of 115 /115
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - -...

Page 1: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 2: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYU

SASTERA RA'AYAT

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 3: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYUSASTERA RA'AYAT

Alias Yunos

PENERBITAN FEDERAL BERHAD

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 4: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

© Federal Publications Ltd., 1966.

Hak Pengarang Terpelihara

Di-terbitkan oleh:

PENERBITAN FEDERAL BERHADBangunan Pudu (tingkat 3), 110 jalan Pudu, Kuala Lumpur.

Times House, River Valley Road, Singapura.

Di-chetak oleh:

STRAITS TIMES PRESS (M) LTD.056606

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 5: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

Untok Kenangan- Soudan

Noorhayati:

Bukit China di-pandang tinggi,

lndalt sampai ka-Bukit Terendak;

Bulan purnama mengambang tinggi,

Entah terchapai entah tidak.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 6: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

KATA PENGANTAR

Untok menambah lagi bilangan buku- penglipor larayang berbentok puisi Melayu di-negara kita ini, sayakarangkan sa-buah buku pantun yang saya namakan"Pantun Melayu Sastera Ra'ayat" untok menajdi bachaansemua lapisan ra'ayat di-seluroh Malaysia dan Singapura.

Buku ini saya namakan "Pantun Melayu SasteraRa'ayat" kerana pantun- dan huraian-nya saya kumpulkandari bahan- yang saya dengar dari semua lapisan ra'ayatyang tinggal di-Melaka dan di-Negeri Sembilan.

Ra'ayat yang memberi penerangan dan huraian- untoksaya mengarang buku pantun ini ia-Iah terdiri dari ketua>adat, pendekar- silat, ahli- menyanyi Dendang Sayang,nelayan- dan pemandu- kereta lembu. Kechenderongan sayaterhadap pantun munchul masa saya bujang dahulu apabilasaya suka menyanyi lagu Dendang Sayang dan SerampangLaut, ketika berbalas- pantun dengan gadis- di-majlis­perkahwinan dan temasha mandi safar di-Melaka. Pantunsyang di-nyanyikan oleh gadis- dan pemuda- pada tahun tigapuiohan dahulu itu-lah menjadi inti sari buku ini.

Untok melengkapkan buku ini supaya merupakan bukupuisi Melayu yang lahir-nya dari ra'ayat, untok ra'ayar, sayatelah mendapatkan kerjasama dari ketua- adat, pendekar>,dan ahli> pantun Melayu asli yang telab bermurah hatimenerangkan-nya dan saya chatatkan dalam buku peringatansaya dari tahun 1945, sampai-lah saya dapat menyusunbuku ini.

Saya tidak dapat menchatatkan nama- orang yangmenerangkan huraian- pantun ini dan memberi kerjasama­nya kapada saya tentang pantun dan ma'ana-nya kerana

vii

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 7: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

terlalu ramai. Dari sa-kampong ka-sakampong, saya telahmengunjongi lebeh dari enam-puloh orang yang telahmemberi penerangan dengan sa-chara mendalam.

Kapada pemuda dan pemudi yang selalu menyanyilagu- Dendang Sayang dan Serampang Laut di-majlis­perkahwinan dan ternasha- mandi safar di-Melaka yang telahbanyak memberi kerjasama kapada saya, kerana pantun­yang mereka nyanyikan itu telah saya chatatkan dan sayapadankan untok di-susun sa-mula menjadi buku ini, sayauchapkan ribuan terima kaseh.

Dengan ada-nya buku ini, mega- dapat-lah semualapisan ra'ayat negeri ini yang menchintai pant un Melayumengcnal-nya dengan lebeh dekat lagi serta bcrusahamenghidupkan kembali pantun Melayu yang telah menjadisastera ra'ayat dari zaman berzaman. Moga- pant unMelayu terus hidup dengan subor-nya di-'alam Melayu,tidak luntor oleh zaman, walau pun zaman telah berubah,bertukar ganti dari satu abad ka-satu abad.

Kajang,

16 November, 1965.

VIII

ALIAS YUNOS

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 8: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

DAFTAR lSI

Muka

I. Mengenal Pantun Melayu

2. Pantun Dan Maksud - -

1

7

12. Pantun Kanak» - - -

9. Pantun Kaseh - - - -

10. Pantun Sindiran - - - -

11. Pantun Sindiran Dengan CharaMerendahkan Diri -

17. Pantun Rampaian - - - - -

18. Pantun Laut

19. Pantun Pendekar - - - - - -

20. Pantun Bunga

21. Chara Memahami Pantun Simbolik

22. Pantun Dahulu Dan Pantun Sekarang

10

54

5760

6]

68

I]

16

2527

36

46

51

101

Pantun Adat

Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - - - - ­

Pantun Berbalas - - - - - - - - - ­

Pantun Ibarat

3. Pantun Dan Kemashoran-nya - - - -

4. Pantun Termashor Dan Pan/lin lndali

5. Huraian Pantun Dan Chara Menioioab-nya - -

6. Pantun Dan Keperibadian Orang Afelayu

7. Pantun Dan Masharaka/ - - - - -

8. Pantun Asmara Zaman Dahulu

I].

14·IS·16.

ix

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 9: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

MENGENAL PANTUN MELAYU

Pantun ada-lah satu chabang kesusasteraan Melayuyang paling tua sekali di-negeri kita ini. Kalau kita hendaktahu berapa lama-kah pantun telah di-minati orang dansiapa-kah orang yang mula- mengarang-nya, sudah tentu kitatidak dapat menerangkan kerana pantun itu memang telahada dalam masharakat orang Melayu sejak berzaman> dahuludan sudah menjadi sastera ra'ayat berabad- lama-nya, darizaman purba sampai-lah ka-zaman roket ini.

Banyak juga ahli sastera menerangkan lama-nya pantunini di-gunakan orang ada-lah sarna tua-nya dengan umorbangsa Melayu, kerana, mengikut sejarah, bahawa pantuntelah ada di-dalam masharakat bangsa Melayu sa-belumada-nya Negeri Temasek (Singapura sekarang ini) dansa-belum ada-nya Kerajaan Melayu Melaka yang telab jatohka-tangan Pertugis pad a tab un ISH dahulu.

Sunggoh pun pantun telah wujud di-dalam masharakatMelayu berkurun> lama-nya, dan negeri- Melayu tempatlahir-nya pantun itu telab di-jajah oleh penjajab, bertukarganti dari pemerentahan Pertugis, Belanda, Inggeris, ]epun,Inggeris, hingga terchapai-nya kemerdekaan negeri ini,namun pantun Melayu tetap hidup dengan subor-nyamenjadi sastera ra'ayat di-negeri ini.

Ada juga orang mengatakan bahawa pantun itu mula­di-chipta oleh orang Melayu untok menyampaikan perasaanhati-nya yang terharu di-masa dia sedeh, kerana dudokberdagang di-perantauan orang, di-masa mengenangkanuntong nasib-nya yang malang, di-masa merindukankekaseh-nya yang jauh di-mata dan juga di-masa ia bersukaria.

Untok menyampaikan perasaan terpendam di-hati-nyaitu kapada orang lain, maka si-pemantun menchipta sa­rangkap pantun empat kerat, Dua kerat yang pertama

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 10: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

2 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

mengandongi pembayang dan dua kerat lagi mengandongimaksud untok di-tujukan kapada orang yang mendengar-nya.

Sa-bagai chontoh, chuba-lab lihat sa-rangkap pantunempat kerat, dua kerat pembayang dan dua kerat lagimaksud yang mengandongi kata- sindiran yang bolehmengusik hati orang yang mendengar-nya:

Tanjong Katong ayer-nya biru,Tempat orang bersuka ria;Dudok sa-karnpong lagi rindu,lni pula jauh di-mata.

Di-sini kita dapat melihat bahawa pantun ini mengan­dongi dua kerat pembayang-nya, menggambarkan suasana'alam di-sakeliling-nya saperti di-Pantai Tanjong Katongyang ada di-Singapura. Pantai-nya indah, ayer-nya biru dandi-gunakan orang sa-bagai tempat bersuka ria.

Untok menyampaikan maksud yang terpendam di-batisi-pemantun tadi, maka di-lahirkan-nya kata- maksud pantunitu pada kerat ketiga dan keempat, dengan mengandongiperkataan- yang bermaksud, "Lagi sa-kampong hati rindu,inikan pula jauh di-mata."

Sindiran pantun ini telah di-sampaikan oleh si-peman­tun-nya bermaksud bahawa dia tidak tahan berpisah jauhdengan kekaseh-nya kerana di-masa dudok di-kampong punhati-nya selalu rindukan kekaseh-nya itu, Apa lagi kalausudah dudok di-tempat yang jauh.

Ada juga ahlis sastera mengatakan pantun telah di­gunakan orang untok tiga peringkat manusia, ia-itu pantununtok kanak-, untok orang remaja, dan untok orangdewasa.

Pantun kanak- yang selalu di-gunakan orang ia-lahdi-masa ibu> atau pun nenek- memanjakan anak atauchuchu-nya. Sambil menimang- anak atau chuchu itu, iamenyanyikan pantun untok menanamkan semangat kapadajiwa kanak- itu supaya chergas, lekas dapat berjalan dansa-bagai-nya.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 11: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

MENGENAL PANTUN MELAYU 3

Ta-teh sa-tahun lagi,Pandai berjalan pandai berkata;Ta-teh sa-bulan lagi,Boleh jadi bujang perkasa.Buai tinggi-,Sampai ka-chuchor atap;Belum tumboh gigi,Pandai bacha kitab.

Oh! bulan,Di-mana bintang,Sudah terlindong di-kayu ara;Oh! sayang,Di-mana bujang,Bujang jadi orang perkasa.

Pantun kanak- ini di-gunakan oleh ibus atau nenek­untok menanamkan satu semangat ka-dalam jiwa anak- itudengan harapan apabila kanak- itu sudah menjadi orangdewasa kelak mereka menjadi orang bijak, bersemangat,serta bertanggong jawab kapada diri-nya sendiri dan jugakapada bangsa dan negara-nya.

Apabila sa-orang anak sudah meningkat remaja, ia-ituberumor IS tabun ka-atas, dia di-panggil teruna atau orangbujang (pada anak lelaki) dan di-panggil gadis atau anakdara (pada anak perempuan). Gadis dan teruna ini selalumelepaskan perasaan hati-nya yang terpendam di-masamereka gembira atau duka dengan berpantun.

Pantun yang selalu di-nyanyikan oleh pemuda ataugadis ia-Iah pantun yang indah- dan mengandongi kata>sindiran-nya yang halus serta tajam untok menyampaikanperasaan hati-nya kapada orang yang di-tujukan-nya.

Banyak juga kita dengar orang tua> berkata babawadi-masa dahulu pantun telab di-gunakan oleh gadis> danteruna untok menggantikan babasa perchakapan biasa.

Sebab-nya gadis dan teruna itu menchipta pantununtok menggantikan perchakapan biasa ia-Iah kerana, pada

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 12: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

4 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

masa dahulu, apabila sa-orang gadis sudah meningkatka-umor 15 tabun ka-atas, dia di-pingit dan tidak di-benar­kan bebas berchampor gaul dengan lelaki. Pada masa dahulujuga, kalau sa-orang gadis terlalu bebas, ia kurang sopanmengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yangberdasarkan ugama Islam.

Di-sini chuba kita lihat dua rangkap pantun yang selaludi-gunakan oleh gadis dan teruna untok melahirkan keban­cboran hati masing- dengan menggunakan pant un sindiran.

I. Dari penambang ka-Kuala Basrah,Banyak belayar sekuchi dan perabu;Luka di-tangan nampak berdarah,Luka di-hati siapa tabu.

2. Perahu payang di-Kuala Basrah,Hendak belayar pergi ka-hulu;Luka di-tangan darah-nya merah,Luka di-hati Tuhan yang tahu.

Di-masa mengarang kedua- rangkap pantun di-atas ini,teruna dan dara menggunakan pemandangan- yang indahyang di-lihat oleh mereka di-tepi laut saperti keindahankuala sungai dan perahu- atau sekuchi- yang sedang belayar.

Mungkin, pada masa si-gadis dan teruna itu mencbiptapantun- yang tersebut, mereka sedang dudok di-tepi lautatau pun di-rumah mereka yang terletak di-tepi pantai.

Untok melahirkan maksud yang terpendam di-hati me­reka, gadis dan teruna itu telah melahirkan kata- menyindirkapada orang yang di-tujukan-nya dengan perkataan, "Lukadi-tangan nampak berdarah. Luka di-hati siapa tabu."

Mengikut maksud sindiran pantun ini, gadis dan terunaitu ada menyimpan perasaan hati masing-. Tetapi kasehsayang yang bersemarak di-hati mereka telah di-goda olehperasaan chemburu, mungkin kerana salah sa-orang darimereka telah menchari kekaseh yang lain.

Untok menjawab pantun ini, orang yang kena sindiritu berpantun juga dengan menggunakan kerat- pembayang-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 13: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

MENGENAL PANTUN MELAYU 5

nya, menggambarkan suasana 'alam di-sakeliling-nya di-tepilaut juga, dan menjawab pertanyaan tadi dengan perkataan-,"Luka di-tangan darah-nya merah. Luka di-hati Tuhanyang tabu."

Pantun itu bukan hanya menggambarkan perasaanhati di-antara sa-orang gadis dengan sa-orang teruna yangtelah mengalami kehanchoran hati masing-, bahkan orang­lain yang mendengar-nya juga faham apa yang di-maksudkanoleh gadis dan teruna iru,

Panrun peringkat dewasa pula telah di-gunakan orangdengan luas, dan banyak pula jenis-nya. Untok mempersoal­kan budi bahasa, ada di-karangkan orang pantun budi; untokmempersoalkan kaseh sayang ada di-karangkan orang pantunkaseh; untok mempersoalkan masharakat, adat istiadat,saperti nikah kahwin, ada di-karangkan orang pantun adat;untok menyindir tingkah laku tiap- sa-orang ada di-karang­kan orang pantun kiasan; untok memuji tentang kegagabantiap> sa-orang perwira ada di-karangkan orang pantunpendekar; untok memuja kecbantekkan bunga ada di-karangorang pantun bunga; untok memuja keindaban laut adadi-karangkan orang pantun laut. Pantun- ini boleh memberima'na yang tajam dan menarek hati orang mendengar-nya.

Di-sini cbuba kita lihat sa-jenis pantun dewasa yangdi-gunakan oleh orang Melayu untok mengagong-kan adatistiadat yang telah di-gunakan zaman berzaman sampai-Iabsekarang ini:

I. Bukan lebah sebarang lebab,Lebah bersarang di-pohon nangka;Bukan sembah sebarang sembah,Sembah dengan adat pusaka.

2. Lebat daun bunga tanjong,Berbau harum bunga chempaka;Adat di-jaga pusaka di-junjong,Baru terpelihara adat pusaka.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 14: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

6 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

3. Cbantek kembang bunga Melati,Tumboh sa-batang di-tepi kota;HUang tumboh patah berganti,Adat pusaka terpelihara juga.

4. Pobon nangka berbuah lebat,Bila masak harum juga;Berumpun pusaka berupa adat,Daerah berluak alam beraja.

5. Berbuah lebat pohon rnempelam,Rasa-nya manis di-makan sedap;Bersebar-lah adat seluroh alamoAdat pusaka berpedomankan kitab.

6. Pokok sepuleh di-buat [enang,Bau-nya wangi pokok gaharu;Di-antara sireh beradatkan pinang,Di-mana tempat sembah nak lalu.

7. Puteh chahaya si-kunang-,Terbang hinggap di-dahan kayu;Di-antara sireh beradatkan pinang,Di-jari sepuloh sembah berlalu.

8. Buah jagong kulit-nya puteh,Kalau di-tanam mana petak-nya;Di-laut Temenggong di-darat Perpateh,Susila adat mana puncha-nya.

9. Kalau jagong kulit-nya puteh,Tidak berbunga masa berbuah;Di-laut Temenggong di-darat Perpateh,Adat berpuncha kitab Allah.

10. Menanam kelapa di-Pulau Bukum,Tinggi sa-depa sudah berbuah;Adat bennula dengan hukum,Hukurn bersandar di-kitab Allah.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 15: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MAKSUD

Pantun ada-lah sa-jenis sastera ra'ayat yang bolehdi-gunakan dengan sa-luas--nya di-dalam masharakat orangMelayu dengan tidak kira apa golongan-nya.

Pantun telah di-gunakan orang untok melahirkan satu­maksud yang tertentu, saperti di-majlis- keramaian. Untokmengindahkan lagi uchapan, pantun di-gunakan. Pantundi-nyanyikan sa-bagai penglipor lara di-majlis Ronggeng,Dendang Sayang dan di-temasha mandi safar saperti yangtelah di-adakan di-Melaka.

Ada masa-nya pantun boleh di-jawab dengan charaterus terang dan ada pula masa-nya elok di-jawab denganchara kiasan atau pun sindiran.

Pantun yang elok di-jawab sa-chara sindiran ia-lahpantun yang di-gunakan di-majlis keramaian, dengan tujuanmengawal suasana majlis dan menjaga perasaan hatisa-saorang supaya jangan tersinggong.

Jika sa-saorang berasa kechewa ketika menghadhirisa-suatu majlis yang kurang mendapat sambutan, ia bolehmenyampaikan perasaan-nya melalui pantun yang berbentoksindiran:

Budak> menyabit jerami,Jerami di-sabit dalam sawah;Sunggoh hairan di-hati kami,Hujan lebat tanah ta' basah.

Kalau kita kurang faham tentang maksud dan sindiranpantun ini, sudah tentu kita fikirkan bahawa si-pemantunyang bertanya tadi bertanyakan, "Mengapa hujan lebat,tanah ta' basah?"

Untok menjawab-nya dengan chara terus terang sahaja,kita pun menjawab pantun itu sa-chara tidak menggunakanmaksud dan sindiran saperti:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 16: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

8 Pi\NTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Banyak jerami di-dalam sawah,Sawah ada di-kampong Che' Limah;Hujan lebat tanah ta' basah,Sebab tanah di-bawah rumah.

Sunggoh pun kita dengar jawapan nu tepat jugabunyi-nya dan menarek hati orang mendengar-nya, tetapiuntok menjawab maksud pertanyaan pantun yang di-jualoleh orang yang tidak puas hati tadi tidak-lah tepat dansudah terke1uar dari maksud sindiran yang sa-benar-nyakerana yang di-maksudkan bukan bertanyakan tentang tanahta' basah.

Untok memberi jawapan dan menerangkan kapadaorang ramai, sebab majlis itu tidak rnendapat sarnbutan,elok-lah pengerusi majlis menjawab dengan pantun yangberbunyi demikian:

Asap api bergulong-,Api ada di-tepi pantai;Hajat hati na' pelok gunong,Apa daya tangan ta' sarnpai.

Sunggoh pun kita dengar jawapan pengerusl im

berlainan sekali bunyi-nya tetapi jawapan-nya tepat denganmaksud pertanyaan tadi.

Ada juga masa-nya sa-rangkap pantun elok di-jawabdengan sa-chara lurus sahaja, saperti pantun di-bawah ini:

Berbatas- menanam padi,Nenas juga di-tanam orang;Puas sudah menabor budi,Emas juga di-kenang orang.

Pantun di-atas ia-Iah memberi sindiran kapada sa-sa­orang yang selalu melupakan budi orang, kerana lebehmengutamakan wang ringgit atau pun emas perak.

Pantun ini biasa-nya di-jawab saperti berikut:Bunga China di-atas batu,Jatob daun-nya ka-dalam ruang;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 17: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MAKSUD 9

Adat dunia memang bagitu,Sebab emas budi terbuang.

Di-sini nyata-Iah oleh kita bahawa pantun luas maksud­nya dan luas pula chara pemakaian-nya.

Untok menjawab sa-sarangkap pantun itu, elok-Iah kitamemahami maksud sindiran-nya dan menilai isi pantun itusarna ada boleh kita jawab dengan sa-chara lurus sahaja ataupun menggunakan maksud sindiran.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 18: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN KEMASHORAN-NYA

Pantun yang telah menjadi sastera ra'ayat memangtelah sebati dengan jiwa orang Melayu. Sa-lain daripadadi-karang dengan perasaan jiwa orang timor serta denganka-halusan budi bahasa-nya, pantun juga telah dapatmenunjokkan keperibadian orang Melayu yang mempunyaikesenian dan kebudayaan sendiri.

Pantun telah menjadi alat penglipor lara orang Melayuberkurun- lama-nya di-gunakan oleh semua ra'ayat darigulongan nelayan, petani, orang berkereta lembu kapadagulongan ra'ayat yang tinggal di-kota,

Untok membuktikan bahawa pantun itu telah termashordi-gunakan oleh semua lapisan ra'ayat, chuba kita lihatpantun yang telah di-gunakan oleh masharakat kampongyang selalu menggunakan kenderaan kereta lembu di-Melaka.

Pantun yang biasa di-gunakan oleh mereka ia-lah untokmengikat tali persahabatan di-antara satu dengan lain apabilamereka berkumpul di-tanah lapang dekat bandar Melakasamentara menantikan waktu petang hendak pulangka-kampong masing-,

Di-rnasa menunggukan hari petang untok pulangka-kampong masing>, orang berkereta lembu itu berkumpuldi-tanah lapang di-bandar Melaka ini untok memberimakan lembu masing- dan berehat,

Untok berkenalan- di-antara satu dengan lain makapemandu- dan penumpang- kereta lembu itu pun berpantundengan menggunakan pantun berkait untok memperiratkanlagi tali persahabatan mereka.

Pantun yang termashor yang di-nyanyikan oleh merekadengan iringan lagu Dendang Sayang, ada-lah sapertiberikut:

I. Lembu baru kereta baru,Baru sa-kali masok Melaka;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 19: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN KEMASHORAN-NYA II

Tuan baru saya pun barn,Baru sa-kali kenai biasa.

2. Kain chindai tersangat indah,Buat persembahan Raja Melaka;Kenai sudah biasa pun sudah,Dalam hati tersangat mesra.

3. Buat persembahan Raja Melaka,Di-pakai dengan sutera panjang;Kalau di-hati tersangat mesra,Tanda kaseh berpanjangan-.

4. Sireh di-lipat dalam puan,Buat bekalan ka-Tanjong Minyak;Kalau bagitu ingatan tuan,Terima kaseh banyak-.

Sa-lain dari menjadi penglipor lara untok melapangkanhati mereka, di-sarnping menyanyi itu mereka dapatmengikat tali persahabatan dan dengan chara ini merekasa-terus-nya menanamkan semangat tolong menolong di­antara satu sarna lain di-rnasa mereka menghadapi kesusahanatau pun di-timpa kemalangan.

Panrun- termashor di-gunakan oleh semua lapisanra'ayat dari orang> tua, pemuda pemudi hingga kapadakanak-, Antara pantun- itu ia-Iah:

I. Pisang emas di-bawa belayar,Masak sa-biji di-atas peti;Hutang emas boleh di-bayar,Hutang budi di-bawa mati.

2. Pulau Pandan jauh ka-tengah,Gunong Daik berchabang tiga;Hanchor badan di-kandong tanah,Budi baik di-kenang juga.

3. Kalau ada peria yang pahit,Belanga baru di-jerang udang;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 20: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

12 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Kalau ada budi baik,Jadi abu di-kenang orang.

Perkataan- yang di-gunakan di-dalarn rangkap- pantundi-atas ini mudah- belaka dan senang pula di-sebut olehsemua lapisan ra'ayat,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 21: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN TERMASHOR DAN PANTUN INDAH

Oleh kerana pantun te1ah menjadi sastera ra'ayat darizaman orang berkereta lembu sampai-lah ka-zaman roketnaik ka-bulan ini, kita dapati banyak pantun- yang termashortelah di-gunakan orang berkurun- lama-nya, saperti pantundi-bawah ini:

Pisang emas di-bawa belayar,Masak sa-biji di-atas peri;Hutang emas boleh di-bayar,Hutang budi di-bawa mati.

Ada sa-tengah ahli bahasa mengatakan bahawa pantun'pisang emas' ini merupakan pantun termashor tetapi tidaktermasok ka-dalam gulongan pantun- yang indah keranaperkataan 'emas' di-dalam kerat pertama pembayang itudi-ulangi di-dalam kerat maksud 'hutang emas'.

Untok menjaga keindahan bahasa di-dalam tiap­rangkap pantun supaya menjadi pan tun yang indah, banyakpeminat- pantun bersetuju menghapuskan ulangan sa-suatuperkataan yang ada di-dalam kerat- pembayang, di-dalamkerat- maksud:

Buah nenas di-bawa belayar,Di-makan sa-biji di-Tanjong [ati;Hutang emas boleh di-bayar,Hutang budi di-bawa mati.

Ada juga pantun- termashor yang mengandongiperkataan- yang tersusun dengan indah-nya, yang tidakmengulangi sa-suatu perkataan di-dalam rangkap yangsarna:

Pulau Pandan jauh ka-tengah,Gunong Daik berchabang tiga;Hanchor badan di-kandong tanah,Budi baik di-kenang juga.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 22: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Di-antara pantun- yang mengulangi sa-suatu perkataandi-dalam rangkap yang sarna ia-lah:

Kalau ada peria yang pahit,Belanga baru di-jerang udang;Kalau ada budi yang baik,Jadi abu di-kenang orang.

Untok menghidupkan keindahan babasa di-dalampantun itu, elok di-tukarkan perkataan di-dalam kerat­pembayang dengan perkataan yang sesuai dan padan denganmaksud-nya dengan tidak mengubah perkataan- di-dalamkerat- maksud-nya:

Manis rasa-nya pauh daik,Di-jual selalu di-pekan seberang;Kalau ada budi yang baik,Jadi abu di-kenang orang.

Selalu kita dapati pantun- yang termasbor itu di-karangorang dengan menggunakan perkataan berulang> dankadang- tidak ada hubongan langsong di-antara rangkaianpembayang-nya dengan rangkaian maksud-nya.

Mungkin pada masa si-pemantun menchari bahanuntok rangkaian pembayang pantun ini untok di-padankandengan maksud-nya, ia sedang berkayoh atau belayar dandengan chara kebetulan sabaja ada pisang emas bekalan-nyadan peti berisi barang--nya di-dalam perahu-nya, Olehdemikian, dengan tidak teragak- lagi ia terus menggunakanbahan 'pisang emas' itu untok di-padankan dengan 'hutangemas'.

Ada juga sa-rangkap pantun yang termashor di-gunakanoleh pengarang- yang selalu kita dapati dalam buku- sasteraatau pun buku puisi Melayu yang telah di-susun oleh TunSeri Lanang dalam Sejarah Melayu ten tang kematian sa­orang pembesar di-Singapura tua dan jenazah-nya telahdi-kebumikan di-Pulau Langkawi berbunyi demikian:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 23: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN TERMASHOR DAN PANTUN INDAH 15

Telor itek di-Senggora,Pandan terletak di-langkahi;Darab-nya titek di-Singapura,Badan-nya terlantar di-Langkawi.

Maksud si-pemantun mengarang pantun ini ia-Iahmcnggambarkan suatu peristiwa sejarab. Oleb demikian,tidak-Iab ia menggunakan perkataan> yang elok bunyi-nyauntok nyanyian Dendang Sayang. Perkataan-, 'di-Iangkahi','darab-nya titek' agak kaku, tidak sesuai dengan iramaDendang Sayang atau Serampang Dua Belas.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 24: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

HURAIAN PANTUN DANCHARA MEN]AWAB-NWA

Tiap- sa-rangkap pantun yang di-lahirkan orangterbit-nya dari perasaan hati-nya sendiri dengan mengan­dongi maksud dan tujuan untok di-sampaikan kapada orangyang di-tujukan-nya.

Pantun yang di-lahirkan oleb orang itu akan di-jawabdengan pantun juga dan ada masa-nya di-dalam pantun> itudi-gunakan ungkapan- bidalan Melayu.

Pada biasa-nya bidalan Melayu telah di-gunakan orangdi-masa hendak menyindir sa-saorang, Kalau di-gunakansa-suatu bidalan Melayu dalam sa-rangkap pantun, pantunitu berupa satu sind iran yang halus dan sindiran itu bolehdi-jawab dengan pantun juga.

Sa-bagai satu chontoh, chuba-lah lihat dua ungkapanbidalan Melayu yang telah di-jadikan rangkaian maksud bagimenyindir orang yang suka temberang:

Ramai orang di-pasar Melayu,Membeli sambal dengan kelapa;] angan menjual golok kayu,Indah khabar dari rupa.

Ungkapan bidalan Melayu yang telah di-gunakan orangdi-dalam pantun itu ia-lah pada kerat ketiga, "]angan men­jual golok kayu" dan pada kerat keempat, "Indah khabardari rupa," dengan memberi ma'na, "jangan suka berchakaptemberang" atau pun, "jangan suka berbuat bohong,menipu orang lain."

Orang yang kena sindir dengan pantun itu menjawabpula dengan pantun juga kerana hendak menafikan tudobanyang mengatakan dia temberang itu dan membuktikan apayang di-chakap-nya itu ada-lab benar:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 25: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

HURAIAN PANTUN DAN CHARA MENJAWAB-NYA 17

Menjual sambal di-Paya Kumboh,Sambal berchampor daun kayu;Chakap di-jual bersunggoh-,Belum di-chuba belum tabu.

Pantun juga selalu di-gunakan orang untok mendugahati tiap- sa-orang dengan chara merendahkan diri, Selalu­nya menduga hati orang lain sa-chara merendahkan diri inilebeh memberi kesan lagi kerana orang yang kena sindir dankena usek hati-nya itu akan sarna> melahirkan perasaan hati­nya dan akan berpantun juga untok menjawab sindiran itu.

Sa-bagai chontoh, chuba kita lihat sa-rangkap pantunyang selalu di-gunakan oleh sa-saorang anak gadis untokmenduga hati sa-saorang pemuda kekaseh-nya dengan ber­tujuan ingin tahu sa-jauh mana-kah kaseh sayang yang adatertanam di-hati kekaseh itu dengan berpantun demikian:

Memikat burong di-tepi telaga,Burong hinggap di-pohon dedap;Sireh kerakap daun-nya tua,Daun-nya keras makan ta' sedap.

Maksud sindiran pantun ini, kalau kita padankan denganbahasa perchakapan biasa, ada-lab demikian bunyi-nya,"Saya ini burok dan miskin. Tidak ada apa> yang hendakdi-harapkan kapada diri saya ini. Kalau sanggup jugamemileh diri saya yang burok ini sa-bagai sa-orang kekaseh,jangan-lah menyesal di-kemudian hari."

Untok menegaskan kapada gadis itu, pemuda yang kenaduga hati-nya itu menerangkan yang dia chinta dengansa-benar--nya kapada gadis tersebut, dan menjawab pantunitu demikian:

Pandai berenang ikan siakap,Berenang bermain dalam perigi;Sireh pinang sireh kerakap,Boleh di-buat penawar jampi.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 26: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

18 PANTON MELAYU SASTERA RA'AYAT

Pemuda itu menjawab pantun si-gadis kekaseh-nya itudengan menggunakan perkataan di-dalam kerat ketiga dankeempat, "Sireh pinang sireh kerakap, boleh di-buat penawarjampi," dengan bermaksud, sunggoh pun gadis itu mengakudiri-nya burok dan miskin, tetapi kaseh sayang di-hati-nyatidak akan berubah oleh keburokkan-nya itu dan yang men­jadi pilehan-nya ia-Iah tentang budi babasa dan tingkah lakugadis itu.

Pantun juga biasa di-gunakan oleh pemuda atau pungadis untok menyindir kekaseh-nya yang pernah membuatjanjj2 dan menge1uarkan kata- yang manis, tetapi apabiladi-belakang kekaseh-nya itu ia melakukan perkara churang.Untok menyindir kekaseh yang pandai bermuka dua itu,pantun di-karangkan-nya saperti berikut:

Buah chempedak buah nangka,Di-tanam orang dalam kebun;Haram tidak di-sangka-,Buah delima menjadi rachun.

Untok menyindir kekaseh yang bermuka dua itu, makasi-pemantun tadi telah mengibaratkan kekaseh-nya itu sa­bagai buah delima yang Manis dan sedap rasa-nya, tetapidalam Manis itu ada mengandongi rachun.

Ada juga pantun yang berkaitan dengan kechurangansa-saorang kekaseh yang berupa nasihat:

Buah durian dari hulu,Pokok-nya banyak di-kebun Che' Amin;Tak tahu-kah tuan semenjak dahulu,Dalam gula rachun bermain.

Tujuan maksud pantun ini memang tepat keranamemang selalu orang terkena dalam manis, dan gadiss yangManis juga selalu menggunakan kechantekkan-nya untokmemperrnain-kan pemuda-, Pantun ini juga mengingatkanpemuda- supaya lebeh berhati- untok menchurahkan kaschsayang supaya jangan terpedaya oleh kata- yang Manis scbab

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 27: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

HURAIAN PANTUN DAN CHARA MENJAWAB-NYA 19

rachun selalu di-hidangkan orang dengan gula dan tidakpernah di-hidangkan orang dengan jadam.

Pantun juga di-gunakan sa-saorang untok menyindirrakan--nya yang se1alu melupakan jasa atau budi orang,apabila sudah dapat pangkat atau pun kekayaan:

Buah langsat kuning menchelah,Sendudok tidak berbunga lagi;Sudah dapat gading bertuah,Tandok tidak berguna lagi.

Untok menjawab pant un ini, ada juga orang menjawab-nya dengan pantun demikian:

Lebat buab-nya jambu batu,Jatoh sa-biji di-bawa pulang;Adat di-dunia memang bagitu,Benda yang burok memang terbuang.

Pantun ini menghuraikan bahawa perkara me1upakanbudi orang itu ada-lab menjadi satu perkara biasa dan, sudahmenjadi satu adat di-dunia ini, tiap- benda yang burok ituselalu terbuang.

Untok memahami huraian pantun dengan chara lebehmendalam lagi, ada bermacham- chara-nya. Selalu jugaterjadi di-dalam sa-sabuah majlis menyanyi Dendang Sayangdi-Me1aka, dua orang pemuda bersindiran- di-antara satudengan lain kerana hendak merebutkan sa-orang gadis yangmereka gilakan.

Dengan kerana rasa chemburu atau rasa iri hati pemudapertama kapada pemuda yang kedua kerana hendak mere­butkan sa-orang gadis di-dalam majlis menyanyi DendangSayang itu, pemuda pertama berpantun demikian:

Macham mana bunga ta' layu,Kerana sudah di-sengat kumbang;Macham mana kapal nak lalu,Kuala sudah di-lengkong karang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 28: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

20 pANTON MELAYU SASTERA RA'AYAT

Pant un ini di-lahirkan oleh pemuda pertama tadi untokmenyindir pemuda kedua dengan bermaksud bahawa gadisitu jangan-lah hendak di-gilakan kerana sudah menjadikekaseh-nya,

Di-sini, kalau pemuda yang kedua itu orang-nya kurangsabar, dia akan menjawab pantun pemuda yang pertama itudengan chara kasar, berbunyi demikian:

Apa takut kapada kumbang,Kerana menyengat tidak bisa;Apa peduli batu dan karang,Hati berhajat ku-rempoh juga.

Jawapan pantun sa-ehara kasar ini akan membawaperkelahian, sampai kedua- pehak menchabut keris hinggadendam berdendam di-antara satu dengan lain.

Tetapi kalau pemuda yang kedua itu sa-orang yangsabar, beriman, tidak suka bergadoh, dia akan menjawabpantun pemuda pertama itu dengan sa-ehara halus danlojik, tetapi tajam ma'ana sindiran-nya:

Mengapa rotan hendak di-gulong,Sudah di-bawa pergi ka-hulu;Kalau ada Tuhan menolong,Ayer pasang kapal pun lalu.

Sa-lain daripada menjauhkan rasa persengketaandengan pemuda pertama, dengan jawapan ini pemuda keduadapat menerangkan dengan sindiran-nya bahawa gadis itubelum di-hantar sireh bertepak dan belum di-sarongkanchinchin pertunangan dan maseh bebas lagi untok menjadipilehan pemuda-. Kalau ada jodoh dan pertemuan daripertolongan Tuhan yang maha kaya, dia juga bolehmengambil gadis itu untok di-jadikan isteri-nya, dengantidak ada siapa yang boleh menghalang-nya.

Kapada gadis yang bijak, apabila mendengar dua orangpemuda itu bersindiran- di-antara satu dengan lain keranahendak merebutkan diri-nya sa-bagai kekaseh, dia pula

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 29: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

HURAIAN PANTUN DAN CHARA MENJAWAB-NYA 21

menjalankan peranan-nya sa-bagai orang tengah untokmenasihatkan kedua- orang pemuda itu supaya jaogan ber­gadoh dan menghormati majlis menyanyi Dendang Sayangyang sedang di-jalankan itu,

Pantun yang di-gunakan oleh gadis itu ada-lahdemikian:

Apa di-buat menetak akar,Akar di-tetak layu bunga-nya;Hujan lebat gunong terbakar,Embun sa-titek padam bara-nya.

Dengan sindiran pantun ini, si-gadis tadi mengingatkankedua- pemuda tersebut supaya jangan berseliseh fahamkerana hendak merebutkan diri-nya. Dan gadis itu jugamengingatkan bahawa majlis menyanyi Dendang Sayang ituia-lah majlis permainan tempat bersuka ria bukan-lah tempathendak menchari gadoh, dengan mengibaratkan "Hujanlebat gunong terbakar" dan nasihat-nya itu di-ibaratkan-nya,"Embun sa-titek yang boleh memadamkan bara kebakaranitu."

Ada juga gadis yang menyabarkan pemuda yangberseliseh faham itu dengan pantun berbunyi demikian:

Pasang jerat di-hujong tanjong,Dapat sa-ekor landak betina:Panjang di-kerat pendek di-sambong,Baharu boleh di-bilang sama,

Maksud pantun ini sama-lah saperti pantun di-atas,menyuroh pemuda itu bertolak ansor untok menghormatimajlis Dendang Sayang yang sedang di-jalankan iru,

Kadang> terjadi juga dalam satu majlis menyanyiDendang Sayang dua orang pemuda menggilakan sa-oranggadis untok di-jadikan buah hati-nya. Tetapi kedua- pemudatersebut orang-nya terpelajar dan bersopan santun, tidaksuka bergadoh kerana sa-orang perempuan. Untok mendapatjawapan dari gadis itu yang mana satu yang akan di-pileh­nya, maka salah sa-orang dari pemuda- tadi berpantun:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 30: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

22 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Dari Pahang hendak ka-Gemas,Singgah sa-malarn di-Kuala Pengerang;Sa-biji pisang sa-biji nenas,Yang mana satu rezeki musang.

