Phu kien tu bep wellmax - khay chia ngan keo tu bep

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    233

  • Download
    2

DESCRIPTION

Nhng mu sn phm trong Ph Kin T Bp Welmax - Khay chia t bp mi nhp v s gip nhng ngn t bp ca bn c s sp xp gn gng hn, thm m v tin li hn. T bp nh bn khng tht s hin i, tin nghi ch vi nhng ngn t trng khng im nhn? Hy n vi chng ti bn s tm ra s cch tn cho k t bp nh bn. Vi nhiu kiu dng, kch c, cht liu c th thay i theo din tch ngn t bp khay chia t bp l mt sn phm hpd l, khoa hc khi bn mun sp xp cc dng c tha, a, mung...mt cch tin li nht v v sinh nht. Hnh nh Mu Khay Chia T Bp Welamx Hotline: 0909 816 786 08- 66805598 WEBSITE: www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com

Transcript

  • 1. Nh ng m u s n ph m trong Ph Ki n T B p Welmax - Khay chia t b p m i nh p v s gip nh ng ngn t b p c a b n c s s p x p g n gng hn, th m m v ti n l i hn. T b p nh b n khng th t s hi n i, ti n nghi ch v i nhng ngn t tr ng khng i m nh n? Hy n v i chng ti b n s tm ra s cch tn cho k t b p nh b n. V i nhi u ki u dng, kch c , ch t li u c th thay i theo di n tch ngn t b p khay chia t b p l m t s n ph m h pd l, khoa h c khi b n mu n s p x p cc d ng c tha, a, mu ng...m t cch ti n l i nh t v v sinh nh t. Hnh nh M u Khay Chia T B p WelamxPh ki n khay chia t b p Wellmax: - L hng nh p kh u s n xu t theo cng ngh hi n i nh t - Lm t ch t li u nh a, c kch th c l n D490x W390x H45 - S d ng chia mu ng a trong nh b p.

2. Ph ki n khay chia wellmax PK305 C th ghp cc h c l i v i nhau nhau thnh h c khay chia l n dng trong h c t Khay chia dng ng mu ng a, dao nh trong t b pPh ki n khay chia wellmax PK305 3. Khay chia dng trong h c t b p, c cc kch th c nh sau D374xW280xH65 - D430xW280xH65 - D474xW280xH65 C th ghp cc h c l i v i nhau nhau thnh h c khay chia l n dng trong h c t Khay chia dng ng mu ng a, dao nh trong t b pKch th t: W380xD450 Kch th t: D460xW315/510xH65 Knh th t: W380xD500 Khay chia t b p s d ng phn lo i dao, mu ng, ...., na, tha inox Lin v i v i chng ti ngay b n c th s h u gi t t nh t.CNG TY N I TH T B P GIA NH Showroom: F15C ng D2 Ph ng 15 Qu n Bnh Th nh TP.HCM Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng : 12/25 ng 49, Ph ng Hi p Bnh Chnh, Qu n Th c TP.HCM Hotline: 0909 816 786 08- 66805598 WEBSITE: www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com