perspektiva i potrebe investitora u procesu izrade biznis plana

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of perspektiva i potrebe investitora u procesu izrade biznis plana

 • Pregledni rad kola biznisa Broj 2/2015

  UDC 005.511:330.322.12/.14 DOI 10.5937/skolbiz2-10347

  PERSPEKTIVA I POTREBE INVESTITORA U

  PROCESU IZRADE BIZNIS PLANA

  Biljana Stankov*, Visoka poslovna kola strukovnih studija Novi Sad

  Milijana Roganovi, Visoka poslovna kola strukovnih studija Novi Sad

  Sonja Marjanski Lazi, Ekonomsko-trgovinska kola Jovan Trajkovi,

  Zrenjanin

  Saetak: Biznis plan je veoma vaan pisani dokument o aktuelnom stanju i buduim

  namerama preduzea. Zadovoljava potrebe irokog kruga korisnika, bez obzira na

  veliinu preduzea i njegovu organizacionu strukturu, pripadnost odreenoj delatnosti,

  fazu ivotnog ciklusa u kojoj se preduzee nalazi i sl. Biznis plan izrauju postojea

  preduzea za razliite potrebe, kao i ona koja se nalaze u procesu osnivanja pa na taj

  nain ele da prikau isplativost poslovnog poduhvata i uspenost realizovanja

  poslovne ideje. esto se biznis plan istie kao sredstvo za uspostavljanje poetne

  komunikacije izmeu preduzetnika i izvora finansiranja, ili njihovo inicijalno

  upoznavanje. Problem istraivanja odnosi se na isticanje biznis plana kao veoma

  monog sredstva u rukama preduzetnika pri apliciranju za dobijanjem potrebnih

  finansijskih sredstava. Predmet istraivanja podrazumeva analizu razliitosti meu

  mnogobrojnim korisnicima biznis plana uz naglaavanje poslovnih banaka,

  institucionalnih i individualnih investitora kao finansijera poslovnog poduhvata i

  najznaajnijih korisnika. Cilj istraivanja odnosi se na isticanje potreba investitora i

  uvaavanje njegove perspektive u procesu izrade biznis plana, jer bez kvalitetnog biznis

  plana investitor biva izloen riziku nesigurnog kretanja kroz neizvesno i veoma

  promenljivo okruenje.

  Kljune rei: biznis plan, korisnici, poslovne banke, institucionalni investitori,

  individualni investitori

  INVESTORS' PERSPECTIVE AND NEEDS IN THE

  PROCESS OF DEVELOPING A BUSINESS PLAN

  Abstract: A business plan is a very important written document about the current state

  and future intentions of the company and it meets the information and other needs of a

  wide range of users, regardless of the size of the company and its organizational

  * bilja.l.stankov@gmail.com

  http://dx.doi.org/10.5937%2Fskolbiz2-9630

 • 81 | PERSPEKTIVA I POTREBE INVESTITORA U PROCESU IZRADE BIZNIS PLANA

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 80 96

  structure, or belonging to particular economic activity; regardless of the stage of the

  life cycle in which the company is located and the like . A business plan is written by

  the existing, established companies for different needs as well as by startup companies

  that are eager to show the profitability of the business venture and the success of

  business ideas realization. The business plan often stands out as a means to establish

  initial communication between entrepreneurs and financing sources, as well as for their

  initial meeting. The research problem relates to highlighting the business plan as a very

  powerful means in the hands of entrepreneurs in applying for obtaining the necessary

  financial resources. The subject of the research includes the analysis of the differences

  between the many users of a business plan with an emphasis on commercial banks,

  investment funds and private investors, as financiers of the business venture and the

  most important users. The aim of the research relates to highlighting the needs of

  investors and appreciation of their perspectives in the process of developing a business

  plan, because without a quality business plan investor is at risk of unsafe moving

  through a very uncertain and changing environment.

  Keywords: business plan, users, commercial banks, investment funds, private investors

  JEL classification: M21

  1. UVOD

  Poslovno planiranje i izrada biznis plana, kao konanog ishoda tog procesa,

  izuzetno su vane aktivnosti koje ine sastavne delove koncepta uspenog

  upravljanja preduzeem. esto se biznis plan istie kao sredstvo za

  uspostavljanje poetne komunikacije izmeu preduzetnika i izvora finansiranja i

  njihovo inicijalno upoznavanje. Biznis plan se izrauje kada se pokree novo

  poslovanje, proiruju postojei kapaciteti, poveava ili smanjuje broj radnika,

  uvodi nova linija proizvodnje, uvodi nov proizvod u proizvodni asortiman i sl.

  Svaka od navedenih aktivnosti obino inicira novo investiciono ulaganje bilo da

  je re o finansijskim sredstvima iz sopstvenih ili tuih izvora pa je razumljivo

  zato je u svim pomenutim situacijama neophodno sastavljati biznis plan.

  Potreba za biznis planom posebno se javlja u situaciji osnivanja novog

  preduzea i apliciranja za dobijanjem potrebnih finansijskih sredstava od

  odreenog investitora.

