11
PENGENALAN  Pendidikan Jasmani merupakan sebahagian dari kurikulum yang menjadi tunjang  pendidikan di negara k ita. Ianya p enting dalam menghasilkan insan yang seimbang dari segi intelektual, emosi, rohani dan juga jasmani yang akan memimpin negara di masa akan dat ang. Bagi mencapai matla mat i ni, satu kuriku lum t elah di perkena lkan da n diperbaharui dari masa ke semasa demi memenuhi keperluan pendidikan di Malaysia. Per mai nan mer upakan sebahagian dari isi pent ing dalam subjek Pendidikan Jasmani di Malaysia, selain dari pergerakan asas dan kecergasan fizikal yang ditekankan  pada tahap satu. Ianya diterap bagi memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan indi vi du bagi membent uk masyar aka t ya ng cerg as, sejaht er a dan pr odu kt if . s as  permainan mula diterap dan diajar kepada murid sea!al mereka di tahun empat. Permainan yang di ajar mer upa kan per mai anan gelanggang dan permainan padang. ntaranya adalah badminton, bola sepak, bola j aring, hoki, tennis, bola tampar dan j uga  bola baling. "alam merancan g dan melaksanakan aktiviti permainan di sekol ah semasa mata  pelajaran pendidikan jasmani, beberapa maklumat a!al perlu dinyatakan sebelum memulakan sesuatu pengajaran kemahiran. ntara maklumat a!al yang perlu diambil kira dan ditekankan adalah#$ %. Masa &eorang guru perlu tahu masa sesuatu aktiviti yang dijalankan bagi memudahkan guru merancang kemahiran yang perlu diajar kepada murid. Masa yang perlu diketahui adalah  jangka !aktu 'berapa lama( aktiviti dan bila 'samada pagi atau petang(. "engan masa ysng ditetapkan, maka guru dapat merancang berapa kemahiran yang akan diajar dan apa aktiviti yang bersesuaian dengan kemahiran tersebut.

Permainan Asas Hoki

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota

Citation preview

Page 1: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 1/11

Page 2: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 2/11

Page 3: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 3/11

Page 4: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 4/11

Page 5: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 5/11

Page 6: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 6/11

Page 7: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 7/11

Page 8: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 8/11

Page 9: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 9/11

Page 10: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 10/11

Page 11: Permainan Asas Hoki

7/21/2019 Permainan Asas Hoki

http://slidepdf.com/reader/full/permainan-asas-hoki 11/11