Pijazeova teorija

 • Upload
  -

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pijazeova teorija

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  1/65

  1

  OSNOVNI POJMOVI

  PIJAŽEOVE TEORIJEKOGNITIVNOG RAZVOJA 

  Predavač: Dragan Janković 

  Odeljenje za psihologiju,Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  2/65

  2

  • Poreklo saznanja (  po Empiristima, racionalistima i Pijažeu )

  Osnovni pojmovi 

  Objekt Subjekt

  Empiristi

  Racionalisti

  Pijaže 

   Saznanje ne potiče ni iz subjekta ni iz objekta

  već iz interakcije! 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  3/65

  3

  • Ključno pitanje Pijažeove teorije:Kako se živa bića adaptiraju na svoju sredinu? 

  Ljudska inteligencija kao jedan od vidova adaptacije

  Vrste adaptacije...

  Samoregulišući sistemi... • Održavanje stanja sistema (pr. telesna temperatura...)• Popravljanje efekata narušavanja stanja sistema

  (pr. obnavljanje oštećenog tkiva...)  Ravnoteža...

  • Stanje sklada u interakciji organizma sa sredinom pričemu organizam aktivno nadoknađuje postojeće ili

  očekivane poremećaje sistema. 

  ...Osnovni pojmovi 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  4/65

  4

  • Uravnotežavanje 

  • Inherentno svojstvo svakog živog sistema (od jednostavnijihdo inteligentnih organizama)

  • S posobnost sistema da sopstvenom aktivnošću kompenzujespoljašnje ili unutrašnje poremećaje, tako da sistem uspe dareorganizuje sopstvenu strukturu i postigne novu ravnotežuali ovoga puta višem nivou i tako direktno svojimdelovanjem dovede do novog razvojnog nivoa sistema koji

   je bolji, funkcionalniji i potentniji od prethodnog.

  • To je i faktor i mehanizam razvoja po Pijažeu• To je i proces koji služi za usklaĎivanje AS i AK  

  ...Osnovni pojmovi 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  5/65

  5

  ...Osnovni pojmovi 

  Asimilacija 

  • Def.: Uklapanje novih objekata u postojeće strukture organizma(uz deformisanje samog objekta, usličnjavanje ) 

  • Uloga:

  • Održavanje kontinuiteta u razvoju pojedinca • Davanje smisla novim informacijama

  • Primeri dominacije Asimilacije:• Varenje hrane, Osobenjaštvo, Egocentrizam, Paranoja, Manija

  gonjenja, Predrasude, Simbolička igra, Primer sa svećom i teglom... 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  6/65

  6

  ...Osnovni pojmovi 

  • Akomodacija • Def.: Izmena postojećeg stanja sistema pod dejstvom objekata iz

  sredine

  • Uloga u razvoju: Remeti postignutu ravnotežu sistema i time

   pruža mogućnost da se kroz ponovni proces uravnotežavanjadoĎe do nove ravnoteže, ali sada na višem nivou! Uvodi novinu u razvoj!

  • Primeri dominacije Akomodacije:• Primer sa tonjenjem belih i crnih kamenčića 

  • Imitacija, Pomodarstvo, Konformizam, Bubanje ...• Proces uravnotežavanja AS i AK - Adaptacija• AS i AK se nikada ne javljaju sami i u čistom obliku. Nema

  asimilacije bez akomodacije i obrnuto. Uvek idu naporedo i

  nerazlučivo su povezani. Ali, mogu se javiti u različitim srazmerama. 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  7/657

  ...Osnovni pojmovi 

  • Transformacija • Da bi saznao objekte subjekt mora aktivno da deluje ne njih, da ih

  transformiše • Saznanje ne polazi ni iz S ni iz O već iz interakcije S-O

  • Od potpune subjektivnosti novoroĎenčeta do objektivnosti odraslog

  • Akciona shema• Saznajna struktura koja se primenjuje na realnost.• Ono u jednoj akciji što se može prenositi, uopštavati i diferencirati sa

   jedne situacije na drugu

  • Varijeteti: SM AŠ, PO AŠ, KO AŠ, FO AŠ, simboličke AŠ itd. • Kako se razvijaju A. Sheme? (tj kako nastaju razvojne novine?)

