of 11 /11
Vježba 3. pH I PUFERI

pH i Puferi - Zadaci

  • Author
    anaos94

  • View
    971

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZADACI (pH i puferi)

Text of pH i Puferi - Zadaci

Page 1: pH i Puferi - Zadaci

Vježba 3.

pH I PUFERI

Page 2: pH i Puferi - Zadaci

Zadatak 1. Određivanje vrijednosti pH s pomoću indikatorskog papira i pH-metra

Zadatak 2. Određivanje koncentracija otopina HCl i CH3COOH

2.1. Određivanje mase askorbinske kiseline u tableti vitamina C

Zadatak 3.Suzbijanje disocijacije octene kiseline dodatkom zajedničkog iona

Zadatak 4.Priprema fosfatnog pufera i određivanje njegova kapaciteta

Zadaci:Zadaci:

Page 3: pH i Puferi - Zadaci
Page 4: pH i Puferi - Zadaci

Boje nekih indikatora

Page 5: pH i Puferi - Zadaci

Zadatak 1: Određivanje vrijednosti pH s pomoću

indikatorskog papira i pH-metra

IZRAČUNATI:� teoretske vrijednosti pH otopina HCl i NaOH

� teoretsku vrijednost pH otopine octene kiseline, ako stupanj disocijacije kiseline iznosi 1,34 %

Page 6: pH i Puferi - Zadaci

Načini iskazivanja kiselosti:

* ukupna ili titracijska kiselost (iskazuje se ukupnom

koncentracijom kiseline; neovisna o stupnju

disocijacije)

* stvarna ili aktualna kiselost (iskazuje se

koncentracijom slobodnih vodikovih iona ili

pomoću vrijednosti pH; ovisna je i koncentraciji

kiseline i o njenom stupnju disocijacije)

Page 7: pH i Puferi - Zadaci

Zadatak 2: Određivanje koncentracija otopina HCl i

CH3COOH

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(aq)

CH3COOH(aq) + NaOH(aq) →CH3COONa(aq) + H2O(aq)

N (HCl) = n (NaOH)

N (CH3COOH) = n (NaOH)

Page 8: pH i Puferi - Zadaci

PUFERI

- smjese slabih kiselina i njihovih soli, odnosno slabih baza i njihovih soli

- održavaju pH konstantnim

- iznimno bitni za normalno odvijanje bioloških procesa!

- Henderson – Hasselbachova jednadžba:

[ ][ ]kiselina

solpH p

a

logK +=

[ ][ ]baza

solpOH p

b

logK +=

Page 9: pH i Puferi - Zadaci

Zadatak 3: Suzbijanje disocijacije octene kiseline

dodatkom zajedničkog iona

Epruveta 1:

CH3COOH CH3COO- + H+

CH3COONa CH3COO- + Na+

dodatak otopine natrijeva acetata

ZAJEDNIČKI ION – smanjuje koncentraciju H+ -nastaje više CH3COOH – smanjuje se kiselost,

Kd

= [H+][CH3COO-]

[CH3COOH]CH3COOH CH3COO- + H+

pH

Page 10: pH i Puferi - Zadaci

Epruveta 2:

CH3COOH CH3COO- + H+

+

H2O

da li se razrjeđivanjem mijenja odnos koncentracije kisele i bazične komponente? (mijenja li se pH?)

Page 11: pH i Puferi - Zadaci

pH)pufer(

)kiselina(n

pH)pufer(

)baza(n

∆⋅

∆−=

∆⋅

∆=

VVC pufer

Kapacitet pufera: