of 31 /31
PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP KEBERKESANAN MODUL SOFT SKILLS LATIHAN INDUSTRI JOSEPHINE A/K MINI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP KEBERKESANAN … · keberkesanan Modul Soft Skills Latihan Industri yang diajar di Politeknik berdasarkan persepsi pelajar. Kajian ini menggunakan

 • Author
  lethien

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP KEBERKESANAN … · keberkesanan Modul Soft Skills Latihan...

 • PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP

  KEBERKESANAN MODUL SOFT SKILLS LATIHAN INDUSTRI

  JOSEPHINE A/K MINI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  u Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda ( PSM ).

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS uuuu

  JUDUL PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP KEBERKESANAN MODUL SOFT SKILLS LATIHAN INDUSTRI

  SESI PENGAJIAN : 2010 / 2011 Saya JOSEPHINE A/K MINI

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah) ini disimpan di Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( √ )

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972 ) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan )

  Disahkan oleh:

  ( TANDATANGAN PENULIS ) ( TANDATANGAN PENYELIA )

  CIK RAFEIZAH BT MOHD ZULKIFLI (Nama Penyelia)

  Tarikh: 10 Mei 2011

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  Tarikh: 10 Mei 2011

  Alamat Tetap: Lot 129, Taman Palma Indah, Lorong 2D, Jalan Matang, 93050 Kuching, Sarawak.

  TERHAD

  TIDAK TERHAD

  SULIT

 • “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

  saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan

  kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Elektrik).”

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : CIK RAFEIZAH BT MOHD ZULKIFLI

  Tarikh : 10 MEI 2011

 • PERSEPSI PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP

  KEBERKESANAN MODUL SOFT SKILLS LATIHAN INDUSTRI

  JOSEPHINE A/K MINI

  Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi

  syarat penganugerahan ijazah

  Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI, 2011

 • “Saya akui Karya ini adalah hasil kerja saya sendiri

  kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya

  jelaskan sumbernya.”

  Tandatangan :

  Nama Penulis : JOSEPHINE A/K MINI

  Tarikh : 11 MEI 2011

 • i

  PENGHARGAAN

  Bersyukur saya kepada Tuhan kerana dengan kurnia dan keizinannya maka

  dapat menyiapkan kertas projek ini. Juga kepada keluarga yang sentiasa memberi

  dorongan sama ada dari aspek moral mahupun bantuan kewangan. Dengan berkat

  tekun, sabar dan dapat mengharungi segala cabaran dari awal hingga akhir.

  Saya ingin memberi penghargaan ikhlas kepada penyelia Projek Sarjana

  Muda ini Cik Rafeizah bt Muhd Zulkifli dari Jabatan Pendidikan Teknikal dan

  Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia di atas bimbingan,

  panduan, tunjuk ajar dan nasihat sepanjang tempoh saya menyiapkan penyelidikan

  ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan

  Vokasional, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia kerana telah memberi

  kebenaran untuk menjalankan kajian. Terima kasih juga dirakamkan kepada

  Pengarah, pensyarah serta pelajar Politeknik yang berkenaan yang telah banyak

  membantu dan memberi kerjasama yang terbaik sepanjang proses kajian projek ini

  dijalankan.

  Rakan-rakan yang banyak memberi komen dan pendapat yang membina.

  Akhir sekali, terima kasih ditujukan kepada mereka yang terlibat secara langsung

  ataupun tidak langsung dalam menjayakan Projek Sarjana Muda ini.

  Sekian, terima kasih.

 • ii

  Abstrak

  Graduan yang ideal perlu memiliki bukan sahaja kemahiran teknikal malah

  juga kemahiran Soft Skills. Kemahiran Soft Skills merupakan aspek yang selalu

  diberi perhatian oleh para majikan. Oleh itu, pembangunan kemahiran Soft Skills kini

  menjadi fokus utama Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan digunakan oleh bakal

  majikan sebagai nilai tambah graduan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji

  keberkesanan Modul Soft Skills Latihan Industri yang diajar di Politeknik

  berdasarkan persepsi pelajar. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai

  instrumen kajian. Seramai 186 orang pelajar dari Jabatan Elektrik dan Jabatan

  Mekanikal dipilih sebagai sampel. Item-item soal selidik yang dibina telah disemak

  oleh dua orang pensyarah yang pakar daripada Fakulti Pendidikan, Universiti

  Teknologi Malaysia. Tahap kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) yang diperolehi

  bagi instrumen soal selidik ini adalah 0.931. Data mentah dianalisis menggunakan

  perisian SPSS (Statistical Package for the Social Science Version 16) bagi

  mendapatkan nilai kekerapan dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa

  Modul Soft Skills Latihan Industri ini dapat memberikan pelajar pendedahan kepada

  alam pekerjaan mengenai tugas di dalam organisasi serta persediaan untuk

  menghadapi temuduga. Selain itu, modul ini dapat membina personaliti pelajar yang

  positif, kemahiran berkomunikasi serta etika kerja yang baik. Secara keseluruhannya,

  dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar politeknik berpendapat bahawa

  Modul Soft Skills Latihan Industri yang dilaksanakan adalah berkesan.

 • iii

  Abstract

  Ideal graduates not only should have technical skills but also Soft Skills. Soft

  skills are an aspect that has always given attention by the employers. Therefore,

  development of skills Soft Skills has now become the main focus of the Ministry of

  Higher Education (KPT) and used by prospective employers as an added value to

  graduates. This study aims to examine the effectiveness of the Module of Soft Skills

  in Industrial Training that has been taught at the Polytechnic based on students'

  perceptions. This study used a questionnaire form as a research instrument. A total of

  186 students from the Electrical Department and Mechanical Department were

  chosen as the sample. The questionnaire item that was built has been reviewed by

  two expert lecturers from the Faculty of Education, University Technology Malaysia.

  The level of reliability (Cronbach Alpha) that obtained for this survey instrument is

  0931. The raw data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social

  Science Version 16) to obtain the frequency and percentage. The findings indicated

  that the Module of Soft Skills in Industrial Training is to give students exposure to

  the world of work on the tasks of the organization and preparation for the interview.

  In addition, this module is to develop students' positive personality, communication

  skills and good work ethic. Overall, the results show that the polytechnic students

  think that the Module of Soft Skills in Industrial Training is effectively implemented.

 • iv

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  KANDUNGAN

  SENARAI RAJAH

  SENARAI JADUAL

  SENARAI GRAF

  SENARAI LAMPIRAN

  i

  ii

  iii

  iv

  ix

  x

  xi

  xii

  1 PENGENALAN

  1.0 Pengenalan

  1.1 Latar belakang Masalah

  1.2 Penyataan Masalah

  1.3 Objektif Kajian

  1.4 Persoalan Kajian

  1.5 Kepentingan Kajian

  1.5.1 Kepentingan Kepada Sumber Manusia

  1.5.2 Kepentingan Kepada Sektor Ekonomi Negara

  1.5.3 Kepentingan Kepada Pelajar Politeknik

  1.5.4 Kepentingan kepada Industri

  1.6 Batasan Kajian

  1.7 Definisi Istilah

  1

  1

  3

  5

  6

  7

  7

  8

  8

  8

  9

  9

  9

 • v

  1.7.1 Keberkesanan

  1.7.2 Modul Soft Skills Latihan Industri Politeknik

  1.7.3 Soft Skills

  1.7.4 Latihan Industri

  1.7.5 Persepsi

  1.8 Penutup

  10

  10

  11

  12

  12

  13

  2 SOROTAN KAJIAN

  2.0 Pengenalan

  2.1 Teori dan Model Keberkesanan Modul

  2.1.1 Model Kirkpatrick

  2.1.2 Model CIRO

  2.1.3 Model Sistem Bell

  2.1.4 Model Penilaian Program Secara Formatif

  2.1.5 Model Penilaian Program Secara Sumatif

  2.1.6 Kerangka Kajian

  2.2 Modul Soft Skills Latihan Industri

  2.3 Konsep Soft Skills

  2.4 Model Soft Skills

  2.4.1 Model Mata Pelajaran Mandiri (Stand Alone

  Subject)

  2.4.2 Model Terapan (Embedded)

  2.4.3 Model Kelompok (Cluster)

  2.4.4 Model Teras Kompetensi (Core

  Competency)

  2.5 Kajian Berkaitan Dari Dalam Dan Luar Negara

  2.6 Penutup

  14

  14

  15

  15

  16

  16

  18

  18

  19

  20

  23

  24

  24

  24

  25

  26

  27

  33

  3 METHODOLOGI 34

 • vi

  3.0 Pengenalan

  3.1 Rekabentuk Kajian

  3.2 Populasi dan Sampel Kajian

  3.3 Tempat Kajian

  3.4 Instrumen Kajian

  3.4.1 Bahagian A – Demografi Pelajar

  3.4.2 Bahagian B – Kemahiran Soft Skills

  3.5 Prosedur Kajian

  3.6 Kajian Rintis

  3.7 Analisis Data

  3.8 Penutup

  34

  34

  35

  36

  38

  39

  39

  40

  41

  43

  44

  4 ANALISIS DATA

  4.0 Pengenalan

  4.1 Latar Belakang Responden

  4.1.1 Taburan Responden mengikut Jantina

  4.1.2 Taburan Responden mengikut Umur

  4.1.3 Taburan Responden mengikut Bangsa

  4.1.4 Taburan Responden mengikut Jabatan

  4.2 Analisis Item Kajian Bahagian B

  4.2.1 Soalan Kajian 1: Mengenalpasti keupayaan

  Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membina personaliti pelajar yang positif.

  4.2.2 Soalan Kajian 2: Mengenalpasti keupayaan

  Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membentuk kemahiran berkomunikasi

  pelajar.

  4.2.3 Soalan Kajian 3: Mengenalpasti keupayaan

  Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  45

  45

  46

  46

  47

  47

  48

  48

  49

  52

  54

 • vii

  membentuk amalan etika dan peraturan

  kerja pelajar yang baik.

  4.2.4 Soalan Kajian 4: Mengenalpasti keupayaan

  Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  memberi pendedahan kepada alam

  pekerjaan kepada pelajar.

  4.2.5 Soalan Kajian 5: Mengenalpasti keupayaan

  Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membantu pelajar menghasilkan laporan

  industri.

  4.3 Analisis Keseluruhan

  4.4 Kesimpulan

  57

  59

  61

  62

  5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN RUMUSAN

  5.0 Pengenalan

  5.1 Perbincangan

  5.1.1 Latar Belakang Responden

  5.1.2 Persoalan Kajian 1: Modul Soft Skills

  Latihan Industri dapat membina personaliti

  pelajar yang positif.

  5.1.3 Persoalan Kajian 2: Modul Soft Skills

  Latihan Industri dapat membentuk

  kemahiran berkomunikasi pelajar.

  5.1.4 Persoalan Kajian 3: Modul Soft Skills

  Latihan Industri dapat membentuk amalan

  etika dan peraturan kerja pelajar yang baik.

  5.1.5 Persoalan Kajian 4: Modul Soft Skills

  Latihan Industri dapat memberi pendedahan

  kepada alam pekerjaan kepada pelajar.

  63

  63

  63

  64

  64

  66

  68

  70

 • viii

  5.1.6 Persoalan Kajian 5: Modul Soft Skills

  Latihan Industri dapat membantu pelajar

  menghasikan laporan industri.

  5.2 Cadangan

  5.2.1 Cadangan Kajian

  5.2.2 Cadangan Lanjutan

  5.3 Rumusan Kajian

  72

  73

  73

  74

  75

  RUJUKAN

  LAMPIRAN A

  LAMPIRAN B

  LAMPIRAN C

  LAMPIRAN D

  LAMPIRAN E

  LAMPIRAN F

  LAMPIRAN G

  77

  84

  91

  94

  96

  98

  100

  103

 • ix

  SENARAI RAJAH

  No. Rajah Tajuk Halaman

  1.1 Jadual Istilah lain bagi Soft Skills 11

  2.1 Model Kirkpatrick 17

  2.2 Model CIRO 17

  2.3 Model Sistem Bell 17

  2.4

  2.5

  Kerangka Kajian

  Model Terapan.

  19

  25

  2.6 Model Kelompok (Cluster) 26

  2.7

  3.1

  Model Teras Kompetensi (Core Competency)

  Proses dalam rekabentuk kajian jenis Tinjauan. (Nadirah

  et.al.,2010)

  27

  37

 • x

  SENARAI JADUAL

  No. Jadual Tajuk Halaman

  2.1 Jadual kompetensi Modul Soft Skills Latihan Industri

  Politeknik.

  20

  3.1

  3.2

  Jenis Konstruk dan Bilangan Item dalam Soal Selidik.

  Pekali Alpha Cronbach

  39

  42

  3.3 Skala Likert 43

  4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 46

  4.2 Taburan Responden Mengikut Umur 47

  4.3 Taburan Responden Mengikut Bangsa 47

  4.4 Taburan Responden Mengikut Jabatan 48

  4.5 Taburan Mengikut Peratus dan Min Bagi

  Persoalan Kajian 1 (N = 186)

  49

  4.6 Taburan Mengikut Peratus dan Min Bagi

  Persoalan Kajian 2 (N = 186)

  52

  4.7 Taburan Mengikut Peratus dan Min Bagi

  Persoalan Kajian 3 (N = 186)

  54

  4.8 Taburan Mengikut Peratus dan Min Bagi

  Persoalan Kajian 4 (N = 186)

  57

  4.9 Taburan Mengikut Peratus dan Min Bagi

  Persoalan Kajian 5 (N = 186)

  59

  4.10 Analisis Purata Peratus Keseluruhan Persoalan Kajian 61

 • xi

  SENARAI GRAF

  No. Graf Tajuk Halaman

  4.1 Tahap Min Bagi Setiap Persoalan Kajian. 62

 • xii

  SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran Tajuk Halaman

  A SOAL SELIDIK 84

  B SURAT KESAHAN ITEM SOAL SELIDIK 91

  C DATA KEBOLEHPERCAYAAN BAGI KAJIAN RINTIS 94

  D DATA KEBOLEHPERCAYAAN KAJIAN SEBENAR 96

  E JADUAL KREJIE DAN MORGAN 98

  F SURAT KEBENARAN KPT 100

  G SURAT PERMOHONAN KEPADA PENGARAH POLITEKNIK

  103

 • BAB 1

  PENGENALAN

  1.0 Pengenalan

  Malaysia sebagai sebuah negara membangun menghadapi cabaran besar

  dalam penghadapi persaingan abad ke-21. Malaysia berazam untuk menjadi sebuah

  negara yang maju dan berdaya saing. Kejayaan ini melibatkan pembangunan modal

  insan kelas pertama dan ianya bergantung kepada mutu sistem pendidikan negara.

  Oleh itu kerajaan berhasrat untuk menggerakkan satu usaha untuk

  mentransformasikan pendidikan negara pada semua peringkat dari pra sekolah

  hingga pengajian tinggi (Dato, Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Pelan

  Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui tahun 2020).

  Sejajar dengan hasrat kerajaan, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah

  menggariskan Visi dan Misi yang berdaya saing di peringkat global. Visi KPT adalah

  untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi menjelang tahun

  2020. Manakala, misi KPT adalah untuk membangun dan mewujudkan persekitaran

  pengajian tinggi yang menggalakkan ke arah menghasilkan pusat ilmu yang unggul

  dan insan yang kompeten, berinovasi serta berakhlak mulia untuk memenuhi

  keperluan negara dan antarabangsa (Kementerian Pengajian Tinggi, 2010). Selain

  berfungsi sebagai pusat kecemerlangan ilmu, universiti perlu meningkatkan peranan

  melahirkan modal insan berbakat besar yang berupaya untuk memenuhi keperluan

 • 2

  semasa dan masa hadapan negara. Graduan yang ideal perlu menguasai kemahiran

  teknikal, mereka juga memiliki ciri-ciri kemahiran insaniah seperti bijak

  berkomunikasi, mahir dalam mengenal pasti dan menyelesaikan masalah.

  Elemen Soft Skills telah diterapkan sekian lama dalam mata pelajaran yang

  ditawarkan di IPT. Oleh itu, pembangunan kemahiran insaniah graduan kini menjadi

  fokus utama Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan digunakan oleh bakal majikan

  sebagai nilai tambah graduan. Menurut Briggs dan Hodgsm (2000) di antara

  kelemahan graduan yang paling ketara ialah kelemahan dalam penguasaan

  kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ini penting kepada graduan kerana ia

  merupakan di antara keperluan kemahiran yang diperlukan oleh pihak majikan

  (Ahmad Esa, 2005).

  Kearns (2001) menyatakan bahawa Soft Skills ini merupakan aspek yang

  perlu dipelajari oleh graduan. Ini kerana, ia merupakan aspek yang selalu diberi

  perhatian oleh para majikan. Para majikan menganggap aspek kompetensi

  merupakan aspek yang perlu dan harus dimiliki oleh graduan agar menjadi pekerja

  yang berketrampilan dan berkeupayaan tinggi serta mampu membawa pembaharuan

  kepada diri dan orang di sekeliling. Aspek Soft Skills dilihat sebagai salah satu aspek

  penting dalam pengambilan pekerja. Ia dapat dilihat di negara-negara maju seperti

  Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom dan New Zealand yang memberi

  penekanan terhadap Soft Skills dalam kurikulum pendidikan. Pengamal pendidikan

  menyatakan bahawa Soft Skills adalah aspek penting dalam melahirkan dan

  menyediakan pelajar yang cekap bekerja, berketrampilan dan boleh memberi

  sumbangan kepada industri yang diceburi.