  - diferencijacijom posebnih AŠ iz opštih (shema kusanja iz sheme sisanja)- integracijom različitih AŠ (trešenje zvečke => da bi se čuo zvuk) 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  8/658

  ...Osnovni pojmovi 

  • Centracije i decentracije• Stalno smenjivanje centracija i decentracija tokom razvoja (uz

   porast sposobnosti decentriranja tokom uzrasta)

  • Odnos AS i AK u prvim mesecima SM perioda: Svet bebe jecentriran na vlastite akcije.• Odnos AS i AK u prvim mesecima PO perioda: Svet deteta je

  centriran na sopstvenu tačku gledišta.• To je posledica AS koja deformiše i još uvek nedovoljne AK  • Decentracija: vraćanje ravnoteže izmeĎu AS i AK. To omogućava

  detetu da se stavi u poziciju drugih, i sl.

  • Konstrukcija• Koordinišu se akcione sheme i stvaraju strukture sve veće

  kompleksnosti tokom razvoja

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  9/65

  9

  ...Osnovni pojmovi 

  • Teorija stadijuma

  • Razvoj teče kroz izvestan broj stadijuma • Ali, izmeĎu stadijuma postoji i kontinuitet, (nema oštrih prekida i novih početaka) 

  • Svaki stadijum se nadovezuje na prethodni (ranije konstrukc. su nužne za naredne) • Na narednim stadijumima se na novoj ravni ponovo izgraĎuje ono što je

   postignuto na prethodnom nivou

  • Postoji konstantnost redosleda stadijuma za svu decu, ali brzina prolaska kroznjih nije ista (uočena su značajna odstupanja u brzini)

  • Četiri glavna stadijuma u Pijažeovoj teoriji:  Senzo-motorni stadijum (0-2)

  Stadijum preoperacionalnog mišljenja (2-7) Stadijum konkretnih operacija (7-11)

  Stadijum formalnih operacija (11-15)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  10/65

  10

  Pitanja za analizu Pijažeove teorije 

  • Koji aspekt kognitivnog r azvoja je u fokusu Pijažeove teorije • Koji su ključni pojmovi Pijažeove teorije 

  • Koji su po Pijažeu faktori razvoja • Koji je mehanizam razvoja• Sa čime se dete raĎa • Da li je razvoj kontinuirani proces ili ide kroz stadijume• Kakav je odnos izmeĎu učenja i razvoja 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  11/65

  11

  Pijažeova teorija je: 

  • Strukturalistička 

  • Interakcionistička 

  • Aktivistička • Konstruktivistička 

  • Teorija stadijuma

  • Teorija uravnotežavanja 

  • Genetičko-epistemološka teorija 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  12/65

  12

  Koji su stadijumi intelektualnog

  razvoja po Pijažeu?

  1. SENZO-MOTORNI

  STADIJUM (0-2)

  2. PREOPERACIONALNO

  MIŠLJENJE (2-7)

  3. STADIJUM KONKRETNIH

  OPERACIJA (7-11)

  4. STADIJUM FORMALNIH

  OPERACIJA (11-15)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  13/65

  13

  1. SENZO-MOTORNI STADIJUM

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  14/65

  14

  • Koja su merila za raspoznavanje inteligentnog ponašanja po Pijažeu? 

  SENZOMOTORNA INTELIGENCIJA

  • Povezivanje sredstva i cilja

  • Postojanje namere

  • Svrsishodna koordinacija više praksema 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  15/65

  15

  SENZOMOTORNA INTELIGENCIJA

  • Povezivanje sredstva i cilja

  • O tome se može suditi samo kada postoji prepreka

  • Čemu služi prepreka? - tako se eliminiše način rešavanja

   problema putem navika.

  • U inteligentnom činu cilj se postavlja na početku, a zatim se

  traže podesna sredstva za njegovo ostvarenje. 

  • Pr .: sa čaršavom i igračkom na kraju stola • Igračka –   predmet cilj• Čaršav –   predmet sredstvo

  • Provera.: sa čaršavom i igračkom koju stavimo van čaršava 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  16/65

  16

  SENZOMOTORNA INTELIGENCIJA

  •  Namera

  • Kako se o tome može suditi? Na osnovu ponašanja deteta: Pr.:

  • Vizuelna fiksacija, itd.• Da li se zadovoljava zamenom objekta• Upornost, ne odustajanje• Isprobavanje razl. načina da se doĎe do cilja i sl. 

