of 8 /8
Sistemul de sănăta- te braşovean, bătaia de joc a guvernului Locuitorii județului Brașov au resimțit pe sănătatea lor politica de genocid aplicată de către guvernarea portoca- lie instalată la putere. pag. 6 Cum se „câştigă” 12 milioane de euro la un singur proiect În doi ani – de la semnarea contractului pe 20 de milioa- ne de euro, suma a crescut la peste 32 de milioane de euro (fără TVA). pag. 6 România are nevoie de o alternativă acum! România arată ca un stat în derivă, acefal, neguvernat şi fără direcţie. Un stat în care preşedintele propune sacri- ficarea pensionarilor. pag. 8 Tinerii liberali consi- deră ca o datorie aju- torarea sinistraţilor Tineretul Național Liberal a organizat o Campanie na- țio nală de solidaritate cu sinistrații din zonele afectate de ger și ninsoare. pag. 5 Stimaţi locuitori ai judeţu- lui Braşov, Am reuşit să-mi onorez multe din promisiunile electo- rale pe care vi le-am făcut în 2008, deşi în perioada guver- nării pedeliste bugetul judeţu- lui Braşov a scăzut an de an. Cei de la putere au avut „grijă” să ne aloce tot mai puţini bani, să ne frâneze proiectele, să ne întârzie procedurile. Fără să ţină seama de nevoile locali- tăţilor braşovene şi de priorită- ţile noastre de dezvoltare, actuala guvernare ne-a repar- tizat în acest an un buget cu 40% mai mic decât cel de anul trecut. Bineînţeles, banii din vistieria statului au fost împăr- ţiţi preferenţial, pe criterii poli- tice şi au fost îndreptaţi cu pre- cădere către localităţile şi jude- ţele conduse de reprezentanţi ai PDL, unde s-au făcut investi- ţii aberante. Asistăm în această perioa- dă la o campanie murdară, de denigrare a mea şi a par- tidului pe care-l reprezint. Această campanie se bazea- ză numai pe minciuni. Sunt reluate aceleaşi subiecte cu care am fost atacat şi în cam- paniile electorale din anii 1996, 2000, 2004 şi 2008. De la începutul activităţii mele la conducerea adminis- traţiei judeţene, am fost con- ştient că nu trebuie să gre- şesc în niciun fel. În ultimii patru ani, toate instituţiile statului care sunt în mâna lui Băsescu m-au controlat şi dacă ar fi putut să demons- treze o ilegalitate oricât de mică, ar fi făcut-o. Nu au demonstrat nimic nici în ceea ce mă priveşte, nici în legă- tură cu alţi membri ai PNL. Dragi braşoveni, Acum, mai mult ca ori- când, este absolut necesar ca dumneavoastră să deci- deţi viitorul României. În aceste momente, se încear- practic confiscarea democraţiei şi confiscarea propriu-zisă a ţării, iar valo- rile democraţiei sunt deja compromise. De-a lungul timpului, noi, liberalii, ne-am asumat mereu valorile şi principii- le pe care este clădită democraţia, valorile statu- lui de drept, valori şi prin- cipii pe care s-a ridicat România modernă. Am crezut şi credem în ele cu toată tăria, iar înaintaşii noştri au apărat chiar cu preţul vieţii aceste princi- pii şi valori, aşa cum s-a întâmplat la arestările din 1946, în închisorile comu- niste, în decembrie 1989 sau în faţa prigoanei fese- niste, culminând cu mine- riadele din 1990 şi 1991. În acest moment, aceleaşi principii şi valori cărora noi le suntem fideli ne determină să vă chemăm alături de noi, la rezistenţă în faţa tentativelor de auto- ritarism care ameninţă România si românii. Îmi doresc, la fel ca dum- neavoastră, o Românie demnă, curată, prosperă, o Românie a valorilor, iar acest lucru nu se poate face decât cu cinste, demnitate, bun simţ şi onoare. Pentru acest lucru am intrat în viata politică atât de hulită, pentru acest lucru am rămas în această ţară, pentru asta am ales să fiu membru al Partidului Naţional Liberal, pentru asta caut adevărul şi dreptatea şi pentru asta vă rog să nu rămâneţi indife- renţi la situaţia actuală a României! Împreună putem demons- tra că România poate ieşi din mocirla în care se adânceşte şi că în România se poate construi o nouă clasă politi- că, puternică şi capabilă, o clasă politică a românilor şi nu a intereselor, o clasă poli- tică în stare să modernizeze România aşa cum au făcut-o înaintaşii mei liberali, şi nu o clasă politică precum cea de azi, care îngroapă România! De aceea, vin şi vă cer un simplu şi sincer spri- jin pentru a vă implică, pentru a nu mai sta deoparte, astfel încât să putem decide împreună soarta României. chem să nu rămâneţi indi- ferenţi, căci doar împreu- nă putem să facem schim- barea de care România are nevoie! Adrian ATOMEI, preşedintele organizaţiei municipale Braşov a PNL, consilier municipal continuare în pag 3 Disperaţi că pierd alegerile, cei de la PDL au început o campanie murdară împotriva mea şi a PNL „Acum vedem unde se duc fondurile sustrase de la patinoare, săli de sport, bazine de înot şi pârtii de schi: în campania electorală murdară prin care PDL încearcă să ne denigreze cu fluturaşi anonimi şi minciuni pentru care nu-şi asumă responsabilitatea ! Le transmit că nu vor reuşi!” România merită mai mult! ZIAR GRATUIT Tiraj: 100.000 exemplare

PERSPECTIVE LIBERALE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERSPECTIVE LIBERALE, EDITIA A III-A, NR. 1p

Text of PERSPECTIVE LIBERALE

Page 1: PERSPECTIVE LIBERALE

Sistemul de sănăta-te braşovean, bătaiade joc a guvernului

Locuitorii județului Brașovau resimțit pe sănătatea lorpolitica de genocid aplicatăde către guvernarea portoca-lie instalată la putere. pag. 6

Cum se „câştigă”12 milioane de eurola un singur proiect

În doi ani – de la semnareacontractului pe 20 de milioa-ne de euro, suma a crescutla peste 32 de milioane deeuro (fără TVA). pag. 6

România are nevoiede o alternativă

acum!

România arată ca un stat înderivă, acefal, neguvernat şifără direcţie. Un stat în carepreşedintele propune sacri-ficarea pensionarilor. pag. 8

Tinerii liberali consi-deră ca o datorie aju-torarea sinistraţilor

Tineretul Național Liberala organizat o Campanie na -țio nală de solidaritate cusinistrații din zonele afectatede ger și ninsoare. pag. 5

Stimaţi locuitori ai judeţu-lui Braşov,

Am reuşit să-mi onorezmulte din promisiunile electo-rale pe care vi le-am făcut în2008, deşi în perioada guver-nării pedeliste bugetul judeţu-lui Braşov a scăzut an de an.Cei de la putere au avut „grijă”să ne aloce tot mai puţini bani,să ne frâneze proiectele, să neîntârzie procedurile. Fără săţină seama de nevoile locali-tăţilor braşovene şi de priorită-ţile noastre de dezvoltare,actuala guvernare ne-a repar-tizat în acest an un buget cu40% mai mic decât cel de anultrecut. Bineînţeles, banii dinvistieria statului au fost împăr-ţiţi preferenţial, pe criterii poli-tice şi au fost îndreptaţi cu pre-cădere către localităţile şi jude-ţele conduse de reprezentanţi aiPDL, unde s-au făcut investi-ţii aberante.

Asistăm în această perioa-dă la o campanie murdară,de denigrare a mea şi a par-tidului pe care-l reprezint.Această campanie se bazea-ză numai pe minciuni. Suntreluate aceleaşi subiecte cucare am fost atacat şi în cam-paniile electorale din anii1996, 2000, 2004 şi 2008.De la începutul activităţiimele la conducerea adminis-traţiei judeţene, am fost con-ştient că nu trebuie să gre-şesc în niciun fel. În ultimiipatru ani, toate instituţiilestatului care sunt în mâna luiBăsescu m-au controlat şidacă ar fi putut să demons-treze o ilegalitate oricât demică, ar fi făcut-o. Nu audemonstrat nimic nici în ceeace mă priveşte, nici în legă-tură cu alţi membri ai PNL.

Dragi braşoveni,Acum, mai mult ca ori-

când, este absolut necesarca dumneavoastră să deci-deţi viitorul României. Înaceste momente, se încear-că practic confiscareademocraţiei şi confiscareapropriu-zisă a ţării, iar valo-rile democraţiei sunt dejacompromise.

De-a lungul timpului,noi, liberalii, ne-am asumatmereu valorile şi principii-le pe care este clăditădemocraţia, valorile statu-

lui de drept, valori şi prin-cipii pe care s-a ridicatRomânia modernă. Amcrezut şi credem în ele cutoată tăria, iar înaintaşiinoştri au apărat chiar cupreţul vieţii aceste princi-pii şi valori, aşa cum s-aîntâmplat la arestările din1946, în închisorile comu-niste, în decembrie 1989sau în faţa prigoanei fese-niste, culminând cu mine-riadele din 1990 şi 1991. Înacest moment, aceleaşiprincipii şi valori cărora

noi le suntem fideli nedetermină să vă chemămalături de noi, la rezistenţăîn faţa tentativelor de auto-ritarism care ameninţăRomânia si românii.

Îmi doresc, la fel ca dum-neavoastră, o Româniedemnă, curată, prosperă, oRomânie a valorilor, iaracest lucru nu se poate facedecât cu cinste, demnitate,bun simţ şi onoare. Pentruacest lucru am intrat înviata politică atât de hulită,pentru acest lucru am rămas

în această ţară, pentru astaam ales să fiu membru alPartidului Naţional Liberal,pentru asta caut adevărul şidreptatea şi pentru asta vărog să nu rămâneţi indife-renţi la situaţia actuală aRomâniei!

Împreună putem demons-tra că România poate ieşi dinmocirla în care se adânceşteşi că în România se poateconstrui o nouă clasă politi-că, puternică şi capabilă, oclasă politică a românilor şinu a intereselor, o clasă poli-tică în stare să modernizezeRomânia aşa cum au făcut-oînaintaşii mei liberali, şi nu

o clasă politică precumcea de azi, care îngroapăRomânia!