  Keazaman terhadap pembangunan kemahiran insaniah pelajar inilah telah

  menggesa Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk menghasilkan Modul Soft-

  Skills Latihan Industri untuk Politeknik. Modul ini adalah berasaskan kepada 5

  kompetensi iaitu membina personaliti individu yang positif; kemahiran

  berkomunikasi; mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik; pendedahan

 • 3

  kepada alam pekerjaan; dan menghasilkan laporan harian latihan industri.

  (Kementerian Pengajian Tinggi, 2006).

  Bagi melaksanakan Kemahiran Insaniah atau Soft Skills ini di IPT, ianya

  memerlukan komitmen yang tinggi daripada tenaga pengajar akademik. Menurut

  Ahmad Esa (2005) pelaksanaan Kemahiran Insaniah ini boleh dilaksanakan dengan

  baik di universiti kerana kebanyakan pensyarah di Politeknik memberikan respons

  yang cukup positif terhadap penerapan Kemahiran Insaniah di kalangan pelajar

  Politeknik di Malaysia.

  1.1 Latar Belakang Masalah

  Datuk Seri Khaled Nordin menyatakan bahawa dengan memiliki ketrampilan

  akademik semata-mata masih tidak dapat menjamin seseorang graduan untuk

  mendapat pekerjaan akibat daripada persaingan sengit di dunia pasaran kerjaya hari

  ini. Kebanyakan majikan bukan sahaja menjadikan pencapaian akademik sebagai

  kriteria utama pemilihan, tetapi juga meletakkan penguasaan Soft Skills sebagai

  kriteria pemilihan bakal pekerja (The Star, 7 Mac 2010)

  Cabaran kecemerlangan IPT kini dikaitkan secara langsung dengan

  keupayaan menghasilkan graduan yang menjadi pilihan utama industri, majikan dan

  pasaran pekerjaan. Oleh itu, fenomena ini adalah selaras dengan objektif keempat

  Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ialah untuk menghasilkan graduan yang

  berdaya saing untuk memenuhi keperluan guna tenaga negara dan antarabangsa

  dengan sasaran 75% graduan mendapatkan pekerjaan dalam bidang relevan dalam

  tempoh enam bulan selepas tamat pengajian (KPT, 2010).

 • 4

  Pengangguran di kalangan graduan IPTA di Malaysia merupakan isu yang

  dikaitkan dengan prestasi IPTA dan kualiti graduan masa kini. Kajian menunjukkan

  bahawa pengangguran dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya ialah sikap

  memilih pekerjaan serta kegagalan memenuhi tuntutan industri dan pasaran

  pekerjaan yang memerlukan kemahiran tertentu contohnya soft skills. (Nurita Juhdi,

  2006). Menurut Dato’ Azian Osman pula graduan juga tidak menyediakan diri

  dengan menguasai kemahiran komunikasi dalam Bahasa Inggeris dan soft skills

  sebagai tarikan kepada majikan untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka

  (Dewan Negara, 2009)

  Sepanjang tahun 2005, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta

  bertujuan memberi latihan secara intensif dalam pelbagai bidang bagi meningkatkan

  kebolehpasaran graduan menganggur. Skim Latihan Graduan membangunkan

  kurikulum yang memberi penekanan kepada kemahiran bekerja khususnya

  kemahiran berkomunikasi, kemahiran menganalisis, keterampilan dan motivasi diri

  selain kemahiran Bahasa Inggeris. Pelaksanaan Skim Latihan Graduan membuahkan

  kejayaan dengan hampir 80% daripada graduan yang mengikuti Skim Latihan

  Graduan telah berjaya mendapatkan pekerjaan walaupun belum menamatkan latihan

  sepenuhnya (New Straits Times, 2002). Isu ini menimbulkan kredibiliti IPT dalam

  melahirkan graduan yang berketerampilan sehingga memerlukan alternatif lain

  seperti Skim Latihan Graduan ini.

  Sehubungan dengan itu, wakil Menteri Pengajian Tinggi iaitu Datuk Ong Tee

  Keat berkata pelajar harus diajar kemahiran Soft Skills untuk menyediakan mereka

  contohnya persediaan pelajar untuk temuduga industri. Beliau menyatakan, pihak

  universiti awam menyediakan latihan kemahiran soft skills, namun tidak di

  Politeknik dan Kolej Komuniti. Oleh itu kementerian mencadangkan subjek ini

  diajarkan di Politeknik pada 2006 (New Straits Times, 2006).