Bila gadis itu mendengar pant un itu, maka faham-lahia bahawa kedua> pemuda tersebut meminta dia menjelaskanyang mana satu menajdi pilehan-nya sa-bagai sa-orangkekaseh.

Tetapi kerana hendak menjaga hati kedua- orangpemuda itu supaya jangan tersinggong, si-gadis itu terpaksabersikap adil dan menjawab pantun itu dengan berbunyidemikian:

Ada emas dalam dulang,Suasa tidak berchahaya lagi,Nenas dan pisang makanan musang,Nanti ku-pileh yang berkenan di-hati.

Di-sini gadis itu menerangkan bahawa kedua- pemudaitu sarna kachak, sarna ada berbudi bahasa, ibarat nenasdengan pisang, yang menjadi makanan musang. Sa-belummemberi keputusan-nya, si-gadis itu terpaksa berfikir lebehpanjang untok memileh salah sa-orang dari kedua pemudaitu.

Pantun juga selalu di-gunakan orang untok menyindirtingkah laku tiap- sa-orang dengan bertujuan hendakmernperbaiki budi pekerti-nya saperti pantun ini:

Buah betik buah bidara.Di-bawa orang ka-tepi pantai,Chantek chindai kain sutera.Mengapa dudok di-pajak gadai.

Maksud pantun ini ia-lah menyindir sa-orang gadisyang chantek, tetapi berperangai burok, tidak ada budibahasa. Dengan kerana kelakuan-nya itu ia di-pandangrendah oleh masharakat-nya sendiri.

Selalu juga terajdi dalam masharakat, sa-saorang gadisterjerumus ka-lembah kehinaan kerana di-sebabkan oleh

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 31: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

HURAIAN PANTUN DAN CHARA MENJAWAB-NYA 23

pemuda yang tidak bertanggong jawab. lni dapat di-gam­barkan di-dalam pantun saperti ini:

Bunga berembang jatoh di-pantai,Di-ambil orang bawa ka-pekan;Bagitu nasib kain chindai,Kerana chantek menajdi chagaran.

Pantun ini menerangkan bahawa sa-saorang perempuan,kerana chantek-nya, kadang- di-gunakan oleh lelaki untokmemuaskan hawa nafsu-nya sahaja.

Selalu juga pantun di-gunakan orang untok menyindirpemuda> yang suka membesarkan diri dan menunjokkan'ilmu-nya kapada orang lain, konon--nya hendak mengakudiri-nya pandai:

Buah mangga jangan di-hiris,Takut pisau terkena jari;Orang muda jolong berkeris,Salah gaya menikam diri.

Pantun ini mengingatkan kita supaya menggunakan'ilmu pengetahuan kita sesuai dengan tempat-nya, dengantidak menonjol-kan diri, kerana perbuatan bagitu bukansahaja akan di-pandang rendah oleh orang lain bahkanmerosakkan diri sendiri.

Untok menjawab pantun ini, bagini pula bunyijawapan-nya :

Takut pisau terkena jari,Jangan di-hiris sambil berjalan;Guna-nya keris menjaga diri,Mengapa sampai menikam tuan.

Maksud pantun ini ia-lah menasihatkan pemuda­supaya berhati- menggunakan senjata dan 'ilmu, keranasenjata dan 'ilmu itu ia-Iah untok mempertahankan diri kitasendiri. Tetapi, sa-balek-nya, kalau di-salah gunakan, iaakan membawa benchana.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 32: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Ada juga pantun di-gunakan orang untok menyindirorang yang berchakap besar tetapi, apabila di-uji kepan­daian-nya, lebeh besar temberang-nya daripada 'ilmu yangada di-dalam dada-nya:

Mengapa bising di-tepi laut,Ombak menghempas berderai-;Ku-sangka tuan beras pulut,Bila di-tanak nasi berderai.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 33: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN KEPERIBADIANORANG MELAYU

Sa-lain daripada di-gunakan orang sa-bagai pengliporlara di-dalam majlis Ronggcng atau pun di-dalam majlismenyanyi Dendang Sayang, pantun juga selalu di-gunakanorang untok mclengkapkan tiap- satu uchapan yang di-ada­kan di-dalam majlis.

Beruchap dengan menggunakan pantun memang telahmenjadi satu keperibadian orang Melayu yang menunjokkanketinggian budi bahasa-nya yang halus.

Pantun yang selalu di-gunakan orang di-dalam majlisperpisahan ada-lah saperti berikut :

J. Malam ini menanam jagong,Iagong di-tanam berchampor serai;Malam ini kita berkampong,Besok pagi kita bercherai.

2. Kalau ada sumor di-ladang,Bolek itek menumpang mandi;Kalau ada berumor panjang,Tabun hadapan bertemu lagi.

3. Bila gugor putek pauh,Iatoh menimpa dahan kuini;Kalau pergi orang jauh,[angan lupa kami di-sini.

Sa-lain daripada di-gunakan dalam mailis keramaianatau pun di-dalam majlis berpisah, pantun juga menunjok­kan keperibadian pablawan Melayu.

Pada masa dahulu pablawan Melayu saperti Dato'Bahaman, Dol Said, Dato' janggut, selalu menggunakangurindam dan pantun untok membangkitkan semangatkepahlawanan dan keperwiraan-nya saperti berikut:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 34: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

26 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

I. Anak enggang di-pohon berangan,Terbang sa-ekor menuju ka-sawah;Sa-lagikan keris maseh di-tangan,Pantang pahlawan menyerah kalah.

2. Sampan kotak mengapa di-kayoh,Hendak belayar ka-tanah seberang;Patah kepak bertongkatkan paroh,Pantang menyerah di-tengah gelanggang.

3. Perahu payang layar-nya merah,Be1ayar menuju arab utara;Keris di-pegang bersintokkan darah,Adat pahlawan membela negara.

4. Kayu jati jangan di-tebang,Tempat bertedoh di-halaman raja;Biar mati bertindeh tulang,Pantang pahlawan berputeh mara.

5. Dari Belawan pergi ka-Rekan,Berbenti sabentar di-Simpang Tiga;Keris pahlawan anugerahan sultan,Menjadi lambang pembela negara.

6. Dari Basrah menuju ka-Langkat,Singgah sa-malam di-Indera Pura;Darah mengalir di-tuboh dan jasat,Pahlawan Melayu berpantang derhaka.

7. Pokok jati dahan-nya rendang,Tumboh sa-batang di-tepi pantai;Biar mati bertindeb tulang,Pada hidup berchermin bangkai

8. Dari Be1awan ka-Pulau Lingga,Orang berniaga dari Yaman;Sa-kali pahlawan membe1a negara,Nama-nya hidup berzaman-.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 35: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MASHARAKAT

Kebanyakan orang- Melayu yang tinggal di-Melaka,menggunakan pantun di-dalam penghidupan mereka hari>untok membuka adat istiadat pinang meminang, nikahkahwin, dan juga untok menyampaikan rasa tidak puas hatikapada anggota- masharakat mereka sendiri.

Biasa-nya orang' Melayu yang tinggal di-kampong­mengamalkan chara hidup bergotong royong di-majlis nikahkahwin, di-masa mengadakan kenduri kendara, mendirikanrumah dan juga di-masa ada kematian. Untok mengamalkanhidup bergotong royong ini semua pendudok kampong itumengadakan satu muafakat di-antara mereka sendiri dengantidak mengira kaya dan miskin.

Kalau di-dapati oleh pendudok- kampong itu ada sa­orang ketua kampong yang selalu membedza-kan di-antarakaya dengan miskin, maka orang- kampong tadi menyindirketua kampong itu dengan menggunakan serangkap pantun :

Perahu belayar menuju ka-Langkat,Singgah sa-malam di-Tanjong China;Pisang sa-tandan rupa sa-pakat,Tetapi masak mengapa ta' sarna.

Di-dalarn pantun ini, terdapat oleh kita si-pemantunmenggunakan perkataan-, "Pisang sa-tandan rupa sa-pakat.Tetapi masak mengapa ta' sarna," dalam kerat ketiga dankeempat. Ini ada-Iah tersangat sesuai sa-kali dengan keadaanpenghidupan orang kampong yang selalu bergotong royongdan bermuafakat.

Untok menyampaikan rasa tidak puas hati merekakapada ketua kampong tersebut kerana tidak adil, sukamembedzakan di-antara kaya dengan miskin, maka si­pemantun tadi menggunakan perkataan-, "Tetapi masakmengapa ta' sama." Si-pemantun ingin mendapat jawapandari ketua kampong itu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 36: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

28 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Pantun itu juga mungkin di-jawab oleh ketua kampongyang kcna sindir itu dengan pantun juga dengan mengguna­kan perkataan 'pisang' juga pada kerat- ketiga dan keempat,dan memberi alasan yang munasabah juga mengapa diaterpaksa melakukan perkara yang demikian:

Singgah sa-malam di-Tanjong China,Waktu suboh kembali berangkat;Sebab pisang masak ta' sama,Kelopak jantong jatoh bertingkat.

MeIalui pantun ini, kerua kampong tersebut menerang­kan kapada si-pemantun yang bertanya tadi bahawa, sunggohpun kampong itu seIalu mengamalkan chara hidup bergotongroyong tetapi, mengikut satu peratoran yang di-pakai olehmasharakat kampong itu, orang yang lebeh tua hendak-lahdi-hormati, orang yang berpangkat hendak-lah di-muliakan,yang kehcil di-suroh arah dan yang di-perentah hendak-lahmenurut perentah.

Jawapan yang di-beri oleh ketua kampong iru ia-lahrnengikut adat istiadat orang Melayu juga dan sesuai puladengan kuasa yang ada kapada-nya saperti sa-orang ketuadalam masharakat.

Di-dalam majlis nikah kahwin yang di-adakan di­kampong-, pantun juga tidak ketinggalan di-gunakan orangdi-masa menyambut pengantin dan tetamu,

Pernah juga terjadi di-dalam majlis perkahwinan satupehak mungkir janji dengan tidak menepati waktu yangtelah di-tentukan,

Sa-bagai saru chontoh, katakan Pendekar Abu ketuakampong Darat telah di-wakilkan oleh waris pengantin lelakiuntok menjadi ketua rombongan pergi bersanding ka-rumahpcngantin perempuan di-sabuah kampong yang jauh.

Katakan Pendekar Abu telah berjanji dengan PendekarBudin ketua wads pengantin perempuan, bahawa rombonganpengantin leIaki akan sampai untok bersanding ka-rumahpengantin perempuan pada pukul dua petang. Tetapi bila

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 37: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MASHARAKAT 29

di-tunggu oleh Pendekar Budin bagi pehak pengantinperempuan hingga pukul tiga petang, rombongan pengantinlelaki yang di-ketuai oleh Pendekar Abu tidak juga sampai.Hidangan sudah sejok dan para jemputan sudab beransor­pulang kerana hari sudah petang,

Pada pukul empat petang babaru-lab rombonganpengantin lelaki itu sampai di-rumah pengantin perempuan,sudah terlewat dua jam dari masa yang telab di-tetapkan.

Sunggoh pun Pendekar Budin ketua waris pengantinperempuan berasa panas hati kapada Pendekar Abu keranakelambatan itu, tetapi Pendekar Budin tidak menunjokkanmarah-nya dan tidak pula bertanya dengan chara terusterang mengapa lambat sampai.

Untok menjaga adab sopan dan untok menyampaikanmaksud yang terpendam di-hati-nya, Pendekar Budin telabberpantun, di-tujukan-nya kapada Pendekar Abu:

Rioh rendah puyoh di-padang,Puyoh terlilit tali timba;Tinggi rendah rnata memandang,Nanti tiba tidak tiba.

Bila Pendekar Abu mendengar sahaja pantun itu di­lahirkan oleh Pendekar Budin, maka faham-lah dia bahawadia telah di-sindir kerana mungkir janji-nya sebab terlewatsampai di-rumab pengantin perempuan.

Untok menjaga maruah, sa-bagai ketua rombongan,Pendekar Abu menjawab pantun Pendekar Budin itu denganchara halus juga, menerangkan mengapa sebab-nya rom­bongan-nya terlambat sampai, dengan berpantun:

Berlari- puyoh di-padang,Sampai terlanggar tali timba;Kalau tidak aral menghalang,Pagi tadi hamba dab tiba.

Dengan ada-nya jawapan yang di-beri oleh PendekarAbu itu dengan sa-chara munasabah, maka faham-labPendekar Budin bahawa lambat-nya rombongan pengantin

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 38: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

30 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

lelaki itu sampai ia-Iah di-sebabkan satu halangan telahmelintang di-tengah jalan.

Ada juga chara menjawab pantun itu yang lain keranahendak menerangkan kapada Pendekar Budin babawaperjalanan terlalu sukar:

Tali upeh hendak di-lilit,Hendak membuat tali timba;Kalau tidak jalan berbelit,Pagi tadi hamba dah tiba.

Kalau di-fikirkan keadaan di-zaman dahulu, munasababjuga jawapan ini.

Sa-lain daripada di-gunakan orang untok menyambutpengantin, pantun juga bolch di-gunakan untok mempersila­kan tetamu makan hidangan dalam rnajlis kenduri kendaraatau pun di-dalam majlis perkahwinan.

Memang telah menjadi adat istiadat orang Mdayudi-dalam majlis kenduri kcndara atau pun di-majlis per­kabwinan tidak menyuroh tetamu itu makan denganperkataan biasa, 'makan-Iah' atau pun, 'jembut-lah makan.'Sa-bagai menghorrnati tetamu serta menjaga adat istiadat,maka orang yang menjadi wakil mempersilakan tetamu yangdudok di-tepi hidangan itu makan dengan menggunakansa-rangkap pantun:

Chantek terbentang batu hampar,Tempat orang menjemor ikan;Tikar terbentang hidangan terhampar,Nasi sa-suap tolong sudikan.

Chantek berjembak bunga turi,Takut layu kalau di-lipat;Hidangan kami tidak saperti,Masin dan tawar jangan di-umpat,

Sa-sudab mendengar dua rangkap pantun dari wakilyang menjaga hidangan itu, maka semua tetamu jemputanmakan-lah hidangan- yang telah di-sajikan itu,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 39: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MASHARAKAT

Apabila tetamu itu sudah makan, mereka semua tidakmeninggalkan hidangan itu sa-balk- sahaja mereka sudahmembasoh tangan. Sa-bagai tanda penghormatan dan untokmenguchapkan ribuan terima kaseh kapada tuan rumahmelalui wakil yang menjaga hidangan itu, salah sa-orangdari tetamu tersebut berpantun untok menyatakan rasamakanan yang telab di-nekmati-nya tadi dengan berpantun:

Kalau memetek bunga keranji,Jangan terpetek bunga dedap;Ta' ada di-umpat ta' ada di-keji,Hidangan beradat memang-lah sedap.

Budak- memungut lokan,Lokan di-pungut di-Tanjong Minyak;Hidangan beradat sudab di-makan,Terima kaseh banyak-,Sedap rasa-nya gulai Iokan,Untok di-makan waktu petang;Dulang dan piring kami tinggalkan,Hari petang kami na' pulang.

Sa-sudah salab sa-orang tetamu itu berpantun tigarangkap untok menguchapkan terima kaseh-nya kapada tuanrumab, maka tetamu itu pun bersurai-lah meninggalkanmajlis itu,

Mengapa pula kita dapati orang yang berpantun ituselalu menggunakan perkataan hidangan beradat dalampantun-nya? Kalau mengikut adat kebudayaan orangMelayu di-zaman dahulu, tiap- majlis kenduri kendara dannikab kahwin itu di-jalankan dengan penoh adat istiadat.

Pantun juga di-gunakan di-dalam adat istiadat pinangmeminang. Kalau mengikut adat perpateh yang di-gunakanoleh ra'ayat di-satengah tempat di-Melaka dan NegeriSembilan, adat pinang meminang itu ada-lab menjadi satuadat yang penting di-kalangan masharakat orang Melayuyang memegang adat perpateh.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 40: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

32 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Biasa-nya, apabila sa-orang teruna hendak melamarsa-orang gadis, ibu si-teruna atau wakil-nya rnerisek- kapadaibu-bapa si-gadis itu. "Kok perempuan di-intai-, KokLelaki di-risek-," demikian tersebut di-dalam adat perpateh.

Untok merisek anak gadis si-anu sarna ada sudah di­pinang orang atau pun belum, ibu si-teruna tadi menghantarsa-orang atau pun dua orang perempuan yang bijak beradat.Apabila orang yang datang merisek itu di-sambut olehibu si-gadis, di-sorongkan-nya tepak sireh menandakanmenyambut orang datang. Ibu si-gadis itu, kalau pandaiberpantun, akan berpantun untok menanyakan apa hajatkedatangan orang yang merisek itu dengan berpantundemikian:

Buah berembang di-atas batu,Iatoh sa-biji pagi hari:Datang tuan datang bertentu,Ada apa hajat di-hati,

Orang yang merisek itu pun menjawab pantun ibu si-gadis itu, berbunyi demikian:

Sedap rasa-nya jerok maman,Di-makan dengan puchok betek;Ku-dengar ada bunga di-taman,Ada kumbang ingin merisek.

Sa-telah di-dengar oleh ibu si-gadis itu pantun dariorang yang merisek itu, maka faham-lah dia bahawa hajatkedatangan orang itu ia-lah hendak melamar anak-nya dandia menjawab dengan berpantun demikian:

Buah beruas buah betek,Jatoh sa-biji di-tengah laman;Bunga di-jambangan ada di-risek,Ada-kah kumbang tersangat budiman?

Sebab ibu si-gadis itu menyampaikan maksud panrun­nya dengan pertanyaan, "Ada-kah kumbang tersangatbudiman?" dengan bertujuan hendak mendapat tahu ada-kah

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 41: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MASHARAKAT 33

bakal jodoh anak-nya itu orang yang pandai berbudi bahasa,penoh dengan 'ilmu pengetahuan dan ada-kah kesanggupan­nya hendak menanggong anak isteri-nya di-rnasa yang akandatang.

Orang yang merisek itu telah menerangkan keadaanteruna itu dengan berpantun demikian:

Menanam tebu di-ruangan padi,Padi di-bukit selalu di-tugal;Ada ber'ilmu pandai berbudi,Ada bekalan ernas berbungkal.

Melalui pantun ini, orang yang datang merisek itumenerangkan keadaan teruna yang menghajatkan gadis ituada ber'ilmu, ia-itu 'ilmu dunia dan 'ilmu akhirat, pandaiberbudi bahasa dan ada emas berbungkal untok menanggonganak isteri-nya di-masa mereka sudah berkahwin kelak.

Untok mengatakan setuju menerima risekan itu, makasi-ibu gadis itu pun berpantun menyatakan merekabersetuju:

Buah beruas di-tengah laman,Jatoh sa-biji di-pangkal betek;Sarna berhajat sarna berkenan.Bunga di-jambangan sudi di-petek

Sudah berpantun itu baharu-Iah mereka berundingmenentukan masa hendak menghantar belanja atau punmenghantar chinchin untok mengikat tali pertunangandi-antara gadis dengan teruna itu,

Ada juga masa-nya, apabila orang datang merisek sa­saorang anak gadis, anak gadis yang di-hajatkan itu sudahdi-Iamar orang terlebeh dahulu. Untok menerangkan anakgadis-nya sudah di-Iamar orang, maka ibu si-gadis ituberpantun demikian:

Memasang jerat memasang lukah,Lukah di-pasang di-ayer lalu;Kedatangan tuan lambat selangkah.Kumbang menyeri terlebeh dahulu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 42: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

34 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Atau pun pantun ini di-jawab oleh ibu si-gadis untokmenerangkan babawa anak-nya sudab di-lamar orang denganberpantun demikian:

Apa di-buat dalam kota,Membawa penganan dalam dulang;Ma'af sabaja terlanjor berkata,Bunga sudah di-seri kumbang,

Apabila sudab bersetuju di-antara pehak si-gadis denganpehak teruna maka di-adakan majlis menghantar belanjaatau pun menghantar chinchin dengan penoh beradat.

