Piguovi porezi

 • Upload
  zokabl

 • View
  259

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  1/10

  PIGUOVI POREZI-EKOLOKI POREZI

  Rast industrijske proizvodnje poveava tranju svi! vidova ener"ije# Pri$arna proizvodnja se u"%avno$ &azira na eksp%oata'iji (osi%ni!"oriva )preko *+, svjetski! potre&a za pri$arno$ ener"ijo$ sepod$iruje sa"orijevanje$ (osi%ni! "oriva ., iz nuk%earni! e%ektrana a/, iz !idroe%ektrana0#

  Preko$jerna e$isija "asova i e(ekat 1stak%ene &a2te1 kao i dru"io&%i'i za"a3enja su u ekono$sko$ s$is%u vid ne"ativne eksterna%ije#

  4oderni dravni siste$i pri$oravaju tri2ne aktere da preuz$u dioi%i 'je%okupni iznos tro2kova ne"ativni! eksterna%ija uvo3enje$ tzv#eko%o2ki! poreza#

  Iako poja$ eko%o2ko" oporezivanja nije de'idno de(inisan Evropskako$isija EURO5676 i%i OE89 eko%o2ke poreze pos$atraju sa aspektaporeske osnovi'e# Po to$ s!vatanju eko%o2ki porez je svaki vid poreza:ija je poreska osnovi'a izraena u (izi:ki$ jedini'a$a odre3enesupstan'e )i%i $aterije0 koje i$aju o:i"%edan i dokazan ne"ativan uti'ajna okruenje#

  Kao i svaki dru"i porezi i eko%o2ki porezi se $o"u podije%iti naposredne i neposredne#

  Eko%o2ki porezi se u"%avno$ dije%e na Pi"uove poreze para-pi"uoveporeze i dvostrano korisne poreze#

  6e!ni:ki eko%o2ke poreze predstav%jaju i razne naknade i dad&ine#

  Pi"uovi porezi su do&i%i naziv po ekono$isti 7rturu 5esi%u Pi"ou ipredstav%jaju o&%ik eko%o2ko" poreza kod ko"a se visina poresko"optereenja neko" su&jekta odre3uje po jedini'i e$itovano" za"a3enja#

  Ovakvo tretiranje poreske pro&%e$atike se u neki$ ze$%ja$apokaza%o izuzetno e(ikasno#

  6eorija i praksa Pi"uovi! poreza predstav%jaju novi savre$eni i$u%ti(unk'iona%ni po"%ed na pro&%e$atiku eko%o2ko" oporezivanja#

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  2/10

  Uvo3enje i kori2enje eko%o2ki! poreza u Evropi se intenzivirapo:etko$ devedeseti! "odina pro2%o" vijeka )prije sve"a skandinavskeze$%je0#

  Eko%o2ki porezi doprinose i rastu ukupni! &udetski! pri!oda#

  Eko%o2ki porezi

  Zagaenje okolia# Proizvodnja i potro2nja (osi%ni! "oriva su k%ju:niuzro:ni'i e(ekta 1stak%ene &a2te1 ne"ativne ekono$ske eksterna%ije na$akro nivou#

  Eksterna%ije su pozitivni i%i ne"ativni u:in'i koje za jedan su&jekatproiz%aze iz aktivnosti dru"o" su&jekta &i%o da se radi o proizvodnji i%ipotro2nji a da pri to$e nisu rezu%tat dje%ovanja 'ijena# 5vijest i potre&a

  za &or&u protiv za"a3enja oko%i2a tj# za2tita ivotne sredine postaje$e3unarodni pro&%e$#

  Ovi pro&%e$i se uspje2no rje2avaju koordina'ijo$ vi2e drava tj#zajedni:ki$ $jera$a#

  Interna%iza'ija pro&%e$a eksterna%ija se sve vi2e poistovjeuje sadirektno$ interven'ijo$ i%i odre3eni$ uti'aje$ dravni! institu'ija#4jera$a se navode u:esni'i na tri2tu da preuz$u tro2kove ne"ativni!eksterna%ija tako 2to se na$jenski$ su&ven'ija$a podsti:u stvaranjadru2tveni! koristi#

