Pisanje radova

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  1/21

  Pisanje radova

  Prof dr Siniša Ristić

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  2/21

  IMRAD formula• Naziv – bez skranica inofmormativan izlo! rada• Autori• "ljucne rijeci – M#S$ I nonM#S$•

  Abstrakt – strukturisani%nestrukturisani

  • I – uvod ukljuc i cilj• M – materijal i metode• R& rezultati

  A – and

  • D – diskusija

  • 'e• (akljucak•

  Reference & uniformnost• za)vale

   *+,RNA-.S INS'R,/'

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  3/21

  Dostu0nost nau1ni) informacija

  2ećina1italac

  Malo1ital

  Nasl

  ovi

  saže

  tak 

  Metode sa ostalimdetaljnim

  informacijama

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  4/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  5/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  6/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  7/21

  karakteristike nau1no! rada 31lank• +ri!inalan•

  Po1iva na nau1nim1injenicama• Adekvatne strukture• Publikovan

  Samo 0rimarni ili ori!inalni nau1ni 1lanci 3knji!e

  1aso0isi teze nau1ne studije nau1ne mono!ra6jesao0štenja sa sku0ova i kon!resa 0atenti itdI mo!uzimati kao izvor

  ta1ni) relevantni) ivjerodostojni) 0odataka7

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  8/21

  #'AP# u formiranju nau1no! rad

  Sa!ledavanje 0roblema

  Postavljanje )i0oteze

  Provera )i0oteze

  +0servacione s

  #ks0erimentalnPisanje nau1no! rada

  Publikovanje nau1no! rada

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  9/21

  "ada za0o1eti 0isanje nau1no! rada

  • 0osle detaljne analize

  rezultata istra9ivanja kadase uverimo da imamovrednu nau1nu informacijui kada naši rezultatido0rinose 0orastu

  0ostojeće! znanja ili 0rakse

  8

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  10/21

  "ako za0o1eti 0isanje nau1no! rada8• +d 0o1etka – uvoda• +d sredine – rezultati• +d kraja – zaklju1ak• Izbor se ostavlja istra9iva1u

  PISAN*# "+N/#P'A

  • Du!o i intezivno razmišljanje o izradi 1lank• Iš1itavanje ras0olo9ive literature za svako0o!lavlje rada7

  • Sastavljanje 0lana 0isanja za svako 0o!lav

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  11/21

  2rste nau1ni) radova

  +ri!inalni nau1ni 1lanak 3+ri!inal scienti6c artic• Pre!ledni 1lanak 3Revie: article4• Pismo uredništvu• Pret)odno sao0štenje 3Preliminar; communicati•

   'eze• Izla!anje na nau1nim sku0ovima 3/onference 0a

  k i i l 1

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  12/21

  Struktura ori!inalno! nau1no!rada

  • Naslovna strana• Sa9etak 3rezime4 –struktuisani i nestrukturisani– kratak sadr•

  ,vod – šta je 0redmet istra9ivanja• Metod – nau1ni metod na1in izvodjenja istra9ivanja vrsta s

  0recizno o0isan tako da se istra9ivanje mo9e 0onoviti• Rezultati – šta je nadjeno• Diskusija – 0oredjenje dobijeni) rezultata sa rezultatima dru

  istra9iva1a• (aklju1ci & 0redstavljaju sud )i0otezi koja je izre1ena na osn

  dobijeni) rezultata• (a)valnica & 0ojedincima ili or!anizacijama koje su 6nansijs

  neki dru!i na1in 0omo!le realizaciju istra9ivanja• -iteratura – brza identi6kacija i 0ronala9enje 1aso0isa u kom

  citirani 1lanak objavljen• Prilozi – tabele !ra6koni slike itd7

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  13/21

  Meta&analiza 3Meta&anal;sis4

  "ada se svi 0odaci objavljeni u razli1ito vreme i na razli1itim mestimainte!rišu i kombinuju 0a 0osebnim 0ostu0kom detaljno analiziraju iz nji)da 0roistekne nova nau1na informacija u novoj vrsti nau1no! rada & metanalizi7

  • Razlikuje se od tradicionalno! 0re!leda literature7• Sinonimi – o0šti 0re!led 3+vervie:4 ili kvantitativna sinteza 3

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  14/21

  Meta &analiza

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  15/21

  =-AN/I >-IS"I NA,=NIM

  S'R,=NI =-ANA" • R#2I*S"I S'R,=NI =-ANA" • "A(,IS'I"A• Istorijski 0re!ledi• Prikazi knji!a• , s0omen

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  16/21

  S+?'2#RI

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  17/21

  #NDN+'#

  • Sistem za u0ravljanje referencama

  • EndNote is a commercialreference mana!ement soft:are 0acka!e used tomana!e biblio!ra0)ies and references :)en :ritin

  essa;s and articles7 It is 0roduced b; ')omson Reu

  )tt0s5%%en7:iki0edia7or!%:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Citationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reutershttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reutershttps://en.wikipedia.org/wiki/Citationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  18/21

  Mendeley• is a deskto0 and :eb

  0ro!ram for mana!in!and s)arin! researc)0a0ers discoverin!researc) data andcollaboratin! online7 Itcombines Mendele;Deskto0 a PD? andreference mana!ement a0

  0lication 3available for @indo:s+S and -inuB4 andMendele; for Android andi+S :it) Mendele; @eban online social net:orkfor researc)ers7C

  )

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Social_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Social_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  19/21

  Zotero

  https://en.wikipedia.org/wiki/Zotero

  • %zoEtFro% is free and o0en&source reference mana!ement soft:are to mana!ebiblio!ra0)ic data and related researc) materialas PD? 6les47 Notable features include :eb bro:

  inte!ration online s;ncin! !eneration of in&teBtcitations footnotes and biblio!ra0)ies as :ell ainte!ration :it) t)e :ord 0rocessors Microsoft @-ibre+Gce +0en+Gce7or! @riter and Neo+Gce0roduced b; t)e /enter for $istor; and Ne: MedHeor!e Mason ,niversit; 3HM,47

  https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Englishhttps://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Englishhttps://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Formathttps://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Wordhttps://en.wikipedia.org/wiki/LibreOfficehttps://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writerhttps://en.wikipedia.org/wiki/NeoOfficehttps://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_History_and_New_Mediahttps://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason_Universityhttps://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason_Universityhttps://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_History_and_New_Mediahttps://en.wikipedia.org/wiki/NeoOfficehttps://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writerhttps://en.wikipedia.org/wiki/LibreOfficehttps://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Wordhttps://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Formathttps://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_softwarehttps://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Englishhttps://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Englishhttps://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  20/21

  znatno skraćuje 0ostu0ak 0ublikovanje 1lanka,koliko je ruko0is visoke nau1ne kvalitete cije0ostu0ka 0ubliciranja mo9e biti završen za ne

  dana7najveći dio vremena od dana 0rijavljivanja do0ublikovanja rada zavisi od dobivanje mišljenjrecenzenata 3 peer-review4a nje!ova du9ina

  isklju1ivo zavisi o brzini rada recenzenata7#lektroni1ki sistem za 0rijavljivanje 1lanaka0re0oru1uje& koristenje PD? datoteke izraena u toku 0roc

  0rijavljivanja ruko0isa 3konverzija iz :ord&0roc

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  21/21