  • Pijaže ubacio nameru u def. inteligencije, izmeĎu ostalog i da

   bi se izdvojio od asocijacionističkog pogleda na inteligenciju 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  17/65

  17

  SENZOMOTORNA INTELIGENCIJA

  • Svrsishodna koordinacija više praksema 

  • i stvaranje novih kombinacija praksema

  • Pr. AŠ: vući uzicu + AŠ: uhvati predmet =vući uzicu da bi se dohvatio predmet 

  • Pr: sa čaršavom i igračkom (hvatanje čarš., privlačenje,hvatanje igračke, itd.) 

  • Koja ovde AŠ nikada pre nije postojala?: Sve su postojale, alinije bilo svrsishodne koordinacije tih AŠ 

  • Kada će doći do stvaranja novih AŠ (tj. Kada će dete daizmisli nešto novo) : > tek u 6. Fazi kada postojieksperimentisanje i uviĎanje 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  18/65

  18

  SENZOMOTORNA INTELIGENCIJA

  • Pr .: sa čaršavom, igračkom na kraju stola i mamom koja držiruku na čaršavu 

  • > dete gura maminu ruku u smeru igračke • (neke prakseme zamenila mama)

  • Pr .: sa čaršavom, igračkom na kraju stola i mamom koja držiruku van čaršava 

  • > dete opet gura maminu ruku u smeru igračke 

  • Da li je to inteligentni čin? 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  19/65

  19

  • Tri vrste kružnih reakcija: • Primarne (CR I)• Sekundarne (CR II)

  • Tercijalne (CR III) 

  Kružne reakcije 

  • Primarne kružne reakcije (CR I) • “Primarne” –  jer su usmerene na sopstveno telo• “Kružne”  –   jer se neprestano ponavljaju (u slučaju CR I -

  na jednoličan način) • Pr: sisanje palca• Pr: sa pljuvačkom 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  20/65

  20

  Kružne reakcije 

  • Sekundarne kružne reakcije (CR II) • “Sekundarne” –  jer su usmerene na spoljašnje objekte • “Kružne”  –   jer se neprestano ponavljaju (i u slučaju CR

  II - na jednoličan način) • Pr: trešenje zvečke. 

  • Tercijalne kružne reakcije (CR III) •  jer su usmerene takoĎe na spoljašnje objekte 

  • Ali ne ponavljaju se na jednoličan način, već dete uvodivarijacije i izmene pri svakom ponavljanju

  (eksperimentisanje sa objektima)

  • Pr: Date mu igračku a ono je baci, i tako u nedogled.... 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  21/65

  21

  Kružne reakcije 

  • Zašto se zovu kružne?• A zašto nisu nazvane ponavljajuće (repetitivne)? 

   potrebaakcija

  zadovoljenje

  Postupak

  Cirkularna

  reakcija

   potreba akcija zadovoljenje

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  22/65

  22

  • Svest o postojanju objekta i posle

  njegovog uklanjanja iz perceptivnog polja

  • Šta znači “postojani” objekat?

  • I pored promena u prostorno-vremenskimkoordinatama tom predmetu dete pridaje

  status identičnosti. 

  Šema postojanog objekta 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  23/65

  23

  Razvoj šeme postojanog objekta 

  • 1. Faza: 

  • Dete ne razlikuje “JA” od “NE JA”. Svet je adualističan. Nema razlikovanja subjekta i objekta.

  • Objekti su samo nešto što služi ili ne služi za sisanje • Objekti su prosti produžeci sopstvenih radnji i nemaju

  stalnost 

  • 2. Faza: • I dalje nema traženja posle nestajanja objekta iz vidnog

   polja

  • Pasivno očekivanje: nastavlja da gleda u smeru gde jeobjekt nestao, ali nema traženja 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  24/65

  24

  Razvoj šeme postojanog objekta 

  • 3. Faza: 

  • Traži objekt posle skrivanja samo ako je već započeo pokret dohvatanja

  • Objekt postoji samo u produžetku započete radnje, ali ne isamostalno od detetove radnje (šema objekta je još uvekdeo detetove akcije).

