of 115 /115
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี Photoshop CS2 สุรพล บุญลือ 0[email protected]

Photoshop CS2 thai

Embed Size (px)

Text of Photoshop CS2 thai

Page 1: Photoshop CS2 thai

ภาควชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

Photoshop CS2

สุรพล บุญลือ [email protected]

Page 2: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

2

รูจักกับโปรแกรม Photoshop CS2 โปรแกรม Photoshop CS2 เปนโปรแกรมที่ถูกสรางมาเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการออกแบบและสรางสรรคงานกราฟกในดานตางๆ ไมวาจะเปนสื่อประเภทตางไดอยางมากมาย และเครื่องมือของ Photoshop CS2 เองก็ไดพัฒนาอยางตอเนือ่งเพื่อสรางสรรค งานไดอยางไมมีขีดจํากดั

เครื่องมือของ Photoshop CS2

Page 3: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

3

เร่ิมตนใชงาน Photoshop CS2

1. โปรแกรม Photoshop CS2 จะขึ้นมาพรอมกับโปรแกรม Bridge ที่เปนสะพานเชื่อมตอไปยังภาพตางๆ

2. เมื่อเปดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา คุณจะเห็นเครื่องมือในการทํางานจํานวนมาก ไดแก ไต

เติลบาร (Title Bar), เมนูบาร (Menu Bar), ออปชั่นบาร (Option Bar), กลองเครื่องมือ (Toolbox), พาเล็ต(Palette) ตางๆ และแถบแสดงสถานะ (Status Bar) หนาจออาจเปรียบเปนโตะทํางานของเรา

หนาจอพื้นที่การทํางานของโปรแกรม Photoshop

Page 4: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

4

3. สวนที่เปนพาเล็ต (Palette) เปนวินโดวยอยๆ ที่ใชเลือกรายละเอียดสําหรับประกอบการทํางานตางๆ ในโปรแกรม Photoshop คุณสามารถเคลื่อนยาย หรือปรับขนาดของพาเล็ตได และยัง

สามารถจัดตําแหนงของพาเล็ตไดโดยใชเมาสคลิกลากไดตามตองการ เพื่อความสะดวกในการทํางานของคุณเองได สวนการปดพาเล็ตใหคลิกปุม ที่มุมขวาบน

4. การสั่งใหเปดและจัดเรียงตําแหนงของพาเล็ตใหมใหเหมือนกับตอนที่เปดโปรแกรมครั้งแรก

โดยเลือกคําสั่ง Window > Workspace > Reset Palette Location

Page 5: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

5

5. สวนของกลองเครื่องมือ (Toolbox) หรือทูลบอก กลองเครื่องมือประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนตอการทํางาน เครื่องมือเหลานี้มีเปนจํานวนมาก ดังนั้นจะมีรูปสามเหลี่ยมสีดําอยูที่มุมขวาลาง เพื่อบอกวายังมีเครื่องมืออ่ืนอยูดวย

6. ออปชั่นบาร (Option Bar) เปนสวนที่ใชปรับแตงการทํางานของเครื่องมือตางๆ ซ่ึงรายละเอียด

ในออปชั่นบารจะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เลือกใชในขณะนั้น ถาคุณตองการปดออปชั่นบาร ใหเลือกคําสั่ง Window > Option และเมื่อตองการเปดใหมก็เลือกคําสั่ง Window > Option อีกครั้ง

Page 6: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

6

7. การเปดไฟลที่มีอยูแลว โดยสามารถเปดไฟลรูปภาพขึ้นมาใชงานไดหลายรูปแบบ โดยเลือกคําสั่ง File > Open เลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลจากชอง Look in แลวคลิกปุม Open

8. การทํางานกับวินโดวรูปภาพ เมื่อเปดรูปภาพขึ้นมา แถบดานบนของแตละไฟลจะแสดงชื่อ

ไฟล เปอรเซ็นการยอ/ขยายภาพบนหนาจอหรือการซูมภาพ โหมดสี รวมทั้งปุมสําหรับยุบ/ขายวินโดสและปดไฟล

9. ถาตองการกําหนดใหแสดงภาพเทากับของจริง ซ่ึงเทากับ 100% ใหคลิกเลือกที่ Actual Pixels

หรือการกําหนดใหภาพมีขนาดพอดีกับพื้นที่ทํางานใหคลิกเลือก Fit On Screen

โหมดสี เปอรเซ็นการซูมภาพ

ช่ือไฟล ยุบ/ขยายวินโดว และปดไฟล

Page 7: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

7

10. การทํางานกับภาพที่เทากับขนาดจริง 100% ในกรณีที่ซูมภาพจนใหญเกินกวาวินโดวของไฟลนั้น ซ่ึงสามารถใชสโครลบารเล่ือนดูสวนอื่นของภาพได

11. ในขณะที่กําลังใชเครื่องมืออ่ืนอยูนั้น คุณสามารถสลับไปใชเครื่องมือ Hand ช่ัวคราวไดโดย

กดคีย Space Bar คางไว เมาสพอยเตอรจะเปลี่ยนเปนรูป เพื่อใหคุณเลื่อนดูภาพสวนตางๆ ของภาพได จากนั้นเมื่อปลอย Space Bar เมาสพอยเตอรก็จะเปลี่ยนกลับไปเปนเครื่องมือเหมือนเดิม

12. นอกจากนั้นยังสามารถคลิกลากที่มุมเพื่อปรับขนาดของวินโดวรูปภาพไดตามตองการ

ใชสโครบารเพื่อเลื่อนดูภาพ

กดคีย Space Bar คางไว

คลิกลากเพื่อปรับขนาด

Page 8: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

8

13. ขณะที่คุณกําลังใชไฟลใดอยู ตามปกติแถบสถานะบนวินโดวโปรแกรมจะแสดงขนาดขอมูลไฟลนั้น โดยแยกออกเปน 2 คาคือ

14. เปดไฟลที่มีอยูแลว โดยเลือกคําสั่ง File > Open เลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลจากชอง Look in

แลวคลิกปุม Open

ขนาดไฟลที่ยังคงเลเยอรและแชนแนลตางๆ ขนาดเมื่อยุบรวมเลเยอร

ขนาดแสดงภาพ

Page 9: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

9

15. การใชงานพาเล็ต Navigator การซูมภาพดวยพาเล็ต Navigator ทําใหเราไดอัตราการซูมที่แนนอน และสามารถเลื่อนดูภาพในสวนที่ตองการไดสะดวก สําหรับการซูมภาพมีดังนี้

- คลิกปุม เพื่อซูมออก (ภาพเล็กลง) และคลิกปุม เพื่อซูมเขา (ภาพใหญขึ้น)หรือใช

การคลิกลากสไลเดอรบาร ระหวางปุมทั้งสองเพื่อเลือกขนาดที่ตองการ

- ปอนคาอัตราการซูมภาพที่ตองการลงในชองมุมซายลาง โดยมีหนวยเปนเปอรเซ็น - การซูมภาพอยางรวดเรว็ทาํไดโดยใชคียลัด โดยกดคยี Ctrl + + เพื่อขยาย, กดคีย Ctrl + -

เพื่อยอ

ปอนคายอ/ขยาย คลิกปุมเพื่อซูม

Page 10: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

10

16. พาเล็ต Info ใชแสดงขอมูลเกี่ยวกับขนาด/ตําแหนงของออปเจ็ค รวมถึงคาของสีในโมเดลตางๆ เมื่อเล่ือนเมาสไปบนพื้นที่ตางๆ ในภาพ บนพาเล็ต Info จะแสดงคาสีของแตละพิกเซล

17. พาเล็ต Histogram จะบอกการกระจายตัวของขอมูลรวมทุกแชลแนล แสดงสวนดําจัดของภาพ และสวนที่ขาวจัดของภาพ

18. เราสามารถดูฮิสโตแกรมได 3 แบบโดยคลิกที่ปุม จากเมนูของพาเล็ต แลวเลือก All

Channels View จะแสดงฮิสโตแกรมของแชนแนลรวมและแชนแนลของแมสีแตละสี 19. All Channel View แสดงฮิสโตแกรมของแชนแนลรวมและแชนแนลแมสีแตละสี

Page 11: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

11

20. หรือเลือกแชนแนลสีเปน Colors จะแสดงการแยกสี และกระจายตัวของสี ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญ

มากในการปรับแตงภาพ 21. พาเล็ต Color ในการเลือกสีเพื่อนําไปใชตกแตงภาพนั้น สีที่เลือกจะไปปรากฎบนชอง Fore

ground (FG) หรือชอง Backgrond (BG) บนทูลบอกซ คุณสามารถสลับสี FG และสี BG ได โดยคลิกที่ไอคอน ขางๆ ชองสี

เมนูคําสั่ง

ปรับปรุงเสนกราฟ

ขอมูลรวมทุกแชนแนล

เลือกดูเฉพาะเลเยอรหรือทั้งภาพ

ขอมูลแชนแนลสีแดง

ขอมูลเชิงสถิต ิ

ขอมูลแชนแนลสีน้ําเงิน

เลือกแชนแนลสี

ขอมูลแชนแนลสีเขยีว

Page 12: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

12

22. ในการกําหนดสีใหกับ FG และ BG ใหคุณคลิกบนแตละชองเพื่อเลือกสีจากไดอะล็อกบอก

Color Picker

23. การเลือกสีโดยพาเล็ต Color คุณสามารถเลือกสีไดโดย

24. การใชพาเล็ต Swatches ใชสําหรับเก็บสีที่เลือกไว เชนสีที่ตองใชบอยๆ เพื่อจะไดนํากลับมาก

ใชไดสะดวก คือสามารถคลิกเลือกไดทันทีจากพาเล็ตนี้ โดยไมตองกําหนดคาสีใหม

ปอนคาส ีเลือกสี Foreground หรือ Background

เลื่อนสไลเดอรขององคประกอบส ี

เลือกสีจากสเปคตรมัสี

Page 13: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

13

25. พาเล็ต Style จะมีเอฟเฟคตสําเร็จรูปอยูจํานวนหนึ่งคุณสามารถนํามาใชกับเลเยอรไดทันที