Di-dalam majlis menghantar chinchin atau pun majlismenghantar tanda itu, semua waris- yang kadim bagi pehakperempuan berkumpul di-dalam majlis yang beristiadat ituuntok menerima sireh bertepak dari pehak waris sa-belahlelaki.

Apabila waris pehak lelaki dan pehak perempuan sudahdudok di-dalam istiadat itu maka ketua waris "buapa", kataorang beradat perpateh, memulakan upachara itu denganberpantun deDlilcian:

I. Bukan lebah sebarang lebah,Lebah bersarang di-pokok nangka;Bukan sembah sebarang sembah,Sembab dengan adat pusaka.

2. Lebah bersarang di-pokok buloh,Penoh dengan segala manisan;Sembab menyusun jari sepuloh,Sireh bertepak hamba hulorkan.

3. Jangan di-jolok sarang lebab,Habis terburai segala manisan;Sireh bertepak membawa sembah,Sila-lah dato' tolong sudikan.

4. Sireh saya pinang sejitu,Di-makan orang di-balek rumah;Sireh saya maksud bertentu,Kalau di-makan jangan di-kunyah.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 43: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAN MASHARAKAT 35

Selesai sahaja ketua waris atau buapa bagi lelaki mem­buka istiadat itu dengan pantun-nya yang di-gunakanmengikut adat pusaka dari turun temurun, maka ketuawaris bagi pehak perempuan pula menyambut tepak sirehberadat itu dengan membalas pantun yang telah di-kemuka­kan oleh ketua waris lelaki itu :

I. Sarang lebah di-pokok chendana,Pokok chendana chondong ka-barat;Sembah sudah hamba terima,Bertepak sireh dengan beradat,

2. Buah delima di-atas batu,Petek sa-biji taroh di-rumah;Tepak di-terima tanda setuju,Sireh dan pinang hamba kunyah.

3. Memotong papan di-tepi kota,Papan di-potong kayu berangan;Sireh di-makan tanda sa-kata,Membawa kaseh berpanjang-an,

4. Bunga selaseh di-atas dapor,Jangan berchampor dengan pinang;Makan-lah sireh sa-orang sa-kapor,Tanda seruju adat meminang.

Sa-sudah ketua waris atau buapa keduas belah pehakberpantun untok membuka istiadat itu, maka baharu-lahmereka berunding untok menentukan berapa emas kahwinhendak di-hantar dan bila masa-nya perkahwinan itu hendakdi-langsongkan.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 44: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ASMARA ZAMAN DAHULU

Perkara asmara yang di-lakukan oleh gadis dan terunabukan-lab satu perkara baharu di-dalam masharakat orangMelayu. Kesah asmara ini memang telah di-lakukan darisemenjak dahulu sampai-lab ka-hari ini.

Kalau di-bandingkan charas orang berasrama di-zamanmoden ini dengan chara dabulu, tersangat-lah jauh beza-nyadengan charas orang berasmara di-zaman dahulu.

Ada juga pemuda dan pemudi sekarang ini di-berikebenaran oleh ibu bapa mereka berkenalan melalui suratsa-chara bersahabat pena dan boleh pergi menonton wayangbersama-,

Tetapi tidak-lah mudah bagi gadis dan teruna di-zamandahulu bertemu di-antara satu dengan lain kerana gadis­di-pingit oleh ibu bapa mereka, tidak di-benarkan keluar darirumah.

Memang telah menjadi satu adat kapada orang Melayudi-zaman dahulu memingit anak gadis-nya manakala gadisitu meningkat umor 15 tahun kerana hendak menjaga namabaik keluarga dan menjaga adat yang berdasarkan ugama.

Sunggoh pun tidak mudah bagi gadis dan teruna ber­jumpa di-antara satu sarna lain mereka menggunakan pantununtok menggantikan perchakapan biasa untok melepaskanhasrat hati masing-.

Pada zaman dahulu juga tidak ada hiboran sapertisekarang ini, saperti wayang gambar, radio, talivishen dansa-bagai-nya. Hiboran orang dabulu untok di-jadikanpenglipor lara ia-lah saperti yang di-adakan di-Melaka ­majlis menyanyi Dendang Sayang dan beronggeng di-majlisperkahwinan atau di-temasha mandi safar.

Tarian Ronggeng yang di-adakan di-majlis perkahwinanitu bukan-lab saperti tarian ronggeng yang biasa di-adakandi-taman hiboran, ia-itu wanita menari dengan lelaki.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 45: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ASMARA ZAMAN DAHULU 37

Tarian Ronggeng (main tambor kata orang Melaka)di-majlis perkahwinan masa dahulu ia-lah di-antara gadisdengan gadis sahaja, dan teruna- yang datang menyaksikanupachara itu hanya di-benarkan melihat dari tengahhalaman dan di-benarkan mereka berbalas pant un dengananakt gadis di-dalam majlis itu.

Se1alu-nya majlis 101 di-jalankan sa-balk> sahajaupachara akad nikah pada malam lansong itu di-tamatkan,lebeh kurang pada pukul I I malam. Maka datang-lah sa­orang penggesek biola, sa-orang pemukul tambor, dua tigaorang pemain rebana dan sa-orang pemukul gong, memain­kan lagu Serampang Laut berirama ranchak untok gadis itumenari sarna sendiri.

Pemuda- yang menghadhiri majlis itu, sarna ada merekasa-kampong atau pun pemuda dari kampong lain bersama­turut berpantun untok me1epaskan hasrat hati masing­kapada gadis- yang di-puja-nya.

Pantun- yang biasa di-gunakan oleh gadis dan terunadi-majlis itu ia-lah pant un budi, pantun kaseh, pantunibarat, pantun sindiran, untok di-nyanyikan dalam laguSerampang Laut atau pun lagu Dendang Sayang.

Pemuda- dan gadis- yang berpantun itu selalu meng­gunakan pantun berkait, saperti orang berchakap, bolehdi-fahamkan oleh orang lain yang mendengar-nya danmenarek hati penonron-,

Pantun berkait yang biasa di-nyanyikan oleh gadis danpemuda di-Me1aka ada-lah saperti berikut:

Teruna: Buah pinang di-dalam puan,Di-kachip jangan terkena jari;Sunggoh hiba hati-ku tuan,Melihat burong di-pagar besi.

Gadis: Ramai orang menebang buloh,Buloh di-tebang berbatang>;Kalau tuan berhati sunggoh,Ambil-Iah saya bawa terbang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 46: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

38 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Teruna: Menganyam tikar di-rumah Che' Manan,Mengkuang pandan jangan di-piiak;Burong di-sangkar hati berkenan,Entab bertuan entah tidak.

Gadis: Padi masak jangan di-bakar,Kerana padi bukan-nya lalang;Saya umparna burong di-sangkar,Belum pernab di-pikat orang.

Teruna: Banyak orang meniup trumpet,Terumpet di-tiup anak China;Puan enggang saya pipit,Mana boleh terbang sarna.

Gadis: Rama- di-hujong dahan,KaIau di-pegang patab kepak-nya;Bukan-kah sarna makhlok Tuhan,Enggang dan pipit apa saIab-nya.

Teruna: Ikan betutu ikan betata,Ikan sepat dalam padi;Kalau bagitu puan bcrkata,Baharu-lab sedap rasa di-hati,

Gadis: Perahu laju di-Selat Melaka,Hendak menuju ka-Inderagiri;Kalau setuju sa-ia sa-kata,Baharu-lah kaseh di-bawa mati.

Teruna: Buab keranji di-dalam paya,Jatoh sa-biii di-atas peti;Belum di-uji belum di-duga,Berani-kah puan bersarna mati.

Gadis: Rendab sunggoh sarang tempua,Terbuai- di-tiup bayu;Baharu kenai baharu biasa,Hati di-dalam saya dab tabu.

Teruna: Buah keranji di-atas peti,Di-bawa orang pergi ka-seberang;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 47: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTON ASMARA ZAMAN DAHULU 39

Lain di-mulut lain di-hati,Mulut Manis lidah berchabang.

Gadis: Buat apa membeli paku,Hendak memakuambang pintu;Buka mulut lihat lidah-ku,Kalau berchabang di-kerat satu,

Tenma: Indah pokok bukan dahan-nya,Indah kerana bunga-nya wangi;Dusta lidah bukan chabang-nya,Takur> mungkir [anii.

Gadis: Buah jering di-atas para.Di-pungut orang di-pagi hari;Sa-belurn kering laut Melaka,Belum saya mungkirkan janji.

Teruna: Ramai orang menanam serai,Kalau di-tanam mana rumpun-nya;Chakap di-mulut ta' mahu bercherai,Kalau kaseh mana tanda-nya.

Gadis: Tanam serai di-bawah batang,Kalau di-tanam mana rurnpun-nya;Chakap di-mulut kaseh mendatang,Kaseh sejati itu-lah tanda-nya.

Teruna: Tanam selaseh di-pangkal chempedak,Kalau berbunga apa rupa-nya;Bercherai kaseh bertalak tidak,Kalau bercherai apa tanda-nya.

Gadis: Tanam selaseh di-pangkal chempedak,Kalau berbunga merah rupa-nya;Bercherai kaseh bertalak tidak,Batu nesan jadi tanda-nya.

Ada juga gadis dan teruna di-dalam majlis saperti ini,di-sebabkan mereka berlainan karnpong, menyanyi denganpantun saperti di-bawah ini:

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 48: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

4° PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Teruna: Kajang puan kajang berlipat,Kajang saya mengkuang layu:Dagang puan dagang berternpat ,Dagang saya terbuang lalu.

Gadis: Ramai orang menjemor kain,Kain pe1ekat jemor di-pekan;Bukan-kah ini tempat bermain,Orang dagang saya hormatkan,

Teruna: Kalau berladang di-tengah bendang,Penoh di-tanam dengan halia;Dagang saya dagang rnenumpang,Tumpang berrnain sa-malam sahaia.

Gadis: Kalau berladang rnenanarn keladi,Ke1adi di-bawa ka-tanah seberang;Kalau dagang pandai berbudi,Sampai mati di-kenang orang.

Teruna: Apa di-kenang padi di-bukit,Padi di-bukit sambang sahaja;Apa di-kenang budi sadikit,Budi sadikit terbuang sahaja.

Gadis: Kalau sambang pokok padi,Padi di-tiup angin barat;Kalau dagang pandai berbudi,Kerana budi badan terikat.

Teruna: Anak enggang di-kayu tinggi,Patah ranting terbang dia;Anak dagang ta' lama di-sini,Hahis musim balek-lah dia.

Gadis: Kalau pulang puyoh di-ladang,Bersahut- sambil berbunyi;Kalau pulang orang dagang,Jangan lupa saya di-sini,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 49: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTON ASMARA ZAMAN DAHULU 41

Teruna: Kalau gugor putek pauh,Entah masam entah tidak;Kalau pulang dagang yang [auh,Entah ingat entah tidak.

Gadis: Burong puyoh pandai terbang,Tersangkut sa-ekor di-sampaian kain;Tempat jatoh lagi di-kenang,lni pulak tempat bermain.

Teruna: Chechak di-sana chechak di-sini,Sa-ekor chechak membawa rotan;Sa-orang di-sana sa-orang di-sini,Macham burong bersahut-an,

Gadis: Pulau Pinang laut keliling,Nampak dari Pulau Jerjak;Sireh pinang boleh di-kirim,Rindu hati siapa na' bawak.

Teruna: Kalau tuan membeli paku,Paku di-beli jangan di-buang;Kalau rindu sebut nama-ku,Ayer mara jangan di-buang.

Gadis: Ikan seludu ikan gelama,Ikan todak tengah lautan;Kalau rindu di-sebut nama,Nanti tersedak tengah makan.

Teruna: Tinggi melampai pokok beringin,Beringin ada di-hadapan kota;Hendak berpesan kapada angin,Angin tidak pandai berkata.

Gadis: Banyak sudu dalam peti,Hendak makan bubor sagu;Kalau betul setuju di-hati,Mengapa sampai menanggong rindu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 50: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

42 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Kadang- dalam maills saperti ini anak gadis dan terunamenyanyi menggunakan pantun budi saperti berikut:

Teruna: Apa di-harap kapada padi,Tinggi petak dan ruang;Apa di-harap pada saya ini,Budi tidak bahasa kurang.

Gadis: Harap- kelapa di-puan,Tidak puan kelapa bali;Harap hati pada tuan,Tidak tuan siapa lagi.

Teruna: Apa harap padi di-bukit,Padi di-bukit sambang sahaja;Apa harap budi sadikit,Budi sadikit terbuang sahaja.

Gadis: Kalau ada pauh daik,Bawa sa-biji ka-tanah seberang;Kalau ada budi baik,Iadi abu di-kenang orang.

Teruna: Puas sudah ku-tanarn padi,Nenas juga di-bawa pulang;Puas sudah ku-tabor budi,Emas juga di-pandang orang.

Gadis: Tinggi mengawan bukit tanda,Nampak api ka-tanah seberang;Tidak saya memandang benda,Saya memandang budi orang.

Teruna: Subor padi di-sawah seberang,Padi bukit sambang selalu;Kalau budi di-kenang orang,Mengapa dagang terbuang lalu.

Gadis: ADak berok di-tepi pantai,Pandai melompat pandai berlari;Biar burok kain di-pakai,Asal hidup pandai berbudi.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 51: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ASMARA ZAMAN DAHULU 43

Teruna: Banyak padi perkara padi,Padi yang mana di-tanam orang;Banyak budi perkara budi,Budi mana di-kenang orang.

Gadis: Burong empat di-sangka enam,Ibu-nya lari membawa sarang;Soot di-ubat mati di-tanam,Itu budi di-kenang orang.

Teruna: Di-antara padi dengan selaseh,Yang mana satu tuan lurutkan;Di-antara budi dengan kaseh,Yang mana satu puan turutkan.

Gadis: Sebab padi sebab selaseh,Itu-lah sebab saya lurutkan;Sebab budi sebab kaseh,Itu-lah sebab saya turutkan.

Teruna: Kalau padi tuan lurutkan,Nenas juga masak di-batang;Kalau budi puan turutkan,Sebab emas jadi terhalang.

Gadis: Kalau padi sudab jadi,Tinggal-lah nenas di-atas batang;Kalau budi terlekat di-hati,Emas dan ringgit saya ta' pandang.

Teruna: Tanam pisang di-Paya Kumboh,Pisang nangka batang-nya tinggi;Perkataan puan bersunggoh-,Entah di-mulut entah di-hati.

Gadis: Tanam pisang di-atas batas,Takut kena ayer di-paya;Saya berkata dengan ikhlas,Ada-kab tuan tidak percbaya.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 52: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

44 l'ANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Teruna: Tanam selaseh di-pangkal rambutan,Kalau berbunga mana buah-nya;Kalau berkaseh di-hati berkesan,Orang berbudi mana balasan-nya.

Gadis: Tanam padi di-pangkal rambutan,jangan di-tanam di-pangkal pinang;Kalau berbudi minta balasan,Sila-lah bawa sireh peminang.

Teruna: jangan di-kait buah pinang,Entah berbuah entah tidak;Kalau di-bawa sireh peminang,Entah di-terima entah tidak.

Gadis: Terang bulan terang berchahaya,Terang sampai di-tengah lautan;Ada-kah tuan kurang perchaya,Kapada budi yang saya berikan.

Teruna: Manis tapai kerana gula,Sebab manis ada beragi;Sudah di-uji sudah di-duga.Kaseh puan kaseh sejati.

Pantun budi yang di-nyanyikan oleh gadis dan terunadi-majlis perkahwinan di-Melaka ini tersangat besarpengaroh-nya. Sa-lain dari gadis dan teruna itu dapatmenunjokkan kebolehan-nya menjawab pantun dengan sertamerta, dengan pantun ini juga mereka mengikat taliperchintaan yang berakhir dengan sampai-nya mereka ka­jinjang pelamin.

Sungoh pun orang tua- dahulu memingit anak gadismereka, tetapi mereka memberi peluang di-antara gadis danteruna itu berpantun demikian. Dengan jalan ini dapat-lahmereka memileh jodoh mereka sendiri.

Kapada gadis dan teruna di-Melaka yang tidak pandaiberpantun, tersangat-lah malang-nya, kerana tidak dapat

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 53: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ASMARA ZAMAN DAHULU 45

melepaskan perasaan hati dan menyampaikan maksud yangterpendam kapada sa-saorang yang di-puja-nya apabilabertemu di-majlis beronggeng atau pun di-majlis menyanyiDendang Sayang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 54: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN KASEH

Sa-lain dari pantun budi yang selalu di-nyanyikan olebgadis dan teruna di-dalam majlis beronggeng yang di-adakandi-majlis perkahwinan di-Melaka, pantun kaseb juga ter­sangat di-gemari oleh pemuda dan pemudi:

Teruna: Buah nyior di-masak minyak,Kelapa muda tolong parutkan;Lumpur kaki berjalan semak,Tegah kaseh saya turutkan.

Gadis: Kembang daun-nya pokok sepuleh,Chantek-nya macham bunga China;Kasch sayang di-sebut boleh,Chinta di-hati sampai ka-mana,

Teruna: Inderagiri pasir-nya lumat,Kerang bercbampor dengan lokan;Bagi Nabi kasehkan umat,Bagitu saya kasehkan puan.

Gadis: Daun-nya kembang bunga sepuleh,Bunga raya merah warna-nya;Kaseh sayang di-ehari boleh,Kalau kaseh apa tanda-nya,

Teruna: Buloh perindu jangan di-belah,Jangan di-belah di-pangkal selaseh;Kalau rindu di-masa berpisah,Itu-lah tanda orang berkaseh.

Gadis: Kembang bunga-nya pokok selaseh,Di-tanam orang dalam timba;Kaseh sayang di-ehari boleh,Setuju di-hati jarang berjumpa.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 55: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN KASEH 47

Teruna: Tanam selaseh di-tepi perigi,Lambat laun berbunga juga;Walau pun kaseh bertukar ganti,Ada masa terkenang juga.

Gadis: Buah selaseh di-atas bangku,Di-tanam orang di-pangkal serai;Kalau rindu sebut nama-ku,Ayer mata jangan berderai.

Teruna: Buah pinang lebat ka-pangkal,Buah selaseh lebat bunga-nya;Hujan lebat boleh di-tangkal,Hati rindu apa ubat-nya.

Gadis: Buah selaseh berchampor pauh,Di-bawa belayar ka-tanah seberang;Kalau terkenang kekaseh yang jauh,Aycr mata jangan di-buang.

Teruna: Buah selaseh di-atas tilam,Ambit sa-biji taroh di-timba;Mimpikan kaseh di-tengah malam,Mengapa berlinang si-ayer mata.

Gadis: Selaseh berjurai di-tepi kolam,Kolam ada di-tepi kota;Ambit-lab sa-belai tuala bersulam,Buat pengesat si-ayer mata,

Teruna: Selaseh di-tanam dalam timba,Jangan di-Ietak di-bawah jambatan;Kaseh di-bati kalau berjumpa,Umpama paku lekat ka-papan.

