Click here to load reader

Personell, Økonomi og D8S_Harlan06.pdf Side 4 Forsvarsstaben PØS Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyri ng og HRM Situasjon i Norge i 2006 – Nesten ingen arbeidsledige

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Personell, Økonomi og D8S_Harlan06.pdf Side 4 Forsvarsstaben PØS Forsvaret –...

 • Forsvarsstaben PØS

  Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Strategier og kompetanseplan i Forsvaret – Perspektiver – Rammer og føringer – Strategier/kompetanseplan

  Personell, Økonomi og Styringsstaben

  Harlans Seminar 2006

 • Side 2

  Forsvarsstaben PØS

  Side 2Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  PØS (1)

  Personell avdelingen

  (31)

  Økonomi og Styring

  (32)

  Stab/støtte (5) AK (3)

 • Side 3

  Forsvarsstaben PØS

  Side 3Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Side 7

  Forsvarsstaben PØS

  Side 7Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Plan og utvikling Seksjon (11)

  Arbeidsgiver Seksjon (14)

  Kontroll og resultatoppfølging Seksjon (5)

  Personellavdelingen (31)

  Oppgaver:

  �Mottak og analyse av overordnede styringsdokumenter innen Sj Ps ansvarsområde

  �Videreutvikling av Forsvarets Verdigrunnlag

  �Utvikling og vedlikehold av politikker, strategier og policy innenfor HR-verdikjede; (rekruttere, utvikle, anven de og avvikle), Org og HMS

  �Strategisk kompetansestyring i FMO

  �Overordnet ansvar for FSJ stillingsfullmakt

  �Utarbeide Sj Ps VP og gi innspill til FSJ VP

  Produkter:

  • FPH del A, innbefatter følgende politikker;

  • Rekruttering, Kompetanse, Karriere, Utvelgelse og utvikling av ledere, Likestilling, Lønnspolitikk, Familiepolitikk, HMS, Nasjonal og internasjonal tjeneste i utlandet.

  • Forsvarets Verdigrunnlag.

  • Direktiv for FSJ stillingsfullmakt.

  • FSJ lønnsstrategi.

  • Sj Ps interne VP, inklusiv MRI.

 • Side 4

  Forsvarsstaben PØS

  Side 4Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Situasjon i Norge i 2006

  – Nesten ingen arbeidsledige (3,2% pr juni/06).

  – Må importere arbeidskraft. – Perioden 2004-2006, 92000 nye arbeidsplasser

  – Første halvår 2006, 34000 nye arbeidsplasser

  – Lønningene stiger noe (3,7% fra 2.kv 05 til i år men forventes å stige ytterligere)

  – Lave ungdomskull og synkende mot år 2025.

  – Utdanningstilbudet til norsk ungdom har aldri vært så stort.

  – Alle konkurrerer mot alle om de ”beste” ungdommene.

  – Lojaliteten til arbeidsgiver har aldri vært lavere enn nå.

 • Side 5

  Forsvarsstaben PØS

  Side 5Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Situasjon i Forsvaret 2006

  – Har vært gjennom en styrt nedbemanning. Fra ca 20 000 ansatte i 2001 til ca 15 000 i 2006.

  – Har endret befals- og utdanningsordning. – Færre søkere til skoleplasser i Forsvaret enn tidligere. – Mangler nå personell i Hæren. – Forsvaret er mindre synlig enn før. (Få, om ingen typiske ”forsvarsbyer”). – Har kvinner og fremmedkulturelle som spesielle målgrupper. Ønsker 15

  prosent kvinner. Har bare 7 prosent. – Stort fokus på internasjonale operasjoner. – Ser en tendens til at kritiske kompetansegrupper slutter. – Vi strammer inn på forhold som er oppfattet som ”frynsegoder”

  – Gratis reiser – mobiltelefonbruk – seminarer/kurs

  – Gradsnivået skal ned, som minsker muligheten for en vertikal karriere. – Skillsmissetallene for forsvarsansatte er noe høyere enn i landet for øvrig.

 • Side 6

  Forsvarsstaben PØS

  Side 6Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  ”Fem offiserer kan legge fregatten til kai” – For få besetningsmedlemmene er

  spesialutdannet.

  – Når fem offiserer på KNM Fridtjof Nansen velger å slutte får det store konsekvenser.

  Utfordring:

  – Intervjuer/samtaler har så langt ikke gitt entydige svar på hvorfor de slutter.

  – En undersøkelse er iverksatt for å avdekke reell sluttårsak

 • Side 7

  Forsvarsstaben PØS

  Side 7Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Dette mener sjefen for Kysteskadren:

  - Vi konkurrerer med sivile arbeidsplasser hvor få finner seg i å være tilgjengelig for arbeidsgiver 365 dager i året. Arbeidsforholdene har endret seg i samfunnet, og det må vi ta innover oss. Tenker vi ikke nytt vil vi slite med å tilby en konkurransedyktig arbeidssituasjon, mener sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Håkon Tronstad (bildet)

  – Sjefen for Kysteskadren ønsker særlig å endre på tre ting for å få til en mer stabil personellsituasjon: et to-besetningssystem, fastlønn for personell ombord og ved operative avdelinger, og store nok kull fra Sjøkrigsskolen til å dekke Forsvarets behov.