โดยไมตองทําการปรับแตใดๆ เลย 26. ยอนการทํางานดวยพาเล็ต History ในการสรางหรือตกแตงภาพ บอยคร้ังที่ตองทํางาน

ออกมาหลายๆ แบบ เพื่อเปรียบเทียบกัน ก็จําเปนตองยอยกลับไปแกไขใหม

Page 14: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

14

ในโปรแกรม Photoshop ก็มีคําสั่ง Edit > Undo เพื่อยอนการทํางานได แตขอเสียของคําสั่งนี้ใน Photoshop ก็คือจะยอนไดเพียงขั้นเดียวเทานั้น ถาหากตองการยอนกลับหลายๆ ขั้น (ประมาณ 20 ขั้น) ตองใชพาเล็ต History แทน

27. พาเล็ต Action คือชุดคําสั่งที่สามารถทํางานใหคุณอัตโนมัติ ในพาเล็ต Action จะบรรจุ

Action สําเร็จรูปจํานวนหนึ่งใหคุณสามารถนําไปใชไดทันที แตคุณสามารถสราง Action ใหมไดดวยตนเอง เพื่อเก็บไวไชเมื่อจําเปนตองทํางานที่มีขั้นตอนซ้ําๆ กันบอยๆ

28. พาเล็ต Layer เปนสวนที่ใชควบคมุการทํางาน เปรียบเสมือนแผนใสที่ใชในการจัดวางออบ

เจ็ค โดยบริเวณที่ไดจัดวางออบเจ็คก็จะโปรงใส มองเห็นออบเจ็คอื่นดานลาง คุณสามารถจัดวางออบเจ็คไวบนเลเยอรคนละเลเยอรกัน หลังจากนั้นจึงนํามาจัดเรียงซอนกันเพื่อใหไดภาพที่ตองการ

29. การใชเลเยอรจะทําใหสามารถแกไขรูปภาพเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งไดงาย สามารถ

เคลื่อนยายหรือเปลี่ยนขนาดของออบเจ็คในเลเยอรตางๆ ไดอยางอิสละจากกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดลองสรางงานหลายๆ รูปแบบบนแตละเลเยอร

Page 15: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

15

30. พาเล็ต Channels ในพาเล็ตนี้จะประกอบไปดวยแชนแนลสีตางๆ ทีมีใชในโหมดไฟล

ปจจุบัน และยังมีวิธีใชพื้นฐานตางๆ เชน การสราง ลบ และกอปปแชนแนลคลายกับพาเล็ตเลเยอร คุณสามารถกําหนดใหแสดงเฉพาะแชนแนลที่ตองการไดโดยคลิกลงบนแชนแนลนั้นๆ หรือคลิก

ไอคอนรูปดวงตาดานหนาแชแนล

31. ภาพไอคอนที่แสดงอยูในแชนแนลสีแตละชองนั้นเปนภาพขาวดํา แทนที่จะเปนสีตามสีแชนแนล หากคุณเลือกแสดงแชนแนลใดแชนแนลหนึ่งเพียงอันเดียว ภาพจะปรากฎเปนสีดํา แตถาเลือกมากกวา 1 แชนแนล จะทําใหเรามองเห็นภาพมีสีสันขึ้นมา

Page 16: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

16

32. พาเล็ต Part จะเปนการวาดลายเสนในลักษณะของภาพเวคเตอร สามารถใช Part ชวยในการ

สราง Selection ที่มีความซับซอนไดอีกดวย 33. Layer Style คือการสรางเอฟเฟคตพิเศษใหกับเลเยอร คุณสามารถใชหลายเอฟเฟคตพรอมๆ

กัน และปรับแตงคุณสมบัติของเอฟเฟคตไดตามตองการ การเปด Layer Style โดยเลือกคําส่ัง Layer > Layer Style > เลือกเอฟเฟคตที่จะใชงาน หรือคลิกปุม ที่ดานลางของพาเล็ต Layer

34. ปรับแตงคุณสมบัติของเอฟเฟคต โดยเลือกและกําหนดคาออปชั่นตางๆ ตามตองการ ถาตองการใสเอฟเฟคตอ่ืนเพิ่มเติม ก็คลิกบนชื่อเอฟเฟคตนั้น แลวคลิก OK

Page 17: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

17

35. การจัดเรียงตําแหนงของพาเล็ตใหมใหเหมือนกับตอนที่เปดโปรแกรมครั้งแรก โดยเลือก

คําสั่ง Window > Workspace > Reset Palette Location 36. กลองเครื่องมือ หรือทูลบ็อกซ ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนตอการทํางานเครื่องมือ

เหลานี้มีจํานวนมาก

Page 18: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

18

37. เมื่อคุณคลิกที่เครื่องมือใดๆ จะปรากฎในสวนของออปชั่นบาร ที่ใชในการปรับแตงการทํางานของเครื่องมือตางๆ

ปรับวินโดวสในโหมด Standard

แสดงและเลือกใชสี Foreground

แสดงและเลือกใชสี background

Slice

Dodge

Zoom Note

Clone Stamp

Crop

Rectangular Marquee

สลับสี Foreground และ Background ปรับสี Foreground/ Background

เปนคาเร่ิมตน (คือ ขาว/ดํา)

แกไขรูปภาพในโหมด Standard แกไขรูปภาพในโหมด Quick Mask

ปรับวินโดวสเปนโหมดเต็มจอ

ปรับวินโดวสเปนโหมดเต็มจอแบบมีเมนู เปดโปรแกรม Image Ready ขึ้นมา แกไขรูปภาพปจจุบัน

Magic Wand Move

Healing Brush

Lasso

Brush

Horizontal Type

Gradient History Brush

Parth Selection

Blur Eraser

Eyedropper Rectangle

Hand

Pen

Go to Adobe Online

Page 19: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

19

38. นอกจากนี้ในโปรแกรม Photoshop ยังมีคําสั่งอื่นๆ อีก เชน Brush, Tool Preset และ Layer Comps เปนตน

39. คลิกที่ปุม Bridge ที่มุมดานขวาบน Bridgeจะเปนสะพานที่เชื่อมตอไปยังรูปภาพ

ตางๆ

Page 20: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

20

Adobe Bridge

1. เปดโปรแกรม Adobe bridge โดยการเปดจากในโปรแกรม Phtoshop ใหคลิกที่ปุม Bridge ที่มุมดานขวาบน หรือการเลือกที่ Start > All Program > Adobe Bridge

2. Bridge จะเปนสะพานที่เชื่อมตอไปยังรูปภาพตางๆ และเปนโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับภาพ

คลายกับโปรแกรม ACDSee จะชวยใหคุณมองหาและเปดไฟลที่ตองการไดรวดเร็ว

Page 21: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

21

3. ใสแผนซีดีใน แลวเลือกไดรวและโฟลเดอร ที่ My Computer > Digital Photosho (E:) > File for book _00intro เลือกไฟล Batch rename

4. จะมีรูปภาพจํานวนมาก พรอมการแสดงขอมูลตางๆ ของไพลที่กําลัง หรือจะเลือกการแสดงภาพตัวอยางของไฟลในโฟลเดอร โดยเลือกที่ มุมขวาดานลาง

5. Adobe bridge จะชวยใหเปดไฟลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว มีขอมูลอยางละเอียดบอกใหทราบ

ทั้งชื่อภาพ, วันที่สราง-แกไข, ประเภท, ขนาด, โหมดสี และขอมูลเสริมอื่นๆ ที่บันทึกไว เปนตน

Page 22: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

22

6. เลือกภาพจากแผนซีดี เพื่อเก็บไวในโฟลเดอรที่ตองการ โดยคลิกเลือกที่ภาพแลวเลือกคําสั่ง Edit > Copy แลวเลือก My Picture ทางซายมือ เลือกคําสั่ง Edit > Paste

7. เลือกภาพที่ไปใชในโปรแกรม Photoshop โดยคลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Open With > Adobe

Photoshop CS2 (default) 8. เมื่อไดภาพที่ตองการ แบบฝกหัดแรกใหเลือก Rectangle ในทูลบ็อกซ คลิกคางไวเลือกที่

Custom Shape Tool

Page 23: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

23

9. จากนั้นคลิกเลือก Shape แบบ

10. คลิกลากเมาสลงบนภาพ ถาตองการใหภาพมีขนาดเทากัน ใหกดปุม Shift คางไว

11. หลังจากนั้นที่พาเล็ต Layer คลิกลากสไลเดอรบาร Opacity เทากับ 17% 12. ปดไฟลนี้ จะบันทึกหรือไมก็ได แลวก็เลือกไปที่ Adobe bridge

Page 24: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

24

13. ที่โปรแกรม Adobe bridg เลือกที่โฟลเดอร file for book > _03 คลิกเลือกไฟล resize_start 14. ทําการ Copy ภาพ แลวนําไปวางไวที่ My Picture จากนั้นก็คลิกขวาเลือก Open With > Photoshop CS2 15. จะไดภาพที่อยูในโปรแกรม Photoshop แสดงภาพที่ 16.7%

16. ถาตองการใหแสดงภาพ

Page 25: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

25

เทากับขนาดจริง 100% ใหคลิกเลือกคําสั่ง View > Actual Pixel. หรือเลือกคําสั่ง View > Fit On Screen เพื่อกําหนดใหแสดงภาพพอดีกับพื้นที่ทํางาน

17. เมื่อทราบขนาดความกวางความยาวหนวยเปนพิกเซลแลว เราสามารถใชไมบรรทัดเพื่อ

กําหนดตําแหนงของภาพไดแมนยําขึ้น การแสดงไมบรรทัดโดยกดคีย Ctrl + R หรือเลือกคําสั่ง View > Rulers

