Pill Sakit Jiwa PQS

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  1/17

  CONFIDENTIAL

  PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

  MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AL QURANASSUNNAH

  MAKTAB MAHMUD LANGKAWI

  1

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  2/17

  CONFIDENTIAL 2

  Setia Se!"#a$ %e&'e ia!a& Pe a&*a&+a& I&te ,e&-i Li%aLa&+!a$ (PILL)

  Kenal pastikelas / murid

  bermasalahyang perludiberikeutamaan

  Senaraidisokongdengan

  data/KPI

  Apakah puncakepada

  masalah yangdihadapi olehkelas / muridsasarantersebut?

  Senaraikancadangan-

  cadangan untukmenanganipunca masalahyang hendakditangani

  incangkanamalan terbaik

  di sekolah/daerah/negeri

  uat priorititerhadap

  inter!ensi yangdisenaraikan "adakah iamudahdilaksana#adakan iaberimpaktinggi?

  uat pelantindakan dengan

  terperinci $yatakan guru

  bertanggung%a&abdan tarikhpelaksanaan

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  3/17

  CONFIDENTIAL '

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  Apakah TOOL yang boleh digunakan? HC3 Lembaran markah

  !"#$"LA% TAR&'T A( )'!OLAH

  BIL NAMA MARKAH GRED

  1 K( $)* S+AKI$A I$,I K( S( )$. 84 A

  2 A 0A A*I I$ A 0A PIS ) 79 A-

  3 A$IS A3*I4$I4 I$,I A 0A AS(KI 71 A-

  4 *AS0I+A,I I$,I *A0 I 63 B

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  4/17CONFIDENTIAL 5

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  Apakah TOOL yang boleh digunakan? HC3 Lembaran markah

  !"#$"LA% *%T'R+'%)* C'#'RLA%&

  BIL NAMA MARKAH GRED

  1 K( $)* S+AKI$A I$,I K( S( )$. 84 A

  2 $(* S+A6I A I$,I A ( A 81 A

  3 A 0A A*I I$ A 0A PIS ) 79 A-

  4 A I A *4 3A I$ A30A$ 78 A-

  5 $(*( S+A7A$I I$,I *A04 I 75 A-

  6 0( A00A I*6A$ 0)K ,A* 74 A-

  7 0( A00A SA67A$ I$ A30A$ 73 A-

  8 6A,I$ S A6IKA I$,I A3 I 73 A-

  9 A$IS A3*I4$I4 I$,I A 0A AS(KI 71 A-

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  5/17CONFIDENTIAL 8

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  Apakah TOOL yang boleh digunakan? HC3 Lembaran markah

  !"#$"LA% *%T'R+'%)* &agal

  1 AI3AA I+A$A (**A,(9AI$ I$,I AKI0I 28 G

  2 0( A00A AS+*A6 I$ 3( K46 I 38 G

  3 $)* 6A,I$ $A I A I$,I 0) A0A 6A(3I 36 G

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Lembaran%20Markah_2014_Sekolah%20FELDA_T5%20SMK%20Lubok%20Merbau.xlsx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  6/17CONFIDENTIAL :

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  ,- !enapa prestasi mereka begitu? .- #engapa mereka menghadapi masalah seperti itu?

  3- Apakah aktor0 aktor yang mempengaruhi keadaantersebut? 1- 2agaimanakah pandangan murid ibubapa atau guru

  berkaitan isu berkaitan? - Adakah itu punca sebenar?

  Langkah . 4 Tentukan / !enalpasti punca kepada masalah berkaitan

  Terokai segala kemungkinan

  Alat0alat 4 Headcount Analisis *tem Tulang *kan *shika5a 6.HCause 7 ' ect &RO6 dan lain0lain

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Templates%20Dashboard+Headcount+Post%20Mostem%20Panitia%20Versi%202014_SPM.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ANALISIS%20ITEM%20SEJARAH%20PPT%202014%20edited%20by%20Edd.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ANALISIS%20ITEM%20SEJARAH%20PPT%202014%20edited%20by%20Edd.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ishikawa_fishbone_diagram.jpghttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ishikawa_fishbone_diagram.jpghttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ANALISIS%20ITEM%20SEJARAH%20PPT%202014%20edited%20by%20Edd.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ANALISIS%20ITEM%20SEJARAH%20PPT%202014%20edited%20by%20Edd.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/Templates%20Dashboard+Headcount+Post%20Mostem%20Panitia%20Versi%202014_SPM.xltx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  7/17CONFIDENTIAL ;

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  8apatan Analisis *tem 4

  !umpulan Cemerlang ,- %yatakan dapatan yang perolehi 4

  . 2engkel Teknik #enja5ab $'%8*8*!A% AL 9"RA% A))"%%AH kali ke0.: Oktober;

  . )entiasa membuat latih tubi-

  . $endekatan indi

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  8/17CONFIDENTIAL ahagian A

  A$IS A3*I$I4 I$,I A 0A AS(KI Analisa %a&apan aneka pilihan

  K( $)* S+AKI$A I$,I K( S( )$. > ahagian

  *AS0I+A,I I$,I *A0 I atih tubi Soalan ,a%&id

  Penekanan ta%uk-ta%ukpenting/pilihan soalan

  Kaedah %a&apan dan membinaayat

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  9/17CONFIDENTIAL

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  M.P : PENDIDIKAN AL QURAN ASSUNNAH

  KUMPULANSASARAN

  NAMA PELAJAR BIDANG PERLUINTERVENSI

  @404* A$.

  A 0A A*I I$ A 0A PIS ) > ahagian A

  A$IS A3*I$I4 I$,I A 0A AS(KI Analisa %a&apan aneka pilihan

  K( $)* S+AKI$A I$,I K( S( )$. > ahagian

  $(*( S+A7A$I *A04 I atih tubi Soalan ,a%&id

  $(* S+A6I A A ( A

  Penekanan ta%uk-ta%ukpenting/pilihan soalan

  A I A *4 3 A A30A$

  Kaedah %a&apan dan membinaayat

  0( A00A I*6A$ 0(K ,A*

  6A,I$ S A6IKA A3 I

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  10/17

  CONFIDENTIAL 1

  GALUS

  NAMA PELAJAR BIDANG PERLUINTERVENSI

  AI3AA I+A$A (**A,(9AI$ I$,I AKI0I > ahagian A

  0( A00A AS+*A6 I$ 3( K46 I Analisa %a&apan aneka pilihan

  $)* 6A,I$ $A I A I$,I 0) A0A 6A(3I

  atih ,ubi Soalan-soalan tahun

  lepas

  > ahagian

  atih tubi Soalan ,a%&id

  Penekanan ta%uk-ta%ukpenting/pilihan soalan

  Kaedah %a&apan dan membinaayat

  > atih ,ubi/sesi indi!idu

  >0oti!asi/pemerhatian

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  11/17

  CONFIDENTIAL 11

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  ,- 2uat sumbang saran-.- Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu? 3- Lihat semula program/inter- )enaraikan semua cadangan inter

 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  12/17

  CONFIDENTIAL 12

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  M.P : PEND AL QURAN ASSUNNAH

  KUMP6 PELAJAR : CEMERLANG

  TOOL 4 A%AL*)*) *T'#

  Bi# P/&*a Ma-a#a$ Ca a&+a& I&te ,e&-i

  1 ahagian A Soalan Aneka Pilihan engkel teknik men%a&absoalan B 28/1 /18C

  0asalahgopoh dalam memilih %a&apan dankurang persediaan

  >Pendekatan indi!iduDertanya terus dengan guru

  pada &aktu rehat dan terluang

  > Kelas pengayaan pada setiaphari Eumaat B D " 11D pgC

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xls
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  13/17

  CONFIDENTIAL 1'

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  M.P : PEND AL QURAN ASSUNNAH

  KUMP6 PELAJAR : CEMERLANG

  TOOL 4 A%AL*)*) *T'#

  Bi# P/&*a Ma-a#a$ Ca a&+a& I&te ,e&-i

  1 ahagian Soalan Sub%ektiF

  Kurang Persedian,iada $ota *ingkas

  engkel teknik men%a&ab

  soalan B 28/1 /18C> atih tubi soalan percubaannegeri-negeri lain dan S PD

  0embina ayatKurang Idea

  > Pendekatan indi!iduDertanya terus dengan guru

  pada &aktu rehat dan terluang

  > Kelas pengayaan pada setiaphari Selasa B D " 11D pgC

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xls
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  14/17

  CONFIDENTIAL 15

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  M.P : PEND AL QURAN ASSUNNAH

  KUMP6 PELAJAR : GAGAL

  TOOL 4 A%AL*)*) *T'#

  Bi# P/&*a Ma-a#a$ Ca a&+a& I&te ,e&-i

  1 ahagian APela%ar kurang persediaan dan tidakmenganalisa setiap %a&apan yangdiberikanD

  ahagian G0asalah membinaDKurang PersediaanKurang 6okus dan kurang 0oti!asi

  engkel teknik men%a&ab soalanB 28/1 /18C> atih tubi soalan percubaannegeri-negeri lain dan S PD

  ,eknik men%a&ab soalanD > Pendekatan indi!iduDertanya terus dengan guru

  pada &aktu rehat dan terluang

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/AI%20sejarah%20K2-%20kump%20cemerlang.xls
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  15/17

  CONFIDENTIAL 18

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a&Ti& a!a&1 2 3 4 5

  BIDANG PERLUINTERVENSI OPTION . CADANGANINTERVENSI PRIORITI

  Soalan bahagian A engkel teknik men%a&abB 28/1 /2 18C

  apat meningkatkanpemahaman pela%arD

  Pendekatan indi!idu .uru dapat memberitumpuan terhadap masalah

  yang dihadapi oleh pela%arDKelas pengayaan .uru dapat memberi

  tumpuan terhadap aspek-aspek yang kurang diFahamioleh pela%arD

  ahagian Pela%ar diminta men%a&abset " set soalan dandisemak guruD

  .uru dapat menilai tahappenulisan pela%arD

  Kelas pengukuhan .uru dapat memberitumpuan terhadap aspek-aspek yang kurang diFahamioleh pela%arD

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW%20Ver%20JPNK%204c.xltx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  16/17

  CONFIDENTIAL 1:

  Me&+e&a#a-ti !e#a- .

  %/ i-a-a a&

  Me%a$a%i/&*a

  %a-a#a$

  Me&'e&a ai!a&*a a&+a&i&te ,e&-i

  Me%0/ati" iti

  i&te ,e&-i

  Me&'e ia!a&Pe#a& Ti& a!a&1 2 3 4 5

  AKTIVITI.PROGRAM TARIKH. MASA TINDAKAN SASARAN

  > engkel teknikmen%a&ab

  SabtuB28/1 /2 18C

  > .uru sub%ek > Semua pela%arD

  >Kelas pengayaanpada

  setiap hari EumaatB D " 11D pgC

  > .uru >Pela%arcemerlang

  > Pendekatanindi!iduD

  Setiap &aktu rehatdan masa terluang

  > .uru > Pela%ar lemah

  > atih tubi soalanpercubaan negeri-negeri lainD

  7aktu pdp > .uru > Semua pela%ar

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsxhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/GROW.xlsx
 • 7/24/2019 Pill Sakit Jiwa PQS

  17/17

  CONFIDENTIAL

  Te i%a Ka-i$

  1;