Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN LẠC

 • View
  137

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN LẠC. TËP HUÊN. SO¹N GI¶NG GI¸O ¸N ĐIÖN Tö e-LEARNING. Yên Lạc, tháng 11 năm 2012. Nội dung. Giáo án điện tử E-learning: định nghĩa, mục đích, đặc điểm. Công cụ sử dụng. Cài đặt phần mềm Adobe Prensenter và QuickTime. Sử dụng phần mềm Adobe Presenter - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN LẠC

 • PHNG GIO DC V O TO HUYN YN LCYn Lc, thng 11 nm 2012

 • Ni dungGio n in t E-learning: nh ngha, mc ch, c im.Cng c s dng.Ci t phn mm Adobe Prensenter v QuickTime.S dng phn mm Adobe PresenterThc hnh to bi ging E-learning.

 • Khi nim* Gio n in t (E-learning): L mt tp hp cc bi ging in t c ngi dy thit k ngi hc c th giao tip trc tip vi thit b (my tnh) v hot ng da trn nhng g c ngi dy lp trnh trc, v ngi dy lc ny khng cn phi giao tip trc tip vi ngi hc na. Qua ngi hc c th rt ra kin thc cho bn thn mnh.Mc ch ca vic to bi ging in t1.Tng quan v gio n in t

 • - Gip ngi hc c th hc mi lc, mi ni.Mc ch ca vic to bi ging in t- To kho ti nguyn chia s cng mi ngi.- cao tnh c th t hc nh bi ging in t, p ng tnh c lp ca ngi hc.- Gip ngi hc hiu bi nhanh hn, chnh xc hn.- Pht trin mt x hi hc tp.V d mu

 • c im chung ca E-learning- Da trn cng ngh thng tin v truyn thng. C th hn l cng ngh mng, k thut ha, k thut m phng, cng ngh tnh ton.- Hiu qu ca E-learning cao hn so vi phng php hc truyn thng do E-learning c tnh tng tc cao da trn a phng tin (multimedia), to iu kin cho ngi hc trao i thng tin d dng hn, cng nh a ra ni dung hc tp ph hp vi kh nng v s thch ca tng ngi- E-Learning s tr thnh mt xu th tt yu trong nn kinh t tri thc. Hin nay E-learning ang thu ht c s quan tm c bit ca cc nc trn th gii. Rt nhiu t chc, cng ty hot ng trong lnh vc E-learning ra i.

 • 2. Cng c h trMy tnh, headphone, webcam.a) Phn cng: b) Phn mm: * Phn mm chy c lp: Lecture Maker (http://edu.net.vn/media/g/daulsoft/default.aspx); Microsoft Producer v LCDS (http://edu.net.vn/media/g/cong-cu-soan-bai-giang/default.aspx); Violet (http://bachkim.vn/index.php?act=violet); Adobe Captivate (http://www.adobe.com/products/captivate/); * Phn mm tch hp vi Microsoft PowerPoint: Adobe Presenter (http://edu.net.vn/media/g/cong-cu-soan-bai-giang/default.aspx); iSpring Presenter (http://www.ispringsolutions.com/); * Phn mm iTunes hoc QuickTime (http://www.mediafire.com/#cqzzl06bel5qp )

 • 3. Ci t Adobe Presenter v QuickTime1. Chn th mc gii nn: chn NEXT2. Ca s ci t: chn NEXTAdobe Presenter

 • 3. in CD-key phn mm: Chn Install the trial version4. Chn th mc ci t: Chn NEXTAdobe Presenter

 • 5. Chn Install6. Chn FinishAdobe Presenter

 • 1. Chn Run2. Chn NEXTQuickTime

 • 3. Chn Yes4. Chn InstallQuickTime

 • 5. Chn FinishQuickTime

 • Tng quan v Adobe Presenter theo nhm chc nng1. Nhm chc nng xut bn, qun l slide, thit lp c bn cho ti liu2. Nhm chc nng x l m thanh: ghi, chn, ng b, chnh sa.3. Nhm chc nng x l video: ghi, chn,chnh sa.4. Nhm chc nng x l Flash : qun l, chn.5. Nhm chc nng x l cc dng cu hi.6. Chc nng x l thng tin tc gi: tn, ngh nghip, a ch,.7. Tr gip

 • 4.S dng Adobe Presenter4.1. Thit lp ban u cho bi trnh chiu- Ti menu Adobe Presenter, chn mc Presentation Settings- Xut hin ca s Presentation Settings+ Ti th Appearance chn Thm Edittor chnh sa giao din.+ Ti th Attachments thm ti liu t cc ngun khc.

 • - Ti menu Adobe Presenter, chn mc Preferences - Xut hin ca s PreferencesTrong Presenters, hy nhy chut vo mc Add, in cc thng tin c nhn ca gio vin. Th d: H v tn, ngh nghip, nh, logo v s yu l lch khoa hc nu mun (Biography) 4.2. Thit lp h s gio vin4.S dng Adobe Presenter

 • Trong Adobe Presenter, hy nhy chut vo mc Slide Manager ca s Slide Manager xut hin:- Ti mc Presented By: chn tn va nhp ti mc trc- Ti mc Navigation Name: t tn cho Slide.4.S dng Adobe Presenter

 • 4.3. Chn Video4.4. Chn m thanhTi menu Adobe Presenter: chn mt trong cc la chn di y.Ti menu Adobe Presenter: chn mt trong cc la chn di y.4.S dng Adobe Presenter

 • 4.5. To cu hi trc nghim, tng tc, vn p (Quizze) Qun l cu h thng cu hiChn cu hi c snChn cu hi miTi menu Adobe Presenter: chn mt trong cc la chn di y.4.S dng Adobe Presenter

 • Cc dng cu hi trong Quizz

 • 4.6. Xut bn bi ging.Trong menu Adobe Presenter, chn Publish 4.S dng Adobe Presenter

 • 5. Thc hnh to bi ging E-LearningBc 1: Son bi trnh chiu trn Powerpoint.Bc 2: S dng cc chc nng ca Adobe Presenter hon thin ni dung cho bi ging.Bc 3: Xut bn, chuyn file Powerpoint sang dng bi e-Learning.Cc bc to mt bi ging e-Learning

 • Thc hnh 1: To mt bi e-Learning n ginTo mt file Powerpoint gm 3 slidesChn: flash, video, m thanh ln cc slidesChn 01 cu hi trc nghimXut bn thnh bi ging e-Learning

 • Thc hnh 2: Thit k cu hi trc nghimCch thit k cc mu trc nghim (5 mu)Cc thit lp c bn i vi mt cu hi (question)Cc thit lp c bn i vi b cu hi (quiz)Vit ha giao din

 • Thc hnh 3: X l video, m thanh, hot hnhGhi hnh; chn videoGhi m thanh; chn m thanhChnh sa m thanh (Edit Audio), ng b m thanh v hot hnhChnh sa video

 • Thc hnh 4: To mt bi ging hon chnhMi gio vin (hoc mt nhm) son mt bi ging e-learning vi cc yu cu c th nh sau:Son bi ging cho ti thiu 1 tit dyS dng phn mm Adobe Presenter sonS dng ti nguyn: video, m thanh v cu hi trc nghim trong bi gingNp sn phm v Ban t chc theo a ch email [email protected] trc 9h ngy 26/11/2011.

 • Tham kho cu trc bi e-learningBa bi ging (bt buc theo qui nh)Kim tra bi c (nu cn c th dng trc nghim)Gii thiu bi hcCc ni dung bi hc (bi mi)Cng c v kt thc bi hc (c th dng trc nghim)

  **

Search related