  • Ako ga ispusti tražiće ga samo pogledom • Traži parcijalno skrivene objekte, ali ne i potpuno

  skrivene• 4. Faza: • Uspostavljanje šeme postojanog objekta • Posle skrivanja ostaje svest o postojanju objekta i akcija

  traženja počinje, (pr. podiže prepreku, sklanja...) 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  25/65

  25

  Razvoj šeme postojanog objekta 

  • Ali... To još nije dovoljno čvrsta šema postojanog objekta! 

  • Objekt u 4. Fazi još nije potpuno nezavistan od konteksta i od

  detetove radnje• Pr. Za dete još ne postoji objekt kao takav, već pre: “lopta-iza-fotelje, lutka-iznad-kreveca”… 

  • Dete ne uzima u obzir vidljiva premeštanja, već traži objektna “privilegovanim mestima” 

  • Tipična greška ove faze: “A ne B zadatak” 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  26/65

  26

  Razvoj šeme postojanog objekta 

  • Objekt je sada odvojen od praktičnog konteksta • Rešava A ne B zadatak  • Dete ga traži vodeći računa o “vidljivim premeštanjima” • Šta su vidljiva premeštanja? (Pr. sa tri zastora) 

  • 5. Faza: 

  • Dete traži objekat vodeći računa o “nevidljivim premeštanjima” • Rešava problem sa višestrukim zaklonima • Ne traži ga tamo gde “ne može biti”  jer za predmet sada važe

   pravila “grupe prakričnih premeštanja” 

  • 6. Faza: 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  27/65

  27

  Razvoj šeme postojanog objekta 

  •  Na kraju SM perioda kod deteta se formira kategorija objekta:•  Nezavisna od detetove aktivnosti

  • Apstrahovana iz praktičnog konteksta • Objekt je postojan (identičan samome sebi i krozrazličite prostorno-vremenske promene)

  • Objekt se premešta po prostoru (takoĎe sadaobjektivnom) i to po pravilima “grupe prakričnih

   premeštanja” 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  28/65

  28

  FAZE

  S-M STADIJUMA

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  29/65

  29

  • Uvežbavanje refleksa (uroĎenih SM šema) 

  • Objekat: Nema diferencijacije AŠ i objekta •  Namera: Nema namere

  1. FAZA SM STADIJUMA (0-1)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  30/65

  30

  • Prve stečene navike (iz uhodanih refleksa i jedne nebološke draži)(pr. sisanje palca, okretanje ka izvoru zvuka...)

  • Primarne cirkularne reakcije (CR I)

  •  Namera: nema• Objekat shvata kao produžetak AŠ. Ne traga za objektom koji je prestao da bude deo akcije

  • Prostor : nepovezani čulni prostori • Vreme: trajanje izvedeno iz trajanja sopstvene akcije• Kauzalnost: Svoje akcije tretira kao uzrok svakog dogaĎaja

  koji sledi akciju

  2. FAZA SM STADIJUMA (2-4)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  31/65

  31

  • Sekundarne cirkularne reakcije CR II•  Nastavlja sa formiranjem novih navika• Koordinacija viĎenog i uhvaćenog 

  •  Nema razlikovanja sredstva i cilja, ali ovde su zameci.•  Namera  –  post-hoc (težnja ka ponovnom izazivanjuinteresantnih dogaĎaja) 

  • Objekat: traga za nestalim objektom samo ako je prethodno biodeo detetove akcije

  • Prostor : shvata samo neposredni prostor gde se odigrava akcija• Vreme: shvata relaciju pre-posle samo u vezi svojih akcija• Kauzalnost: započinje razlikovanje uzroka (svojih akcija) i

   posledice tih akcija 

  3. FAZA SM STADIJUMA (5-8)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  32/65

  32

  • Počeci SM inteligencije • Sredstvo-cilj: Cilj se postavlja na početku. Dete potom bira sredstvo

  kojim će doći do cilja (pr. sklanja prepreku da bi došao do igračke) 

  • Koordinacija praksema i njihovo povezivanje u složenije strukture • Primena već postojećih praksema u novim situacijama (udara po predmetu –  da bi otklonio prepreku)

  • Vodi ka postojanom objektu•  Namera: postoji

  • Objekat: Traži objekt na privilegovanom mestu • Prostor: Početak shvatanja distantnog prostora, perspektive • Vreme: Početak shvatanja serijalnosti nizova dogaĎaja (pre-posle) • Kauzalnost: Ograničeno shvatanje da i drugi objekti mogu biti

  uzroci (pr. Kada gura ruku odraslog ka željenom predmetu) 