Gadis: Apa harap selaseh di-scbcrang,Habis terbuang ka-dalam paya;Apa di-harap kekaseh orang,Kita menumpang memandang sabaja.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 56: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

48 PANT UN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Teruna: Buah selaseh dalam puan,Puan beralas dengan kain;Kaseh saya kapada puan,Tidak ada kekaseh yang lain.

Gadis: Buah selaseh di-atas papan,Jatoh di-timpa buah bidara;Ada-kah kaseh di-masa berdepan,Kalau belakang lain bichara.

Teruna: Kalau menebang pokok jati,Jangan di-timpa pokok chempedak;Kaseh saya kaseh sejati,Dua tidak tiga pun tidak.

Gadis: Buah selaseh berchampor pulut,Kalau di-makan taroh gula;Kalau berkaseh di-bibir mulut,Masa berdepan berpura-,

Teruna: Nasi lemak buah bidara,Sayang selaseh saya lurutkan;Buang emak buang saudara,Sebab kaseh saya turutkan.

Teruna: Anak kera pandai berjalan,Anak berok pandai berlari;Umpama punggok merindukan bulan,Bulan tidak ambit peduli.

Gadis: Pokok selaseh jangan di-kerat,Akar-nya tidak tumboh lagi;Bukan-kah kaseh sudah di-ikat,Mengapa hati ragu lagi?

Teruna: Ada timba di-atas batang,Timba upeh dari seberang;Kalau tergilakan kekaseh orang.Takut merana badan sa-orang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 57: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN KASEH 49

Gadis: Buah nangka buah chempedak,Di-taroh orang di-atas peti;Dua tidak tiga pun tidak,Kaseh sa-orang kaseh sejati.

Teruna: Buah bidara di-atas peti,Di-ambil orang di-bawa pulang;Kalau berjumpa kekaseh hati,Bulan terang di-sangka siang.

Gadis: Buat lemang dalam buloh,Lemang di-salai tidak berapi;Kalau betul berhati sunggoh,Mahu-kah tuan bersama mati?

Teruna: Buah jambu buah selaseh,Buah berembang di-tepi perigi;Kalau bagitu kehendak kekaseh,Saya tidak takut mati.

Gadis: Sampan kotak memungut sewa,Memungut sewa di-Sungai Kali;Mengapa mudah menyabong nyawa,Nyawa tidak berjual beli,

Teruna: Mengapa selalu mengambil rotan,Rotan sega saya keratkan;Kalau kekaseh minta pertarohan,Nyawa di-badan saya nilaikan.

Gadis: Apa di-kejar anak puyoh,Anak puyoh kuat berlari;Betul-kah tuan berhati sunggoh,Bersunggoh- menepati janji?

Teruna: Pisau raut jangan di-lipat,Takut- terkena jari;Kaseh berpadu janji di-ikat,Berani-kah puan bersama mati?

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 58: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

50 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Gadis: Menanam serai menanam selaseh,Beneh selaseh di-dalam puan;Kerana di-hati terlaIu kaseh,Rasa na' mati di-pangku tuan.

Teruna: Menanam padi menanam selaseh,Adat padi tanam di-paya;Kalau mati di-pangku kekaseh,Satu kubor mati berdua.

Gadis: Jerneh ayer di-tepi kuala,Tempat mengail ikan gelama;Satu kubor mati berdua,Kaseh berkekaI sa-lamas,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 59: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN SINDIRAN

Pantun sindiran selalu di-gunakan oleh gadis dan terunadi-dalam majlis beronggeng atau pun di-dalam majlismenyanyi Dendang Sayang. Pantun sindiran ini di-gunakanoleh sa-saorang pemuda untok menyindir pemuda yang lainkerana hendak merebutkan sa-orang gadis yang di-puja-nyaapabila bertemu di-dalam majlis menyanyi Dendang Sayangiru,

Memang selalu terjadi di-zaman dahulu sa-orang gadisyang chantek itu menjadi rebutan pemuda- yang inginmenyunting-nya. Oleh kerana gadis itu chantek, pemuda>yang menggilakan-nya itu, bila bertemu di-dalam majlisberonggeng atau pun menyanyi Dendang Sayang, selalusindir menyindir di-antara satu dengan lain dengan pantun­saperti berikut:

Gadis:

TerunaPertama:

TerunaKedua:

Gadis:

Beramai- pergi berjalan,Pergi berjalan ka-tanah seberang;Menangis-Iah punai di-hujong dahan,Kayu ara di-tunggu helang.

Patah ranting di-hujong dahan,Dahan patah pokok berangan;Tak ada rezeki di-beri tuhan,Nasi di-suap terlepas di-tangan.

Pisang emas masak di-batang,Di-makan orang dalam perahu;Sa-biji nenas sa-biji pisang,Rezeki musang siapa na' tahu.

Pisang emas masak di-batang,Masak sa-tandan di-tepi paya;Pisang dan nenas makanan musang,Yang mana berkenan itu-Iah dia.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 60: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

TerunaPertama:

TerunaKedua:

Gadis:

TerunaPertama:

TerunaKedua:

Gadis:

Apa di-beli pergi ka-pekan,Membeli wajik dengan penganan;[angan di-pikat burong di-hutan,Burong biasa makan di-tangan.

Mahal harga-nya wajik penganan,Kerana wajik rasa-nya sedap;Sunggoh pun burong biasa di-tangan,Nasib ta' baik di-sambar siakap.

Apa di-ambil di-kebun China,Membeli lada dengan berangan;Pasang jerat burong ta' kena,Burong terbang di-atas kayangan.

Lada di-beli dengan berangan,Sudah di-beli taroh di-timba;Burong terbang di-atas kayangan,Panah melayang ka-tanah juga.

Kota Melaka sudah roboh,Kerana musoh datang berkeliling;Panah melayang burong jatoh,Sampai ka-tanah rezeki kuching.

Sakit kaki hendak berjalan,Kerana di-tikam sula lalang;Kalau rezeki bukan suratan,Sa-makin di-tunggu sa-makin malang.

TerunaPertama: Di-Paya Kumboh menchari rotan,

Berjumpa sa-batang di-atas batu;Rezeki dan jodoh di-tangan Tuhan,Untong dan rnalang siapa tabu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 61: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

TerunaKedua:

Gadis:

TerunaPertama:

TerunaKedua:

Gadis:

TerunaPertama:

TerunaKedua:

PANTUN SINDIRAN

Pagi hari mernungut lokan,Lokan di-pungut di-Tanjong Batu;Kalau untong menajdi suratan,Bulan di-awan jatoh ka-pangku.

Pagi hari ka-Tanjong Batu,Menjual lemang dengan lada;Bulan yang tinggi jatoh ka-pangku,Orang yang malang tentu-lah hampa.

Kalau belayar ka-Bukit Tinggi.Mendayong perahu bertiga-;Bulan yang tinggi tetap tinggi,Burong terbang di-pipiskan lada.

Perahu di-dayong bertiga-,Mengapa tergalang di-tepi pantai;Burong terbang di-pipiskan lada,Niat-ku ikhlas hajat pun sampai.

Orang berhuma menanam padi,Padi habis di-makan gagak;Dudok mendongak ka-bulan yang tinggi,Entah dapat entah tidak.

Sa-ekor kuda bulu-nya hiram,Di-tonggang orang di-pekan Melaka;Berdo'a maulana siang dan malam,Hajat ta' sampai hampa juga.

Orang berperang di-Telok Penyengat,Musoh lari ka-tepi pantai;Do'a ku-minta tujoh keramat,Bulan yang tinggi dapat di-chapai.

53

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 62: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN SINDIRAN DENGAN CHARAMERENDAHKAN DIRI

Satu daripada charas menyampaikan perasaan kasehsayang yang lebeh berkesan ia-lah dengan menyalorkanpersaan itu melalui pantun sindiran, manakala si-pemantunmerendahkan diri-nya.

Pantun sindiran yang menduga hati sa-orang kekasehdengan chara merendahkan diri ini tersangat memberi kesankapada orang yang mendengar-nya :

Gadis: Ramai orang memotong jerami,Sudah di-potong di-bawa pulang;Saya umparna rumput di-bumi,Di-pijak orang pagi dan petang,

T ertma: Hudak' memotong jerami,Jerami di-potong di-dalarn sawah;Kalau ta' ada rumput di-bumi,Padang luas tidakkan indah.

Gadis: Kain burok kain chokin,Tidak di-pakai selalu terbuang;Sudah burok lagi miskin,Hina pulak kapada orang.

Teruna: Kain burok kain chokin,Di-pakai orang pagi dan petang;Biar burok biar miskin,Kerana budi di-muliakan orang.

Gadis: Memikat burong di-tepi telaga,Burong hinggap di-pohon dedap;Sireh kerakap daun-nya tua,Daun-nya keras makan ta' sedap.

T eru,Ul: Memikat burong di-tepi tingkap,Dapat sa-ekor burong nuri;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 63: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN SINDlRAN - MERENDAHKAN DIRl 55

Sireh pinang sireh kerakap,Boleh di-buat penawar jampi.

Gadis: [erok maman rasa-nya sedap,Boleh di-rendang dengan tahu;Saya umpama bunga dedap,Kembang-nya segar tidak berbau.

Teruna: Goreng kichap dengan tahu,Makan dengan udang bakar;Kembang dedap tidak berbau,Tetapi chantek hiasan pagar.

Gadis: Laju- perahu laju,Laju sampai di-tepi pantai;Saya umpama kain belachu,Chorak-nya burok kalau di-pakai.

Teruna: Ikan gelama di-tepi pantai,Di-tangkap orang jual di-kedai;Apa guna-nya kain chindai,Kalau dudok di-pajak gadai.

Gadis: Pergi ka-hutan menebang kayu,Kayu di-tebang pokok sena;Saya umpama terompah kayu,Di-masa bechak baru berguna.

Teruna: Pandai bersilat anak Melayu,Pandai berkuntau anak China;Sunggoh pun burok terompah kayu,Ada masa-nya dia berguna.

Gadis: Buah langsat masak menchelah,Sendudok tidak berbunga lagi;Sudah dapat gading bertuah,Tandok tidak berguna lagi.

T eruna: Kayu chendana di-atas batu,Sudah di-ikat di-bawa pulang;Adat di-dunia memang bagitu,Benda burok memang terbuang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 64: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

56 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Gadis: Orang memanching ikan temboleh,Dapat sa-ekor sedang bermain;Di-lihat ada di-ambil ta' boleh,Ibarat bayang dalam chermin.

Teruna: Memanching ikan sedang bermain,Dapat sa-ekor ikan selampai;Menggilakan bayang dalam chermin,Hati berhajat tangan ta' sampai.

Gadis: Ada perahu di-tepi pengkalan,Perahu di-dayong ka-Bangkahulu;Mengapa rindu bercherminkan bulan,Ibarat kacha terhempas ka-batu.

Teruna: Mendayong perahu pergi ka-hulu,Singgah sa-malam di-pantai Langkat;Umpama kacha terhempas di-batu,Ibarat sakit ta' dapat di-ubat,

Gadis: Singgah sa-malam di-kota Langkat,Perahu berkajang dengan kain;Ibarat sakit ta' dapat di-ubat,Lebeh baik chari yang lain.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 65: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN KANAKz

Pantun bukan-lah menjadi nyanyian kapada gadis danteruna sahaja. Kebanyakan kanak- di-Melaka memang pan­dai berpantun untok menyanyikan adek- mereka di-dalambuaian, di-rnasa ibu- mereka pergi bekerja di-sawah ataupun di-ladang.

Pada masa tabun dua-pulohan dahulu (belum perangdunia kedua) boleh di-katakan sadikit sabaja jumlah-nyakanak- perempuan di-negeri ini di-hantar belajar di-sekolah.Kanak- perempuan pada masa itu, bila berumor 9 atau 10

tahun, sudab boleh membantu ibu- mereka bekerja di­rumah, saperti memasak nasi, menjaga adek di-masa ibu-nyapergi menuai padi di-bendang dan juga di-masa ibu-nyapergi menoreh getah.

Di-masa gadis- kechil itu hendak menidorkan adeks­nya, mereka pun menyanyi dengan suara yang merdu dannyaring sambil mengayun buaian itu, menidorkan adek-nya.

Pantun yang selalu di-nyanyikan oleh gadis kechi!di-Melaka ada-lab saperti berikut:

I. Hendak gugor, gugor-lah nangka,Jangan di-timpa daban pauh;Hendak tidor, tidor-lah mata,Jangan terkenang ibu yang jauh.

2. Buah nangka di-kebun China,Jatoh sa-biji di-atas batu;Macham mana mata na' lena,Belum terlepas hati yang rindu.

3. Sunggoh banyak buah manggis,Rasa-nya manis macham gula;Rindukan emak adek menangis,Sa-kejap lagi pulang-lah dia.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 66: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

4. Manis rasa-nya buah keranji,jatoh sa-biji di-atas batu;Minum-Iah dahulu ayer kanji,Sementara emak memberi susu.

5. Pokok mangga tidak berbuah,Pokok-nya ada di-tepi kota;Ibu bekerja menuai di-sawah,Menchari beras untok kita.

6. Buah pisang masak di-batang,Manis rasa-nya buah pepaya;Bila beras di-bawa pulang,Tentu adek berhati suka.

Ada juga budak- menyanyikan pant un saperti di-bawahini di-masa mereka bermain dengan kawan- mereka di-waktulapang:

1. Buah chempedak di-luar pagar,Ambil galah tolong jolokkan;Saya budak baharu belajar,Kalau salah tolong tunjokkan.

2. Buah chempedak di-luar pagar,Ambil budak sambil berlari;Saya budak baharu belajar,Kalau salah ta' simpan di-hati,

3. Kain saya kain basahan,Kain burok di-pakai jangan;Pantun saya pant un basahan,Di-dengar boleh di-pakai jangan.

4. Budak- bermain kolek,Kolek di-dayong bertiga-;Kita bermain adek beradek,Kalau salah jangan di-kira.

5. Pagi ini menanam kangkong,Pagi besok menanam serai;Pagi- kita berkampong,Bila petang kita bersurai.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 67: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN KANAK% 59

6. Petang- menanam serai,Serai di-tanam di-tepi perigi;Sudab petang kita bercherai,Pagi besok bermain lagi.

7· Banyak pisang di-belakang rumah,Pisang nangka batang-nya tinggi;Kalau IOta pulang ka-rumah,[angan lupa pergi mengaji.

8. Layang- bertali kain,Di-buat main di-tepi perigi;Petang- IOta bermain,Waktu malam belajar berzanji.

9· Ada papan mengapa di-gaji,Papan di-gaji kayu seraya;Waktu malam belajar berzanji,Buat bekalan di-hari tua.

10. Mengapa di-dayong sampan pukat,Supaya sampai di-tepi kuala;Kalau ilmu sudah dapat,Baru hidup aman sentosa.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 68: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ENAM KERAT (TALIBUN)

Sa-lain daripada pantun empat kerat yang menjadikesukaan ramai, pantun enam kerat (talibun) juga di-gemariorang.

Pantun enam kerat ini susah sadikit hendak di-karangkerana ia-nya menggunakan tiga kerat pembayang yangberkaitan- di-antara satu sarna lain dan tiga kerat maksudyang menarek hati orang mendengar-nya.

Di-zaman moden ini pantun enam kerat ini telahmenjadi kesukaan ahli musik untok di-nyanyikan denganlagu> irarna ranchak saperti yang selalu di-dengar di-piring­hitam juga di-chorong Radio Malaysia:

I. Apa di-harap padi seberang,Entah di-tuai entah tidak,Entah di-makan punai melayang;Apa di-harap kekaseh orang,Entah bercherai entah tidak,Entah pulak bertambah sayang.

2. Apa di-harap buah pauh,Entah masam entah tidak,Entah di-makan burong merpati;Apa harap orang yang jauh,Entah ingat entah tidak,Entah sudah menchari ganti.

3. Buah selaseh di-atas batang,Sudah di-petek jangan di-bawa,]angan di-bawa ka-dalam perahu;Menchurahkan kaseh tempat ta' sayang,Orang ketawa kita ketawa,Orang benchi kita ta' tahu.

4. Memintal kapas di-buat benang,Benang di-pintal bertindeh-,Sudah di-pintal menjadi tali;

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 69: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ENAM KERAT (TALI BUN) 61

Barang lepas jangan di-kenang,Sa-makin di-kenang sa-makin sedeh,Nanti rosak diri sendiri.

5 Kembang melati di-huiong dahan,Kembang di-tiup angin bayu,Jatoh sa-kuntum di-tepi perigi;Umpama punggok merindukan bulan,Punggok juga mendayu-,Bulan tidak ambit peduli.

Talibun Anak Dagang

I. Pokok rotan jangan di-potong,Rotan tumboh di-hutan seberang,Berbuah tidak berbunga tidak;Menangis-Iah dagang mengenangkan untong,Badan terchampak di-rantau orang,Beremak tidak berbapak tidak.

2. Pandai terbang burong tiong,Terbang menuju arah ka-bukit,Bukit bemama bukit piatu;Menangis-lah dagang terkenangkan kampong,Hendak pulang tidak berduit,Kampong di-kenang beratus batu.

3. Terbang tiong ka-tanah seberang,Terawang- di-atas kayangan,Entah sampai entah tidak;Mengadu untong di-rantau orang,Tidor malam berbantal lengan.,Entah roakan entah tidak.

4. Apa di-makan putek pauh,Kerana pauh masak layu,Layu di-timpa dahan chempaka;Apa di-kenang kampong yang jauh,Sa-makin di-kenang sa-makin rindu,Sa-makin rindu bertambah duka.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 70: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

62 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

5. Pandai terbang anak enggang,Hinggap sa-ekor di-pohon chempaka,Pohon chempaka di-tepi gunong;Badan terlantar di-masa berdagang,Jatah berlinang ayer mata,Di-mana dudok di-situ terrnenong.

6. Mengapa tombang pokok tebu,Tebu habis di-makan semut,Semut bernama semut api;Melarat dagang terbuang lalu,Sudah terbuang tidak di-pungut,Ada kekaseh merachun hati,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 71: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN BERBALAS

Pantun berbalas yang di-muatkan dalam buku ini ia-lahpantun yang selalu di-gunakan oleh gadis dan teruna dalammajlis menyanyi Dendang Sayang dan di-majlis beronggengdi-Melaka.

Yang menarek hati kita dalam pantun ini ia-lah tentangkechekapan gadis dan teruna menjawab pantun berkait:

1ual: Asal kapas menjadi benang,Asal benang menjadi kain;Barang yang lepas jangan di-kenang,Sudah menjadi orang lain.

Beli: Pulau Pandan jauh ka-tengah,Gunong Daik berchabang tiga;Hanchor badan di-kandong tanah,Budi baik di-kenang juga.

'[ual: Buah labu di-buat pengat,Banyak gula manis rasa-nya;Macham mana hati na' ingat,Sebab sudah ada ganti-nya.

Beli: Layang- putus tali,Iatoh tersangkut di-sampaian kain;Hendak buang buang sa-kali,Supaya senang menchari lain.

1ual: Banyak orang menarek pedati,Iatoh terlajak di-tanah churang;Kalau tuan menchari ganti,Biar terlebeh jangan terkurang.