18. นอกจากนั้นยังสามารถเลือกหนวยวัดไดตามตองการ โดยคลิกขวาที่ไมบรรทัดแลวเลือก

หนวยวัดที่ตองการ

Page 26: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

26

19. การปรับขนาดของภาพ โดยเลือกคําสั่ง Image > Image Size คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของภาพทั้งความกวางและความยาว ตลอดจนคาความละเอียดของภาพได ในการปรับแตงขนาดของภาพอาจทําได 2 ลักษณะคือ

- ปรับเฉพาะขนาดของภาพที่จะพิมพออกมา (Document Size) ภาพจะคมชัดเทาเดิม แตความละเอียดเปลี่ยนไป

- ปรับจํานวนจุดจริงของภาพ (Pixel Dimensions) ไมวาจะขยายหรือลดขนาด ผลลัพธที่ออกมาอาจไมเปนไปตามที่คุณตองการ

19. ความละเอียดของภาพมักอางถึงจํานวนพิกเซลตอนิ้ว หรือ ppi ปกติจอมอนิเตอรสามารถ

แสดงภาพกราฟฟกไดละเอียด 72 ppi ถาตองการสรางภาพสําหรับใชในเว็บเพจ ควรกําหนดความละเอียดเพียง 72 ppi ถาเปนงานพิมพเอกสาร หรือหนังสือพิมพ ควรกําหนดประมาณ 100-150 ppi

ถาตองการพิมพภาพประเภทงานคุณภาพออกทางเครื่องพิมพ เชน โปสเตอร การด ปฏิทิน ควรกําหนดคาความละเอียดประมาณ 300 ppi

ขนาดใหมของไฟล

การเปลี่ยนจุดจริงในภาพ

ขนาดดานกวาง-ยาว มีความสัมพันยธกนั

วิธีการผสมผสานสีของพิกเซลที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในภาพ

ขนาดเดิมของไฟล

กําหนดขนาดจริงของภาพ

การกําหนดคาความละเอียดของภาพ

การกําหนดจํานวนจุด

Page 27: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

27

20. การเพิ่มพื้นที่ของรูปภาพ ซ่ึงเปรียบเหมือนกับผืนผาใบ หรือ Canvas) เปนการขยายขนาดความกวางยาวของรูปออกไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงพิกเซลเดิมในภาพ ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับสรางงานเพิ่มเติม เชน เพิ่มกรอบหรือเงาใหภาพ ใสตัวอักษร เปนตน โดยการเลือกคําสั่ง Image > Canvas Size

22. คลิก OK กรณีกําหนดให Anchor คือชองส่ีเหล่ียมอยูตรงกลาง จะไดภาพเดิมอยูตรงกลาง

และเพิ่มพื้นที่ใหมรอบๆ ภาพในอัตราสวนเทากัน 23. การ Copy Background คลิกเมาสขวาที่เลเยอร Background แลวเลือก Duplicate Layer

เพื่อที่จะตกแตงภาพไดตามตองการ

การกําหนดขนาดใหม

การกําหนดทิศทางการขายตัว ของพื้นที่เดิม (สขีาว) เปนหลัก

ขนาดเดิมของไฟล

Page 28: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

28

24. คลิกเลือก ที่ทูลบ็อก แลวพิมพขอความหรือปรับเปลี่ยนไดตามตองการ จะไดภาพ พรอมทั้งขอความประกอบรูปภาพ

Page 29: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

29

แบบฝกหัดท่ี 1 การสราง Selection 1. เครื่องมือในทูลบ็อกซที่ใชคือ Rectangular Marquee ทําการ Selection ตามรูป

2. จากนั้นเลือกคําสั่ง Edit > Copy แลวก็เลือกคําสั่ง File > New คลิก OK จะไดเปนงานใหม แลวเลือก Edit > Paste

3. กลับมาที่งาน Start01 ใชเครื่องมือ Eliptical Maquee จากทูลบ็อก คลิกลากตามรูป

Page 30: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

30

4. ใชเครื่องมือ Move คลิกลากมาวางไวยังอีกงานหนึ่ง ทําแบบนี้ 2 คร้ัง

5. สวนที่เปนตามดําก็ทําเชนเดียวกนั คลิกลากเลือกรูปสีดํา ถาตองการใหวงกลมเทากัน กดคีย

Shift คางไว แลวก็ใชเครื่องมือ Move ลากมาวางในงานที่ทําไว 6. จะไดภาพที่อยูแตละเลเยอร การเคลื่อนยายใหคลิกที่ Layer ของภาพนั้น ถาตองการที่จะคลิกที่

ภาพ เคลื่อนยายตามตองการ ใหคลิกที่เลือกที่ ซ่ึงอยูดานบน

Page 31: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

31

7. เลือกเครื่องมือในทูลบอกซ Majic Wand คลิกที่รูป พรอมกับกดคยี Shiift เพื่อใหได

ภาพสําหรับทาํสวนของจมูกทั้งหมด

8. ใชเครื่องมือ Move คลิกลากมาวางไวในสวนจมูกของภาพที่ทํา 9. คลิกคางที่เครื่องมือกลุม Lasso เลือก Magnetic Lasso ซ่ึงเปนเหมือนแมเหล็ก เลือกรูป

ในงาน Start01 เพื่อทําเปนสวนของปาก โดยคลิกเมาสคร้ังแรก แลวลากไปตามรูป

Page 32: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

32

10. จากนั้นใชเครื่องมือ Move ลากมาวางไวที่ภาพเปนสวนของปาก

11. เลือกใชเครื่องมือ Lasso คลิกลากรอบๆ รูปที่ตองการทําเปนสวนคิ้ว เลือกเครื่องมือ

Majic Wand แลวคลิกเลือก Subtract form selection 12. คลิกสวนที่เปนสีขาว จะได Seleciton ดังภาพ ใช

เครื่องมือ Move ไปยังภาพ

Page 33: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

33

13. เลือกคําสั่ง Edit > Tranfrom > Flib Holizontal เพื่อกลับดานของคิ้วขางขวา 14. เลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso โดยคลิกเมาสตามรูปไปเรื่อยๆ 15. เมื่อไดรูปที่ตองการแลวใชเครื่องมือ Move ลากไปวางยังงานที่ทาํไว

Page 34: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

34

16. ที่ทูลบอกซเลือก Magnetic Lasso คลิกหนึ่งครั้งแลวลากไปตามรูป เพือ่ทําเปนสวน

ของหู 17. เมื่อไดรูปที่ตองการแลว ใชเครื่องมือ Move ลากไปวางในงาน และใชคําสั่ง Edit > Tranform

> Rotate 90 ํ CCW เพื่อหมนุออบเจ็คทวนเข็มนาฬกิา 18. จากนัน้ก ็ Copy Layer เพื่อทําหูขางขวา โดยคลิกเมาสขวาที่เลเยอรที่จะ copy แลวเลือก

Duplicat Layer แลวกลับดาน เลือกคําสั่ง Edit > Tranfrom > Flib Holizonal ดังรูป

Page 35: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

35

19. ที่ทูลบอกซเลือก Magnetic Lasso คลิกหนึ่งครั้งแลวลากไปตามรูป เพือ่ทําเปนสวน

ของหมวก เมือ่ไดรูปที่ตองการแลว ใหใชเครื่องมือ Move ลากไปวางบนภาพ 20. ทําการรวมเลเยอรของหทูั้งสองขาง โดยเลือกที่ Layer 11 copy คลิกที่คําสั่งเมนู มุมขวาบน

ของพาเล็ตเลเยอร เลือก Merge Down เพื่อรวมกับเลเยอรลาง 21. คลิกลาก Layer 11 เปนสวนของห ูมาขางลางของ Layer 1 ซ่ึงเปนสวนหัว

Page 36: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

36

22. เลือก Layer 1 แลวคลิกเลือกเครื่องมือ Majic Wand คลิกสวนที่เปนสีขาวของภาพ แลว

กด Delete จะไดตามดังรูป 23. ที่ Layer Background คลิกที่รูปตาทางซายมือ

Page 37: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

37

แบบฝกหัดท่ี 2 การตกแตงและแกไขภาพ 1. เปดภาพ Start03 ขึ้น โดยภาพที่ถายหรือสแกนมา จะมีลักษณะเอียง ดังนั้นจึงตองหมุนภาพให

ตรงกอน 2. ทําการ Copy Background โดยคลิกขวาที่ Layer Background แลวเลือก Duplicate Layer 3. คลิกปุม ทีว่ินโดวรูปภาพเพื่อขยายเต็มจอ จากนั้นเลือกคําสั่ง Edit > Transform > Free

transform แลวเล่ือนเมาสไปนอกกรอบสีเ่หล่ียม แลวคลิกลากหมุนภาพใหขนานกบัจอ

Page 38: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

38

4. เล่ือนเมาสพอยเตอรไปวางตรงตําแหนงตางๆ จากนัน้ก็คลิกลากเพือ่ปรับรูปทรง

5. ดับเบิลคลลิกภายในกรอบสี่เหล่ียมหรือกดคีย Enter เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลง

6 . การใชเครื่องมือ Clone Stamp เพื่อลบภาพเรือลําเล็กที่ไมตองการออก และคลิกปุมลูกศรหลังชอง Brush บนออปชั่นบารเพื่อกําหนดขนาดและลักษณะของหัวแปรง

Page 39: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

39

7 . เลือกสวนทีต่องการทําสําเนา โดยกดคยี Atl คางไว แลวใชเมาสรูป คลิกเลือกบนสวนที่

ตองการ จากนัน้ปลอยเมาสและกดคีย Atl 8. คลิกหรือลากเมาสบนภาพเรือลําเล็ก เพื่อนําสวนที่เลือกไวเปนตนแบบมาแทนที ่

9 . ลบสวนของภาพที่ไมตองการจนหมด จนไดภาพที่ตองการ

Page 40: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

40

10 . ทําการ Copy Layer อีกครั้ง โดยคลิกเมาสขวาที่เลเยอร Background Copy เลือกคําสั่ง Duplicate Layer จะไดเปน Background Copy2

