Click here to load reader

PHÒNG GD VÀ ĐT TP THỦ DẦU MỘT fileTröôøng THCS Chu Văn An Trang 1 PHÒNG GD VÀ ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CHU

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PHÒNG GD VÀ ĐT TP THỦ DẦU MỘT fileTröôøng THCS Chu Văn An...

 • Tröôøng THCS Chu Văn An

  Trang 1

  PHÒNG GD VÀ ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số : /KHCM- CVA Hiệp Thành, ngày 19 tháng 9 năm 2016

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

  Năm học : 2016 – 2017

  Căn cứ công văn hướng dẫn số 1677/ SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2016 của Sở Giáo dục

  và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-

  2017.

  Căn cứ công văn hướng dẫn số 1384/HD-PGDĐT ngày 15/9/2016 Phòng Giáo dục Đào

  tạo TP.TDM về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017;

  Căn cứ vào kế hoạch Trường THCS Chu Văn An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -

  2017;

  Trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 -

  2017 như sau :

  PHAÀN I : KEÁ HOAÏCH CHUNG

  A. TÓM TẮT THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC

  2015-2016 : I. Qui mô học sinh:

  - Thống kê sỉ số học sinh toàn trường:

  Khối

  Lớp

  SS đầu năm Sỉ số cuối năm

  Tăng

  Giảm

  Lý do giảm

  SL Nữ SL Nữ ĐT TN Chuyển

  trường

  Học

  yếu

  Hoàn

  cảnh kk

  Khác

  6 12 465 216 465 233 375 90 3 3 3 0

  7 12 488 236 484 239 393 91 1 5 2 1 2

  8 11 398 187 397 188 313 85 2 3 2 1 0

  9 11 392 184 390 184 301 89 2 4 2 2 0

  Cộng 46 1743 823 1736 844 1382 355 8 15 9 4 2

  HS giảm so với đầu năm : 15 HS, trong đó bỏ học: 6HS, tỉ lệ: 0.3%. (Giảm so với năm học trước

  0.2%).

  - Chất lượng học sinh: Khối Sỉ số Nữ Học lực Hạnh kiểm

  Giỏi Khá Tb Yếu Kém Tốt Khá TB

  SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

  6 465 216 251 53.98% 130 27.96% 67 14.41% 14 3.01% 3 0.65% 448 96.34% 17 3.66%

  7 484 236 228 47.11% 137 28.31% 83 17.15% 36 7.44% 0 0.00% 447 92.36% 37 7.64%

  8 397 187 174 43.83% 107 26.95% 98 24.69% 18 4.53% 0 0.00% 378 95.21% 19 4.79%

  9 390 184 193 49.49% 93 23.85% 86 22.05% 16 4.10% 2 0.51% 367 94.10% 23 5.90%

  Cộng 1736 823 846 48.73% 467 26.90% 334 19.24% 84 4.84% 5 0.29% 1640 94.47% 96 5.53%

  - Tỉ lệ lên lớp so với năm học trước tăng 0.78%.

  II. Đội ngũ giáo viên:

  - Tổng số GV dạy lớp : 89

 • Tröôøng THCS Chu Văn An

  Trang 2

  Trong đó:

  + Toán: 17 + Văn: 14 + TD: 6

  + Lý: 5 + Sử: 4 + Nhạc: 3

  + Hóa: 3 + Địa: 5 + Họa: 3

  + Sinh: 6 + GDCD: 3 + Công nghệ: 5

  + Tin: 3 + Anh văn: 11

  - Đủ về cơ cấu, số lượng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

  III. Một số thành tích đạt được:

   1. Học sinh: HSG Trường: Học tập: 846, các kỳ thi HSG: 594, Thành phố: 331 giải, Tỉnh: 83

  giải, Toàn quốc/khu vực: 35.

  KỲ THI Trường Thành phố Tỉnh Toàn quốc/ Khu vực

  TS TN DT TS TN DT

  IOE 106 102

  Violympic( TV) 191 126 17 17

  Violympic( TA) 125 68 9 9

  Lương Thế Vinh 18 10

  Sao Khuê 4 3

  Olympic 102 59 45 14

  TNTH 6 3 1 1

  Casio 10 10 9 9 1 1

  Sáng tạo trẻ 3 2

  HSG kỷ thuật(Intel

  Isef) 4 4 4 4

  HSG kỷ thuật 6 6 6

  Olympic Toán

  (HOMC) 10 7 7

  Vô địch tin học 3 1 1

  Tin học trẻ 3 3

  Hùng biện TA 3 3 3 1 1

  Cộng 594 331 83 69 14 35 35 0

  - Có 17 học sinh lớp 9 đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường Chuyên Hùng Vương ( 14 hs tạo

  nguồn, 3 hs đại trà) 2. Giáo viên:

  - Có 72 Giáo viên đạt GVG vòng trường được cấp giấy công nhận và khen thưởng trong năm học.

  - - Có 2 GV dự thi thiết kế soạn giảng bằng CNTT trên trang WEBMICROSOFT.

  - SKKN:

  Trường: 34 (A: 8, B: 23, C: 3)

  Thành phố: 30 (A: 4, B: 21, C: 5)

  Tỉnh: 2B

  B. ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH :

  a) Thuaän lôïi:

 • Tröôøng THCS Chu Văn An

  Trang 3

  - Tröôøng ñöôïc tu sửa khang trang, sơn mới 29 phòng học, hàng rào, cổng. Cô sôû vaät chaát tốt, coù

  ñuû caùc phoøng boä moân Lyù, Hoùa, Sinh, Nghe nhìn vaø coù giaùo vieân chuyeân traùch neân thuaän lôïi

  veà maët daïy vaø hoïc.

  - Ñoäi nguõ giaùo vieân ñuû ñaït chuaån vaø treân chuaån veà chuyeân moân, naêng ñoäng vaø nhieät tình

  trong coâng taùc.

  - Ñöôïc söï quan taâm của ngành, hoã trôï cuûa ñòa phöông vaø hoäi CMHS.

  - Coù 02 giaùm thò chuyeân traùch, hoã trôï BGH, giaùo vieân chuû nhieäm trong coâng taùc quaûn lyù vaø

  giaùo duïc hoïc sinh.

  b) Khoù khaên:

  - Còn thiếu giáo viên một số môn : Tin, Địa, Thể dục

  C. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 :

  1 - Nhieäm vuï chung:

  Chủ đề năm học : “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”.

  Phương châm : “ Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo ”.

  Khẩu hiệu hành động : “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.

  1. Năm học 2016-2017 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Dầu

  Một lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, là năm thứ ba thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT

  ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày

  03/4/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của

  Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và

  đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định

  hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014

  của Quốc Hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi

  mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những hoạt động thiết

  thực, hiệu quả, gắn việc đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối

  sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; tổ chức tốt các

  phong trào dạy học, các hội thi có chất lượng hơn.

  3. Tập trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp

  quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với

  việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý.

  4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,

  sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề

  thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy

  mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Tiếp tục triển khai lớp tạo

  nguồn, tiếng Anh tăng cường.

  5. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

  và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình

  học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh

  giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình.

  6. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm

  lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp

  trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán

  bộ quản lý về năng lực chuyên môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng xây

  dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

 • Tröôøng THCS Chu Văn An

  Trang 4

  2 - Nhieäm vuï cuï theå:

  - Thöïc hieän toát keá

Search related