  Selain itu, pada 3 Mac 2007, Menteri Kewangan Kedua iaitu Dato Nor

  Mohammad Yaakup telah melancarkan Program Perintis yang bertujuan untuk

 • 5

  menangani masalah pengangguran. Berdasarkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara

  (MTEN) 2005, seramai 75000 graduan menganggur dan statistik ini meningkat

  kepada 150000 graduan pada hujung tahun 2006. Keadaan ini berlaku bukan kerana

  tiada pluang pekerjaan kepada graduan, tetapi adalah kerana pihak majikan yang

  mementingkan aspek Soft Skills dalam pemilihan pekerja dan mengakibatkan ramai

  graduan diketepikan dalam pemilihan pekerja (Berita Minggu, 2007)

  Melalui wawancara akhbar The Star bersama Pengarah Perkhidmatan Sumber

  Manusia Deloitte Consulting (M) Sdn. Bhd iaitu Rahmah Ismail, menyatakan

  graduan tempatan masih kurang kemahiran soft skills jika dibandingkan dengan

  lulusan luar negeri. Punca utama adalah kegagalan adalah semasa temuduga. Namun

  perkara ini tidak hanya berlaku di Malaysia sahaja malah juga di negera-negara lain.

  Ia merupakan perkara biasa di Negara maju. (The Star, 2009).

  1.2 Pernyataan Masalah

  Cabaran kecemerlangan IPT kini dikaitkan secara langsung dengan

  keupayaan menghasilkan graduan yang menjadi pilihan utama industri, majikan dan

  pasaran pekerjaan. Salah satu kemahiran yang diperlukan oleh majikan adalah

  kemahiran ‘Soft Skills’. Namun graduan dikatakan tidak mempunyai penampilan diri

  yang baik, kurang kemahiran bersosial dan komunikasi serta tidak bermotivasi dan

  sukar untuk diterima oleh industri atau majikan. Isu ini timbul berikutan dari

  permasalahan graduan yang dilahirkan sukar mencari pekerjaan, sehinggakan dipapar

  di akhbar berkenaan graduan yang menganggur kerana tiada pekerjaan dan dikatakan

  tidak mempunyai pakej yang membolehkan mereka diterima masuk di bidang

  pekerjaan. Ini kerana majikan pada masa kini, tidak lagi menerima graduan yang

  cemerlang akademik sahaja tetapi mereka yang mempunyai ‘soft skills’ yang

  berkesan seperti berkemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan boleh bekerja

  di dalam kumpulan.

 • 6

  Sistem pendidikan teknik dan vokasional kini perlu memandang serius

  tentang kemahiran ‘soft skills’ dalam kalangan graduan yang dihasilkan. Sistem

  pendidikan mestilah mampu melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran.

  Terdapat modul ‘Soft Skills Latihan Industri’ yang diajar di politeknik sebagai salah

  satu usaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengatasi isu ini dan

  menjadi pemangkin kepada pelajar agar lebih berkeyakinan dalam bidang pekerjaan.

  Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan modul ‘Soft Skills Latihan

  Industri’ tersebut yang telah dijalankan ke atas pelajar-pelajar Politeknik.

  1.3 Objektif Kajian

  Keberkesanan Modul Soft Skills Latihan Industri dikaji daripada objektif

  berikut:

  1. Mengenalpasti keupayaan Modul Soft Skills Latihan Industri dalam membina

  personaliti pelajar yang positif.

  2. Mengenalpasti keupayaan Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membentuk kemahiran berkomunikasi pelajar.

  3. Mengenalpasti keupayaan Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membentuk amalan etika dan peraturan kerja pelajar yang baik.

  4. Mengenalpasti keupayaan Modul Soft Skills Latihan Industri dalam memberi

  pendedahan kepada alam pekerjaan kepada pelajar.

  5. Mengenalpasti keupayaan Modul Soft Skills Latihan Industri dalam

  membantu pelajar menghasilkan laporan industri.

 • 7

  1.4 Persoalan Kajian

  Persoalan kajian adalah seperti berikut:

  1. Adakah Modul Soft Skills Latihan Industri membina personaliti pelajar yang

  positif?

  2. Adakah Modul Soft Skills Latihan Industri membentuk kemahiran

  berkomunikasi pelajar?

  3. Adakah Modul Soft Skills Latihan Industri membentuk amalan etika dan

  peraturan kerja pelajar yang baik?

  4. Adakah Modul Soft Skills Latihan Industri memberi pendedahan kepada alam

  pekerjaan kepada pelajar?

  5. Adakah Modul Soft Skills Latihan Industri membantu pelajar menghasikan

  laporan industri?

  1.5 Kepentingan Kajian

  Di sini pengkaji ingin menjelaskan bahawa kajian yang dibuat ini mempunyai

  pelbagai kepentingan berdasarkan persoalan yang telah ditimbulkan. Pengkaji

  meletakkan harapan yang tinggi semoga hasil kajian yang akan diperolehi nanti akan

  memberi faedah yang besar kepada pihak-pihak yang berkenaan terutamanya di

  bidang Institusi Pengajian Tinggi. Berikut adalah antara kepentingan yang dirasakan

  sesuai oleh pengkaji:

 • 8

  1.5.1 Kepentingan kepada Kementerian Sumber Manusia.

  Kajian yang dijalankan dapat memberi panduan dalam peningkatan mutu

  pendidikan dan latihan dan disesuaikan ke arah memenuhi kehendak pembangunan

  negara. Kesesuaian kurikulum boleh dikaji semula berdasarkan pengetahuan

  akademik pelatih dan keperluan industri. Selain itu, kajian ini membantu menilai diri

  pelajar dalam kemahiran soft skills sebelum memasuki sektor perindustrian.

  1.5.2 Kepentingan kepada sektor ekonomi negara.

  Sistem penyampaian pendidikan dan latihan akan diperbaiki untuk

  memastikan pelajar dilengkapkan dengan kemahiran soft skills yang dikehendaki

  oleh industri. Selain itu, ia dapat mewujudkan persefahaman antara pihak industri

  dan pihak Pendidikan Teknikal dan Vokasional mengenai kemahiran yang

  diperlukan oleh pelajar.

  1.5.3 Kepentingan kepada pelajar Politeknik.

  Membentuk pelajar dalam memastikan mereka menyedari kepentingan

  penguasaan Soft Skills dan sebagai rujukan untuk persediaan diri terhadap kriteria-

  kriteria tertentu sebagai pekerja sebelum memasuki sektor industri.

  1.5.4 Kepentingan kepada industri

  Pihak industri dapat mengetahui tahap penguasaan kemahiran pelajar sebelum

  memasuki pasaran industri dan ia memberi pendedahan kepada pihak Pendidikan

  Teknikal dan Vokasional tentang kehendak dan keperluan industri masa kini.

 • 9

  Melaluinya persefahaman antara pihak industri dan pihak Pendidikan Teknikal dan

  Vokasional dapat diwujudkan bagi menghasilkan sumber tenaga manusia yang

  bermutu dan berketrampilan.

  1.6 Batasan Kajian

  Kajian ini terhad kepada kajian keberkesanan Modul Soft Skills Latihan

  Industri di salah sebuah Politeknik KPM di selatan semenanjung Malaysia sahaja.

  Manakala kajian ini tertumpu kepada pelajar diploma semester akhir daripada

  Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal yang telah

  menjalani Latihan Industri sahaja. Kemahiran soft skills yang digariskan adalah

  seperti yang terdapat di dalam Modul Soft Skills Latihan Industri ini iaitu membina

  personaliti individu yang positif, kemahiran berkomunikasi, mengamalkan etika dan

  peraturan kerja yang baik, pendedahan kepada alam pekerjaan dan penghasilan

  laporan Latihan Industri.

  1.7 Definisi Istilah

  Dalam kajian ini terdapat beberapa definisi istilah penting yang digunakan

  oleh pengkaji bagi menjelaskan sesuatu perkara dengan lebih tepat untuk

  mengelakkan daripada berlakunya salah tanggapan terhadap sesuatu istilah.

 • 10

  1.7.1 Keberkesanan

  Menurut kepada Kamus American Heritage (1993), ‘keberkesanan’

  merupakan tahap hasil atau kualiti sesuatu yang dilaksanakan sebagai kebolehan

  untuk membawa atau member hasil yang diingini. Manakala, menurut Kamus

  Dewan Edisi Keempat (2005), ia ditafsirkan sebagai sesuatu tindakan yang diambil

  dapat dilihat daripada hasil yang diperolehi sesudahnya. Khalid (1993) menyatakan

  keberkesanan merupakan pencapaian sesuatu matlamat dengan usaha yang minimum.

  Dalam penyelidikan ini, ia bermaksud tahap atau hasil pembelajaran Soft Skills yang

  diperolehi oleh pelajar dan pengaplikasiannya semasa menjalankan latihan industri.

  1.7.2 Modul Soft Skills Latihan Industri Politeknik

  Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) menyatakan ‘modul’ sebagai kursus

  atau pelajaran yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu

  kelayakan atau kemahiran. Dalam konteks kajian ini, modul merupakan

  matapelajaran atau salah satu subjek yang diajar di Politeknik. Modul Soft Skills

  adalah sebahagian daripada Program Latihan Industri yang menjadi satu komponen

  utama dalam system pembelajaran di politeknik. Pelajar yang mengikuti kursus

  peringkat sijil akan mengikuti Modul Soft Skills Latihan Industri di semester dua

  manakala pelajar diploma di semester tiga. Perlaksanaan Modul Soft Skills Latihan

  Industri ini adalah melalui gabungan kaedah perbincangan dalam kumpulan,

  pengajaran, lakon peranan dan simulasi. Pelajar melalui proses pengalamian secara

  simulasi situasi latihan industry di dalam bilik kuliah. Modul Soft Skills Latihan

  Industri ini merupakan syarat wajib sebelum pelajar boleh dianugerahkan Sijil atau

  Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 • 11

  1.7.3 Soft Skills

  Secara umumnya tidak terdapat definisi yang tepat bagi terma soft skills.

  Walaubagaimanapun, soft skills adalah dikaitkan dengan trait personaliti individu,

  bijak berkomunikasi, pandai mendapatkan kenalan, berdaya tahan dan berinovatif.

  (Wikipedia. capaian pada 12 Ogos 2010). Terdapat juga istilah-istilah berbeza yang

  digunakan di negara-negara lain. Contohnya;

  Rajah 1.1: Jadual Istilah lain bagi Soft Skills

  United Kingdom Core skills, key skills, common skills

  New Zealand Essential skills

  AustraliaKey competencies, employability skills,

  generic skills

  Canada Employability skills

  United StatesBasic skills, necessary skills, workplace

  know-how

  Singapore Critical enabling skills

  France Transferable skills

  Germany Key qualification

  Switzerland Trans-disciplinary goals

  Denmark Process independent qualification

  Sumber: NCVER (National Centre for Vocational Education Research Australia),

  2003. Defining Generic Skills.

  Soft Skills atau kemahiran generik merupakan sifat kemanusiaan atau akhlak

  seseorang individu. Iaitu kemahiran interpersonal seperti kemampuan

  berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam pasukan dan sebagainya, ia dinyatakan di

  dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kajian ini memfokuskan kepada

  aspek-aspek soft skills yang telah dipelajari oleh pelajar sebelum menjalani latihan

  industri. Antara lain, Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) menyatakan bahawa

 • 12

  kemahiran generik merupakan sesuatu yang umum atau berkaitan dengan ciri-ciri

  khusus yang dimiliki oleh sesuatu kelompok atau golongan. Ia merupakan antara

  komponen kepada pengendalian pengurusan pembelajaran bestari.

  1.7.4 Latihan Industri

  Latihan Industri ialah latihan yang dilalui oleh pelajar di organisasi tempat

  latihan berkaitan dalam bidang yang dipelajari dalam jangkamasa yang ditetapkan

  untuk mendapatkan pengalaman sebenar dengan mempraktikkan apa yang telah

  dipelajari (R.Bruce, Mary, 2003). Dalam kajian ini, maksud latihan industri adalah

  untuk mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar, teknologi terkini

  serta pendedahan kepada amalan spesifik dalam bidang pengkhususan masing-

  masing.

  1.7.5 Persepsi

  Menurut Goldstein (1980) persepsi definisi sebagai kesedaran mengenai

  sesuatu daripada persekitaran yang dikenalpasti daripada proses mental yang

  berkaitan dengan pemikiran dan ingatan. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) pula

  mentakrifkan persepsi sebagai pertimbangan seseorang individu terhadap sesuatu isu

  dengan membuat gambaran atau bayangan dalam hati atau pemikiran. Dalam kajian

  ini, persepsi merupakan situasi seseorang individu tertentu untuk menerima atau

  menolak sesuatu pandangan atau perkaitan melalui proses pemikiran dalam akal dan

  ingatan. Oleh itu, dalam konteks pengkaji ini merujuk kepada sesuatu pandangan

  terhadap apa yang telah dilalui oleh pelajar.

 • 13

  1.8 Penutup

  Bab 1 ini telah membincangkan wujudnya permasalahan dan persoalan yang

  telah mencetuskan ilham untuk menjalani kajian ini. Pengkaji ingin mencari

  penyelesaian kepada permasalahan yang timbul serta menjadikan kurikulum yang

  sedia ada selaras dengan kehendak industri pada masa kini.