phuong phap giai

  • View
    415

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of phuong phap giai

BI TON NHIT NHMPosted on 02/06/2010 by BI TP HA HC Thng gp l phn ng nhit nhm: Gi a l s mol ca Al; b l s mol ca oxit st. (Fe2O3) 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe I. Nu phn ng xy ra hon ton: Thng do khng bit s mol Al v Fe2O3 l bao nhiu nn phi xt 3 trng hp ri tm nghim hp l: 1. Trng hp 1: Al v Fe2O3 dng va : 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe a a/2 a/2 a

_ Hn hp sau phn ng: Fe: a mol; Al2O3: a/2 mol 2. Trng hp 2: Al dng d: 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe 2b b b 2b

_ Hn hp sau phn ng: Fe: 2b mol; Al2O3: b mol; Ald: (a-2b) mol. iu kin: (a2b>0) 3. Trng hp 3: Fe2O3 dng d: 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe a a/2 a/2 a

_ Hn hp sau phn ng: Fe: a mol; Al2O3: ; Fe2O3: (b-a/2 )mol. iu kin: (b- a/2)>0) II. Nu phn ng xy ra khng hon ton: Gi x l s mol Fe2O3 tham gia phn ng 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe 2x x x 2x

_ Hn hp sau phn ng: Fe: 2x mol; Al2O3: x mol; Fe2O3 d: (b-x)mol; Al d: (a2x)mol Ch : Nu yu cu tnh hiu sut phn ng ta gii trng hp phn ng xy ra khng hon ton.

KIM LOI TC DNG VI BAZ V BI TON LNG TNHPosted on 02/06/2010 by BI TP HA HC Cn ch n 2 kim loi sau: Al, Zn. Phng trnh phn ng khi tc dng vi baz:

Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2 Zn + 2NaOH Na2ZnO2 + H2

- Oxit ca 2 kim loi ny ng vai tr l oxit acid v tc dng vi baz nh sau: Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O - Hidroxit(baz) ca 2 kim loi ny ng vai tr l acid v tc dng vi baz nh sau: Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O - Kt ta Al(OH)3 tan trong dung dch kim mnh v acid nhng khng tan trong dung dch kim yu nh dung dch NH3. Kt ta Zn(OH)2 tan li trong dung dch NH3 do to phc cht tan. V d: Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4 - Do khi cho mui ca mt kim loi c hidroxit lng tnh tc dng vi dung dch kim, lng kt ta s c to thnh theo 2 hng: + Lng kim dng thiu hoc va nn ch c mt phn mui phn ng. Ngha l c s to kt ta Al(OH)3, HOC Zn(OH)2 nhng kt ta khng b tan li. + Lng kim dng d nn mui phn ng ht to kt ta ti a sau kim ha tan mt phn hoc han ton kt ta. _ Thng s c 2 p s v lng kim cn dng. a. Khi c anion MO2(4-n)- vi n l ha tr ca M: Cc phn ng s xy ra theo ng th t xc nh: Th nht: OH- + H+ H2O - Nu OH- d, hoc khi cha xc nh c OH- c d hay khng sau phn ng to MO2(4-n)- th ta ga s c d Th hai: MO2(4-n)- + (4-n)H+ + (n-2)H2O M(OH)n - Nu H+ d sau phn ng th hai th c phn ng tip theo, khi cha xc nh c H+ c d hay khng sau phn ng to M(OH)n th ta gi s c d Th ba: M(OH)n+ nH+ Mn+ + nH2O b. Khi c cation Mn+: V d: Al3+, Zn2+ V d: AlO2-, ZnO22-

- Nu n gin th cho sn ion Mn+; phc tp hn th cho thc hin phn ng to Mn+ trc bng cch cho hp cht cha kim loi M hoc n cht M tc dng vi H+, ri ly dung dch thu c cho tc dng vi OH-. Phn ng c th xy ra theo th t xc nh :

Th nht: H+ + OH- H2O (nu c H+ - Khi cha xc nh c H+ c d hay khng sau phn ng th ta ga s c d. Th hai: Mn+ + nOH- M(OH)n - Nu OH- d sau phn ng th hai, hoc khi cha xc nh chnh xc lng OH- sau phn ng th hai th ta gi s c d. Th ba: M(OH)n + (4-n)OH- MO2(4-n)- + 2H2O - Nu cho H+ (hoc OH- d th khng bao gi thu c kt ta M(OH)n v lng M(OH)n phn ng th hai lun b ha tan ht phn ng th ba, khi kt ta cc tiu; cn khi H+ hoc (OH-) ht sau phn ng th hai th phn ng th ba s khng xy ra kt ta khng b ha tan v kt ta t ga tr cc i.