De aceea, vin şi vă cerun simplu şi sincer spri-jin pentru a vă implică,pentru a nu mai stadeoparte, astfel încât săputem decide împreunăsoarta României. Văchem să nu rămâneţi indi-ferenţi, căci doar împreu-nă putem să facem schim-barea de care Româniaare nevoie!

Adrian ATOMEI,preşedintele organizaţieimunicipale Braşov a PNL,

consilier municipal

continuare în pag 3

Disperaţi că pierd alegerile, ceide la PDL au început o campaniemurdară împotriva mea şi a PNL

„Acum vedem unde se duc fondurile sustrase de la patinoare, săli de sport, bazine de înot şi pârtii deschi: în campania electorală murdară prin care PDL încearcă să ne denigreze cu fluturaşi anonimi şiminciuni pentru care nu-şi asumă responsabilitatea ! Le transmit că nu vor reuşi!”

România merită mai mult!

ZIAR GRATUITTiraj: 100.000 exemplare

Page 2: PERSPECTIVE LIBERALE

Pagina 2

Stimaţi locuitori din zonaCodlea-Rupea-Feldioara,

Am fost şi sunt mereualături de dumnevoastră, iarîn ultimii patru ani amreprezentat în Parlamentinteresele dumneavoastră.Am reuşit să obţin fonduripentru multe dintre obiecti-

vele de investiţii din aceas-tă zonă, dar fiind parlamen-tar de opozitie, mi s-au pusnumeroase piedici. Astfel,la începutul fiecarui an,atunci cand s-a votat LegeaBugetului de Stat, am depusamendamente pentru ca fie-care dintre localităţile zonei

să primească sume supli-mentare. În acest an, deexemplu, m-am luptat săobţin finanţare pentru dru-mul judeţean Şercaia –Hoghiz, numit şi „Drumulruşinii”, pentru SpitalulJudeţean Braşov şi pentruAeroportul Internaţional

Braşov – Ghimbav. Toatecele trei amendamente aufost respinse de parlamen-tarii PDL. Am luptat, ală-turi de cetăţenii zonei, pen-tru redeschiderea SpitaluluiMunicipal Codlea şi aceas-ta este o mare realizare anoastră. De asemenea, am

obţinut finanţări pentruaproape toate bisericile dinzonă. Sunt convins că înnoul mandat, odată cuschimbarea actualei puteri,voi putea face mai multpentru fiecare dintre dum-neavoastră şi pentru judeţulnostru.

De când mă ştiu m-am dedi-cat ajutorării oamenilor, mi-amdorit întotdeauna să-i ajut pecei în suferinţă, să mă implic înmod activ în comunitate. Satis-facţia mea se măsoară în zâm-betele oamenilor pe care i-amtratat de-a lungul timpului.

Cu o carieră medicală depeste 20 de ani, sunt promoto-rul centrului de transplant renalla Braşov, dovedind că medi-cina braşoveană este una deprestigiu mondial. Am fostîntotdeauna parte a unei echi-pe de excelenţă, atât la nivel

medical, cât şi politic. De-alungul carierei mele am datdovadă de profesionalism, iaracum sunt convins că împreu-nă putem da o nouă faţă siste-mului medical românesc îngeneral şi celui braşovean înmod special. Ca director al Spi-talului Clinic Judeţean deUrgenţă Braşov, mă mândresccu realizări deosebite, dar înacelaşi timp mă confrunt cumulte lipsuri. Guvernareaactuală bolnavă nu realizeazăcă în mâna ei stă sănătateanaţiei şi e surdă la cererile

noastre. Subfinanţarea neîmpiedică să avem deja un spi-tal judeţean modern, însă prinsprijinul Consiliului Judeţeanavansăm cu lucrările de reabi-litare. Prin aşa-zisa reformămedicală portocalie – închide-rea spitalelor din Codlea, Săce-

le şi Victoria, am fost nevoiţi săpreluăm şi cazurile de urgenţădin judeţ, Spitalul Judeţeanfiind în momentul de faţă soli-citat la maximă capacitate launele secţii.

Toate aceste neajunsuri auloc în această guvernare noci-vă PDL-istă din cauza faptu-lui că interesele meschine pri-mează în faţa interesului sănă-tăţii publice. Avem nevoie maimult ca oricând de specialişti înpolitică, oameni care să decidăîn cunoştinţă de cauză pentruvieţile oamenilor.

Îmi doresc ca din Parlamen-tul României să pot să contri-

bui în mod direct la năzuinţe-le vechi ale braşovenilor: crea-rea unui spital universitarmodern, la standardele celemai înalte, reabilitarea celor-lalte spitale din Braşov, moder-nizarea Maternităţii, dotarea cuaparatură necesară modernăpentru secţiile de specialitate.La nivel ministerial, este nevo-ie urgentă de majorarea pro-centului acordat domeniuluisanitar, deoarece 3% din PIBreprezintă o valoare de trei orimai redusă decât cele mai micidin Uniunea Europeană.

Pe parcursul carierei mele,am fost în fiecare spital în

parte. Cunosc problemele fie-cărei secţii, lipsa dotărilor,lipsa cadrelor medicale.Aceste probleme nu pot fisoluţionate decât prin schim-barea actualei puteri. Toţiromânii îşi doresc o politicăsănătoasă şi un Parlamentcurat, cu oameni competenţişi oneşti. Sunt un profesio-nist al sistemului medical,ştiu care sunt paşii ce trebu-ie urmaţi pentru un sistem desănătate de calitate. Ca libe-ral, vreau să clădim împreu-nă un viitor frumos genera-ţiilor viitoare! Noi ştim ceavem de făcut!

Sunt fiu al Ţării Făgăraşu-lui şi mă mândresc cu acestlucru! De când sunt în poli-tică am luptat neîncetat pen-tru oamenii acestor locuri.Le cunosc nevoile, calităţi-le, temperamentul, aici măsimt acasă. Am reprezentatŢara Făgăraşului timp de optani la Consiliul JudeţeanBraşov, unde am reuşit săfac vocea făgărăşenilor auzi-tă, susţinând cu tărie inves-tiţiile pe care aceştia le-auconsiderat prioritare, dar num-am oprit numai la asta.

În calitate de preşedinte alComisiei de Sănătate, Pro-tecţia Copilului şi a Persoa-nelor Adulte din ConsiliulJudeţean Braşov, am luptatîn ultimul an pentru redes-chiderea spitalelor publicedin Codlea, Săcele şi Victo-ria, desfiinţate cu iresponsa-bilitate de guvernul PDL.Ele nu ar fi trebuit niciodatăînchise, iar în situaţia de faţă,Ministerul Sănătăţii ar fi tre-buit să accepte varianta pro-pusă de noi, Consiliul Jude-ţean, ca ele să devină secţiiexterne ale Spitalului Jude-ţean de Urgenţă Braşov. La

Victoria de pildă, adminis-traţia PDL-istă nu a făcutnimic concret pentru salva-rea spitalului, deoareceaveau interdicţie de la Bocşi Scripcaru. Prin acţiunirepetate de protest şi petiţii laMinisterul Sănătăţii, amintervenit noi, liberalii, înmod direct, pentru ca repre-zentanţii PDL să scapebasma curată şi să nu fiealungaţi din oraş de cătrepopulaţie. La Codlea şi laSăcele, după redeschidere,spitalele vor avea un numărdrastic redus de paturi. Aces-tă aşa-zisă soluţie portocalieeste ca un piramidon admi-nistrat unui bolnav de can-cer! Noi însă, am venit cu opropunere inteligentă: spita-lele din Codlea şi Săcele sădevină secţii externe ale Spi-talului Judeţean de UrgenţăBraşov, în care să funcţio-neze servicii de Interne, Bal-neologie sau Geriatrie.Această variantă ar crea pre-misele dezvoltării unor sec-ţii deja existente în SpitalulJudeţean şi am elimina defi-cienţele cauzate de supra-aglomerarea din momentul

de faţă. Agenţia pentru Per-soanele cu Handicap şi-afăcut cu prisosinţă datorianobilă de a salva vieţileoamenilor aflaţi în suferin-ţă. Deşi nu avem o situaţieeconomică de invidiat, amreuşit să acordăm sume debani importante persoaneloraflate în situaţii critice, întreviaţă şi moarte. Asfel, circa170 de persoane au fost aju-tate să supravieţuiască, pen-tru 20% dintre aceştia fiindnecesară o formă de ajutorsocial, restul beneficiind deun ajutor de caz de boală.

Voi merge în Senat şi îmivoi fructifica experienţa meadobândită în administraţiajudeţeană pentru a-mi aducecontribuţia la rezolvarea pro-blemelor pe care făgărăşeniimei le au de atâta timp: ll Vreau să sprijin cetă-

ţenii din zona Făgăraş şi

Rupea să-şi redobândeascăîn sfârşit titlurile de proprie-tate, având în vedere faptulcă au fost păcăliţi de cătreprefect şi de către o serie deprimari care au avut ca scopjaful public, emiţând titluride proprietate suprapuse sauîn altă zonă decât cea undeaveau dreptul de a deţineteren. Comisia de abuzuridin Senat trebuie să regle-menteze această chestiune şisă tragă la răspundere per-soanele care, în calitatea loroficială, emit titluri de pro-prietate. Aceste persoane tre-buie să înţeleagă odată pen-tru totdeauna că cine-şi dăsemnătura pe un titlu de pro-prietate răspunde cu propriaavere în cazul în care l-aemis greşit.ll Doresc să îmbunătă-

ţesc Legea 448/2006, pri-vind protecţia şi promova-rea drepturilor persoanelorcu handicap. Aceşti oameniau drepturi la fel cum avemtoţi ceilalţi, iar respectul pecare Europa vrea să îl impu-nă pentru această categoriede persoane trebuie înţelesde către noi toţi. ll O altă prioritate a mea

este reprezentată de subven-

ţiile în agricultură, scopulmeu fiind acela de a obţinemajorarea sprijinului finan-ciar alocat din bugetul naţio-nal pe suprafaţa agricolă, sub-venţiile acordate pe cap deanimal şi cele care se acordăproducătorilor de lapte.ll Voi continua şi în

