanja

  financijama koji po mnogo emu ima sreinje mjesto u strukturi poslovnog informacijskog sustava

  pouzeda

  Ovaj IPS obuhvada slijeede glavne moule:

  modul glavne knjigeskupina moula analitikog knjigovostvai ostalih pomodnih knjiga koju tvore:

  omoul raunovostvenog pradenja ugotrajne imovine

  o moul raunovostvenog pradenja zaliha sirovina i materijalao moul obrauna plada jelatnikao moul raunovostvenog pradenja proizvonje i zaliha gotovih proizvoao moul raunovostvenog pradenja zaliha trgovake robeo moul salakonti kupaca i obavljaa

  4.5.1. Glavna knjiga

  modul glavne knjige osnovni je modul IPS-a raunovostva i upravljanja financijama u kojemuse saimaju sve etaljne informacije o svakom segmentu poslovanja pouzeda

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  30/47

  30

  sustavna, sveobuhvatna, zbirna i kronoloki organizirana eviencija poslovnih ogaajanastalih u cjelokupnom pouzedu

  Moul glavne knjige ukljuuje slijeede aplikacije:

  Obraa knjigovostvenih isprava pouzeda - poslovne isprave sastavljaju se na mjestu i uvrijeme nastanka poslovnih ogaaja I evientiraju se prvo u moulima pomodnih poslovnih

  knjiga i analitikih eviencija, a bi se potom, koritenjem temeljnica, u glavnu knjigu preno -

  sili iskazi prometa pojedinih evidencija

  Kontrolni postupci na razini glavne knjige - unutarnje kontrole poslovanja pouzeda za-snivaju se na ogovarajudim kontrolnim postupcima, neki o tih postupaka provoe se

  primjenom ove aplikacije

  temeljni kontrolni postupak ugraen u ovu aplikaciju jest primjena dvojnog knjigovodstva Izvjetavanje iz glavne knjige za informacije iz glavne knjige su uglavnom zainteresirani u

  prvom reu subjekti izvan pouzeda, tako a de one biti uglavnom unificirane i najede

  usklaene sa zakonskim propisima, stanarima i opdeprihvadenim raunovostvenim

  naelima

  za informacije zainteresirani su i unutarnji korisnici, te je za njihove potrebe ostavljen ioreeni "manevarski prostor" za fleksibilnije sastavljanje i prestavljanje izvjetaja iz glavne

  knjige

  4.5.2. Raunovostveno pradenje ugotrajne imovine

  Aplikacije obuhvadene ovim moulom jesu:

  Knjiga inventara - Svaki nabavljeni element trajne poslovne imovine upisuje se kronolokimreoslijeom njegove nabave i stavljanja u uporabu pri emu on obiva inventurni broj

  Analitiko knjigovostvo ugotrajne imovine - Ova aplikacija trajnu imovinu dijeli u dvijeskupine, ovisno o tome je li ona u pripremi ili u uporabi

  - na kontu trajne imovine u pripremi evientiraju se svi elementi obrauna trokova nabavekoji predstavljaju mogudu osnovicu za obraun amortizacije

  - na kontu trajne imovine u uporabi voit de se sva trajna poslovna imovina koja se koristi,neovisno o tome je li ona otpisana ili ne

  - kriterij isknjienja je, kao i u prethonoj toki, iskljuivo njeno stavljanje izvan funkcijeKontrola poslovanja s dugotrajnom imovinom treba uspostaviti oreene kontrolne postupke,

  vije su skupine pritom o posebne vanosti: postupci provjere primjene organizacijskih pravila i

  zakonskih odredaba o postupcima nabave dugotrajne imovine, te kontrola ranga osoba koje

  imaju ovlatenja za oobravanje takve nabave

  Izvjetavanje o ugotrajnoj imovini - najvaniji izvjetaji koje generira ova aplikacija ponajprijese onose upravo na analitiko izvjetavanje o ovoj vrsti imovine

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  31/47

  31

  - korisniciosobe na razliitim razinama menamenta- najvaniji oni o nabavi ove imovine u oreenom razoblju, o stanju ugotrajne imovine i

  oni koji de sluiti u usporebi planiranog i stvarno obraunatog iznosa amortizacije