Phng php tng gim khi lngPosted on 03/04/2010 by BI TP HA HC I - Ni dung Da vo s tng gim khi lng khi chuyn t cht ny sang cht khc xc nh khi lng hn hp hay mt cht. - Da vo phng trnh ho hc tm s thay i v khi lng ca 1 mol cht trong phn ng (A v B) hoc x mol A v y mol B. (vi x, y t l cn bng phn ng). - Tnh s mol cc cht tham gia phn ng v ngc li. VD: Phn ng MCO3 + 2HCl => MCl2 + CO2 + H2O Ta thy rng khi chuyn 1 mol MCO3 thnh 1 mol MCl2 th khi lng tng: [M + (2x35,5) (M + 60)] = 11 gam v c 1 mol kh CO2 bay ra. Nh vy, khi bit khi lng mui tng ta co th tnh lng CO2 bay ra. Phn ng sete ha: CH3COOH + ROH -> CH3COOR + H2O Th t 1 mol ROH chuyn thnh 1 mol este, khi lng tng: (R + 59) (R + 17) = 42 gam. Nh vy bit khi lng ca ancol v khi lng este ta d dng tnh c s mol ancol hoc ngc li. Hoc: RCOOR + NaOH => RCOONa + ROH C 1 mol este RCOOR chuyn thnh 1 mol mui, khi lng tng( hoc gim) gam v tiu tn ht 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol ROH. Nh vy nu bit khi lng este phn ng v khi lng mui to thnh ta d dng tnh c s mol ca NaOH v ROH hoc ngc li. Hoc vi bi ton cho kim loi A y kim loi B ra khi dung dch mui di dng t do: Khi lng KL tng bng: mB(bm) mA(tan)

-

Khi lng KL gim bng: mA(tan) mB(bm)

Phng php ny thng c p dng gii bi ton v c v hu c, trnh c vic lp nhiu phng trnh, t s khng phi gii nhng h phng trnh phc tp. C th ni 2 phng php Bo ton khi lng v tng gim khi lng l hai anh em sinh i, v mt bi ton nu gii c phng php ny th cng c th gii bng phng php kia. Tuy nhin ty tng bi tp m phng php ny hay phng php kia l u vit hn. II Bi tp minh ho Bi 1: em 27,4g mt kim loi A tc dng hon ton vi dd HCl thu c dung dch B v V lt kh thot ra ( ktc) . Tc dng ht vi dung dch B bng dd H2SO4, ta thu c 46,6g mui. Tt c phn ng xy ra hon ton. Xc nh A v V lt kh thot ra. Bi 2: C 1 lit dung dch hn hp Na2CO3 0,1M v (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43 gam hn hp BaCl2 v CaCl2 vo dung dch . Sau khi cc phn ng kt thc ta thu c 39,7gam kt ta A v dung dch B. Tnh % khi lng cc cht trong A A. %BaCO3 = 50%; %CaCO3 = 50% B. %BaCO3 = 50,38%; %CaCO3 = 49,62% C. %BaCO3 = 49,62%; %CaCO3 = 50,38% D. Khng xc nh c Bi 3: Ha tan hon ton 23,8 gam hn hp mt mui cacbonat ca kim loi ha tr I v mt mui cacbonat ca kim loi ha tr II bng dung dch HCl thy thot ra 4,48 lit kh CO2 ( ktc). C cn dung dch thu c sau phn ng th mui khan thu c l bao nhiu ? A. 26g B. 28g C. 26,8g D. 28,6g

Bi 4: Cho 3 gam mt axit no n chc A tc dng va vi dung dch NaOH. C cn dung dch sau phn ng thu c 4,1 gam mui khan. Cng thc phn t ca A l: A. HCOOH B. C3H7COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH

Bi 5: Cho dung dch AgNO3 d tc dng vi dung dch hn hp c ha tan 6,25gam hai mui KCl v KBr thu c 10,39g hn hp AgCl v AgBr. Hy xc nh s mol hn hp u A. 0,08 mol B. 0,06 mol C. 0,03 mol D. 0,055mol

Bi 6: Nhng mt thanh graphit c ph mt lp kim loi ha tr II vo dung dch CuSO4 d. Sau phn ng khi lng ca thanh graphit gim i 0,24g. Cng thanh graphit nu c nhng vo dung dch AgNO3 th sau phn ng xong thy khi lng thanh graphit tng ln 0,52g. Kim loi ha tr II l:

A. Pb

B. Cd

C. Al

D. Sn

Bi 7: Ha tan hon ton 104,25 gam hn hp X gm NaCl v NaI vo nc c dung dch A. Sc kh Cl2 d vo dung dch A. Kt thc th nghim, c cn dung dch thu c 58,5gam mui khan. Khi lng NaCl c trong hn hp X l: A. 29,25g B. 58,5g C. 17,55g D. 23,4g

Bi 8: Ngm mt vt bng Cu c khi lng 15g trong 340g dung dch AgNO3 6%. Sau mt thi gian ly vt ra thy khi lng AgNO3 trong dung dch gim 25%. Khi lng ca vt sau phn ng l: A. 3,24g B. 2,28g C. 17,28g D. 24,12g