  Korisnici biznis plana veoma su razliiti, mogu se nalaziti unutar samog

  preduzea ili van njega. Kao najbitniji korisnici izdvajaju se finansijeri

  poslovnog poduhvata, u sluaju da se preduzee finansira iz spoljnih izvora,

  odnosno poslovne banke, institucionalni i individualni investitori. Meu ostalim

  eksternim korisnicima pojavljuju se jo i razne vladine agencije i drugi dravni

  organi, dobavljai, kupci, akcionari, advokati, raunovoe i ostali poslovni

  saradnici. Biznis plan e takoe posluiti i kao veoma koristan izvor informacija

  menadment timu, lanovima upravnog odbora i ostalim zaposlenim radnicima

 • Biljana Stankov, Milijana Roganovi, Sonja Marjanski Lazi | 82

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 80 96

  u preduzeu kako bi se unapredio proces upravljanja i poboljalo obavljanje

  poslovnih aktivnosti. Bez obzira na strukturu i sadraj biznis plana, svrhu izrade

  ili razliitost korisnika on, pre svega mora otkriti gde ide preduzee, kako e do

  tamo stii i kako e izgledati poto realizuje definisane poslovne ciljeve.

  Veina biznis planova upravo se i izrauje radi definisanja ciljeva i performansi

  preduzea, obezbeenja osnove za procenu i kontrolu uinaka ili kao sredstvo

  komunikacije izmeu razliitih hijerarhijskih nivoa u organizacionoj strukturi

  preduzea i komunikacije izmeu predstavnika preduzea i spoljnih saradnika.

  Biznis plan takoe predstavlja i objektivnu osnovu za menadment tim, od koje

  treba poi kako bi se otkrilo da li se preduzee nalazi na pravom putu i da li e

  buduim poslovanjem realizovati svoju poslovnu ideju. On je najee i jedini

  nain uspostavljanja kontakta izmeu preduzetnika i potencijalnog investitora, a

  njegovo podnoenje je svakako prvi korak ka moguoj realizaciji poslovne

  ideje.

  Sadraj i struktura biznis plana moraju se prilagoditi zahtevima konkretnog

  korisnika, mada je nekada bolje primeniti nain izrade kojim bi se zadovoljile

  potrebe za informacijama irokog kruga korisnika. S druge strane, da bi se

  izbeglo iznoenje nepotrebnih ili previe obimnih objanjenja, ponekad je bolje

  sastaviti saet i jasan biznis plan koji sadri upravo one elemente koji se kasnije

  jednostavno mogu prilagoditi razliitim svrhama. U svakom sluaju, biznis plan

  ne bi trebalo jednokratno sastaviti i staviti ga na policu, ve se informacije koje

  on obuhvata neprekidno moraju aurirati, a njegova struktura i sadraj

  prilagoavati aktuelnim promenama u okruenju, kao i promenama u potrebama

  njegovih korisnika.

  Kako e tei proces izrade biznis plana i koliko e on trajati pre svega zavisi od

  ciljeva koji se ele postii, namene samog plana, sposobnosti kreatora, potreba

  korisnika i karakteristika poslovne ideje ukoliko je re o pokretanju novog

  posla, odnosno svrhe uvoenja promena u postojeem preduzeu. Miki (2007)

  istie da je izrada biznis plana proces u kojem se razmatraju svi izazovi i

  opasnosti koje nosi realizacija odreene aktivnosti, te omoguava preduzetniku

  samoprocenjivanje poslovne ideje. Svakako da se potrebe ciljne publike moraju

  kombinovati sa ciljevima preduzea i poto se rei dilema ta korisnici ele da

  saznaju, a ta je preduzee spremno da im prui moe se otpoeti sa izradom

  biznis plana.

  Prema tome, svrha ovog rada odnosi se na isticanje znaaja biznis plana kao

  inicijalnog sredstva u pokretanju novog poslovanja ili unapreenju postojeeg

  uz naglaavanje znaajnih razlika u potrebama mnogobrojnh korisnika i

  posebno uvaavanje potreba investitora i perspektive investitora u procesu

  izrade biznis plana.

 • 83 | PERSPEKTIVA I POTREBE INVESTITORA U PROCESU IZRADE BIZNIS PLANA

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 80 96

  2. RAZLIITI PRISTUPI PRI DEFINISANJU BIZNIS PLANA

  Biznis plan predstavlja pisani dokument o planiranim poslovnim aktivnostima

  preduzea kao i finansijskim efektima tih aktivnosti. To je dokument u kojem je

  preciziran nain realizacije definisanih ciljeva (Paunovi, & Zipovski, 2010).

  On se izrauje kada se pokree novo poslovanje, proiruju postojei kapaciteti,

  poveava ili smanjuje broj radnika, uvodi nova linija proizvodnje, uvodi nov

  proizvod u proizvodni asortiman i sl. Svaka od navedenih aktivnosti zahteva i

  novo investiciono ulaganje