Senat lupta pentru protecţiasocială. Mi-am dedicat viaţaacestui scop. Liberalismulînseamnă atât sprijinirea cla-sei mijlocii şi stimularea dez-voltării mediului privat, câtşi respect şi asistenţă socialăpentru cei în nevoi, iar astaam dovedit-o din plin înguvernarea Tăriceanu. Înţele-gerea strâmbă a conceptuluide Zonă Metropolitană decătre edilii portocalii va duceîncet, dar sigur, la o transfor-mare a localităţilor rurale dinafara metropolei Braşov înghetouri. Mă refer aici lazona Rupea şi nu numai,zone care au singurul păcatde a fi mai departe de reşe-dinţa de judeţ care formeazămiezul metropolitan. Dupăgândirea PDL-istă, tot gro-sul investiţiilor, atât în econo-mie, cât şi în infrastructurăse va concentra asupra Bra-şovului şi împrejurimilor, iar

restul judeţului va rămâne depieire, sărac şi subdezvoltat.Dar asta se întâmplă dina-dins, tocmai pentru a deter-mina lumea săracă să reac-ţioneze mai rapid la atenţiileelectorale ale puterii actua-le. Este timpul ca Ţara Făgă-raşului şi zona Rupea să îşidobândească din nou strălu-cirea din trecut, oameniiharnici ai acestor locuri săfie încurajaţi să-şi dezvoltemicroferme, gospodării bo -gate, să nu mai aibă grijazilei de mâine, feciorii lorsă nu mai fie nevoiţi săplece în străinătate, iar ceideja ajunşi pe meleaguristrăine să se întoarcă la vatrastrămoşească.ll Agroturismul şi turis-

mul ecumenic din acestezone trebuie încurajate şi voiface tot ce-mi stă în putinţăca acest potenţial enorm,care nu e deloc exploatat înacest moment, să fie valori-ficat cum se cuvine.

Ţara Făgăraşului şi ZonaRupea merită să iasă dinmarasmul economic actualşi din uitarea guvernanţiloractuali! Voi reda ardeleni-lor mei demnitatea bineme-ritată!

Mihai DONŢU, vicepreşedinte al Filialei Teritoriale Braşov a PNL, deputat

Prof. dr. Marius NECULOIU, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, candidatpentru Camera Deputaţilor

Sebastian GRAPĂ, consilier judeţean, vicepreşedinte Filiala Teritorială Braşov a PNL, candidat la SenatColegiul Făgăraş–Rupea–Codlea

Gânduri... În ultimii ani, am asistat la

o degradare constantă a cla-sei politice. Am văzut la tri-buna Parlamentului sau înfuncţii importante oamenicare nu aveau nici experienţaşi nici pregătirea să fie acolo.Politica înseamnă în primul

rând efortul unei echipe de aduce la bun sfârşit mandatul

încredinţat de electorat. Pentrucă ţelul unui partid trebuie săfie reprezentarea onestă şi res-ponsabilă a electoratului. 

Clasa politică se bazează peoameni în aceeaşi măsură încare o fabrică se bazează pemuncitori. Am condus mulţiani una dintre cele mai impor-tante întreprinderi din Braşovşi din experienţa acumulată în

această perioadă am învăţatcă fără o permanentă legaturăcu oamenii, fără un dialog cin-stit şi fără respect reciproc nuse poate construi nimic solid.Încrederea oamenilor nu poatefi nici cumpărată şi nici impu-să. Încrederea oamenilor secâştigă şi liderii adevăraţi suntaceia pe care oamenii îi accep-tă ca atare. 

Cu aceste gânduri mă ală-tur echipei  dumneavoastrăşi cu convingerea căîmpreună putem să schim-băm în bine viaţa aceloroameni care îşi leagă spe-ranţele de noi. În contextuleconomic şi social actualsuntem obligaţi să lucrămîn interesul oamenilor, sătratăm cu atenţie şi maximă

responsabilitate mandatulpe care-l vom primi de laalegătorii nostri şi, fie laputere, fie în opoziţie, să nune abatem de la acesta. Suntconvins că acesta estemodul cinstit de a face poli-tică.  Am venit alături dedumneavoastră pentru căaici cred că putem face poli-tică pentru oameni.

Carol RUGACS

brasov.pnl.ro

Page 3: PERSPECTIVE LIBERALE

Pagina 3

Din contră, vedem cu toţiică pedeliştii sunt cei care faccărare la DNA (vezi exem-plul lui George Scripcaru) şichiar sunt arestaţi (cum s-aîntâmplat în cazul lui IonelSpătaru). Pedeliştii simt căpierd puterea şi folosesc toţibanii bugetului pentru inves-tiţii aberante şi supraevaluate,din care are de câştigat clien-tela lor politică. Acum vedemunde se duc fondurile rămasede la patinoare, săli de sport,bazine de înot şi pârtii de schi:în realizarea de fluturaşi ano-nimi prin care încearcă să nedenigreze! Le transmit că nuvor reuşi!

M-am străduit să constru-iesc aeroportul. Deşi în timpulmandatului său de premier,Emil Boc a fost la Braşov şi apromis că va aloca fonduripentru acest obiectiv, nu a datniciun leu. În schimb, marileinvestiţii ale Primăriei au fostfăcute exclusiv din bani de laguvern, nu din bugetul local

pe care Scripcaru îl risipeştepe panseluţe plantate în sen-surile giratorii. La aeroport,am muncit singuri, am asigu-rat fonduri din bugetul nostrusărac pentru viabilizarea tere-nului aeroportului, construi-rea gardului de protecţie şiexproprieri şi am prevăzutbanii pentru construcţia pis-tei, licitaţia fiind în curs dedesfăşurare. Tot din fonduriproprii, am renovat o partedin Spitalul Judeţean, ammodernizat blocul operator şiam făcut izolaţia clădirii.

Prin eforturile mele, Bra-şovul a devenit primul judeţturistic al ţării. De altfel,aceasta a fost prima promi-siune electorală pe care amfăcut-o cetăţenilor în 2008.Turiştii vin în număr atât demare la Braşov tocmai pen-tru a vizita acele monumentepe care Consiliul Judeţean le-a renovat: Turnul Alb, Tur-nul Negru, Bastionul Graft,Poarta Ecaterinei, BastionulŢesătorilor, Turnurile Pulbe-răriei, Bastionul Postăvarilor,

vechea promenadă de peWarthe, fortificaţiile de pealeea de sub Tâmpa şi deDupă Ziduri, strada Sforii. Defapt, bugetul primaruluiScripcaru a crescut tocmaigraţie acestor investiţii făcu-te de noi, pe care edilul PDLle priveşte cu ură. O dovadă a

dispreţului şi ignoranţei mani-festate de George Scripcarufaţă de istoria şi patrimoniuloraşului este mutilarea PieţeiPrundului şi a cartieruluiSchei, făcută sub oblăduireasa printr-o serie de lucrări careîncalcă regulile elementare dearhitectură şi tradiţia locului.

Sunt în continuare alături debraşoveni. PNL este partidulcare a făcut ce a promis. Înperioada 2004 – 2008, româniiau dus-o bine. Atunci am avutcea mai mare creştere econo-mică din UE şi din Româniapostdecembristă şi cel mai bunnivel de trai. Am avut parte decele mai mari investiţii străine– 20 miliarde euro în anii 2007şi 2008. La ora actuală, valoa-rea acestora nu depăşeşte unmiliard de euro. Călin Popes-cu-Tăriceanu a fost un premieronest. Românii pot face acumdiferenţa între ceea ce a însem-nat un premier inteligent şi res-ponsabil, Călin Popescu-Tări-ceanu, şi ce a lăsat în urmăEmil Boc, un premier care afost cârpa lui Băsescu. Deşibugetul României creşte de laan la an, în 2012 fiind cu 6%mai mare decât în 2011, guver-nul pedelist s-a îndatorat laFMI şi la alte instituţii banca-re cu sume imense pe care levom plăti înzecit. Dintr-o datăau dispărut toţi banii, fiind iro-siţi pe investiţii stupide, în timpce nivelul de trai scade con-stant, spitalele sunt închise,

întreg sistemul sanitar este puspe butuci, firmele dau falimentpe bandă rulantă şi numărulşomerilor creşte.

Acest declin nu va mai con-tinua multă vreme. Vom venidin nou la guvernare şi vomface treabă bună. Noi, cei de laPNL, stăm cu fruntea sus pen-tru toate măsurile pe care le-amadoptat în anii când am condusţara. Guvernarea PNL a plătit laultimele alegeri preţul faptuluică nu a minţit şi nu a promislucruri imposibil de realizat.Pedeliştii, în schimb, au făcut-ocu neruşinare. Au înşelat cate-gorii sociale întregi – medici,profesori şi pensionari – careau votat PDL crezând în promi-siunile mincinoase ale acestuipartid. Vom reveni la putere şiatunci românii o vor duce dinnou bine, iar cei care au săvâr-şit ilegalităţi, Elena Udrea şitoată gaşca ei de profitori aibanului public, vor plăti.

Aristotel CăncescuPreşedintele Consiliului

Judeţean Braşovpreşedintele Filialei

Teritoriale Braşov a PNL

continuare din pag 1

Disperaţi că pierd alegerile...

Nu vă mai vrem, domni-lor guvernanţi!

În fiecare zi, alte minciunidin partea puterii... Astăziam în minte două dintre ele.Guvernul Boc-Băsescuobişnuia să spună că toatemăsurile luate au fost nece-sare pentru că s-a doritmodernizarea statului ro -mân. Ei bine, nu-i adevărat!Dacă modernitatea statuluiînseamnă un comportamentlipsit de respect faţă debanul public, nerespectarea

cu neruşinare a obligaţiilorpe care statul le are înschimbul banilor pe care îiia de la cetăţeni, statulromân e mai puţin modernca oricând. E mai clientelarca oricând, mai ineficient,mai puţin de folos cetăţea-nului român ca oricând. Adoua minciună e prin omi-siune, pentru că putereavorbeşte întotdeauna desprefaptul că a luat măsuri pecare toţi le-ar fi luat, măsuricare s-au luat şi în Europa,

ceea ce – iaraşi – nu e ade-vărat! Nu vorbeşte nicioda-tă de corupţia, de incompe-tenţa crasă a miniştrilor, derisipa care se petrece în ace-laşi timp cu sărăcirea popu-laţiei şi de bătaia de joc cucare suntem trataţi cu toţii.

Mai nou, guvernul abiaînvestit (nu discutăm prince metode) declară că vacontinua proiectele începu-te, proiecte de importanţămaximă pentru ţară. Dacăavem curiozitatea legitimă

de a consulta internetul şide a ne uita pe pagina prin-cipală a Companiei Naţio-nale de Investiţii, la secţiu-nea „Lista programelor”,vedem săli de sport, bazinede înot, patinoare artificialeşi toată pleiada de inepţii.

Doamnelor şi domnilor dela putere, în ţara asta nu sepoate înghiţi totuşi orice şioricând! În special acum,când se moare de frig şi sun-tem îngropaţi în zăpadă, într-o ţară în care iarna NINGEMULT, domnilor guver-nanţi! Şi acesta nu este unfenomen neobişnuit înRomânia, cel puţin, din câteştiu eu. Gata, a ajuns cutitulla os şi nu poate merge maideparte! Plecaţi, dispăreţi detot dacă se poate, chiar şi dinistorie! Deşi, poate ar trebuisă rămână acolo această

perioadă, ca un capitol sepa-rat, denumit „Aşa nu!”.

Eu sunt optimistă, amîncredere în potenţialul nos-tru, al românilor de rând, suntoptimistă mai ales când suntîn stradă alături de oameniobişnuiţi, la fel ca mine.Românii formează un poporvesel şi plin de tâlc. Să nu-ilăsăm să ne distrugă până şinucleul fiinţei noastre, pen-tru că abia atunci am fiînfrânţi! Cred cu putere căavem şansa să ne recuperămDEMNITATEA şi ONOA-REA ca indivizi şi ca naţiune!

În calitate de săcelean şide preşedinte al PNL Săceleconstat cu mâhnire că pro-blemele reale ale oraşuluinostru sunt total ignorate.Din 2008 de când a fost alesactualul primar, în Săcele nus-a făcut nimic pentru a ame-liora starea de siguranţă, desănătate şi de sărăcie a oame-nilor. Cu toate că probleme-le cresc văzând cu ochii,administraţia portocalie batepasul pe loc. Când vinevorba despre Săcele, în presăse scrie din ce în ce mai desdespre oameni pe care dis-perarea i-a condus la furturi,despre bătrâni cărora le estefrică sa iasă seara pe strada şipentru care sănătatea a deve-nit un lux inaccesibil, desprefamilii destrămate aflate lalimita subzistenţei. Sărăciabate la uşă şi primarul nos-tru îi deschide. Este inadmi-

sibil să ne fie refuzat dreptulde a trăi decent într-un muni-cipiu cu patrimoniu cultural-istoric, cu resurse naturale şide vegetaţie, cu tradiţii îndezvoltarea industrială, cuoameni calificaţi, cu perfor-manţe obţinute de elevi încompetiţii naţionale şi inter-naţionale. Cu toate acesteaeu nu mi-am pierdut speran-ţa că acest potenţial poate fivalorificat în folosul săcele-nilor.

Să nu uităm că în manda-tele lui Vasile Lata, oraşul

Săcele a cunoscut o realătransformare. Străzile şi tro-tuarele au fost moderniza-te, reţelele de utilităţi au fostînnoite şi extinse şi sprezonele mărginaşe, construc-ţia de locuinţe s-a dezvol-tat, iar turismul a început săfie o opţiune demnă de luatîn seamă de către întreprin-zători. În schimb, de aproa-pe patru ani nu se maiîntâmplă nimic pozitiv înoraşul nostru. Vina o poar-tă incompetenţa, nepăsareaşi lipsa de iniţiativă a celorcare ne conduc. Dacă vomcontinua aşa, vom ajunge lasapă de lemn şi nu vom ieşiprea curând la liman. Hai-deţi să fim cinstiţi şi săacceptăm că salvarea oraşu-lui începe cu asigurareacondiţiilor pentru un traicivilizat, în special cu inves-tiţii în infrastructură. În loc

să fie continuate proiectelede investiţie începute,actuala conducere ne arun-că praf în ochi prin promi-siuni deşarte. Suntem amă-giţi cu pârtii de schi, cu dez-voltarea turismului, dar nuni se spune şi că turismulcere infrastructură adecvată.Spre exemplu, am fostanunţaţi cu fast că se vaconstrui al doilea tronson alocolitoarei municipiuluiSăcele. Ni se zicea atuncică vom avea un municipiumodern prin îmbunătăţireacondiţiilor de circulaţie şiscoaterea traficului greu dinlocalitate. Dar de la vorbăla faptă e cale lungă şilucrările la ocolitoare nudau deloc semne să conti-nue. Cât ar trebui să maiaşteptăm? Se ştie însă cămodul cel mai sigur princare poţi dezamăgi este să

promiţi mult şi să nu te poţiţine de cuvânt. Şi totuşi pri-marul nostru nu a statdegeaba, ci a reuşit săînstrăineze din patrimoniulSăcele Munţii Cailor şi tere-nul de la CET, primind înschimb o Groapă de gunoi.Mai exact, în 2009 săceleniiau pierdut Munţii Cailor,aproape 850 de hectare,făcute cadou municipiuluiBraşov. Ne-au trebuit maibine de 100 de ani de luptăîn instanţă pentru păşuneaaflată în zona muntoasă amunicipiului Săcele şi a fostsuficient un mandat porto-caliu pentru a pierde Mun-ţii Cailor. Se pare că actua-lul primar nu se simte înstare să valorifice potenţia-lul turistic al zonei noastre şipreferă să cedeze terenurilePrimăriei Braşov. Mai multdecât atât, în 2011 a mai

fost făcut un cadou. Primă-ria Braşov a primit cele 70de hectare de la Săcele,unde se află acum CET-ul.La o analiză mai atentă nedăm seama că plata taxelorşi impozitelor ce vin de laCET se duc acum la Primă-ria Braşov, în timp ce Pri-măria Săcele e obligată săîntreţină Groapa de gunoidin banii săcelenilor. Şi nemai întrebăm de ce nu suntbani pentru investiţii.

Mărturisesc că voi conti-nua cu toate mijloacele careîmi stau la dispoziţie să ini-ţiez cât mai multe acţiuni cevizează problemele reale alesăcelenilor. Mi-am propussă vă ajut pe voi, săcelenii,să vă puneţi speranţa în con-ducători cu înaltă ţinutămorală şi să aveţi curajul dea vă cere dreptul la o viaţăcivilizată.

Gavril MATEI, preşedinte al PNL Săcele, membru al Biroului Politic Teritorial Braşov al PNL

Ligia Mirela MARIN, candidat pentru Camera Deputaţilor, membru al Biroului Politic MunicipalBraşov al PNL, vicepreşedinte al OFL Braşov

PERSPECTIVE LIBERALE

Page 4: PERSPECTIVE LIBERALE

perspectiveliberale.wordpress.comPagina 4

Vântul schimbării batede la Braşov!

În ultima perioadă amavut cele mai mari succe-se împotriva guvernării„Băsescu”, succese lacare au contribuit în modexemplar braşovenii, prinprezenţa lor în Piaţa Sfa-tului.

Primul succes a fostrealizat prin blocarealegii sănătăţii, al doileaprin declararea dreptneconstituţional a demer-sului de comasare a ale-

gerilor, iar al treilea şi celmai mare, prin demiterealui Emil Boc.

Dragi braşoveni, dragiromâni, vântul schimbă-rii a început să sufleputernic, iar actualii con-

ducători au rămas fărăinspiraţie... Noi, liberalii,am dovedit odată pringuvernarea Tăriceanu căştim care este direcţia încare trebuie dusă ţara.Dorim un dialog deschiscu oamenii şi, împreunacu ei, să readucem ţara peun curs pozitiv.

Să atragem investitori,să susţinem tinerii sădevină creativi, sa creămnoi locuri de muncă, sădezvoltăm un sistem desănătate sustenabil şi

echitabil, atât pentru uni-tăţile de stat, cât şi pentrucele private, iar învăţă-mântul să redevină com-petitiv şi atrăgător. Bra-şovul trebuie să-şi men-ţină poziţia câştigată înturismul românesc, sărămână destinaţia turisti-că principală din Româ-nia prin continuarea eve-nimentelor deveniteatracţii turistice, precum„Turnirul Cetăţilor”, eve-nimente medievale careatrag deopotrivă turiştii

români şi străini, Okto-berfest, eveniment tradi-ţional german, „Întâlni-rea Saşilor”, menit săatragă saşii plecaţi înstrăinătate să revină pemeleagurile natale şi târ-gul de Crăciun „Chris-tkindlesmarkt”, organizatdupă modelul vestituluitârg de la Nürnberg,regiune parteneră datori-tă demersurilor comuneale Consiliului JudeţeanBraşov şi a românilor dinNürnberg.

Vă îndemn să punemcu toţii umărul lareconstrucţia judeţului şia ţării, astfel încât pesteo sută de ani să nu sevorbească în cărţile deistorie tot numai depaşoptişti . Haideţi săredăm braşovenilor zâm-betul pe buze, speranţazilei de mâine şi a unuitrai decent şi, nu în ulti-mul rând, să le redămmândria de a fi braşo-veni, mândria de a firomâni!

În calitatea pe care odeţin de Preşedinte al Auto-rităţii Teritoriale de OrdinePublică - ATOP- voi conti-

nua să muncesc pentru asi-gurarea stării de normalita-te, a unui climat de încre-dere şi siguranţă pentru

cetăţeni, împreună cu cele-lalte instituţii care se ocupăde asigurarea ordinii şisiguranţei în spaţiul public.

Sunt consilier judeţean şicred că judeţul nostru meri-tă un aeroport şi o autostra-dă care să pună şi mai mult

în valoare potenţialul turis-tic de care dispunem.

Sunt conferenţiar univer-sitar şi cred în rolul activpe cate trebuie să-l aibăUniversitatea ca factor dedezvoltare a comunităţiinoastre.

Să aducem BRAŞO-VUL şi viaţa noastră lanivelul secolului XXI!

Avem nevoie de bugetelocale multianuale calatepe programele de inves-tiţii pe termen mediu-lung şi direcţiile de dez-voltare prioritare, decreşterea gradului definanţare în domeniile

esenţiale, prin angajareaîn proiecte pe baza parte-neriatului public-privat,cu precădere în domeniulculturii, artei şi al învă-ţământului, de sprijinireareală a turismului prinrealizarea de colaborăripentru evenimente cultu-ral-artistice, de stimula-rea şi sprijinirea proprie-

tarilor în vederea restau-rării centrului vechi aloraşului şi a altor zone deinteres, dar şi de colabo-rarea cu diferite structurituristice din alte zonepentru cresterea fluxuluide turişti în perioadele deextra-sezon.

Trebuie să reevaluămpriorităţile de refacere a

reţelelor de ut i l i tăţ i , astrăzi lor ş i t rotuarelor

în funcţie de încadrareazonei, nivelul taxelor şis tarea reală a acestorape teren şi nu în funcţiede interesul electoral demoment, să obligămprestatori i de servici ipublice să-şi dimensio-neze activitatea şi mij-loacele de lucru, în asafel încât să trăim cu

toţi i într-un oraş lanivelul vremurilor noas-tre din toate punctele devedere. Sunt atât demulte de facut ş i s-apierdut atât de multt imp! În acest sens şipentru a face toate aces-tea ÎMPREUNĂ, văaştept PE TOŢI LAVOT ÎN 2012!

Christian MACEDONSCHI, Preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare a Turismului dinJudeţul Braşov, Membru al Biroului Politic Municipal Braşov al PNL

Dragi pensionari,

Deşi viaţa de zi cu zi văeste foarte grea şi drep-turile vă sunt călcate zil-nic în picioare de nişteguvernanţi care vă consi-deră o povară pentrusocietate, aţi reuşit cudemnitate să vă creşteţifrumos nepoţii, să văîncurajaţi şi să vă spriji-niţi copiii şi să apăraţi

fără ezitare moralitatea şivalorile societăţii româ-neşti. Mă înclin cu res-pect în faţa dumneavoas-tră, vă admir şi vă suntalături.

Braşoveni, sportul bra-şovean ca şi cel româ-nesc, din cauza subfinan-ţării şi a unei infrastruc-turi sportive precare se

confruntă cu mari greu-tăţi, dar cu toate acestea,dumneavoastră, sportivii,antrenorii şi oamenii desport aţi reuşit prinmuncă, seriozitate şisacrificii să faceţi perfor-manţă şi să faceţi fericiţimii de români.

Ca fost sportiv şi iubi-tor al sportului, dar şi ca

preşedinte al Comisieide Sport din cadrul Con-siliului Judeţean Braşov,vă asigur de tot sprijinulmeu.

De când am intrat înpolitică, prin activitateaşi iniţ iativele mele amajutat cu responsabilita-te şi pasiune sportul ,tinerii şi pensionarii, dar

şi turismul braşovean. Cred cu tăr ie că

printr-o ati tudine civi-că activă, vom eliminaneajunsur i le d in v ia tanoast ră . Dar numaiîmpreună putem să con-s t ru im un vi i tor maibun, atât pentru noi, câtşi pentru copiii şi nepo-ţii noştri .

Dragoş CRĂCIUN, vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale Braşov a PNL, Consilier judeţean,preşedinte Comisia pentru sport, turism, tineret, protecţia mediului şi probleme ecologice

Femeile liberale potajuta România!

Experienţa de viaţă acu-mulată şi împlinirile pro-fesionale ale noastre, alefemeilor, fac ca ceea ceştim să poată fi folositatâta timp cât ne dorimimplicarea în viaţa publi-că. Cred cu tărie că păre-rea noastră contează, iarcuvântul spus nu va finiciodată lipsit de sub-

stanţă, vorbele goale nefi-ind un atu! Atunci cânddăm naştere unui copil,dăm piept cu carenţele dinsistemul sanitar, atuncicând ne ducem copiii laşcoală ne izbim de siste-mul de învăţământ, atuncicând, zi de zi, ne ocupămde casă şi de cei din jurulnostru, facem atât de multcu atât de puţin şi deve-nim contabili peste noap-

te! Fără a fi o feministă,cred cu convingere în

forţa noastră şi în putereade a ne uni şi a vorbi într-

un glas despre lucrurile cene înconjoară!

Sigur că ne dorim pen-tru copiii noştri o viaţămai bună, valori de lacare să nu ne abatem şicare între timp au fostuitate, comunitatea încare cresc pruncii să fieuna sigură, învăţătura ce oprimesc în şcoală să fieuna temeinică şi orientatăspre ceea ce-i aşteaptă

mai departe în viaţă.Soluţia este una foartesimplă - împreună suntemmai puternici şi fiecaredintre noi işi poate aduceo contribuţie la ceea ce vaurma, căci nu există satis-facţie mai mare decâtaceea că ai putut realizaceva prin multă, multămuncă, cu propriile forţeşi preseverând, lucrudemonstrat, de altfel!

Dacă privim în jurulnostru, vedem că suntfoarte multe de făcut-societatea este mutilată şiîmpărţită, legislaţia estegăunoasă, cu mari sincope- lucruri care necesitămuncă, răbdare şi nu înultimul rând cunoaştere!Aşa încât, cu riscul de ama repeta:

FEMEILE LIBERALEPOT AJUTA ROMÂNIA!

Laura BRATOSIN, Preşedintele OFL Braşov, membru al Biroului Politic Teritorial Braşov al PNL

În calitatea mea de omde afaceri, pot spune căbaza unei economii sănă-toase este constituită de

clasa de mijloc, de miciiîntreprinzători. Firmelemici şi mijlocii trebuiesprijinite de stat pentru

că ele pot oferi locurilede muncă de care româniiau nevoie. Tot în acordcu doctrina liberală, con-

sider că actualul regimtrebuie nu doar înlăturat,ci uitat cu totul şi,împreună, să reclădim

viitorul copiilor noştri şisă le redăm speranţa unuitrai mai bun, aici, înRomânia!

Cătălin MUNTEAN, secretarul Filialei Teritoriale Braşov a PNL

Claudiu COMAN, Preşedintele ANATOP, Consilier JudeţeanVicepreşedinte al Filialei Teritoriale Braşov a PNL

Adrian TICUŞAN, secretarul Organizaţiei Municipale Braşov a PNL

Page 5: PERSPECTIVE LIBERALE

Pagina 5

Adrian Veştea – un pri-mar de nota 10!

Stimaţi râşnoveni, Opt anila conducerea Primăriei ora-şului Râşnov au însemnatpentru mine şi pentru echipamea liberală multă muncă,împliniri şi dovada că putemtrăi la standarde occidentaleşi la noi acasă. Frumuseţealocurilor, obiectivele turis-tice cu o veche şi bogatăistorie, precum şi lucrărilede modernizare şi extindere

a infrastructurii oraşului auadus azi Râşnovul pe listaobiectivelor turistice inter-naţionale. Anul trecut,numai la Cetate am înregis-trat circa 200 de mii deturişti, iar totalul investiţiilorla nivelul localităţii au depă-şit 8 milioane de euro. Pen-tru anul acesta, avem treimari proiecte prioritare derealizat:

ll reabilitarea CentruluiIstoric, în valoare de 4,5milioane de euro, oraşulurmând a se alinia destinaţii-lor turismului istoric, alăturide Braşov, Sibiu şi Sighi-şoara;ll finalizarea lucrărilor

la Complexul Olimpic, înperspectiva organizării în2013 în oraşul nostru a Fes-tivalului Olimpic al Tinere-

tului European. Râşnovul vaintra cu această ocazie pelista staţiunilor turistice des-tinate practicării sporturilorde iarnă din Europa;ll lucrări ample de infras-

tructură la nivelul oraşului:liftul ce va lega Centrul Isto-ric al oraşului de Cetate,lucrări de restaurare ale Cetă-ţii, asfaltări în cartierul Pri-măverii, lucrări de aducţiune

şi canalizare, amenajare spa-ţii verzi, reabilitarea Casei deCultură, construirea unui corpnou de clădire pentru Şcoalagenerală nr. 2, reabilitareadrumurilor forestiere.

Am convingerea că veţi fişi în continuare alături demine şi de echipa PNL, pen-tru a duce la bun sfârşitaceste proiecte vitale oraşu-lui Râşnov.

Adrian VEŞTEA, vicepreşedinte al Filialei Teritoriale Braşov a PNL, Primarul oraşului Râşnov

În administraţie se întâm-plă lucruri anormale. Guver-nanţii nu gândesc întotdeau-na ce e necesar şi urgent să sefacă într-o localitate şi ce nu.Rănile mari ale unui oraş tre-buie tratate direct şi urgent.Durerea mare a Făgăraşuluie, de pildă, lipsa banilor pen-tru salvarea sistemului cen-tralizat de încălzire. Am

cerut Guvernului în repetaterânduri să plătească subven-ţia din ultimii patru ani înîntregime, pentru a nu puneîn pericol existenţa sistemu-lui de încălzire. Ma refer,desigur, la sumele carecădeau în seama Guvernului.O frază năucitoare a unui textde lege a lovit crunt adminis-traţia locală: ,,Sumele ce nu

au fost alocate sau bugetatecad în sarcina bugetelor loca-le”. E fraza care ne îngroa-pă. Pentru că aceste subven-ţii nu s-au plătit integral,astăzi societatea de termofi-care se târâie şi riscă să intreîn faliment. Cei care suferăsunt oamenii din 400 deapartamente. Noi am alocatmereu circa 10 miliarde anual. E un efort mare.

A doua durere e provoca-tă de subfinanţarea Spitalului.Banii de la Casa de Sănătateajung greu, cu mari întâr-zieri. Şi de multe ori aceştiaasigură doar plata persona-lului. Hrana bolnavilor, platamedicamentelor şi a utilităţi-lor sunt mereu lăsate în întâr-ziere. Reparaţiile şi investiţii-le sunt pe umerii Primăriei.

Acestea sunt rănile ce tre-buie vindecate. Când ceremsprijin financiar de laGuvern, o facem pentrubinele oamenilor. E trist căsuntem trataţi diferit doarpentru „vina” de a avea altăorientare politică.