Bi 9: Nhng mt thanh km v mt thanh st vo cng mt dung dch CuSO4. Sau mt thi gian ly 2 thanh kim loi ra thy trong dung dch cn li c nng mol ZnSO4 bng 2,5 ln nng FeSO4. Mt khc khi lng dung dch gim 2,2 gam. Khi lng Cu bm ln km v bm ln st ln lt l: A. 12,8g v 32g B. 64g v 25,6g C. 32g v 12,8g D. 25,6g v 64g

Bi 10: Ngm mt inh st sch trong 200ml dung dch CuSO4, sau khi phn ng kt thc ly inh st ra khi dung dch, lm kh nhn thy khi lng inh st tng thm 0,8gam. a/ Vit phng trnh phn ng di dng phn t v ion thu gn b/ Cho bit vai tr cc cht tham gia phn ng c/ Xc nh nng mol/l ca dung dch CuSO4 Bi 11: Cho 6 gam mt cy nh st vo 200ml dung dch CuSO4 2M, sau mt thi gian ly inh st ra thy khi lng inh st l 6,12g a/ Tnh khi lng Cu bm vo inh st b/ Tnh CM thu c sau phn ng Bi 12: Ngm mt vt bng ng c khi lng 10gam trong 250gam dung dch AgNO3 4%. Khi ly vt ra th lng AgNO3 trong dung dch gim i 17% Xc nh khi lng ca vt sau phn ng. Bi 13: Ngm mt l km trong 100 ml dung dch AgNO3 0,1M. Vit phng trnh phn ng di dng phn t v ion thu gn, cho bit vai tr cc cht tham gia phn ng. Phn ng kt thc thu c bao nhiu gam bc v khi lng l km tng thm bao nhiu. Bi 14: Cho 2 thanh kim loi X c ha tr II v c khi lng bng nhau. Thanh 1 nhng vo dung dch Cu(NO3)2 v thanh 2 nhng vo dung dch Pb(NO3)2. Sau mt thi gian thanh 1 gim 0,2% v thanh 2 tng 28,4% so vi ban u. S mol ca 2 thanh tham gia phn ng gim nh nhau. Tm X?

Bi 15: Nhng thanh kim loi A ha tr 2 vo dung dch CuSO4 mt thi gian thy khi lng thanh gim 0,05% , cng nhng thanh kim loi trn vo dd Pb(NO3)2 th khi lng thanh tng 7,1%. Xc nh M bit s mol CuSO4v Pb(NO3)2 pu l nh nhau. Bi 16. Nung 100 gam hh Na2CO3 v NaHCO3 n khi lng khng i dc 69 gam cht rn. Xc nh % tng cht trong hn hp. Bi 17. Ha tan 23,8 g mui M2CO3 v RCO3 vo HCl thy thot ra 0,2 mol kh. C cn dd thu c bao nhiu g mui khan. L THUYT 1/ Cho kim loi tc dng vi dung dch axit Nu bit khi lng kim loi v s mol kh th tnh c khi lng kh v s mol axit tham gia phn ng Nu bit khi lng mui v s mol kh th tnh c khi lng kim loi v s mol axit Nu bit khi lng kim loi v khi lng mui th tnh c s mol kh v axit

Bi 18: Cho 14,5gam hn hp Mg, Fe, Zn vo dung dch H2SO4 long d thu c 6,72 lit H2 ( ktc). Khi lng(gam) mui sunfat thu c l: A. 43,9g B. 43,3g C. 44,5g D. 34,3g

Bi 19: Ha tan m gam hn hp A gm Fe v kim loi M( c ha tr khng i) trong dung dch HCl d th thu c 1,008 lit kh( ktc) v dung dch cha 4,575g mui khan. Gi tr m l: A. 1,38 B. 1,83g C. 1,41g D. 2,53g

Bi 20: Ha tan hon ton 5g hn hp 2 kim loi bng dung dch HCl thu c dung dch A v kh B. C cn dung dch A thu c 5,71g mui khan. Th tch (lit) kh B thot ra l: A. 2,24 B. 0,224 C. 1,12 D. 0,112

2/ T hp cht A chuyn thnh hp cht B Kiu bi cho s mol 2 mui:

Vi kiu bi ny ta tnh s chnh lch khi lng 2 gc axit tm s mol mui Kiu bi t oxit chuyn thnh mui:

Vi kiu bi ny ta tnh s chnh lch gia khi lng mol nguyn t O v khi lng gc axit.

Bi 21: Khi ly 3,33g mui clorua ca mt kim loi ch c khi lng II v mt lng mui nitrat ca kim loi c cng s mol nh mui clorua trn, thy khc nhau 1,59g. Kim loi trong 2 mui ni trn l: A. Mg B. Ba C. Ca D. Zn

Bi 22: Ha tan 5,8g mui cacbonat MCO3 bng dung dch H2SO4 long, va thu c mt cht kh v dung dch G1. C cn G1 c 7,6g mui sunfat trung ha. Cng thc ha hc ca mui cacbonat l: A. MgCO3 B. FeCO3 C. BaCO3 D. CaCO3 Bi 23:(H A 2007): Ha tan hon