  4. FAZA SM STADIJUMA (9-12)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  33/65

  33

  • Tercijalne cirkularne reakcije CR III• Formiranje novih AŠ putem aktivnog eksperimentisanja • Traženje novih sredstava diferencijacijom poznatih šema (pr.

   ponašanje sa osloncem) • Objekat: Otpornost na vidljiva premeštanja u prostoru • Prostor: shvata objektivnost prostora, svoje telo tretira kao deo

   prostora

  • Vreme: Shvata objektivnost vremena

  • Kauzalnost: Potpuno shvata da i drugi objekti mogu biti uzroci, i tosasvim nezavisno od njegove akcije, shvata nužnost prostornogdodira izmeĎu uzroka i posledice. PredviĎanje mogućih odnosameĎu objektima. 

  5. FAZA SM STADIJUMA (13-18)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  34/65

  34

  • Kraj SM stadijuma i početak semiotičkog ponašanja • Formiranje novih šema kroz mentalno kombinovanje( pr. Insight,

  korišćenje štapa kao oruđa bez probe, kutija šibica) 

  • Pronalazi nova sredstva mentalnim kombinovanjima kojima sedolazi do insight-a• Objekt: Rešava nevidljiva premeštanja • Prostor: reprezentuje prethodne promene prostornog položaja • Vreme: Reprezentuje ranije opažene nizove dogaĎaja 

  • Kauzalnost: zahvaljujući sposobnosti reprezentovanja može dazaključi o nevidljivom uzroku, na osnovu opažanja efekta ili predvidi efekat na osnovu opažanja uzroka 

  6. FAZA SM STADIJUMA (18-24)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  35/65

  35

  2. STADIJUM

  PREOPERACIONALNO MIŠLJENJE 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  36/65

  36

  Preoperacionalno mišljenje 

  Preoperacionalni stadijum (PO) karakteriše egocentrizam,

  intuicija i specifični oblici dečijeg shvatanja i objašnjenja

  pojava, završava se usvajanjem pojma konzervacije, pojavom operacija, (tj. interiorizovanih akcija koje su

  reverzibilne i povezane u sistem), i usvajanjem strukture

  grupisanja - opštom logičkom šemom dečije misli na

  stadijumu konkretnih operacija (KO).

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  37/65

  37

  Egocentrizam dečije misli 

  • Centracije i decentracije • Dominacija asimilacije• Konfuzija na relaciji Subjekt Objekt, psihičko i fizičko 

  • Smenjuju se kroz stadijume tokom dečijeg razvoja • Ponavljanje onoga što je dete prošlo u SM stadijumu na

   praktičnoj ravni, sada u ravni reprezentacija •  Na SM stadijumu (najpre centracija na sopstveno telo i akciju pa

  decentracija)

  •  Na PO stadijumu (najpre centracija na sopstvene reprezentacije, predstave, pa decentracija –  (pojava operacija na KO stadijumu)• Odnosi si se kako na fizički tako i na socijalni univerzum

  (nemogućnost stavljanja u poziciju drugoga itd.) 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  38/65

  38

  Egocentrizam dečije misli 

  • Pr. • U raspravama sa drugom decom ne mogu da stanu u poziciju drugoga

  već kao da svako drži svoj monolog (kolektivni monolozi). (Monolog

  takođe prati i samostalnu dečiju igru i aktivnost –  i takvi monolozi predstavljaju 1/3 dečijeg spontanog govora u 3-4 godini.)

  • Ponašanje u igrama sa pravilima: PO deca igraju svak za sebe neobraćajući pažnju na pravila suigrača 

  • Dete će oko 4-5 godina znati da pokaže svoju desnu i levu ruku, a tek

  oko 7-8 da se desna ruka osobe koja sedi naspram njega nalazi naspram

  njegove leve

  • Simbolička igra (primer čiste, čak “dvostruke egocentričnosti”) • Imaginativna, imitativna (igre sa lutkama, kuvanje ručka, itd) 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  39/65

  39

  Zadatak - 3 planine

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  40/65

  40

  Zadatak - 3 planine

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  41/65

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  42/65

  42

  Intuicija 

  • Preobražaji u inteligenciji na PO:od SM praktične, ka reprezentacionoj inteligenciji PO stadijuma 

  • Prelogičko mišljenje na PO ( Do 7 god dete rasuđuje prelogički i

  nadoknađuje taj nedostatak mehanizmom intuicije) • Dete sve vreme tvrdi, a nikada ništa ne dokazuje! (to takođe

   proističe iz egocentrizma) 

  • Intuitivno mišljenje je potčinjeno opažaju.