  4.5.3. Raunovostveno pradenje zaliha, sirovina i materijala

  materijalno knjigovodstvo zalihe sirovina i materijala pripadaju skupini kratkotrajne imovine

  Ovaj moul ukljuuje tri osnovne aplikacije:

  Eviencija zaliha sirovina i materijala u poslovnim knjigama - podaci i informacije o stanju i

  kretanju zaliha sirovina i materijala mogu se pratiti unutar razliitih eviencija o kojih su

  svakako najvanije:

  - sklaina eviencija- analitika eviencija sirovina i materijala (analitiko ili materijalno knjigovostvo)- sintetika evidencija (financijsko knjigovodstvo ili glavna knjiga)

  -prilikom razvoja i primjene ove aplikacije treba voiti rauna o kontnom planu i automatiziranom

  procesu kontiranja

  Kontrola materijalnog poslovanja - kvaliteta poslovanja sa zalihama sirovina i materijala postiese ugradnjom primjerenih kontrolnih postupaka u modul materijalnog knjigovodstva

  - u nabavi i troenju ove vrste imovine pouzeda sujeluje vie ili ak mnogo osoba- ova aplikacija mora usklaeno i povezano provoiti kontrole kvalitete i koliine nabavljenih

  sirovina i materijala, uvjeta nabave i smjetaja sirovina i materijala te njihova troenja

  Izvjetavanje o materijalnom poslovanju - izvjetaji ove vrste su prilagoeni potrebama internihkorisnika

  4.5.4. Obraun plada jelatnika

  u ovom moulu de se ona pravila obrauna plada i ostalih naknaa za ra iz upravljanjaljudskim resursima operativno primjenjivati onom vremenskom dinamikom kojom se

  oreeni oblici zarae jelatnika trebaju ispladivati (tjeno, mjeseno, tromjeseno it.)

  evientiraju se kao trokovi plada

  Ovaj moul obuhvada tri glavne aplikacije:

  Analitiko knjigovostvo plada - obuhvada pojeinani obraun plada za svakog zaposlenikapouzeda, glavni rezultat primjene ove aplikacije jest isplatna lista

  - vode se i oreene porezne eviencije- rekapitulacija plada - temeljnica za knjienje u glavnoj knjizi

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  32/47

  32

  Kontrolni postupci pri obraunu plada - jednu od prvih kontrola provode sami djelatnici- i uprava pouzeda treba pratiti i kontrolirati ovo poruje- svojevrsnu kontrolu vodi i porezna uprava, dakle zakonski su definirani rokovi dostavljanja

  poreznih izvjeda i pomirenja poreznih obveza

  Izvjetavanje o trokovima pladanajvanija izvjeda obraunske liste i rekapitulacije plada

  4.5.5. Raunovostveno pradenje proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda

  slui kako bi se na jenom mjestu prikupili poaci o svim trokovima koji ulaze u cijenuproizvodnje

  nakon zavretka procesa proizvonje pouzede de raspolagati izvjesnom koliinom gotovihproizvoa, ovje se takoer nalaze informacije o trokovima saranima u tim proizvoima

  Strukturu ovog moula ine slijeede aplikacije:

  Evidencija proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda u poslovnim knjigama - voit de se uokviru sljeedih (igitalnih) poslovnih knjiga:

  -analitiko knjigovostvo proizvonje po vrsti, mjestima i nosiocima trokova poluproizvoa igotovih proizvoa, koje omoguduje pradenje trokova proizvonje prema razliitim

  kriterijima (o kakvim je trokovima rije, gje su ti trokovi nastali, tko ih je iza zvao)

  -sklaina eviencija poluproizvoa i gotovih proizvoa i knjiga popisa, ako de se gotoviproizvoi proavati u vlastitim proavaonicama pouzeda, taa de biti potrebno voiti i

  knjigu popisa

  -analitiko knjigovostvo zaliha gotovih proizvoa voi se usporeo sa sklainomevidencijom poluproizvoda i gotovih proizvoda

  -sintetika eviencija u glavnoj knjizi gje de se otvoriti i voiti eviencija trokova poslovanjapo prironim vrstama i o rasporeu trokova, suklano koritenom kontnom planu