În ciuda a ceea ce voradversarii, rămân liberal. Darrămân demn!

Sorin MĂNDUC, vicepreşedinte al Filialei Teritoriale Braşov a PNL, Primarul municipiului Făgăraş

Alegerile la termen sauanticipate vor produceschimbarea!

Am venit la conducereaPrimăriei Feldioara în varaanului 2008, după ce locui-torii din comună şi din celedouă sate aparţinătoare -Reconstrucţia şi Rotbav -mi-au acordat votul lor deîncredere. Oamenii aşteptauca schimbarea politicărezultată în urma alegerilor

să fie transpusă în proiecteşi investiţii benefice pentruîntreaga comunitate, lucruricare nu se întâmplaserăpână atunci. Din păcate,deşi am reuşit sa realizammai multe obiective de inte-res general şi local, crizafinanciar-economică ce s-ainstalat din anul 2009 încoa-ce şi măsurile total greşiteluate de guvernarea porto-calie au făcut ca unele pro-

iecte să nu poată prindeviaţă, invocându-se veşnicalipsă de bani. Aşa se face că

subfinanţarea şi alocarea defonduri exclusiv pe criteriipolitice şi clientelare augenerat mari dificultăţi înceea ce priveşte dezvoltareazonei noastre, constituindpiedici serioase în continua-rea şi finalizarea unorimportante investiţii. Actua-lii guvernanţi n-au făcutaltceva decât să taie oriceresursă primăriilor şi prima-rilor de altă culoare politică

decât PDL, în special celordin PNL şi PSD. În acestecondiţii, singurul sprijinfinanciar şi moral pe care l-am primit a fost doar dinpartea Consiliului JudeţeanBraşov, for condus de preşe-dintele PNL Aristotel Căn-cescu. Astfel, nemulţumireanoastră este aceeaşi cu aoamenilor care protesteazăde mai bine de o luna înstradă, dorindu-ne cu toţii o

schimbare. Această schim-bare trebuie să se producăşi ea se va întâmpla fărădoar şi poate la viitoarelealegeri la termen sau la ale-gerile anticipate. Eu unulsunt optimist şi viitorul îmiva da dreptate. Abia atuncivom putea vorbi despre dez-voltare durabilă, nu caacum, când ne zbatem săsupravieţuim de azi pemâine...

Sorin TAUS, Vicepreşedinte al Filialei Teritoriale Braşov a PNL, Primarul comunei Feldioara

Tineretul Național liberal aorganizat o Campanie na-țională de solidaritate cu si-nistrații din zonele afectate deger și ninsoare. Astfel, fieca-re dintre cele 47 filialele aleTNL va distribui ajutoare încâte o localitate din cele șasejudețe, cele mai grav afectate.

Bărăganul este cunoscut deveacuri ca o zonă neprimitoa-re în care natura încearcă sădomine oamenii. Nu degea-ba această zonă din teritoriulRomâniei a fost ultima popu-lată, nu degeaba a fost odestinație preferată pentrudeportările comuniste.

Dintotdeauna, oameniiBără-ganului au trăit încondiții grele. Dar astăzi,când România este con-siderată un stat modern, cândtoți cetățenii României sunt,de cinci ani, cetățeni euro-peni, situația în care se aflăoamenii din zonele sinistrateeste de neconceput.

Au murit zeci de oameni.De două săptămâni, sute dedrumuri blocate, zeci delocalități lăsate în beznă, zecide mii de oameni izolați fărăapă potabilă, mâncare saumedicamente. Cu ani în urmă,oamenii își chibzuiau agoni-seala de peste an ca să poatătrece iarna. Astăzi, oameniisunt atât de săraci încât tră-iesc de pe azi pe mâine, iarcămările au devenit nefolosi-toare. Aceasta este, într-ade-văr, o imagine apocaliptică,domnule prim-ministru, Mi-hai Răzvan Ungureanu.

Tineretul Național Liberalconsideră inacceptabil faptulcă actualii guvernanți dauvina pe cetățeni pentruincompetența lor. De ani dezile, președintele TraianBăsescu încearcă să învrăj-bească românii, acuzându-ide toate nerealizările man-datelor sale. Dar fenomenul„Piețelor” a dovedit că s-a

înșelat. Noul prim-ministru,Mihai Răzvan Ungureanu, lespune românilor că suntleneși. Dar valul desolidaritate de-monstrează căși acesta s-a înșelat.

Florin-Alexandru Alexe,președintele TNL, adeclarat: „Guver-nanții încearcă, prinorice mij-loace, să îifacă pe cetățeni să sesimtă vinovați, gân-dindu-se că în felulacesta nu mai auputere de reacție lamojiciile lor. Româ-nii trebuie să sesimtă mândri căreușesc să rămânăsolidari. Ei trebuie săfacă o dife-rențăclară. Nu este res-ponsabilitatea noas-tră să deszăpezim,nici să asi-gurămhrană și medica-mente sinistraților.

Aceasta este datoria guver-nanților, pentru care aubanii noștri, ai contribuabi-lilor. Dar este datoria noas-tră de onoare să ne ajutămsemenii, în momentele încare incompetența guver-

nanților a depășit orice li-mită suportabilă”.

Tinerii liberali vor dis-tribui ajutoare în 14 lo-calități din județul Buzău,11 din Călărași, 10 dinVrancea, opt din Ialomița,

trei din Brăila și într-olocalitate din Galați.

Donațiile vor fi strânse înaceste zile, urmând ca lasfârșitul săptămânii să fieorganizate transporturi că-tre zonele sinistrate.

Tinerii liberali consideră că ajutorareasinistraţilor este o datorie de onoare

PERSPECTIVE LIBERALE

Page 6: PERSPECTIVE LIBERALE

Proiectul de care vomvorbi se numește Reabilitareşi extindere domeniu schiabilPoiana Braşov.

Vrem să accentuăm din startfaptul că noi considerăm acestproiect ca fiind absolut necesarși benefic Brașovului. Ca odovadă în acest sens stă însușifaptul că investiția reprezintătranspunerea în practică a pro-iectului firmei Klenkhart &Partner Consulting, dinInnsbruck Austria, proiectcomandat și plătit de cătreConsiliul Județean.

Cu ceea ce nu putem fi deacord este valoarea la care aajuns investiția în doi ani – dela semnarea contractului pe 20

de milioane de euro (valoarecorectă, identică cu cea expu-să în proiectul Klenkhart &Partner), suma a crescut lapeste 32 de milioane de euro(fără TVA). Ne-am uitat pecapitolele investiției, așa cumau fost ele detaliate în proiect.

1. Telefericele. Au fost eva-luate financiar în 2007, pebaza unei oferte a firmeiDoppelmayr şi au fost livrateși montate în 2011 de aceeaşifirmă Doppelmayr. Deci,valoarea lor nu ar fi avut de cesă crească, mai ales în con-dițiile în care prețul oțelului ascăzut puternic după 2007,crescând din nou, dar firav dedata aceasta, în 2010 – 2011.

2. Lacul şi instalaţia deînzăpezire. La lac nu nepricepem și, din câteînțelegem, nu se pricepe niciVectra Service, firma de casăa primarului care a executat

lucrările de construcții. Alt-fel ar fi greu de explicat miilede metri cubi de apă (dinrețeaua de apă potabilă aorașului), care s-au pierdutsusurând suav în curgerea lor

prin găurile din membranade impermeabilizare alacului sau prin țevile sparteale instalației. Dar, lainstalația de înzăpezire, dinnou, valorile nu aveau moti-ve să crească, deoarece ele-mentul principal în costuri îlreprezintă tot fierul (la țevilemontate) și aluminiul (lacablurile de putere), ma-teriale la care, cum spu-neam, prețul din 2011 eramai mic decât în 2007, anulevaluării financiare.

În plus, proiectul inițial alfirmei Klemkhart prevedea200 de lănci – generatoare dezăpadă, iar Vectra a montatnumai 120.

3. Maşinile de preparatpârtiile. În proiectul inițialvedem că erau prevăzute 5.În Poiană au ajuns 4…

4. Extinderea parcării în zonainferioară. Nu s-a executat.

Din tot proiectul mairămâne lărgirea diferitelorpârtii care ar fi putut costamai mult, dar valoarea pentruaceste lărgiri era de circa 1,5milioane de euro în proiectulinițial. De ce să ajungă aces-te lărgiri să coste de la 1,5milioane euro la 13,5 milioa-ne? Să fi asfaltat Vectra pâr-tiile?

Alooo!!!? DNA, DIICOT,se aude???

Ion ROMAN

Cum se „câştigă” 12 milioane de euro la un singur proiect

Pagina 6

Sistemul de sănătate braşovean,bătaia de joc a guvernului portocaliu

Locuitorii județului Brașovau resimțit pe sănătatea lorpolitica de genocid aplicată decătre guvernarea portocalie decând aceasta s-a instalat laputere. Fără a ține cont dedreptul constituțional alcetățenilor de a le fi ocrotităsănătatea, guvernul condus deBăsescu a subminat prinsubfinanțare sistemul publicde sănătate, dar a suplimentatîn repetate rânduri sumele des-tinate clinicilor private. Acestlucru se petrece în condițiileîn care doar 10% din populațieîși permite să apeleze la servi-ciile de sănătate private.

În anul 2010 au fost prelua-te în subordinea ConsiliuluiJudețean șase spitale publice:Spitalul Clinic Județean deUrgență, Spitalul Clinic deCopii Brașov, Spitalul deObstetrică – Ginecologie,Spitalul de Boli Infecțioase,Spitalul de Psihiatrie șiNeurologie Brașov și Spitalulde Pneumofiziologie. Deși ex-premierul Boc promisese spri-jin financiar pentru spitaleledin județul nostru, până acumtoate au fost vorbe goale.Spitalele din Codlea, Săcele șiVictoria au fost închise, prinaceastă măsură peste 100 demii de persoane fiind privatede asistența de urgență prima-ră, toate cazurile fiind preluatede către Spitalul JudețeanBrașov.