11. ใชเครื่องมือ Move คลิกลากภาพจากไฟลภาพ Clouds มาวางไวที่ไฟล Start03 12. เลือกคําสั่ง Edit > Transform > Free Transfrom เพื่อปรับขนาดของภาพใหไดตามตองการ

แลวกดคีย Enter ยืนยันาการเปลี่ยนแปลง

Page 41: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

41

13 . คลิกลาก Layer 1 ลงไวลางเลเยอร Background copy 2

14 . จะไดภาพเมฆอยูขางภาพ เลือกเครื่องมือ Majic Wand โดยกําหนด บนออปชั่นบารแลวคลิกบนพื้นสีขาวสวนของทองฟา โดยจะตองเลือกทํางานอยูที่เลเยอร Bacground Copy2 จากนั้นกดคยี Delete

15 . คลิกแลวกดคีย Deleteทําตามขั้นตอนที่ 14 จนไดภาพของทองฟาตามตองการ

Page 42: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

42

16 . กลับมาทํางานที่ Layer 1 เปนเลเยอรเมฆ ปรับลด Opacity เพื่อใหทองฟามีสีจางลง

17 . เลือกที่เลเยอร ฺBackground copy 2 การใชเครื่องมือ Sponge ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใชในการลดหรือเพิม่ความอิ่มตัวของสี เมื่อตองการเพิ่มความอิ่มตัวของสีใหเลือก Saturate จากชองโหมดบนออปชั่นบาร จะทําใหไดสีทีส่ดใสมากขึ้น

คลิกปุมลูกศรหลังชอง Brush เพื่อกําหนดขนาดและลักษณะของหวัแปรง

18. ใชเมาสคลิกลากไปบนรูปในสวนที่ตองการปรับสี

Page 43: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

43

19 . ตองการเปลี่ยนผืนผาใบจากสีสมเปนสีเขียว โดยเลือกเครื่องมือ Majic Wand พรอมทั้งคลิกเลือก Add to Selection บนออปชั่นบาร

ใชเมาสคลิกเลือกบนภาพที่ตองการ Selection จนใหไดพืน้ที่ทั้งหมด

20. เมื่อ Selection ไดพื้นที่ทัง้หมดแลว ใหเลือกคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation 21. เล่ือนสไลเดอรบารหรือปอนคาสวนตางๆ ใหไดสีทีใ่กลเคียงกับสีผาใบผืนใหญ

ใชปรับสีของพิกเซลใหเปลี่ยนเปนสีอืน่

ปรับความอิ่มตัวของสี

แสดงโทนสีเดิม

แสดงโทนสีหลังการปรับ

ผลลัพทที่ได

เพิ่มหรือลดความสวางของภาพ

Page 44: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

44

22 . เมื่อไดสีทีต่องการแลว ใหกดคยี Ctrt + D หรือเลือกคําสั่ง Select > Deselect เพื่อยกเลิกการ Selection ก็จะไดภาพที่ทําการตกแตงและแกไขภาพแลว

Page 45: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

45

แบบฝกหัดท่ี 3 การปรับรูปทรงตามออปเจ็คดวยคําสัง่ Transform 1. เปดไฟลภาพ Start04, Cup, logo01, logo02

2. เลือกเครื่องมือ Move คลิกลากภาพ logo01 มาวางที่ไฟลภาพถวยกาแฟ

3. ใชคําสั่ง Edit > Transform > Free Transform คลิกลากเพื่อปรับขนาดของภาพโลโก เมื่อไดขนาดตามตองการ ใหกดคีย Enter เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลง

Page 46: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

46

4. ที่พาเล็ตเลเยอรในชอง Blend Mode เลือกแบบ Multiply คือการผสมสีทั้ง 2 เลเยอรเขาดวยกัน

5. มาทํางานกับไฟลภาพกลอง เลือกเครื่องมือ Move คลิกลากภาพ logo02 มาวางที่ภาพกลอง 6. จากนั้นปรับขนาดของโลโก โดยเลือกคําสั่ง Edit > Transform > Free Transform หรือกดคีย Ctrl + T

Blend Mode

Page 47: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

47

7. จากนั้นจะทําการบิดภาพโลโกใหไดแนวเดียวกับกลอง โดยเลือกคําส่ัง Edit > Transform > Distort โดยลากแฮนเดิลแตละจุดไปยังตําแหนงตางๆ

8. เมื่อไดภาพตามตองการแลว ใหดับเบิลคลิกในกรอบสี่เหล่ียมหรือกดคีย Enter 9. ที่พาเล็ตเลเยอรในชอง Blend Mode เลือกแบบ Multiply ก็จะไดกลองที่มีโลโก

Page 48: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

48

แบบฝกหัดท่ี 4 การสรางโลโกพื้นผิวลายไม 1. สรางไฟลขึ้นมาใหมเพื่อทาํงาน เลือกคําสั่ง File > New กําหนดชอง Preset : 800 X 600 คลิกปุม OK 2. เลือกคําสั่ง Filter >Noise > Add Noise กําหนดออปชั่นตางๆ โดยคลิกเครื่องหมายถูกออกจากชอง Monochromatic และกําหนดคา Amount ใหมากที่สุด 3. จากนั้นเลือกคําสั่ง Filter > Blur > Motion Blur กําหนดออปชั่นตางๆ ดังรูป

Page 49: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

49

4. เลือกคําสั่ง Edit > Transform > Free Trans Form คลิกลากซายขวาออก แลวกด Enter 5. เลือกคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturate แลวเล่ือนสไลเดอรบารเพื่อปรับสีใหใกลเคียงกับสีของไมไดตามตองการ 6. การทําลายไมเลือกคําสั่ง Filter > Liquefy คลิกเลือกที่ไอคอน และปรบัขนาดของหวัแปรง Brush Size จากนั้นใชเมาสคลิกคางไว ใหไดลายไมตามตองการ

Page 50: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

50

7. เมื่อไดลายไมที่ตองการ คลิกปุม OK 8. เลือกเครื่องมือ Horizontal Type Mark บนทูลบอกซ แลวพิมพ kmutt

9. จากนั้นเลือกคําสั่ง Edit > Copy แลวเลือก Edit > Past จะได Layer 1

Page 51: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

51

10. แลวเลือกคําสั่ง Layer > Layer Style > Inner Shadow เพื่อทําตัวอักษรเจาะลงเนื้อไม ปรับคาดังภาพ คลิก OK 11. เปดไฟลภาพ logo02 ตองการที่จะนําภาพโลโกมาใชในงานพืน้ผิวลายไม เลือกคาํสั่ง Select > Color range คือการเลือกเฉพาะสีใดสีหนึ่ง 12. ปรับคา Fuzziness = 200 แลวใชหลอดสีคลิกเลือกเฉพาะสีดํา แลวคลิก OK

Page 52: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

52

13. ใชเครื่องมือ selection คลิก ภาพโลโกที่ Selectionไว ลากเฉพาะเสนมาวางทีภ่าพลายไม 14. ที่พาเล็ตเลเยอรเลือกที่เลเยอร Background copy(ลายไม) เลือกคําสั่ง Edit > Copy จากนั้นเลือก Edit > Paste จะได Layer 2 15. เลือกทํางานที่ Layer2 แลวเลือกคําสัง่ Layer > Layer Style > Inner Shadow ปรับคาออปชั่นดังรูป

Page 53: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

53

16. เมื่อปรับภาพไดตามที่ตองการแลว คลิกปุม OK จะไดเปนการแกะสลักโลโกบนพื้นไม

Page 54: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

54

แบบฝกหัดท่ี 5 การทําพื้นผวิโลหะ

1.เร่ิมตนดวยการสรางชิ้นงาน ขึ้นมา1ชิ้นโดยการกําหนดขนาดเปน 800x600 Resolution72 Mode RGB และ Background เปน white

2. ไปที่เมนู Filter Noise Add Noise โปรแกรมจะโชว Dialog box ขึ้นมา เลือกสวนการทํางานเปนขาวดํา โดยต้ิกที่ Monochromatic แลวปรับคา = 100 แลวคลิก OK

Page 55: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

55

3. ไปที่เมนู Filter Blur Motion Blur แลวกําหนดตามภาพแลวคลิก OK 4. คลิกขวาที่พาเลท Layer เลือก Duplicate Layer โปรแกรมจะโชว Dialog box ขึ้นมาคลิก OK 5. เลือกที่เมนู Edit Free Transform เพื่อลากขอบของภาพใหพอดีดังภาพ เมื่อลากขอบแตละขางเสร็จ กก็ด Enter 6. จากนั้นมาคลิกที่ตัว แบบโปรงแลวไปคลิกที่ ช้ินงานพิมพตวัอักษรลงไป

Page 56: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

56

7. เมื่อไดอักษรเรียบรอยแลวไปที่คําสั่ง Edit Copy แลวก็ Edit Paste 8. ไปที่ เมนู Layer Layer Style Bevel and Emboss เพื่อใหอักษรนูนขึ้นมาโปรแกรมจะแสดงสวนควบคุม ในสวนนี้เรากก็ําหนดที่ Style เปนแบบ Emboss และปรับคาตาง ตามความตองการแลวกก็ด Ok จะไดภาพในลกัษณะนี ้

Page 57: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

57

แบบฝกหัดท่ี 6 Layer Mask & Parth : ภาพโฆษณา 1. เปดไฟลภาพ Part from Selection ทําการ Copy โดยคลิกขวาที่ Background Layer แลวเลือก

Duplicate Layer 2. ใชเครื่องมือ Pen คลิกเลือกเฉพาะตัวกลอง 3. จะไดเปนเสน Selection ตัวกลอง แลวเลือกคําสั่ง Edit > Copy เลือก Edit > Paste

Page 58: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

58

4. ที่พาเล็ตเลเยอร คลิกรูปตาออกจากเลเยอร Background และ Background copy 5. ปรับขนาดของกลอง เลือกคําสั่ง Edit > Transform > Free Transform 6. ทําการ Copy กลอง โดยคลิกขวาที่ Layer 1 เลือก Duplicate Layer