Beli: ADak berok sa-besar lengan,Pandai memanjat kayu ara;Kalau tempat hati berkenan,Burok dan chantek saya ta' kira.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 72: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

64 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

114al: Mengapa kain tuan lipatkan,Kain sutera tidak beragi;Betul-kah janji tuan tunaikan,Mengapa kekaseh bertukar ganti,

Beli: Kain sutera tidak bcragi,Halus sutera bukan -nya bcnang;Sebab kaseh bertukar ganti,Mulut manis lidab berchabang.

'[ual: Chinchin delima dari Yaman,Pakai di-jari tangan kanan;Tuan umpama barang makanan,Kalau ta' makan jadi kempunan.

Beli: Lipat sireh di-dalam puan,Buat persembahan panglima ratu;Apa-kab maksud di-hati tuan,Menyindir saya sa-rnacham itu.

'[ual: Sireh di-lipat dalam puan,Puan terletak di-atas meja;Ta' ada maksud ta' ada tujuan,Saya menurnpang bergurau sahaja.

Beli: Tanam sireh di-kebun China,Sireh bemama sireh Melayu;Sindiran tuan mengandong ma'ana,Ada berudang di-sebalek batu,

'[ual: Mengachau wajik dengan penganan,Wajik berasal dari pulut;Kerana terlalu bati berkenan,Itu-lah kata terlepas di-mulut,

Beli: Pagi hari membelah buloh,Kalau di-belah mana bilah-nya;Kalau tuan berhati sunggoh,Sama setuju apa salah-nya,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 73: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN BERBALAS 65

'[uol: Kain burok kain chukin,Di-buat orang pengesat kaki;Saya burok bertambah miskin,[angan menyesal di-kemudian hari.

Beli: Kalau kenal selaseh sejati,Bolch di-rendam di-dalam gayong;Kalau na' kenal kaseh sejati,Susah dan senang sarna di-tanggong.

Jual: Buaya di-sungai sudah melintang,Menjemor badan ka-mata hari;Kalau ada maut menghalang,Mahu-kah tuan bersama mati.

Beli: Membuat lepat berchampor selaseh,Lepat di-jual di-dalam pekan;Kalau dapat hati yang kaseh,Ka-laut api saya turutkan.

Jual: Dahan keranji mengapa di-ikat,Buah-nya habis di-makan nuri;Kaseh dan janji senang di-buat,Kubor-ku merah menchari ganti,

Beli: Kalau sepuloh ikan chencharu,Ikan gelama masak berkuah;Kalau sepuloh ganti baharu,Yang lama juga ada berruah.

'[ual: Kelapa gading puchok-nya tinggi,Sayang ketupat berisi inti;Kalau ta' dapat setuju di-hari,Biar-ku bujang sampai mati.

Beli: Buah kepayang buah selaseh,Buah keranji dalam chempa;Kaseh sayang di-chari boleh,Setuju di-hati jarang berjumpa.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 74: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

66 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Jual: Kalau tuan menanam nangka,Nangka di-tanam di-tepi pintu;Niat di-hati tuah di-tempa,Mengapa malang jadi bagitu.

Beli: Nangka berbuah di-hujong dahan,Di-bawa mengadap Raja China;Untong dan tuah pemberian Tuban,Burok dan baik kita terima.

Jual: Menyabit padi pagi bari,Padi tidak bercbampor lalang;Apa-kah malang-nya nasib kami,Ayam di-reban di-sambar belang.

Beli: Pasang jerat di-hujong tanjong,Dapat rusa belang kaki;Bukan salah ibu mengandong,Malang permintaan diri sendiri.

Jual: Apa di-harap kapada tudong,Tudong saji terendak Bentan;Apa barap kapada untong,Untong nasib permintaan badan.

Beli: Apa cbabaya terang benderang,Api lilin tujob keramat;Apa di-kenang nasib yang malang,Minta-lab do'a supaya selamat.

]ual: Limau cbembul dalam puan,Limau nipis dari seberang;Kalau do'a di-izinkan Tuhan,Selamat-lah dagang di-rantau orang.

Beli: Pasang lilin tujob keramat,Chahaya-nya sampai tujoh kampong;Kalau berdagang bendak selamat,Pandai- membawa untong.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 75: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN BERBALAS

Jual: Lemak tidak manis pun tidak,Bila terbuang di-makan semut;Beremak tidak beribu pun tidak,Kalau terbuang siapa na' pungut.

Beli: Lemak tidak manis pun tidak,Gula Melaka dari seberang;Beremak tidak beribu tidak,Kerana jasa di-kenang orang.

'[ual: Besar suara burong enggang,Enggang hinggap di-pohon sena;Kalau berajsa orang dagang,Jasa di-kenang sampai ka-mana.

Beli: Burong enggang terbang melata,Hinggap sa-ekor di-tepi perigi;Kalau dagang membuat jasa,[asa di-kenang sampai mati.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 76: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN IBARAT

Pant un ibarat sclalu juga di-nyanyikan di-majlis Den­dang Sayang. Pantun ini mengandongi kata- yang memberiibarat untok di-jadikan kiasan dan sindiran.

Sangat susah juga untok memahami maksud pantun inikerana ia-nya tersembunyi di-balek perkataan> yang berupasimbol. Chuba lihat chontoh--nya saperti berikut :

I. Ada duit beribu-,Ada emas bertimbun-;Umpama bunga bertarok di-batu,Bunga-nya emas bertangkai embun.

2. Malam ini malam Juma'at,Bakar kemenyan bakar chendana;Bunga tuan bunga hikmat,Kalau di-petek tarok di-mana?

3. Habis sudah buah berangan,Di-bawa orang ka-Negeri China;Bunga indah bunga jambangan,Memang tempat-nya dalam istana.

4. Burong bayan di-dahan kayu,Hendak makan buah berangan;Macham mana hati ta' pilu,Bunga di-petek layu di-tangan.

5. Budakz mendayong perahu,Sambi! berdayong sambil bcrrnain;Macham mana bunga ta' layu,Embun menitek ka-ternpat lain.

6. Pukul rebana sambil menyanyi,Bunyi-nya sampai di-kampong hulu;Tuan umpama bunga yang wangi,Boleh mengubat hati yang rindu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 77: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTON IBARAT 69

7· Sunggoh indah pokok senuleh,Di-taroh orang dalam dulang;Macham mana kumbang ta' sedeh,Bunga di-tangan di-sunting orang.

8. Apa berbunyi berdenrum-,Orang menyambut tujoh likor;Kalau bunga bukan sa-kuntum,Kumbang juga tidak sa-ekor.

9· Kalau chendana dalam jambangan,Di-bakar orang di-tepi tangga;Kalau bunga terlepas di-tangan,Kumbang melihat sedeh juga.

10. Membakar kacha berchampor sabut,Nampak asap-nya di-tanah seberang;Di-mulut naga lagi ku-rebut,Ini pula di-tangan orang.

II. Bunga kangkong di-atas peti,Di-bawa orang pergi belayar;Bunga di-lengkong naga yang sakti,Sanggup-kah nyawa jadi pembayar?

12. Bunga apa di-atas peti,Bunga China di-tepi kerarnat;Bunga di-lengkong naga sakti,Ku-bunoh dengan panah hikmat.

J 3. Ada bunga di-aras dapor,Bunga sendudok dalam belukar;Panah tuan panah yang tumpul,Tidakkan mati naga yang besar.

14· Buah chempedak di-atas batu,Buah nangka dalam perahu;Jangan tuan sangka bagitu,Belum chuba belum tahu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 78: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

70 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

15. Bunga kenanga di-atas pintu,Di-taroh orang dalam raga;Bunga di-taman bunga bertentu,Ta' boleh di-petek sa-barang sahaja.

16. Budak- mengerat rotan,Rotan sega di-kebun China;Selamkan saya mutiara di-lautan,Itu-Iah sharat memetek bunga.

17. Terbang berkawan burong merpati,Hinggap sa-ekor di-dalam pekan;Ku-sanggup memanjat gunong berapi,lnikan pula mutiara di-Iautan.

18. Ada di-panjat pohon yang rendah,Boleh di-chapai sambil berjalan;Menyampaikan hajat bukan-lah mudah,Mesti berani menempoh dugaan.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 79: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ADAT

Pantun adat yang kita dapati di-sini bukan-lah sapertipantun beradat yang selalu di-gunakan orang di-masa men­jalankan adat istiadat nikah kahwin, pinang meminang, dansa-bagai-nya.

Pantun adat yang di-maksudkan ia-lah adat kelazimanyang telah di-buat oleh makhlok Tuhan di-muka bumi iniyang di-jadikan ibarat dan juga umpamaan yang bolehmemberi arti kapada orang yang mendengar-nya.

I. Ikan bernang di-dalam lubok,Ikan belida badan-nya panjang;Adat pinang pulang ka-tampok,Adat sireh pulang ka-gagang.

2. Daun sireh sudah di-susun,Siap dengan gambir dan kapor;Adat Semang pulang ka-dusun,Adat belut pulang ka-lumpur,

3. Buah rambai buah rambutan,Iatoh sa-biji dalam paya;Adat burong bertandang makan,Hari petang ka-sarang juga.

4. Orang China menghisap madat,Madat di-taroh dalam chembol;Hidup manusia di-kandong adat,Adat rumah di-Iengkong bendol.

5. Menjual madat dalam pekan,Madat di-jual di-pekan Melaka;Adat berdagang menchari maksn.Rindukan kampong pulang-lah i;.i'd.

6. Ada madat di-tepi pantai,Madat di-jual berpikul-;Apa adat yang tuan pakai,Belum dudok sudah berlunjor.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 80: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

72 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

7· Terkena hukum membawa madat,Hukum penjara berbulan-,Hukum shara' bersendikan adat,Adat di-pakai makhlok Tuhan.

8. Di-pokok nangka bersarang-nya lebah,Sarang lebah penoh gula;Adat raja memang di-sembah,Sembah dengan ta'at setia.

9· Kalau tidak menghisap madat,Lemah-lah badan tidak berdaya;Kalau hidup tidak beradat,Macham lilin tidak berchahaya.

10. Apa di-jerat burong dekut,Dekut di-jerat di-tcpi paya;Adat orang hendak di-ikut,Baru-lah kaseh datang mesra.

II. Mengapa berlari terlompat-,Lari-nya pantas saperti kuda;Ada negeri ada adat,Adat orang hendak di-jaga.

12. Anak berok pandai melompat,Anak kera pandai berlari;Kalau hidup tidak beradat,Macham perahu tidak berkemudi,

13· Apa di-pikat burong dekut,Kerana sudah patah kaki;Adat orang hendak di-ikut,Kalau tidak hina-lah diri.

14· Mengapa puteh buah pinang,Kerana kapor jadi bagitu;Di-antara sireh beradatkan pinang,Adat pusaka junjongan Melayu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 81: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN ADAT 73

15· Bunga sepuleh tidak layu,Daun-nya lebar tidak berbatang;Tepak sireh kebudayaan Melayu,Adat penyambut orang datang.

16. Orang mengail di-hujong tanjong,Dapat sa-ekor ikan kelah;Adat sireh memanjat junjong,Junjong di-jajar dari bawah.

17· Apa di-buat mengambil rebong,Baharu tumboh dari ranah;Jangan ikut adat kechubong,Bila melompat di-tengah>.

18. .Ayer pasang perahu ka-hiler,Pasang penoh di-hujong tanjong;Adat ikan hidup di-ayer,Oi-mana lubok di-situ berkampong.

19· Lebat buah di-hujong dahan,Rasa-nya manis buah mangga;Adat punggok merindukan bulan,Tidor siang malam berjaga.

20. Mengapa ka-hulu pergi berjalan,Ayer pasang sa-paras lutut;Adat perahu di-tepi pengkalan,Haluan berlaga dayong bersambut.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 82: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN RAMPAIAN

Pantun rampaian yang di-maksudkan di-sini ia-lahpantun yang telah di-karang orang untok hiboran atau punpenglipor lara:

I. Apa di-isi dalam guni,Kayu chendana berchampor kain;Umpama bachang dengan kuini,Rupa-nya sarna rasa-nya lain.

2. Apa di-ambil di-atas dapor,Buah keranji di-atas para;Umpama kunyit dengan kapor,Rupa-nya lain lekas mesra.

3. Tempat bermain terlalu jauh,Mendayong perahu di-tepi kolam;Sunggoh pun lichin buah pauh,Liehin di-luar busok di-dalam,

4. Buah lada masak merah,Buab keranji dalam perahu;Luka tangan nampak berdarab,Luka di-hati siapa tabu.

5. Buab nangka di-tepi perigi,Sudab di-petik di-bawa pulang;Kalau muka tidak berseri,Risau di-hati nampak terbayang.

6. Buab nangka di-tepi perigi,Sudah di-petik jangan di-buang;Memang bagitu perasaan di-hati,Senang dan sedeh selalu terbayang.

7. Ikan di-sungai jangan di-panching,Sudah habis di-sarnbar burong;Kalau ta' kenal rnata daching,Pada menimbang baik memborong.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 83: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN RAMPAIAN 75

8. Orang bergalah di-Tanjong Tuan,Bergalah dengan menggunakan perahu;Sunggoh pun saya pemborong di-jalan,Buah ranggahan saya ta' mahu.

9· Buah pepaya buah nenas,Masak sa-biji di-atas tebing;Sunggoh pun saya buaya yang ganas,Saya ta' makan sebarang daging.

10. Apa di-pungut kelapa gading,Belum jatoh dari tandan;Adat buaya makan daging,Sudah busok bam di-makan.

II. Mengapa belat hendak di-ikat,Belat sa-rupa dengan keJong;Harimau di-hutan lagi ku-ikat,Inikan pula kuching di-kampong.

12. Kelapa di-puan tersangat indah,Di-tanam orang di-kota MeJaka;Jangan tuan memandang mudah,Ierat ta' kena apa na' kata.

13· Apa guna kepok di-Iadang,Kalau tidak berisi padi;Apa guna berambut panjang,Kalau tidak berani mati.

14· Jangan suka memasang taut,Taut di-pasang tidak bertali;Jangan suka menempah maut,Nyawa tidak berjual beli.

IS· Membakar roti di-atas rumah,Sudah di-bakar makan di-pantai;Biar mati bergalang tanah,Pada hidup berchenninkan bangkai.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 84: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

76 PI\NTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

16. Ada ubi di-buat lepat,Hendak masak rnesti di-rebus;Kalau dosa sa-kali di-buat,Sa-ribu tahun ta' boleh di-tebus,

17. Pohon pepaya kalau tumboh,Di-tanam orang di-tepi kota;Ibarar luka belum semboh,Parut tetap ada juga.

18. Orang mengail ikan gelama,Gelama di-kail di-Sungai Kali ;Bila rerkenang kesah lama,Ibarat luka berdarah kembali,

19. Asal kapas menjadi benang,Asal benang menjadi kain;Sudah lepas jangan di-kenang,Sudah jadi orang lain.

20. Kalau pasang ayer di-laut,Berani-kah kuda bersama mandi;Hati terkenang mulur tersebut,Kenangan menggoda ingatan hati.

2 I. Menanam padi berchampor lada,Padi di-tanam dalam huma;Kalau di-hati terlalu tergoda,Rosak-Iah iman terchernar-lah nama.

22. Pasang Iilin tujoh keramat,Kayu geharu di-bakar juga;Kalau hidup hendak selamar,Nama baik hendak di-jaga .

23. Buah kelapa di-masak kueh,Buat bekalan pergi ka-Daik;Kalau berchampor orang bertuah,Tidak mashor nama pun baik.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 85: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN RAMPAIAN n

24· Apa di-harap kelapa seberang,Kerana tidak berbuah lagi;Apa di-tumpang tuah orang,Lebeh baik berusaha sendiri.

25· Kayu ara pohon-nya besar,Di-lilit akar di-tepi telaga;Kalau berusaha dengan sabar,Lambat laun berhasil juga.

26. Anak kumbang terayapz,Di-tangkap orang di-beri tali;Hendak terbang tidak bersayap,Hendak hinggap tidak berkaki.

27· Ombak besar di-tepi pantai,Musim tengkujoh di-laut China;Niat besar hajat ta' sampai,Menandakan badan hendak binasa.

28. Buah kepayang buah keranji,Buah pulasan kulit-nya hitam;Kalau sayang pada yang benchi,Umpama madu di-mangkok jadam.

29· Hendak ka-mana anak Che' Tahir,Berjalan pantas pergi ka-kebun;Menanam tebu di-tepi bibir,Umpama madu berchampor rachun.

30. Kalau hendak ka-tanah seberang,Mengapa selaseh di-tanam lagi;Kalau tidak lidah berchabang,Mengapa kaseh bertukar ganti.

31. Apa buat di-kebun China,Hendak mengambil buah berangan;Pasang jerat burong ta' kena,Burong biasa makan di-tangan.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 86: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

78 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

32. Pasang rachek di-tepi jalan,Mengapa jebak di-pasang juga;Burok perahu burok pengkalan,Mengapa jejak di-ulang juga.

34. Sebab jebak di-pasang juga,Kerana jerat tidak mengena;Sebab jejak di-ulang juga,Sebab terkenang budi yang lama.

35. Ayer pasang di-laut China,Penoh ayer masok kota;Kalau terkenang kesah lama,Iatoh berderai ayer mata,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 87: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN LAUT

Pantun juga di-chipta orang untok menggarnbarkankeindahan alam di-sakeliling-nya,

Orang- yang tinggal di-kawasan sawah ladang selalumengarang pantun- yang memuji keindahan alam di-sakeli­ling-nya, dengan menggunakan nama- rumboh-an sapertipadi, nenas, pisang, sagu dan juga barang- lain yang adadi-sakeliling-nya.

Orang' yang tinggal di-tepi laut pula, saperti kaumneiayan, ahli- pelayaran dan orang- yang menchari rezekidi-laut, menchipta pantun- yang bukan sahaja menggambar­kan keindahan laut bahkan menimbulkan sindiran yangmemberi ma'na yang mendalam:

I. Hendak ka-mana anak Che' Daud,Hendak ka-bendang menanarn padi;Saya umpama pelampong di-laut,Di-pukul ombak ka-tengah ka-tepi.

2. Budak- memasang taut,Dapat sembilang berduri tiga;Sunggoh pun kechil pelampong di-Iaut,Di-masa sesak berguna juga.

3. Apa di-buat menebang sagu,Sagu di-tebang di-pinggir kali;Ada kuala ada penunggu,Salah langkah binasa-Iah diri.

4. Pokok kelapa chon dong ka-barat,Buah-nya banyak muda dan tua;Kena gaya dengan isharat,Senang-Iah perahu masok kuala.

5. Buah kapas dari hulu,Di-bawa orang dari seberang;Macham mana kapal na' laju,Kuala sudah di-lengkong karang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 88: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

80 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

6. Mengapa kain di-lelongz,Kerana boleh di-buat baju;Kalau ada Tuhan menolong,Ayer pasang kapal pun lalu.

7· Mengapa termenong menchari ilham,Ilham di-ehari di-tengah malam;Bukan-kah banyak malim yang faham,Mengapa banyak kapal tenggelam.

8. Berlumba- ikan haruan,Berlumba berenang dalam kolam;Salah pedoman salah haluan,Itu-lah sebab kapal tenggelam.

9· Mengapa di-tinting membuat pisau,Pisau di-tinting tidak berhulu;Di-kiri tebing di-kanan pulau,Macham mana kapal na' lalu.