Spitalul Județean este insu-ficient modernizat din cauzalipsei fondurilor, iar după ce apreluat și pacienţii spitalelor dinjudeț, în loc să rezolve unnumăr de 3.500–4.000 decazuri pe an, aşa cum era pre-văzut în contractul cu Casa de

Asigurări de Sănătate, a ajuns săasigure servicii pentru unnumăr de aproape 8.000 depacienţi, adică dublu. Aceastăsituaţie a dus la blocaje finan-ciare suplimentare, sumelenecesare gestionării diferenţeide pacienţi nefiind prevăzuteîn bugetul alocat. În plus, spa-ţiul se dovedeşte a fi prea micpentru numărul mare de bol-navi, densitatea pe holurile Spi-talului Judeţean Braşov fiind înprezent de trei pacienţi şi apar-ţinătorii acestora pe metrul-pătrat. Asta, în condițiile în caredin spitale lipsesc mai mult de700 de cadre medicale, mai alesla Spitalul de Copii și Județean.Suma primită de un bolnav înRomânia este de zece ori maimică decât media UniuniiEuropene, iar migrația cadre-lor medicale în occident aratăsalariile mizere din sistem.

Deputatul PNL Mihai Donțua depus în acest scop douăamendamente la bugetul de statpe anul 2012, ambele respinsede majoritatea portocalie, lega-te de alocarea unor sume supli-mentare pentru sistemul sanitarbrașovean. Este vorba despre143 de milioane de lei pentruconstruirea unui spital clinicuniversitar la Hărman, și 30 demilioane de lei pentru finaliza-rea lucrărilor de modernizare aSpitalului Județean Brașov(reamenajarea zonei de triajpacienți, reparație capitală blocoperator etc.).

Înainte de a se lua deciziaînchiderii, Spitalul din Codleaoferea servicii medicale pentru36 de mii de locuitori dinmunicipiu și localitățile limi-trofe. Unitatea fusese înprealabil renovată și moderni-zată cu 23 de miliarde lei vechi

alocate din surse locale șijudețene. Unitatea dispune înprezent de bloc operator șicabinet de analize dotate cuaparatură de ultimă generație.După închidere, unitatea s-adeclasificat din categoria a IV-a în a V-a, pentru reclasifica-rea ei fiind necesară înfiinţareaunei secții de chirurgie, iarnumărul de paturi s-a redus dela 145 la numai 85. În prezent,unitatea funcționează ilegal,deoarece autorizația defuncționare a spitalului aexpirat la 1 ianuarie 2012.PDL-iștii au promis că vorrezolva problema și, pentru căaleșii locali portocalii se temsă dea ochii cu cetățenii, auîncercat din disperare săsalveze aparențele, anunţândcă spitalul se va redeschide încel mai scurt timp.

La Săcele, Spitalul Munici-

pal stă închis de aproape un ande zile, timp în care nu areasigurată paza și încălzirea decătre primăria PDL-istă, deșiedilii erau obligați prin lege săo facă. Înainte de închidere,Spitalul Săcele deservea maimult de 50 de mii de locuitoridin municipiu și localitățileadiacente. Spitalul nu poate fifolosit, în ciuda faptului că înperioada 2007 – 2010 a fostreabilitat cu suma de 27 demiliarde de lei vechi, iar apa-ratura medicală în valoare de26 de miliarde lei vechi e înpericol să dispară, neexistândpază. Primăria și ConsiliulLocal Săcele trebuie să răs-pundă public de gestiuneaspitalului până la redeschidere.Și în acest caz, administrațiaPDL-istă minte cu nerușinarecă va redeschide spitalul, darrezultatele sunt lesne de obser-

vat: spitalul are lacătul pus pepoartă, în vreme ce bolnaviimor cu zile.

Una dintre propunerilenoastre este ca autoritățilelocale să permită folosireaspațiilor neutilizate în spitaleca secții externe ale SpitaluluiJudețean. Dacă PDL-iștii ar ficonștienți că sănătatea oame-nilor nu are culoare politică,ar permite ca pe contractulexistent cu Casa de Asigurăride Sănătate să funcționeze atâtla Codlea, cât și la Săcelesecțiile de Interne 2,Endocrinologie și Alergologie,Geriatrie și Gerontologie înaceste spitale, deoarecedistanța față de Brașov nu esteuna considerabilă, iar actulmedical de la Spitalul Județeans-ar îmbunătăți considerabil,nemaifiind supus suprasolici-tărilor ca în prezent.

Locuitorii din Săcele,Codlea și Victoria au ieșit înnenumărate ori în stradăpentru a-și cere dreptuluniversal la viață și celconstituțional la ocrotireasănătății. Intențiile PDL-istede a distruge din temelii siste-mul de sănătate public au fostclar etalate de episodulSMURD – Arafat și devechiul proiect de lege asănătății. Locuitorii județuluiBrașov, ca toți românii de alt-fel, doresc să trăiască într-oțară normală, s-au săturat deguvernarea mincinoasă aPDL-ului care încearcă săscoată profit din joaca cusănătatea populației. Dorimsă fim mândri că suntem oțară europeană, ce beneficia-ză de un sistem sanitar pemăsură!

brasov.tnl.ro

Page 7: PERSPECTIVE LIBERALE

Îmi aduc aminte cu maretristeţe de povestea buniciimele, povestea vieţii ei, defapt, în care îmi mărturiseaclipele grele trăite în perioa-da celui de-al doilea războimondial.

Bunicul fusese luat prizo-nier de război şi dus peundeva în Siberia, iar buni-ca, rămasă în Braşov, aveasă crească singură, fără nicioveste, fără nicio speranţă,cei trei copii. Bunica eramândră şi împăcată cu sinecă a reuşit să ofere totuşicelor trei copii un drum şi oviaţă, deşi propria ei viaţă ocategorisea „o viaţă de sacri-ficiu”, pentru că făcea parteîntr-adevăr dintr-o „genera-ţie de sacrificiu”.

Apoi a venit rândulmamei să sufere într-unregim care îi refuza uneledrepturi pentru că dovedeao aşa-zisă „origine nesănă-toasă”. Apărea astfel o nouă

generaţie ce suferea dincauza regimului care se aflaatunci la putere. Mai târziu,după o oarecare perioadă decvasi-normalitate a Româ-niei, au început restricţiileperioadei comuniste a anilor’80. Le ştim cu toţii, dar maiales ştim ce a urmat. Mamamea este astăzi unul dinpensionarii cărora nu li semai oferă aproape nicio spe-ranţă, astfel încât, mama, pebună dreptate se poate con-sidera o altă „generaţie desacrificiu”.

A venit şi rândul meu.Sunt generaţia ‘67- ’68 sauaşa numita „generaţie dedecreţei”, pentru că în aceaperioadă Ceauşescu luamăsurile radicale ce trebu-iau să asigure creştereapopulaţiei României. Amtrăit o parte din tinereţe înmizeria anilor ’80, dar amsperat şi am luptat pentru a-mi crea un drum al norma-

lităţii după Revoluţia din1989. A urmat o perioadăde succese, vise, eşecuri,izbânzi şi am trăit fiecareclipă de provocare dorindun singur lucru: să fiu ogeneraţie normală, într-oţară normală. Aşa cum nuau putut face bunicii şipărinţii mei.

Astăzi, însă, mă înspăi-mântă ideea că actualulregim politic mă poateaduce şi pe mine la ceea cenumim „generaţie de sacri-ficiu”. O ţară care îşi lasăbătrânii în lipsuri şi în dez-nădejde, o ţară care îşi lasătinerii fără niciun ideal înafara celui de a pleca într-oaltă ţară, o ţară care îşi lasăcetăţenii să moară din lipsaunui sistem de sănătate, oţară care nu are nicio viziu-ne de dezvoltare pe termenmediu şi care nu judecădecât prin prisma promisiu-nilor din campaniile electo-

rale, îmi riscă mie şi gene-raţiei mele VIAŢA.

Dar, eu nu mai vreau săfiu „O NOUĂ GENERA-ŢIE DE SACRIFICIU”!Vreau să fiu o generaţienormală, într-o ţară norma-lă. Şi voi lupta până la capătpentru asta!

Te rog pe tine, cel care teregăseşti în disperarea şideterminarea mea, să ni tealături! Suntem mulţi, darnu ne-am făcut încă auziţi.Prin intermediul UniuniiSocial Liberale poţi aduceschimbarea. Vino cu noi şischimbă prin votul tău, înacest an, drumul generaţieinoastre. Vino cu noi să con-struim normalitatea!

Mihai PASCUMembru PC Braşov

Preşedintele Agenţiei de Dezvoltare Durabilă

a Judeţului BraşovDirector Consiliul

Judeţean Braşov

Refuz să fiu considerat „o nouă generaţie de sacrificiu”!

Iubiţi braşoveni,Trăiesc în ultimii trei ani o

senzaţie oribilă a unui coş-mar nesfârşit. Este senzaţiadată de marasmul în care

România a intrat de mai binede trei ani şi care mă face săvă cer acea mână de ajutorde care cu toţii avem atâtanevoie. Am asistat alături de

colegii din opoziţie ladeciziile abuzive şiaberante ale guvernă-rii PDL-UDMR asis-tată de mai noii şinelegitimii colegi dinUNPR:ll Cu cinism,

guvernanţii au apli-cat cea mai dură tăie-re de venituri dinUniunea Europeană,prin decizia de dimi-nuare cu 25% a sala-riilor angajaţilor dinsistemul bugetar. Nis-au prezentat moti-ve de ordin econo-mic, dar eu aş înca-dra acest gest la„subminarea intere-sului naţional”.ll I-au umilit pe

pensionari, mai exactpe părinţii şi buniciinoştri. llGuvernanţi i

actuali au continuatsă îndatoreze ţara fărăsă ne spună nouă,celor care rămânemsă achităm datoriilefăcute de ei, pentru ce

a ajuns România să datorezezeci de miliarde de euro, fărăa realiza nicio investiţie deanvergură şi fără premiseleunui trai mai bun;

ll Comisia Europeanăne atrage atenţia, pe bunădreptate de această dată, înprivinţa creşterii corupţiei şia criminalităţii în România,dar aberanţii noştri guver-nanţi au redus sub limita efi-cienţei numărul oamenilorlegii care ar trebui să ne asi-gure liniştea de zi cu zi.ll Au distrus învăţămân-

tul românesc şi singurulîndemn pe care l-au dat tine-

rilor noştri a fost cel de a-şicăuta norocul în alte ţări.ll Cea mai mare crimă

împotriva statului român aufăcut-o prin distrugerea sis-temului de sănătate. Au reu-şit astfel să ne ia şi acestultim drept constituţional:dreptul la viaţă.

Iubiţi braşoveni, daţi aceamână de ajutor de care ţaranoastră are atâta nevoie pen-tru a nu se prăvăli de tot în

prăpastie! Veniţi la vot şirupeţi acest coşmar! Haideţisă salvăm viaţa ţării noastre!Uniunea Social Liberală, dincare face parte Partidul Con-servator, are nevoie deaceastă mână de ajutor, pen-tru ca România să nu fie dis-trusă.

Ion DINIŢĂPreşedinte PartidulConservator, filiala

judeţeană Braşov

Pagina 7

Veniţi la vot şi rupeţi acest coşmar!

PERSPECTIVE LIBERALE

Page 8: PERSPECTIVE LIBERALE

România arată ca un statîn derivă. Un stat acefal,neguvernat şi fără direcţie.Cum altfel am putea descrieun stat în care preşedintelemai întâi ne propune sacri-ficarea pensionarilor, apoi seascunde în tăcere în Palatulsău, din care iese doar pen-tru a se răsti la sinistraţiicărora apele le-au luat case-le sau îşi asmute noul prim-ministru cu acuze de leneasupra celor acoperiţi în tota-litate de troiene de zăpadă,preşedinte care se comportăca un dictator în raport cuinstituţiile şi atunci cândvine vorba de puterea perso-nală, dar nu are niciun pro-iect în raport cu societatea.Cum altfel am putea descrieun stat în care guvernanţii n-au nici un plan, decât pro-pria supravieţuire politică;în care măsuri cu grave con-secinţe economice şi sociale,precum creşterea TVA, suntluate la nimereală, pestenoapte; un stat în care admi-nistraţia centrală nu mai estede mult în slujba interesuluipublic, ci a unei clientele,care trebuie hrănită, pentrucă a cotizat greu în campaniaelectorală.

Românii nu mai au astăziîncredere în stat. Statul nu-imai protejează, nu le oferăminime garanţii privind nive-lul de trai, ci doar o nesfârşi-tă bâlbâială şi măsuri de natu-ră să le îngrădească existenţa.

Aici de fapt este fondul pro-blemei. Vorbim la nesfârşitdespre deficit, despre împru-mutul de la FMI, despre cotaunică sau impozitul progre-siv, despre TVA şi preţuri.Ele sunt doar la suprafaţă.Cauza profundă a blocajuluitotal în care ne aflăm este cănu ştim încotro ne îndreptăm,ca stat, ca naţiune, ca indivizi,că cei care ne conduc n-au oviziune, nu sunt şi nu au capa-citatea interioară de a devenilideri autentici ai acesteisocietăţi.

O societate care nu-şi între-zăreşte viitorul devine osocietate în derivă, condamna-tă la o perpetuă criză, nu eco-nomică, nu financiară, ci inte-rioară, de mentalitate şi atitu-dine. O societate demoraliza-tă şi resemnată, pentru că numai vede nicio ieşire din fun-dătura în care a ajuns, pentrucă nu mai are nicio speranţă şinicio urmă de încredere.

De aceea, România arenevoie de o alternativă acum.Nu peste un an, nu când vinalegerile, nu când calculelepolitice par favorabile unuiasau altuia. Acum. Pentru căatunci va fi prea târziu. Iarnoi, ca liberali, suntem datorisă lucrăm la construcţia uneialternative.

Proiectul nostru politic, lacare lucrăm acum, este să ofe-rim o alternativă concretă depolitici şi oameni. Ce presupu-ne acest proiect:

ll Un program realist şidezideologizat pentru comba-terea crizei. Ar trebui să lăsămde-o parte falsa retorică ideo-logică. Nu cred că pe oameniîi interesează azi dacă soluţii-le sunt din arsenalul drepteisau stângii, ci eficienţa lor.Fundamentul acestui programtrebuie să fie repornireamotoarelor economiei priva-te. România nu se poate salvadoar reducând deficitul şiaşteptând să profite de un pre-supus reviriment miraculos aleconomiei mondiale. ll O echipă de un profe-

sionalism şi de o integritateindiscutabilă. De data aceas-ta, toate mecanismele clasicede funcţionare a partidelortrebuie puse între paranteze.La vremuri de criză, partide-le şi participanţii la un aseme-nea proiect al alternativei tre-buie să înţeleagă să sacrificeinteresele activiştilor proprii.Cei propuşi pentru o viitoareguvernare nu vor fi nici rezul-tatul jocurilor de interese aleorganizaţiilor judeţene, niciexponenţii grupurilor definanţatori, ci oameni capa-bili să gestioneze ieşirea dincriză a României. Cu sau fărăcarnet de partid. ll Un program adevărat

de depolitizare a administra-ţiei şi de transparenţă a chel-tuirii banului public. De anide zile se vorbeşte despredepolitizarea administraţiei.Unii strigă acum, din raţiuni

propagandistice, că toţi ceidin administraţie, de la secre-tari de stat în jos, să fie func-ţionari publici. Nu cred căacest lucru e posibil în Româ-nia. Noi trebuie să propunemsoluţii care au şanse de arezista în timp şi nu fanteziielectorale. Nu mai avemnevoie de slogane şi de popu-lisme de felul acesta, în carenimeni nu crede în mod real.Odată pentru totdeauna tre-buie să abandonăm sistemulîn care spunem publicului cecredem că se aude bine şifacem cum vrem noi. Deaceea, voi propune tuturorpartidelor politice un pact

naţional privind depolitizareaadministraţiei publice, unacord care să prevadă explicitcâte posturi din administraţie,la nivel central sau local, suntnumite politic şi câte aparţinfuncţionarilor de carieră.Vom face, împreună, o cartealbă a administraţiei publice.Acolo va scrie clar şi fiecarecetăţean al României va şti,atunci când candidează pentruun post administrativ, dacăacesta e numit politic sau e defuncţionar de carieră. ll O guvernare respon-

sabilă trebuie să elimine alo-carea de fonduri clientelei departid. Furăciunea de partid,

de la guvern până la ultimaprimărie, trebuie să seoprească. A venit vremea săintroducem reguli şi criterii,care să ţină cont de dimen-siunea şi nevoile comunităţi-lor şi să elimine arbitrariul înceea ce priveşte distribuireabanilor de la buget. Poate, înfelul acesta, n-o să mai fienevoie de tragedia morţiiunor oameni şi de vieţi dis-truse după inundaţii sau dupăviscole cu troiene uriaşe, casă constatăm că banii pentrudiguri sau parazăpezi s-audus la săli de sport, pentru aajunge în buzunarele unorclienţi politici.

Miza construirii unei alter-native este acum mai mare caoricând. Am auzit zeci de vocispunând că toţi politicieniisunt la fel. Este o temă falsă,alimentată deliberat şi, aşspune, în mod cinic. Miza pro-iectului alternativei este, înprimul rând, să arate că exis-tă diferenţe, că se poate şi alt-fel, că nu suntem toţi la fel.Dincolo de orice fel de calcu-le electorale, datoria noastrăeste să redăm oamenilor încre-derea că există soluţii şi aces-tea pot veni din interiorul sis-temului politic. Putem da odirecţie acestei ţări şi putemîntrezări un altfel de viitor.Întotdeauna există soluţii, cinevrea o să le găsească, cine nuo să găsească scuze...

Crin ANTONESCU, preşedinte PNL

PERSPECTIVE LIBERALEPagina 8

România are nevoie deo alternativă acum!

Dragi braşoveni,Anul care tocmai s-a

încheiat a fost un an marcatde o criză prelungită, care adus la greve şi protestesociale fără precedent înRomânia. Trăim o perioadădificilă, care a dus la dimi-nuarea resurselor financiareale tuturor locuitorilor lumii,nu doar ale românilor.

Zona Braşovului este operlă a turismului românescşi, din păcate, a fost gravafectată de bugetele insufi-ciente alocate de cătreromâni şi străini deopotrivă,călătoriilor, turismului şiagrementului.

Uniunea Social Liberală alansat anul trecut, la Con-stanţa, Viziunea USL cu pri-vire la turismul din Româ-nia, ca o parte integrantă aunui demers mai amplu delansări de programe secto-riale. Personal, cred înpotenţialul turistic al Româ-niei, care dacă ar fi exploa-tat la maxim, alături de agri-cultură şi domeniul energe-tic, ar fi unul dintre contri-butorii cei mai importanţi înProdusul Intern Brut alRomâniei. Avem zoneextrem de frumoase în zonaBraşovului şi nu numai – cene lipseşte, însă, este o pro-

m o v a r eadecvată aacestor des-tinaţii turis-tice şi oofertă maidiversificatăîn produse şis e r v i c i ituristice acăror inte-grare săducă la oc r e ş t e r esemnificati-vă a numă-rului deturişti străini care viziteazăRomânia.

Sunt convins că, înce-pând cu toamna acestui an,

cu sprijinul dumneavoas-tră, USL va reuşi să imple-menteze toate programelepe care şi le-a propus, iarnivelul de trai al românilorva creşte şi va atinge unstandard care să le permităsă călătorească şi să sebucure de frumuseţile cucare natura, cu generozita-te, ne-a înzestrat. În ace-laşi timp, cu o stategieadecvată, vom reuşi săcreştem numărul de turiştistrăini care ne viziteazăţara, punând astfel învaloare monumentele isto-rice şi frumuseţea peisaje-lor româneşti.

Sunt convins că şi dumnea-voastră vă doriţi aceleaşilucruri ca şi noi şi că, împreu-nă, vom reuşi să aducem oschimbare majoră în Româ-nia, de care să beneficieze toţilocuitorii acestei ţări.

Vă urez să aveţi un anmai bun decât cel care s-aîncheiat şi vă asigur de toatăcooperarea mea şi a colegi-lor mei pentru a fi alături dedumneavoastră în realizareatuturor obiectivelor pe careni le propunem.

Cu prietenie,Daniel CONSTANTIN

Preşedintele PartiduluiConservator

Trăim o perioadă dificilă