Page 59: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

59

7. กลับตัวกลอง เลือกคําสั่ง Edit > Transform > Flip Vertical 8. Add Layer Mark ที่พาเล็ตเลเยอร แลวเลือก Gradient ที่ทูลบอกซ ใชเมาสลากใหเกิดภาพดังตัวอยาง 9. สราง Layer ใหมขึ้นมาเพือ่ทํา Background เลือก ที่พาเล็ตเลเยอร แลวเทสีดาํใส

Page 60: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

60

10. ลาก Layer 2 ที่เปนBackground สีดํา มาวางไวขางลาง Layer 1 11. จากนั้นเลือกทํางานที่ Layer 1 แลวเลือกคําสั่ง Filter > Render > Lens Flare 12. ปรับคาตางๆ เชน Brightness คือคาแสงสวาง ชนิดของ Lens เลือกปรับคาไดตามตองการ 12. เมื่อไดคาที่ตองการแลว คลิกปุม OK จะไดแสงดังรูป จากนั้นใสขอความ โดยเลอืก

Page 61: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

61

13. ปรับแตงขอความ เลือกคาํสั่ง Layer > Layer Style > Drop Shadow แลวปรับคาตางๆ

14. สรางเลเยอรขึ้นมาใหม โดยคลิกปุม Add New Layer ที่พาเล็ตเลเยอร แลวเลือก

เครื่องมือ Brush กําหนดออปชั่นตางๆ ดังรูป 15. คลิกบริเวณที่

Page 62: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

62

ตองการ จะไดภาพที่ตกแตงดวยใบไม

Page 63: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

63

แบบฝกหัดท่ี 7 การปรับคา Brightness/Contrast 1. เปดไฟล Brightness Contrast_ Start แลวเลือกคําสั่ง Image > Adjustment > Brightness/Contrast เพื่อปรับความมืดความสวางของภาพ 2. เล่ือนสไลเดอรบารเพื่อปรับคา Brightness/Contrast ของภาพไดตามตองการ

Page 64: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

64

3. การใชเครื่องมือ dodge เพื่อปรับบางสวนของภาพใหมีความสวางขึ้น ดังรูป

Page 65: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

65

แบบฝกหัดท่ี 7 การใช Photo Filter 1. เปดไฟลภาพ Photo filter ขึ้นมา เลือกคําสั่ง Image > Adjustment > Photo filter 2. สามารถเลือกสีของ Filter และปรับคาตางๆ ไดตามตองการ

Page 66: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

66

แบบฝกหัดท่ี 8 การปรับ Hue/Saturation 1. เปดไฟล Saturation ขึ้นมา แลวเลือกคําสัง่ Image > Adjustment > Hue /Saturation เพื่อจะปรับเรื่องของสี 2. การปรับเฉพาะคา Saturation ถาคามากจะทําใหสีจัด ถาคานอยจะเปนสีขาวดํา

Page 67: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

67

3. การคลิกเลือกที่ชอง Colorize จะทําใหสีเปล่ียนไปทั้งหมด เปนเพยีงสีใดสีหนึ่งเทานัน้ 4. คลิก Colorize ออก แลวปรับคาตางๆ จะไดภาพที่แปลกตาไป

Page 68: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

68

แบบฝกหัดท่ี 9 การปรับ Levels 1. เปดไฟลภาพ Ch4-StudioPortrait ทําการ Copy เลเยอร Background โดยคลิกขวาที่เลเยอร Background แลวเลือก Duplicate Layer จะไดเปน Background copy 2. เลือกคําสั่ง Image > Adjustment > Levels แลวปรับสวนที่ดําจัด และขาวจัดของภาพ

Page 69: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

69

3. ถาขอมูลกระจายตัวมาก ใหเลือกหลอดสีหลอดแรก แลวเลือกสวนทีด่ําจัดของภาพ 4. เลือกหลอดสีหลอดที่ 3 ใหเลือกสวนทีข่าวจัดของภาพ 5. เลือกหลอดสีหลอดที่ 2 เลือกสวนที่เปนสีเทาของภาพ แลวคลิกปุม OK จะไดภาพที่กระจายตัวของขอมูลอยางถูกตอง

Page 70: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

70

แบบฝกหัดท่ี 10 มดบนพืน้ผิวน้ํา 1. เลือก File > New สรางไฟลขึ้นมาใหมเพือ่ทํางาน ใช Paint Bucket เทสีน้ําเงิน 2. แลวเลือกคาํสั่ง Filter > Render > Clouds เพื่อทําเปน Background ลายเมฆ

3. เลือกคําสั่ง Image > Adjustment > Hue/Saturation ปรับคาสีตางๆ ดังภาพ

Page 71: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

71

4. จากนั้นเลือก Filter > Distort > ZigZag ปรับคาตางๆ ดังภาพ แลวคลิก OK 5. เปดภาพ Ant01 ใชเครื่องมือ Move ลากภาพมดมาวางบนBackground ที่ทําไว

6. ใชเครื่องมือ Magic Wand คลิกเลือกพื้นที่สีขาว แลวกดคีย Delete

Page 72: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

72

7. เมื่อไดภาพที่ตองการแลว ทําการ Copy Layer 1 โดยคลิกขวาที่ Layer 1 แลวเลือก Duplicate

Layer จะไดเปน Layer 1 copy 8. ที่พาเล็ตเลเยอร เลือกที่ Layer 1 ในชอง Blend mode เลือกเปน Multiply

9. แลวเลือกที่ Layer 1 copy ใชเครื่องมือ Move ยายรูปใบไมไดตามตองการ

Page 73: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

73

แบบฝกหัดท่ี 11 ทําภาพเคลือ่นไหวดวย ImageReady 1. เปดไฟล baner_start ขึ้นมา โดยเลือกคําสั่ง File > Open

2. เลือกเครื่องมือ Horizontal Type แลวตั้งคาออปชั่นตางๆ เลือกสีขอความที่ตัดกัน พิมพ KMUTT

3. ตกแตงขอความ เลือกคําสั่ง Layer > Layer Style > Drop Shadow ปรับคาตามตองการ

Page 74: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

74

4. ไปทํางานยงัโปรแกรม Adobe ImageReady คลิกเลือก ที่ดานลางทูลบอกซ

5. ที่พาเล็ต Animation เฟรมแรก ใหคลิกรูปตาที่ Layer2 และ Layer KMUTT ออก

6. คลิกที่ เฟรมที่ 2 บนพาเล็ต Animation แลวคลิกหนาเลเยอร KMUTT ใหมีรูปตา

Page 75: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

75

7. คลิกที่ สรางเฟรมที่ 3 ใชเมาสลากขอความมากึ่งกลางแบรนเนอร

8. สรางเฟรมที่ 4 ขึ้นมา เล่ือนขอความไปทางขวา และสรางเฟรมที่ 5 เล่ือนไปอีกเชนกัน

9. สรางเฟรมที่ 6 แลวคลิกที่ชองหนา Layer 2 ใหมีรูปตา

Page 76: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

76

10. สรางเฟรมที่ 7 ลากขอความ KMUTT ถอยไปทางซาย 11. สรางเฟรมที่ 8, เฟรมที่ 9 ลากขอความไปทางซายเชนเดียวกัน 12. สรางเฟรมที่ 10 พรอมกับคลิกรูปตาออกจากเลเยอร KMUTT

Page 77: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

77

13. คลิกปุม Play ที่พาเล็ต Animation จะทําใหขอความวิ่งตามทีเ่รากําหนดไว แลวคลิกปุม ที่ทูลบอกซ เพื่อเปดใน Internet Explorer

14. จะไดแบรนเนอรที่จะนําไปใชในเว็บตางๆ ที่เราตองการ

Page 78: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

78

แบบฝกหัดท่ี 12 การทําใหภาพโคงตามวตัถุ

ในกรณีที่ ภาพเปนของมิติ เปนการดัดภาพใหไดตามรูปทรง โดยใหภาพ Grass Logo เขาไปอยูที่ขวด แลวใหดูเปนเหมือนฉลากทีต่ิดอยูกับขวด มีขั้นตอนดังนี ้

1. เลือก Layer รูปภาพ Grass Logo แลวเขาไปที่คําสั่ง Edit Transform Warp ภาพ Grass Logo จะเกดิมุมแตละมุมใหเพื่อไวดดัเขาใหเขากับวัตุตามที่เราตองการ

Page 79: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

79

2. เมื่อจับมุมแตละมุมเขาตามวัตถุ สังเกตุในการดัดมุมนัน้ จะมกีานหรือขาออกมาเพือ่ชวยในการดัดรูปภาพใหเขากับวัตถุโดยการใชกานเพือ่ดัดรูป ไดตามที่ตองการ

Page 80: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

80

3. เมื่อดัดมุมแตละมุมใหเขากับวัตถุแลว ส่ิงที่ตองคํานึงกค็ือเรื่องความโคง โดยภาพภายในเราสามารถลากที่เสนที่เปนตารางภายใน ใหรูปภาพที่เราดดัมีความเสมือนจริงมากที่สุดดงัภาพ

Page 81: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

81

แบบฝกหัดท่ี 13 การทําภาพใหนุมนวล ลบรอยรอยเหี่ยวยนตาง ๆ

สังเกตไดวา ภาพบุคคลนี้ เปนการถายในระยะใกล ซ่ึงมผีลทําใหมองเห็นร้ิวรอยตาง ๆ ซ่ึงจะทําให ภาพที่ไดออกมานั้น ดแูก เราจึงมีวิธีที่จะแตงภาพใหดนูุมนวลปกปดร้ิวรอยไวไดดงันี้

1. ทําการ Duplicate Layer เพื่อใชเปนตวัจริง 1 Layer ทําไดโดย คลิกขวาที่ Layer รูปภาพ แลว