  Kontrolni postupci na razini proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda - potrebno je zapoeti sprovjerom odobrenja proizvodnje i povezanosti proizvodnje s planom prodaje

  -nastaviti s usporebom naloga za proizvonju i njegovim izvrenjem- nuno je efinirati mjesta trokova, obuhvatnost, ogovornost i ovlasti za odobravanjeutroaka resursa po pojeinim mjestima trokova

  Izvjetavanje o proizvonji i gotovim proizvoima - osnovni korisnici - menamentpouzeda i proajna sluba

  -iz evidentirane strukture trokova bit de mogude izvesti informacije o raznim trokovima

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  33/47

  33

  4.5.6. Raunovostveno pradenje zaliha trgovake robe

  valja raunovostveno pratiti poslovne procese nabave i proaje jer se zalihe robe u rokukradem o jenog poslovnog ciklusa transformiraju u novac kojim pouzede moe

  raspolagati po volji i prema potrebama poslovanja

  Ovaj de moul ukljuivati sljeede tri osnovne aplikacije:

  Eviencija trgovake robe u poslovnim knjigama - Poslovanje robom prati se:

  -sklainim evidencijama-evidencijom prodavaonica, evidentiraju se podaci o svim nabavljenim i prodanim

  (isporuenim) vrstama robe

  -analitikim knjigovostvom zaliha trgovake robe, onosno robnim knjigovostvom-sintetikom eviencijom u glavnoj knjizi na kontima trgovake robe u razreu 6, a prihodi i

  rashoi koji se povezuju s proajom trgovake robe u razreu 7

  Kontrola robnog poslovanja - prilikom nabave trgovake robe svakako treba provesti kontroluoobrenja nabave, izbora robe i obavljaa, te kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu zaprimljene

  robe

  Izvjetavanje o robnom poslovanju - kako se proaja robe moe obavljati i putem komisije ikonsignacije, na temelju knjige popisa robe trebat de stvarati i posebne izvjetaje o proanoj

  tuoj robi, i to prema vrstama robe, razobljima proaje, obavljaima onosno vlasnicima robe

  - posebno mjesto zauzimaju izvjetaji o nekurentnim zalihama te o najproavanijoj robi

  (usmjeravanje robnog poslovanja u buudnosti)

  4.5.7. Salakonti kupaca i obavljaa

  kljune toke oira pouzeda - procesi nabave i prodajeOvaj moul ine tri kljune aplikacije:

  Eviencija poslovanja s kupcima i obavljaima voit de se putem:

  -knjige ulaznih (primljenih) rauna (faktura) koja prestavlja pomodnu poslovnu (igitalnu)knjigu koju su uni voiti porezni obveznici u sustavu poreza na oanu vrijenost (PDV).

  Ovu je poslovnu knjigu una voiti nabavna sluba pouzeda

  -knjige izlaznih (izanih) rauna (faktura) koja takoer prestavlja zakonsku obvezu svihporeznih obveznika u sustavu PDV-a, a voit de je sluba proaje

  -analitike eviencije kupaca i obavljaa na ogovarajudim analitikim kontima kupaca iobavljaa. Za ova analitika knjigovostva voe se i nevnici u kojima se promjene u

  poslovanju s partnerima evidentiraju kronoloki

  -sintetikom eviencijom u glavnoj knjizi kako bi se obile zbirne vrijenosti o potraivanjimai ugovanjima pouzeda u oreenom trenutku

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  34/47

  34

  Kontrola poslovanja s kupcima i obavljaima - za tone, precizne i pravoobne informacije o

  poslovan ju s pojeinim kupcem ili obavljaem, bitno je u ovu aplikaciju ugraiti i oreene

  preventivne kontrole rai onemogudivanja viestrukog unosa istoga obavljaa ili kupca po

  razliitim nazivima ili iframa, ili pak razliitih kupaca i obavljaa po istim nazivima ili iframa-vana je i kontrola kojom de se provjeravati ogovara li analitika eviencija poslovanja s

  kupcima sintetikoj evienciji na kontima glavne knjige

  -o prvorazrene je vanosti voenje nevnika salakonti kupaca i obavljaa Izvjetavanje o poslovanju s kupcima i obavljaima unutarnji i vanjski korisnici