  9ak%e (iska%no rje2enje eksterna%ija se &azira na na$etanju poreza nane"ativne eksterna%ije#

  Karakteristike i vrste ekolokih poreza# Pre$a de(ini'iji EU;OE89eko%o2ki porez je vid poreza kod koje" je porezna osnovi'a izraena u(izi:ki$ jedini'a$a $aterije i pri to$e je dokazan ne"ativan uti'aj naoko%i2#

  Eko%o2ki$ porezi$a se postiu s%ijedei 'i%jevi< )a0 snaan podsti'aj zaza2titu :ovjekove oko%ine= )&0 prikup%jaju se sredstava za (inansiranjeras!oda za javne pro"ra$e za2tite :ovjekove sredine# Prije uvo3enja eko%o2ki! poreza tre&a identi(ikovati i uk%oniti $jereu"ra3ene u postojei siste$ direktni! i indirektni! poreza# Re:eno je daeko%o2ki porezi $o"u &iti neposredni i posredni# >eposredni su oni :ije

  je uvo3enje $otivisano za2tito$ :ovjekove oko%ine a posredni porezi se

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  3/10

  ini'ija%no uvode iz raz%o"a nepovezani! s eko%o2ki$ konsidera'ija$aa%i s vre$eno$ su one sve prisutniji (aktor#

  >aj:e2e se eko%o2ki porezi dije%e na< Pi"uove para-Pi"uove poreze idvostrano korisne poreze#

  Kod Pi"uovi! poreza )spe'i(i:ni porezi0 visina poresko" optereenja se$jeri direktni$ odnoso$ pre$a jedini'i e$itovano" za"a3enja a 'i%ji$ je s$anjenje e$isije 2tetni! tvari za"a3iva:a#

  Para-pi"uovi porezi su indirektni porezi )'arine P9V0 i :esto se uvodekao a%ternativa spe'i(i:ni$ porezi$a#

  9vostrano korisni porezi podrazu$jevaju da se na proizvode :ijo$proizvodnjo$ i%i potro2njo$ se uzrokuje za"a3enje pri$jenjujuraz%i:ite poreske stope#

  Prikup%jena sredstva se koriste za (inansiranje eko%o2ki! izdataka akoristi od nji!ovo" p%aanja i$aju svi :%anovi dru2tvene zajedni'e#

  Eko%o2ki porezi u 2ire$ s$is%u su razne naknade i s%i:ne dad&ine)npr# re"istra'ione takse0# 4e3u (iska%ni$ instru$enti$a naknade susada $no"o prisutnije ne"o porezi $ada je iz$e3u nji! te2ko napraviti

  jasnu raz%iku# O&a instru$enta predstav%jaju 'ijenu koja se p%aa zaispu2tanje 2tetni! $aterija u okruenje#

  Kod o&a (iska%na instru$enta prisutan je e%e$ent prinudnosti iodsustvo neposredne protiv us%u"e#

  >aj:e2i o&%i'i naknada sa eko%o2ki$ karakteristika$a suaknade za kori2tenje do&ara od op2te" interesa su javni pri!odi ip%aaju se kao nadoknada )'ijena0 kori2tenja odre3eno" javno" do&ra#

  >aknada za za"a3enje i$a s%ijedee $oda%itetea re"istra'iju ikori2tenje $otorni!vozi%a