10. Sunggoh di-tinting membuat pisau,Pisau raut pisau perkasa;Di-kiri tebing di-kanan pulau,Sarna tengah ku-lalu juga.

II. Tajam sunggoh pisau raut,Boleh membe1ah buah khurma;Kapal lalu ayer pun surut,Tersangkut di-beting macham mana.

12. Orang Arab menjaga kibas,Kibas berjalan dengan unta;Ayer surut kapal terkandas,Bila pasang terapong juga.

13· Berkawan- kambing dan kibas,Bapak kambing kuat berlaga;Tuan umpama perahu kertas,Gelornbang besar jangan di-duga.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 89: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN LAUT 81

14· Buat tapai dengan pulut,Manis rasa-nya buah betek;Sunggoh besar gelombang di-laut,Tidak tenggelam dada itek.

15· Kelapa gading lebat ka-pangkal,Ada sa-tandan buah-nya tua;Kalau kail panjang sa-jengkal,Lautan dalam jangan di-duga.

16. Kelapa gading santan-nya kental,Santan di-gaul dengan pulut;Sebab kail panjang sa-jengkal,Lautan dalam sa-paras lutut,

17· Buah rambai buah rambutan,Rasa-nya manis tersangat nyaman;Umpama lampu di-tengah lautan,Terkelip- menjadi pedoman.

18. Pagi hari menepong pulut,Hendak membuat buah Melaka;Banyak orang karam di-laut,Karam di-darat kerana apa?

19· Beras pulut di-dalam loyang,Berchampor ragi menjadi tapai;Karam di-laut di-pukol gelombang,Karam di-darat hajat ta' sampai.

20. Mengapa mabok buah kepayang,Sebab di-sumpah landak sakti;Karam di-laut eli-pukol gelombang,Mengapa nakhoda membunoh diri.

21. Pandai berlaga burong balam,Terkena racbek di-hadapan mata;Nakhoda umpama raja di-alarn,Pechah kapal karam-lah dia.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 90: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

82 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

22. Pisau raut ulu-nya kasar,Hendak meraut buloh China;Bukan-kah laut gelombang-nya besar,Mengapa sanggup menyabong nyawa?

23· Manis rasa-nya gula kabong,Kalau di-makan manis sa-kali;Di-gelombang besar nyawa di-sabong,Di-situ tempat menchari rezeki.

24· Kalau kota sudah roboh,Banyak harta bersama hilang;Kapal berlaboh di-lautan tedoh,Mengapa kemudi tersangkut di-karang.

25· Banyak harta bersama hilang,Hilang pedang hilang mahkota;Sebab kemudi tersangkut di-karang,Kerana beting surut di-kuala.

26. Apa di-beli kueh karas,Hendak membuat kueh bingka;Kerana beting kapal terkandas,Ayer pasang belayar kita,

27· Terbang malam si-kunang-,Di-puchok kayu chahaya-nya terang;Laut indah rupa-nya tenang,Mengapa kuala di-lengkong karang.

28. Burong dekut hinggap di-dahan,Mati terikat tali benang;Bukan-kah laut chiptaan Tuhan,Karang bergunong di-ayer tenang.

29· Bunga kapas bunga rotan,Kembang melati dalam paya;Belayar kapal di-tengah lautan,Mengapa nakhoda menjadi raja.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 91: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN LAUT

30. Bunga rotan dalam paya,[atoh sa-kuntum di-tengah laman;Sebab nakhoda menjadi raja,Menentukan haluan dengan pedoman.

3I. Bunga layu di-dalam raga,Raga di-bawa dari seberang;Haluan di-tentu pedoman di-jaga,Mengapa kapal terkandas di-karang,

32. Raga di-bawa dari seberang,Bunga yang layu bunga berembang;Kapal terkandas di-atas karang,Di-tiup taufan di-pukul gelombang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 92: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN PENDEKAR

Di-zaman dahulu, penchak dan silat menjadi tariankapada pemuda-, Tiap- sa-orang pemuda memang mem­pelajari 'ilmu silat, dari silat pulut, sampai-Iah ka-silatpendekar, silat hulubalang dan silat gayong yang terrnashorsampai ka-hari ini.

Pada masa dahulu, hampir di-tiap- daerah ada mem­punyai panglima silat untok mengajar pemuda- bersilat.Hampir tiap- kampong ada di-buat gelanggang tempat silatdi-pelajari oleh pemuda-.

Untok mengagong-kan penchak silat yang merekapelajari itu, pemuda- itu dapat menchipta pantun untokmembangkitkan semangat kepahlawanan dan keperwiraansupaya berkobar- di-dada mereka:

I. Anak China menjemor kain,Batek jalor kain-nya panjang;Anak muda pandai berrnain,Bersilat pulut di-tengah gelanggang.

2. Batek jalor kain-nya panjang,Di-jemor orang di-tepi dinding;Bersilat pulut di-tengah gelanggang,Menghorrnati pengantin sedang bersanding.

3. Bukan kilat sebarang kilat,Guroh berbunyi dengan kuat-nya;Bukan silat sa-barang silat,Silat pendekar dengan penchak-nya.

4. Ayer berkochak di-hujong perahu,Perahu belayar di-Telok Belanga;Penchak silat tarian Melayu,Boleh mempertahankan kedaulatan negara.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 93: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN PENDEKAR 85

5· Ada akar di-kebun China,Akar bemama akar berembang;Bersilat pendekar bersilat panglima,Banyak musob dapat di-tentang.

6. Memang indab pokok kayu,Bunga-nya indah pokok sena;Memang indab silat Melayu,Nama-nya indab ka-mana-,

7· Bunga China di-atas akar,Akar bemama akar londang;[angan selalu mengaku pendekar,Kalau keris selalu kecbundang.

8. Asam kelat buab delima,Di-makan orang waktu petang;Rosak-lah silat malu panglima,Keris kecbundang di-tengab gelanggang.

9· Berbunyi burong di-waktu petang,Burong belatok jambul-nya merab;Keris kecbundang di-tengab gelanggang,Pantang panglima menyerab kalab.

10. Orang belayar di-Telok Belawan,Perabu penob muatan lada;Macbam mana bendak melawan,Kalau keris tertikam di-dada.

II. Pandai menyanyi anak Cbe' Tahir,Pandai menyanyi pandai berkata;Belum sampai sa'at yang akbir,Tumbok dan tendang ku-Iepaskan juga.

12. Buab mangga jangan di-biris,Takut- terkena jari;Orang muda jolong berkeris,Salab lenggang menikam diri,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 94: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

86 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

13· Menganyam tikar berawan larat,Tikar di-anyam dari pandan;Malu pendekar di-gelanggang silat,Kalau senjata melawan tuan,

14· Orang mengail ikan betok,Habis di-makan ikan haruan;Adat senjata hendak di-sintok,Baru setia menjadi kawan.

15· Limau nipis limau kasturi,Buab delima di-atas para;Keris ini keris sakti,Di-pakai panglima membela negara.

16. Mana manis-nya buah delima,Kalau sudah di-lilit akar;Mana letak-nya gagah panglima,Pusaka terpendam belum terbongkar.

17· Burong belang di-atas batu,Batu hampar di-Telok Serayu;Hilang satu berganti satu,Adat panglima menebus malu.

18. Mana letak-nya Telok Panglima,Negeri Selangor sa-belah pantai;Mana letak-nya malu panglima,Lembing pusaka sudah tergadai.

19· Ada kain panjang sa-ela,Hendak membuat langsir pintu;Pusaka di-tebus negara di-bela,Adat panglima memang bagitu.

20. Kayu di-hutan kayu cbendana,Bila berbuah tersangat lebat;Bukan panglima sa-barang panglima,Pembela negara menjaga adat,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 95: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTON PENDEKAR

21. Buah rarnbai buah delima,Di-isi orang dalam raga;Bukan panglima sa-barang panglima,Panglima silat harapan raja.

23. Buah chempedak banyak bergetah,Jatoh sa-biji di-atas tebing;Ku-dengar Dato' Panglima yang gagah,Mengapa menikarn menggunakan lembing?

24. Ubat jampi di-muka pintu,Beras di-jampi berchampor emping;Kalau musoh datang menumpu,Tentu menikam menggunakan Iembing.

25. Buah delima di-atas para,[angan di-makan sambil berlari;Panglima gagah surohan raja,Boleh mengawal seluroh negeri.

26. Pasir indah di-Telok Panglima,Telok Panglima di-Selat Melaka;Bersilat pendekar bersilat panglima,Mengapa keris kecbundang juga?

27. Anak buaya di-tepi pantai,Terenang- di-tepi limbongan;Lambang terpesona pusaka tergadai,Keris kechundang terkulai di-tangan.

28. Pokok sena di-makan rusa,Rusa ada di-tanah Pontian;Hidup panglima membuat jasa,Jasa di-kenang ka-akhir zaman.

29. Asam paya bertandan muda,Kalau di-ambil jangan di-belah;Di-mana ada negeri beraja,Di-situ ada panglima gagah.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 96: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

88 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

30. Pisau lipat di-atas para ,Di-buat meraut bilab rotan;Keris di-pinggang anugerahan raja.Jangan menggunting dalam lipatan.

3 I . Kalau meraut bilah rotan,Rotan bemama rotan sega;Kalau menggunting dalam lipatan,Nanti lembing menchuchok mata .

32. Selagi sega bemama rotan ,Di-buat mengikat balai kota;Selagi jasat ada di-badan,Pahlawan Melayu pantang derhaka.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 97: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN BUNGA

Selalu juga pant un di-nyanyikan dengan menggunakanbunga sa-bagai ibarat yang di-padankan dengan orang­perempuan atau anak> gadis.

Pantun bunga ini selalu di-nyanyikan di-dalam majlismenyanyi Dendang Sayang dan juga dalam lagu jogetsaperti yang di-adakan di-temasba mandi safar di-Me1akaarau pun di-majlis perkahwinan:

I. Hendak belayar ka-tanah seberang,Di-tepi laut ayam berkokok;Berapa chantek bunga di-karang,Chantek lagi bunga di-pokok.

2. Membawa beban jangan di-galas,Hendak di-bawa pergi ka-hulu;Tuan umpama bunga kertas,Rupa-nya chantek tidak berbau.

30 Ada gula di-dalam mangkok,Gula sudah berchampor susu;Sunggoh cbantek bunga di-pokok,Kena panas kenapa layu.

40 Hendak pergi ka-Negeri China,Membawa dagangan sa-gulong tikar;Niat di-hati memetek bunga,Bunga di-Iengkong naga yang besar.

50 Chermat- memintal tali,Tali di-pintal berlilit tiga;Di-gunakan hikmat dengan sakti,Memetek bunga di-mulut naga.

6. Chantek rupa-nya buah betek,Manis isi-nya macham nangka;Di-rnulut naga bunga di-petek,Layu di-tangan apa na' kata.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 98: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

90 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

7· Mengapa di-petek buah berangan,Pohon-nya besar di-sambar petir;Bunga di-petek layu di-tangan,Sudah terjanji di-suratan takdir.

8. Mengapa mayang hendak di-sadap,Gula Melaka di-Kampong Melayu;Sunggoh pun chantek si-bunga dedap,Kembang-nya chantek tidak berbau.

9· Gula Melaka di-kampong Melayu,Di-bawa orang ka-Kuala Kangsar;Bunga dedap tidak berbau,Tetapi indah hiasan pagar.

10. Pohon selaseh di-atas jambatan,Di-ambil orang sambil lalu;Putus kaseh putus harapan,Kumbang menyeri bunga pun layu.

II. Di-ambil orang sambil lalu,Sudah di-petek bawa ka-seberang;Macham mana bunga ta' layu,Di-makan ulat sa-belum kembang.

12. Menanam pegaga di-tepi [ambatan,Daun-nya lebar chantek di-pandang;Kalau bunga menjadi rebutan,Takut layu sa-belum kembang.

13· Ada hidangan di-atas hamparan,Untok santapan tuan puteri;Hampa hati putus harapan,Bunga di-puja kembang ta' jadi.

14· Subor pokok kerana baja,Baja di-bawa dari Melaka;Hajat memetek bunga di-puja,Nasib na' malang apa na' kata,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 99: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN BUNGA 91

15· Masak minyak di-tengah laman,Minyak di-masak di-dalam puan;Bukan-kah banyak bunga di-taman,Mengapa sa-kuntum menjadi rebutan,

16. Buah rambai buah rambutan,Iatoh sa-biji di-atas peti;Sa-kuntum bunga menjadi rebutan,Sebab sudah berkenan di-hati.

17· Buah berembang di-dalam chempa,Di-ambil orang sambi! berlari;Belum kembang sudah di-puja,Itu-lah sebab layu sendiri.

18. Sunggoh indah pokok chendana,Di-tanam orang di-tepi kota;Bunga indah hiasan istana,Kita menumpang memandang sahaja.

19· Buah berembang di-tepi kota,Di-bawa orang pergi ka-hulu;Hati berkenan bunga di-puja,Nasib baik jatoh ka-pangku.

20. Buah betek buah berangan,Di-jual orang seluroh negeri;Chantek ros bunga jambangan,Bau-nya harurn batang berduri.

21. Apa di-tebang pokok chendana,Kerana dahan habis mati;Kalau ingin memetek bunga,Takut-kah tuan menernpoh duri?

22. Mendayong perahu sambut menyambut.Batu karang menjadi halangan;Di-mulut naga lagi-ku rebut,Batang berduri ta' jadi halangan.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 100: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

92 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

23· Memetek bunga dari seberang,Bunga China kembang berduri;Merebut bunga di-tangan orang,Salah langkah kechewa diri.

24· Membuat pengat membuat penganan,Manis rasa-nya gula Melaka;Bunga di-petek kerana berkenan,Biar-Iah badan menempah chelaka.

25· Ada chen dana di-atas peti,Di-bakar orang berchampor gaharu;Walau pun bunga terjarnbang di-hati,Ada-kah boleh kernbang di-pangku,

26. Tanam betek di-kebun China,Buah-nya besar manis sa-kali;Walau pun chantek bunga sena,Kernbang di-hutan tidak berseri.

27· Ada apa di-dalam dulang,Ada wajik berchampor pengananSiapa kata nasib ta' malang,Bunga di-petek layu di-tangan.

28. Membawa talam berisi juadah,]uadah di-makan Inderasari;Berlegar-Iah kumbang di-taman indah,Bunga di-sunting kembang ta' jadi.

29· Ada piring dalam peti,Berisi pengat dalam dulang;Bunga di-sunting kembang ta' jadi,Di-sengat kumbang sa-belum kernbang.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 101: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

CHARA MEMAHAMI PANTUN SIMBOLIK

Pantun simbolik ada-lab sa-jenis pantun Melayu yangtinggi sekali nilai-nya di-antara beberapa jenis pnatun yangtelab menjadi sastera ra'ayat di-negeri kita ini.

Kerana tinggi-nya nilai dan maksud sindiran pantun iniyang mengandongi ma'ana yang tajam serta halus danmenarek hati orang mendengar-nya, maka pantun simbolikini sukar sadikit hendak di-fahamkan maksud-nya.

Sa-bagai chontoh, chuba kita lihat enam rangkappantun simbolik jenis berkait yang selalu di-gunakan olehgadis dan teruna di-masa mereka baharu hendak berkenalandi-antara satu dengan lain:

Terrma: Pohon kelapa di-hinggap kumbang,Kumbang sudah di-beri tali;Chuba- menanam mumbang,Kalau tumboh berseri negeri.

Gadis: Sudah berbuah pokok berembang,Pokok-nya banyak di-pantai Melaka;Tangan bertuab menanam mumbang,Takdir Tuhan tumboh juga.

Terrma: Kumbang di-ikat dengan tali,Sa-ekor kumbang berkaki lapan;Mumbang di-tanam beneh-nya mati,Ada-kah puan menaroh harapan.

Gadis: Berapa belas membawa peti,Peti di-bawa di-hujong medan;Niat-ku ikhlas suchi di-hati,Do'a dan rastu membawa harapan.

Teruna: Mengapa di-pakai kain chokin,Hendak mandi di-hujong tanjong;Niat ikhlas berhati yakin,Susah dan senang mahu-kah menanggong?

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 102: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

94 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Gadis: Indah pantai di-Selat Melaka,Pasir-nya puteh di-hujong tanjong;Kalau di-hati sa-ia sa-kata,Susah dan senang sarna di-tanggong.

Banyak peminat- pantun di-Melaka dapat memadankankandongan pantun- ini ka-dalam bahasa pertutoran biasa.Mereka memahami pantun- ini mungkin kerana merekasendiri pernah menggunakan-nya ketika mereka chubamemikat hati kekaseh- mereka.

Sa-bagai chontoh, pantun pertama di-dalam kumpulanpantun- simbolik ini boleh di-padankan dengan bahasapertutoran biasa:

Pohon kelapa di-hinggap kumbang,Kumbang sudah di-beri tali;Chuba- menanam mumbang,Kalau tumboh berseri negeri.

Sa-orang pemuda baharu sahaja berjumpa dengan sa­orang gadis di-dalam saru majlis menyanyi Dendang Sayang.Pemuda itu ingin berkenalan dengan gadis tersebut. Untokmenjaga adab dan sopan dan menunjokkan budi bahasa-nyakapada gadis itu, pemuda tersebut telah menawarkan diri-nyahendak berkenalan dengan gadis itu dengan mengibaratkandiri-nya sa-bagai sa-orang chuba hendak menanam mum­bang. Kalau- mumbang itu turnboh, akan berseri negeri.lni di-maksudkan, kalau perkenalan itu di-terima, akanmemberi harapan peransang dan semangat kapada-nya.

Pantun jawapan si-gadis tadi pula boleh di-padankandengan bahasa pertutoran biasa saperti berikut:

Sudah berbuah pokok berembang,Pokok-nya banyak di-Pantai Melaka;Tangan bertuah menanam mumbang,Takdir Tuhan tumboh juga.

Gadis itu menerangkan ia-itu, sunggoh pun ia belumpernah bertemu dengan pemuda itu dan juga belum pernah

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 103: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

CHARA MEMAHAMI PANTUN SIMBOLIK 95

berkenalan dengan keluarga-nya, tetapi ia berkenan kapadapemuda tersebut, mungkin tentang paras rupa-nya yangkachak dan tingkah laku dan budi pekerti-nya yang baik.Gadis itu memberi harapan kapada teruna tadi untok mene­ruskan tujuan-nya berkenalan dengan-nya. Ia juga memberigalakan kapada pemuda itu untok mengikat tali perchintaandan menyerahkan kapada Tuhan yang maha kuasa mudah-antujuan yang baik itu menchapai kejayaan.

Kumbang di-ikat dengan tali,Sa-ekor kumbang berkaki lapan;Mumbang di-tanam beneh-nya mati,Ada-kah puan menaroh harapan.

Dengan pantun ini pula, si-teruna bertujuan mendugahati si-gadis dengan chara bergurau sarna ada ia bersunggohsmenerima-nya sa-bagai kekaseh walau pun ada apa- halanganmengganggu. Ia maseh khuatir kalau- perkenalan pertamaini tidak memberi chukup harapan untok jalinan kaseh sayangitu kekal abadi.

Berapa belas membawa peti,Peti di-bawa di-hujong medan;Niat-ku ikhlas suchi di-hati,Do'a dan rastu membawa harapan.

Gadis itu menerangkan ia-itu, sunggoh pun kata- yangdi-lahirkan oleh pemuda itu di-hamburkan dengan tujuanbergurau sahaja, tetapi ia suka menegaskan bahawa iamenerima dengan tulus ikhlas dan suchi hati chadanganpemuda itu. Sunggoh pun demikian, ia mengingatkanbahawa kejayaan bergantung kapada do'a yang mungkindi-kabulkan Tuhan.