  • Od čega se sastoje proste intuicije?  –  to su opažajne ili akcioneSheme interiorizovane u reprezentaciju.

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  43/65

  43

  Intuicija 

  -  Pr. 1 - Dete 4-5 godina pravi niz crvenih žetona iste dužine, ali nevodeći računa o broju elemenata niti o uspostavljanjukorespodencije 1:1- (  primitivni oblik intuicije: procenjivanje količine jedino

   preko zauzetog prostora) 

  -  Pr. 2 - Dete 5-6 godina uspostavlja korespodenciju 1: 1 ina osnovu toga zaključuje o količini ali... 

  -  Pr. 3 - ali ... Ako pomerimo crvene žetone malo udesno detekaže da nisu jednake i da duži red ima više žetona

  => jednakost se ne odražava logičkomkorespodencijom već samo vizuelnom 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  44/65

  44

  Intuicija 

  • Koliko su intuicije daleko od operacija? –  da bi postalelogičke operacije dovoljno je samo da postanu reverzibilne 

  • Ako ih uporedimo sa operacijama - intuicije bi bile interiorizovaneakcije koje nisu reverzibilne i koje nisu u sitemu

  • Intuicija:1. Primarna intuicija

  2. Artikulisana intuicija - (naprednija u 2 smisla: rekonstruiše

   prošlost i anticipira budućnost i tako pripremareverzibilnost)

  • U poreĎenju sa operacionom logikom - intuicija pokazuje manjuravnotežu zbog odsustva reverzibilnosti, ali je to svakako napredak uodnosu na SM inteligenciju

  D čij h t j i

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  45/65

  45

  Dečije shvatanje iobjašnjenje pojava 

  • Usled konfuzije subjektivnog i objektivnog sveta  dolazi dosubjektivizacije objektivnog sveta i do objektivizacije subjektivnog

  • Ta konfuzija subjekta i objekta najviše dolazi do izražaja u: 

  Dečije shvatanje pojava 

  1. Animizam • Sklonost dece da neživim stvarima pridaju odlike živih bića (da

  shvata stvari kao žive, obdarene namerama itd.) •  Pr. Sijalica nam svetli, peć nas greje, sunce nam sija itd. 

  •  Pr. Oblak zna kuda ide, noć je veliki crni oblak koji ulazi u sobukada spavamo, mesec nas prati u šetnji i vraća se kada i mi... 

  • Tokom PO dolazi do opadanja animizma:• Kod mlaĎe dece sve može biti živo, potom samo ono što

  se kreće, pa samo ono što se samostalno kreće itd. 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  46/65

  46

  Dečije shvatanje pojava 

  2. Realizam • Sklonost dece da subjektivnim pojavama pridaju objektivnost, tj da se

  smeštaju van subjekta (mislima, snovima, imenima, itd.) •  Pr. Snovi su noću tu u sobi, na krevetu, lebde... •  Pr. Imena su neodvojive odlike predmeta. Svaki predmet zna svoje ime 

  3. Artificijalizam • Sklonost dece da okolni svet shvate kao plod ljudske delatnosti, tj. da

  su napravljeni od strane ljudi

  •  Pr. Nebo su napravili i obojili ljudi, jezera su iskopali ljudi, planine su sazidali ljudi, kamenčići se prave presovanjem peska, itd. 

  • Artificijelizam je manje zastupljen kod seoske nego kod gradske populacije jer se radi o preteranoj generalizaciji sa objeketa koje su

  najpre upoznali (tvorevine)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  47/65

  47

  Dečije objašnjenje pojava 

  1. Motivacija • Objašnjenja kod kojih dete pripisuje spoljnjem, fizičkom svetu

  ljudske motive

  • Pr: noć dolazi zato da bismo mi mogli da spavamo 

  • Pojam uzročnosti • Interesovanje za uzroke i pitanje - Zašto? –  se javlja oko 4. Godine• Prekauzalnost dečijih objašnjenja –  umesto objektivnih, fizičkih

  uzroka deca pri tumačenju uzroka pojava često navode psihološke

  motive i uzroke

  2. Finalizam • Dete objašnjava pojavu njenim krajnjim rezultatom • Pr: reka teče zato da bi se ulila u more 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  48/65

  48

  Dečije objašnjenje pojava 

  4. Fenomenizam • Dete od dve pojave koje se odigravaju istovremeno jednu od njih

   proglašava za uzrok  • Pr: treperenje lišća izaziva vetar

  5. Participacija• Kada dete smatra da su dve pojave koje su ista samo po vrsti i

  materijalno iste

  • Pr: senka ispod drveta je deo noći 

  3. Magizam • Uverenje deteta da sopstvene radnje mogu uticati na tok prirodnih pojava• Pr: sunce se kreće zato što ja trčim 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  49/65

  49

  3. STADIJUM

  KONKRETNIH OPERACIJA

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  50/65

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  51/65

  51

  Šta je REVERZIBILNOST? 

  • Predstavljanje mogućnosti odvijanja jedne akcije u

  suprotnom smeru 

  Razlika reverzibilnosti i vraćanja, preokretljivosti?

  • Akcija se ne preobražava odmah u reverzibilnu operaciju.

  Postoji  prvo zamišljanje vraćanja (preokretljivost,empirijsko vraćanje) ali to je nova akcija, različita od prve i

  nezavisna od nje.

  Reverzibilnost 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  52/65

  52

  Vrste reverzibilnosti 

  (Tipovi odgovora pri ispitivanju konzervacije)

  • Identitet * –   (to je ista glina, ništa nije ni dodato ni oduzeto) 

  • Inverzija (prosta reverzibilnost) - (možemo sada vratiti iz Au B i biće kao na početku) 

  • Reciprocitet (kompenzacija) -  B je duži, ali tanji pa ima isto 

  Reverzibilnost 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  53/65

  53

  KONZERVACIJA

  • Sigurni pokazatelj prelaska sa preoperacionalnog na period KO

  • Konzervacija materije (7-8)

  16  20

  32

  73

  84

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  5 6 7 8 9

  uzrast• Konzervacija težine (9-10)

  • Konzervacija dužine, zapremine, površine (11-12)

  Konzervacija 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  54/65

  54

  Konzervacija 

  Konzervacija

  tečnosti 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  55/65

  55

  Kompozabilnost (povezanost u sistem)

  • Obrazovanjem operacija one se neminovno koordiniraju u celovitu

  strukturu

  • Ne uči se sukcesivno jedna po jedna operacija već se usvaja ceo

  sistem

  • Pr. Sistem celih brojeva:

  • ne samo operacija 2+1=3; već istovremeno i 3+1=4; 3+2=5 itd. 

  Povezanost u sistem 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  56/65

  56

  Koja je opšta logička šema KO? 

  - Logička struktura “grupisanja” - To je pokušaj formalnog opisa realnog kognitivnog ponašanja

  deteta u ovom periodu.

  - Karakterišu je: identitet, inverzija, kompenzacija, tautologija i

  ograničena asocijativnost. 

  - Primeri grupisanja: klasifikacija, serijacija, multiplikativna

  grupisanja (više klasifikacija i serijacija istovremeno, serijalna

  korespodencija (dvostruki niz pr. Lutke i š tapovi), matrice (tabele

   sa dva ulaza, pr. Kvadrati i krugovi –  crveni i plavi...), itd.

  “Grupisanje” 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  57/65

  57

  Klasifikacija 

  • Grupisanje, stavljanje zajedno onoga što je isto ili slično 

  • Figuralne kolekcije  –  (... zato što se slažu iz bilo kog razloga, pr. čekić i ekseri) 

  •  Nefiguralne kolekcije  –  (...slične predmete na manje gomile,

  ali bez kombinovanja uzlasno/silazne metode i inkluzije)

  • Hijerarhijska klasifikacija  –  (kombinuju uzlasno/silaznemetode i intenzivno kvantifikuju inkluziju)

  • Inkluzija klasa  –  (adekvatna upotreba “Svi” i “Neki”. Pr. inkluzija potklase (mačke) u klasu (životinje) se javlja tek oko 8-9 god.)