  4.6. lnformacijski podsustav (IPS) nabave i ulazne logistike

  sloen sustav koji mora omoguditi obru komunikaciju tvrtke s njenim kupcima i obavljaima,osigurati obro pradenje robnih tokova, ali i uvjete za pradenje svih financijskih elemenata

  poslovnih onosa pripremajudi i prenosedi poatke u informacijski posustav (IPS) raunovostva

  i upravljanja financijama

  funkcija nabave i ulazne logistike usko je povezana s funkcijom proizvodnjeNabava je jelatnost pouzeda i rugih poslovnih sustava koja se brine o opskrbi materijalima,

  opremom, uslugama i energijom potrebnim za realizaciju ciljeva poslovnog sustava

  Poslovna logistika (engl. Business Logistici)je materijalno poslovanje ili opskrba pouzeda.

  Cjelovit logistiki sustav zapoinje ko kupaca i prolazi sljeede stupnjeve: posrenici u proaji,

  proajno sklaite, otprema, sklaite gotovih proizvoa, proizvonja, sklaite ijelova za montau,

  sklaite premeta raa, nabava i obavljai. "U sklau s tim ovija se i informacijski tok koji

  zapoinje istraivanjem trinih potreba, akle zahtjevima kupaca, ok se robni tok ovija u obr -

  nutom smjeru, akle o obavljaa preko nabave, proizvonje, sklaita, prodaje do kupaca.

  Poslovna se logistika moe, prema oblastima kojima pouzeda pripaaju, poijeliti na logistiku trgo -

  vine, logistiku proizvoakih pouzeda (inustrije) i logistiku uslunih pouzeda.

  Inustrijska logistika ijeli se na sljeeda poruja:

  logistiku nabave (ulaznu logistiku),logistiku proizvodnje (unutarnju logistiku),logistiku distribucije (izlaznu logistiku).

  Informacijski posustav nabave i ulazne logistike se sastoji o sljeedih moula:

  pripreme nabave i naloga za nabavu,suradnje s obavljaima,upravljanja zalihama i sklainim poslovanjem,ulazne logistike

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  35/47

  35

  4.6.1. Priprema nabave i naloga za nabavu

  Nalog za nabavu -osnovni okument koriten u nabavnom poslovanju Moul pripreme nabave i naloga za nabavu ukljuuje:

  Analiza potreba u potronim obrimao svaka org. jedinica iskazuje svoje potrebe (mjeseno, tromjeseno, polugoinje

  ili goinje)

  o temeljem analize ispunjava se digitalni obrazac zahtjeva za nabavu (vrste,specifikacije i koliine potronih obara)

  o ostavlja se elektronikim putem slubi nabave u propisanom roku Konsoliacija potreba u potronim obrima i planiranje nabave

  o razliite org. jeinice imaju potrebe za istim potronim obrima (papiri, toneri...)o sluba nabave objeinjuje i konsoliira ukupne potrebe pouzeda u svim

  potronim obrima

  o jeinstven nalog = izbjegavanje viekratnog naruivanja istih proizvoa ->smanjenje troka nabave

  Priprema naloga za nabavu potronih obarao menament slube nabave i ostalih org. jeinica-provjerava, analizira,

  izmjenjuje i odobrava konsolidirani popis

  o konsolidirani popis osnova za pripremu i izradu cjelovitog naloga za nabavupotronih obara

  4.6.2 Suranja s obavljaima

  Voiti rauna o poacima o obavljaima, njihovim cijenama, izraunu nabavnih cijena(troak transporta, osiguranja i carine)

  Moul suranje s obavljaima: (5)

  Uspostavljanje i razvoj suranje s obavljaima

  nabavna sluba pouzeda prati ogaanja na tritu materija koja ih zanimaju saa ili bimogla u buudnosti

  kaa naie na ponuaa ija ih ponua zanima uspostavlja prvi poslovni kontakto izravno - osobno ili telefonomo neizravno - konvencionalni opis, elektronika pota ili elektronika razmjena

  dokumenata

  Elektronika razmjena okumenata (EDI)o podizanje poslovne komunikacije na viu razinuo izlazni okumenti jenog sustava prihvadaju se kao ulazni okumenti rugog sustavao u skladu s Edifact standardomo primjena meu bankarskim org. i pouzedima koja su intenzivno povezanao neostatak: visoki trokovi implementacije