เลือก Duplicate Layer ดังภาพ 2. โปรแกรมจะโชว Dialog Box ขึ้นมา ก็คลิก OK จะได Layer สํารองไว 1 Layer 3. จากนั้นไป ที่เมนู Filter Blur Gaussian Blur โปรแกรมจะโชว Dialog box แสดงรูปภาพ Layer ที่เราไดเลือกไว จากนั้นเรากป็รับคาความ Blur ดังภาพ แลวก็คลิก OK

Page 82: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

82

4. จากนั้น มาปรับคาที่ Dialog box เมนู Opacity แลวปรับคา ลดลงเพื่อ ให Layer บน มีความ Soft ขึ้น และใหฉากบน และลางกลมกลืนกัน จะไดดังภาพ

Page 83: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

83

5. เพิ่มความชดัในสวนที่เราตองการ โดยการใชยางลบ ลบในสวนทีเ่นนใหชัดเจน เชน แวน ดวงตา ริมผีปาก ฟน เปนตน เพื่อใหภาพสวยงามขึ้น จะไดดังภาพ เปนอันสิ้นสุด

Page 84: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

84

แบบฝกหัดท่ี 14 การทําสีผม และเปลี่ยน ทรงผม

เราจะทําการเปลี่ยนสีผมของบุคคลในรูปภาพ และเปลี่ยนเปนสีอ่ืน และ รวมถึงสรางสไตลทรงผมใหม

1. ทําการ Duplicate Layer ไวกอน โดนคลิกขวาที่ Layer แลวก็เลือก Duplicate Layer แลวโปรแกรมจะโชว Dialog box ขึ้นมาก็คลิก OK ดังภาพ

2. เขาไปที่เมน ูFilter Extract โปรแกรมจะโชว Menu การทํางานในสวนนี้ขึ้นมา

Page 85: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

85

3. จากนั้น เราก็เลือกที่ปากกา ดานซายบน ทําการ High light หรือ Selection สวนขอบ

ของเสนผม ดังรูปภาพ

Page 86: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

86

4. ทําการเทสีโดยใชกระปองสี เทสีลงไปเพื่อเลือกพื้นที่ในสวนที่เราตองการ

จะไดสวนของเสนผมที่เราตองการจะเปลี่ยนสีดังภาพ (โดยภาพนี้เราปด Layer ลางไวเพือ่ใหเหน็ สวนของเสนผมที่ เรา ได

ทําการ Selection ไว 5. ไปที่ เมนู Image Adjustment Hue/Saturation โปรแกรมจะโชว Dialog box ขึ้นมา

ใหเราสามารถกําหนด คาของสีได ดังภาพ

Page 87: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

87

6. เราก็ปรับสีไดตามใจชอบวาตองการจะเปลี่ยนสีผมเปนสีอะไร

7. เมื่อไดสีผมตามตองการแลวเราก็มาทําการเปลี่ยนทรงผม โดยการเขาไปที่เมนู Filter Liquify ก็จะมีเมนูตาง ๆ ใหเลือก

อยูทางซายแนวตั้ง จะเปนการเปล่ียนแปลงรปูรางของภาพ ดังภาพดานลาง เราสามารถปรับไดตามใจ แลวกด OK

จะไดรูปแบบตามที่ทานตองการ

Page 88: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

88

แบบฝกหัดท่ี 15 การปรับ Shadow Highlight

1. เขาไปที่ Image Adjustment Shadow Highlight โปรแกรมจะโชว Dialog box

ขึ้นมาเพื่อใหเราสามารถปรับคาของแสง เงา และความสวางไดดังภาพ

Shadow = สวนของเงา ทีต่องการใหสวาง High light = สวนที่สวางตองการใหเขม เราก็สามารถปรับภาพไดตามความตองการวาจะใหภาพเปนไปในลักษณะใด

Page 89: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

89

แบบฝกหัดท่ี 16 การทําปกหนังสือ 1. สรางไฟลขึ้นมาใหมเพื่อทาํงาน เลือกคําสั่ง File > New กําหนดคาดงัตัวอยาง 2. เปดไฟลรูปภาพมาหลายๆ ไฟลที่มีขนาดแตกตางกัน แลวใชเครื่องมอื Move ยายภาพทั้งหมดมาไวที่ไฟลสรางใหม 3. คลิกเลเยอรภาพที่ตองการ แลวเลือกคําสัง่ Edit > Transform > Free Transform เพื่อปรับขนาดของภาพตางๆ

Page 90: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

90

4. ปรับขนาดและลักษณะของภาพไดตามตองการ 5. เลือก Eraser เมื่อตองการใหภาพมีความกลมกลืนกัน ในชอง Brush บนออปชัน่บาร เลือก Brush Size ที่มีขนาดใหญ 6. คลิกลากบริเวณทีต่องการใหภาพมีความกลมกลืนกัน

Page 91: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

91

7. ใชเครื่องมือ Move คลิกลากภาพมาวางใหสวยงาม ที่พาเล็ตเลเยอร Layer 4 คลิกรูปตาออก จะไดภาพที่จะทําปกหนังสือ

8. พิมพขอความ KMUTT Today โดยการใช Horizontal Type

9. ตกแตงขอความเลเยอร KMUTT เลือกคําสั่ง Layer > Layer Style > Drop Shadow

Page 92: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

92

10. ที่เลเยอร today เลือกคําสั่ง Layer > Layer Style > Drop Shadow เชนเดียวกนั ปรับคาตางๆ ไดตามตองการ 11. ปรับขนาด และเคลื่อนยายขอความใหสวยงาม

Page 93: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

93

แบบฝกหัดท่ี 17 การทําปกหนังสือ 2 1. หลังจากที่ไดนําภาพ มาสรางสรรคเปนชิ้นงานแลว เราตองการใสพื้นหลังใหเปนสีสามารถทําไดโดย New Layer ขึ้นมาใหม แลวเทสีดวยกระปองสี โดยพื้นที่ที่จะเทสีลงไปตองเปน Foreground โดยสามารถ ดับเบิ้ลคลิกเขาไปเพื่อเขาไปยังพาเลท ของสีซ่ึงมีเยอะมาก และสามารถกําหนดไดตามความตองการ วิธีนี้จะใชสีใดสีหนึ่งเปน Background ไปเลย 2. การใสพื้นหลังแบบ Gradient โดยการเลือกที่ Tool box ซ่ึงจะเปนการไลระดับสีของเฉดสีตาง ๆ มีหลายรูปแบบดังนี้

- การไลจากสี Foreground ไปยัง Background โดยเลือกที่เมนู Gradient จะไดตามรูป

Page 94: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

94

3. เมื่อเลือกรูปแบบแลวเราก็ ทําการลาก เพื่อใหเกิดการไลเฉดสีเกิดขึ้น ทําตามดังรูปภาพ เราสามารถคลิกเพื่อทําการเลือกสีที่ Foreground และ background ไดและสามารถลากตามทิศทางที่ตองการใหเกิดสีที่ตางรูปแบบกันได

Page 95: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

95

แบบฝกหัดท่ี 18 การใช Hearing Brush Tool 1. เปด File รูปขึ้นมา ยกตวัอยางเปนรูปบุคคลดังภาพ

2. ทําการ Duplicate Layer เพื่อทํา Layer สํารองไว โดยการคลิกขวาที่ Layer รูปภาพ แลว เ ลื อ ก Duplicate Layer จากนั้นโปรแกรมจะโชว Dialog box ขึ้นมาก็กด OK

3. ใชเครื่องมือ Hearing brush ที่ Tool box เปนเครื่องมือที่ใชทําการเลือกพื้นที่เพื่อใชไปแทนสวนที่ตองการลบออกหรือแทนที่เพื่อไมใหมี เชน ร้ิ วรอย โดยการเลือกพื้นที่ที่ตองการแลวกด Alt แลวก็เลือกดังรูปภาพ จะเปนการเลือกพื้นที่บริเวณแกม เพื่ อไปวางทับบนริ้วรอยตาง ๆ ซ่ึงเครื่องมือนี้จะมีการทํางานคลาย ๆ Clone Stamp

Page 96: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

96

4. นําไปวางทับที่บริเวณ รอยตีนกา หรือรอยใตขอบตา ซ่ึงเมื่อนําไปวางทับแลว ภาพจะดูเหมือนไมมีร้ิวรอย เพราะ เราสามารถเลือกพื้นที่ที่มีสีและแสงพอๆ กัน สังเกตไดจากตาซายของรูปภาพ 5. ทําเหมือนกันทั้ง 2 ขาง จะไดดังรูปภาพ ภาพบุคคลจะดูออนกวาวัย

Page 97: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

97

แบบฝกหัดท่ี 19 การใชคําสัง่ Automate 1. เลือกคําสั่ง File > Automate > Contact Sheet II คลิกปุม Browse เลือกไฟลที่เก็บภาพ

2. ตั้งคาออปชั่นตางๆ ของ ContactSheet II ดังภาพ

3. จะไดมีภาพตางๆ มาใหพรอมที่จะนําไปอัดภาพ

Page 98: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

98

4. ตอไปเปนการทํา Picture Package โดยเลือกคําสั่ง File > Automate > Picture Package แลว คลิกปุม Browse เพื่อเลือกรูปที่ตองการทํา Package 5. กําหนดออปชั่นตางๆ ไดตามตองการ เชน Page Size, Layout เปนตน หรือทําการแกไขมุมมอง เลือก Edit Layout

Page 99: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

99

6. การใช automate ในการสราง Web Photo Gallery ใชคําสั่ง File > Automate > Web Photo Gallery คลิกปุม Browse เลือกไฟลที่เก็บภาพ

7.เลือกรูปแบบ หรือสไตลที่ตองการ จากรูปแบบที่มีให stile > เลือก > OK

Page 100: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

100

8. หลังจากนั้นใหคลิกปุม Browse เลือกไฟลที่เก็บภาพ

9. หลังจากนั้นใหเลือก Destination เพื่อกําหนด ตําแหนงที่จะนํา Web Photo Gallery ไปเก็บไว หลังจากเลือกแลวให คลิกปุม OK เลือกไฟลที่เก็บภาพ และกดปุม OK เพื่อใหโปรแกรม สราง Web Photo Gallery

