Periodni sistem elemenata sistem elemenata Periodni sistem elemenata je hemijska tablica u kojoj su po određenoj zakonitosti sistematizovani (poredani) hemijski elementi

  • Published on
    06-Mar-2018

  • View
    224

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Periodni sistem elemenata </p><p>Periodni sistem elemenata je hemijska tablica u kojoj su po odreenoj zakonitosti sistematizovani (poredani) hemijski elementi. Mendeljejev je je definisao Periodni zakon koji glasi: Hemijske svojstva elemenata su periodina funkcija njihovih relativnih atomskih masa Na osnovu sadanjeg poznavanja strukture atoma, periodni sistem elemenata se definie na sledei nain: Hemijska svojstva elemenata su periodine funkcije njihovih elektronskih konfiguracija (rednih brojeva). U Periodnom sistemu elementi su poredani u nizu sa porastom njihovih rednih (atomskih) brojeva (tj. sa poveanjem broja protona u jezgru i broja elektrona u elektronskom omotau) i to u : </p><p>- periode i - grupe. </p><p>Periode su horizontalni redovi u koje su reani elementi po porastu broja protona u jezgru. Broj periode odgovara poslednjem energetskom nivou (K, L, M, N, O ,P ,Q). Perioda u Periodnom sistemu elemenata ima sedam koliko i energetskih nivoa u najveem poznatom atomu. Grupe su vertikalni redovi u koje su redani elementi po slinim fizikim i hemijskim osobinama iji se atomi razlikuju po broju energetskih nivoa ali imaju istu konfiguraciju zadnjeg valentnog energetskog nivoa. Grupa u novoj tablici ima 18. Obeleene su brojevima od 1 do 18. U praksi se jo koristi tablica Periodnog sistema elemenata u kome ima osam glavnih grupa koje se oznaavaju rimskim brojevima Ia, IIa, IIIa, ..... VIIIa. Podgrupe se slino tome oznaavaju Ib, IIb, IIIb, ..... VIIIb. Elementi iste grupe periodnog sistema imaju slina hemijska svojstva. U istoj grupi odozgo nadolje rastu svojstva metala, a u grupama sa nemetalima opadaju svojstva nemetala, jer: </p><p>- isti je broj elektrona u spoljnjem nivou - raste broj energetskih nivoa - raste poluprenik atoma </p><p>U istoj periodi opadaju svojstva metala, a poveavaju se svojstva nemetala, jer: - isti je broj energetskih nivoa - poveava se broj elektrona u spoljnjem nivou - smanjuje se poluprenik atoma </p><p>Postoje etiri vrste hemijskih elemenata prema fiziko-hemijskim svojstvima:: PLEMENITI GASOVI elementi koji se nalaze u 18. odnosno VIIIa grupi PSE. Atomi tih </p><p>elemenata imaju osam valentnih elektrona. Izuzetak je helijum koji ima dva valentna elektrona. METALI ine najbrojniju grupu elemenata i zauzimaju najvei deo PSE (lijevo u PSE). NEMETALI ine manju grupu elemenata. Nalaze se na desnoj strani PSE. METALOIDI se nalaze izmeu metala i nemetala. To su elementi koji imaju neka svojstva </p><p>metala, a neka nemetala. Iz 6. periode izdvojen je niz LANTANOIDA. Iz 7. periode izdvojen je niz AKTINOIDA. Uz simbol svakog elementa u PSE napisan je: </p><p> hemijski simbol elementa atomski broj relativna atomska masa broj grupe broj periode </p></li><li><p> Pitanja za provjeru znanja: </p><p>1. Odgovorite na sledea pitanja: a) Kako glasi Periodni zakon?_________________________________________________ </p><p> _______________________________________________________________________ </p><p>b) ta su grupe a ta su periode? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ </p><p>c) U koliko slojeva (energetskih nivoa) se mogu rasporediti elektroni svih do sada poznatih elemenata? _______________________________________________________________________ </p><p> d) Kako se obiljeavaju energetski nivoi? </p><p>_______________________________________________________________________ </p><p>e) emu odgovara redni broj grupe? _______________________________________________________________________ </p><p> f) Elementi iji atomi imaju isti broj energetskih nivoa nalaze se u istoj _______________ </p><p> g) U koliko grupa su svrstani elementi u Periodnom sistemu elemenata?_______________ </p><p> h) Kako se obeleavaju grupe? </p><p>_______________________________________________________________________ </p><p>i) emu odgovara broj periode? _______________________________________________________________________ </p><p> j) Elementi iji atomi imaju isti broj valentnih elektrona nalaze se u istoj ______________ </p></li><li><p>2. Nacrtajte eme atoma elemenata iji su atomski i maseni brojevi dati. Na osnovu strukture atoma odredite grupu i periodu u kojoj se element nalazi. </p><p> 14 grupa:____ 23 grupa:______ 7 E perioda:____ 11 E perioda:______ </p><p>3. U prazna polja (koja predstavljaju dio Periodnog sistema) rasporedite date elemente na osnovu rednog (atomskog) broja: </p><p> 8E 15E 17E </p><p> GRUPA PERIODA III IV V VI VII </p><p>2 </p><p>3 </p><p>4. Koliko valentnih elektrona ima atom elemenata sa navedenim atomskim brojem? </p><p> Z=19 _____________________________ </p><p> Prikai raspored elektrona po elektronskim ljuskama za isti primjer. </p><p>5. Koliko elektrona ima valentna ljuska navedenih jona i atoma? </p><p> a) Ag_________________________ b) Cl- ________________________ c) Al+3________________________ d) O-2 ________________________ </p></li></ul>