  Nakon prvog poslovnog kontakta

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  36/47

  36

  o sastanak menamenta kako bi se ogovorila aljnja suranjao pregovori traju ugo, a nekaa zavravaju neuspjehomo pregovori zavrili ogovorom - razmjena informacija kako bi se uspostavili suraniki

  odnosi

  Organiziranje rabe i prikupljanje ponua

  elektroniko prikupljanje ponua raba ili aukcija,konkurira vie obavljaa slinihdobara

  oabiranje najpovoljnijeg ponuaa, aktiviranje aplikacije suranje s obavljaimaIzraa narube za nabavu

  Osnovni cilj uspostavljanja suranje s obavljaem temelj narube:

  o potrebe pouzedao rokovi i naini isporukeo nain preuzimanja obarao provjera kvalitete

  zadnje 3 natukniceu suranji s obavljaemPotvra narube

  formalna obavijest naruitelju a je naruba primljena isporuka u dogovorenmo roku naruitelju ogovarajudi elektroniki okument Potvra prijema narube pohrana u

  bazu podataka IS

  Obraa ulaznih rauna

  ispostavljanje rauna u el. Obliku usporedno s isporukom robe ili nakon toga naruitelj zaprima raun, pohranjuje ga u bazu podataka, aktivira aplikaciju obrade ulaznih

  rauna

  proces obrade:o provjera ulaznog rauna (ogovara li raun stvarno isporuenoj kvaliteti i kol)o reklamacijaukoliko naruitelj nije zaovoljano stavke ulaznog rauna ogovaraju stanju isporuke - prosljeivanje rauna na

  likviaciju u IPS raunovostva i financija naruitelja

  4.6.3. Upravljanje zalihama i sklainim poslovanjem

  Evientiranje stanja zaliha i pradenje materijalnih tokova (koliinski i vrijednosno) Potporu de pruati 3 osnovne softverske aplikacije:

  Prijam i kontrola ulaza potronih obara

  postupci rukovanja ukljuujuprijam robe (preuzimanje i sklaitenje) treba utvrditi stanje dostavljene robe i obaviti kontrolu komisijski postupak u sluaju:

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  37/47

  37

  o velike kol. robeo robe koja zahtijeva strogu kontrolu (alkoholna pida, kemijski proizvoi)

  ispunjavanje ogovarajudih okumenata - sklaine primke unos informacija u modul UZSP i podsustav nabave i logistike

  Pradenje zaliha i upravljanje sklaitem

  evientira i na zahtjev omoguduje uvi u stanje zaliha pojeinog artikla ili kategorija prikaz i u koliinskom i u vrijenosnom smislu Suvremeni pristup

  o sklaitenje traje to kradeo prekomjerne zalihe = mrtvi kapitalo nedostatak zaliha dovode do zastoja i poremedaja u raduo dobra aplikacija ovog tipa ima algoritme za optimizaciju zaliha i optimizaciju

  iskoritenja sklainog prostora

  Izlaz obara iz sklaita

  u sklau s unaprije utvrenim planovima i inamikom ili po zahtjevu korisnika otpremnica ili izdatnica poslovni dokument za evidentiranje izlaza

  4.6.4. Ulazna logistika

  Problemi: vie naina prijevoza (cestovni, morski, zrani), vie peitera, popratnadokumentacija, koordinacije prijevoznika, carinske deklaracije

  Modul ulazne logistike informatiku potporu avat de sljeede aplikacije: (3)Utvrivanje reoslijea ostava

  veda pouzeda istovremeno o vie obavljaa prima isporuku aplikacija voi rauna o:

  o kapacitetima sklaitao koordinaciji vremena isporukeo optimalnom redoslijedu dostava

  Prihvat isporuka

  fiziki prihvat obara i prihvat okumentacije o isporuenoj robi aplikacija za fiziki prihvat se preklapa s prijemom i kontrolom ulaza (UZSP) obavlja ostavlja popratnu okumentaciju:

  o dostavnicu, teretne listove, carinske deklaracije, uvjerenja o kontroli naruitelj usporeuje okumentaciju sa stvarnim stanjem isporuke

  Obrada dostavne i transportne dokumentacije

  financijski aspekti se obrauju u IPS-u raunovostva i upravljanja financijama bavi se uglavnom naturalnim onosno koliinskim aspektima primljenih dobara

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  38/47

  38

  uglavnom analitika i statistika obraa rezultati se ostavljaju menamentu

  4.7. Informacijski podsustav proizvodnje (IPS)

  Cilj:

  - ubrzavanje razvoje i proizvodnje gotovih proizvoda- zahtijeva esto koritenje i povezivanje raznorodnih tehnologija

  Proizvodnja proizvoda:

  - razliite razine sloenosti (krea-tenjak-automobil)- kod jednostavnih proizvoda- jedan pogon ili jedna tvornica-

  sloeni proizvodi - mnoge lokacije

  IPS proizvonje sastoji se o sljeedih moula:

  - planiranja i pripreme proizvodnje- upravljanja proizvodom- upravljanja kvalitetom i razvojem proizvoda

  4.7.1 Planiranje i priprema proizvodnje

  Razliiti naini planiranja rasporeda proizvodnih procesa:

  Izrada glavnog plana proizvodnjeo temeljen na analizi podataka o prodaji artikala za protekla razdoblja+pretpostavke

  buude potranje

  o planiranje proizvodnje guranjemgotovi artikli se guraju u proaju Kanban = zahtjevi potencijalnih kupaca (signali)

  o proizvonja zapoinje signalom s trita (zahtjev kupca)o planiranje proizvonje povlaenjemproizvonja na poticaj trita

  kombinacijao glavni plan se prilagoavai mijenja zahvaljujudi kanban signalimao najsloeniji i zahtijeva kompleksna informatika rjeenja

  2 vrste informacijskih podsustava za planiranje proizvodnje:

  Sustav MRP (Material reguirements Planning)o planiranje potreba za sirovinama i zalihama za proizvodnjuo ne ukljuuje planiranje i upravljanje opremom, ranom snagom i srestvima

  Sustav MRP IIo razvijenijio porava planiranje svim komponentama proizvodnje (radna snaga, oprema, sredstva)

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  39/47

  39

  o to-ako analiza ispitivanje posljedica pojedinih odluka (umjesto kemijske kreneproizvonja tehnike olovke)

  4.7.2. Upravljanje proizvodnjom

  Upravljanje zalihama u proizvodnji

  Zalihe se dijele na:

  zalihe sirovina zalihe poluproizvoda zalihe gotovih proizvoda

  Kontrola zaliha upravljanje i nadzor nad svim tokovima materijala

  ulaz materijala u sklaite izlaz materijala iz sklaita materijali u proizvodnji izlaz materijala iz proizvodnje

  Aplikacije prate: zalihe materijala, zavisne trokove, vrijeme isporuke robe, perioine oscilacije u

  potronji i planirane potrebe za materijalom te signaliziraju minimalnu razinu

  Napreniji sustavi samostalno generiraju narubu

  znatne utee uklonjena mogudnost ljuske pogreke pravovremenost optimalna veliina narube

  Program moe pratiti zalihe po razliitim nabavnim cijenama i voiti ih suklano prihvadenoj politici

  cijena (HIFO, LIFO, FIFO)

  Sinkronizirana opskrba (Just-in-time) sustavi koji nastoje minimizirati zalihe robe i sirovina za

  proizvonju te osigurati potpunu usklaenost politikenabave sirovina s trinim potrebama