Page 101: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

101

10.โปรแกรมจะทํางาน อัตโนมัติ และจะเปดหนาเว็บขึ้นมาหลังจากที่ได ดําเนินการเสร็จแลว

11.ในFlooder จะพบภาพที่ไดยอไว ภาพขนาดใหญ และเว็บเพื่อเชื่อมโยงภาพตางๆ เขาดวยกัน

Page 102: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

102

12.การใช Automate ในการสราง ภาพ Panorama ใชคําสั่ง File > Automate > Photo Merge

12.คลิกปุม Browse เลือกไฟลที่เก็บภาพ

13.เลือกภาพทั้งหมด กด OK

Page 103: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

103

14.โปรแกรมจะเปดภาพ Photomerge และเรียงภาพให ดู หากเราตองการตามนี้ใหกดปุม OK

15.โปรแกรมจะสรางภาพในลักษณะ Panorama แตอาจจะมีภาพบางสวนที่ขาดไป ใหใชคําสั่ง Crop เลือกเฉพาะ สวนที่ตองการ กด Enter

จะไดภาพตามที่ตองการ

Page 104: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

104

Color Representation Color gamuts

สีที่ตามนุษยสามารถมองเห็นไดนัน้มีขอบเขตกวางกวาสทีี่เราเห็นผานทางเครื่องมือตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน จอมอนิเตอร เครื่องพิมพ และอ่ืนๆ สีที่อยูในขอบเขตของโหมดใดโหมดหนึ่งหรือโมเดลใดโมเดลหนึ่ง เรียกวา Gamut ของระบบสีนั้นๆ ดังนั้นการเลือกใชสีใดๆ ก็ตามจะตองพจิารณาดวยวาสีนัน้อยูนอกขอบเขตของการแสดงสีของโมเดลเหลานัน้หรือไม RGB

แมสีของแสง หรือแมสีเชิงบวก (Additive Color) เปนระบบที่ผสมแสงสีหลัก 3 สีหลักเขาดวยกัน คือ สีแดง (Red), สีเขียว (Green), และสีน้ําเงิน (Blue), ทําใหเกิดเปนสีตางๆ สวนใหญที่เราเห็นในธรรมชาติ ผลของการผสมจะเกิดเปนสีอะไร ก็ขึ้นกับสัดสวนความเขมของสีหลักทั้ง 3 และโดยที่เมื่อสีหลักทุกสีที่มีความเขมสูงสุดมาผสมกันจะทําใหไดสีขาว ดังนั้นจึงเรียกวิธีการนี้วา การผสมสีแบบบวก (Additive)

Page 105: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

105

จอภาพคอมพิวเตอรหรือจอโทรทัศนจะมีการทํางานโดยใชโมเดลสี RGB กลาวคือจุดสีแตละจุดบนหนาจอจะเกิดการยิงประจุไฟฟาใหเกิดการเปลงแสงทั้ง 3 สีขางตนมาผสมกันนั่นเอง CMYK

แมสีของรงควัตถุ หรือแมสีเชิงลบ (Subtractive color) เปนระบบที่ผสมหมึกพิมพซ่ึงประกอบดวยสีหลัก 4 สีเขาดวยกัน คือ สีฟา (Cyan), สีมวงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow), และสีดํา (Black) ทําใหเกิดเปนสีสันตางๆ จํานวนมากบนหนากระดาษ

ความจริงแลวโมเดล CMYK และ RGB มีหลักการที่ตรงกันขามกัน กลาวคือตาคนเราจะมองเห็นส่ิงพิมพเปนสีตางๆ เพราะหมึกพิมพดดูกลนืแสงบางสี และสะทอนสีอ่ืนๆ ออกมา เชน หมึกสีฟา (Cyan) จะดดูกลืนแสงสีแดง (R) และสะทอนแสงที่เหลือคือสีเขียวและสีน้ําเงิน (G และ B) เราจึงมองเหน็เปนสีฟา ดงันั้นจะเห็นวาสหีลัก 2 สีของโมเดลหนึ่งเมื่อผสมกันจะใหผลเปนสีหลักของอีกโมเดลหนึ่ง

โมเดลสี CMYK เรียกวา การผสมสีแบบลบ (Subtractive) เพราะเมื่อนําสีหลักทุกสทีี่มีความเขม

สูงสุดมาผสมกัน จะไดเปนสีดํา ในทางทฤษฎีแลวเพยีงใชสี C, M, และ Y มาผสมกันจะไดสีดาํแลว แตในทางปฏิบัติเนื่องจากหมึกพิมพมีความไมบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงมีการเพิม่สีดํา (K) เขามาเพื่อใหไดสีดําที่ดําสนิทจริงๆ

Page 106: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

106

HSB HSB เปนรูปแบบการมองเหน็ของสายตามนุษยซ่ึงแบงองคประกอบออกเปน 3 สวนไดแก - Hue คือสีสันที่สะทอนออกมาจกวัตถุแลวเขาสูสายตาคนเรา โดยทัว่ไปเราจะเรียกสีเหลา นี้ดวย

ชื่อของมัน เชน แดง, เหลือง แตใน Photoshop แตละสีจะมีคาตามตําแหนงองศาของมันในวงกลมสี (Coror Wheel) ตั้งแต 0 ถึง 360 องศา

- Saturation คือความสดหรอืความบริสุทธิ์ของสีคา Saturation จะบอกถึงสัดสวนของสีเทาที่ผสมอยูในสีหลัก (Hue) โดยคา 0% จะทําใหไดสีเทาลวน และ 100% หมายถึงการขจัดสีเทาออกหมดจนเหลือแตสีหลักลวนๆ

- Brightness คือ ระดับความสวางของสี มีคาเปนเปอรเซ็นตั้งแต 0 ถึง 100 โดยที่ 0% คือความสวางนอยที่สุดจะไดสีดํา สวนที่ 100% คือสวางมากที่สุด จะไดสีตามที่กําหนดโดยคา Hue และ Saturation

โหมดสี RGB เปนการแสดงสีของแตละพกิเซลที่เกิดจากการผสมกันของแสงสีหลัก 3 สี ตามโมเดลสีแบบ

RGB ไดแก Red สีแดง (R), Green สีเขียว (G), Blue สีน้ําเงิน (B) การผสมกันทั้งสามสี ทําใหเกิดสีสันที่แตกตางกันออกไปตามระดับ ระดับของแตสีมีคาไดตั้งแต

0 จนถึง 255 (รวม 256 ระดบั) ซ่ึงเมื่อผสมทั้ง 3 สีดวยกนัในระดับ 255 ก็จะไดสีขาว แตถาผสมกันที่ระดับ 0 ทุกสีก็จะไดสีดํา นอกจากนี้เมื่อผสมทุกสีใหมีระดับเทาๆ กันก็จะไดสีเทาซึ่งมีน้ําหนักออนแกตางกันไปตามระดับที่ผสม

Page 107: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

107

รูปภาพในโหมด RGB สีหลักทั้ง 3 จะแยกกันอยูคนละแชนแนล (channel) ดังนั้นภาพ RGB จึง

ประกอบไปดวยแชนแนลของสีหลัก 3 แชนแนลคือ Red, Green และ Blue เนื่องจากแตละสีจะมนี้าํหนักออนแกได 256 ระดับ หรือเทากับเลขฐานสอง 8 บิต ดังนั้นแตละจุดในภาพจึงเกดิจากขอมูล 3 แชนแนล x 8 บิต = 24 บิต ทําใหแตละจดุสามารถแสดงสีไดมากถึง 16.7 ลานสี (224 )

โหมดสี CMYK สีแบบ CMYK เปนสีที่ใชในวงการพิมพดวยหมึกพิมพ 4 สีตามโมเดลสีแบบ CMYK โดย

พื้นฐานบนคุณภาพในการดูดซับสีของหมึกที่พิมพบนกระดาษ เมื่อแสงกระทบกระดาษ สีบางสวนจะถกูกระดาษดูดซบัไว และที่เหลือก็สะทอนมาเขาตาของเรา

3 สีแรกไดแก Cyan สีฟา (C), Magenta (M), Yellow สีเหลือง (Y) ในทางปฏิบัติเมื่อใชทั้ง 3 สีขางตนก็นาจะเพียงพอแลวในการผสมกันเพื่อใหไดผลลัพธเปนสีอ่ืน

ทุกๆ สี และสามารถผสมเปนสีดําไดดวยเชนกนั แตในทางปฏิบัติแลว สีทั้ง 3 กลับผสมกันไดเพียงสีน้ําตาลเขม ดังนั้นเพื่อใหไดสีดําสนิท จึงจาํเปนตองมีหมกึดํามาผสมอีกทีหนึ่ง สีดําจึงเปนสีที่ 4 นั่นคอื

Black สีดํา แตถาใชตัวอักษรเปน B อาจสับสนกับสีน้ําเงนิ จึงตองใชตวั K แทน

Page 108: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

108

โหมดสี L*a*b* สีโหมดนี้ถูกกาํหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการวดัคาสีเพื่อการสรางหรือเพื่อแสดงผลงาน

ออกมาโดยไมคํานึงถึงอุปกรณที่นํามาใช เชน จอมอนิเตอร เครื่องพิมพ หรือสแกนเนอร สีในโหมด Lab ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้

L (Luminance) หรือสวนที่เปนความสวาง a คือคาสีที่ไลตั้งแตสีเขียวถึงสีแดง (คามากจะหนกัไปทางสีแดง สวนคานอยจะหนกัไปทางสี

เขียว b คือคาสีที่ไลตั้งแตสีน้ําเงินถึงสีเหลือง (คามากจะหนกัไปทางสีเหลือง สวนคานอยจะหนกัไป