  >a pesti'ide i u$jetna"nojiva )za2tita voda0

  Denzin o%ovni i&ezo%ovni

  >a uvoz i prodaju$otorni! vozi%a

  >a pakiranje $eta%ap%astike stak%akera$ike

  9ize% Za kori2tenje 'esta iauto'esta

  >a otpad )deponije0

  Loivo u%je >a osi"uranje%uksuzni! ja!ti

  >a za"a3enjezraka)8O?5O?0

  Kerozin >a &uku >a &aterije "u$eraspo%oive kontejnere

  Petro%ej >a putnike u zra:no$pro$etu

  >a otpadne vode)kuanske iindustrijske0

  >a potro2nju struje >a p%asti:ne vrei'e

  >a prirodni p%in >a za"a3enje vode

  >a 88 F8 P78 i5C )one:i2iva:iozona0

  >a nuk%earnu ener"iju

  Pi"uovi porezi

  Nastanak i karakteristike Piguovih poreza# 6er$in eksterni u:inakHprvi je upotre&io teoreti:ar ekono$ije &%a"ostanja 7rtur 5esi% Pi"u)A*A?0 koji je postavio osnovne standarde teorije eksterna%ija# Po%azeiod trii2ni! nedostataka Pi"ou je iznio postavku o neop!odnosti

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  6/10

  ekono$ske u%o"e drave i dravne interven'ije koja &i tre&a%a dao&ez&jedi da tri2ne 'ijene odraavaju pun dr2tveni tro2ak#

  Pos$atrano sa teorijsko" stanovi2takako &i se iz&je"%o preno2enjeekono$ski! tro2kova na 'je%okupnu dru2tvenu zajedni'u neop!odna je

  nji!ova interna%iza'ija odnosno uk%ju:ivanje tro2kova za"a3enja u'ijenu proizvoda i%i aktivnosti koje uzrokuju za"a3enja# U konkretno$s%u:aju e$isija "asova &i tre&a%a da &ude o"rani:ena do nivoa "dje su$ar"ina%ne koristi za dru2tvenu zajedni'u $anje od $ar"ina%ni!tro2kova preduzi$anja $jera za redukovanje e$isije#

  6eorijski pos$atrano uko%iko se po3e od predpostavke da na tri2tupostoji savr2ena konkuren'ija za proizvodi$a preduzea za"a3iva:a iodsustvo &i%o kakve dravne interven'ije tri2na tranja odraava$ar"ina%nu dru2tvenu korisnost# 4e3uti$ tri2na ponuda &ez dravne

  re"u%a'ije odraava sa$o $ar"ina%ne privatne tro2kove# I"norisanje$eksterni! tro2kova ponuda i tranja nee &iti u ravnotei#

  O:i"%edno je da uko%iko proizvodnja jedno" preduzea prouzrokuje2tetu dru"i$ su&jekti$a i ne daje $o"unost tri2ne ko$penza'ije$ar"ina%ni dru2tveni tro2ak proizvodnje je vi2i od $ar"ina%no"privatno" tro2ka proizvodnje#

  Pre$a Pi"uovoj ekono$iji &%a"ostanja jedini na:in dostizanja Paretoopti$u$a je pute$ na$etanja poreza i%i nadoknada za"a3iva:u uvrijednosti koja je jednaka raz%i'i iz$e3u dru2tveno" i privatno"

  tro2ka# Interna%iza'ija eksterna%ija kao vantri2ni (eno$en se vr2i p%aanje$odre3ene 'ijene za nanijetu 2tetu# 5to"a 'ijena proizvedeno" do&ra je

  jednaka $ar"ina%no$ dru2tveno$ tro2ku to" do&ra koji je jednakz&iru $ar"ina%no" privatno" tro2ka i poreza# Ovo rije2enje je poznatopod i$eno$ porez na e$isije )Pi"uov porez0#

  U Pi"uovo vrije$e takav porez se s$atrao sa$o akade$ski$pristupo$ i "otovo da nije i$ao nikakav prakti:an zna:aj#

  Pored k%asi:no" Pi"uovo" poreza kod ko"a se visina poresko"optereenja odre3uje pre$a jedini'i e$itovano" za"a3enja u (iska%nojteoriji se pravi raz%ika iz$e3u jo2 dvije "rupe poreza koji se koriste ueko%o2ke svr!e< para pi"uovi porezi i dvostrano korisni porezi#

