Pisanje radova

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pisanje radova

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  1/21

  Pisanje radova

  Prof dr Siniša Ristić

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  2/21

  IMRAD formula • Naziv – bez skranica inofmormativan izlo! rada • Autori • "ljucne rijeci – M#S$ I nonM#S$ •

  Abstrakt – strukturisani%nestrukturisani

  • I – uvod ukljuc i cilj • M – materijal i metode • R& rezultati

  A – and

  • D – diskusija

  • 'e • (akljucak •

  Reference & uniformnost • za)vale

   *+,RNA-.S INS'R,/'

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  3/21

  Dostu0nost nau1ni) informacija

  2ećina 1italac

  Malo 1ital

  N asl

  ov i

  sa že

  ta k 

  Metode sa ostalim detaljnim

  informacijama

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  4/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  5/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  6/21

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  7/21

  karakteristike nau1no! rada 31lank • +ri!inalan •

  Po1iva na nau1nim1injenicama • Adekvatne strukture • Publikovan

  Samo 0rimarni ili ori!inalni nau1ni 1lanci 3knji!e

  1aso0isi teze nau1ne studije nau1ne mono!ra6jesao0štenja sa sku0ova i kon!resa 0atenti itdI mo! uzimati kao izvor

  ta1ni) relevantni) i vjerodostojni) 0odataka7

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  8/21

  #'AP# u formiranju nau1no! rad

  Sa!ledavanje 0roblema

  Postavljanje )i0oteze

  Provera )i0oteze

  +0servacione s

  #ks0erimentaln Pisanje nau1no! rada

  Publikovanje nau1no! rada

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  9/21

  "ada za0o1eti 0isanje nau1no! rada

  • 0osle detaljne analize

  rezultata istra9ivanja kada se uverimo da imamo vrednu nau1nu informaciju i kada naši rezultati do0rinose 0orastu

  0ostojeće! znanja ili 0rakse

  8

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  10/21

  "ako za0o1eti 0isanje nau1no! rada8 • +d 0o1etka – uvoda • +d sredine – rezultati • +d kraja – zaklju1ak • Izbor se ostavlja istra9iva1u

  PISAN*# "+N/#P'A

  • Du!o i intezivno razmišljanje o izradi 1lank • Iš1itavanje ras0olo9ive literature za svako 0o!lavlje rada7

  • Sastavljanje 0lana 0isanja za svako 0o!lav

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  11/21

  2rste nau1ni) radova

  +ri!inalni nau1ni 1lanak 3+ri!inal scienti6c artic • Pre!ledni 1lanak 3Revie: article4 • Pismo uredništvu • Pret)odno sao0štenje 3Preliminar; communicati •

   'eze • Izla!anje na nau1nim sku0ovima 3/onference 0a

  k i i l 1

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  12/21

  Struktura ori!inalno! nau1no! rada

  • Naslovna strana • Sa9etak 3rezime4 –struktuisani i nestrukturisani– kratak sadr •

  ,vod – šta je 0redmet istra9ivanja • Metod – nau1ni metod na1in izvodjenja istra9ivanja vrsta s

  0recizno o0isan tako da se istra9ivanje mo9e 0onoviti • Rezultati – šta je nadjeno • Diskusija – 0oredjenje dobijeni) rezultata sa rezultatima dru

  istra9iva1a • (aklju1ci & 0redstavljaju sud )i0otezi koja je izre1ena na osn

  dobijeni) rezultata • (a)valnica & 0ojedincima ili or!anizacijama koje su 6nansijs

  neki dru!i na1in 0omo!le realizaciju istra9ivanja • -iteratura – brza identi6kacija i 0ronala9enje 1aso0isa u kom

  citirani 1lanak objavljen • Prilozi – tabele !ra6koni slike itd7

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  13/21

  Meta&analiza 3Meta&anal;sis4

  "ada se svi 0odaci  objavljeni u razli1ito vreme i na razli1itim mestimainte!rišu i kombinuju 0a 0osebnim 0ostu0kom detaljno analiziraju iz nji) da 0roistekne nova nau1na informacija u novoj vrsti nau1no! rada & met analizi7

  • Razlikuje se od tradicionalno! 0re!leda literature7 • Sinonimi – o0šti 0re!led 3+vervie:4 ili kvantitativna sinteza 3

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  14/21

  Meta &analiza

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  15/21

  =-AN/I >-IS"I NA,=NIM

  S'R,=NI =-ANA"  • R#2I*S"I S'R,=NI =-ANA"  • "A(,IS'I"A • Istorijski 0re!ledi • Prikazi knji!a • , s0omen

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  16/21

  S+?'2#RI

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  17/21

  #NDN+'#

  • Sistem za u0ravljanje referencama

  • EndNote is a commercial reference mana!ement soft:are 0acka!e used to mana!e biblio!ra0)ies and references :)en :ritin

  essa;s and articles7 It is 0roduced b; ')omson Reu

  )tt0s5%%en7:iki0edia7or!%:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography https://en.wikipedia.org/wiki/Citation https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters https://en.wikipedia.org/wiki/Citation https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  18/21

  Mendeley • is a deskto0 and :eb

  0ro!ram for mana!in! and s)arin! researc) 0a0ers discoverin! researc) data and collaboratin! online7 It combines Mendele; Deskto0 a PD? and reference mana!ement a0

  0lication 3available for @indo:s +S  and -inuB4 and Mendele; for Android and i+S :it) Mendele; @eb an online social net:ork for researc)ers7C

  )

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Social_software https://en.wikipedia.org/wiki/Social_software https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  19/21

  Zotero

  https://en.wikipedia.org/wiki/Zotero

  • %zoEtFro% is free and o0en&source  reference mana!ement soft:are to mana!e biblio!ra0)ic data and related researc) material as PD? 6les47 Notable features include :eb bro:

  inte!ration online s;ncin! !eneration of in&teBtcitations footnotes and biblio!ra0)ies as :ell a inte!ration :it) t)e :ord 0rocessors Microsoft @ -ibre+Gce +0en+Gce7or! @riter and Neo+Gce 0roduced b; t)e /enter for $istor; and Ne: Med Heor!e Mason ,niversit; 3HM,47

  https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word https://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice https://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer https://en.wikipedia.org/wiki/NeoOffice https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_History_and_New_Media https://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason_University https://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason_University https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_History_and_New_Media https://en.wikipedia.org/wiki/NeoOffice https://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer https://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_management_software https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  20/21

  znatno skraćuje 0ostu0ak 0ublikovanje 1lanka ,koliko je ruko0is visoke nau1ne kvalitete cije 0ostu0ka 0ubliciranja mo9e biti završen za ne

  dana7 najveći dio vremena od dana 0rijavljivanja do 0ublikovanja rada zavisi od dobivanje mišljenj recenzenata 3 peer-review4a nje!ova du9ina

  isklju1ivo zavisi o brzini rada recenzenata7 #lektroni1ki sistem za 0rijavljivanje 1lanaka 0re0oru1uje & koristenje PD? datoteke izraena u toku 0roc

  0rijavljivanja ruko0isa 3konverzija iz :ord&0roc

 • 8/16/2019 Pisanje radova

  21/21