ทางสีน้ําเงิน สําหรับใน Photoshop นั้น ในองประกอบสวน L จะมีระดับตั้งแต 0 ถึง 100 สวนองคประกอบ a

และ b มีระดับตั้งแต +120 ถึง -120 สีในโหมด Lab1 นี้เปนสีที่ Photoshop ใชเปนตัวกลางในการเปลี่ยนใหเปนสีในโหมดหนึ่งไปอีก

โหมดหนึ่ง โดยแปลงใหเปนสีในโหมด Lab กอน

Page 109: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

109

Color Picker เมื่อคุณคลิกชองสี FG หรือ BG บนทูลบอกซเพื่อเลือกสีใหม จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Color

Picker ดังนี ้ การเลือกสีดวย Color Picker มีขั้นตอนดังนี้ คือ 1. คลิกเลือกสีโดยใชโมเดลสีแบบใด 2. เล่ือนสไลเดอรหรือคลิกบนแถบเพื่อเลือกคาสีขององคประกอบแรก 3. คลิกบนกรอบสี่เหล่ียมใหญเพื่อเลือกสีที่ตองการ 4. คลิก OK จากนั้นสีที่เลือกจะปรากฏบนชอง FG หรือ BG สามารถกําหนดคาสีเปนตัวเลขในโมเดลที่ตองการโดยตรง ทั้ง HSB, RGB, Lab, CMYK

คลิกเพื่อเลอืกสี แสดงตําแหนงสีปจจุบัน ตัวอยางสีเดิม ตัวอยางสีใหม

แสดงเฉพาะสีสําหรับเว็บ (สีกลุม web save)

เลือกองคประกอบแรกของสี

คาสีที่กําลังเลือกซึ่งแสดงออกมาในโมเดลตางๆ

คาสี RGB ในรูปเลขฐาน 16 สําหรับใชกับภาษา HTML

Page 110: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

110

หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซท ขั้นตอนการพฒันาเว็บไซต แนวทางในการสรางเว็บไซทตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีขั้นตอนดังนี ้ ทีมงานพฒันาเว็บไซท โดยทั่วไปแลว ถาเปนองคกรขนาดใหญหรือบริษัทที่รับพัฒนาเว็บไซท ทีมงานพัฒนาเว็บไซทจะประกอบดวยบุคลากรตางๆ ดังนี ้

- Web Master คือ ผูรับผิดชอบและดแูลเว็บไซทที่ไดรับมอบหมายในภาพรวม

- Web Designer เปนผูออกแบบลักษณะหนาตาทั้งหมดของเว็บไซท

- Web Programmer เปนนกัเขยีนโปรแกรมซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาตางๆ ที่ใชในเว็บไซท

- Content Writer/Editer คือนักเขียนและบรรณาธิการที่ดแูลดานเนื้อหาของเว็บไซท

กําหนดเปาหมายและวางแผน (Site Definition and Planning)

ออกแบบเว็บเพจและเตรียมขอมูล (Page Design and Content Editing)

ลงมือสรางและทดสอบ (Constructon and Testing)

เผยแพรและสงเสริมใหเปนที่รูจัก (Publishing and Promotion)

ดูแลและปรับปรุงตอเนื่อง (Maintenancd and Innovation)

วิเคราะหและจัดโครงสราง (Analysis and Information Architecture)

Page 111: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

111

เนื้อหาท่ีควรมีในเว็บไซท ขอมูลพื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซทประกอบดวย

1. ขอมูลเก่ียวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยวกับเจาของเว็บไซท

2. รายละเอียดของผลติภณัฑหรือบริการ (Product/Service Information) คือ ขอมูลหลักที่เรานําเสนอ สวนนี้อาจประกอบดวยบทความ รูปภาพ มัลติมีเดีย และลิงคไปยังเว็บไซตทอ่ืน 3. ขาวสาร (News/Press Release) อาจจะเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิก เพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซทของเรา 4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) คําถาม คําตอบ มีความจําเปน เพราะผูชมบางสวนอาจไมเขาใจขอมูลหรือมีปญหา ตองการสอบถามหรือติดตอทางอีเมลหรือชองทางอื่น 5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อหผูชมเขามาเยี่ยมชมเว็บไซทที่เกดิขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกับเราได หลักการออกแบบเว็บไซท ในการออกแบบเว็บไซท เราตองนําขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไว ไมวาจะเปนวัตถุประสงคของเว็บไซท กลุมผูชมเปาหมาย ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมด เพื่อจัดวางโครงสรางและกําหนดรูปแบบของเว็บไซทที่จะนําเสนอออกสูผูชม การออกแบบเว็บไซทมีองคประกอบ 2 สวนคือ 1. การออกแบบโครงสรางเว็บไซท (Site Structure Design) โครงสรางเว็บไซท (Site Structure Design) เปนแผนผังของการลําดับเนื้อหา หรือการจัดวางตําแหนงเว็บเพจทั้งหมด ชวยใหผูชมไมสับสนและคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ วิธีจัดโครงสรางเว็บไซทสามารถทําไดหลายลักษณะ แตแนวคดิหลักๆ ที่นิยมใชกัน มอียู 2 วิธี คือ 1.1 จัดกลุมตามเนื้อหา (Content- based Structure)

2.2 จัดกลุมตามผูชม (User-based Structure)

รูปแบบของโครงสรางเว็บไซท

1. แบบเรียงลําดับ (Sequence) เหมาะสําหรับเว็บไซททีม่ีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บไซทที่มีการนําเสนอทีละชั้นตอน

Page 112: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

112

2. แบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะสําหรับเว็บไซททีม่ีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปนรูปแบบที่เราจะพบไดทั่วไป

3. แบบผสม (Combination) เหมาะสําหรบัเว็บไซทที่ซับซอน เปนการนําขอดีของรูปแบบทั้ง 2 ขางตนมาผสมกัน

2. การออกแบบระบบเนวิเกชั่น (Site Navigation Design) เปาหมายของระบบนําทาง หรือ เนวเิกชั่น คือชวยใหผูชมเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว

และไมหลงทาง ดับนั้นองคประกอบของระบบนําทาง จึงมี 2 สวนดวยกนัคือ 2.1 เคร่ืองนําทาง (Navigation Control) ประกอบดวย

- เมนูหลัก เปนเมนูสําหรับไปยังหวัขอเนื้อหาหลักของเว็บไซท

- เมนูเฉพาะกลุม เปนเมนูที่เชือ่มโยงเฉพาะเว็บเพจภายในกลุมยอยๆ

- เคร่ืองมือเสริม สําหรับชวยเสริมการทํางานของเมนู มีไดหลายรูปแบบ 2.2 เคร่ืองบอกตําแหนง เปนสิ่งที่ใชแสดงวาขณะนี้ผูชมกําลังอยูที่ตาํแหนงใดในเว็บไซท เครื่องบอกตําแหนงมีไดหลาย

รูปแบบ

Page 113: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

113

ระบบเนวิเกชั่น

การออกแบบเว็บเพจ (Page Design) สวนประกอบของหนาเว็บเพจ

- สวนหัว (Page Header) อยูตอนบนสุดของหนา เปนบริเวณที่สําคัญที่สุด

- สวนเนื้อหา (Page Body) อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจ

- สวนทาย (Page Footer) อยูดานลางสุดของหนาวางระบบนําทางภายในเว็บไซท

เมนูหลัก

เมนูเฉพาะกลุม

เครื่องบอก ตําแหนง

เครื่องมอืเสริม

สวนของเนื้อหา

สวนทายของหนา

สวนหัวของหนา

Page 114: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

114

บทสงทาย

ในการใชโปรแกรม Photoshop CS2 ในการสรางเว็บไซตนั้น ใหศึกษาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงจะเปนการออกแบบตามลักษณะของงานที่ตองการ ในเอกสาร ที่อยูใน Folder Trip จะเปนการรวบรวมจากเว็บไซตที่สอน Photoshop CS2 ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะเปนสวนเสริมในการทํางานใหมากขึ้น ตองขอขอบพระคุณ ผูที่ไดทําเว็บไซตดังกลาวเพื่อถายทอดความรูใหกับสังคม ทาํใหไดเกิดความคิดและทักษะอยางตอเนื่อง ไฟล หรือภาพที่นํามาประกอบในการเรียนการสอนนี้ บางสวนเปนภาพที่ไดนํามาจากหนังสือที่สอน Photoshop ที่มีจําหนายในทองตลาด สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากแหลงความรูตางๆ ที่อางถึงไว หากคูมือการอบรมฉบับนี้ มีขอบกพรองหรือ ผิดพลาดประการใดผูรวบรวมขออภัยไวในที่นี้ และจะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

Page 115: Photoshop CS2 thai

การใชโปรแกรม Photoshop CS เบื้องตน

115

แหลงความรูอางอิง เว็บไซต

www.adobe.com/photoshop

www.nectec.or.th/courseware/graphics/photoshop/index.html

www.webthaidd.com/photoshop

www.showwallpaper.com/photoshop.php

www.com-th.net/webindex/Webpage/Training_PhotoShop

www.thaigraph.com

www.hardcoregraphic.com/html/articles_main.htm

www.it-guides.com/photoshop.html

www.taklong.com/photoshop

หนังสือ

คูมือสรางเว็บไซทดวยตนเอง ดวงพร เกี๊ยงคาํ ISBN: 974-9741-18-8 ตุลาคม 2549

Digi Art Photoshop CS2 สําหรบัผูเร่ิมตน ปยะบุตร สุทธดิารา ,ศิธร สุวรรณพาณิชย

บรรณาธิการ:ดนุพล กิ่งสุคนธ ISBN:974-9660-01-3

The Photoshop CS2 Book ผูแตง :Scott Kelby ผูแปล :รัชตา ซึ้งสนุทรเดือน/ปทีพ่มิพ :มกราคม 2549

Photoshop CS2 Workshop ฉบับอยากเปนเซียน คุณเกียรติพงษ บุญจิตร