  Vrste konkretnih operacija 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  58/65

  58

  • SreĎivanje elemenata po rastućim/opadajućim veličinama 

  •  Najpre odsustvo serijacije, pa empirijska serijacija ( putem

   pokušaja i pogreški; ređanje od početka pri umetanju), pa

  operaciona serijacija.

  • Operaciona serijacija: svaki element se opaža u isto vreme i

  kao veći od prethodnih i kao manji od narednih (reverzibilnost

  redosleda)

  Serijacija 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  59/65

  59

  Formiranje brojeva 

  • Intuicija broja na PO stadijumu ( pr . brojanje napamet )

  • Operaciona priroda brojeva na KO stadijumu (konzervacija

  brojčanih veličina nezavisno od prostornog rasporeda) 

  • Pojam broja se operaciono obrazuje: nastaje sintezom serijacije i

  inkluzije klasa

  Broj 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  60/65

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  61/65

  61

  Zašto se zovu FORMALNE operacije? - Zato što dolazi do transformacija misli: oslobađaju se realnog

  (sadržinskog) i počinju sa upotrebom mogućeg, propozicija i

  hipoteza (formalnog).- Tj. dolazi do diferenciranja forme mišljenja od sadržaja 

  - One ne moraju biti faktički istinite, već se smeštaju u široki domen

  svega mogućeg (hipotetičko-deduktivne)

  - Stvarno je samo podskup mogućeg. - Pojava FO dovodi do ravnoteže na višem nivou (jer dete sada može

   sve da transformiše i ubaci u strukturu - i realno i moguće) 

  FORMALNE OPERACIJE (11/12 - 15/16)

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  62/65

  62

  - Doba velikih ideala, početka teorija, udaljavanja od realnosti,

   bunta, osporavanja svega postojećeg, traženja ličnog identiteta u

  tom novom i apstraktnom svetu. Emocije se ulažu u ideale. 

  FORMALNE OPERACIJE (11/12 - 15/16)

  - Javlja se novi egocentrizam u kome adolescent pokušava da

   prilagodi sredinu svome “Ja”. Taj egocentrizam će se povući tek

   pred kasnijom decentracijom, kada počne da radi. 

  - Refleksija –  mišljenje o svom mišljenju. Omogućava mu bekstvo

  u apstraktno i moguće. Stvara teorije, ideologiju, sistem vrednosti,

  estetske vrednosti, religijske i filozofske poglede

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  63/65

  63

  U osnovi FO leži: 

  1. Kombinatorika 

  - Kombinovanje svih mogućih OBJEKATA:

   Pr.: - 5 bokala sa bezbojnim tečnostima (A, B, C, D, E) - jedna kombinacija daje žutu boju. Koja? 

  - dete na FO to radi sistematski!

  - Kombinovanje propozicija, ideja, hipoteza: (koristeći propozic. operacije) 

  1. Implikaciju (ako... onda)

  2. Disjunkciju (ili, ili, ...ili oba)

  3. Ekskluziju (ili...ili)

  4. Inkopatibilnost (ili, ili,...ili ni jedno), itd.

  Opšta logička šema FO 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  64/65

  64

  2. Grupa od 4 transformacije (INRC):

  Dve vrste reverzibilnosti sa KO se sada kombinuju (operacije na operacijama)

  i dovode do FO. To kombinovanje dovodi do grupe od 4 transformacija: 

  1. I - Identična 2. N –  Negativna (inverzna)3. R –  Recipročna 4. C –  Korelativna

  3. Struktura mreže 

  Opšta logička šema FO 

 • 8/9/2019 Pijazeova teorija

  65/65

  - Kombinatorika

  - Proporcije (11-12 god.)

  - Dvostruki sistem referenci (pr. Puž! KO dete shvata oba para inverznih operacija

  ali ih ne kombinuje. Ne predviđa da puž krećući se napred, po daščici koja se

  kreće nazad, ostaje nepomičan u odnosu na spoljašnju referentnu tačku )

  - Hidrostatička ravnoteža (Hidraulična presa oblika U. Varijable: težina klipa i

   gustina tečnosti) 

  - Verovatnoća (pr. 3/9 2/6)

  Tipovi zadataka koje može da rešava dete u FO?