 • Side 8

  Forsvarsstaben PØS

  Side 8Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Mulige sluttårsaker

  I tillegg til at næringslivet betaler bedre og driver en til dels aggressiv rekruttering (betaler ut ekstra bonuser til headhuntere for hver person de rekrutterer fra Forsvaret), er det deler av Forsvarets virksomhet som bidrar til at mange nå vurdere å slutte. Eksempler på dette er :

  – Uforutsigbart inntektssystem (mye av inntekten er aktivitetsbasert).

  – Uforutsigbar arbeidssituasjon ( strukturnedleggelser – omstillinger – deployeringer).

  – For lange deployeringer.

  – Det som oppfattes å være en reduksjon av personalgoder.

  – Reduserte karrieremuligheter (nedjustert gradsstruktur)

 • Side 9

  Forsvarsstaben PØS

  Side 9Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Hva gjør vi – og er det nok? – Fokuserer på familiesituasjonen

  – Innført et eget familedirektiv – Legger til rette for samlivskurs

  – Familiekontakter etableres ved alle avdelinger

  – Mer informasjon til forsvarsfamiliene.

  – Etablerer en FamileWEB for forsvarsfamiliene om bolig, barnehager osv.

  – Evaluerer disponerings- og beordringssystemet – Forsøke å stimulere til stabilitet og mindre rotasjon/turnover

  – Utlysninger og tilsetninger – tidsbegrensninger, sperrefrister, midlertidighet – Gjennom lønnsdannelsen – Verdsette ”å levere” fremfor ”å turnere”

  – Gjennomgår lønnsystemet – Forsvarets Lønnsprosjekt (sept06 – sommer 07)

  – Blir bedre på å fremskaffe faktagrunnlag – Trender i arbeidslivet

  – Faktiske sluttårsaker (gjennom intervjuer og spørreundersøkelser) – Statistikk og analyser

 • Side 10

  Forsvarsstaben PØS

  Side 10Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Nåværende rekrutteringsfilosofi

  ”Respons og relasjon”. – Fokuserer på dialogmarkedsføring. – Er tilstede på alle videregående skoler, utdanningsmesser.

  Arrangerer egne ”events” som jentecamp og teknisk camp og er ellers synlige der hvor målgruppen ferdes, som for eksempel Norway Cup (”Verdens største fotballturnering”.)

  – Har nå en database på 65 000 ”kandidater” fra 14 – 19 år. – Er differensiert på alder, geografi, bakgrunn og ønsket utdanning i Forsvaret.

  – Opprettholder kontakten med ”kandidaten” over flere år, som får ”spisset” informasjon om sine fremtidsønsker.

 • Side 11

  Forsvarsstaben PØS

  Side 11Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  – Ved årets befalsskoleopptak kom over halvparten av søkerne fra databasen

  Nåværende rekrutteringsfilosofi..

 • Side 12

  Forsvarsstaben PØS

  Side 12Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Kvinner er en spesiell målgruppe og får spesiell fokus

  – Arrangerer spesielle jentecamper for at jenter skal frå en forsmak på livet i Forsvaret.

  – Jenter inviteres til frivillig sesjon fra 2006

  UiF-reklame_02_KYSS.MPEG-WEB.mpg

  01_30-PRUMP_webFULL-SCREEN.mov

  01_30-PRUMP_webFULL-SCREEN.mov

 • Side 13

  Forsvarsstaben PØS

  Side 13Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Rammer (2005 – 2008)

  – Årsverk

  – OPL/Stillinger

  – Personellstruktur – Generelt : Sivile, befal og vervede

  – Befalsstruktur : Yrkes- og avdelingsbefal

  – Kvinner : Mil tilsatte 15%, GBU 25%

  – Utdanningskvoter : GBU – GOU - VOU

  – Gradsstruktur

  – Aldersstruktur

 • Side 14

  Forsvarsstaben PØS

  Side 14Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Prinsipper yrkesbefal/avdelingsbefal

  – Y: Stillinger som skal rekruttere til militært stabs- og ledernivå, for eksempel:

  – Militært lederskap, stabsmetodikk, doktrine og militærhistorie, militær strategi og operativ planlegging

  – AB: Stillinger med behov for:

  – Spesialisert kompetanse

  – Militært lederskap på lavere nivåer

  – Erfaring og kontinuitet ved operative avdelinger

  Eget dokument om dette vil bli utarbeidet

 • Side 15

  Forsvarsstaben PØS

  Side 15Forsvaret – ledende innen helhetlig virksomhetsstyring og HRM

  Aldersstruktur bare yrkesbefal

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

Search related