of 2 /2
. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Maãu soá 01/TTÑÑ Quaän 6, ngaøy thaùng naêm 2015 PHIEÁU YEÂU CAÀU TRÍCH LUÏC Kính göûi: Vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát Quaän 6 1. Ngöôøi yeâu caàu trích luïc :........... Naêm sinh........... 2. Ñòa chæ thöôøng truù :....................................... 3. Noäi dung thoâng tin yeâu caàu trích luïc :.................. Veà vieäc : ................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. Taïi caên nhaø soá ñöôøng.................phöôøng.......quaän 6 ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Ngöôøi yeâu caàu trích luïc

Phieu Yeu Cau Trich Luc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Phieu Yeu Cau Trich Luc

Text of Phieu Yeu Cau Trich Luc

CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

.CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

oc lap T do Hanh phuc Mau so 01/TT Quan 6, ngay thang nam 2015PHIEU YEU CAU TRCH LUC

Knh gi: Van phong ang ky quyen s dung at Quan 6

1. Ngi yeu cau trch luc : Nam sinh

2. a ch thng tru :

3. Noi dung thong tin yeu cau trch luc :

Ve viec :

Tai can nha so ngphng

quan 6

Ngi yeu cau trch luc

(Ky va ghi ro ho ten)