  Temelj:

  uestalo planiranje, upravljanje i kontrola ovijanja proizvonje obavljaa i vlastiteproiz/prodaje

  uestale, male koliine isporuke materijala oreene kakvode precizno definirani rokovi na taj nain: sirovine s dostavnih rampi na proizvodnu liniju smanjenje potrebnih zaliha (60-90%) smanjenje radnog prostora (50%) povedanje prouktivnosti (o 100%) i likvidnosti nedostaci: vedi trokovi nabave i prijevoza zbog uestalosti nabave, vede zagaenje i rizik

  pravovremenosti dostave

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  40/47

  40

  4.33. Koncept sinkronizirane opskrbe

  Upravljanje proizvodnim procesima

  Proizvodnja = pretvaranje inputa u outpute uz strojeve, operatore, materijal, alat Finalni proizvod = robe i usluge koje kupuju krajnji korisnici Intermeijarni proizvo = upotrebljavaju proizvoai kao inpute 4 strateke imenzije: trokovi, kvaliteta, vrijeme i uvjeti isporuke, fleksibilnost Automatizirani proizvodni sustavi

  o raunalno porano oblikovanje (CAD)o raunalno porana proizvonja (CAM)o raunalna integrirana proizvonja (CIM)

  ifre sustav jenoznane oznake (zastarjele tvornice) itala stupiastog koa tvornice tehnoloki vie razine radiofrekvencijska inentifikacija (RFID) najnaprednije tvornice

  4.7.3. Upravljanje kvalitetom i razvojem proizvoda

  Svako pouzede koje tei rastu i razvoju mora ulagati napore i srestva u kvalitetu postojedih i razvoj novih proizvoda. Omoguduje: osvajanje novih trita, stvaranje konkurentske prenosti, novih kupaca Moraju poravati sva pouzeda,u protivnom- ugroen im je opstanak Modul upravljanja kvalitetom i razvojem proizvoda IPS-a proizvonje pruat de informatiku

  potporu tim aktivnostima init de ga sljeede aplikacije (Slika 4.35., str.111.)

  to jest?

  filozofija menamenta

  "sustav povlaenja"

  to ini?

  smanjuje vikove (vremena,

  zaliha...)

  to zahtijeva?

  sudjelovanje zaposlenika

  in.inenjerstvo

  stalna poboljanja

  potpuno upravljanjekvalitete

  niska razina zaliha

  to pretpostavlja?

  stabilno okruenje

 • 8/2/2019 Pis.efzg 1.Kolokvij!!!

  41/47

  41

  Upravljanje kvalitetom:

  Kvalitetom proizvoa nuno je kontinuirano upravljati. To je proces je koji prepoznaje i upravlja aktivnostima potrebnim da se dostignu ciljevi

  kvalitete neke organizacije.

  Potpuno upravljanje kakvodom (Total Quality Management, TQM)nain je upravljanjapouzedem usreotoen na kakvodu, utemeljen na sujelovanju svih lanova organizacije te

  zaovoljavanjem korisnika, tei za ugoronim uspjehom i boljitkom za sve lanove

  organizacije i zajednice u cjelini.

  Proces transformacije elja i potreba potroaa u konkretni proizvo naziva se ciklusomkvalitete- prikaz na slici 4.34.

  Dakle, proizvoa mora svoja saznanja o potrebama i eljama kupca ugraditi u cjelokupan proces

  pripreme i izrade proizvoda- u sam proizvedeni proizvod.

  Razvoj novih proizvoda:

  Prua svu potrebnu informatiku potporu procesima: efiniranja proizvoa, prikupljanjazahtjeva, razvoja proizvoa, izbor obavljaa sirovina, materijala te upravljanja pokretanjem

  proizvodnje novog proizvoda.

  U ranim fazama razvoja novog proizvoa trebat de procijeniti trokove tog razvoja pa ovaaplikacija ukljuuje kalkulativne algoritme.

  Na razvoju novog proizvoa obino angairan vedi broj strunjaka razliitih profila (inenjeri,dizajneri, ekonomisti, nutricionisti , ovisno o karakteru i namjeni novog proizvoa), a ova de

  aplikacija morati omoguditi i njihovu suranju tijekom raa.

  4.8. Informacijski podsustav (IPS) prodaje i izlazne logistike

  Proaja proizvoa i/ili usluga zavrni je in svakog poslovnog ciklusa. Nakon njega zapoinje neki novi

  ciklus, kao sto je vidljivo iz prikaza na slici 4.1. (str.62.)

  zablua je a de se sve proizveeno "samo po sebi" i proati- vanost funkcije proaje. Informatika potpora funkciji proaje mora biti kvalitetna, snana i