  5%edei "ra(ikon prikazuje za"a3enje i dru2tveni opti$u$ napri$jeru :e%ika

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  7/10

  Pri$jena i uti'aj Pi"uovi! poreza

  6oko$ 2ezdeseti! i po:etko$ seda$deseti! "odina JJ vijeka oja:a%a

  je eko%o2ka svijest i ponovno oivje%a Pi"uova ideja o porezu naeksterna%ije#

  Prvi ta%as eko%o2ke poreske re(or$e nije dao o:ekivane rezu%tate&udui da se p%aanje eko%o2ko" poreza pos$atra%o kao svojevrsnako$penza'ija i%i odo&renje za za"a3enje#

  6ek kraje$ osa$deseti! "odina kada je iznos eko poreza uvean ipoja:an nji!ovan kazneni karakter eko%o2ki porezi do&ijaju prakti:anzna:aj prije sve"a u skandinavski$ ze$%ja$a#

  Uop2teno pos$atrano za sve vrste eko%o2ki! poreza je karakteristi:noda pored interna%iza'ije eksterna%ija i$aju podsti'ajnu i (iska%nu u%o"u#Eko%o2ki porezi i$aju za 'i%j da pute$ korek'ije 'ijena odre3eni!do&ara i us%u"aposti"nu opti$a%nu a%oka'iju resursa# 5vaki porez uti:ena pona2anje poreski! o&veznika#

  Po2to je suo:en sa s$anjenje$ svo" raspo%oivo" do!otka o&veznikrea"uje na novonasta%u situa'iju# U s%u:aju distorzivni! poreza

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  8/10

  o&veznik preduzi$a odre3ene ak'ije u 'i%ju s$anjenja i%i potpuno"os%o&a3anja od svoje poreske o&aveze# U toj situa'iji prisutan je e(ekatdo!otka )do!odak o&veznika se s$anjuje za iznos poreza0 i e(ekatsupstitu'ije )o&veznik se u 'i%ju s$anjenja svoje poreske o&avezepreus$jerava ka &%ae oporezovani$ odnosno neoporezovani$do&ri$a0#

  Podsti'ajna u%o"a eko%o2ki! poreza se o"%eda u to$e da oni sti$u%i2uproizvo3a:e i potro2a:e da e(ikasnije upotre&%javaju oskudne prirodneresurse#

  Oporezvanje$ eko%o2ki nepodo&ni! proizvoda )(osi%na "orivavje2ta:ka "oriva i s%#0 nji!ova re%ativna 'ijena uveava tako da seo!ra&ruje upotre&a adekvatni! supstituta koji su sa eko%o2ko"stanovi2ta poe%jni#

  6ako3e postoji kontinuiran podsti'aj da se razvijaju i unapre3ujunove i e(ikasnije te!no%o"ije sa $anji$ stepeno$ za"a3enja#

  4e3uti$ podsti'ajna u%o"a poreza je o"rani:ena uko%iko je tranjaza proizvodo$ 'jenovno nee%asti:na i%i kada postoji sa$o neko%ikosupstituta#

  Eko%o2ki porezi doprinose izvjesno$ poveanju ukupni! javni!pri!oda u ze$%ji i $o"u se koristiti za s$anjenje tereta osta%i! popravi%u distorzivni! poreza#

  5%edei "ra(ikon prikazuje uti'aj Pi"uovi! poreza

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  9/10

  Pro&%e$i vezani za pri$jenu Pi"uovi! poreza

  Kod Pi"uovi! poreza tj#poreza na e$isije visina poresko" optereenjaodre3uje se pre$a jedini'i e$itovano" za"a3enja#

  Ovi porezi se neposredno zasnivaju na $jerenju 2tetne e$isije

  odnosno na pro'jeni kvantiteta i kva%iteta ispu2tene $aterije i kao takvii$aju za 'i%j da oporezuju sve aktivnosti koje prouzrokuju za"a3enje# Ueko%o2ko$ s$is%u naje(ikasnije rje2enje &i &i%o oporezivanje sa$o"izvora e$isije#

  4e3uti$ $jerenje 2tetni! e$isija je te2ko ivod%jivo i povezano sare%ativno visoki$ tro2kovi$a#

  Raz%ozi za to su &rojni po:ev od nedovo%jno razvijeni! te!nika$jerenja s%oenosti postupka $jerenja ne$o"unosti %oka%izovanjae$isije kao i z&o" :injeni'e da se uporedo sa razvoje$ industrije uvijek

  jav%jaju nove 2tetne $aterije#

  Porezi na e$isije su po"odan instru$ent u situa'iji kada se 2tetnee$isije vr2e iz re%ativno ne$o&i%ni! izvora za"a3enja# 5itua'ija je$e3uti$ &itno dru"a:ija uko%iko postoje &rojni i di(uzni izvoriza"a3enja kao u s%u:aju 8O? pa je veo$a te2ko i skupo ostvaritikontro%u nad svaki$ pojedina:ni$ izvoro$ e$isije#

  I$ajui u vidu te2koe u pri$jeni poreza na e$isije u praksi se ve%iki&roj ze$a%ja za%ae za jednostavniji pristup odnosno uvo3enje poreza

  na proizvode koji stvaraju za"a3enje &i%o nji!ovo$ proizvodnjo$ i%ipotro2njo$#

  Pre$a o&jektu oporezivanja porezi na proizvode se dije%e na porezena inpute i poreze na (ina%ne proizvode# Za raz%iku od poreza na e$isijeporez na proizvode nije u neposrednoj vezi sa izvoro$ e$isije ve jeosnovi'a ovi! poreza sa nji$a posredno povezana#

  Zakljuci:

  Pi"uovo (iska%no rje2enje interna%iza'ije eksterna%ija prakti:nupri$jenu do&ija oiv%javanje$ eko%o2ke svijesti i sprovo3enje$eko%o2ke poreske re(or$e#

  >a okvirnoj kon(eren'iji U> o pro$jeni k%i$e )Koto A**.0 donijetaje od%uka o redukovanju e$isije "asova koji doprinose e(ektu stak%ene&a2teH u prosjeku za B, u periodu ?++@-?+A?# "odine u odnosu na nivo

 • 8/12/2019 Piguovi porezi

  10/10

  e$isije iz A**+# "odine# 9o sada je ovaj sporazu$ rati(ikova%o CCze$a%ja $e3u koji$a i EU koja se o&aveza%a da e u predstojee$periodu s$anjiti svoju e$isiju za @,#

  iska%no rje2enje je opterereeno &rojni$ nedosta'i$a $e3u koji$aprednja:i pro&%e$ re"resivno" e(ekta neizvjesnost u po"%edu postizanjaeko%o2ki! i (iska%ni! 'i%jeva odsustvo saradnje iz$e3u eko%o2ki! i(iska%ni! 'i%jeva odsustvo saradnje iz$e3u eko%o2ki! i poreski! v%astipostojanje eko%o2ki! distorzivni! su&ven'ija###

  5e$ to"a uvo3enje jedinstveno" poreza na 8O? vezuje se zapoten'ija%no ne"ativne $akroekono$ske e(ekte koji &i ovaj porez i$aona privredni rast raspodje%u do!otka i $e3unarodnu konkuren'iju#

  Konkurentnost.

  >ajvea s%a&ost u s%u:aju jednostrano" uvo3enjaporeza na e$isije je pojava raz%i:iti! i$p%ika'ija za svaku privredupose&no# 7ko jedna ze$%ja uvede ovaj porez ona tada se&e stav%ja uin(erioran po%oaj u odnosu na strane konkurente jer do$ai proizvodipostaju $anje priv%a:ni u odnosu na uvozne#

  5 to"a je zak%ju:ak da e Pi"uov porez vjerovatno i$ati zna:ajnijerezu%tate jedino ako "a istovre$eno uvede vei &roj ze$a%ja#