Teruna itu pula sa-terus-nya mengemukakan lagipertanyaan melalui pantun-nya:

Mengapa di-pakai kain chokin,Hendak mandi di-hujong tanjong;Niat dan ikhlas berhati yakin,Susah dan senang mahu-kah menanggong?

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 104: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

96 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Kalau gadis itu benar- ikhlas dan yakin, teruna ituingin mengetahui sama ada gadis itu sedia sarna menempohgelombang hidup, mengalami suka duka dan pahitmaung-nya.

Dengan tidak teragak- lagi, gadis itu terus menegaskan:

Indah pantai di-Selat Melaka,Pasir-nya puteh di-hujong tanjong;Kalau di-hati sa-ia sa-kata,Susah dan senang sama di-tanggong.

Gadis itu menegaskan ia-itu, kalau perkenalan itu di­berkati Tuhan sampai membawa jodoh ka-jenjang pelamin,ia sedia bersarna menempoh gelombang hidup - susah dansenang sarna di-tanggong.

Demikian-lah halus-nya maksud pantun simbolik yangdi-gunakan oleh pemuda dan pemudi pada masa dahuluuntok menggantikan bahasa pertutoran biasa.

Chatatan: (Terjemahan pantun ini, saya dapati dari­pada Allah Yarham Tuan Haji Saleh bin Pendekar Muda,sa-orang tua yang tinggal di-daerah Alor Gajah Melaka.Beliau ia-lah sa-orang guru silat dan guru pantun yangdengan murah hati-nya melayani pertanyaan- saya berkenaanpanrun ini pada tahun 1945. Beliau telah lahir pada tahun1883 di-Melaka dan telah meninggal dunia pada tahun

1947)·

Ada juga pantun simbolik di-gunakan oleh gadis di­zaman dahulu untok menolak lamaran pemuda yang hendakmeminang-nya dengan sa-chara halus dan tidak mahumenyinggong hati pemuda itu. Pantun pemuda itu berbunyidemikian:

Kalau di-petek buah berangan,Pokok-nya ada di-sabelah barat;Sunggoh chantek bunga di-jambangan,Di-petek dengan chinchin beradat,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 105: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

CHARA MEMAHAMI PANTUN SIMBOLIK 97

Apabila gadis itu mendengar pemuda itu menggunakanpantun d.i-atas d.i-tujukan pada-nya, maka fabam-lab iabahawa pemuda itu berhajat hendak meminang-nya, Tetapigadis itu tidak bersetuju dengan pemuda yang berpantunitu, Untok menolak lamaran pemuda tersebut dengan sa­chara baik, gadis tadi menggunakan pantun simbolik yanghalus ma'ana dan sindiran-nya.

Charikan lembing tidak bertangkai,Hendak menjampi jembalang di-laut;Charikan saya emping bertangkai,Tolong kumpulkan embun di-rumput,

Si-gadis telah menerangkan kapada si-teruna ia-itu,kalau si-teruna hendak meminang-nya, ia tidak menolak,tetapi ia memberi satu sharat yang mustahil boleh di-hasilkanoleh si-teruna,

Apabila si-teruna mendengar sabaja pantun jawapansi-gadis itu, maka faham-lah ia bahawa lamaran-nya telahdi-tolak sa-chara halus dan bijak.

Untok menjaga maruah-nya sa-bagai sa-orang pemuda,sunggoh pun gadis itu sudah menolak lamaran-nya denganmengenakan satu sharat yang berat, maka pemuda itu men­jawab dengan pantun juga berbunyi demikian:

Ada lembing tidak bertangkai,Habis takut jembalang dan hantu;Kalau emping sampai bertangkai,Menandakan bulan jatoh ka-pangku.

Pemuda itu menerangkan ia-itu walau pun sharat di­beri oleh gadis itu berat dan sukar hendak d.i-kerjakan,sa-bagai sa-orang yang berhajat, akan di-charikan jugaemping bertangkai itu dan kata-nya, kalau ada emping ber­tangkai, sudah tentu gadis itu akan menjadi isteri-nya.

Demikian-Iah bijak-nya dato' nenek kita di-zamandahulu menunjokkan kehalusan budi bahasa-nya dan

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 106: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

98 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

menyelesaikan sa-suatu perkara dengan bcrsikap sopan, tidakmahu menyakitkan hati orang lain.

Sila tatapi beberapa rangkap pantun simbolik di-bawahini. Saya perchaya pembacha dapat memahami maksud-nya.

I. Bisa kaki di-tikam tunggol,Tunggol di-pijak kayu chendana;Iri hati melihat sanggol,Sanggol ada sa-kuntum bunga,

2. Pulau Gadong dekat Melaka,Sawah-nya luas chantek pandangan;Jatoh berladong si-ayer mata,Chinchin di-jari lepas di-tangan.

3. Chantek pandangan di-Tanjong Jati,Bukit Bentan tinggi mengawan;Mengapa di-kenang orang dab pergi,Bam nesan mengapa tangiskan.

4. Chantek pandangan Tanjong Seribu,Bukit Serayu di-pandang jangan;Hendak berkubor di-hujong kuku,Mengapa menangis di-tapak tangan.

5. Pagi hari ka-Telok Belanga,Singgah sa-malam di-Pulau Lada;Niat di-hati na' memetek bunga,Bunga bcrladong si-ayer mata.

6. Mengapa di-jaja buab berembang,Di-jaja orang pagi hari;Hiba hati melihat kumbang,Bunga di-sunting kembang ta' jadi.

7. Masak merah buah rambutan,Jatoh berderai buah berangan;Kalau bunga jadi rebutan,Kalau di-petek layu di-tangan.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 107: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

CHARA MEMAHAMI PANTUN SIMBOLIK 99

8. Memanching ikan sedang bermain,Sisek-nya tebal ikan temboleh;Menggilakan bayang dalam ehermin,Di-lihat ada di-ambil ta' boleh.

9· Ka-hujong tanjong mendayong rakit,Hendak menuju ka-Selat Melaka;Mengapa membendong ayer ka-bukit,Pasir di-kuala berubah juga.

10. Bau-nya harum bunga pandan,Di-ambil orang taroh di-peti;Lulus jarom lulus ke1indan,Chindai di-tekat tenunan ta' jadi.

II. Mendayong perahu di-pantai Rengit,Ayer pasang penoh selalu;Berpijak bumi berpayongkan langit,Ta' kena hujan ehemperas berlalu.

12. Gunong Serayu chantek di-pandang,Nampak dari Selat Me1aka;Hilang-nya mutu emas di-timbang,Kalau intan di-sangka kaeha.

13· Berapa hitam kulit manggis,Hitam lagi kerbau sapi;Lautan kering pulau menangis,Than di-laut menghempas diri.

14· Jatoh berderai buah berangan,Di-ambil orang taroh di-dulang;Sunggoh pun bunga genggam di-tangan,Mengapa jadi rezeki orang.

15· Pagi hari menehari lokan,Di-tepi pantai Te10k Serayu;Tangan bertuah memileh intan,Intan di-pileh menjadi batu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 108: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

100 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

16. Mengapa kuda ta' mahu berlari,Kerana sudah kena sumpitan;Bukan-kah tuan mengenal johari,Mengapa di-pileh emas sepohan.

17. Panglima 'arif gagah berani,Pandai berjalan pandai berkata;Di-mana 'arif-nya tukang yang seni,Emas di-tinting menjadi suasa.

18. Mengapa di-tanam pokok padi,Rotan sega tumboh di-huma;Lama terpandang dalam hati,Ada chinchin di-tengah bunga.

19. Orang menebang kayu chendana,Habis tertirnpa pokok nenas;Mimpikan chinchin di-tengah bunga,Laut di-selam haram ta' lemas.

20. Tinggi bukit terendak China,Nampak di-pandang orang mengail;Ada chinchin di-lengkong bunga,Nampak di-pandang ta' dapat di-ambil.

21. Chantek berseri bunga sena,Layu sa-tangkai di-hujong galah;Bersakti sunggoh tikaman panglima,Linggi di-serang Bentan yang alah.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 109: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAHULU DANPANTUN SEKARANG

Pantun Melayu telah menjadi sastera ra'ayat di-negeriini zaman berzaman lama-nya, hidup dengan subor menjadialat penglipor lara. Pantun Melayu juga beransor- menarekminat berbagai- kaum di-Malaysia sejak ia-nya menjadi satudaripada pertandingan- yang di-adakan pada masa ra'ayatnegeri ini menyambut Bulan Bahasa Kebangsaan.

Zaman telah berubah, bertukar ganti. Dahulu orangmenggunakan kereta lembu untok kenderaan, tetapi sekarangbeberapa jenis kenderaan mod en di-gunakan oleh pendudok­negeri ini. Negeri- yang maju telah pun menchipta ken­deraan baharu saperti roket untok chuba pergi ka-bulan.Kehidupan manusia bertambah maju dengan di-perbantukanoleh alat> sains, namun pantun Melayu tetap menjadimakanan rohani yang sesuai dengan jiwa bukan sahajaorang- Melayu bahkan Baba- Melaka dan beransor- pulamenarek minat kaum- yang kekal bermastautin di-negeriini.

Pantun- yang di-gunakan oleh peserta- yang mengambilbahagian di-dalam pertandingan pantun di-masa men yambutBulan Bahasa Kebangsaan boleh di-katakan mendapat sam­butan yang memuaskan. Ada juga di-antara pantun- ituberupa soalan menduga akal yang senghaja di-karang dengantujuan mengalahkan lawan sa-saorang peserta.

Sa-bagai chontoh, sila lihat satu daripada pantun- yangberupa soalan yang di-gunakan oleh sa-orang peserta:

Kalau tuan pergi ka-pantai,Kirimkan saya sa-potong rotan;Kalau tuan bijak dan pandai,Siapa nama duta Pakistan.

Yang mengechewakan ia-lah pantun itu di-jual kapadasa-orang tua yang mungkin tidak pernah membacha surat

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 110: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

IOZ PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

khabar kerana tidak bersekolah. Maka tidak-lah dapat iamenjawab pantun itu, walau pun ia sa-orang jagoh laguDendang Sayang.

Ada juga peserta- menjual pantun yang berunsorsejarah yang berbunyi demikian:

Buab pinang di-tepi sungai,Pinang muda jangan di-belab;Kalau tuan bijak dan pandai,Bila Siam menyerang Kedah.

Sukar juga soalan ini untok di-jawab oleb orang yangabli lagu Dendang Sayang tetapi tidak pemab bersekolab.

Di-pertandingan pantun yang di-adakan di-BalaiBudaya, Dewan Bahasa dan Pustaka pada masa menyambutBulan Bahasa Kebangsaan dalam tabun 1965, darjab pantunyang di-gunakan oleh peserta- bertambah baik mutu-nyakerana Iawatan Kuasa Pusat, Bulan Bahasa Kebangsaan,telah mengadakan peratoran- bahawa pantun- menduga akal,teka too dan pantun- yang kurang sopan tidak bolehdi-gunakan.

Walau pun demikian, mutu pantun- yang di-gunakanoleh peserta- di-dalam pertandingan itu belum-lah sa-tinggimutu pantun yang telah di-gunakan oleh nenek moyang kitadi-zaman dahulu.

Sa-bagai chontoh, chuba lihat pannm- yang di-gunakanoleh peserta- pertandingan pantun di-masa menyambutBulan Bahasa Kebangsaan dalam tabun 1965:

Beli: Ada duit tiga darbam,Hendak beli minyak zaitun;Pantun tuan saya ta' faham,Agak-nya tuan berbahasa Jakun.

'Jual: Pohon kayu sudah bertarok,Kalau berbunga berbau harum;Pijat- di-getu berbau busok,Sudah di-getu mengapa di-ehium?

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 111: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTON DAHULU DAN PANTON SERARANG 103

Beli: Kalau berbunga bau-nya harum,Bunga kasturi lebeh wangi;Sudah di-getu sebab di-ehium,Hendak menchari pijat- yang wangi.

'jual: Ikan belanak di-tepi batu,Berenang sa-kawan di-tepi kuala;Marahkan anak sindir menantu,Marahkan ipar sindir siapa?

Beli: Banyak duit beribu>,Harga emas berjuta-;Marah anak sindir menantu,Marah ipar sindir mertua.

1ual: Nampak asap bergulong-,Asap api di-tepi pantai;Hajat hati na' pelok gunong,Apa daya tangan ta' sampai.

Beli: Asap api di-tepi pantai,Chahaya-nya sampai di-seluroh negeri;Pelok gunong tangan ta' sampai,Mari pelok abang di-sini.

1ual: Banyak orang mengambil rotan,Rotan di-ambil dalam paya;Kalau tuan menjadi Sultan,Apa hadiah-nya kapada saya.

Beli: Banyak orang menetak rotan,Rotan di-tetak berchampor buloh;Kalau saya menjadi Sultan,Adek menjadi gundek ka-tujoh.

Sunggoh pun pantuns yang di-gunakan oleh peserta­yang mengambil bahagian itu indah- juga bunyi-nya, tetapikalau di-nilai mutu pantun ini, maksud-nya tidak sa-bagituluas dan tajam saperti pantun yang telah di-gunakan olehorang- di-zaman dahulu.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 112: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

104 PANTUN MELAYU SASTERA RA'AYAT

Orang> tua dahulu berpantun bukan-lah bertujuanhendak berjenaka atau pun hendak menchari hadiah pialaperak, tetapi mereka berpantun untok melahirkan perasaanhati mereka dengan menunjokkan ka-halusan budi pekertikeperibadian orang Melayu sendiri dan kadang- merekaberpantun, menyindir untok memperbaiki budi pekerti oranglain.

Sa-bagai chontoh, chuba kita lihat pantun yang di­gunakan oleh orang- zaman dahulu untok menyindir sa­saorang panglima Melayu yang tidak menjaga maruahkedudokkan-nya :

Buah chempedak banyak bergetah,Jatoh sa-biji di-atas tebing;Ku-dengar date' panglima gagah,Mengapa menikam menggunakan lembing?

Pada zaman dahulu, tiap- sa-orang panglima bersen­jatakan keris. Dia sangat di-segani oleh pengikut--nya danmenjadi orang harapan raja dan negara. Orang yang selalubersenjatakan lembing dan tombak ia-lah pengawal> istana,perajurit- biasa dan pendekar> kechil sahaja. Kalau di-dapatisa-orang panglima menikam musoh dengan menggunakanlembing atau tombak, ia tidak di-anggap gagah.

Untok membela diri-nya ada juga panglima yang ber­pantun memberi sebab mengapa ia terpaksa menikammusoh-nya dengan lembing:

Ramai orang pergi memburu,Dapat kijang sa-besar kambing;Musoh datang di-sagenap penjuru,Tentu panglima menggunakan lembing.

Jawapan ini membawa maksud yang munasabah jugauntok panglima itu mempertahankan kedudokan-nya.

Sa-telah di-lihat sa-pinras lalu bedza-nya di-antarapantun dahulu dan pantun sekarang itu, maka dapat-lah

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 113: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

PANTUN DAHULU DAN PANTUN SEKARANG 105

satu panduan bagi memperbaiki mutu pantun sekarangsupaya dapat menghidupkan keindahan pembayang, sindirandan maksud saperti yang di-karang oleh orang- kita zamandahulu.

Di-dalam pertandingan pantun yang menarek perhatianramai, mutu-nya bergantung kapada nilai pantun yang di­jual. Kalau pantun yang di-jual kasar bahasa-nya dan kurangsopan santun, maka sukar juga bagi si-pembeli pantun untokmenjawab-nya dengan menyelitkan keiadahan dan sopansantun sa-bagaimana yang biasa di-karang oleh orang- zamandahulu.

Pengarang- pantun yang berpengalaman pernah menga­takan bahawa sa-sabuah pantun itu di-ibaratkan kain di­pasar. Kalau kain itu di-perbuat daripada benang sutera,elok tenunan-nya, sudah tentu mahal pula harga-nya.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 114: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

Moltd. Tai& Osman, M.A.

KESUSASTERAAN MELAYU LAMABeliau mengulas pendapat2 para sarjana Barat danmembuat analisa-nya sendiri, sa-bagai pewaris kesu­sasteraan Melayu lama, mengenai: kesusasteraanra'ayat, warisan zaman Hindu, undang2 Melayu lamaMelaka, penulisan Sejarah Melayu lama, kesusaste­raan yang datang bersama Islam, dll.Sesuai untok: chalun2 GCE/CSC/HSC, maktab2 per­guruan, pembacha2 umum dan universiti2. $1.75.

Zulkarnain St Maharaja

PENGULAS SASTERASesuai sa-bagai kursus kilat untok penuntut2 sekolah2menengah, maktab2 perguruan, peminat2 sasterabangsa.Terbahagi kapada (1) Prosa lama - Hikayat HangTuah, dll. (2) Prosa baharu - Di-bawah LindonganKaabah, dsb. (3) Puisi lama - Malim Deman, dll. &(4) Puisi baharu - Gembala, Menuju Ka-Iaut, dll.Huraian2 rengkas di-sentoh - apa itu dongeng, hika­yat, riwayat, penglipor lara, cherita, roman, plastikbahasa, metafora, kiasan, nobel, sajak, irama, kuplet,shaer, pantun, gurindam, puisi Parsi-Arab, matsnui,rubai, gazal, sonet dan sa-terus-nya. $2.50

USMAN AWANG & A. SAMAD SAID, AMN.

TEMA DAN TUGAS SASTERA MELAYUMODEN

Buku yang sunggoh2 berguna kapada pelajar2 sekolahmenengah, maktab perguruan, universiti dan parapendukong kesusasteraan tanah-ayer.Huraian2-nya: bahasa Melayu dalam lapangan kesu­sasteraan, suatu tema dalam kesusasteraan, pengala­man saya dalam menulis sajak, sajak dan penyaer,sostero Melayu sa-Iepas merdeka dan tugas-nya, latarbelakang pertumbohan sajak2 Melayu baharu, kegi­atan sastera dalam tahun 1948, menuju kedewasaancherpen Melayu & anasir2 berbahaya dalam sastera.Lengkap .dengan chatetan2 penting & biogerafi2pengarang. $4.00

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Page 115: PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA - PNM · 2019. 3. 18. · Pantun Adat Pantun Enam Kera/ (Talibun) - - ... mengikut pandangan adat istiadat orang- Melayu yang berdasarkan ugama Islam

ALIAS YUNOS lahir pada 26 lulai,1929. di-Kampong Ayer Hitam Darat.Masjid Tanah, Melaka. Beliau men­dapat pelajaran di-Sekolah MelayuPengkala~ Balak. Melaka. dan bela jarbahasa Inggeris di-sekolah malam di­Singapura.

Menjadi lohan Pantun NegeriSelangor pada masa menyambut BulanBahasa Kebangsaan Tahun 1964.Untok tahun 1964/1965 ia mewakiliSelangor dalam pertandingan pantundi-perengkat kebangsaan, ya-itu padamasa menyambut Bulan BahasaKebangsaan di-Dewan Bahasa DanPustaka. Kini berkhidmat sa-bagaiwartawan Berita Harian.

Sa-belum menyusun PANTUNMELAYU SASTERA RA'AYAT inl,beliau telah membuat penyelidekandi-Melaka dan ·Ne geri Sembilan sejaktahun 1945. Dalam usaha tersebut iatelah mendapat kerjasama dari ketua2

ada}, pendekar2 silat. ahli2 pantun,ahli 2 penyanyi Dendang Sayang.pemandu2 kereta lembu dan sa-bagai­nya.

PENERBITAN FEDERAL BERHADPERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA